Prejsť na obsah

Životné a pracovné podmienky vo Francúzsku

1 HĽADANIE PRÁCE

1.1 Ako si nájsť prácu

1.2 Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

2 PRESŤAHOVANIE SA DO INEJ KRAJINY

2.1 Pohyb tovarov a kapitálu

2.2 Hľadanie ubytovania
2.3 Hľadanie školy
2.4 Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)
2.5 Postupy registrácie a povolenie na pobyt
2.6 Kontrolný zoznam pred vaším príchodom do novej krajiny a po ňom

3 PRACOVNÉ PODMIENKY

3.1 Prehľad pracovných podmienok v Európe

3.2 Uznávanie diplomov a kvalifikácií
3.3 Druhy zamestnania
3.4 Pracovné zmluvy
3.5 Špeciálne kategórie
3.6 Samostatná zárobková činnosť
3.7 Platové podmienky
3.8 Pracovná doba
3.9 Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská dovolenka, atď.)
3.10 Ukončenie pracovného pomeru
3.11 Zastupovanie pracovníkov
3.12 Pracovné spory – štrajky
3.13 Odborná príprava

4 ŽIVOTNÉ PODMIENKY

4.1 Prehľad životných podmienok v Európe

4.2 Politický, administratívny a právny systém
4.3 Príjmy a dane
4.4 Životné náklady
4.5 Ubytovanie
4.6 Zdravotníctvo
4.7 Systém vzdelávania
4.8 Kultúrny a spoločenský život
4.9 Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtia)
4.10 Doprava

5 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A POISTENIE

1 HĽADANIE PRÁCE

1.1 Ako si nájsť prácu

1. POLE EMPLOI (Francúzska vládna agentúra zamestnanosti)
Úrad Pôle Emploi, ktorý Vám pomôže pri hľadaní zamestnania sa nachádza v každom meste. Zaregistrovať sa môžete na úrade najbližšom k miestu Vášho pobytu. Ďalšie informácie získate na tel.č.: 0033177863949, alebo na webovej stránke Pôle Emploi

2. EURES (Európske služby zamestnanosti)
Po Vašom príchode do Francúzska Vám poradia EURES poradcovia, pracujúci v rámci siete zameranej na medzinárodný trh práce, ktorá je pridružená k Pôle Emploi.

3. APEC (Združenie pre zamestnanosť riadiacich pracovníkov) pomáha manažérom a mladým absolventom pri hľadaní zamestnania.

4. Agentúry dočasného zamestnávania – za poskytované služby vyberajú poplatky od zamestnávateľov, nie od záujemcov o zamestnanie. Pozri: www.prisme.eu

5. Náborové agentúry
Tieto agentúry uzatvárajú zmluvy so spoločnosťami za účelom riadenia náboru vysokokvalifikovaných zamestnancov, alebo zamestnancov, ktorí budú poverení zodpovednými funkciami. Navštívte napr. tieto webové stránky: www.cadremploi.frwww.cadresonline.com

Pozrite si:

1. Webové stránky spoločností
Spoločnosti častokrát majú v rámci svojich webových stránok sekciu “nábor”. Pre vyhľadanie internetových adries spoločností použite vyhľadávač, alebo obchodný adresár. Pre vyhľadávanie môžete tiež použiť webovú stránku: Pagesjaunes

2. Tlač
Špecializovaná tlač umožňuje firmám náborovať svojich zamestnancov aj prostredníctvom zverejnenia ich voľných pracovných miest v tejto tlači. Zoznam inzertnej tlače

1.2 Životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania
Získajte informácie o práci, o ktorú máte záujem

1.  Meno resp. názov zamestnávateľa sú zvyčajne uvedené v pracovnej ponuke, alebo na ponuku môžete reagovať nevyžiadanou žiadosťou: zistite si informácie o zamestnávateľovi a následne tomu prispôsobte svoj životopis a motivačný list a pripravte sa na pohovor.

Informácie, ktoré by ste si mali zistiť: odvetvie činnosti, informácie o pracovnej sile, obrat, kontaktú osobu (nevyžiadaná žiadosť) podiel na trhu atď.

Kde môžete nájsť tieto informácie?

 • na internete; navštívte webovú stránku zamestnávateľa, alebo získajte potrebné informácie pomocou  internetových vyhľadávačov

2. Ak meno/názov zamestnávateľa nie je uvedené: Vašu žiadosť, životopis a/alebo motivačný list prispôsobte podmienkam uvedeným v pracovnom inzeráte.

Zamerajte sa na kvalitné spracovanie svojej žiadosti/CV

CV (Curriculum Vitae), ktoré by nemalo byť dlhšie ako 2 strany, zvyčajne obsahuje nasledujúce časti:

1. Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo (s medzinárodnou predvoľbou) a e-mailová adresu. Informácie o Vašom rodinnom statuse, veku a národnosti (ak ste občanom EHP) sú voliteľné.

2. Názov pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate, vrátane vašich silných stránok napr: “Trojjazyčný asistent predaja – francúzsko-anglicko-španielsky”

3. Pracovné skúsenosti: pre popis informácii týkajúcich sa každej Vami vykonávanej pracovnej pozície je určený osobitný odsek. Do každého z nich uveďte dátumy, zastávanú pozíciu, názov spoločnosti, odvetvie, adresu zamestnávateľa, detailné informácie o Vašej náplni práce, zodpovednosti, vykonávaných úlohách a výsledkoch. Váš životopis môže byť usporiadaný v obrátenom chronologickom poradí (najpr sa uvádza posledné zamestnanie), v chronologickom poradí (od Vášho prvého po Vaše posledné zamestnanie, toto usporiadanie sa používa čoraz menej), podľa zručností (zahŕňa viacero vykonávaných zamestnaní), alebo ako kombinácia vyššie uvedeného (podľa zručností, s názvami spoločností a dátumami).

4. Vzdelanie: uveďte dátumy, kedy ste získali kvalifikáciu a ich ekvivalent vo francúzskom vzdelávacom systéme. Pozri: “4. Životné podmienky – 4.7. Vzdelávací systém”

5. Jazykové a počítačové zručnosti: uveďte Váš materinský jazyk. Pre francúzsky jazyk špecifikujte úroveň znalosti čítania, písania a hovorenia.

6. Ďalšia časť (často nazvaná “záujmy”): ak už ste niekedy žili, alebo žijete vo Francúzsku uveďte túto informáciu do tejto časti

Viac informácii nájdete na webovej stránke Pôle emploi v sekcii “Vos services en ligne”

ŽIADOSŤ, resp. motivačný list, by nemal/a byť presahovať jednu stranu (čoraz častejšie sa posiela e-mailom). Vytvára pre Vás priestor prezentovať Váš záujem pracovať v danej spoločnosti a tiež Vám dáva možnosť ukázať ako Váš profil zodpovedá požiadavkám spoločnosti na uvedenú pracovnú pozíciu. Sprievodný list by mal mať nasledujúci formát:

1. V ľavom hornom rohu: Vaše meno, priezvisko, úplná adresa, telefónne číslo (s medzinárodnou predvoľbou) a e-mailová adresa

2. V pravom hornom rohu: miesto, odkiaľ sa list odosiela a dátum

3. O pár riadkov nižšie: adresa firmy a meno osoby, ktorej sa list odosiela

4. Predmet listu a/alebo referencia, napr: “Re: Produktový manažér – Ref. 758945L”

5. Telo listu

6. Vpravo dole: Váš podpis

Viac informácii nájdete na webovej stránke Pôle emploi v sekcii “Vos services en ligne”
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Pôle Emploi v sekcii “Organiser sa recherche”

2. PRESŤAHOVANIE SA DO INEJ KRAJINY

2.1 Pohyb tovarov a kapitálu

Voľný pohyb tovaru je jedným zo základných kameňov európskeho jednotného trhu.

Ako funguje jednotný trh?
Odstránenie vnútroštátnych prekážok voľného pohybu tovaru v rámci EÚ je jednou zo zásad zakotvených v zmluvách EÚ. Z tradične protekcionistického hľadiska krajiny EÚ neustále rušia obmedzenia, aby vytvorili “spoločný”, alebo jednotný trh. Tento záväzok vytvoriť európsky obchodný priestor bez hraníc viedol k vytvoreniu väčšieho bohatstva a nových pracovných príležitostí a globálne ustanovil EÚ ako svetového obchodného hráča popri USA a Japonsku.
Napriek záväzku Európy odstrániť všetky prekážky vnútorného obchodu nie sú harmonizované všetky odvetvia hospodárstva. Európska únia sa rozhodla regulovať na európskej úrovni sektory, ktoré by mohli predstavovať vyššie riziko pre európskych občanov – napr. farmaceutické alebo stavebné výrobky. Väčšina výrobkov (zaradených ako “nižšie riziko”) podlieha uplatňovaniu tzv. zásady vzájomného uznávania, čo znamená, že v zásade sa s každým výrobkom, ktorý sa legálne vyrába, alebo uvádza na trh v jednom z členských štátov, môže voľne pohybovať a obchodovať v rámci vnútorného trhu EÚ.

Obmedzenia voľného pohybu tovaru
Zmluva o EÚ poskytuje členským štátom právo stanoviť obmedzenia voľného pohybu tovaru, ak existuje špecifický spoločný záujem, ako je napr. ochrana životného prostredia, zdravia občanov, alebo verejného poriadku. To napr. znamená, že ak vnútroštátne orgány členského štátu považujú dovoz výrobku za potenciálnu hrozbu verejného zdravia, verejnej morálky, alebo verejného poriadku, môžu odmietnuť, alebo jeho obmedziť prístup na svoj trh. Príkladmi takýchto výrobkov sú geneticky modifikované potraviny, alebo určité energetické nápoje.
Aj keď vo všeobecnosti neextistujú žiadne obmedzenia na nákup tovaru v inom členskom štáte, pokiaľ ide o tovar určený na osobnú spotrebu, existuje rad európskych obmedzení pre špecifické kategórie výrobkov, ako je alkohol a tabak.

Voľný pohyb kapitálu
Ďalšou podstatnou podmienkou fungovania vnútorného trhu je voľný pohyb kapitálu. Je jednou zo štyroch základných slobôd garantovaných právnymi predpismi EÚ a predstavuje základ integrácie európskych finančných trhov. Európania teraz môžu spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.
Liberalizácia kapitálových trhov má zásadný význam v procese hospodárskej a menovej integrácie v EÚ. Bol to prvý krok k vytvoreniu Európskej hospodárskej a menovej únie a spoločnej meny Euro.

Výhody:
Princíp voľného pohybu kapitálu zvyšuje nielen efektívnosť finančných trhov v rámcie Únie, ale prináša aj množstvo výhod pre občanov EÚ. Jednotlivci môžu vykonávať veľké množstvo finančných operácií v rámci EÚ bez väčších obmedzení.

Napr. jednotlivci bez väčších bmedzení môžu
1. ľahko otvoriť bankový účet
2. kupovať akcie
3. investovať, alebo
4. kupovať nehnuteľnosti
v inom členskom štáte. Spoločnosti EÚ môžu investovať, vlastniť a riadiť iné európske podniky.

Výnimky:
Určité výnimky z tejto zásady platia tak v členských štátoch, ako aj v tretích krajinách. Týka sa to najmä zdaňovania, dohľadu, aspektov verejnej politiky, prania špinavých peňazí a finančných sankcií dohodnutých v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ.

Európska komisia naďalej pokračuje v práci na dokončení voľného trhu s finančnými službami prostredníctvom zavádzania nových stratégií finančnej integrácie s cieľom uľahčiť občanom a spoločnostiam správu peňazí v rámci EÚ.

2.2 Hľadanie ubytovania

Ak hľadáte krátkodobé ubytovanie, existuje veľa možností, ktoré môžete využiť: hotely, ubytovanie s vlastným stravovaním (apartmány, alebo chaty), penzióny atď. Pozri webové stránky: www.pagesjaunes.fr , www.tourisme.fr

Ďalšou možnosťou ako si nájsť ubytovanie je tiež:

PROSTREDNÍCTVOM INZERÁTOV
V dennej tlači zvyčajne nájdete osobitnú sekciu venovanú inzerátom s nehnuteľnosťami. Týždenník “De particulier a particulier” zverejňuje inzeráty uverejňované priamo súkromnými osobami.

Na internete existuje mnoho špecializovaných webových stránok obsahujúcich inzeráty (na prenájom, predaj) zoradené podľa lokality a typu ubytovania (dom, byt). Vyhľadávanie môžete zúžiť podľa: plochy, počtu izieb, výšky Vášho rozpočtu. Tieto webové stránky Vám tiež poskytnú aj rady o kúpe, alebo prenájme.

Pozri webovú stánku: www.avendrealouer.fr

POMOCOU REALITNEJ KANCELÁRIE
Realitné kancelária vystupujú ako sprostredkovatelia medzi nájomcom/kupujúcim a vlastníkom. Organizujú prehliadky a pripravujú nájomné zmluvy/zmluvy o predaji. Sú platení vo forme provízie. (za prenájom: suma provízie vo všeobecnosti zodpovedá výške jednomesačného nájomného). Kontaktné údaje rôznych realitných agentov/kancelárie

KONTAKTUJTE SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA
Všetky súkromné spoločnosti s viac ako 10 zamestnancami musia platiť schváleným stavebným organizáciám poplatok známy ako “1% logement”. Za tento poplatok tieto spoločností získavajú preferenčný prístup k nájomným ubytovacím priestorom za zvýhodnených podmienok prenájmu.

SOCIÁLNE BÝVANIE
Ak spĺňate požadované kritéria môžete postredníctvom prefektúry, alebo radnice požiadať miestnú organizáciu HLM (prenájom bývania za nízku cenu) o poskytnutie ubytovania.
Viac infromácii o postupe a cenách nájdete v časti “4. Životné podmienky a 4.5 Ubytovanie”

http://www.pap.fr/

2.3 Hľadanie školy

Kde môžem získať informácie?

Ak chcete svoje dieťa zapísať do školy navštívte radnicu v mieste Vášho bydliska. Pozri webovú stránku:

POSTUP

Príklad: Zápis dieťaťa do základnej školy (od 6 rokov veku)

1. Je potrebné aby ste išli na radnicu v mieste Vášho pobytu a vzali so sebou nasledujúce dokumenty:

– rodinný register, občiansky preukaz alebo kópiu rodného listu

– potvrdenie o pobyte

– doklad/potvrdenie (zdravotný záznam) že Vaše dieťa absolvovalo povinné očkovania prislúchajúce jeho/jej veku (záškrt, tetanus, detská obrna).

Radnica Vám vystaví potvrdenie o zápise s uvedením školy, do ktrorej bolo Vaše dieťa pridelené.

2. Následne je potredbné navštíviť školu. Zápis Vášho dieťaťa bude zaznamenaný riaditeľom školy po predložení rovnakých dokumentov uvedených vyššie spolu s potvredením o zápise vydaným radnicou.

V princípe Vaše dieťa musí byť zapísané najneskôr do júna, ktorý predchádza začiatku nasledujúceho školského roka.  Ak Vaše dieťa nezmení školu, jeho zápis nie je potrebné obnovovať každý rok.

Pozri webovú stránku: www.service-public.fr

2.4 Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

Implementácia zásady voľného pohybu osôb, ktorá je jedným zo základných kameňov našej európskej únie, zaznamenala zavedenie série praktických pravidiel, ktoré zabezpečia, aby občania mohli voľne a ľahko cestovať do ktoréhokoľvek členského štátu Euroópskej únie. Cesta autom po EÚ s automobilom sa stala oveľa menej problematickou. Európska komisia stanovila sériu spoločných nariadení upravujúcich vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia vozidla a možnosť registrácie vášho vozidla v hostiteľskej krajine.

Vodičské preukazy
V súčasnosti nie je zavedený spoločný vodičský preukaz, ale členské štáty EÚ zaviedli vodičský preukaz podľa „vzoru Spoločenstva“. Tento spoločný model zabezpečuje, aby sa vodičské preukazy vydané v rôznych krajinách EÚ dali ľahko rozpoznať v iných členských štátoch. Vo všeobecnosti sa uplatňuje zásada vzájomného uznávania. Tieto preukazy sa stále vydávajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, mali by však obsahovať ustanovenia týkajúce sa vzoru Spoločenstva, napr. základné podmienky pre získanie vodičského preukazu.
Vodičské preukazy vydané pred rokom 1996 sa nemusia vymeniť za nový vodičský preukaz podľa vzoru Spoločenstva a zostávajú platné až do uplynutia ich platnosti.
Ak sa občan EÚ presťahuje do iného členského štátu môže jazdiť so svojim aktuálne platným vodičským preukazom, aj keď mnohí to často robia z praktických dôvodov. Niektoré členské štáty požadujú, aby sa do vodičského preukazu vložili ďalšie údaje v zmysle dodržania určitých administratívnych požiadaviek.
V prípade, že uplynie platnosť existujúceho vodičského oprávnenia, alebo ak dôjde k strate, alebo odcudzeniu, držiteľ sa musí obrátiť na príslušné orgány a požiadať o nový vodičský preukaz v krajine súčasného pobytu v súlade s vnútroštátnymi podmienkami.

Registrácia vozidla
V prípade, že bývate v inom členskom štáte EÚ a jazdíte tam autom dlhšie ako šesť mesiacov, budete musieť auto zaregistrovať na miestnych úradoch a zaplatiť registračnú daň hostiteľskej krajiny.

Poistenie vozidla
Občania EÚ si môžu dať poistiť svoje vozidlo v ktorejkoľvek krajine EÚ, pokiaľ zvolená poisťovňa je hostiteľským vnútroštátnym orgánom oprávnená vydávať príslušné poistné zmluvy, na čo musí splniť určité podmienky. Poistenie bude platné v celej EÚ bez ohľadu na to, kde došlo havárii.

Zdaňovanie
Daň z pridanej hodnoty z motorových vozidiel sa bežne platí v krajine, kde bolo vozidlo zakúpené, ale za určitých podmienok sa DPH platí v krajine určenia. Viac informácií o pravidlách, ktoré sa uplatňujú, keď sa vozidlo získa v jednom členskom štáte EÚ a má sa zaregistrovať v inom členskom štáte EÚ je k dispozíci prostredníctvom odkazu “Daň z motorových vozidiel”

2.5 Postupy registrácie a povolenie na pobyt

OBČANIA KRAJÍN EURÓPSKÉHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU A ŠVAJČIARSKA
Ak ste občanom jedného z členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska, môžete sa voľne pohybovať a zdržiavať sa vo Francúzsku po dobu 3 mesiacov. Tiež vás môžu sprevádzať blízky členovia rodiny. Do 3 mesiacov bez ohľadu na dôvod pobytu: cestovný ruch, krátkodobé zamestnanie atď. máte právo na voľný pohyb a pobyt vo Francúzsku. Toto právo môže byť za určených podmienok obmedzené.
Ak sa chcete zdržiavať vo Francúzsku ako zamestnanec, alebo samostatne zárobkovo činná osoba nepotrebujete povolenie na pobyt, alebo pracovné povolenie. Od 1. júla 2015 sa toto pravidlo uplatňuje aj v prípade chorvátskych pracovníkov.

ŠTÁTNI PRÍSLUŠNÍCI TRETÍCH KRAJÍN
Informácie o pobyte musia získať od svojho konzulátu, alebo od francúzskeho konzulátu v krajine, v ktorej žijú.
Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú status osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte nemajú oprávnenie na vstup na francúzsky trh práce. Ak preukážu, že majú dostatočné finančné prostriedky a zdravotné poistenie môžu po 3 mesiacoch získať povolenie “návštevníka” na pobyt, ktoré im však neumožňuje pracovať, ale je prvým krokom smerem k zmene ich statusu. (napr. smerom k získaniu štatútu zamestnanca, ak je to potrebné).

Pozri webové stránky: www.service-public.fr, www.ofii.fr

2.6 Kontrolný zoznam pred vaším príchodom do novej krajiny a po ňom

PRED ODCHODOM DO FRANCÚZSKA NEZABUDNITE NA NASLEDUJÚCE DOKUMENTY:

– občiansky preukaz, platný cestovný pas, pracovné povolenie (ak sa vyžaduje)

– rodný list a/alebo rodinný register

– európsky preukaz zdravotného poistenia vydaný príslušnou inštitúciou vo Vašej krajine

– vodičský preukaz (ak ste držiteľom)

– overené kópie dokladov o Vašom vzdelaní

– životopis, sprievodný list (motivačný list), najlepšie v elektronickej podobe, tak aby ste ich mohli prispôsobiť požiadavkam a tiež odporúčania preložené do francúzskeho jazyka

PRED ODCHODOM DO FRANCÚZSKA NEZABUDNITE:
– skontaktovať sa s úradmi vo Vašej krajine a informovať ich o Vašom odchode (zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, daňový úrad, úrad práce). Na základe Vašich požiadaviek Vám poskytnú dokumenty, ktoré bude potrebné predložiť vo Francúzsku na preukázanie Vašich práv.

– uistite sa, že máte dostatok finančných prostriedkov na pokrytie vašich nákladov (depozit za ubytovanie, poplatky za elektrinu, telefón, nájom atď.)

– požiadajte Vašu banku o možnosť previesť bankový účet do inej banky vo Francúzsku. Je to častejšie jednoduchšie ako otvorenie bankového účtu po príchode do krajiny

– zlepšite svoju úroveň francúzštiny absolvovaním kurzov francúzštiny. Kontaktujte “Alliances francaises”

– ak poberáte dávku v nezamestnanosti, zvážte možnosť exportu dávky do Francúzska, tým že požiadate o formulár U2

– ak odchádzate do Francúzska pracovať požiadajte príslušnú inštitúciu o vystavenie formulára U1, pre zarátanie dôb poistenia v súvislosti s dávkami v nezamestnanosti

PRI PRÍCHODE DO FRANCÚZSKA:

– Skontaktujte sa s kozulátom vo Francúzsku, ktorý Vám poskytnie užitočné rady o ďalšich krokoch po Vašom príchode.
– Uzavrite poistenie domácnosti na ochranu svojho majetku. Toto poistenie je povinné pri nájme ubytovania
– Ak máte auto budete musieť uzavrieť poistenie a zaplatiť cestnú daň

3. PRACOVNÉ PODMIENKY

3.1 Prehľad pracovných podmienok v Európe

Dobré pracovné podmienky sú dôležité pre blaho európskych pracovníkov, čo:
– prispieva k fyzickému a psychickému blahu Európanov a
– k hospodárskej výkonnosti EÚ

Z humanitárneho hľadistka má kvalita pracovného prostredia silný vplyv na celkovú spokojnosť európskych pracovníkov s prácou a životom.
Z hospodárskeho hľadiska sú vysokokvalitné pracovné podmienky hnacou silou hospodárskeho rastu a základom pre konkurenčné postavenie Európskej únie. Vysoká spokojnosť s prácou je dôležitým faktorom na dosiahnutie vysokej produktivity hospodárstva EÚ.

Pre EÚ je preto kľúčovou otázkou podpora vytvárania a udržiavania trvalého a príjemného pracovného prostredia – takého, ktoré podporuje zdravie a pohodu európskych zamestnancov a vytvára dobrú rovnováhu medzi pracovným a mimopracovným časom.

Zlepšovanie pracovných podmienok v Európe: dôležitý cieľ EÚ
Prioritou EÚ je zabezpečenie priaznivých pracovných podmienok pre európskych občanov. Európska únia preto spolupracuje s vládami jednotlivých štátov na zabezpečení príjemného a bezpečného prostredia na pracovisku. Podpora členským štátom sa poskytuje prostredníctvom:
– výmeny skúseností medzi rôznymi krajinami a spoločnámi aktivitami
– stanovením minimálnych požiadaviek na pradovné podmienky a zdravie a bezpečnosť pri práci, ktoré sa majú uplatňovať v celej EÚ

Kritéria kvality práce a zamestnania
Na dosiahnutie udržateľných pracovných podmienok je dôležité určiť hlavné znaky priaznivého pracovného prostredia a tým aj kritériá pre kvalitu pracovných podmienok.

Európska nadácia pre zlepšovanie žiavotných a pracovných podmienok (Eurofound) v Dubline je agentúrou EÚ, ktorá poskytuje informácie, rady a odborné znalosti o životných a pracovných podmienkach. Táto agentúra stanovila niekoľko kritérií kvality práce a zamestnania, medzi ktoré patria:

 • zdravie a pohoda na pracovisku – to sú záskadné kritéria, pretože dobré pracovné podmienky predpokladajú prevenciu zdravotných problémov na pracovisku, zníženie vystavenia riziku a zlepšenie organizácie práce
 • zosúladenie pracovného a súkromného života – občania EÚ by mali mať možnosť nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom
 • rozvoj zručností – kvalitné pracovné  miesto je také, ktoré poskytuje príležitosti pre odborné vzdelávanie, zlepšovanie a kariérny postup

Práca nadácie Eurofound prispieva k plánovaniu a navrhovaniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

Európska komisia podnikla širokú škálu aktivít na podporu zdravého pracovného prostredia v členských štátoch EÚ. Okrem iného vypracovala Stratégiu Soločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na obdobie rokov 2002 – 2006. Táto stratégia bola vypracovaná s pomocou vnútroštátnych orgánov, sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií. Zameriava sa na podporu medzinárodnej spolupráce a nevyhnutnosť silnej prevencie. V súčastnosti prebieha nová stratégia na aktuálne obdobie.

Cieľom politiky Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci je dlhodobé zlepšovanie životných podmienok pracovníkov EÚ. Zohľadňuje fyzický, morálny a sociálny rozmer pracovných podmienok, ako aj nové výzvy, ktoré so sebou prináša rozšírenie Európskej únie o krajiny strednej a východnej Európy. Zavedenie noriem EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci výrazne prispelo k zlepšeniu situácie pracovníkov v týchto krajinách.

Stanovenie minimálnych požiadaviek
Zlepšenie životných a pracovných podmienok v členských štátoch EÚ do značnej miery závisí na ustanovení spoločných pracovných štandardov. Pracovné právo a nariadenia EÚ stanovili minimálne požiadavky pre udržateľné pracovné prostredie a v súčasnosti sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch. Zlepšenie týchto noriem posilnilo práva pracovníkov a je jedným z hlavných úspechov sociálnej politiky EÚ.

3.2 Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Dôležitosť transparentnosti a vzájomného uznávania kvalifikácii ako zásadný doplnok voľného pohybu pracovníkov
Možnosť získať uznanie kvalifikácie môže zohrávať rozhodujúcu úlohu pri rozhodovaní o začatí vykonávania práce v inej krajine EÚ. Je preto potrebné vyvinúť európsky systém, ktorý zaručí vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií v rôznych členských štátoch. Len takýto systém zabráni aby sa nedostatočné uznávanie odbornej kvalifikácie stalo prekážkou mobility pracovníkov v rámci EÚ.

Hlavné zásady uznávania odborných kvalifikácií v EÚ
Každý občan EÚ by mal mať v zásade možnosť slobodne vykonávať svoje povolenie v ktoromkoľvek členskom štáte. Praktickému vykonávaniu tejto zásady žiaľ často bránia vnútroštátne požiadavky na prístup k určitým povolaniam v hostiteľskej krajine.
Pre účely prekonania týchto rozdielov vytvorila EÚ systém uznávania odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje medzi regulovanými povolaniami (povolaniami, pre ktoré sa vyžaduje určitá kvalifikácia) a povolaniami, ktoré nie sú v hostiteľskom členskom štáte právne regulované.

Kroky vedúce smerok k transparentnosti kvalifikácií v Európe
Európska únia podnikla dôležité kroky smerom k cieľu dosiahnuť transparentnosť kvalifikácií v Európe:
– Posilnená spolupráca v oblasti odborného vzdelávania a prípravy s cieľom spojiť všetky nástroje týkajúce sa priehľadnosti diplommov a certifikátov do jediného užívateľsky prístupného nástroja. Patria sem napr. európske životopisy, alebo školenia Europass.
– Vývoj konkrétnych opatrení v oblasti uznávania odborného vzdelávania a prípravy

Prekonávanie rozdielov vo vzdelávacích a školských systémoch v EÚ
Systémy vzdelávania a odbornej prípravy v členských štátoch EÚ stále vykazujú značné rozdiely. Posledné rozšírenia EÚ s rôznymi vzdelávacími tradíciami túto rozmanitosť ešte viac prehĺbili. Toto si vyžaduje vytvorenie spoločných pravidiel, ktoré zaručia uznávanie spôsobilostí.
S cieľom prekonať túto rôznorodosť národných kvalifikačných štandardov, metód vzdelávania a štruktúr odbornej prípravy Európska komisia predložila súbor nástrojov zameraných na zabezpečenie lepšej transparentnosti a uznávania kvalifikácií na akademické aj profesionálne účely.

Európsky kvalifikačný rámec
Európsky kvalifikačný rámec je pre Európsku komisiu kľúčovou prioritou v procese uznávania odborných spôsobilostí. Hlavným cieľom rámca je vytvoriť prepojenia medzi rôznymi vnútroštátnymi kvalifikačnými systémami a zaručiť hladký prenos a uznávanie diplomov.

Národné informačné centrá pre akademické uznávanie (NARIC)
Sieť národných informačných centier akademického uznávania bola založená v roku 1984 z iniciatívy Európskej komisie. NARIC poskytuje rady o akademickom uznávaní období štúdia v zahraničí. NARIC, ktorý sa nachádza vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, zohráva zásadnú úlohu v procese uznávania kvalifikácií v EÚ.

Európsky systém prenosu kreditov (ECTS)
Cieľom európskeho systému prenosu kreditov je uľahčenie uznávania období štúdia v zahraničí. Bol predstavený v roku 1989 a slúži na opis vzdelávacieho programu a pripisovanie kreditov jeho zložkám. Je kľúčovým doplnkom vysoko uznávaného programu mobility študentov Erasmus.

Europass
Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti odborných zručností. Skladá sa z piatich štandardizovaných dokumentov
1. Životopis
2. Jazykový pas
3. Certifikáty
4. Diplomy
5. Europass – mobilita

Systém Europass umožňuje jasne a ľahko pochopiť zručnosti a kvalifikáciu v rôznych častiach Európy. V každej krajine Európskej únie a v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru boli zriadené národné strediská Europass ako primárne kontaktné miesta pre ľudí, ktoré hľadajú informácie o systéme Europass.

3.3 Druhy zamestnania

Informácie o Vašich právach vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov vo Francúzsku nájdete v zákonníku práce.Minimálny zákonný vek na prácu je 16 rokov. Zamestnávanie mladistvých mladších ako 16 rokov je v niektorých prípadoch, ktoré sú striktne stanovené zákonom, povolené:

– v rodinných podnikoch

– počas školských prázdnin: maloletí (nie mladši ako 14 rokov; a nie mladší ako 13 rokov na farmách) môžu
vykonávať ľahkú prácu

– v prípade učňovského štúdia a kurzov s pracovnou praxou

– v zábavnom biznise a modelingu

TYPY ZMLÚV

Existujú dva hlavné typy zmlúv: zmluva na dobu neurčitú a zmluva na dobu určitú (použitá v prípadoch a za podmienok ustanovených zákonom).

PRÍKLADY, KEDY SA POUŹÍVAJÚ ZMLUVY NA DOBU URČITÚ:
– preobsadenie za absentujúceho zamestnanca
– na pokrytie výkyvov v činnosti
– sezónne práce (poľnohospodárstvo, cestovný ruch atď.)

V princípe tieto pracovné zmluvy majú maximálnu dobu trvania 18 mesiacov. Navyše zamestnanci k ich mzde obdŕžia príplatok za nedostatok pracovnej istoty vo výške 10%.

ĎALŠIE TYPY PRACOVNÝCH ZMLÚV

1. Dočasná pracovná zmluva
Riadi sa rovnakými pravidlami ako zmluvy na dobu určitú a je charakterizovaná vzťahom medzi:

 • agentúrou dočasného zamestnávania
 • prideleným zamestnancom
 • zákazníkom
 • 2. Krátkodobá pracovná zmluva

Je to pracovná zmluva uzatvorená so spoločnosťou fungujúcou v priemyselnom odvetví, ktorá prechádza skutočnými a nepredvidateľnými výkyvmi v priebehu celého roka.

3. Učňovská zmluva
Je určená pre mladých ľudí vo veku od 16 do 25 rokov, ktorí chcú získať odbornú kvalifikáciu.

4. Seniorská pracovná zmluva na dobu určitú
Je určená pre pracovníkov vo veku nad 57 rokov, ktorí chcú, resp. potrebujú odpracovať potrebný počet rokov pre získanie dôchodku v plnej výške.

5. Dočasne trvalá pracovná zmluva
Táto zmluva zaručuje dočasným zamestnancom minimálne mesačné mzdy aj počas obdobia nečinnosti medzi dvoma úlohami.
Viac informácií nájdete na tejto internetovej stránke v častii 3. Pracovné podmienky – 3.5 Špeciálne kategórie a tiež naštívte webovú stránku: www.legifrance.gouv.fr

 

3.4 Pracovné zmluvy

PRACOVNÁ ZMLUVA NA DOBU NEURČITÚ
Francúzsky zákonník práce stanovuje, že určité informácie musia byť zamestnancom poskytnuté písomne, ale nie nevyhnutne prostredníctvom zmluvy:

 • údaje o zúčastnených stranách
 • miesto výkonu práce
 • názov pozície, stupeň, kategória, alebo povaha zamestnancom vykonávanej práce, alebo stručný opis
 • dátum začiatku pracovného pomeru
 • počet dní platenej dovolenky, na ktorú má zamestnanec nárok, alebo ak to nie je možné, tak postupy na udeľovanie a určovanie takejto dovolenky
 • výpovedná lehota
 • informácie o mzde a frekvencii výplaty mzdy
 • pracovná doba: denná, alebo týždenná
 • kolektívna zmluva upravujúca pracovné podmienky

ĎALŠIE PRACOVNÉ ZMLUVY
Francúzsky zákonník práce stanovuje, že písomná pracovná zmluva je nevyhnutná prii pracovných zmluvách na dobu určitú, pri učňovských zmluvách atď.

DODATKY K PRACOVNEJ ZMLUVE
Je potrebné rozlišovať medzi “zmenami pracovných podmienok”, o ktorých môže zamestnávateľ rozhodnúť jednostranne (hodiny, dátum dovolenky, atď.) a medzi “zmenami pracovnej zmluvy”, ktoré vyžadujú súhlas zamestnanca a ktoré sa týkajú:

 • spôsobu odmeňovania a výšky mzdy
 • pracovného času
 • miesta výkonu práce
 • klasifikácie zamestnanca
 • ďalšie informácie považované obidvoma stranami za dôležité

Výnimkou je ak zamestnanec za určitých podmienok vopred súhlasil so zmenou a doplnením, napr. s klauzulou mobility, alebo s klauzulou o nekonkurencii za určitých podmienok. Zamestnávateľ musí zamestnanca informovať o zmene a doplnení. Ak zamestnanec na zmenu nereaguje považuje sa to za súhlas.

UKONČENIE PRACOVNEJ ZMLUVY
Významené zmeny sú spôsobené “macronovými reformami”, alebo “francúzskymi reformami zákonníka práce” z 22. septembra 2017.
“Macronové reformy” sa dôrazne zameriavajú na dohody spoločností týkajúce sa mnohých sociálnych tém.
Zmluvu na dobu určitú je možné predĺžiť viac ako dvakrát. Maximálny počet obnovení zmluvy na dobu určitú sa môže stanoviť na základe dohovoru, alebo dohody vyhlásenej francúzskym ministrom práce. V praxi to znamená, že dohoda môže spôsobiť aby sa pracovná zmluva zamestnanca na dobu určitú obnovila trikrát, alebo aj viackrát.
Zmluva na dobu určitú sa môže obnoviť len 2-krát v prípade, že sa v dohovore, alebo dohode nestanoví o ďalšom obnovení ustanovenie.
Účelom a výsledkom tohto obdobia nemôže byť trvalé zamestnanie v súvislosti so štandardmi spoločnosti a jej trvalého pôsobenia.

Trvalé pracovné zmluvy
Francúzska reforma zákonníka práce z roku 2017 rozšírila rozsah uplatňovania trvalých pracovných zmlúv (contrat a durée indéterminée de chantier, CDIC). Tieto zmluvy sa už viac neobmedzujú len na sektor stavebníctva a verejný sektor. Pracovná zmluva, alebo prevádzková zmluva je typom trvalej pracovnej zmluvy. Tento typ zmluvy umožňuje zamestnávateľovi najať zamestnancov na vykonanie práce, alebo konkrétnych prác, ktorých presný dátum ukončenia nemožno vopred určiť.
Trvalá pracovná zmluva môže byť ukončená zamestnávateľom, alebo zamestnancom.
Prostredníctvom tejto webovej stránky pozri časť: “Pracovné podmienky 3.10 Ukončenie zamestnania”
Pozri webovú stránku: www.legifrance.gouv.fr , www.travail-emploi.gouv.fr , www.service-public.fr , www.editions-legislatives.fr/ordonnance-macron

3.5 Špeciálne kategórie

MLADÍ ĽUDIA
Na pomoc mladým ľuďom pre vstup na trh práce boli prijaté osobitné opatreniaô Ak nie ste občanom EÚ, máte menej ako 18 rokov a žijete vo Francúzsku, môžete za určitých podmienok prijať platené zamestnanie, alebo začasť pracovať. Pred začatím vykonávania práce musíte získať pracovné povolenie a povolenie na pobyt za účelom zamestnania. Pravidlá sa líšia v závislosti od Vášho veku.
Učňovská zmluva, ako aj zmluva o odbornej príprave Vám umožňujú navštevovať odborné kurzy, kde pracujete a zároveň študujete.
Čl. 23 francúzskeho zákona č. 2018-217 z 29. marca 2018 stanovuje, že učňovskú zmluvu možno čiastočne naplniť aj v zahraničí. Vyhláška musí špecifikovať podmienky uplatňovania tohto opartrenia.
Účňovská zmluva je pracovná zmluva na dobu určitú alebo trvalá pracovná zmluva medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Umožňuje učňovi navštevovať odborný kurz v spoločnosti, za ktorú zodpovedá školiteľ učňovskej prípravy a učňovské školiace stredisko (Centre de formation des apprentis, CFA) po dobu 1 až 3 rokov. Učňovský pracovný pomer je určený pre mladých vo veku 16 až 25 rokov veku, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku a jeho cieľom je pomôcť im získať odbornú kvalifikáciu.
Odmena: v závislosti od veku a absolvovaného roku učňovskej prípravy, pohybuje sa v rozmedzí 25% a 78% z minimálnej zákonom garantovanej mzdy.
Zmluva zameraná na odbornú prípravu je určená pre mladých vo veku 16 až 25 rokov, ktorí nemajú žiadnu kvalifikáciu, alebo pre mladých vo veku 26 rokov, ktorí potrebujú odbornú prípravu.
Doba trvania: 6 až 21 mesiacov Odmena: v rozmedzí 55% až 85% zo zákonom garantovanej minimálnej mzdy.

OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNITÍM
Spoločnosti s viac ako 20 zamestnancami si môžu vybrať medzi možnosťou platiť príspevok v rámci zabezpečenia povinného podielu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v pomere k ich pracovnej sile a to AGEFIPH (Národná asociácia pre profesijnú integráciu osôb so zdravotným postihnutím), alebo medzi možnosťou zabezpečiť aby 6% z ich zamestnancov tvorili osoby so zdravotným postihnutím. Mzda vyplácana zdravotne postihnutým pracovníkom musí zodpovedať druhu vykonávanej práce a ich kvalifikácií za všeobecných zákonných podmienok. V žiadnom prípade im nemôže byť znížená vyplácaná mzda.
Pre viac informácii kliknite na link úradu pre osoby so zdravotným postihnutím.

TEHOTNÉ ŽENY
Tehotné ženy sú chránené osobitnými opatreniami, v dôsledku ktorých je pri nábore zákonom zakázaná diskriminácia a ich porušenie môže viesť k trestnému stíhaniu. Pracovné podmienky tehotných žien sú tiež prispôosobené: nesmú pracovať vonku pri teplotách pod 0°C alebo po 22:00 hod.

SENIORI

Seniori (vo veku od 57), ktorí boli registrovaní ako uchádzači o zamestnanie po dobu dlhšiu ako 3 mesiace, alebo ktorí akceptovali dohodu o presune môžu profitovať zo špecifických pracovných zmlúv na dobu určitú, pre dosiahnutie dostatočného počtu odpracovaných rokov, potrebných pre získanie dôchodku v plnej výške.
Doba trvania: 18 mesiacov,  zmluvu je možné 1x predĺžiť a môže trvať maximálne 36 mesiacov.
Pozri internetové stránky: www.vosdroits.service-public.fr 

3.6 Samostatná zárobková činnosť

REGISTRAČNÉ PROCEDÚRY

Ak máte záujem vykonávať vo Francúzsku samostatnú zárobkovú činnosť musíte zaregistrovať na živnostenskom registri predmet Vašej činnosti a platiť poistné na sociálne zabezpečenie.

Kontakt:

– príslušný Centre de Formalités des Entreprises (CFE)
URSSAF (Úrad výberu príspevkov na sociálne zabezpečenie a rodinných prídavkov)

Budete vyzvaný aby ste vyplnili dva druhy formluárov a to: “déclaration de début d´activité non salariée” (vyhlásenie o začatí vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti) (Cerfa č. 90-0192) a “demande d´affiliation au titre d´une acitivité non salariée” (žiadosť o povolenie k vykonávaniu samostatnej zárobkovej činnosti) (Cerfa č. 90-0177).

 

POMOC POSKYTUJÚ:

Pôle Emploi organizuje stretnutia zamerané na pomoc uchádzačom o zamestnanie pri zakladaní spoločnosti. APEC robí to isté pre manažérov

Réseau Entreprendre (Enterprise Network) združuje podnikateľov, ktorí vám pomôžu so založením, alebo prevzatím spoločnosti

Boutiques de Gestion združuje tímy odborníkov, ktorí poskytujú sprievodné rady. Môžete sa zúčastniť školení o zakladaní obchodných spoločnosti.

– APCE je centrom, ktoré poskytuje informácie o zakladaní obchodných spoločností

Pozri webovú stránku: www.bpifrance-creation.fr
ADIE (Association pour le Droit a l´Initiative Economique) financuje podnikateľov prostredníctvom mikroúverov a pomáha podnikateľom, ktorí nemajú prístup k bankovým financiám.
– Môžete sa tiež spojiť s Centre de Gestion Agréé, alebo účtovníkom

3.7 Platové podmienky

SMIC (garantovaná minimálna mzda)

SMIC vo Francúzsku predstavuje minimálnu mzdu, ktorou je platený každý zamestnanec.

Iba učni a mladí zamestnanci môžu byť platený mzdou nižšou ako je SMIC. Kolektívne zmluvy stanovujú minimálnu mzdu v súlade s kvalifikáciou zamestnancov, ale u týchto nemôže byť nikdy nižšia ako je SMIC.
Hrubá suma SMIC za rok 2019 (na základe zákonom stanovenej dĺžke pracovného času, konkrétne 35 hod. týždenne, alebo 151,67 hod. mesačne) je 1 521,22 EUR (v porovnaní s 1 498,47 EUR v roku 2018, čo predstavuje zvýšenie o 22,75 EUR za mesiac).
Čistá suma SMIC, ktorú zamestnanec dostáva, závisí od príslušnej spoločnosti a od sociálnych príspevkov spojených s odvetvím činnosti. V prípade kmeňových zamestnancov čistá suma SMIC predstavuje 8,15 EUR/hod.
Hrubá hodinová sadzba SMIC: rok 2019 – 10,03 EUR (rok 2018 – 9,88 EUR)

ZRÁŽKY ZO MZDY

Zo mzdy sa vo Francúzsku vykonávajú zrážky len na sociálne zabezpečenie, pretože dane sú odpočítavané od 1. januára 2019 priamo zo zdrojov a ovplyvňujú príjmy bežného roka. Zamestnanci však musia v máji deklarovať svoj ročný príjem.
Rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou sa pohybuje okolo 23%. Výška daňového odvodu závisí od sadzby dane. Môže sa odpočítať ako paušálna suma, alebo ako splátka. Ďalšie informácie: www.impots.gouv.fr

VÝPLATNÉ PÁSKY

V zásade sú mzdy vyplácané mesačne, v rovnaký deň každý mesiac a vo všeobecnosti bankovým prevodom. Každému zamestnancovi musí byť poskytnutá výplatná páska.

Výplatná páska musí obsahovať určité informácie:
– údaje o zamestnávateľovi (meno, adresa, registračné číslo, kód hlavnej činnosti, registračné číslo spoločnosti atď.)
– údaje o zamestnancovi (meno, vykonávané zamestnanie, klasifikácia v rámci kolektívnej zmluvy)
– URSSAF (úrad pre výber príspevkov na sociálne zabezpečenie a rodinných prídavkov, alebo poľnohospodársky sociálny podielový fond), ktorému sú platené odvody
– doplnkové dôchodkové fondy
– príslušná platná kolektívna zmluva
– údaje slúžiace k výpočtu hrubej mzdy (počet odpracovaných hodín, počet hodín platených v bežnej sadzbe, a tých, pri ktorých je zvýšená sadzba za načasy, nočnú prácu) s uvedením sadzby, odmeny (výkonostný bonus, bonus za odpracovaný čas a i.)
– mzdová sadzba zamestnancov, ktroých mzda sa vypočítava na základe týždennej alebo mesačnej sadzby, uvedená v hodinách, alebo ročná sadzba uvedená v hodinách alebo v dňoch
– zrážky na sociálne zabezpečenie a preddavky na daň: CRDS, CSG, príspevky zamestnancov

 • čiastky, ktoré nepodliehajú odvodom (nárady výdavkov použitých na dosiahnutie príjmov)
 • mzda pred zdanením
 • suma čistej mzdy skutočne zaplatenej zamestnancovi
 • dátum výplaty čistej mzdy
 • údaje o platenej dovolenke čerpanej vo výplatnom období a zodpovedajúca čiastka

Na výplatnej páske musí byť tiež uvedené, že zamestnanec si ju musí uchovať na dobu neurčitú. Môže to byť formulované v taktomto znení: “pour vous aider a faire valoir vos droits, conservez ce bulletin de paie sans limitation de durée” (pre preukázanie svojich práv prosím uchovajte si na trvalo túto výplatnú pásku). Zamestnávateľ by mal uchovať túto výplatnú pásku počas 5-tich rokov od dátumu kedy bola vystavená.
Výplatné pasky neodkazujú na prípady kedy zamestnanci môžu uplatniť pravo na štrajk, alebo vykonávať oborové činnosti.:
– neplatené hodiny vzhľadom na účasť na štrajku sa označujú “neplatené voľno/neprítomosť”
– čas venovaný odborovým činnostiam musí byť zahrnutý do bežnej pracovnej doby
Pozri webovú stránku: www.travail-emploi.gouv.fr

 

3.8 Pracovná doba

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Vo Francúzsku je pre všetky spoločnosti zákonom stanovený týždenný pracovný čas v rozsahu 35 hod. Denný pracovný čas nesmie presiahnuť 10 hod.

Okrem toho, zamestnanci nesmu pracovať viac ako 4,5 hod bez prestávky. Na základe kolektívnej zmluvy môže byť maximálny denný pracovný čas predĺžený na 12 hod.

V zásade zamestnanci nesmú pracovať viac ako 48 hod týždenne, alebo 44 hod. týždenne v priemere po dobu 12 po sebe nasledujúcich týždňov (za určitých podmienok max. 46 hod.)
Zamestnancom musí byť umožnené urobiť si prestávku v trvaní minimálne 20 minút aspoň každých 6 hod.
Zmenený a doplnený článok L 3121-19 francúzskeho zákonníka práce uvádza, že v rámci kolektívneho vyjednávania možno maximálny denný pracovný čas predĺžiť:
V prípade zvýšennej činnosti, alebo z dôvodov spojených s organizáciou činnosti spoločnosti
Za predpokladu, že týmto predĺžením odpracovaný čas nepresiahne 12 hod.

PRE MLADÝCH ĽUDÍ

Maximálny denný pracovný čas pre mladistvých (mladších ako 18 rokov) je stanovený na 8 hod. (7 hod. pre mladších ako 16 rokov pracujúcich počas školských prázdnin).

Pre neplnoletých (mladších ako 18 rokov) je maximálny pracovný týždeň stanovený na 35 hod.
Zamestnávatelia musia uvolniť zamestnancov, ktorí podliehajú povinnosti zúčastniť sa počas ich pracovného dňa na odborných kurzoch, aby si mohli splniť túto povinnosť.
Čas strávený školením vo vzelávacej inštitúcii sa považuje za čas strávený v práci.

Pre neplnoletých (mladších ako 18 rokov) je maximálny pracovný týždeň stanovený na 35 hod.
Zamestnávatelia musia uvolniť zamestnancov, ktorí podliehajú povinnosti zúčastniť sa počas ich pracovného dňa na odborných kurzoch, aby si mohli splniť túto povinnosť.
Čas strávený školením vo vzelávacej inštitúcii sa považuje za čas strávený v práci.

 

ČAS ODPOČINKU

Všetkým zamestnancom musí byť umožnený denný odpočinok v trvaní 11 po sebe nasledujúcih hodín. (v určitých prípadoch v závislosti od kolektívnych zmlúv to môže byť v niektorých prípadoch 9 hod.) Čas týždenného odpočinku pripadá vo väčšine prípadoch na nedeľu.

Je zakazané, aby zamestnanec pracoval viac ako 6 dní v týždni. Týždenný čas odpočinku musí byť najmenej 35 po sebe nasledujúcich hodín. Existujú však výnimky. A osobitné ustanovenia sa vzťahujú na všetkých zamestnancov mladších ako 18 rokov.

NADČASY

Práca nadčas musí byť zaplatená následovne:

25% za každú hodinu z prvých 8 hodín nadčasovej práce (36. až 43. hodina vrátane)

50% za všetky ďalšie odpracované nadčasové hodiny

Je však potrebné poznamenať, že existuje mnoho výnimiek a to najmä v rámci kolektívnych zmlúv.

Niektorí riadiaci pracovníci klasifikovaní ako “non-office-based” pracujú viac ako 35 hodín týždenne, získavajú však dodatočné dni dovolenky navyše.
Existujú prípady, kedy je potrebné aby zamestnanci pracovali nadčas nad rámec príslušnej ročnej kvóty. Podmienky pre vykonávanie takého nadčasu musia byť stanovené spoločnosťou, dohovorom, alebo v kolektívnej zmluve (alebo ak to nie je možné tak odvetvovým dohovorom, alebo dohodou).
Zamestnancom odpracované nadčasy sa preplácajú za týchto podmienok:
– nadčasy boli odpracované na základe požiadavky zamestnávateľa
– nadčas odpracuje zamestnanec bez akýchkoľvek námietok zamestnávateľa (implicitná dohoda)
Zaplatenie nadčasov podlieha zvýšenej sadzbe stanovenej spoločnosťou, dohovorom, alebo kolektívnou zmluvou (ak to nie je možné tak odvetvovým dohovorom, alebo dohodou). Každá sadzba je pevne stanovená na min. 10%.
Ak nedôjde k dohode, alebo dohovoru, sadzby sú stanovené na:
– 25% za prvých 8 hod. nadčasov odpracovaných v tom istom týždni (od 36. do 43 hod.)
– 50% za všetky ďalšie odpracované nadčasové hodiny
Mzda za nadčasy však môže byť úplne, alebo čiastočne nahradená ekvivalentným náhradným voľnom. Toto náhradné voľno sa uplatňuje na základe dohovoru, alebo dohody (alebo ak to nie je možné tak sa určuje zamestnávateľom, ak zástupcovia zamestnancov nevyjadria námietky). V takomto prípade náhradné voľno sa rovná zvýšenej sadzbe za nadčas napr. 1 hod. nadčasu, ktorá by bola v zásade preplatená zvýšenou sadzbou +50% za nadčas sa nahrádza ekvivalentným náhradným voľnom t.j. 1,5 hod. náhradného voľna.

NOČNÁ PRÁCA

Nočná práce je práca vykonávaná medzi 21:00 a 6:00 hodinou a nesmie v zásade prekročiť 8 hoddín denne a 40 hodín týždenne (44 hodín, ak je to povolené vyhláškou, alebo kolektívnou zmluvou). Nočná práca je kompenzovaná náhradným voľnom, alebo je preplatená.

Tehotné ženy, vykonávajúce prácu v noci musia byť preložené počas tehotenstva a v postnatálnom období na dennú prácu ak o to požiadajú.

Pozri www.travail-emploi.gouv.fr

 

3.9 Dovolenka

Ročná platená dovolenka

Všetci zamestnanci majú právo na platenú dovolenku po tom, čo odpracovali aspoň jeden mesiac v priebehu sledovaného obdobia (sledované obdobie od 1. júna predchádzajúceho roka do 31. mája bežného roka).

Zamestnanci majú nárok na dovolenku v trvaní dva a pol dňa za každý odpracovaný mesiac, teda na 5 týždňov platenej dovolenky za odpracovaný rok.

Pri výpočte nároku na platenú dovolenku sa v zásade berú do úvahy len skutočne odpracované doby.

Obdobia neprítomnosti sa nezapočítavajú. Určité obdobia sa však považujú za skutočne odpracované doby (dovolenka za predcházdajúci rok, materská dovolenka, študijné voľno, alebo práceneschopnosť), ak je to špecifikované v kolektívnej zmluve.

Termíny čerpania platenej dovolenky sa určujú na základe vzájomnej dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom, alebo ak to nie je možné rozhoduje o nich zamestnávateľ.

 • Práceneschopnosť: na to, aby ste získali dennú nemocenskú dávku, museli byť príspevky na nemocenské poistenie zaplatené za 200 hodín počas 3 mesiacov pred odchodom na PN-ku. Po predložení formulára E104 sa zohľadňujú obdobia, za ktoré boli príspevky platené v inej európskej krajine
 • Materská dovolenka: 16 týždňov na jedno dieťa (6 týždňov pred a 10 týždňov po narodení)
 • Otcovská dovolenka: 11 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní v prípade narodenia jedného dieťaťa a 18 dní v prípade viacnásobného pôrodu počítaných od dátumu narodenia dieťaťa. Táto dovolenka sa nedá rozdeliť. Môže sa čerpať spolu s 3-dňovou dovolenkou poskytnutou pri narodení dieťaťa
 • Príspevok na starostlivosť o dieťa: po materskej dovolenke môže ktorýkoľvek zo zamestnaných rodičov, s cieľom starať sa o dieťa, požiadať o túto dovolenku. Maximálna dĺžka trvania – 3 roky.
 • Rodičovská dovolenka (starostlivosť o dieťa so zdravotným postihnutím, po úraze, alebo vážne choré)
 • Individuálna dovolenka na výcvik (CIF): nesmie presiahnúť jeden rok. Pokračuje sa v čiastočnej výplate mzdy
 • Sabbatická dovolenka (z osobných dôvodov): od 6 do 11 mesiacov
 • Práceneschopnosť: na to, aby ste získali dennú nemocenskú dávku, museli byť príspevky na nemocenské poistenie zaplatené za 200 hodín počas 3 mesiacov pred odchodom na PN-ku. Po predložení formulára E104 sa zohľadňujú obdobia, za ktoré boli príspevky platené v inej európskej krajine
 • Materská dovolenka: 16 týždňov na jedno dieťa (6 týždňov pred a 10 týždňov po narodení)
 • Otcovská dovolenka: 11 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní v prípade narodenia jedného dieťaťa a 18 dní v prípade viacnásobného pôrodu počítaných od dátumu narodenia dieťaťa. Táto dovolenka sa nedá rozdeliť. Môže sa čerpať spolu s 3-dňovou dovolenkou poskytnutou pri narodení dieťaťa
 • Príspevok na starostlivosť o dieťa: po materskej dovolenke môže ktorýkoľvek zo zamestnaných rodičov, s cieľom starať sa o dieťa, požiadať o túto dovolenku. Maximálna dĺžka trvania – 3 roky.
 • Rodičovská dovolenka (starostlivosť o dieťa so zdravotným postihnutím, po úraze, alebo vážne choré)
 • Individuálna dovolenka na výcvik (CIF): nesmie presiahnúť jeden rok. Pokračuje sa v čiastočnej výplate mzdy
 • Sabbatická dovolenka (z osobných dôvodov): od 6 do 11 mesiacov

Oprávnenosť na niektoré z týchto druhov dovolenky môže byť podmienená dĺžkou pracovného pomeru v spoločnosti, alebo minimálnymi príspevkami vyplatenými do verejného systému sociálneho zabezpečenia.

ŠTÁTNE SVIATKY

Francúzsko má 10 štátnych sviatkov: 1. január, Veľkonočný pondelok, 1. máj (Deň práce), 8. máj (koniec druhej svetovej vojny), štvrtok Nanebovstúpenia, 14. júl (Deň Bastily), 15. august (Nanebovzatie), 1. november (všetkých Svätých), 11. november (koniec prvej svetovej vojny) a 25. december (Vianoce).

Iba 1. mája je zaručená platená dovolenka. Ostatné štátne sviatky sa vo všeobecnosti vyplácajú iba vtedy, ak spadajú do bežného pracovného dňa.

Pozri webovú stránku: www.travail-emploi.gouv.fr

 

3.10 Skončenie pracovného pomeru
SPÔSOBY UKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU

Výpoveď

Na výpoveď neexistujú žiadne formálne požiadavky. Odporúča sa však zaslať písomné oznámenie (zaslané doporučeným listom s potvrdením o prijatí), pretože zamestnanec výpoveď musí v  predstihu oznámiť, pokiaľ k nej nedôjde počas skúšobnej doby.

Individuálne prepustenie

Na postup pri individuálnom prepustení sa vzťahujú tri etapy:

– pozvanie zamestnanca na predbežné stretnutie, aby strany mohli diskutovať o záležitostiach

– oznámenie prepustenia (v čase medzi dvoma pracovnými dňami a jedným mesiacom po stretnutí)

– vyplatenie odstupného v súlade s kolektívnou zmluvou okrem prípadov hrubého, alebo vážneho pochybenia

Nadbytočnosť z ekonomických dôvodov

K tomu dochádza vtedy, keď sa vykonávaná práca zredukuje alebo zmení z dôvodu ekonomických problémov alebo technologických zmien. Za určitých podmienok tento proces podlieha povinnosti presunu zamestnancov a vytvorenia plánu ochrany zamestnanosti

K tomu dochádza vtedy, keď sa vykonávaná práca zredukuje alebo zmení z dôvodu ekonomických problémov alebo technologických zmien. Za určitých podmienok tento proces podlieha povinnosti presunu zamestnancov a vytvorenia plánu ochrany zamestnanosti

Ukončenie platnosti po uplynutí zmluvy na dobu určitú

Zmluvy na dobu určitú skončia po uplynutí doby ich platnosti. Nevyžaduje sa žiadne predchádzajúce oznámenie. Vypláca sa bonus za nedostatok istoty zamestnania vo výške 10%

Ukončenie na základe vzájomného súhlasu

Nevyžaduje sa žiadny špecifický postup, ale dôrazne sa odporúča písomná forma.

Zmluvné ukončenie

Zmluvné ukončenie je druhom ukončenia na základe vzájomnej dohody. Aby bolo platné, obe strany musia postupovať podľa postupu, počas ktorého vyjednávajú a podpíšu dohodu o ukončení, ktorú musí schváliť príslušné regionálne riaditeľstvo pre podnikanie, hospodársku súťaž, spotrebiteľské záležitosti, prácu a zamestnanosť (DIRECCTE) alebo inšpektorát práce v prípade chránených zamestnancov (zástupcovia zamestnancov, lekári z povolania).

 

Vysporiadanie

Toto nie je forma ukončenia pracovnej zmluvy. Je to zmluva, ktorou strany zabraňujú sporu alebo ho ukončujú. Zahŕňa vzájomné ústupky, ale zamestnanec nemôže dostať kompenzáciu nižšiu ako je čiastka stanovená zmluvne a legálne.

Odchod do dôchodku

Právny vek odchodu do dôchodku závisí od roku narodenia zamestnanca. Je stanovené, že sa bude postupne zvyšovať zo 60 na 62 rokov. Zamestnanci môžu odísť do dôchodku vo veku od 60 do 70 rokov. Zamestnancov starších ako 70 rokov môžu zamestnávatelia prinútiť odísť do dôchodku (od roku 2010).

Príspevok na dôchodok sa rovná:

– Buď minimálnemu zákonnému odstupnému (1/10 mesačnej mzdy za rok služby, dodatočná 1/15 mesačnej mzdy za rok služby nad 10 rokov)

– Alebo príspevku na starobný dôchodok stanovený v kolektívnej zmluve, alebo v pracovnej zmluve, podľa toho, ktorá je výhodnejšia.

Pozri webovú stránku: www.travail-emploi.gouv.fr

 

3.11 Zastupovanie pracovníkov

ODBORY

Vo Francúzsku existuje veľa odborových zväzov. Hlavné sú:
Francúzska demokratická konfederácia práce (CFDT), Francúzska všeobecná konfederácia práce (CGT), Francúzska konfederácia kresťanských pracovníkov (CFTC), Všeobecná konfederácia malých a stredných podnikov (CGPME).
Tieto odborové zväzy sú zastúpené vo všetkých podnikateľských odvetviach. Niektoré odborové zväzy však predstavujú osobitné kategórie. Napr.:
Zamestnávateľov zastupuje MEDEF, Hnutie podnikov Francúzska;
Zamestnávateľov tiež zastupuje aj Francúzska konfederácia manažmentu, alebo Všeobecná konfederácia konateľov (CFE-CGC);
Šudentov zastupuje Národná únia študentov Francúzska (UNEF);
Zdravotnícky personál zasupuje Francúzska konfederácia lekárskych odobrových zväzov (CSFM);
Novinárov zastupuje Národný odborový zväz novinárov (SNJ);
Aby bol odborový zväz “reprezentatívny” musí spĺňať sedem kritérií, vrátane získania najmenej 10% hlasov odovzdaných počas prvého kola volieb do odborov (8% na úrovni zamestnaneckých odborov a medziodborových úrovniach).
Úroveň odborových organizácií je obzvlášť vysoká v štátnych a verejných službách, najmä v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a výskumu.
Podľa DARES (Riaditeľstvo pre výskum, štúdie a štatistiku – francúzske ministerstvo práce) možno túto výraznú medzeru vysvetliť podmienkami zamestnávania, vzťahom medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, rôznymi spôsobmi a tradíciami zastupovania odbormi na pracovisku, ktoré odkazjujú na rôzne systémy vzťahov.

ÚLOHA ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Odborové organizácie pôsobia v rámci organizácií a spoločností na ochranu záumov a práv zamestnancov:

 • predkladajú návrhy vo svojom hospodárskom sektore
 • informujú, pomáhajú a podporujú pracovníkov
 • zastupujú pracovníkov v ich styku so zamestnávateľmi a verejnými orgánmi
 • spolupracujú s odbormi v celej Európe

Sociálno-ekonomický výbor (CSE) nahrádza volených zástupcov zamestnancov spoločností. Zlučuje zastupiteľské orgány zamestnancov (IRP), zástupcov zamestnancov (DP), výbor spoločnosti (CE) a výbor pre zdravie, bezpečnosť a pracovné podmienky (CHSCT). Sociálny a hospodársky výbor (CSE) musí byť implementovaný vo všetkých príslušných spoločnostiach najneskôr do 1. januára 2020.

Pozri webovú stránku: www.travaill-emploi.gouv.fr

 

3.12 Pracovné spory a štrajky

RIADENIE KONFLIKTOV
Keď sú zamestnanci v spore so svojim zamestnávateľom, môžu sa poradiť so zástupcami zamestnancov. Môžu sa tiež obrátiť na inšpektorát práce a tiež aj na francúzsky pracovný súd, ktorý má na starosti riešenie individuálnych konfliktov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami v súvislosti s pracovnými zmluvami.

ŠTRAJKY
Vo Francúzsku je právo na štraj právne uznaným a zaručeným Ústavou pre všetkých zamestnancov, čo im umožňuje prestať pracovať (ísť štrajkovať), aby preukázali svoj nesúhlas alebo požadovali zlepšenie svojich pracovných podmienok. Zahŕňa koordinované zastavenie práce (musí byť účasť aspoň dvoch osôb).

Výsledkom je pozastavenie, nie však ukončenie pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ môže tiež zadržať mzdy splatné počas obdobia štrajku.

Okrem toho v štátnej službe musí byť vedenie osobitne upozornené na štrajk a to päť dní (okrem štátnych sviatkov a víkendov) pred dátumom štrajku. V súkromnom sektore sa nevyžaduje žiadne oznámenie. Na štrajk nie je stanovená zákonná lehota. Pracovníci nemusia patriť k odborovej organizácii, aby mohli uplatniť svoje právo na štrajk.

Existujú určité obmedzenia:

– Kontinuita verejnej služby: právo na štrajk nie je uznané pre príslušníkov polície, väzenskú správu a komunikačné oddelenie ministerstva vnútra, súdnictva alebo armády. Ostatné kategórie zamestnancov musia zabezpečiť poskytovanie minimálnej služby (doprava, zdravie)

– rešpektovanie vlastníckych práv: akékoľvek škody a útoky spáchané počas štrajku budú považované za trestný čin a môžu viesť k odsúdeniu v trestnom konaní.

– rešpektovanie slobody osôb, ktorí neštrajkujú a zamestnávateľov aby mohli pokračovať v práci: štrajkujúci nesmú brániť v práci osobám, ktoré nevstúpili do štrajku, alebo im zabrániť v prístupe na pracovisko.

Pozri webovú stránku: www.travail-emploi.gouv.fr

 

3.13 Odborná príprava

Odborné vzdelávanie a odborná príprava (OVP) zahŕňa praktické činnosti a kurzy týkajúce sa konkrétnej profesie, alebo povolania, ktorých cieľom je pripraviť ľudí na ich budúcu kariéru. Pre mnohých je odborná príprava dôležitou cestou k získaniu profesionálneho uznania, alebo k zlepšeniu ich šance na získanie dobrého zamestnania. Preto je nevyhnutné aby systémy odborného vzdelávania v Európe zodpovedali potrebám občanov a trhu práce s cieľom uľahčiť prístup k zamestnaniu.

Odborné vzdelávanie a príprava sú neoddeliteľnou súčasťou politiky EÚ od samotného založenia Európskeho spoločenstva. Sú tiež kľúčovým prvkom tzv. Lisabonskej stratégie EÚ, ktorej cieľom je transformovať Európu na najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu spoločnosť na svete. V roku 2002 Európska rada opätovne potvrdila túto životne dôležitú úlohu a stanovila ďalší ambiciózny cieľ – dosiahnuť, aby sa európske vzdelávanie a odborná príprava stali celosvetovo známe – presadzovaním viacerých iniciatív na svetovej úrovni, najmä posilnením spolupráce v oblasti odborného vzdelávania.

Iniciatívy EÚ na podporu spolupráce v oblasti odborného vzdelávania

Na podporu spolupráce k rozvoju systémov odborného vzdelávania v Európe, EÚ využíva rôzne nástroje a implementuje širokú škálu programov a iniciatív.

Socrates – Socrates obhahuje európsku spoluprácu vo všetkých oblastiach vzelávania. Táto spolupráca má rôzne formy: – mobilita v rámci Eúropy – organizovanie spoločných projektov, – zriaďovanie európskych sietí (šírenie nápadov a osvedčených postupov – vykonávanie štúdií a porovnávacích anylýz. V praxi Socrates ponúka ľuďom granty na štúdium, vyučovanie, stáž, alebo absolvovanie školiaceho kurzu v inej krajine. Poskytuje podporu vzdelávacím zariadenia pri organizovaní vzdelávacích projektov a výmene skúseností. Pomáha združeniam a mimovládnym organizáciám pri organizovaní aktivít týkajúcich sa vzdelávacích tém atď.

Leonardo da Vinci – Hlavným cieľom programu Leonardo da Vinci, ktorý bol prijatý v roku 1994 je vykonávanie politiky EÚ v oblasti odbornej prípravy. Je to jeden z hlavných nástrojov na podporu nádnárodnej mobility v Európe a poskytuje finančnú podporu verejným a súkromným organizáciám pôsobiacim v oblasti odbornej prípravy. Program Leonardo okrem iného podporuje aj stáže a výmenné projekty, študijné návštevy a nadnárodné sieťovanie.

Vzdelávanie dospoelých a celoživotné vzdelávanie v Európe
Celoživotné vzdelávanie je proces, ktorý zahŕňa všetky formy vzdelávania – formálne, neformálne a nonformálne a trvá od predškolského obdobia až po odchod do dôchodku. Účelom je umožniť ľuďom rozvíjať a udržiavať si kľúčové zručnosti počas celého života, ako aj umožniť občanom voľný pohyb medzi pracovnými miestami, regiónmi a krajinami. Celoživotné vzdelávanie je tiež kľúčovým prvkom už spomínanej lisbonskej stratégie, pretože má zásadný význam pre sebarozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti a zamestnateľnosti. EÚ prijala niekoľko nástrojov na podporu vzdelávania dospelých v Európe.

Európsky priestor celoživotného vzdelávania
Aby sa celoživotné vzdelávanie v Európe dostalo do praxe, Európska komisia si stanovila za cieľ vytvoriť európsky priestor celoživotného vzdelávania. V tejto súvislosti sa Komisia zameriava na identifikáciu potrieb študentov a trhu práce s cieľom sprístupniť vzdelávanie a následne vytvoriť partnerstvá medzi verejnou správou, poskytovateľmi vzdelávacích služieb a občianskou spoločnosťou.
Táto iniciatíva EÚ je založená na cieli poskytovať základné zručnosti – posilňovaním poradenských a informačných služieb na európskej úrovni a uznávaním všetkých foriem vzdelávania vrátane formálneho, neformálneho a nonformálneho vzdelávania.

Grundtvig
Grundtvig je jednou z činností vzdelávacieh programu EÚ Sokrates a zaemriava sa predovšetkým na zvyšovanie kvality odborného vzdelávania dospelých. Usiluje sa tiež podporovať výmeny a spoluprácu, ktoré občanom EÚ uľahčujú príležitosti a prístup k celoživotnému vzdelávaniu.

Organizácie EÚ, ktoré podporujú odborné vzdelávanie v Európe

S cieľom uľahčiť spoluprácu a výmenu v oblasti odborného vzdelávania zriadila EÚ špecializované orgány, ktoré pôsobia v oblasti odborného vzdelávania.

Európske stredisko pre odborné vzdelávanie (CEDEFOP) bolo založené v roku 1975 na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. So sídlom v Solúne v Grécku vykonáva výskuma a analýzu odborného vzdelávania a šíri svoje odborné znalosti medzi rôznych európskych partnerov, ako sú výskumné inštitúcie, univerzity, alebo školiace zariadenia.

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie bola založená v roku 1995 a úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jej poslaním je podporovať partnerské krajiny mimo EÚ, aby mohli modernizovať a rozvíjať svoje systémy odborného vzdelávania.

 

4. ŽIVOTNÉ PODMIENKY

4.1 Životné podmienky v Európe

Kvalita života – program sociálnej polity EÚ
Priaznivé životné podmeinky závisia od mnohých faktorov, ako sú kvalitné zdravotnícke služby, možnosti vzdelávania a odbornej prípravy, alebo dobré dopravné prostriedky. Toto sú len niektoré aspekty, ktoré ovplyvňujú každodenný život a prácu občanov. Európska únia si stanovila za cieľ neustále zlepšovať kvalitu života vo všetkých svojich členských štátoch a brať do úvahy nové výzvy súčasnej Európy, ako sú sociálne vylúčenie ľudí, alebo stantutie obyvateľstva.

Zamestnanosť v Európe
Zlepšenie pracovných príležitostí v Európe je pre Európsku komisiu kľúčovou prioritou. S cieľom riešiť problém nezamestnanosti a zvýšiť mobilitu medzi pracovnými miestami a regiónmi sa na úrovni EÚ vyvíja a realizuje široká škála iniciatív na podporu Európskej stratégie zamestnanosti. Patria medzi ne Európske služby zamestnanosti (EURES) a program PROGRESS. Program nahradil všetky existujúce programy Spoločenstva v oblasti zamestnanosti, sociálneho začlenenia a ochrany, pracovných podmienok, rodovej rovnosti a nediskriminácie.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii
Zdravie je cennou hodnotou, ktorá ovplyvňuje každodenný život ľudí a preto je dôležitou prioritou pre všetkých Európanov. Zdravé prostredie je rozhodujúce pre náš individuálny a profesionálny rozvoj a občania EÚ sú stále náročnejšími čo sa týka zdravia a bezpečnosti pri praci a poskytovania vysokokvalitných zdravotníckych služieb. Vyžadujú rýchly a ľahký prístup k lekárskemu ošetreniu pre cestách po Európskej únii. Cieľom politík EÚ v oblasti zdravia je reagovať na tieto potreby.
Európska komisia vyvinula koordinovaný prístup k zdravotnej politike a zaviedla do praxe sériu iniciatív, ktoré dopĺňajú činnosť vnútroštátnych verejných orgánov. Spoločné akcie a ciele Únie sú súčasťou programov a stratégií EÚ v oblasti zdravia.
Cieľom súčasného programu EÚ v oblasti verejného zdravia je zlepšiť schopnosť EÚ reagovať na cezhraničné ohrozenia zdravia a zlepšiť informácie a poznatky o najnovšom vývoji v sektore verejného zdravia. V oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa bola navrhnutá nová stratégia, ktorá ďalej zdôrazňuje potrebu zlepšiť zdravotnú bezpečnosť občanov a šíriť poznatky o zdraví.

Vzdelávanie v EÚ
Vzdelávanie v Európe má hlboké korene a veľkú rozmanitosť. Už v roku 1976 sa ministri školstva rozhodli vytvoriť informačnú sieť na lepšie pochopenie vzdelávacích politík a systémov v tom čase v deväťčlennom Európskom spoločenstve. Odráža to zásadu, že osobitný charakter vzdelávacieho systému v ktoromkoľvek členskom štáte by sa mal plne rešpektovať, pričom by sa mala zlepšiť koordinovaná interakcia medzi systémami vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnania. Informačná sieť o vzdelávaní v Európe Eurydice bola oficiálne spustená v roku 1980.
V roku 1986 sa pozornosť venovala výmene informácií a výmene študentov pri začatí programu Erasmus, ktorý sa často uvádza ako jedna z najúspešnejších iniciatív EÚ.
Skúsenosti zozbierané po štvrťstoročie sa skonsolidovlali a rozvinuli do programu Sokrates, ktorý pokrýva všetky oblasti vzdelávania všetkých vekových skupína úrovní schopností.
S cieľom uľahčiť zavedenie európskych štúdií na univerzitách Komisia podporuje aj projekt Jean Monnet, ktorý ponúka počiatočné dotácie na zriadenie katedier Jean Monneta, kurzy, moduly európskeho práva, európske hospodárstvo, politické štúdie o európskej výstavbe a históriu európskej integrácie. Projetkt tiež podporuje vytvorenie centier excelentnosti Jean Monnet.

Doprava v EÚ
Doprava bola jednou z prvých spoločných politík vtedajšieho Európskeho spoločenstva. Od roku 1958, keď vstúpila do platnosti Rímska zmluva asa dopravná politika EÚ zamerala na odstránenie hraničných prekážok medzi členskými štátmi, čím sa ľuďom ako aj tovaru umožnil rýchly, efektívny a lacný pohyb.
Táto zásada úzko súvisí s ústredným cieľom EÚ, ktorým je dynamická ekonomika a súdržná spoločnosť. Odvetvie dopravy vytvára 10% bohatstva EÚ meraného hrubým domácim produktom (HDP), čo zodpovedá približne jedému biliónu eur ročne. Poskytuje tiež viac ako desať miliónov pracovných miest.

Schengenský priestor
Schengenský dohovor, platný od marca 1995, zrušil hraničné kontroly v oblasti signatárskych štátov a vytvoril jednotnú vonkajšiu hranicu, kde sa kontroly musia vykonávať v súlade so spoločným súborom pravidiel.
V súčastnosti je k Schengenskej dohode v plnom rozsahu podpísaných trinásť členských štátov EÚ. Ide o Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Fínsko a Švédsko. Dánsko podpísalo dohodu, môže sa však rozhodnúť, či bude uplatňovať nové rozhodnutie prijaté na základe dohody. Island, Nórsko a Švajčiarsko, ktoré nie sú členmi EÚ, tiež podpísali dohodu, Švajčiarsko však ešte neuplatňuje nariadenia.

Letecká doprava
Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave znamenalo nižšie cestovné a širší výber dopravcov a služieb pre cestujúcich. EÚ tiež vytvorila súbor práv na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s cestujúcimi v leteckej doprave.

Práva cestujúcich v leteckej doprave
Ako cestujúci v leteckej doprave máte určité práva, pokiaľ ide o informácie o letoch a rezerváciách, poľkodenie batožiny, meškanie a zrušenie letu, odmietnutie nástupu do lietadla, odškodnenie v prípade nehody, alebo problémov s dovolenkou. Tieto práva sa vzťahujú na pravidelné a charterové lety, vnútroštátne aj medzinárodné, z letiska EÚ, alebo na letisko EÚ z letiska mimo EÚ, ak ich prevádzkuje letecká spoločnosť EÚ.

Železničná doprava
Európsky železničný dopravný systém sa vyznačuje mnohými prekážkami interoperability vnútroštátnych sietí. Rôzne šírky rozchodu, rôzne systémy na dodávku elektrického prúdu a veľké rozdiely v organizácii systémov riadenia železničnej dopravy spôsobujú značné oneskorenia na hraničných priechodoch a preto zvyšujú náklady. Železničná doprava sa tak v posledných rokoch stala menej konkurencieschopnou ako napríklad cestná doprava.
S cieľom prekonať existujúce problémy prijalo Európske spoločenstvo v rámci svojej spoločnej dopravnej politiky právne predpisy, ktoré pripravia pôdu pre postupné vytvorenie integrovaného európskeho železničného priestoru a to tak z právneho ako aj technického hľadiska.
Oborovská finančná podpora sa týka transeurópskych projektov, ako sú železničné spojenia z Lyonu na poľské hranice s Ukrajinou, z Berlína do Palerma, z Paríža do Bratislavy a z Varšavy do Helsínk. Nové parížske vysokorýchlostné železničné spojenia s a rozvíjajú medzi Parížom, Bruselom Kolínom a Amsterdanom a naprieč juhozápadnou Európou od Lisabonu po Bordeaux.

 

4.2 Politický, administratívny a právny systém

POLITICKÝ SYSTÉM

1. EXEKUTÍVA je vedená prezidentom republiky, ktorý je hlavou štátu a je volený priamym všeobecným hlasovaním na päťročné funkčné obdobie, ktoré možno raz predĺžiť. Menuje predsedu vlády a na jeho odporúčanie členov vlády. Rozhoduje o politike krajiny a sleduje ju a podáva o nej správy Parlamentu.

2. LEGISLATÍVA je parlament, ktorý pozostáva z:

– Národného zhromaždenia s 577 poslancami volenými priamymi všeobecnými voľbami na päť rokov

– Senátom s 348 senátormi zvolenými na šesť rokov osobitnou skupinou voličov (poslanci parlamentu, strostovia, obecní radcovia, rezortní radcovia a regionálni radcovia).

3. SÚDNICTVO je zastúpené všetkými súdmi (sudcami a súdnymi úradníkmi), ktorí riešia spory medzi jednotlivcami alebo medzi jednotlivcami a štátom. Zabezpečuje súlad so zákonmi, ktoré prijal Parlament.

4. ÚSTAVNÁ RADA zabezpečuje, aby zákony boli v súlade s Ústavou.

5. POLITICKÉ STRANY

Francúzsky politický svet sa skladá z mnohých strán, z ktorých väčšina má zástupcov v parlamente.

 

ÚZEMNÁ ORGANIZÁCIA FRANCÚZSKA

1. Francúzsko je rozdelené do 18 regiónov: 12 regiónov metropolitného Francúzska (územie pevniny a Korzika) a 5 zámorských regiónov (Guadaloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion a Mayotte). Regionálny prefekt reprezentuje autoritu štátu. Každý región je spravovaný regionálnou radou zvolenou priamymi všeobecnými voľbami.

2. Regióny sú rozdelené na 101 departmentov (96 metropolitných epartmentov a 5 zámorských departmentov). Prefekt zastupuje orgán štátu. Každý department spravuje rada, volená priamymi všeobecnými voľbami.

3. Francúzsko tiež má 5 zahraničných kolektívov: Francúzska Polynézia, Svätý Pierre a Miquelo, Svätý Bartolomej, Svätý Martina Wallis a Futuna. Nová Kaledónia a francúzske južné a antarktické územia tvoria suie generis združenie.

4. Každý department je rozdelený do arrondissementov (obvodov/okresov), kantónov a obcí (mesto a obec), každý spravovaný starostom a mestskou/obecnou radou.

 

VEREJNÁ SPRÁVA

Aby ste splnili všetky formality, musíte nájsť príslušnú administratívnu službu. Francúzska administratíva poskytuje centralizovanú informačnú službu. Webová stránka centralizovanej informačnej služby popisuje rôzne administratívne postupy a meisto, kde ich treba realizovať.

Upozorňujeme, že nektoré postupy súvisiace s Vašou krajinou pôvodu sa môžu vykonávať len na Vašom konzuláte (pas, rodný list, hlasovanie).

Policajnú činnosť vykonáva štátna polícia vo veľkých mestách (policajné stanice) a žandári kdekoľvek inde v rámci územia.

Ak ste obeťou trestného činu, môžete ich kontaktovať telefonicky (vytočením čísla 17, alebo 112 z mobilného telefónu) alebo prísť na policajnú stanicu urobiť vyhlásenie v súvislosti so súdnymi spormi, alebo prípadmi poistenia.

Pozrite tento odkaz: www.interieur.gouv.fr

 

4.3 Príjmy a dane

DAŇ Z PRÍJMU
Vo Francúzsku zrážka z dane z príjmu vstúpila do platnosti od 1. januára 2019. Cieľom zrážky dane je prispôsobiť výber daní v danom roku skutočným situáciám (príjem, životné udalosti) bez zmeny pravidiel kalkulácie. Cieľom je vyplniť jednoročnú medzeru medzi okamihom prijatia príjmu a okamihom, keď sa daň z tohto príjmu musí zaplatiť.

Platiť dane musíte ak ste starší ako 18 rokov a ak žijete vo Francúzsku, t.j.:
– trvalo žijete vo Francúzsku spolu so svojou rodinou
– Vaše hlavné bydlisko je vo Francúzsku
– Vaša hlavná profesionálna činnosť je vo Francúzsku
– Vaše hlavné ekonomické záujmy sú vo Francúzsku

Na základe zložiek zahrnutých do daňového priznania za rok 2017 podaného v roku 2018, daňová správa vypočítala uplatniteľnú sadzbu dane za rok 2019. Čo najskôr po tom čo získate prvú časť príjmu za rok 2019, táto sazdba sa uplatní vo vašej mzde: zrážka dane z príjmov je automatická.
Vo výplatnej páske je jasne uvedená uplatniteľná sadzba dane a výška zrážky dane z príjmov ako aj mzda pred odpočítaním zrážky dane z príjmov a tiež po jej odpočítaní.
Viac informácií nájdete na: www.impots.gouv.fr

VÝPOČE DANE

Daň z príjmov sa vypočíta z čistého zdaniteľného príjmu vynásobeného príslušnou sadzbou dane.

Ako sa vypočíta čistý zdaniteľný príjem?
Čistý zdaniteľný príjem = čistá omena (brutto – príspevky na sociálne zabezpečenie) + CSG/CRDS (sociálne príspevky), ktoré nie sú odpočítateľné (t.j. nezdaniteľné).
Z toho dôvodu je suma zdaniteľného príjmu mierne vyššia ako prijatý príjem, pretože zahŕňa okrem čistého príjmu aj neodpočítateľné CSG/CRDS položky (sociálne príspevky).
Toto pravidlo stanovenia zdaniteľného príjmu nie je napojené na zrážku dane pri zdroji, ktorá nemení výšku a metódy výpočtu dane z príjmu. Čiastka zdaniteľného príjmu je stanovená na výplatnej páske, alebo vo Vašom osobnom online pristore, ak ste v dôchodku.

PLATENIE DANÍ

V prípade zamestnancov, daň je zrazená pri zdroji treťou stranou, ktorá Vám poskytuje Váš príjem (zamestnávateľ atď.) v závislosti od sadzby dane vypočítanej a zaslanej správcom dane. Realizácia zrážky dane je automatická.

MIESTNE DANE

Každý, kto má 1. januára daňového roku súkromné bývanie vo Francúzsku, musí zaplatiť miestne dane. V obciach sa hlasuje o sadzbách dane, ktoré sa preto líšia od jednej obce k druhej. Vlastníci musia zaplatiť aj daň z nehnuteľnosti.

DPH (daň z pridanej hodnoty)

Vo Francúzsku sa uplatňujú tri sadzby:

– “bežná” sadzba vo výške 20% (ktorá sa vzťahuje na všetky zdaniteľné transakcie, pre ktoré sa neuplatňuje žiadna iná sadzba).

– znížená sadzba vo výške 10% (ktorá sa vzťahuje na určité výrobky alebo tovary uvedené v zákone, napr. niektoré potravinové výrobky a niektoré rekonštrukčné práce)

 • špeciálna sadzba 5,5% (ktorá sa týka najmä niektorých liekov, niektorých divadelných predstavení a niektorých tlačových publikácií)
 • špecifická sadzba 2,1% sa vzťahuje na určité tlačové publikácie, lieky, ktoré sa dajú vrátiť, alebo dokonca na určité vystúpenia. Je potrebné poznamenať, že sadzba DPH vo výške 2,1% sa uplatňuje na online tlačové služby od 1.2.2014.

Ostatné osobitné sadzby sa uplatňujú na Korzike a v zámorských departmentoch a kolektívoch pre konkrétne transakcie. Pozri webovú stránku: www.economie.gouv.fr

4.4 Životné náklady 

Cena bývania
Náklady na bývanie vo veľkej miere závisia od regiónu, v ktorom žijete. Vo Francúzsku je rozdiel obzvlášť výrazný medzi regiónom Paríža a ostatnými regiónmi (provinciami). Navyše, aj v tom istom meste sa ceny niekedy značne líšia od jedného obvodu k druhému.

UBYTOVANIE
Rovnako ako v mnohých európskych krajinách, výdavky na ubytovanie tvoria hlavné náklady pre väčšinu francúzskych domácností. V regióne Paríž sú výdavky spojené s ubytovaním v priemere o 36% vyššie ako v ostatných regiónoch. Okrem toho cena nehnuteľnosti v centre mesta je vo všeobecnosti oveľa vyššia ako na okraji mesta.

Pre získanie prehľadu o cene nájomného v parížskom regióne a v niektorých provinčných mestách, pozri “4. Životné podmienky – 4.5. Ubytovanie.”

POTRAVINY A KAŽDODENNÉ VÝDAVKY
Štruktúra maloobchodnej siete vo Francúzsku je porovnateľná so štruktúrou v iných európskych krajinách: v centrách miest sú buď malí maloobchodníci ponúkajúci širokú škálu výrobkov a značiek za pomerne vysoké ceny, alebo dobre rozvinuté maloobchodné reťazce (najviac predávané tovary online) nachádzajúce sa na okraji mesta, ktoré ponúkajú široký výber výrobkov nižšej ceny.

PRÍKLADY CIEN

 • chlieb (francúzska bageta): 1 EUR
 • cestovný lístok na metro/autobus: 1,90 EUR
 • vstupenka do kina: 10,00 EUR
 • štandardná poštová známka: 0,80 EUR
 • sendvič: 5 EUR
 • jedlo v reštaurácii: 15 – 20 EUR

4.5 Ubytovanie

PROCES PRENAJÍMANIA

Nájomné zmluvy (alebo”nájmy”) sa zvyčajne podpisujú na tri roky a môžu sa automaticky obnoviť.

Keď chcete ukončiť nájom, musíte to oznámiť tri mesiace vopred (jeden mesiac, ak sa presťahujete za prácou, alebo ste sa stali nezamestnanými). Toto oznámenie musí byť zaslané majiteľovi nehnuteľnosti poštou doporučene.

Náklady na prenájom:
Zvyčajne sa požaduje záloha vo výške jedného mesačného nájomného. V zásade sa vráti jeden mesiac po odchode.
Agentúrne poplatky sa vo všeobecnosti rovnajú mesačnému nájmu. Nájomné je splatné vopred.
Mnoho majiteľov nehnuteľností tiež žiada ručiteľa (tretiu osobu, ktorá sa zaväzuje zaplatiť nájom, ak by sa nájomca dostal do finančných ťažkostí)

Všeobecne sa uznáva, že výška nájomného by nemala presiahnuť 30% čistej mesačnej mzdy nájomcu (posledné tri výplatné pásky sa vyžadujú ako podporné dokumenty).

 

NÁKLADY NA PRENÁJOM
Ubytovanie tvorí hlavné náklady pre väčšinu francúzskych domácností. Rovnako ako v mnohých európskych krajinách je ubytovanie v centre mesta vo všeobecnosti drahšie ako na okraji mesta. Nájomné je vyššie v rezidenčných oblastiach a v okresoch, ktoré sú v dobrom dopravnom spojení do centra mesta, alebo do ekonomických oblastí, kde sú pracovné miesta.

Príklad: niekoľko mesačných nájomných poplatkov v eurách:

Izby/plocha                  Paríž        Parížske predmestie         Lille         Nice
1/35 m2                      1 000                   800                         490            595
2/60m2                       1 800                1 200                         840         1 020
3-4/80m2                    2 400                1 600                      1 120         1 360

 

Vždy by ste sa mali inforovať o nákladoch na servisné poplatky a na to, čo je poskytované za tento poplatok (kúrenie, teplá voda atď.)

Pozrite si webovú stránku: www.fnaim.fr

 

4.6 Zdravotníctvo

ZDRAVOTNÍCKA A ZUBNÁ STAROSTLIVOSŤ
Pred návštevou lekára, alebo zubného lekára je potrebné skontrolovať, či je tento lekár napojený na systém štátnej zdravotnej starostlivosti (“conventionné). Existujú dva typy takýchto lekárov: tí, ktorí plne dodržiavajú dohodu o štátnom systéme a uplatňujú dohodnuté poplatky, a tí, ktorí dodržiavajú dohodu, ale môžu slobodne stanovovať svoje poplatky. Profesionálov v oblasti zdravotnej starostlivosti môžete nájsť podľa miesta Vášho pobytu. V oboch prípadoch bude úhrada, ktorú vykonáva CPAM (Fond primárneho zdravotného poistenia) vychádzať z dohodnutých poplatkov.

HOSPITALIZÁCIA
Francúzsky nemocničný systém pozostáva z verejných zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú verejné zdravotnícke služby pod štátnou kontrolou a zo súkromných zdravotníckych zariadení. Ak ste prijatí do súkromného zariadenia, musíte skontrolovať, či je toto zariadenie v štátnom systéme.

LEKÁRNE
Vo Francúzsku sú lieky na predpis k dispozícii len v lekárni. Lieky dostupné mimo lekára sú k dispozícii v lekárňach a v niektorých veľkých obchodoch.

ÚHRADY
Náklady na zdravotnú starostlivosť sa uhádzajú vo výške 70% dohodnutého poplatku. Napríklad dohodnutý poplatok za konzultáciu s praktickým lekárom je 25,- EUR a s odborným lekárom sa pohybuje od 50 – 80,- EUR. V prípade všeobecného lekára bude náhrada vo výške 16,10 EUR, takže budete musieť zaplatiť 6,90 EUR. Uvedená výška úhrady zohľadňuje príspevok pacienta (“ticket modérateur”) a paušálny príspevok (“participation forfaitaire”) vo výške 1,- EUR.
Vo všeobecnosti platí, že zdravotné poistenie nehradí všetky výdavky, pretože časť musí platiť poistenec (ide o “ticket modérateur”). Pozri: Rôzne sadzby úhrad

 

4.7 Systém vzdelávania

VŠEOBECNÉ PRINCÍPY
Vo Francúzsku je vzdelanie povinné od 3 do 16 rokov. Existujú štátne školy (sekulárne a bezplatné), súkromné školy na základe zmluvy so štátom (ktoré musia dodržiavať oficiálne smernice a osnovy ministerstva) a iné súkromné školy, ktoré nie sú zmluvne viazané.

 

ORGANIZÁCIA VZDELÁVANIA

1. PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Základná škola zahŕňa materské školy a základné školy.

Materská škola je určená pre deti vo veku od 3 do 6 rokov (za určitých podmienok sú akceptované deti vo veku 2 a 1/2 roka).

Základná škola je pre všetky deti, francúzske i zahraničné, vo veku od 6 do 11 rokov. Zahŕňa päť rokov: CP (prvý rok), CE1-CE2 (druhý a tretí rok) a CM1-CM2 (štvrtý a piaty rok).

 

2. SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE

Stredná škola (“college”) je určená pre deti vo veku od 11 do 15 rokov a pokrýva  prvé tri roky. V zásade dostávajú všetky deti rovnaké vzdelanie. “Diplôme National du Brevet” sa udeľuje na konci nižšej strednej školy.

Stredná škola (“lycée”) je určená pre teenagerov od 15 do 18 rokov. Pozostáva z troch rokov s názvom: Seconde, Premiére a Terminale (prvý, druhý a tretí/posledný rok strednej školy). Vyššie stredné školy ponúkajú širokú škálu predmetov. Existujú dva typy škôl: tie, ktoré ponúkajú všeobecné a technologické vzdelanie, ktoré sú ukončené maturitou a tie odborné školy, ktoré sa ukončujú CAP (dokladom o odbornej spôsobilosti), BEP (dokladom o odbornej príprave), alebo “Baccalauréat professionnel”.

Baccalauréat je kavlifikácia, ktorá označuje ukončenie stredoškolského vzdelania a umožňuje prístup k vysokoškolskému vzdelaniu.

3. VYŠŠIE VZDELANIE

Dvojročné kurzy: DUT (univerzitný technologický diplom), udeľovaný IUTs (Univerzitným technologickým inštitútom) a BTS (vyššie odborné vzdelanie).

Univerzity absolvuje väčšina vysokoškolských študentov (približne 1,5 milióna študentov, z ktorých 10% sú zahraniční študenti). Prijímacie konanie je podmienené maturitou, alebo zahraničnou kvalifikáciou, ktorá umožňuje prístup k vysokoškolsému štúdiu v krajine pôvodu. Univerzity ponúkajú široký výber predmetov počas 3-ročného štúdia (bakalárske), 4-ročného štúdia (magisterské štúdium 1), 5-ročnéh šdúia (magisterské štúdium 2), alebo 8-ročného štúdia (doktorand).

Vysokoškolské vzdelávacie zariadenia “Grandes Écoles” ako sú napr. ENA École Nationale d´Administration), École Polytechnique a HEC (Hautes Études Commerciales). Kandidáti pracujú tvrdo dva roky v “triedach prípravných kurzov” (prípravné hodiny), aby mohli absolvovať národné prijímacie skúšky na tieto prestížne vysoké školy.

 

Pozrite si webové stránky: www.education.gouv.fr, www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

 

4.8 Kultúrny a spoločenský život

DEDIČSTVO
Kultúra je dôležitým aspektom imidžu Francúzska vo svete. Tento imidž súvisí s používaním jazyka v medzinárodných inštitúciách a jeho dôležitým kultúrnym dedičstvom. Toto dedičstvo je mimoriadne rozmanité: mestá, historické pamiatky, staroveké a náboženské miesta, hrady a mestské, alebo prírodné pamiatky, z ktorých väčšina je sprístupnená návštevníkom. Či už sú verejné, alebo súkromné, tieto miesta priťahujú veľké množstvo návštevníkov z celého sveta a z Francúzska robia jednu z hlavných medzinárodných turistických destinácií. Je tiež dobre známe, že gastronómia je neoddeliteľnou súčasťou francúzskeho kultúrneho života. Existujú reštaurácie pre všetky cenové kategórie, ktoré ponúkajú “miestnu” kuchyňu (tradičné francúzske jedlá). Francúzsko má mnoho kvalitných regionálnych produktov, z ktorých najznámejšie sú vína a syry.

Pozrite si webovú stránku: www.tourisme.fr

 

HLAVNÉ VOĽNOČASOVÉ ČINNOSTI
Účasť na športoch v posledných rokoch výrezne vzrástla. Existuje približne 10 miliónov členov športových federácií: futbal a tenis sú dva športy s najväčším počtom členov.

Aktivity na voľný čas ako sú divadlo, kino, koncerty a výstavy sú propagované v mnohých novinách, na webových stránkach radníc a na špecializovaných webových stránkach, ako sú napr.: Allocine, Spectacles

 

4.9 Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtie)

Vo všetkých udalostiach vo vašom súkromnom živote sa obráťte na konzulát. Francúzske orgány vás môžu požiadať o niektoré administratívne dokumenty vydané vašim konzulátom.

NARODENIE
Všetky narodenia na francúzskom území musia byť zaregistrované do 3 dní od narodenia.
Registrácia sa požaduje prostredníctvom otca, alebo ak to nie je možné, lekárom, alebo inými ľuďmi prítomnými pri narodení. Narodenia sú registrované na radnici v mieste narodenia.
Upozorňujeme, že v prípade nezosobášených rodičov nie je registrácia narodenia rovnocenná právnemu uznaniu dieťaťa, s výnimkou matky ak je uvedená v rodnom liste dieťaťa. Na preukázanie otcovstva sa preto musí ukončiť postup dobrovoľného uznávania.

MANŽELSTVO
Vo Francúzsku má právnu hodnotu len občianske manželstvo. Akýkoľvek dvaja ľudia môžu vo Francúzsku uzavrieť manželstvo, aj keď nie sú štátnymi príslušníkmi Francúzska, pokiaľ dovŕšili 18 rokov veku (výnimky sú možné).

Na budúci pár sa vzťahujú tieto podmienky:

– musia poskytnúť svoj súhlasň

– nesmú byť úzko spriaznené krvou, alebo manželstvom (sú možné výnimky)

– nesmú mať už uzavreté manželstvo ani byť viazané paktom občianskej solidarity (ďalej len “PACS”) s inou osobou

Oznámenie o sobáši musí byť zverejený po dobu 10 dní na radnici v mieste/miestach, kde býva budúci pár. Sobáš sa teda môže uskutočniť od 11. dňa.

Manželstvo sa musí uzavrieť v obci, v ktorej má jeden z budúceho páru aspoň jeden mesiac bydlisko.

PAKT CIVILNEJ SOLIDARITY (PACS)

Jedná sa o zmluvu medzi dvoma dospelými osobami opačného, alebo rovnakého pohlavia, ktorá upravuje ich spoločný život. Osoby viazané PACS musia žiť na rovnakej adrese.

Ďalšie informácie získate v kancelárii okresného súdu v mieste vášho bydliska

Pokiaľ ide o štátnu príslušnosť, neexistujú žiadne povinnosti. PACS však nemožno uzavrieť medzi určitými kategóriami osôb (predkovia, potomkovia, príbuzní, atď.)

 

ÚMRTIE
Úmrtia musia byť zaregistrované do 24 hodín na radnici podľa miesta úmrtia osoby.

Pozrite si webovú stránku: www.service-public.fr

 

4.10 Doprava

CESTNÁ SIEŤ
Národná cestná sieť pozostáva z takmer 20 000 km ciest, z ktorých 11 000 km tvoria diaľnice.
Rýchlostný limit na diaľniciach je 130 km/hod.

Mýto sa účtuje na väčšine diaľnic, napr. na auto:
Paríž – Lyon: 34,80 EUR
Paríž – Lille: 16,60 EUR
Paríž – Bordeaux: 55,60 EUR
Lyon – Marseille: 24,70 EUR

Rýchlostný limit na hlavných cestách je zvyčajne 90 km/hod.
Navštívte webovú stránku: www.fr.mappy.com

ŽELEZNIČNÁ SIEŤ
Vďaka svojim 30 000 km tratí v prevádzke vtátane 2 600 km vysokorýchlostných tratí je Francúzsko dobre obsluhované vlakmi.

Vysokorýchlostné vlaky (TGV) umožňujú veľmi krátku cestu medzi hlavnými mestami a mestami Francúzska:

Paris – Lyon: 2 hod.
Paríž – Lille: 1 hod.
Paríž – Bordeaux: 3 hod.
Paríž – Marseille: 3 hod.

SNCF (Francúzske národné železnice) riadi osobnú dopravu. Náklady na cestu často závisia od doby cesty a od termínu zakúpenia lístka. Vo všeobecnosti je najlepšia cená získaná zakúpením cestovného lístka dlho pred cestou.

 

LETECKÁ PREPRAVA
Viac ako 150 francúzskych spoločností poskytuje služby verejnej nákladnej a osobnej dopravy prostredníctvom viac ako 150 letísk v metropolitnom Francúzsku a v zámorí.

 

MIESTNA DOPRAVA
Väčšina veľkých miest je dobre napojená na autobusové siete, električky (vo Francúzsku čoraz častejšie), metro a prímestské vlaky.

V provinciách je často nevyhnutné osobné auto.

Dopravné spoločnosti vo veľkých mestách zvyčajne zverejňujú svoje cenníky na svojich internetových stránkach a ponúkajú mesačné ponuky pre denných používateľov. Ak nepoznáte vzdialenosť vašej cesty, zoznamy na týchto webových stránkach vám umožnia najprv určiť cenový “rozsah”.

 

Pozrite si webové stánky:

Paríž a Ile-de-France
Lyon
Marseille
Nantes
Lille
Toulouse
Nice

 

Aktualizované: 31.05.2020

 

 

5. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A POISTENIE

Vaše práva sociálneho zabezpečenia vo Francúzsku