Prejsť na obsah

Životné a pracovné podmienky vo Švédsku

1. HĽADANIE PRÁCE

1.1 Ako si nájsť prácu

Od ľudí hľadajúcich si prácu vo Švédsku sa očakáva ich proaktívny prístup, najbežnejšie je hľadanie pracovných inzerátov na internete.
Existuje veľa rôznych portálov a aplikácií, ktoré zverejňujú pracovné inzeráty. Jedným z príkladov je databáza švédskych verejných služieb zamestnanosti Platsbanken, kde sú inzerované voľné pracovné miesta tak z celého Švédska ako aj z iných krajín. Vyhľadávanie je možné podľa geografickej polohy a podľa profesie. Často sa stretnete s tým, že v inzeráte nájdete informácie o zamestnávateľovi a môžete ho priamo kontaktovať. Vo väčšine prípadov sú inzeráty vo švédčine, čo znamená, že väčšina zamestnávateľov predpokladá, že uchádzač o prácu má nejakú znalosť švédčiny. Kvôli vyhľadávaniu voľných pracovných miest v databáze ´Platsbanken´ nemusíte byť evidovaným uchádzačom o prácu. Voľné pracovné miesta z tejto databázy sú tiež kopírované na európsky portál pre pracovnú mobilitu.

Všeobecné informácie a podporu poskytuje aj Zákaznícky servis Švédskych verejných služieb zamestnanosti telefonicky na čísle +46 (0)771 416 416.

Ďalším užitočným tipom je hľadanie práce na takých portáloch ako je MonsterBlocketMetroJobbsafari, atď.

Jednou z ďalších možností hľadania práce je zviditeľnenie životopisu (CV) pre zamestnávateľov na portáli EURES a na iných náborových portáloch. Znamená to, že zamestnávateľom, ktorí hľadajú nových zamestnancov, sa môže zobraziť váš profil.

Riešením pracovného umiestnenia je aj kontakt so súkromnými personálnymi a náborovými spoločnosťami, napríklad tými, ktoré sa špecializujú na odvetvie alebo profesiu, v ktorej hľadáte svoje uplatnenie.

Dobrou myšlienkou je aj využívanie sociálnych médií ako Facebook a LinkendIn pri hľadaní práce.

Veľa pracovných pozícií sa nikdy nezverejňuje externe, preto prevezmite iniciatívu a skontaktujte  zamestnávateľa, pre ktorého by ste chceli pracovať – je to veľmi bežné a obvykle prijímané veľmi pozitívne.
Zoznam zamestnávateľov v rôznych sektoroch môžete nájsť v databázach ako Företagsfakta (informácie o zamestnávateľoch).

1.2 Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Vo väčšine prípadov sa pri uchádzaní o prácu vyžaduje žiadosť o prijatie do zamestnania (osobný list) s priloženým životopisom. Niekedy postačuje telefonát alebo osobná návšteva. Veľa zamestnávateľov zverejňuje voľné miesta len na svojich webových stránkach. Prečítajte si, prosím, veľmi pozorne inzerát, aby ste zistili ako sa o prácu uchádzať. Dôležité je aj skontrolovať v inzeráte požiadavky a preferencie. Ak nespĺňate požiadavky, len zriedka stojí za to uchádzať sa o dané miesto. Ale na druhej strane, nie vždy je dôležité mať kvalifikáciu popísanú ako preferovanú alebo odporúčanú. Švédske verejné služby zamestnanosti pravidelne organizujú webináre, niektoré z nich v angličtine, o tom ako sa uchádzať o prácu, ako napísať CV alebo ako byť úspešný na pracovnom pohovore. Aktuálne podujatia sú propagované na webovej stránke Švédskych služieb zamestnanosti.

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Myslite na to, aby ste svoju žiadosť prispôsobili práci, o ktorú sa uchádzate, a zvýraznite to, čo je dôležité. Písomná žiadosť pozostáva z osobného listu (motivačný list) a životopisu (CV – curriculum vitae). Certifikáty a vysvedčenia by mali byť priložené iba v prípade, že je to uvedené v inzeráte, toto platí rovnako aj pri fotografii. Veľa dobrých rád a príkladov ako a čo napísať v týchto dokumentoch nájdete vo švédskom jazyku na webových stránkach švédskych služieb zamestnanosti. Osobný/motivačný list by mal byť krátky, nie viac ako jedna strana formátu A4, a mala by v ňom byť jasne uvedená pracovná pozícia, o ktorú sa uchádzate. Je dôležité opísať kvalifikáciu a osobnostné predpoklady, ktoré z Vás robia správneho kandidáta na inzerovanú pozíciu. Detaily a dátumy súvisiace s Vašimi predchádzajúcimi skúsenosťami ponechajte na životopis.

Životopis (CV) by mal mať 1-2 strany a mal by obsahovať

 • osobné údaje (meno, adresu, telefónne číslo, email, dátum narodenia, rodinný stav, národnosť)
 • vzdelanie (formálne vzdelanie, kurzy)
 • pracovné skúsenosti (možno s krátkym popisom pracovných povinností a spoločností, pre ktoré ste pracovali)
 • ďalšie predpoklady, ktoré môžu byť zaujímavé (pozícia a zodpovednosť, vodičský preukaz, počítačové zručnosti)
 • jazykové znalosti
 • záujmy vo voľnom čase
 • referencie (prednostne od dvoch rôznych ľudí, z ktorých najmenej jeden bol Váš predchádzajúci zamestnávateľ)

Informácie o vzdelaní a pracovných skúsenostiach by mali obsahovať dátumy a mali by byť zoradené v obrátenom chronologickom poradí, t.j. najnovšie informácie na prvom mieste. Veľké spoločnosti zvyčajne posielajú potvrdenie o prijatí vašej žiadosti, často aj s informáciou o tom, kedy budete kontaktovaní. Kontaktujte zamestnávateľa, ak uplynie nejaký čas a nedostanete žiadnu odpoveď. Prevzatie iniciatívy a zavolanie alebo písomný kontakt so zamestnávateľom, pre ktorého by ste chceli pracovať, je bežné a obvykle býva prijaté v pozitívnom svetle.

Dobrým krokom v prípade, že potrebujete pomoc pri spracovaní CV alebo ak chcete mať všetky vaše žiadosti, doklady a certifikáty v digitálnej podobe na jednom mieste, je využitie Europassu. Tento bezplatný nástroj vám umožní vytvoriť dobrý životopis a uľahčuje zamestnávateľom v iných krajinách porozumieť Vašim certifikátom a kvalifikáciám, pretože sú opísané rovnakým spôsobom v jednotnom formáte, bez ohľadu na krajinu.

Pracovný pohovor/interview

Uistite sa, že ste na pracovný pohovor dobre pripravený. Pokúste sa zistiť čo najviac informácií o zamestnávateľovi. Budete musieť odpovedať na otázky o Vašom vzdelaní, predchádzajúcom zamestnaní a voľnočasových záujmoch. Je tiež bežné, že budete požiadaní opísať Vaše silné a slabé stránky a ich vplyv na prácu, o ktorú sa uchádzate, tiež rodinnú situáciu, záľuby, ktorým sa vo voľnom čase venujete, atď. Na konci interview sa očakáva, že sa budete pýtať aj vy, preto si vopred premyslite, čo sa budete chcieť opýtať. Na interview si zoberte kópie certifikátov a vysvedčení. Na interview sa okrem personalistu alebo iného zástupcu zamestnávateľa a zástupcu odborov často môže zúčastniť aj Váš budúci kolega. Niekedy môžete byť pozvaný na druhé alebo dokonca na tretie kolo pohovorov a/alebo Vás môžu požiadať o absolvovanie rôznych druhov testov v závislosti na type práce, o ktorú sa uchádzate. Pozrite si tipy a rady týkajúce sa interview na stránkach švédskeho úradu práce v angličtine.

Švédčina

Vo väčšine prípadov musíte na pracovisku vo Švédsku byť schopný čítať a rozumieť švédčine. Existujú výnimky, napríklad pri povolaniach vyžadujúcich zručnosti špecialistu.

2. PRESŤAHOVANIE SA DO INEJ KRAJINY

2.1 Pohyb tovarov a kapitálu

Voľný pohyb tovaru je jedným zo základných kameňov európskeho jednotného trhu.

Odstránenie vnútroštátnych prekážok voľného pohybu tovaru v rámci EÚ je jednou zo zásad zakotvených v zmluvách EÚ. Z tradične protekcionárskeho hľadiska krajiny EÚ neustále rušia obmedzenia, aby vytvorili „spoločný“ alebo jednotný trh. Tento záväzok vytvoriť európsky obchodný priestor bez hraníc viedol k vytvoreniu väčšieho bohatstva a nových pracovných miest a globálne vytvoril EÚ ako svetového obchodného hráča spolu so Spojenými štátmi a Japonskom.

Napriek záväzku Európy odstrániť všetky prekážky vnútorného obchodu neboli všetky odvetvia hospodárstva harmonizované. Európska únia sa rozhodla regulovať na európskej úrovni odvetvia, ktoré by mohli predstavovať väčšie riziko pre európskych občanov – napríklad farmaceutiká alebo stavebné výrobky. Väčšina výrobkov (považovaných za „nižšie riziko“) podlieha uplatňovaniu tzv. zásady vzájomného uznávania, čo znamená, že v zásade sa s každým výrobkom, ktorý sa legálne vyrába alebo predáva v jednom z členských štátov, môže voľne pohybovať a obchodovať v rámci vnútorného trhu EÚ.

Obmedzenia voľného pohybu tovaru
Zmluva o EÚ poskytuje členským štátom právo stanoviť obmedzenia voľného pohybu tovaru, ak existuje konkrétny spoločný záujem, napríklad minimálne ochrana životného prostredia, zdravie občanov alebo verejná politika. To napríklad znamená, že ak vnútroštátne orgány členského štátu považujú dovoz výrobku za potenciálne ohrozenie verejného zdravia, verejnej morálky alebo verejného poriadku, môžu odmietnuť alebo obmedziť prístup na svoj trh. Príkladmi takýchto výrobkov sú geneticky modifikované potraviny alebo určité energetické nápoje.
Aj keď vo všeobecnosti neexistujú obmedzenia pre nákup tovaru v inom členskom štáte, pokiaľ sú pre osobné použitie, existuje množstvo európskych obmedzení pre konkrétne kategórie výrobkov, ako je alkohol a tabak.

Voľný pohyb kapitálu
Ďalšou podstatnou podmienkou fungovania vnútorného trhu je voľný pohyb kapitálu. Je jednou zo štyroch základných slobôd zaručených právnymi predpismi EÚ a predstavuje základ integrácie európskych finančných trhov. Európania teraz môžu spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.
Liberalizácia kapitálových trhov má zásadný význam v procese hospodárskej a menovej integrácie v EÚ. Bol to prvý krok k vytvoreniu Európskej hospodárskej a menovej únie (EMU) a spoločnej meny euro.

Výhody
Zásada voľného pohybu kapitálu nielen zvyšuje efektívnosť finančných trhov v Únii, ale prináša aj množstvo výhod pre občanov EÚ. Jednotlivci môžu vykonávať veľké množstvo finančných operácií v rámci EÚ bez väčších obmedzení. Napríklad jednotlivci si len s niekoľkými obmedzeniami môžu ľahko otvoriť bankový účet, kúpiť akcie, investovať alebo kúpiť nehnuteľnosť v inom členskom štáte. Spoločnosti EÚ môžu investovať, vlastniť a riadiť ďalšie európske podniky.

Výnimky
Určité výnimky z tejto zásady platia tak v členských štátoch, ako aj vo vzťahoch s tretími krajinami. Týka sa to najmä daní, obozretného dohľadu, aspektov verejnej politiky, prania špinavých peňazí a finančných sankcií dohodnutých v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ.
Európska komisia naďalej pracuje na dokončení voľného trhu finančných služieb prostredníctvom zavádzania nových stratégií finančnej integrácie s cieľom uľahčiť občanom a spoločnostiam spravovať svoje peniaze v rámci EÚ.

2.2 Hľadanie ubytovania

Náklady na bývanie sa vo Švédsku môžu líšiť v závislosti od štandardu ubytovania a geografickej polohy. Je ťažké nájsť bývanie vo väčších mestách a ceny v týchto lokalitách sú pre krajinu nadpriemerné.

Vo veľkých mestách existuje viac domov na kúpu a len veľmi málo na prenájom, čo má za následok vysoké ceny prenájmov. Bývanie nájdete predovšetkým prostredníctvom internetu, napríklad na stránkach blocket.se. V závislosti od typu bývania, ktoré si vyberiete (prenájom alebo kúpa), môžete tiež kontaktovať miestnych alebo regionálnych vlastníkov nehnuteľností, či už súkromných alebo obecných. Niektoré obce majú svoje vlastné bytové agentúry. Ak si chcete kúpiť dom, môžete využiť napríklad portál Hemnet a Booli, kde je inzerovaných veľa nehnuteľností.

2.3 Hľadanie školy

Fakty o starostlivosti o deti a o základných a nižších stredných školách, vyšších stredných školách a o vzdelávaní dospelých nájdete na webovej stránke príslušnej obce. Dostupné bývajú informácie o všetkých školách, predškolských zariadeniach a mimoškolských kluboch vo vašej obci a rovnako aj informácie o tom, ako uchádzať sa o miesto v škole, predškolskom  zariadení alebo mimoškolskom klube. Povinná bezplatná školská dochádzka sa vzťahuje na deti od 6 do 16 rokov. Viac informácií nájdete na webovej stránke Švédskej národnej agentúry pre vzdelávanie.

Štát platí prevažnú časť švedskych služieb starostlivosti o deti. Rodičia platia poplatok na základe ich spoločného príjmu do maximálnej výšky. Predškolská príprava (förskolan) je určená deťom, ktoré ešte nezačali povinnú školskú dochádzku, zatiaľ čo starostlivosť o deti školského veku v mimoškolských kluboch (fritidshem) je určená deťom, ktoré už školu navštevujú. Tieto činnosti môžu vykonávať buď obecní alebo súkromní poskytovatelia.

Informácie o vysokých školách, ktoré existujú vo Švédsku, možno nájsť na webovej stránke Švédskej rady pre vysokoškolské vzdelávanie (Universitet och högskolerådet) uhr.se alebo studera.nu. Portál švédskeho inštitútu Study in Sweden, bol navrhnutý pre medzinárodných študentov, ktorí sa chcú vzdelávať vo Švédsku. Ďalšie vzdelávacie príležitosti pre dospelých ponúkajú ľudové stredné školy (folkhögskolor), ktoré poskytujú kurzy na úrovni stredných a vyšších stredných škôl, a vyššie odborné školy (yrkeshögskolan), ktoré poskytujú pomaturitné vzdelávanie v trvaní približne dva roky, kombinujúce teóriu a prax a poskytované v úzkej spolupráci s podnikmi.

2.4 Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

Implementácia princípu voľného pohybu osôb, ktorý je jedným zo základných kameňov našich európskych štruktúr, znamenala zavedenie série praktických pravidiel, ktoré zabezpečujú, aby občania mohli slobodne a ľahko cestovať do ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie. Cesta autom po EÚ automobilom sa stala oveľa menej problematickou. Európska komisia stanovila sériu spoločných nariadení upravujúcich vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia vozidla a možnosť registrácie vášho vozidla v hostiteľskej krajine.

Váš vodičský preukaz v EÚ

V súčasnosti neexistuje žiadny spoločný vodičský preukaz EÚ, ale členské štáty EÚ zaviedli vodičský preukaz „podľa vzoru Spoločenstva“. Tento spoločný model zabezpečuje, aby vodičské preukazy vydané rôznymi krajinami EÚ boli ľahko rozpoznateľné v iných členských štátoch. Všeobecne sa uplatňuje zásada vzájomného uznávania. Preukaz sa vydáva v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, mal by však obsahovať ustanovenia týkajúce sa vzoru Spoločenstva.

Staré vodičské preukazy vydané pred rokom 1996 sa nemusia vymeniť za nový vodičský preukaz podľa vzoru Spoločenstva a zostávajú platné až do uplynutia ich platnosti.

Ak sa občan EÚ presťahuje do iného členského štátu, nie je potrebné vymeniť si vodičský preukaz, hoci mnohí to často robia z praktických dôvodov. Niektoré členské štáty tiež požadujú, aby sa do preukazu vložili ďalšie údaje, aby sa splnili určité administratívne požiadavky.

V prípade uplynutia platnosti, straty alebo odcudzenia možno v členskom štáte bydliska vydať nový vodičský preukaz v súlade s vnútroštátnymi podmienkami. Občania by sa mali obrátiť na príslušné orgány.

Registrácia vášho auta v hostiteľskej krajine

V prípade, že bývate v inom členskom štáte EÚ a jazdíte tam autom dlhšie ako šesť mesiacov, budete musieť auto zaregistrovať na miestnych úradoch a zaplatiť registračnú daň hostiteľskej krajiny.

Poistenie auta

Občania EÚ môžu poistiť svoje auto v ktorejkoľvek krajine EÚ, pokiaľ má vybraná poisťovacia spoločnosť licenciu hostiteľského vnútroštátneho orgánu na vydávanie príslušných poistných zmlúv. Spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte je oprávnená predať povinné zmluvné poistenie, iba ak sú splnené určité podmienky. Poistenie bude platné v celej Únii bez ohľadu na to, kde k nehode došlo.

Zdanenie

Daň z pridanej hodnoty alebo DPH z motorových vozidiel sa bežne platí v krajine, kde bolo vozidlo zakúpené, ale za určitých podmienok sa DPH platí v krajine určenia. Viac informácií o pravidlách, ktoré sa uplatňujú, keď sa vozidlo získa v jednom členskom štáte EÚ a má sa zaregistrovať v inom členskom štáte EÚ, je k dispozícii na odkaze „Daň z motorových vozidiel“.

2.5 Postupy registrácie a povolenie na pobyt

Občania EÚ / EHP, ktorí sú zamestnancami, majiteľmi podnikov alebo študentami alebo majú dostatočné finančné prostriedky na to, aby si mohli sami podporovať, majú právo na pobyt vo Švédsku. Študenti a osoby s dostatočnými finančnými prostriedkami musia tiež mať komplexné zdravotné poistenie. Právo na pobyt sa nemusí zisťovať prostredníctvom vyšetrovania, ale vzniká automaticky, ak občania EÚ / EHP spĺňajú jednu z vyššie uvedených požiadaviek podľa zákona o cudzincoch (utlänningslagen).

Právo na pobyt podľa národného práva zahŕňa oprávnenie občana EÚ / EHP a jeho rodinných príslušníkov bývať vo Švédsku dlhšie ako tri mesiace bez toho, aby potrebovali povolenie na pobyt.

Občania severských krajín sa môžu vo Švédsku usadiť. Nepotrebujú povolenie na pobyt.

Občania krajín mimo EÚ / EHP musia mať povolenie na pobyt, aby mohli zostať vo Švédsku viac ako 3 mesiace. Avšak, ak má osoba právo na pobyt ako rodinný príslušník občana EÚ / EHP, povolenie na pobyt nepotrebuje.

Ak ste občan EÚ / EHP, zostávate vo Švédsku viac ako 6 mesiacov a dlhšie a pracujete, musíte podať žiadosť na Švédsku daňovú agentúru ohľadom dane z príjmu.Táto inštitúcia Vám po registrácia pridelí daňové koordinačné číslo – “samordningsnummer”.

Ak máte v úmysle zostať a pracovať vo Švédsku po dobu minimálne jedného roka, môžete požiadať švédsku daňovú agentúru (Skatteverket) o registráciu v registri obyvateľstva. Ak je žiadosti vyhovené, dostanete osobné identifikačné číslo. Vaše osobné identifikačné číslo / koordinačné číslo bude potrebné v mnohých súvislostiach pri vašom kontakte s rôznymi úradmi.

Viac informácií o právach na pobyt vo Švédsku, koordinačných a osobných identifikačných číslach nájdete na webovej stránke Švédskej daňovej agentúry v sekcii Sprievodca legislatívou a na portáli Migrationsverket (Švédskej migračnej agentúry).

2.6 Kontrolný zoznam pred vaším príchodom do novej krajiny a po ňom

Keď sa plánujete presťahovať do Švédska, začnite hľadaním všetkých dostupných informácií o krajine. Váš záujem by sa mal týkať škôl, sociálneho poistenia, bývania, atď.

V rámci prípravy sa učte švédčinu, ktorá je často požiadavkou pre získanie práce.

Uistite sa, že pri príchode do Švédska máte so sebou tieto nasledujúce dokumenty:

 • pas alebo ID kartu, ktorá potvrdzuje Vašu identitu a národnosť
 • CV (životopis), certifikáty a vysvedčenia, ktoré potvrdzujú Vaše vzdelanie a profesionálne skúsenosti (najlepšie preložené do švédčiny)
 • dokumenty, ktoré potvrdzujú Váš rodinný stav – sobášny list, rodný list
 • dokumenty, ktoré dokazujú, že máte právo na pobyt vo Švédsku

Viac informácií k tejto téme nájdete v sekcii Právne poradenstvo – Rättslig vägledning na portáli Švédskej daňovej agentúry. Pred príchodom do Švédska si začnite hľadať prácu prostredníctvom inzerátov zverejnených napríklad na európskom portáli pre pracovnú mobilitu, Platsbanken, a pod.

Ak máte vo svojej domovskej krajine nárok na dávku v nezamestnanosti, môžete požiadať o jej prenos pri hľadaní práce v inej krajine. Musíte požiadať o vydanie formulára U2 v domovskej krajine, aby ste si mohli financovať svoje hľadanie práce vo Švédsku počas obmedzeného obdobia. Pre tento účel sa musíte registrovať vo švédskych službách zamestnanosti v lehote do 7 dní od vášho príchodu do Švédska.

Keď sa vo Švédsku usadíte, musíte kontaktovať nasledujúce inštitúcie:

3. PRACOVNÉ PODMIENKY

3.1 Prehľad pracovných podmienok v Európe

Kvalita práce a zamestnania – zásadná otázka so silným ekonomickým a humanitárnym vplyvom

Dobré pracovné podmienky sú dôležité pre blahobyt zamestnancov v Európe. Prispievajú k fyzickému a psychickému blahu Európanov a ekonomickej výkonnosti EÚ.

Z ľudského hľadiska má kvalita pracovného prostredia silný vplyv na celkovú spokojnosť európskych zamestnancov s ich prácou a životom.

Z ekonomického hľadiska je vysoký štandard pracovných podmienok hnacou silou hospodárskeho rastu a základom konkurencieschopnosti EÚ. Vysoká úroveň spokojnosti s prácou je tiež dôležitým faktorom pre dosiahnutie vysokej produktivity európskej ekonomiky.

Práve preto je pre Európsku úniu kľúčovou podpora vytvárania a zachovania udržateľného a príjemného pracovného prostredia – to podporuje zdravie a pohodu európskych pracovníkov a vytvára rovnováhu medzi pracovným a mimopracovným časom.

Zlepšovanie pracovných podmienok v Európe – dôležitá úloha pre EÚ

Prioritou pre EÚ je zabezpečenie priaznivých pracovných podmienok pre európskych občanov, preto spolupracuje v národnými vládami pri zaistení príjemného a bezpečného pracovného prostredia. Podpora členských štátov je poskytovaná prostredníctvom

 • výmeny skúseností medzi rôznymi krajinami a spoločných podujatí,
 • stanovenia minimálnych požiadaviek týkajúcich sa pracovných podmienok a zdravia a bezpečnosti pri práci, ktoré sa uplatňujú v celej EÚ.

Kritériá pre kvalitu práce a zamestnania

Za účelom dosiahnutia udržateľných pracovných podmienok je dôležité vymedziť základné znaky príjemného pracovného prostredia a tým aj kritériá kvality pracovných podmienok.

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) v Dubline je agentúra, ktorá poskytuje informácie, poradenstvo a expertízy životných a pracovných podmienok. Táto agentúra stanovila niekoľko kritérií pre kvalitu práce a zamestnania, ktoré zahŕňajú:

 • zdravie a blaho na pracovisku je kľúčovým kritériom, keďže dobré pracovné podmienky sú predpokladom prevencie zdravotných problémov na pracovisku, znižujú mieru rizika a zdokonaľujú organizáciu práce
 • zosúladenie pracovného a osobného života – občania by mali mať možnosť nájsť rovnováhu medzi časom stráveným v práci a voľným časom
 • rozvoj zručností – kvalitná práca je tá, ktorá poskytuje možnosti pre vzdelávanie, zdokonaľovanie a možnosti profesijného rastu

Práca EUROFOUND prispieva k plánovaniu a vytváraniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe.

Zdravie a bezpečnosť pri práci

Európska komisia je zodpovedná za širokú škálu aktivít na podporu zdravého pracovného prostredia v členských štátoch EÚ. Medzi inými, rozvinula Spoločnú stratégiu pre zdravie a bezpečnosť pri práci, ktorej úlohou je pomáhať národným autoritám, sociálnym partnerom a neziskovým organizáciám a podporovať medzinárodnú spoluprácu a dôležitosť silnej kultúry prevencie.

Úlohou komunitnej politiky zdravia a bezpečnosti pri práci je dlhotrvajúce zdokonaľovanie blahobytu európskych pracovníkov. Berie do úvahy fyzický, morálny a sociálny rozmer pracovných podmienok, rovnako ako aj nové výzvy spojené s rozširovaním EÚ.

Zlepšovanie pracovných podmienok stanovením spoločných minimálnych požiadaviek pre všetky krajiny EÚ

Zlepšovanie životných a pracovných podmienok v členských štátoch EÚ vo veľkej miere záleží na stanovení spoločných pracovných štandardov. Pracovné právo a usmernenia EÚ stanovujú minimálne požiadavky na udržateľné pracovné prostredie a sú aplikované vo všetkých členských štátoch EÚ. Zlepšenie týchto štandardov posilnilo práva pracovníkov a je jedným z hlavných úspechov sociálnej politiky EÚ.

3.2 Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Dôležitosť transparentnosti a vzájomného uznávania diplomov ako rozhodujúca súčasť voľného pohybu pracovníkov

Možnosť získať uznanie kvalifikácie a kompetencií môže zohrávať dôležitú úlohu pri rozhodovaní, či príjmem prácu v inej krajine EÚ. Z tohto dôvodu je nevyhnutné rozvíjať systém, ktorý garantuje vzájomnú akceptáciu profesných zručností v rôznych členských štátoch. Len takýto systém zaručí, že nedostatok uznania profesných kvalifikácií sa nestane prekážkou mobility pracovníkov v rámci EÚ.

Základné princípy uznávania profesných kvalifikácií v EÚ

Základným princípom je, že každý európsky pracovník by mal byť schopný slobodne vykonávať svoje povolanie v každom členskom štáte. Nanešťastie praktická implementácia tohto princípu je často znemožnená národnými požiadavkami na prístup k určitým profesiám.

Za účelom prekonania týchto rozdielov EÚ nastavila systém uznávania profesných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje medzi regulovanými povolaniami (povolania, výkon ktorých je potrebná určitá zákonom stanovená kvalifikácia) a povolaniami, ktoré v danej krajine nie sú právne regulované.

Kroky k transparentnosti kvalifikácií v Európe

Európska únia prijala dôležité kroky za účelom dosiahnutia transparentnosti kvalifikácií v Európe:

 • jedným z jednoduchým a proužívateľsky nastavených nástrojov je stúpajúca spolupráca pri profesnom vzdelávaní a tréningu so zámerom kombinovať všetky nástroje pre transparentnosť vysvedčení a diplomov, príkladom je európsky životopis alebo EUROPASS tréningy
 • rozvoj konkrétnych aktivít na poli uznávania a kvality profesného vzdelávania a tréningu

Prekračujúc rozdiely v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy v celej EÚ

Systémy vzdelávania a odbornej prípravy v členských štátoch EÚ stále vykazujú značné rozdiely. Posledné rozšírenie únie o krajiny s odlišnými vzdelávacími tradíciami len viac posilnilo rozmanitosť. Tieto skutočnosti vyvolávajú potrebu nastaviť spoločné pravidlá garantujúce uznanie kompetencií.

Na prekonanie tejto rôznorodosti národných profesných štandardov, vzdelávacích metód a štruktúr odbornej prípravy stanovila Európska komisia sériu nástrojov, ktorej úlohou je zabezpečiť lepšiu transparentnosť a uznanie kvalifikácií tak pre akademický ako aj profesný účel.

1. Európsky kvalifikačný rámec

Európsky kvalifikačný rámec je kľúčovou prioritou EK v procese uznania profesných zručností. Hlavnou úlohou rámca je vytvoriť spojenie medzi rozdielnymi národnými kvalifikačnými systémami a zaručiť plynulý prenosť a uznanie diplomov.

 2. Národné informačné strediská pre akademické uznávanie (NARICs)

Sieť Národných informačných stredísk pre akademické vzdelávanie vznikla v roku 1984 z iniciatívy Európskej komisie.NARICs poskytujú poradenstvo pri akademickom uznávaní období štúdia v zahraničí. Strediská sa nachádzajú vo všetkých štátoch EÚ a EHP a zohrávajú dôležitú úlohu v procese uznávania kvalifikácií v EÚ.

3. Európsky systém prenosu kreditov (ECTS)

Úlohou Európskeho systému prenosu kreditov je uľahčenie uznania období štúdia v zahraničí. Bol zavedený v roku 1989, funguje tak, že popisuje vzdelávací program a prideľuje jeho jednotlivým častiam, zložkám, kredity. Je kľúčovým doplnkom vysoko uznávaného programu mobility študentov Erasmus.

4. Europass

Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti profesných zručností. Skladá sa z 5 štandardizovaných dokumentov

 • životopis (CV, curriculum vitae)
 • jazykový pas
 • dodatky k vysvedčeniu
 • dodatky k diplomu
 • Europass mobilitný dokument

Systém Europassu robí zručnosti a kvalifikácie jasne a ľahko zrozumiteľné v rôznych častiach Európy. V každej krajine EÚ / EHP boli zriadené národné Europass centrá ako základný kontaktný bod pre ľudí, ktorí hľadajú informácie o tejto téme.

EUROPASS – www.europa.eu/europass/sk

ENIC-NARIC –www.enic-naric.net

3.3 Druhy zamestnania

Zamestnanie

Švédsku pracovno-právnu legislatívu možno považovať za všeobecný rámec. Detaily obsiahnuté v podmienkach zamestnania sú širšie spravované kolektívnymi zmluvami, ktoré sa rozširujú a sú založené na legislatíve. V mnohých prípadoch sú podmienky v kolektívnych zmluvách lepšie, nikdy nie horšie. Odborové organizácie majú preto na pracoviskách veľmi silnú pozíciu. Poskytujú ďalšie informácie a poradenstvo pokiaľ ide o zmluvné podmienky zamestnania v rôznych sektoroch.

Pozícia môže byť buď na dobu neurčitú (trvalý pracovný pomer) alebo na dobu určitú. V druhom prípade môže ísť, napríklad, o dočasné preloženie alebo o špecifický projekt. Typ pracovnej pozície by mal byť uvedený v schvaľovacom liste.

Zákon povoľuje skúšobnú dobu v dĺžke do šiestich mesiacov. Ak nie je zamestnanie ukončené v rámci skúšobnej doby, po jej ukončení sa stáva zamestnaním trvalým (na dobu neurčitú).

Personálne agentúry majú v podstate rovnaké formy zamestnania ako ostatní zamestnávatelia, čo znamená, že môžete byť zamestnaní tak na dobu neurčitú ako aj na presne vymedzený čas.

Neexistujú žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa práce na skrátený úväzok. Zmluvy na čiastočný úväzok sú predmetom rovnakých pravidiel ako ostatné pracovné zmluvy a zamestnanci pracujúci na čiastočný úväzok majú rovnaké práva a povinnosti ako ostatní zamestnanci. Vynakladá sa všeobecné úsilie na podporu pracovných miest na plný úväzok.

Pracovníci v slobodných povolaniach musia platiť svoje vlastné dane a príspevky.

3.4 Pracovné zmluvy

Pracovné zmluvy môžu byť ústne alebo písomné. Odporúča sa vždy požiadať zamestnávateľa o písomné potvrdenie zamestnania. V prípade štátnych zamestnancov je zamestnávateľ povinný vystaviť písomný menovací list.

Podľa pravidiel EÚ musí zamestnávateľ písomne informovať zamestnanca  o podmienkach zamestnania ak si o to zamestnanec požiada. Musí sa tak stať v lehote do jedného mesiaca od prvého dňa zamestnania a dokument musí zahŕňať nasledujúce informácie:

 • mená a adresy zamestnávateľa a zamestnanca, prvý pracovný deň a miesto výkonu práce
 • názov pracovnej pozície a povinnosti zamestnanca
 • druh pracovného pomeru (či sa jedná o pracovnú pozíciu na dobu určitú alebo neurčitú)
 • výpovednú lehotu alebo dátum ukončenia pracovného pomeru
 • plat/mzda a procedúry spojené s vyplácaním platu/mzdy
 • pracovný čas a platená dovolenka
 • akúkoľvek uplatniteľnú kolektívnu zmluvu
 • a podmienky práce v zahraničí ak zamestnanec odchádza pracovať do zahraničia na dlhšie ako 1 mesiac

V prípade akýchkoľvek zmien hore uvedených podmienok musí zamestnávateľ informovať zamestnanca jeden mesiac vopred.

Ukončenie pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer môže byť ukončený len ak existujú primerané dôvody na prepustenie alebo nedostatok práce. V oboch prípadoch, ak sa Vás to týka, by ste mali vyhľadať/využiť odborové poradenstvo. Výpovedná lehota môže byť rozdielna v závislosti na dĺžke zamestnania alebo veku. Je to spravované kolektívnymi zmluvami. Zmluva na dobu určitú končí automaticky v konkrétny deň bez výpovede, resp. iného oznámenia zo strany zamestnávateľa.

Zamestnanosť podliehajúca skúšobnej dobe môže byť ukončená po uplynutí dohodnutej doby bez toho, aby existovali osobitné dôvody na prepustenie. Skúšobné obdobie môže byť ukončené ktoroukoľvek zmluvnou stranou aj pred dohodnutým dňom na základe oznámenia 14 dní vopred. Viac informácií môžu poskytnúť odborové organizácie LO, TCO a SACO.

LO (Landsorganisationen)- www.lo.se

TCO (Tjänstemännes Centralorganisation)- www.tco.se

SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) – www.saco.se

3.5 Špeciálne kategórie

Znevýhodnení občania

Platná legislatíva na ochranu proti diskriminácii na rôznom základe pokrýva, okrem iných, aj znevýhodnených občanov.Za túto oblasť zodpovedá ombudsman pre diskrimináciu.

Na trhu práce existuje množstvo rôznych programov a iniciatív na podporu znevýhodnených občanov. Ide predovšetkým o dotovanie nákladov zamestnávateľov na mzdy a prispôsobenie pracoviska. Prístup k týmto programov je prostredníctvom švédskych verejných služieb zamestnanosti – Arbetsförmedlingen.

Mladí ľudia

Neplnoletí nemôžu uzatvoriť pracovnú zmluvu a začať pracovať až do kalendárneho roka, v ktorom dosiahnu vek 16 rokov. Rovnako musia mať ukončenú povinnú školskú dochádzku. Avšak, neplnoletí od 13 rokov môžu vykonávať ľahkú prácu, ktorá nie je škodlivá pre ich zdravie, vývoj alebo vzdelanie. Neplnoletí do 13 rokov nemôžu dostať prácu. Na podporu zamestnania mladých ľudí nad 18 rokov existujú špecifické národné programy na trhu práce, ktoré sú administrované švédskymi verejnými službami zamestnanosti, niekedy v spolupráci so samosprávami.

Noví prisťahovalci

Švédske verejné služby zamestnanosti majú osobitnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby novým prisťahovalcom z krajín mimo EU/EHP a Švajčiarska bola ponúknutá podpora pri rýchlej a efektívnej integrácii na trhu práce.

V rámci tejto zodpovednosti sa od služieb zamestnanosti vyžaduje, aby zohrávali koordinačnú, podpornú a povzbudzujúcu úlohu vo vzťahu k ostatným aktérom.

Na pomoc uchádzačom o prácu, ktorí práve pricestovali, pri rýchlej integrácii na trhu práce, by mala byť k dispozícii podpora a programy švédskych verejných služieb zamestnanosti. Pomoc služieb zamestnanosti môže byť ponúknutá súčasne so základmi švédčiny pre imigrantov.

3.6 Samostatná zárobková činnosť

Poradenstvo pri zriaďovaní/štarte Vášho podnikania môže poskytnúť Tillväxtverket (Švédska agentúra pre ekonomický a regionálny rast), Almi and IFS – Internationella företagarföreningen i Sverige (Medzinárodná podnikateľská asociácia). Môžete skontaktovať aj rozličné záujmové združenia a priemyselné organizácie. Start-up služby poskytujú prostredníctvom ´näringslivskontor’ (obchodných a priemyselných kancelárií) aj mnohé samosprávy. Webová stránka www.verksamt.se poskytuje informácie od rôznych inštitúcií k téme ako začať podnikať vo Švédsku, informácie tu nájdete aj v angličtine.

Uchádzači o zamestnanie, registrovaní v rámci švédskych verejných služieb zamestnanosti, ktorí si v určitom časovom intervale nenašli prácu, môžu získať start-up grant ´Stöd vid start av näringsverksamhet ’.

Švédske verejné služby zamestnanosti – www.arbetsformedlingen.se

Tillväxtverket (Švédska agentúra pre hospodársky a regionálny rast) – www.tillvaxtverket.se

ALMI (štátna agentúra poskytujúca pôžičky podnikateľom) – www.almi.se

NyföretagarCentrum – Švédska nadácia pre prácu a spoločnosť – www.nyforetagarcentrum.com

3.7 Platové podmienky

Minimálna mzda nie je stanovená zákonom, je predmetom dohôd v kolektívnych zmluvách. Bežne sa nazýva štartovacou alebo základnou mzdou. Viac informácií je možné získať od odborových organizácií LO, TCO a SACO. Zamestnanci, ktorí spadajú pod určitú kolektívnu zmluvu, majú vyplácanú hodinovú sadzbu stanovenú v kolektívnej zmluve, aj keď môžu existovať aj výnimky.

Platové úrovne sú na celom trhu práce nastavené individuálne. To znamená, že noví zamestnanci si dohadujú ich vlastný štartovací plat. Členovia odborov môžu požiadať o pomoc a poradenstvo pri vyjednávaní o plate.

Mzdové vyjednávanie prebieha každoročne na centrálnej a lokálnej úrovni.

Zamestnávatelia majú povinnosť odpočtu dane a odvodov. Táto povinnosť zahŕňa príspevky na sociálne zabezpečenie okrem poistenia v nezamestnanosti. Zamestnanci sú oprávnení dostať písomnú výplatnú pásku so stanovením ich mzdy a odpočítaných zrážok zo mzdy. Zamestnávatelia musia tiež zamestnancovi a daňovému úradu poskytnúť ročné zúčtovanie dane (kontrolluppgift).

Mzda je obvykle vyplácaná na bankový účet na konci kalendárneho mesiaca.

3.8 Pracovná doba

Štandardný pracovný čas vo Švédsku je 40 hodín týždenne. Veľmi častý je aj pružný pracovný čas.

Nadčasy sú obmedzené na 48 hodín počas štyroch týždňov alebo 50 hodín v priebehu jedného mesiaca. Celková nadčasová doba nesmie presiahnuť 200 hodín v danom 12-mesačnom období.

Zamestnávatelia majú povinnosť zabezpečiť riadne dodržiavanie pracovného času. Práca v nedeľu sa riadi kolektívnymi zmluvami. Väčšina z týchto dohôd považuje soboty a nedele za dni odpočinku. Existuje však veľa výnimiek (napríklad pre pracovníkov na zmeny a zamestnancov v určitých odvetviach, ako sú doprava, maloobchod, cestovný ruch a verejné služby).

Rodičia s deťmi mladšími ako osem rokov majú nárok na skrátenie pracovného času o 25%.

3.9 Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská dovolenka, atď.)

Všetci zamestnanci majú nárok na najmenej 25 dní platenej dovolenky ročne. Určité kolektívne zmluvy môžu dokonca zaručovať viac dní plateného voľna. Novým zamestnancom, ktorí ešte nezískali plné nároky na dovolenku, môže byť poskytnutá platená dovolenka vopred.

Zamestnanci majú nárok na najmenej štvortýždňovú nepretržitú dovolenku v období od júna do augusta, ak v kolektívnych zmluvách nie je ustanovené inak. Zamestnanci na určitom type platenej neprítomnosti, najmä počas práceneschopnosti a rodičovskej dovolenky, majú neskôr nárok aj na dovolenku.

Dočasní zamestnanci, zamestnanci na kratší pracovný úväzok a zamestnanci v skúšobnej dobe, ktorí pracovali viac ako 60 hodín pre zamestnávateľa, majú tiež nárok na dovolenkový príplatok vo výške 12% ich mzdy. Niektoré kolektívne zmluvy zaručujú ďalšie dovolenkové nároky.

Každý, kto končí pracovný pomer s tým, že si nevyčerpal svoj nárok na dovolenku, má nárok na vyplatenie dovolenky v hotovosti vo výške 12% svojho platu.

Rodičia majú vždy nárok na rodičovskú dovolenku, ale musia to zamestnávateľovi oznámiť nie neskôr ako 2 mesiace vopred. Tehotné ženy nastupujú na túto dovolenku 60 dní pre vypočítaným dátumom pôrodu. Rodič, alebo v určitých prípadoch iná osoba, je oprávnená na plné uvoľnenie z práce do obdobia 18 mesiacov dieťaťa (vrátane). Ak rodič alebo iná osoba žiada o rodičovský príspevok, má nárok na rodičovskú dovolenku aj po uplynutí tohto obdobia.

Druhý rodič dieťaťa alebo iná osoba si môže vybrať 10 dňovú platenú dovolenku pri narodení dieťaťa.

Rodič alebo v určitých prípadoch iná osoba, ktorá potrebuje zostať doma kvôli starostlivosti o choré dieťa, môže požiadať o dovolenku a tiež poberať dočasné rodinné dávky. Tento nárok sa prednostne vzťahuje na deti do 12 rokov. V určitých prípadoch môže byť uplatnený a vyplatený aj na dieťa staršie ako 12 rokov.

Ostatné neprítomnosti

V rámci aplikácie kolektívnych zmlúv je možné mať voľno v súvislosti s ukončením pracovného pomeru, štúdiom, začiatkov vlastného podnikania alebo s rodinnými záležitosťami (smrť, sťahovanie, atď.).

Štátne sviatky

Nový rok, Traja králi (6. január), Veľký piatok, Veľkonočný pondelok, 1. máj, Nanebovstúpenie, Švédsky národný deň (6. jún), Midsummer´s Day (21.jún), Deň všetkých svätých, Vianoce – 24.12., 1. Sviatok vianočný (Boxing Day).

Informácie o sociálnom zabezpečení vo Švédsku – www.forsakringskassan.se

Informácie o dôchodkoch – www.pensionsmyndigheten.se

3.10 Ukončenie pracovného pomeru

Ak zamestnávateľ alebo zamestnanec chce ukončiť pracovný pomer na konci skúšobnej doby, je potrebné to oznámiť. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, pracovný pomer sa v skúšobnej dobe môže ukončiť bez uvedenia dôvodu.

Pracovný pomer na dobu určitú končí v uvedený deň bez potreby oznamovania.

Ukončenie pracovného pomeru výpoveďou

Trvalý pracovný pomer môže byť ukončený iba v prípade primeraných dôvodov na prepustenie alebo nedostatku práce. Ak sa Vás to týka, v oboch prípadoch môžete vyhľadať pomoc odborov. Výpovedná lehota sa líši v závislosti na dĺžke pracovného pomeru alebo veku. Táto oblasť je upravená v kolektívnych zmluvách.

V prípade ukončenia trvalého pracovného pomeru musí zamestnávateľ informovať zamestnanca písomne. Výpoveď musí obsahovať informáciu o tom ako sa zamestnanec môže odvolať proti tomuto rozhodnutiu. Výpoveď si rovnako musí zamestnanec prevziať osobne alebo mu musí byť odoslaná doporučenou zásielkou.

Zamestnávateľ nemusí uvádzať dôvod výpovede ak zamestnanec prechádza na iné pracovné miesto. Ak chce pracovný pomer ukončiť zamestnanec, musí to mesiac vopred oznámiť. Výpovedná lehota môže byť dlhšia.

Ľudia vo veku 19 až 64 rokov, ktorí nemôžu pracovať na plný úväzok kvôli chorobe, úrazu alebo zdravotnému postihnutiu, sa môžu obrátiť na švédsku sociálnu poisťovňu a uplatniť si nemocenskú dávku alebo inú súvisiacu kompenzáciu.

Vek odchodu do dôchodku nie je pevne stanovený, ale je bežné odísť do dôchodku vo veku 65 rokov. Pracovníci si môžu vybrať dôchodok už od veku 61 rokov, ale majú právo pracovať do dosiahnutia 67 rokov ich veku. V prípade, že sa obe strany, zamestnávateľ aj zamestnanec, dohodnú, zamestnanec môže pracovať ešte dlhšie.

3.11 Zastupovanie pracovníkov

Vo Švédsku je členstvo v odborových zväzoch tradične veľmi vysoké a stále je to tak. Približne 70% všetkých zamestnancov je v odborovej organizácii, aj keď je to pokles z 80% na prelome storočia. Medzi počtami žien a mužov nie je veľký rozdiel. Rastúci záujem o vstup do odborových zväzov nastal v roku 2020 v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktorý mal negatívny vplyv na niektoré sektory trhu práce.

Pred rozhodnutím o podstatných zmenách v činnosti spoločnosti alebo o povinnostiach alebo podmienkach zamestnávania musí zamestnávateľ z vlastného podnetu začať rokovania s odbormi v spoločnosti za predpokladu, že je viazaný kolektívnou zmluvou.

Odbory majú ďalekosiahle práva týkajúce sa informácií a rokovaní. Napríklad odborová organizácia má právo rokovať so zamestnávateľom o všetkých aspektoch vzťahu medzi zamestnávateľom a ktorýmkoľvek členom odborovej organizácie, ktorí sú alebo boli zamestnaní zamestnávateľom. Po rokovaniach má zamestnávateľ právo rozhodnúť. Zmluvy o mzde sa uzatvárajú medzi odbormi a príslušnými zamestnávateľskými organizáciami. Peniaze sú potom distribuované v rámci zamestnávateľa a na pracovisku.

3 švédske ústredné odborové organizácie sú LO, TCO a SACO:

 • Landsorganisationen i Sverige (LO) (Švédska konfederácia odborových zväzov) je konfederácia 14 národných robotníckych odborových zväzov („blue collar workers“)
 • Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) (Švédska konfederácia pre profesionálnych pracovníkov) je konfederácia 13 národných profesionálnych odborových zväzov („white-collar workers“)
 • Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) (Švédska konfederácia profesijných združení) je konfederácia 21 odborových zväzov pre akademikov (absolventov VŠ)

Informácie o odboroch vo Švédsku – www.unionen.se

3.12 Pracovné spory – štrajky

Švédsky trh práce je primárne regulovaný vyjednávaním strán, ktoré dojednávajú kolektívne dohody, nie prostredníctvom legislatívy. Počas vyjednávania dohôd môžu tieto strany vstúpiť do štrajku alebo blokády/výluky, spôsob akým je to možné urobiť, určuje legislatíva. Do štrajku vstupujú zamestnanci, blokáda/výluka je parketa zamestnávateľov. Zamestnanec nemôže byť potrestaný alebo prepustený kvôli vstupu do odborov alebo účasti na právoplatnom štrajku. V medzinárodom porovnaní je počet konfliktov na švédskom trhu práce nízky.

Zamestnanec, ktorý sa dostane do pracovného sporu, a je členom odborov, má nárok na ich asistenciu. Odborová organizácia rovnako môže v pracovnom spore vystupovať ako jedna zo strán a požadovať náhradu škody. V súdnom konaní môžu odbory často pomáhať členom, ktorí sú zapojení do pracovných sporov, alebo sú predmetom disciplinárnych opatrení zo strany zamestnávateľa.

Väčšina kolektívnych zmlúv obsahuje ustanovenia, ktoré stanovujú postupy v prípade sporu. Väčšina sporov sa rieši vyjednávaním a len veľmi málo sporov smeruje k súdu. Niektoré kolektívne zmluvy obsahujú ustanovenia o riešení sporov prostredníctvom arbitráže.

3.13 Odborná príprava

Odborné vzdelávanie a odborná príprava (OVP) zahŕňa praktické činnosti a kurzy týkajúce sa konkrétnej profesie alebo povolania, ktorých cieľom je pripraviť ľudí na ich budúcu kariéru. Pre mnohých je odborná príprava dôležitou cestou k získaniu profesionálneho uznania alebo k zlepšeniu ich šance na získanie dobrého zamestnania. Preto je pre systémy odborného vzdelávania v Európe ťažiskové, aby zodpovedali potrebám občanov a trhu práce a uľahčili tak prístup k zamestnaniu.

Odborné vzdelávanie a príprava bola záklanou časťou politiky EU už v čase vzniku Európskeho spoločenstva. Je tiež ťažiskovým článkom tzv. Lisabonskej stratégie EÚ, ktorej záujem je premeniť Európu na svetovo najviac konkurencieschopnú a dynamickú spoločnosť založenú na vedomostiach.

Iniciatívy EÚ na podporu spolupráce v oblasti odborného vzdelávania

Európska únia vo svojom úsilí podporovať prístup k rozvoju odbornej prípravy v Európe založený na spolupráci, využíva rôzne nástroje a zavádza do praxe širokú škálu programov a iniciatív.

1. Sokrates

Sokrates sa zasadzuje za európsku spoluprácu vo všetkých oblastiach vzdelávania. Táto spolupráca má rôzne formy:

 • mobilitu (pohyb po Európe)
 • organizovanie spoločných projektov
 • vytváranie európskych sietí (rozširovanie ideí a dobrej praxe)
 • vykonávanie štúdií a porovnávacích analýz

V praxi ponúka Sokrates granty na štúdium, výučbu, stáž alebo absolvovanie praktického vzdelávania v inej krajine, poskytuje podporu vzdelávacím inštitúciám pri organizácii výučbových projektov a pri výmene skúseností, pomáha asociáciám a neziskovým organizáciám pri usporiadaní aktivít na tému vzdelávania, atď.

2. Leonardo da Vinci

Hlavnou úlohou programu Leonardo da Vinci od jeho vzniku v roku 1994 je implementácia politiky EÚ v oblasti odbornej prípavy. Je to jeden z hlavných nástrojov podpory medzinárodnej mobility v Európe a poskytuje financovanie verejným a súkromným organizáciám, ktoré sú aktívne na poli odbornej prípravy. Leonardo tiež, okrem iného, podporuje stáže a výmeny, študijné návštevy a medzinárodné siete.


Vzdelávanie dospelých a celoživotné vzdelávanie v Európe

Celoživotné vzdelávanie je proces, ktorý zahŕňa všetky formy vzdelávania – formálne aj neformálne – a trvá od predškolského obdobia až po dôchodok. Cieľom je umožniť ľuďom rozvíjať a udržiavať kľúčové kompetencie počas ich života, ako aj umožniť občanom slobodne sa pohybovať medzi pracovnými miestami, regiónmi a krajinami. Celoživotné vzdelávanie je tiež základným prvkom v už zmieňovanej Lisabonskej stratégii, pretože je rozhodujúce pre osobný rozvoj a rast konkurencieschopnosti a zamestnateľnosti. EÚ prijala niekoľko nástrojov na podporu vzdelávania dospelých v Európe.

Európsky priestor celoživotného vzdelávania

Aby sa celoživotné vzdelávanie v Európe stalo realitou, Európska komisia si stanovila za úlohu vytvoriť Európsky priestor celoživotného vzdelávania. V tomto kontexte sa komisia zameriava na identifikáciu potrieb tak študentov ako aj trhu práce, aby vzdelávanie bolo viac dostupné a následne vytváralo partnerstvá medzi verejnými úradmi, poskytovateľmi vzdelávacích služieb a občianskou spoločnosťou.

Táto iniciatíva EÚ je postavená na úlohe poskytovania základných zručností – prostredníctvom posilnenia poradenských a informačných služieb na európskej úrovni a spoznaním všetkých foriem vzdelávania, vrátane formálneho vzdelávania a neformálnej odbornej prípravy.

Gruntvig je jednou z aktivít vzdelávacieho programu Sokrates a zameriava sa primárne na zlepšenie kvality odborného vzdelávania dospelých. Snaží sa tiež podporovať výmeny a spoluprácu, ktorá uľahčuje príležitosti a prístup k celoživotnému vzdelávaniu pre občanov EÚ.

Organizácie EÚ, ktoré podporujú odborné vzdelávanie v Európe

EÚ vytvorila špecializované orgány na uľahčenie spolupráce a výmenu skúseností v oblasti odborného vzdelávania.

The European Centre for Vocational Training (CEDEFOP) – Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania bolo vytvorené v roku 1975 ako špecializovaná agentúra na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. So sídlom v Thessalonikách v Grécku vykonáva výskum a analýzu odborného vzdelávania a šíri svoje odborné znalosti pre rôznych európskych partnerov, ako sú výskumné inštitúcie, univerzity a školiace zariadenia.

The European Training Foundation (ETF) – Európska nadácia pre odborné vzdelávanie bola založená v roku 1995 a pracuje v úzkej spolupráci s CEDEFOP. Jej poslaním je podporovať partnerské krajiny mimo EÚ, aby mohli modernizovať a rozvíjať svoje systémy odbornej prípravy.

4. ŽIVOTNÉ PODMIENKY

4.1 Prehľad životných podmienok v Európe

Kvalita života – vrchol agendy sociálnej politiky EÚ

Priaznivé životné podmienky závisia od širokej škály faktorov, ako sú kvalitné služby zdravotnej starostlivosti, príležitostí v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a dobré dopravné zariadenia, a to sme pomenovali len niekoľko otázok, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život a prácu občanov. Cieľom EÚ je zlepšiť kvalitu života vo všetkých svojich členských štátoch a zohľadniť mnohé výzvy, ktorým čelí súčasná Európa, napríklad sociálne vylúčenie a starnutie obyvateľstva.

Zamestnanosť v Európe

Zlepšenie pracovných príležitostí v Európe je pre EÚ kľúčovou prioritou. Európska stratégia zamestnanosti bola vypracovaná EÚ a jej členskými štátmi s cieľom vytvoriť viac a lepších pracovných miest, riešiť nezamestnanosť a zvýšiť mobilitu. Stratégia poskytuje rámec, v ktorom európske krajiny môžu koordinovať svoje politiky zamestnanosti a vymieňať si informácie.

Samozrejme, zlepšenie vyhliadok na zamestnanosť každého Európana má zásadný význam pre desaťročnú stratégiu EÚ pre hospodársky rast, stratégiu Európa 2020. Kľúčovým cieľom je zabezpečiť, aby na konci desaťročia pracovalo 75% európskych občanov vo veku 20 – 64 rokov.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v EÚ

Zdravie je cenná hodnota, ktorá ovplyvňuje každodenný život ľudí, a preto je dôležitou prioritou pre všetkých Európanov. Zdravé prostredie je pre náš individuálny a profesionálny rozvoj kľúčové a občania EÚ sú čoraz náročnejší na zdravie a bezpečnosť pri práci a poskytovanie vysoko kvalitných služieb zdravotnej starostlivosti. Pri cestách po Európskej únii vyžadujú rýchly a ľahký prístup k lekárskej starostlivosti. Politiky EÚ v oblasti zdravia sú zamerané na reagovanie na tieto potreby.

Európska komisia vyvinula koordinovaný prístup k politike v oblasti zdravia, pričom zaviedla do praxe sériu iniciatív, ktoré dopĺňajú činnosť vnútroštátnych verejných orgánov. Spoločné činnosti a ciele Únie sú zahrnuté v programoch a stratégiách EÚ v oblasti zdravia.

Súčasný program EÚ v oblasti verejného zdravia pracuje na zlepšení schopnosti EÚ reagovať na cezhraničné zdravotné riziká a na zlepšení informácií a poznatkov o najnovšom vývoji v sektore verejného zdravia. V oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa bola navrhnutá nová stratégia, ktorá ďalej zdôrazňuje potrebu zlepšenia zdravotnej bezpečnosti občanov a šírenia poznatkov o zdraví.

Vzdelávanie a odborná príprava v EÚ

Vzdelávanie v Európe má hlboké korene a veľkú rozmanitosť. Už v roku 1976 sa ministri školstva rozhodli zriadiť informačnú sieť na lepšie pochopenie vzdelávacích politík a systémov vo vtedajšom Európskom spoločenstve s deviatimi krajinami. To odrážalo zásadu, že by sa mal v plnom rozsahu rešpektovať osobitný charakter vzdelávacieho systému v ktoromkoľvek členskom štáte, pričom by sa mala zlepšiť koordinovaná interakcia medzi systémami vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnania. Informačná sieť o vzdelávaní v Európe – Eurydice, bola formálne spustená v roku 1980.

V roku 1986 sa pozornosť obrátila od výmen informácií k výmenám študentov so spustením programu Erasmus, ktorý sa často uvádza ako jedna z najúspešnejších iniciatív EÚ.

Skúsenosti zhromaždené počas štvrťstoročia boli konsolidované a rozvinuté do programu Socrates, ktorý pokrýva všetky oblasti vzdelávania všetkých vekových skupín a úrovní schopností.

S cieľom uľahčiť zavedenie európskych štúdií na univerzitách Komisia podporuje aj projekt Jean Monnet, ktorý ponúka počiatočné dotácie na zriadenie katedier Jean Monnet, stále kurzy, moduly európskeho práva, európske hospodárstvo, politické štúdie o európskom staviteľstve, a história európskej integrácie. Projekt tiež podporuje vytvorenie Centier excelentnosti Jean Monnet.

Členské štáty majú na starosti svoje vlastné systémy vzdelávania a odbornej prípravy. EÚ však pridáva hodnotu tým, že koordinuje činnosti, ktoré môžu pomôcť pri plnení spoločných cieľov a ktoré môžu občanom poskytnúť väčšie možnosti vzdelávania a štúdia počas celého života.

Aby sa tak stalo, EÚ spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi a zainteresovanými stranami v oblasti vzdelávania na zlepšení politík a výmeny osvedčených postupov. Okrem toho EÚ realizuje niekoľko programov financovania v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Schengenský priestor

Schengenský priestor bol zriadený v marci 1995. Zrušil hraničné kontroly v oblasti signatárskych štátov a vytvoril jednotnú vonkajšiu hranicu, kde sa kontroly musia vykonávať v súlade so spoločným súborom pravidiel.

Od roku 2012 sa k Schengenskej dohode podpísalo 25 európskych krajín. Dvadsaťdva z nich sú členské štáty EÚ: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko. Island, Nórsko a Švajčiarsko sú tiež v schengenskom priestore. Spojené kráľovstvo a Írsko nie sú súčasťou schengenského priestoru.

Doprava v EÚ

Doprava bola jednou z prvých spoločných politík vtedajšieho Európskeho spoločenstva. Od roku 1958, keď vstúpila do platnosti Rímska zmluva, sa dopravná politika EÚ zamerala na odstránenie hraničných prekážok medzi členskými štátmi, čo umožňuje rýchly, efektívny a lacný pohyb osôb a tovaru.

Táto zásada úzko súvisí s ústredným cieľom EÚ, ktorým je dynamické hospodárstvo a súdržná spoločnosť. Dopravný sektor generuje 10% bohatstva EÚ meraného hrubým domácim produktom (HDP), čo zodpovedá približne jednému biliónu EUR ročne. Poskytuje tiež viac ako desať miliónov pracovných miest.

Dopravná politika EÚ sa zameriava na odstránenie prekážok medzi členskými štátmi, čo umožňuje ľuďom a tovaru rýchlo a lacno sa pohybovať cez hranice. Cieľom je zabezpečiť čisté, bezpečné a efektívne cestovanie po celej Európe a zároveň posilniť vnútorný trh pre voľný pohyb osôb a tovaru. EÚ je tiež šampiónom práv cestujúcich.

Letecká preprava a práva cestujúcich

Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave znamenalo nižšie ceny a väčší výber dopravcov a služieb pre cestujúcich. EÚ tiež vytvorila súbor práv na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s cestujúcimi v leteckej doprave.

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Ako cestujúci v leteckej doprave máte určité práva, pokiaľ ide o informácie o letoch a rezerváciách, poškodení batožiny, meškaní a zrušení letov, odmietnutí nástupu do lietadla, náhradách v prípade nehody alebo problémov v rámci dovolenky. Tieto práva sa vzťahujú na pravidelné a charterové lety, vnútroštátne aj medzinárodné, z letiska v EÚ alebo na letisko v EÚ z jedného mimo EÚ, ak ich prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ.

Železničná doprava

Európsky systém železničnej dopravy sa vyznačuje mnohými prekážkami v interoperabilite národných sietí. Rôzne šírky rozchodu, rôzne systémy na napájanie elektrickým prúdom a veľké rozdiely v organizácii systémov riadenia železničnej dopravy spôsobujú značné oneskorenia na hraničných priechodoch, a preto spôsobujú ďalšie náklady. Železničná doprava sa tak v posledných rokoch stala menej konkurencieschopnou ako napríklad cestná doprava.

Na prekonanie existujúcich problémov prijalo Európske spoločenstvo v rámci svojej spoločnej dopravnej politiky právne predpisy, ktoré pripravia pôdu pre postupné vytváranie integrovaného európskeho železničného priestoru, a to legálne aj technicky.

Obrovská finančná podpora smeruje do transeurópskych projektov, ako sú železničné spojenia z Lyonu na poľské hranice s Ukrajinou, z Berlína do Palerma, z Paríža do Bratislavy a z Varšavy do Helsínk. Vytvárajú sa nové medzinárodné vysokorýchlostné železničné spojenia medzi Parížom, Bruselom, Kolínom a Amsterdamom a cez juhozápadnú Európu od Lisabonu po Bordeaux.

4.2 Politický, administratívny a právny systém

Švédsko je konštitučnou monarchiou s parlamentnou formou vlády. Kráľ alebo kráľovná je hlavou štátu, ale moc má v rukách Riksdag (švédsky parlament) a vláda. Hlava štátu má v podstate reprezentatívnu funkciu. Riksdag je volený priamo ľudmi každé 4 roky. Parlament volí predsedu vlády, ktorý je zodpovedný za vytvorenie vlády a vymenovanie jej členov – ministrov. Vláda riadi Švédsko implementáciou rozhodnutí parlamentu a zavedením nových zákonov alebo zmien a doplnení existujúcich zákonov. Riksdag prijíma rozhodnutia a monitoruje vládu. Vládny nástroj (The Instrument of Government), ktorý je jedným zo štyroch základných švédskych zákonov, stanovuje spôsob riadenia Švédska. Ďalšími základnými zákonmi sú zákon o slobode tlače, zákon o slobode prejavu a zákon o nástupníctve. Vo volebnom období 2018-2022 má v parlamente zastúpenie 8 rôznych strán. Vo Švédsku je všeobecné volebné právo od 18 rokov. Účasť na parlamentných voľbách je tradične vysoká, pri posledných dosiahla 87%.

Švédsko má národnú policajnú jednotku a súdny systém na lokálnej (tingsrätt – okresný súd), regionálnej (hovrätt – odvolací súd) a národnej úrovni (högsta domstolen – Najvyšší súd).

Pre daňové a administratívne otázky existujú tiež kammarrätter (správne odvolacie súdy) a regeringsrätten (Najvyšší správny súd), ktorý, tak ako Najvyšší súd, je súdom poslednej inštancie.

Existuje tu množstvo ombudsmanov, vrátane Diskrimineringsombudsmannen (DO – Ombudsman pre diskrimináciu) and the Justitieombudsmannen (JO – Ombudsman pre spravodlivosť).

Švédske verejné služby zamestnanosti sú verejným úradom práce vo Švédsku. Ich úlohou je implementácia cieľov politiky trhu práce, ktoré dostávajú od vlády a parlamentu (Riksdag), a pomoc tak uchádzačom o prácu nájsť si prácu ako aj zamestnávateľom nájsť potrebné zručnosti. Prevádzkové činnosti úradu sú rozdelené na 3 oblasti – zamestnávatelia, uchádzači o zamestnanie a priame služby. Ústredie verejných služieb zamestnanosti je v Štokholme, riadi ich generálny riaditeľ.

4.3 Príjmy a dane

Priemerná mzda pre všetky zamestnania v roku 2018 bola 34 600 SEK/mesačne pred zdanením. Výška miezd je vo všeobecnosti vyššia v súkromnom sektore v porovnaní s verejným sektorom. Odlišuje sa v závislosti na pracovnej pozícii. Senior manažér v oblasti bankovníctva, finančníctva a poistenia má najvyšší priemerný zárobok vo výške 132 100 SEK/mesačne pred zdanením. Najmenej platená profesia bol opatrovateľský personál s priemerným zárobkom 20 200 SEK/mesačne pred zdanením.

Ženy zarábajú v priemere 89% zárobku mužov, rozdiel v zárobkoch teda predstavuje 11%. Časť tohto rozdielu je z dôvodu, že muži a ženy pracujú v rozdielnych povolaniach, pracujú v rozličných častiach trhu práce alebo majú rozdielnu kvalifikáciu a pracovný čas.

Švédsky daňový systém pozostáva z množstva priamych a nepriamych daní a poplatkov. Najdôležitejšie priame dane sú národné a samosprávne dane z príjmu. Najdôležitejšími nepriamymi daňami sú DPH a spotrebné dane na určité produkty, ako je alkohol a tabak. Takmer všetky tovary a služby sú predmetom DPH, výška tejto dane tvorí obvykle 25% z ceny. Uplatňuje sa aj DPH vo výške 12% a 6%, napríklad 12% sú zdaňované potraviny a 6% doprava cestujúcich.

Ročný príjem pod 19 670 SEK (2019) je oslobodený od dane.

Väčšina dane z príjmu fyzických osôb je odvádzaná samosprávam. Ak Váš zdaniteľný príjem prevyšuje 490 700 SEK (2019), platíte národnú daň z príjmu vo výške 20% zo sumy, ktorá presahuje tento príjem. Pri príjme viac ako 689 300 SEK (2019) ročne národná daň zo zdaniteľného príjmu predstavuje 25% vyššie uvedenej sumy.

Obecná daň z príjmu je proporcionálna a pohybuje sa medzi 29% a 34%. Väčšina ľudí platí len daň obci, ktorá zahŕňa daň okresnej rady. Príspevky na sociálne zabezpečenie sú platené zamestnávateľom prostredníctvom príspevkov zamestnávateľov. Žiadne ďalšie zrážky zo mzdy sa potom neuplatňujú.

Dávka v nezamestnanosti, nemocenské dávky, dôchodky a podobné zdroje príjmu sa vyplácajú z dane z príjmu.

Fyzické a právnické osoby sú povinné každoročne podať daňovné priznanie k dani z príjmov, obvykle okolo 2. mája. Vašim zdaniteľným príjmom je príjem po odpočítaní daňových úľav a odpočtov určitých nákladov (napr. na hypotekárny úver).

Ak žijete v zahraničí a pracujete vo Švédsku menej ako 6 mesiacov, musíte platiť špecifickú daň z príjmu, tzv. SINK (špeciálna daň z príjmu pre tých, ktorí majú pobyt v zahraničí), ktorá je 25%. SINK je definitívna zrážková daň z príjmu zo zamestnania, preto pri tejto forme príjmu nie je potrebné podávať danové priznanie k dani z príjmu. Viac informácií poskytne Švédsky daňový úrad (Skatteverket).

4.4 Životné náklady

Mesačné životné náklady pre osamelo žijúcu osobu, bez nákladov na bývanie, sa v roku 2020 pohybujú okolo SEK 10 270 mesačne (na základa kalkulácií Swedbank). Tieto náklady súvisia s nevyhnutnou spotrebou jedla, oblečenia, hygienických potrieb, zdravotnou starostlivosťou, športom, autom, voľnočasovými aktivitami, miestnou dopravou, poistením, elektrinou, telefónom, atď. Nezahŕňajú náklady na dovolenku, okuliare alebo nové nákupy, napríklad kúpa záclon, počítačov alebo televízora. Náklady zodpovedajúce páru sú SEK 16 110 mesačne.

Poradenstvo a informácie týkajúce sa osobných financií, rozpočtu domácnosti a práv pri kúpe tovarov a služieb poskytuje Swedish Consumer Agency.

4.5 Ubytovanie

Prenájom

Možnosť nájsť byty na prenájom sa značne líši od regiónu k regiónu. Dostupnosť je najmä vo veľkých mestách nižšia, zatiaľ čo nájomné je výrazne nad švédskym priemerom.

Priemerné nájomné za tri izby a kuchyňu v roku 2019 bolo okolo SEK 7 147/ mesiac. Biela technika, kúrenie a voda sú zvyčajne zahrnuté do nájmu.

Kúpa

Priemerná cena samostatne stojaceho domu vo Švédsku bola v roku apríli 2020 SEK 3 304 000. Ceny v Štokholme boli približne dvakrát vyššie.

Bostadsrätt (vlastnícke práva nájomcu)

Bytové družstvo vlastníkov a nájomcov bytov je družstevné združenie, ktorého členovia spoločne vlastnia a riadia domy, pozemky a spoločné priestory. Keď si kúpite byt v bytovom dome, ktorý je súčasťou bytového družstva, akonáhle budete vlastníkmi akceptovaní, stanete sa členom bytového družstva vlastníkov. Zaplatíte kapitálový vklad predávajúcemu a mesačný poplatok združeniu, ktorý pokryje náklady na prevádzku a údržbu.

Priemerná cena vlastníckych práv nájomcu v apríli 2020 bola SEK 41 054/m2. V krajine existujú veľké rozdiely, najmä v mestských oblastiach, kde sú ceny vyššie.

Miestne a národné noviny, ako aj rôzne webové stránky, ako napríklad Hemnet, majú napríklad reklamy na bývanie na prenájom alebo kúpu. Obce často majú informácie o nájomnom bývaní na svojich webových stránkach.

Platby úrokov z hypotéky je možné odpočítať zo zdaniteľného príjmu.

4.6 Zdravotníctvo

Každá osoba s pobytom na území Švédska je krytá národným systémom zdravotného poistenia. Inštitúcie, zodpovedné za verejnú zdravotnú starostlivosť sú krajské rady/regióny a samosprávy. Švédska sociálna poisťovňa (Försäkringskassan) spravuje štátne príspevky súvisiace s dentálnou starostlivosťou.

Systém zdravotného poistenia pokrýva väčšinu nákladov na návštevu lekára, hospitalizáciu alebo laboratórne vyšetrenia. Starostlivosť v materstve a pediatrická starostlivosť sú bezplatné.

Lekárska starostlivosť a hospitalizácia je pokrytá poplatkom pacienta. Výšku tohto poplatku stanovujú okresné rady a môže sa líšiť v závislosti od poskytovanej lekárskej služby a od konkrétneho okresu. Občania EÚ/EHP/Švajčiarska, ako aj občania tretích krajín v niektorých prípadoch, ktorí pracujú vo Švédsku, majú nárok na zubnú a zdravotnú starostlivosť vo Švédsku za rovnakých podmienok ako tí, ktorí majú bydlisko vo Švédsku.

Lekári

Ak potrebujete navštíviť lekára alebo ambulantnú sestru, mali by ste kontaktovať Vaše primárne zdravotné centrum – vårdcentral.

Poplatok pacienta sa pohybuje v rozmedzí SEK 100 až SEK 400, aj keď maximum k úhrade za rok je SEK 1 150. Dohodnúť si môžete aj vyšetrenie u súkromného lekára. Myslite, prosím, na to, že nie všetci súkromní lekári majú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s okresnou radou alebo regiónom, čo znamená, že návšteva týchto lekárov je značne drahšia ako návšteva tých, ktorí sú zapojení do schémy poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Nemocnice

Ak ste vážne alebo akútne chorý, môžete navštíviť urgentný príjem v nemocnici ‘akutmottagning’. Môžete tiež najskôr zavolať Sjukvårdsupplysningen’-  zdravotnú informačnú linku 1177 a požiadať o radu. Odporúčanie k špecialistovi alebo do nemocnice vydáva lekár pracujúci v primárnom zdravotnom centre alebo na oddelení úrazovej a urgentnej medicíny. Poplatok pacienta pri hospitalizácii je najviac SEK 100 na deň.

Lieky

Lieky sa kupujú v lekárňach. Ak si kupujete lieky na predpis, platíte zníženú cenu. Maximálna ochrana výdavkov znamená, že neplatíte ročne viac ako SEK 2 300. Niektoré lieky bez lekárskeho predpisu sú predávané okrem lekární aj v obchodoch. Lieky na predpis pre deti do 18 rokov sú bezplatné.

Zubári

Zubná starostlivosť je bezplatná pre deti a mladých ľudí do dovŕšenia 21 rokov ich veku, potom sa platí poplatok za celú alebo len časť ich zubnej starostlivosti. Stanovená je maximálna ochrana výdavkov.

Verejná zubná starostlivosť je dostupná vo Verejnom zubnom centre ‘Folktandvården’. Pre dospelých je ale bežná návšteva súkromného zubára, ktorý je prepojený s verejným zdravotným systémom.

Naliehavé prípady

V naliehavom prípade volajte 112. Toto číslo sa používa v celej krajine a je platné pre zdravotníkov, hasičov a policajné služby a pre informácie o jedoch a zubnej pohotovosti.

4.7 Systém vzdelávania

Švédsky školský systém pozostáva z desiatich rokov povinnej základnej školskej dochádzky (‘grundskola’), ktorá začína vo veku 6 rokov, vrátane predškolskej triedy. Potom nasleduje voliteľné trojročné vzdelávanie na ‘gymnasieskola’ – vyššej strednej škole. Väčšina žiakov zo základných a nižších stredných škôl pokračuje na vyššej strednej škole. K dispozícii sú programy na prípravu na štúdium na univerzite a programy odborného vzdelávania.

Povinné základné a nižšie stredné školy a vyššie stredné školy sú zvyčajne prevádzkované samosprávami, ale podliehajú národným učebným osnovám a štátnemu dozoru. Rastie aj počet škôl, ktoré sú financované z verejných zdrojov.

Medzinárodné školy

Vo Švédsku existuje veľký počet medzinárodných škôl, ktoré ponúkajú výučbu v iných jazykoch ako je švédčina. Medzinárodné školy vyučujú v súlade s učebnými osnovami inej krajiny alebo s medzinárodným učebným plánom. Existujú aj školy, ktoré vyučujú v angličtine ale v súlade so švédskymi učebnými osnovami. Viac informácií získate pri kontakte so Skolverket (Švédskou národnou vzdelávacou agentúrou).

Vyššie vzdelanie

Od uchádzačov o štúdium na univerzite alebo vysokej škole sa bežne vyžaduje, aby mali ukončené vyššie stredné vzdelanie vo Švédsku alebo v zahraničí. Takmer vždy sa vyžadujú určité predchádzajúce znalosti z jednej alebo viacerých oblastí.

Väčšina univerzít vo Švédsku je štátna. Univerzity a vysoké školy sú vo viac ako 20 mestách po celej krajine. Štúdium je pre občanov EÚ/EHP a Švajčiarska bezplatné, s výnimkou malého registračného poplatku. Musíte si kúpiť alebo požičať literatúru na štúdium. Veľa študentov dostáva štátne dotácie a berie si študentské pôžičky na svoju podporu počas štúdia. Študentskú finančnú podporu spravuje CSN – Švédska rada pre podporu štúdia.

Vzdelávanie dospelých

Vzdelávanie dospelých zabezpečujú švédske samosprávy. Prostredníctvom vzdelávania dospelých môžete študovať švédčinu pre prisťahovalcov (SFI), navštevovať kurzy ekvivalentné nižšiemu a vyššiemu stredoškolskému vzdelaniu, pripravovať sa na preskúšanie na vyššej strednej škole, a dosiahnuť kvalifikácie, ktoré Vás oprávňujú na ďalšie štúdium. Môžete tiež absolvovať odbornú prípravu. Výučba je bezplatná, ale študijné materiálny môžu byť spoplatnené.

Folkhögskolor (ľudové stredné školy)

Špecificky severská forma vzdelávania dospelých je “folkhögskola” (ľudová stredná škola), ktorá sa často prevádzkuje ako internátna škola. Školy sú vlastníctvom okresných rád alebo neziskových organizácií ako sú odbory, cirkvi a ich spoločenstvá. Tvoria si vlastné učebné osnovy a môžu ponúkať široký rozsah teoretických kurzov, umelecké zamerania, medzinárodné veci a ochranu životného prostredia.

4.8 Kultúrny a spoločenský život

Švédsko je sekulárnou spoločnosťou, ale veľa sviatkov a tradícií má kresťanské korene, aj keď pôvod bol viacmenej zabudnutý. Ostatné tradície sú spojené s ročnými obdobiami.
Voľnočasové aktivity na vidieku sú pre väčšinu Švédov dôležité a “allemansrätten” (právo prístupu verejnosti) vás oprávňuje na vstup do lesa a ostatnej krajiny. Naturvårdsverket (švédska agentúra na ochranu životného prostredia) má viac informácií o tom, čo môžete a nemôžete robiť na území patriacom súkromným vlastníkom.
Medzi populárne športy patrí futbal, hádzaná, ľadový hokej, gymnastika, jazdectvo, tenis, floorball, lyžovanie a golf. Každá obec vo Švédsku má verejnú knižnicu s vyškolenými knihovníkmi. Vypožičanie kníh, filmov alebo hudby je bezplatné.
Pracoviská vo Švédsku majú zvyčajne tzv. „rovnú/plochú firemnú štruktúru“ s dôrazom na zodpovednosť a iniciatívu každého zamestnanca. Je snaha, aby na pracovisku bolo čo najmenej úrovní prijímania rozhodnutí. V prevažnej väčšine prípadov sa ľudia oslovujú vlastným menom a tykajú si, čo má vplyv aj na vzťahy manažment-zamestnanci.
Vo Švédsku je dôležitá snaha o dosiahnutie rodovej rovnosti, v mnohých oblastiach je úsilie v tejto oblasti veľmi úspešné.
Švédsky inštitút má na svojej webovej stránke rozsiahle informácie o švédskej kultúre a spoločnosti dostupné v angličtine, arabčine, ruštine a čínštine. Táto inštitúcia tiež publikuje tlačové dokumenty, ktoré poskytujú obraz o živote vo Švédsku.

4.9 Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtia)

Narodenie dieťaťa

Väčšina detí sa narodí v nemocniciach. Rodičia musia do 3 mesiacov od narodenia oznámiť/zaregistrovať na švédskom daňovom úrade ´Skatteverket´ meno dieťaťa.

Svadba

Na to, aby ste sa mohli zosobášiť, musíte mať najmenej 18 rokov. Sobáš môže byť cirkevný alebo civilný. Veľa párov žije spolu v partnerstve, ‘samboförhållande’. Švédsky zákon o partnerstve, ´sambolagen´, spravuje otázky týkajúce sa detí a spoločného majetku. Partneri nemôžu vzájomne dediť. Od 1. mája 2009 sú povolené manželstvá osôb rovnakého pohlavia.

Rozvod

Ak sa obaja manželia chcú rozviesť, sú rozvedení priamo, bez prieťahov. Ak sa chce rozviesť iba jeden z manželov alebo ak sú v manželstve deti do 16 rokov, musí byť stanovená lehota najmenej šesť mesiacov na zváženie/potvrdenie rozhodnutia rozviesť sa.

Smrť

Ak človek vo Švédsku zomrie, zmluvný lekár musí vydať potvrdenie o smrti a jej príčine. Hrobári a ich zriadenci  ´begravningsbyråer´ môžu ponúknuť poradenstvo a zariadiť služby súvisiace tak s cirkevným ako aj civilným pohrebom. Pôsobia na komerčnom základe.

4.10 Doprava

Švédsko má dobré cesty a rozsiahlu sieť leteckých, železničných a autobusových liniek. Väčšina regiónov má dobre rozvinutú verejnú dopravu, čo umožňuje cestovať autobusom alebo vlakom. Vo väčšine veľkých miest a v mnohých menších mestách sú poskytované vynikajúce služby verejnej dopravy. Pri kúpe mesačných alebo viacdruhových lístkov na miestne alebo regionálne autobusy alebo vlaky môžete často využiť zľavu z ceny.
Štokholm a Göteborg zaviedli ´trängselskatt´ (poplatok za preťaženie) pre cestnú dopravu. Jeho cieľom je redukcia preťaženia a zlepšenie životného prostredia. Inak je používanie Švédskej cestnej siete bezplatné. Výnimkou sú most Öresund medzi Dánskom a Švédskom a most Svinesund medzi Švédskom a Nórskom, ktoré sú spoplatnené.
Veľa švédskych mestečiek a miest je dostupných železničnou dopravou. Väčšina vlakov je prispôsobená vozíčkárom. Autobusovú dopravu pokrýva sieť verejných a súkromných dopravcov. Cena cestovného sa líši v závislosti na tom kde a kedy si kupujete lístok a ako ďaleko cestujete, či požadujete aj poistenie zrušenia cesty, atď. Najlacnejší spôsob, ktorý poskytuje zároveň prehľad dostupných možností, je často rezervácia lístkov on-line.
Na niektoré ostrovy pri pobreží Švédska je potrebné cestovať loďou alebo trajektom, vzťahuje sa to aj na dopravu po jazerách.

Informácie o možnostiach cestovania vlakom – www.sj.se

5. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A POISTENIE

Vaše práva sociálneho zabezpečenia vo Švédsku (v angličtine)