Prejsť na obsah

Životné a pracovné podmienky v Španielsku

1. HĽADANIE PRÁCE

1.1. Ako si nájsť prácu

Nezabudnite, že ak chcete pracovať v Španielsku, musíte hovoriť po španielsky. Okrem siete EURES existujú aj ďalšie možnosti vyhľadania práce:

Verejné služby zamestnanosti
Španielske štátne služby zamestnanosti (Servicio Público de Empleo Estatal – SEPE) a služby zamestnanosti vedené miestnymi samosprávami majú celonárodnú sieť kancelárií. Na registráciu musíte byť starší ako 16 rokov, musíte mať platný preukaz totožnosti alebo pas a mať stálu adresu. Pri vyplňovaní väčšiny vašich osobných a profesijných údajov vás môže úrad práce požiadať o preukázanie týchto skutočností napríklad doložením kvalifikácie, akademických certifikátov, pracovných zmlúv atď. Adresy úradov práce môžete nájsť v telefónnom zozname, alebo na webstránke SEPE, ktorá má prepojenia na všetky verejné služby zamestnanosti vedené miestnymi samosprávami. Väčšina týchto stránok poskytuje informácie o voľných pracovných miestach, školeniach, kurzoch a sprievodcoch pre uchádzačov o prácu. Empléate je virtuálny sprostredkovateľský priestor, ktorý je prístupný z webových stránok SEPE.

Sprostredkovateľské, náborové agentúry a agentúry dočasného zamestnávania
Verejné služby zamestnanosti nie sú jediné sprostredkujúce subjekty na trhu práce. Sprostredkovateľské agentúry vlastniace licenciu od úradu práce sú ďalším subjektom, nesmú si od pracovníkov pýtať peniaze za svoje služby. Okrem nich sú tu ešte špecializované personálne náborové spoločnosti, ktoré zvyčajne využívajú tlač a internet na zverejnenie ponúk. Agentúry dočasného zamestnávania, ktoré sa dajú zväčša rozpoznať podľa skratky ETT, najímajú pracovníkov priamo a potom ich pridelia zamestnávateľovi, u ktorého sa vykonáva práca. Zvyčajne sú užitočné, keď hľadáte dočasnú prácu.

Médiá
Všetky španielske národné, regionálne i miestne noviny majú dennú rubriku voľných miest, hoci väčšina je publikovaná v nedeľných novinách. Televízne a rádiové stanice majú špeciálne programy týkajúce sa práce. Napríklad televízny program ‘Aquí hay trabajo’ (hľadanie práce), ktorý sa vysiela od pondelka do piatku o 09.30 na Channel 2 (RTVE).

Internet a aplikácie (apps)

Viac a viac spoločností sa obracia na internet a publikuje tu svoje pracovné ponuky. Spoločnosti často inzerujú na svojich webových stránkach v sekcii ‘recursos humanos’ (ľudské zdroje), ‘empleo’ (zamestnanie) alebo ‘trabaja para nosotros’ (‘pracuj pre nás’). Svet aplikácií (apps) v súčasnosti prechádza obdobím obrovskej expanzie. Spoločnosti sa snažia nielen zlepšiť užitočnosť svojich referenčných webových stránok, niekedy dokonca svoje stránky nahrádzajú, rozširujú a zlepšujú prístup pre používateľov bez ohľadu na to, odkiaľ títo pochádzajú.

Networking
Networking je veľmi užitočný pri hľadaní práce. Ak máte priateľov alebo rodinu v Španielsku, je dobré zmieniť sa, že hľadáte prácu, nakoľko veľa miest sa obsadí práve na základe takéhoto typu kontaktu a referencií. Užitočná môže byť participácia v rôznych online fórach, nakoľko sociálny networking hrá vzrastajúcu úlohu v aktívnom hľadaní si práce v Španielsku.

Štátna služba
Ak je vaším cieľom pracovať v štátnych službách, musíte nahliadnuť do oficiálneho štátneho bulletinu [Boletín Oficial del Estado],  kde sú uverejnené takéto miesta v jednotlivých regiónoch a provinciách. Informácie získate aj na španielskej vládnej stránke ‘Portal del Ciudadano‘.

1.2. Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Dobrý životopis spolu so sprievodným listom je veľmi dôležitým nástrojom pri uchádzaní sa o prácu v spoločnosti, alebo pri reagovaní na konkrétnu pracovnú ponuku. Po zverejnení pracovného miesta sú tieto dokumenty prvým kontaktom medzi zamestnávateľom a záujemcom o zamestnanie. Životopis by mal obsahovať potrebné osobné a profesné informácie o uchádzačovi a vyzvihnúť všetky pozitívne aspekty a hodnotné skúsenosti. Účelom životopisu je získať osobný pohovor. Štatistiky uvádzajú, že až 75% uchádzačov je zamietnutých ešte pred osobným pohovorom, na základe životopisu. Životopis sa stal veľmi dôležitým nástrojom, ktorý je potrebné starostlivo pripraviť.
Kým niektoré spoločnosti ponúkajú formuláre žiadosti o zamestnanie, viac sa používajú životopisy (CV) a sprievodné listy, či už pri reakcii na ponúkané miesto, alebo pri spontánnej žiadosti.

Nejde len o formalitu; takto sa prezentujete spoločnosti a zanechávate prvý dojem. Pokiaľ nie je uvedené inak, žiadosť aj CV musia byť v španielčine. Použite jednoduchý list A4. Buďte stručný, s využitím formálneho jazyka. Žiadosť sa musí vzťahovať priamo na danú pozíciu. Vyhnite sa štandardizovaným listom.

Sprievodný list
Vypracovať list ako odpoveď na pracovnú ponuku:

Pozorne si prečítajte inzerát alebo ponuku práce. Analyzujte potreby spoločnosti. Akého profesionála hľadajú? Prispôsobte svoj list zodpovedajúcim spôsobom: vyberte tie aspekty zo svojho životopisu, ktoré by mohli vzbudiť záujem, v závislosti od potrieb spoločnosti, ktorá ponúka prácu.

Zaslanie listu z vlastnej iniciatívy (bez pracovnej ponuky):
Keď svoj list zasielate z vlastnej iniciatívy, ide o to aby sa zohľadnil v prípade, že vznikne voľné pracovné miesto alebo sa vytvorí nový post. Pokúste sa získať čo najviac informácií o spoločnosti a jej potrebách. Nájdite dôvod na prejavenie vášho záujmu o prácu pre danú spoločnosť. Vyberte aspekty svojho životopisu, na ktoré chcete spoločnosť upozorniť, lebo viete, že budú ocenené.

Štruktúra:
Hore vľavo: Meno a priezvisko odosielateľa, adresa a telefón. Nižšie vľavo napíšte meno spoločnosti a osobu, ktorej je žiadosť adresovaná. Potom napíšte miesto a dátum spolu s pracovnou referenciou.
Úvod: Používajte oslovenia ako: ‘Estimado Sr./Sra’ alebo ‘Muy Senor/a Mío/a’. Najlepšie je poslať list priamo osobe poverenej náborom.
Jadro: Mali by ste vysvetliť, prečo sa uchádzate o danú pozíciu a zvýrazniť tie časti Vášho CV, ktoré Vás predurčujú na danú pozíciu. Nemalo by to byť iba opakovanie informácií obsiahnutých vo vašom životopise.
Záver: Použite formálny výraz ako: ‘En espera de sus noticias, le saluda atentamente’. List podpíšte a pod podpis uveďte svoje meno a priezvisko.

Curriculum Vitae
Hoci nie sú striktné pravidlá ako napísať životopis, táto časť poskytuje nejaké rady. CV musí byť štruktúrovaný, jasný , stručný a napísaný na PC. Nepoužívajte viac ako dve DIN A4 strany. Nie je nevyhnutné priložiť fotku, hoci to môže byť pri niektorých pozíciách užitočné. Fotokópie dosiahnutej kvalifikácie a certifikátov sa bežne k CV neprikadajú (pokiaľ to nie je výslovne požadované v pracovnej ponuke). Zvyčajne si dokumenty donesiete na osobný pohovor. Použite priamy štýl jazyka a vyhnite sa používaniu akronymov a skratiek. V Španielsku zvyčajne spoločnosti kontaktujú iba kandidátov, ktorí absolvovali fázu náboru alebo výberu a vyhoveli podmienkam. 4 základné modely ako napísať životopis:
1. Vzostupný chronologický CV: ak máte málo skúseností, zoraďte dátumy chronologicky od najstaršieho po najnovší, aby ste naznačili pozitívny vývoj.
2. Zostupný chronologický CV: Ak máte veľa skúseností, alebo ak chcete nájsť prácu podobnú tej, ktorú ste vykonávali donedávna, zoraďte udalosti od nedávnych po tie staršie.
3. Funkčný CV: zoraďte údaje v životopise podľa odborných polí, ak ste pracovali v dvoch alebo viacerých sektoroch, ktoré sa zdajú byť odlišné alebo ktoré nemajú jasné prepojenie medzi sebou.
4. Európsky formát CV: obzvlášť vhodný, ak sa uchádzate o prácu v EU.

Váš životopis musí byť vyhotovený na počítači a musí byť dobre usporiadaný, zrozumiteľný a výstižný. Najlepšie je obmedziť ho na dve strany A4. Fotografia nie je povinná, hoci pri niektorých pracovných ponukách to môže byť užitočné. Fotokópie kvalifikácií a osvedčení sa zvyčajne neprikladajú (pokiaľ sa to výslovne neuvádza), nakoľko sú predkladané až pri osobnom pohovore. Pri písaní životopisu by ste mali používať priamy jazyk, zachovať jednoduché vety a vyhnúť sa používaniu skratiek. V špenielskom obchodnom svete spoločnosti často kontaktujú iba kandidátov, ktorí prešli náborovou alebo výberovou fázou.

Štruktúra:
Osobné údaje: Meno, národnosť, celá adresa, telefón (so začiatkom medzinárodnej predvoľby), e-mail a pod.
Vzdelanie: Uveďte akademické a ďalšie vzdelanie. Zvyčajne by ste mali použiť osobitný odstavec s popisom Vašich znalostí cudzích jazykov a IT. Pri akademickom vzdelaní uveďte kvalifikáciu a kvalifikácie vzťahujúce sa na pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Napíšte inštitúciu, miesto štúdia a dátum, kedy ste získali kvalifikáciu.
Skúsenosti: Uveďte ich v chronologickom, alebo v opačnom chronologickom poradí, alebo podľa profesijných oblastí. Napíšte meno spoločnosti, názov pozície, dátumy a vykonávané úlohy.
Ďalšie detaily: toto je dobrovoľné a používa sa na poskytnutie informácií, ktoré môžu byť dôležité vo vzťahu k práci, napr. či máte vodičský preukaz, či ste ochotný cestovať a pod. Referencie sa zvyčajne neprikladajú, ale môžete použiť výraz ‘se facilitaran referencias en caso de ser solicitadas’ [referencie budú poskytnuté pri pohovore].

Vzorový CV a rady, ako ho napísať sú k dispozícii na väčšine stránok týkajúcich sa zamestnania v Španielsku. Europass CV je dobrou alternatívou ku konvenčným CV, hlavne keď hľadáte prácu v inej krajine EU. Umožňuje kandidátovi uviesť osobné informácie, skúsenosti a kvalifikáciu v štandardnom Európskom formáte. K dispozícii je v 22 európskych jazykoch.

Výberové konanie
V Španielsku je výberové konanie väčšinou založené na osobných pohovoroch a príležitostne sa robia aj psychometrické alebo odborné testy. Nakoľko interview je dôležité, odporúča sa naštudovať si niečo o spoločnosti a pripraviť sa odpovedať na otázky typu „aký budete mať prínos pre spoločnosť“. Interview môže viesť jeden človek, ale aj viac ľudí súčasne v závislosti od spoločnosti a pozície.

PSYCHO-METRICKÉ TESTY. V tomto momente výberového procesu by sa malo zamyslieť nad tým, že spoločnosť musí analyzovať jednotlivé rozdiely medzi rôznymi uchádzačmi o zamestnanie. Test je len spôsob zhromažďovania informácií o osobe, takže psychoterapeutické testy sú štandardnými nástrojmi na meranie schopností, kapacít, osobnostných znakov, záujmov, profesionálnych hodnôt atď. Psycho-technické testy sa používajú vo výberových procesoch 75% spoločností vo vlastníctve španielskeho štátu. Sú rozdelené do dvoch kategórií: testy spôsobilosti a testy osobnosti.

PROFESIONÁLNE SKÚŠKY. Profesionálne testy sa používajú na posúdenie vlastných vedomostí o danej profesii. Tieto môžu byť vo forme skúšok, technických dotazníkov, simulačných cvičení atď.

DYNAMIKA SKUPINY. Stále viac spoločností zahŕňa skupinové cvičenia v procese výberu. V týchto cvičeniach má niekoľko kandidátov stretnutie, ktoré pozorujú technickí pracovníci zodpovední za výberové konanie, s cieľom posúdiť, ako sa každý účastník správa na stretnutí. Niekedy sa simulujú odborné situácie a niekedy sa objavujú dilemy alebo dokonca morálne otázky.

HODNOTIACE CENTRUM. Hodnotiace centrum je metodika výberu, ktorú čoraz viac využívajú spoločnosti. Trvá jeden až dva dni a používa sa na posúdenie zručností kandidátov v rôznych situáciách, ktoré simulujú, ako by mohlo vyzerať pri práci v tejto spoločnosti. Posudzuje motiváciu, schopnosť pracovať pod tlakom, slovnú a písomnú komunikačnú schopnosť, vedenie, tímovú prácu, presviedčanie, analýzu a interpretáciu dát.

2. PRESŤAHOVANIE SA DO INEJ KRAJINY

2.1. Pohyb tovarov a kapitálu

Voľný pohyb tovaru v rámci Európskeho vnútorného trhu je jedným z veľkých úspechov.

Ako funguje vnútorný trh?      

Väčšina tovaru podlieha tzv. „princípu vzájomného uznávania“, čo znamená, že tovar legálne vyrobený v jednom členskom štáte môže byť voľne presúvaný a predaný vo všetkých ostatných krajinách EÚ.

Zmluva o EÚ dáva členským štátom právo ustanoviť obmedzenia voľného pohybu tovaru, ak existuje konkrétny spoločný záujem, ako napríklad ochrana životného prostredia, zdravie občanov alebo verejná politika. To znamená, že ak vnútroštátne orgány členského štátu považujú dovoz výrobku za potenciálnu hrozbu pre zdravie, morálku alebo verejný poriadok, môžu odmietnuť alebo obmedziť prístup na svoj trh. Príkladom takýchto výrobkov sú napr. geneticky modifikované potraviny alebo určité energetické nápoje.

Vo všeobecnosti môžu občania EÚ voľne nakupovať tovary v iných členských krajinách pre svoju osobnú potrebu. Vo väčšine prípadov neexistuje žiadne obmedzenie čo si osoba môže kúpiť a doviezť ak cestuje do krajín EÚ. Pri prechode do iného členského štátu sa neplatí žiadna ďalšia daň, nakoľko daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebná daň sú zahrnuté v kúpnej cene a to znamená, že ostatné krajiny nemôžu uplatňovať ďalšie zdaňovanie.

Aj keď neexistujú nijaké obmedzenia pre nákup tovaru v inom členskom štáte, pokiaľ ide o tovar na osobné použitie, pre určité kategórie výrobkov, ako napríklad alkohol a tabak, existuje rad európskych obmedzení. Na webovej stránke Európskej komisie pre dane a colnú úniu nájdete užitočný prehľad pravidiel pre nákup tohto tovaru v inom členskom štáte EÚ.

Voľný pohyb kapitálu  

Ďalšou podstatnou podmienkou fungovania vnútorného trhu je voľný pohyb kapitálu. Je jednou zo štyroch základných slobôd zaručených právnymi predpismi EÚ a predstavuje základ integrácie európskych finančných trhov. Vďaka legislatíve EÚ majú občania právo spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte.

Nie sú to len finančné trhy, ktoré profitujú z voľného pohybu peňazí prostredníctvom zvýšenej efektívnosti, ale každý európsky občan môže niečo získať.

S malými obmedzeniami si môže jednotlivec otvoriť účet v banke, kupovať akcie, investovať a kupovať nehnuteľnosti v iných členských krajinách EÚ. Európske spoločnosti môžu investovať, vlastniť, alebo spravovať iné európske spoločnosti.

Určité výnimky z tejto zásady platia tak pre členské štáty EÚ, ako aj pre tretie krajiny. Týkajú sa hlavne zdaňovania, finančného dohľadu, aspektov verejnej politiky, prania špinavých peňazí a finančných sankcií dohodnutých v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ.

2.2. Hľadanie ubytovania

Prenájom
Ak si chcete prenajať byt počas pobytu v Španielsku, najlepšie je pozrieť si sekciu o ubytovaní v novinách. Môžete tiež osloviť realitných agentov, využiť internet, alebo vyhľadať realitných agentov uvedených v Zlatých stránkach. Kým si hľadáte vhodné ubytovanie, môžete ísť do turistickej kancelárie, kde vám dajú zoznam možných dočasných ubytovaní.

Kúpa nehnuteľnosti
V súčasnosti sa veľa realitných agentov zaoberá obchodom s nehnuteľnosťami. Môžete kontaktovať miestneho agenta v Španielsku. Ak chcete držať krok s trhovými cenami nového ubytovania, Sociedad de Tasación [Spoločnosť ocenenia majetku] robí prieskumy trhu, ktoré analyzujú nový súkromný rozvoj bývania, ktorý sa práve stavia vo všetkých regionálnych mestách.

Nový plán bývania 2018 – 2021 zahŕňa pomoc pri zakúpení domácnosti a pre mladých ľudí a ľudí starších ako 65 rokov sa vytvoria osobitné asistenčné zariadenia, ktoré kladú dôraz na obnovu obydlí a energetickú efektívnosť. Ministerstvo verejných prác (Ministerio de Fomento) zverejňuje informácie o tomto národnom pláne bývania na svojej webovej stránke.

Niektoré miestne samosprávy ponúkajú servis mladým ľuďom s všeobecnými informáciami o nájme a predaji/kúpe nehnuteľnosti, špecializované právne informácie, informácie z tlače týkajúce sa bývania a pod.

2.3. Hľadanie školy

V Španielsku existujú 3 typy škôl: verejné, súkromné podporované štátom a súkromné, hoci väčšina je verejných alebo dotovaných štátom.

Verejné
Tieto školy vlastní štát a patria pod rôzne miestne samosprávy. Sú bezplatné.

Súkromné podporované štátom

Súkromné školy podporujú miestne samosprávy na poskytnutie povinného bezplatného vzdelania. Sú tu poplatky za učebné pomôcky, šaty a iné služby.

Súkromné
Súkromné zariadenia, ktorých náklady závisia od mnohých faktorov, ako napríklad poplatok za zápis, akademický stupeň a či sú zahrnuté služby alebo nie, napr. doprava, jedlo v škole, špeciálne triedy, šport, zariadenia a pod. Minimálny poplatok je okolo 300 Eur mesačne, pričom maximum záleží na vopred dohodnutých službách a type školy. Celkovo to môže byť viac ako 600 Eur.

Časový rozvrh
Môže byť nepretržitý (bez prestávky na obed), alebo delený (s prestávkou na obed), v závislosti od úrovne štúdia a vybranej školy. Nepretržitý deň výučby, bez akýchkoľvek prestávok je zvyčajne od 8.30 do 15.00, popoludnia sú voľné. Ak je deň rozdelený, vyučovanie prebieha napr. od 9.00 do 12:30 a potom po obede od 15.00 do 17.00. Väčšina základných škôl rozdeľuje vyučovanie s malými časovými obmenami, kým stredné školy zvyčajne vyučujú podľa nepretržitého rozvrhu.

Zápis
Zápis na povinnú školskú dochádzku sa začína v marci a apríli. V septembri je stanovené osobitné obdobie na podávanie žiadostí. V prípade presunu sú žiadosti na povinnú školskú dochádzku akceptované počas celého školského roka, ak existuje dobrý dôvod na zmenu školy.

Školský kalendár
Nástup do školy sa môže v regiónoch líšiť, no začína sa septembrom a končí sa v júni. Prázdniny sú na Vianoce, Veľkú noc a v lete.

Zahraničné zariadenia v Španielsku
V Španielsku sú aj zariadenia, ktoré poskytujú vzdelanie v súlade so vzdelávacími systémami iných krajín. Informácie o týchto zariadeniach môžete nájsť cez vzdelávacie inštitúcie daných krajín alebo ambasád. V určitých zariadeniach je možné získať dvojitú kvalifikáciu založenú na vzdelávacích systémoch oboch krajín.

Informácie o všetkých aspektoch španielskeho vzdelávacieho systému nájdete spolu so zoznamom vzdelávacích inštitúcií na portáli Ministerstva školstva, kultúry a športu. Informácie o španielskom vzdelávacom systéme máte k dispozícii aj na konzuláte alebo veľvyslanectve vo vašej krajine.

2.4. Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

Snaha EÚ čo najviac zjednodušiť svojim občanom cestovanie po členských štátoch viedla k zavedeniu spoločných pravidiel, ktoré upravujú vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia automobilov a registráciu vozidla v hostiteľskej krajine.

Vodičské preukazy

V súčasnosti neexistuje spoločný vodičský preukaz platný v celej oblasti EÚ/EHP. Členské štáty vydávajú vodičské preukazy „podľa vzoru Spoločenstva“. Tento model zabezpečuje, aby vodičské preukazy vydané rôznymi krajinami EÚ boli ľahko rozpoznateľné v iných členských štátoch. Všeobecne sa uplatňuje zásada vzájomného uznávania. Oprávnenie sa vydáva v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, malo by však obsahovať ustanovenia týkajúce sa vzoru spoločenstva ako napríklad základneé podmienky, na ktoré sa oprávnenie udeľuje.
Staré vodičské preukazy vydané pred rokom 1996 sa nemusia meniť za nové podľa vzoru Spoločenstva a ostávajú platné až do uplynutia ich platnosti.

Ak sa občan EÚ/EHP presťahuje do iného členského štátu, nie je potrebné vymeniť vodičský preukaz, hoci mnohí to často robia z praktických dôvodov. (Držitelia vodičského preukazu sú však povinní splniť všetky požiadavky týkajúce sa vodičského preukazu v novej krajine, napr. kratšej platnosti alebo lekárskych prehliadok). Po uplynutí platnosti existujúceho vodičského preukazu alebo v prípade straty či krádeže musí držiteľ požiadať o vydanie nového vodičského preukazu v krajine pobytu.

Registrácia automobilu

Ak občan EÚ/EHP odíde žiť do iného členského štátu EÚ/EHP na kratšie obdobie ako šesť mesiacov, nemusí zaregistrovať vozidlo alebo platiť dane v novej krajine. Vozidlo ostáva zaregistrované v predchádzajúcej krajine pobytu. Ak však vlastník vozidla ostane v novej krajine viac ako šesť mesiacov, je povinný zaregistrovať vozidlo v novej krajine pobytu a zaplatiť registračnú daň v hostiteľskej krajine. Pri registrácii musí majiteľ vozidla predložiť tieto dokumenty: osvedčenie o zhode; poistné krytie; doklad o vlastníctve vozidla; doklad o zaplatení DPH; doklad o technickej spôsobilosti vozidla; doklad o úhrade registračného poplatku a cestnej dane. V niektorých krajinách majú majitelia, ktorí sa prisťahovali z inej krajiny EÚ/EHP, pri registrácii vozidla nárok na oslobodenie od dane v prípade, že spĺňajú príslušné podmienky a dodržia lehoty. Pred odchodom z krajiny by mal občan kontaktovať príslušné vnútroštátne orgány (pozri odkaz).

Poistenie vozidla pri presťahovaní sa v rámci EÚ/EHP

Občania EÚ a EHP môžu poistiť svoje vozidlo v inom členskom štáte EÚ/EHP, poisťovacia spoločnosť však musí mať buď sídlo v hostiteľskej krajine alebo licenciu na predaj poistení v tejto krajine.

Je dôležité overiť si u poisťovateľa, či bude súčasná zmluva o poistení platná v krajine, do ktorej si občan vozidlo sťahuje. Ak občan bude musieť uzatvoriť nové poistenie v inej krajine EÚ/EHP, je potrebné vedieť, že poisťovacie spoločnosti nie sú povinné rešpektovať záznamy o predchádzajúcom bezškodovom priebehu poistenia.

Zdanenie pri kúpe automobilu

Ak sa občan rozhodne pre kúpu motorového vozidla v jednom členskom štáte EÚ/EHP, ale chce ho registrovať v inom členskom štáte, je povinný zaplatiť DPH len v cieľovej krajine.

Viac informácií o tejto téme nájdete na webovej stránke Vaša Európa – registrácia automobilov.

2.5. Postupy registrácie a povolenie na pobyt

Ako občan EU, na vstup do Španielska potrebujete preukázať príslušný doklad totožnosti alebo pas. Môžete ostať 3 mesiace a hľadať si prácu. Ak ste si ju nenašli ani po troch mesiacoch, máte nárok na dlhší pobyt, ak pokračujete v hľadaní zamestnania.

Ak vaši rodinní príslušníci nie sú občanmi Európskej únie, EHP alebo Švajčiarska, musia požiadať o pobytový preukaz pre príbuzných občanov EU, ak plánujú spolu s Vami ostať v krajine po dobu dlhšiu ako tri mesiace.

Potrebné dokumenty
Po príchode do Španielska máte 3 mesiace na registráciu na cudzineckej polícii – Oficina de Extranjeros alebo policajnej stanici na registráciu do Centrálneho registra cudzincov – Registro Central de Extranjeros. Prezentujete sa platným pasom alebo občianskym preukazom a zaplatíte poplatok. Úrad vám dá registračný certifikát s identifikačným číslom NIE (Número de Identificación de Extranjeros). Tento proces nahradil predchádzajúcu rezidenčnú kartu.

Na účel identifikácie musí mať každý štátny príslušník, ktorý chce sledovať akékoľvek hospodárske, profesijné alebo sociálne záujmy v Španielsku, osobné, jedinečné NIE (identifikačné číslo zahraničného rezidenta). Môžete ho získať automaticky, keď žiadate o registráciu do centrálneho registra cudzincov, ale dá sa získať aj osobitne.

Osoby z krajín, ktoré nie sú členmi EHP, alebo zo Švajčiarska, vyžadujú povolenie na pobyt v Španielsku. O bližšie informácie prosím požiadajte španielske veľvyslanectva vo vašej krajine, alebo ho vyhľadajte na portáli generálneho sekretariátu pre prisťahovalectvo a emigráciu ministerstva práce a sociálnych vecí.

Registrácia
Registračný certifikát môžete dostať od miestneho Ayuntamiento [Miestna mestská rada] kedykoľvek potrebujete preukázať, že žijete v Španielsku. Potrebujete k tomu predložiť nájomnú zmluvu o ubytovaní, alebo účty za elektriku či vodu, ako dôkaz, že tam žijete. Ak je toto prvý raz, čo pracujete v Španielsku, musíte si zaobstarať vlastné číslo sociálneho poistenia. Môžete to zabezpečiť sami alebo prostredníctvom zamestnávateľa. Na úrade sociálneho zabezpečenia budete potrebovať formulár žiadosti (TA-1) a preukaz totožnosti.  Potom dostanete Tarjeta de la Seguridad Social [Kartu sociálneho poistenia], ktorou sa preukážete v príslušnom zdravotnom stredisku, aby ste mohli byť pridelení k lekárovi a aby vám vydali tarjeta sanitaria [zdravotný preukaz].

2.6. Kontrolný zoznam pred vašim príchodom do novej krajiny a po ňom

Pred vycestovaním do Španielska a hľadaním si práce, alebo pred pracovným pohovorom, si nezabudnite vziať nasledovné dokumenty:

 • Platný EU/EEA pas alebo preukaz totožnosti.
 • Životopis v španielskom jazyku (vezmite si viac, alebo používajte elektronický formát, ktorý môžete aktualizovať), sprivodné listy a referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov, doklady o vzdelaní a kurzoch.
 • Európsky  preukaz zdravotného poistenia vydaný vo Vašej krajine.
 • Formulár U1 až U4 (tieto formuláre nahradili formulár E 301) na preukázanie práce vo Vašej krajine ak je potrebný a/alebo U7 až U10 (tieto formuláre nahradili formulár E 303) ak si chcete žiadať o transfer dávok v nezamestnanosti, aby ste ich dostávali v Španielsku. Maximálne obdobie prenosu dávok je 3 mesiace, aj keď je možné toto obdobie predĺžiť o ďalšie tri mesiace. Ďalšie informácie nájdete na stránke Servicio Público de Empleo Estatal (Španielske verejné služby zamestnanosti).
 • Fotokópia rodného listu a “rodinného osvedčenia (dlhý rodný list).
 • Preložené doklady o vzdelaní – v prípade potreby.
 • Ďalšie dokumenty, o ktorých si myslíte, že sú pre Vás vhodné, napr. vodičský preukaz a pod.

Pred akceptovaním práce skontrolujte, či:

 • Máte platný pas alebo občiansky preukaz.
 • Rozumiete podmienkam v zmluve. Je dôležité, aby ste vedeli, kto je zodpovedný za cestovné náklady a ubytovanie – vy alebo zamestnávateľ.
 • Uvedomujete si aký je spôsob a frekvencia vyplácania miezd.
 • Máte v Španielsku ubytovanie.
 • Máte dostatočné zdravotné poistenie.
 • Máte dostatok finančných prostriedkov kým dostanete prvú výplatu, alebo na návrat domov.

 Pred návratom do vašej krajiny je dôležité:

 • Požiadať o formulár U1 z úradu práce, ktorý potvrdí obdobie prispievania v Španielsku v súvislosti s nárokom na dávky v nezamestnanosti.
 • Skontrolovať, či máte všetky osobné dokumenty preukazujúce prácu v Španielsku (pracovnú zmluvu, výplatné pásky, záznamy a pod.).
 • Vyrovnať daňové platby s daňovým úradom.

Pamätajte, že je vhodné požiadať o tieto dokumenty čo najskôr, pretože ich spracovanie môže trvať určitý čas.

3. PRACOVNÉ PODMIENKY

3.1. Prehľad pracovných podmienok v Európe

Dobré pracovné podmienky sú dôležité pre blaho európskych pracovníkov. Prispievajú k fyzickému a psychickému komfortu Európanov a rovnako k hospodráskej výkonnosti únie. Z humanitárneho hľadiska má kvalita pracovného prostredia silný vplyv na celkovú spokojnosť zamestnancov. Z hospodárskeho hľadiska sú vysokokvalitné pracovné podmienky hnacou silou hospodárskeho rastu a základom pre konkurenčné postavenie Európskej únie. Spokojnosť zamestnancov s prácou a pracovnými podmienkami je dôležitým faktorom na dosiahnutie vysokej produktivity hospodárstva EÚ. Pre Európsku úniu je preto kľúčovou otázkou podpora vytvárania a zachovania udržateľného príjemného pracovného prostredia – takého, ktoré podporuje zdravie a pohodu zamestnancov a vytvára dobrú rovnováhu medzi pracovným a voľným časom. Na zlepšovaní pracovných podmienok spolupracuje EÚ s národnými vládami a podporuje členské štáty prostredníctvom:

 • výmeny skúseností a prípravy spoločných aktivít;
 • stanovenia minimálnych požiadaviek na pracovné podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia.

Zlepšovanie kvality pracovného života 

V záujme zlepšovania spokojnosti a bezpečnosti pracovníkov v EÚ je dôležité určiť, čo robí pracovné prostredie priaznivým a stanoviť kritériá pre kvalitné pracovné podmienky. Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je agentúra EÚ so sídlom v Dubline a jej úlohou je poskytovať informácie, poradenstvo a odbornú pomoc v tejto oblasti. Agentúra stanovila niekoľko kritérií pre kvalitu zamestnania a práce, ktoré zahŕňajú:

 • zdravie a spokojnosť na pracovisku – dobré pracovné podmienky umožňujú predchádzať zdravotným problémom, znižujú riziko úrazov a zlepšujú efektívnosť práce;
 • zosúladenie pracovného a mimopracovného života – občania EÚ by mali dostať možnosť na vyváženie pracovného a mimopracovného života;
 • rozvoj zručností – kvalitné zamestnanie je zamestnanie s možnosťami na odbornú prípravu, rozvoj a kariérny postup.

Zdravie a bezpečnosť pri práci

Podľa predpisov EÚ sú zamestnávatelia povinní zaručiť zamestnancom bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. To znamená, že zamestnávateľ musí vypracovať politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorých súčasťou je hodnotenie rizík, školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, konzultácie s pracovníkmi, postupy v prípade poskytnutia prvej pomoci, vzniku požiaru a nutnosti evakuácie. Od zamestnancov sa očakáva, že budú dodržiavať pokyny v oblasti bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci a oznamovať akékoľvek možné nebezpečenstvá.

Viac informácií o zásadách, ktoré sú základom rámca EÚ pre  bezpečnosť a ochranu zdravia, a ich vplyvoch na jednotlivcov a podniky nájdete na webovej stránke Európskej komisie.

Množstvo užitočných informácií o tejto téme ponúka podnikom aj zamestnancom Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Stanovenie minimálnych požiadaviek

Zlepšovanie pracovných podmienok v členských štátoch vo veľkej miere závisí od stanovenia spoločných pracovných noriem. Pracovné právo a nariadenia EÚ stanovujú minimálne požiadavky na udržateľné pracovné prostredie, ktoré v súčasnosti uplatňujú všetky členské štáty.

Predpisy EÚ, ktoré sa vzťahujú na pracovné podmienky, zahŕňajú množstvo otázok vrátane pracovného času, zamestnania dočasných pracovníkov, práv zamestnancov so zmluvami na kratší pracovný čas a ochranu zamestnancov s pracovnou zmluvou na dobu určitú.

Cieľom právnych predpisov v týchto oblastiach je vždy zaistiť vysokú úroveň zamestnanosti a zároveň dodržiavať práva občanov na pracovisku. Napríklad smernica EÚ zaručuje, aby podmienky zamestnávania zamestnanca na kratší pracovný čas boli porovnateľné s právami kolegov pracujúcich na plný pracovný úväzok. Zamestnávatelia nemôžu zaobchádzať so zamestnancami so zmluvou na dobu určitú nepriaznivejšie ako so stálymi zamestnancami.

3.2. Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Získanie uznania kvalifikácií a kompetencií môže zohrávať zásadnú úlohu pri rozhodovaní, či začať pracovať v inej krajine EÚ. Žiaľ, rôzne systémy vzdelávania a odbornej prípravy sťažujú zamestnancom aj inštitúciám primerané posúdenie kvalifikácií.

Uznávanie odborných kvalifikácií

Základnou zásadou platnou pre všetkých občanov EÚ by mala byť možnosť vykonávať svoje povolanie v ktoromkoľvek členskom štáte. V skutočnosti však odlišné vnútroštátne požiadavky bránia prístupu k určitým povolaniam v hostiteľskej krajine.

Na prekonanie týchto rozdielov stanovila EÚ systém na uznávanie odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje medzi podmienkami, ktoré platia pre regulované povolania (povolania, pre ktoré sa podľa zákona vyžaduje určitá kvalifikácia) a povolania, ktoré v hostiteľskej krajine nepodliehajú právnej regulácii.

Európska komisia stanovila súbor nástrojov, ktorých cieľom je zabezpečenie lepšej transparentnosti a lepšie uznávanie kvalifikácií tak na akademické, ako aj profesionálne účely:

 • Európsky kvalifikačný rámec (EQF) – Hlavným cieľom európskeho kvalifikačného rámca je vytvoriť prepojenie medzi rôznymi vnútroštátnymi systémami kvalifikácie s cieľom zjednodušiť uznávanie diplomov. Jednotlivci a zamestnávatelia tak budú môcť využiť EQF na lepšie pochopenie a porovnanie kvalifikácií získaných v rôznych krajinách.  Jednotlivé krajiny si budú môcť porovnať systémy kvalifikácie s EQF – a od  roku 2012 budú všetky nové kvalifikácie obsahovať odkaz na úroveň EQF.
 • Národné informačné strediská pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARIC) – Sieť národných informačných stredísk pre uznávanie dokladov o vzdelaní bola zriadená v roku 1984 na podnet Európskej komisie. NARIC poskytujú poradenstvo o akademickom uznávaní období štúdia v zahraničí. Nachádzajú sa vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. NARIC zohrávajú dôležitú úlohu v procese uznávania kvalifikácií.
 • Európsky systém prenosu kreditov (ECTS) – Cieľom tohto systému je uľahčiť uznávanie období štúdia v zahraničí. Umožňuje prenos vzdelávania medzi rôznymi vzdelávacími inštitúciami a ponúka flexibilný spôsob na získanie akademického titulu.
 • Europass Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti profesionálnych zručností. Pozostáva z piatich štandardizovaných dokumentov: životopisu (Curriculum Vitae); jazykového pasu; dodatkov k osvedčeniu; dodatkov k diplomu a dokumentu Europass-mobility. Systém Europass umožňuje jasne a lepšie pochopiť zručnosti a kvalifikácie v rôznych častiach Európy. Národné strediská Europass boli zriadené v každej krajine EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru.
 • Databáza Európskej komisie obsahujúca regulované povolania zahŕňa zoznam regulovaných povolaní v členských štátoch, krajinách EHP a vo Švajčiarsku s možnosťou vyhľadávania a kontaktné miesta a informácie o príslušných orgánoch.

3.3. Druhy zamestnania

Minimálny vek na prácu je v Španielsku 16 rokov, hoci dovolenie od rodičov alebo poručníkov sa vyžaduje do 18 rokov, kým nie je osoba legálne dospelá. Pracovník môže byť zamestnaný buď na dobu neurčitú, alebo na dobu určitú, v závislosti od úloh, ktoré je potrebné vykonať, od vzdelania alebo od čŕt určitých skupín, o ktorých zamestnanie sa jedná (znevýhodnení, mladí ľudia, ženy, a pod.). Avšak osoby mladšie ako 18 rokov nesmú pracovať na nočné zmeny, prácu nadčas alebo v iných podmienkach vyhlásených vládou ako nezdravých, prácnych, škodlivých alebo nebezpečných. Vo výnimočných prípadoch, predtým písomne schválených úradom práce, sa osoby mladšie ako 16 rokov môžu zúčastňovať na verejných prácach tak dlho, pokiaľ taká účasť neohrozuje ich zdravie alebo vzdelanie.

Pracovná zmluva môže byť písomná alebo ústna. Všetky zmluvy, s výnimkou zmlúv o odbornej príprave, môžu byť podpísané na plný alebo na čiastočný úväzok. Súčasné právne predpisy zahŕňajú štyri všeobecné typy zmlúv:

Zmluvy na dobu neurčitú: Tieto pracovné zmluvy sa dohodnú medzi zamestnávateľom a pracovníkom a nie sú obmedzené na určité časové obdobie. Existuje niekoľko rôznych typov v závislosti od skupiny, do ktorej pracovník patrí (napr. mladí ľudia, osoby so zdravotným postihnutím, osoby staršie ako 52 rokov, osoby ohrozené sociálnym vylúčením atď.).

Zmluvy na dobu určitú: Uzatvárajú sa na určité obdobie na plný alebo čiastočný úväzok. Uzatvárajú sa písomne, s výnimkou prípadov dočasného zamestnania na plný úväzok pre nepredvídané výrobné okolnosti, najviac však na obdobie 4 týždňov. Existuje 32 rôznych druhov zmlúv na dobu určitú, ak je dočasný charakter odôvodnený účelom zmluvy, cieľom podpory zamestnania, osobitnou funkciou alebo spoločenským záujmom samotného náboru.

Zmluva o pracovnej praxi: Účelom zmluvy je, aby pracovník získal odbornú prax súvisiacu s predchádzajúcimi štúdiami. Musia byť splnené nasledovné požiadavky:
a) pracovník musí mať vysokoškolské vzdelanie alebo rovnocenné vyššie odborné vzdelanie, alebo odborné vzdelanie,
b) nesmie uplynúť viac ako 5 rokov od ukončenia štúdia, alebo 5 rokov od uznania vzdelania dosiahnutého v zahraničí Španielskom. Toto obdobie bude 7 rokov v prípade uzavretia zmluvy so znevýhodneným pracovníkom.  U pracovníkov, ktorí sú mladší ako 30 rokov sa dátum ukončenia štúdia neberie do úvahy. Tieto zmluvy sa uzatvárajú minimálne na 6 mesiacov a maximálne na 2 roky.

Zmluva o odbornej príprave a vzdelávaní: Ide o nástroj určený na podporu integrácie na trhu práce a odbornej prípravy mladých ľudí, ktorý kombinuje platenú prácu so vzdelávacími aktivitami. Je určená pre pracovníkov od 16 do 25 rokov, ktorí nemajú potrebnú kvalifikáciu. Niektoré skupiny majú nárok na zamestnanie podľa podmienok zmluvy o odbornej príprave aj keď už presiahli vekovú hranicu. Minimálna doba je jeden rok a maximálna tri rok, pričom zmluva môže byť uzatvorená len na plný úväzok.
Existujú tri typy: ak je zmluvnou stranou agentúra dočasného zamestnávania; ak sa stážista zúčastňuje na schéme zamestnávania a odbornej prípravy vedenej regionálnou správou zamestnanosti; alebo ak má pracovník zdravotné obmedzenia.

3.4. Pracovné zmluvy

Pracovná zmluva môže byť písomná alebo ústna, ale ústna je veľmi zriedkavá. Ústne kontrakty sú v súčasnosti povolené len vtedy, ak je doba trvania kratšia ako štyri týždne z dôvodu výrobných podmienok. Všetky ostatné varianty zmlúv sú uzatvárané písomne. Pracovná zmluva musí obsahovať nasledujúce body:

 • identifikačné údaje spoločnosti a zamestnanca;
 • adresu spoločnosti a pracoviska (miesta výkonu práce);
 • dátum začiatku pracovného pomeru, v prípade zmluvy na dobu určitú sa uvedie aj očakávaný dátum ukončenia pracovného pomeru;
 • profesionálne zaradenie a charakteristika pracovnej pozície a úlohy, ktoré majú byť vykonané;
 • pracovné podmienky ako: základný plat plus príplatky, termíny a spôsob vyplácania, pracovný čas, dĺžka trvania dovolenky a prečo je v niektorých prípadoch určená zamestnávateľom, atď.;
 • skúšobná doba;
 • vzájomné výpovedné lehoty na rozviazanie pracovného pomeru;
 • kolektívna zmluva, ak sa uplatňuje.

Potom, čo bola zmluva podpísaná oboma stranami, musí zamestnávateľ informovať verejné služby zamestnanosti o jej obsahu a prípadnom rozšírení zmluvy. Toto je možné vykonať elektronicky pomocou aplikácie contrat@.

Skúšobná doba
Skúšobná doba sa môže vyžadovať, hoci nie je povinná. Ak sa vyžaduje, musí byť zakotvená písomne a jej maximálne trvanie je 6 mesiacov pre kvalifikovaných technikov a 2 mesiace pre ostatných pracovníkov. Počas skúšobnej doby sa môže zamestnanie ukončiť z oboch strán z akéhokoľvek dôvodu, bez udania výpovednej doby, bez akejkoľvek náhrady, pokiaľ sa neuvedie inak. Skúšobná doba sa započítava do odpracovaných rokov a počas tohto obdobia má pracovník rovnaké práva a povinnosti ako ostatní zamestnanci.

Hoci sa podmienky pracovného vzťahu môžu počas neho meniť, zamestnávatelia musia dodržiavať podmienky a postupy ustanovené v pracovnom práve. Tieto zmeny sa týkajú funkčnej a geografickej mobility a podstatnej zmeny pracovných podmienok.

Pracovník má právo ukončiť pracovnú zmluvu, ak nesúhlasí s premiestnením a v takomto prípade má nárok na 20 dňovú kompenzáciu za každý odpracovaný rok (maximum 12 mesačných platieb).

Ak dôjde k akémukoľvek z vyššie uvedených typov zmien pracovných podmienok, odporúča sa okamžite kontaktovať zástupcov odborov v spoločnosti alebo priamo odborové zväzy.

3.5. Špeciálne kategórie

Práca neplnoletých

Deti mladšie ako 16 rokov nesmú v Španielsku pracovať. Pracovná zmluva s osobou mladšou ako 16 rokov bude považovaná za neplatnú, aj keď sa zamestnávateľ zaviaže zaplatiť príslušný plat za poskytnuté služby. Každé porušenie pravidiel upravujúcich zamestnávanie maloletých zamestnávateľmi sa považuje za obzvlášť závažný trestný čin. Osoby od 16 do 18 rokov potrebujú súhlas rodičov alebo poručníkov. Osoby mladšie ako 18 rokov nesmú vykonávať nočné smeny, prácu nadčas a ani prácu za iných podmienok, ktoré určila vláda ako nezdravé, namáhavé, škodlivé alebo nebezpečné. Účasť osôb mladších ako 16 rokov na verejných aktivitách sa akceptuje len vo výnimočných prípadoch za podmienok, že neohrozuje fyzické a psychické zdravie osoby alebo jeho profesionálny a osobnostný vývoj.

Tehotné ženy

Mimoriadna ochrana sa poskytuje tehotným ženám, ktoré môžu požiadať o pozastavenie zmluvy na základe rizika pre tehotenstvo v prípadoch ak nie je možné zmeniť pracovnú pozíciu alebo povinnosti, ak je potrebné chrániť zdravie matky alebo nenarodeného dieťaťa.

Znevýhodnené osoby

Na riešenie osobitných problémov, ktorým čelia zdravotne postihnuté osoby, vláda poskytuje sériu bonusov a dotácií spoločnostiam, ktoré ich zamestnávajú. Autonómne spoločenstvá tiež zaviedli programy na pomoc ľuďom v tejto situácii. Spoločnosti, ktoré zamestnávajú zdravotne postihnutého pracovníka majú nárok na granty na prispôsobenie pracoviska alebo na získanie ochranných pomôcok, ako aj na získanie osobitných bonusov od oddelenia sociálneho zabezpečenia. Tieto príspevky sú vyššie ako pre ostatné skupiny a zohľadňujú všetky relevantné premenné: pohlavie, vek, druh a stupeň zdravotného postihnutia. Podľa zákona musia verejné a súkromné firmy, ktoré zamestnávajú 50 a viac osôb zamestnávať minimálne 2% osôb so zdravotným postihnutím. Osoba sa považuje za zdravotne znevýhodnenú, ak má uznaný stupeň miery poklesu pracovných schopností na 33% alebo viac. Za klasifikáciu je zodpovedná Miestna samospráva alebo Inštitút pre starších ľudí a sociálne služby (IMSERSO).

3.6. Samostatná zárobková činnosť

Samostatne zárobkovo činná osoba je niekto, kto vykonáva ekonomickú aktivitu nezávisle, mimo riadenia a organizácie inej osoby, a ktorá môže zamestnávať ďalších pracovníkov.

Na začatie vykonávanie SZČ je potrebné vybaviť určité formality:

 • Declaración Censal de Inicio de Actividad (vyhlásenie o začatí podnikania) na miestnom provinčnom Delegación de Hacienda (daňovom úrade).
 • Registrácia v systéme sociálneho poistenia Seguridad Social, v rámci špeciálneho režimu autonómnych oblastí, vo všeobecnej pokladni miestnej provinčnej Sociálnej poisťovne.
 • Registrácia patentov, vzorov, priemyselných vzorov, názvu, označenia a ochrannej známky do registra duševného vlastníctva.
 • V prípade otvorenia podnikateľských priestorov je potrebné požiadať o samosprávnu licenciu a musí sa o tom informovať aj úrad práce v autonómnej oblasti.

V súčasnosti existuje množstvo plánov a programov na podporu samostatnej zárobkovej činnosti a podnikania na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni vrátane poradenstva, odbornej prípravy, finančných dotácií. Technická pomoc je k dispozícii aj pri školeniach, zakladaní a otváraní podnikov, ako aj pre špecifické skupiny, ako sú mladí ľudia do 30 rokov, dlhodobo nezamestnaní, nezamestnané ženy atď.

Od roku 2010 existuje systém ochrany samostatne zárobkovo činných osôb v prípade ukončenia ich profesionálnej činnosti, bežne známy ako “desempleo del autonómo “(dávka v nezamestnanosti samostatne zárobkovo činných osôb). Nárok na túto dávku vznikne tým, ktorí zaplatili príspevok do systému najmenej 12 mesiacov bezprostredne pred ukončením činnosti.

3.7. Platové podmienky

Minimálna mzda

Každý rok vláda stanovuje tzv. “minimálnu národnú mzdu”. Ide o minimum, ktoré zamestnanec dostal v akejkoľvek poľnohospodárskej, priemyselnej alebo servisnej činnosti bez ohľadu na pohlavie, vek, stálu alebo dočasnú prácu. Je nelegálne prijímať pracovníka za nižšiu mzdu.

S účinnosťou od 1. 1. 2019 je minimálna mzda pre akúkoľvek činnosť stanovená na 30€/deň alebo 900€/mesiac v 14platbách, v závislosti od toho, či je mzda stanovená na celý zákonný pracovný deň. Ročná minimálna mzda je 12 600€. Ak je počet pracovných hodín kratší ako celý deň, čiastka sa proporcionálne zníži. Uvedené sumy sa navyšujú o príslušné doplnkové platby.

Tieto minimálne mzdy sú vždy prekonané kolektívnym vyjednávaním alebo inými dohodami so spoločnosťou. Takto stanovená mzda zahŕňa:

 • základnú mzdu,
 • doplnkové platby v závislosti od pracovných podmienok: úroveň obtiažnosti, toxicita, nebezpečenstvo, práca na zmeny, nočná práca, situácia spoločnosti, výrobné alebo kvalitatívne poistné, rozdelenie dávok, počet odpracovaných rokov, umiestnenie pracovných miest na ostrovoch a pod.,
 • Mimoriadne platby (extra platby): pracovníci majú ročný nárok na minimálne dve extra platby. Je to ustanovené v kolektívnom vyjednávaní alebo zmluvou medzi zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov. Zvyčajne je jedna platba na Vianoce a druhá v mesiaci júl. Výška sa vyplatí na základe mesačnej bázy.

Mzda

Vo všeobecnosti sa vypláca mesačne a nikdy nie za dlhšie obdobie resp. za obdobie presahujúce jeden mesiac. Zamestnávateľ musí dať zamestnancovi výplatnú pásku, kde je jasne uvedené meno spoločnosti a pracovníka, plat, vykonané zrážky (vrátane príspevkov zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie a zrážok dane z príjmu IRPF).

Zamestnávateľ je zodpovedný za výber všetkých príspevkov a preto zráža v správnej výške daň z príjmu (IRPF) a príspevky sociálneho zabezpečenia. Výška do IRPF závisí od platu a osobných a rodinných okolností (deti a osoby závislé na pracovníkovi). Zamestnanec je povinný informovať zamestnávateľa a dať mu konkrétne informácie, ktoré potrebuje na výpočet príslušného odpočtu. Príspevky zamestnanca na sociálne poistenie sú 6,35%.

Garancia platu

Nezávislá inštitúcia zodpovedajúca sa Ministerstvu práce a sociálnych vecí (FOGASA) garantuje platy pracovníkov a tiež kompenzácie v prípade straty zamestnania, ak sa zamestnávateľ stal nesolventným, je v likvidácii, alebo je v exekúcii.

3.8. Pracovná doba

Doba trvania pracovného dňa je dohodnuté prostredníctvom kolektívneho vyjednávania alebo v samotnej zmluve. V každom prípade je maximálny bežný pracovný deň v priemere 40 hodín týždenne počas celého roka. Všeobecne možno povedať, že bežný pracovný deň by mal byť rovnomerne rozdelený a čo možno najpresnejšie. Avšak, dohoda môže byť dosiahnutá prostredníctvom kolektívneho vyjednávania alebo po dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov ohľadom pracovného času, ktorý môže byť rozdelený nerovnomerne v priebehu roka za predpokladu, že minimálny denný a týždenný čas odpočinku stanovený zákonom je splnený.

Všeobecne povedané, pracovný deň nesmie presiahnuť 9 hodín (8 pre pracovníkov mladších ako osemnásť rokov), ktoré musia zahŕňať aj čas odpočinku v dĺžke najmenej pätnásť minút. Medzi koncom jedného pracovného dňa a začiatkom druhého musí uplynúť najmenej dvanásť hodín.

Pracovníci majú nárok na minimálny odpočinok v dĺžke trvania jeden a pol dňa bez prerušenia za týždeň. Väčšinou je to celá nedeľa a buď sobota popoludní alebo pondelok dopoludnia. Týždenný čas odpočinku pre osoby mladšie ako 18 rokov je minimálne 2 dni bez prerušenia.

Nočná práca: Mladší ako 18 rokov nesmú vykonávať nočnú prácu (alebo aktivity považované za nezdravé, nebezpečné alebo stresujúce).

Nadčas: Za nadčas sa považujú hodiny odpracované nad rámec maximálneho počtu normálneho pracovného času. Nadčasy sú dobrovoľné, pokiaľ nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve či pracovnej zmluve, alebo ak je to potrebné na prevenciu a nápravu nehôd a iných mimoriadnych škôd.  Nadčasy počas noci sú zakázané, okrem riadne špecifikovaných a výslovne povolených činností. Je tiež zakázaný pre osoby mladšie ako 18 rokov. Nadčasy môžu byť odmeňované alebo kompenzované časom odpočinku. Za rok je možné odpracovať maximálne 80 hodín nadčasov. Ak zamestnanec pracuje menej hodín ako je štandardný pracovný čas v spoločnosti, strop nadčasov sa úmerne zníži.

3.9. Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská…)

Ročná dovolenka: Je stanovená v kolektívnych zmluvách alebo individuálnych zmluvách a nesmie byť nikdy kratšia ako 30 kalendárnych dní. Nemôže byť nahradená finančnou kompenzáciou. Ak je to možné, plán dovoleniek je stanovený v každej spoločnosti na základe vzájomnej dohody medzi oboma stranami.

Platená dovolenka: po súhlase spoločnosti si pracovník môže vziať niekoľko dní platenej dovolenky za určitých okolností, ktoré sú uvedené nižšie:

 • sobáš – 15 kalendárnych dní,
 • narodenie dieťaťa alebo úmrtie, úraz, nehoda, alebo vážna choroba alebo hospitalizácia príbuzných – 2 kalendárne dni, prípadne 4 ak sa vyžaduje cestovanie,
 • sťahovanie domu – 1 deň,
 • testy a vyšetrenia pred pôrodom, školiace procesy pred prijatím do pestúnskej alebo náhradnej starostlivosti – v nevyhnutnom časovom rozsahu, v prípade, že kolidujú s pracovným časom,
 • ženy majú nárok na hodinu voľna z práce na kojenie dieťaťa mladšieho ako 9 mesiacov, čo môže byť rozdelené do 2 častí, alebo pracovný deň môže byť skrátený o pol hodiny na začiatku a na konci dňa pre rovnakú príčinu. Toto voľno si môže viať buď žena alebo muž, ak obaja pracujú,
 • v prípade zákonného opatrovníctva dieťaťa mladšieho ako 12 rokov alebo osoby so zdravotným postihnutím je možné redukovať denný pracovný čas o 1/8 až o 1/2,
 • plnenie verejných a súkromných povinností (služba v porote, svedectvo na súde, atď.),
 • vykonávanie odborových aktivít alebo aktivít týkajúcich sa zástupcov pracovníkov, ako je stanovené zákonom alebo kolektívnou zmluvou.

V každom prípade musí pracovník informovať zamestnávateľa vopred a ospravedlniť svoju neprítomnosť.

Verejné sviatky: sú pevne stanovené na rok. Nemôže ich byť viac ako 14 za rok, z ktorých 2 sú miestne. Vianoce, Nový rok, 1. máj (Deň práce) a 12. október (Národný deň Španielska) sú v každom prípade považované za štátne sviatky.

Ak sviatok pripadne na nedeľu, deň voľna sa presunie na nasledujúci pondelok.

Neplatené voľno:  To je pracovné voľno bez nároku na odmenu, ktoré musí byť na žiadosť pracovníka a môže byť udelené na základe rozhodnutia zamestnávateľa, ale musí byť vždy upravené v individuálnej alebo kolektívnej zmluve. Neplatené voľno nie je upravené zákonom.

Pracovná neschopnosť: chráni pracovníkov dočasne neschopných pracovať a v prípade potreby lekárskej pomoci z dôvodu choroby alebo úrazu. V takýchto prípadoch bude pracovníkovi zaplatené aspoň 60 % platu. Zamestnávateľ obvykle platí pracovníkovi túto dávku počas PN, a potom je hradená oddelením sociálneho zabezpečenia. Maximálna doba PN je 18 mesiacov, po uplynutí ktorých je situácia prehodnotená.

Materská a otcovská dovolenka: Materská dovolenka pre ženu trvá 16 neprerušených týždňov, ktoré sa môžu predĺžiť o dva týždne za viacnásobné pôrody na každé ďalšie dieťa od druhého. Prvých 6 týždňov bezprostredne po pôrode čerpá dovolenku matka. V prípade, že obaja rodičia pracujú, po uplynutí 6 týždňov a podľa uváženia matky, môže časť dovolenky čerpať otec.

Po nadobudnutí účinnosti kráľovského zákonného dekrétu č. 6/2019 z 1. marca o naliehavých opatreniach na zaručenie rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí pre ženy a mužov v zamestnaní v prípade narodenia dieťaťa, má druhý rodič právo pozastaviť si pracovnú zmluvu na 8 týždňov, z ktorých prvé dva týždne sa musia vyčerpať okamžite po narodení dieťaťa.

V prípade adopcie alebo starostlivosti o dieťa bude mať každý rodič právo pozastaviť si zmluvu na 6 týždňov, ktoré môžu byť pre oboch rodičov predĺžené celkovo o ďalších 12 týždňov. Vyššie uvedený zákon stanovuje, že takáto dovolenka sa bude postupne predlžovať až do roku 2021, aby sa zabezpečilo, že nárok na dovolenku pri narodení, osvojení alebo starostlivosti o dieťa bude rovnaký pre oboch rodičov.

Predĺžená dovolenka z dôvodu neprítomnosti: znamená situáciu, kedy je pracovný vzťah pozastavený na žiadosť zamestnanca a môže byť:

Povinný: schôdza alebo voľby do verejných služieb alebo výkon povinností v miestnych alebo širších odboroch. Takáto dovolenka musí byť udelená a pracovník má právo na návrat na svoje pracovné miesto vo firme.

Dobrovoľný: vyžaduje sa minimálne ročná služba v spoločnosti. Pracovník nemá nárok na návrat na svoje pracovné miesto, hoci v prípade neobsadeného miesta má právo na uprednostnenie. Trvanie je od 4 mesiacov do 5 rokov.

Predĺžená dovolenka z dôvodu neprítomnosti kvôli starostlivosti o členov rodiny: Maximálne trvanie 3 rokov na opateru na každé dieťa. Zamestnanci majú nárok na dovolenku v trvaní 1 roka, ktorá môže byť predĺžená na základe kolektívnej zmluvy, na starostlivosť o rodinných príslušníkov, ktorým vek, nehoda alebo choroba nedovoľuje sa o seba postarať a nevykonávajú platenú prácu.

3.10. Ukončenie pracovného pomeru

Keď sa končí pracovný vzťah, je zamestnávateľ povinný poskytnúť pracovníkovi certifikát spoločnosti a doklady preukazujúce zaplatenie sociálnych dávok (ktoré musí pracovník predložiť pri uplatnení dávky v nezamestnanosti). Pracovník dostane tzv ” finiquito “, dokument uvádzajúci dlžnú sumu, ktorú mu má zaplatiť spoločnosť. Tá strana, ktorá chce ukončiť zmluvný vzťah musí poskytnúť vopred druhej strane oznámenie o výpovedi, ako je uvedené v zmluve alebo kolektívnej zmluve.

Pracovný vzťah môže byť ukončený: 

 • dohodou medzi oboma stranami.
 • Príčinami oficiálne dohodnutými v zmluve.
 • Vypršaním dohodnutej doby alebo ukončením úloh určených v zmluve.
 • Rezignáciou pracovníka.
 • Smrťou, ťažkou chorobou alebo vážnym zdravotným postihnutím, či odchodom pracovníka alebo zamestnávateľa do dôchodku.
 • Vyššou mocou.
 • Prepustením (individuálnym alebo hromadným).
 • Na žiadosť pracovníka, ak došlo k porušeniu zmluvy zamestnávateľom.
 • Rozhodnutím pracovníka núteného odstúpiť z dôvodu, že sa stal obeťou rodovo podmieneného násilia.

V zmluvách na dobu určitú, s výnimkou zmlúv o dočasnom pridelení a odbornej príprave, má pracovník nárok na kompenzáciu 12 dňového platu za rok služby v prípade zmlúv uzatvorených od januára 2015.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne ukončiť pracovný vzťah a pracovník nesúhlasí, môže podať žalobu proti spoločnosti:

Zmierovacie konanie – vyžaduje sa pred podaním veci na Sociálny súd (Juzgado de lo Social). Pracovník má dvadsať pracovných dní (okrem nedele a sviatkov) od okamihu prepustenia na to, aby požiadal o arbitráž na príslušnom mediačnom a rozhodcovskom orgáne (UMAC). Rozhodnutie zmierovacieho konania môže viesť k dohode o opätovnom zamestnaní pracovníka alebo vyplateniu kompenzácie, alebo nedôjde k žiadnej dohode.

Ak nedôjde k dohode, pracovník môže postúpiť vec na Sociálny súd (Juzgado de lo Social), ktorý vo veci rozhodne.

Dôchodok

Vo všeobecnosti je dôchodkový vek stanovený na 67 alebo 65 rokov. Musí byť splnená podmienka, že zamestnanec odvádzal do systému po dobu aspoň 38 rokov a 6 mesiacov. Tento vek odchodu do dôchodku a počet požadovaných rokov platenia príspevkov sa realizuje postupne od januára 2013. Pre tých, na ktorých sa vzťahuje predchádzajúca právna úprava ostáva vek odchodu do dôchodku 65 rokov.
Bez ohľadu na vyššie uvedené môže byť v niektorých prípadoch pracovníkom mladším ako 65 rokov ponúknutý predčasný dôchodok. V niektorých prípadoch aj ľudia starší ako 60 rokov môžu poberať čiastočný dôchodok.

Pracovníci majú nárok na starobný dôchodok, ak prispievali do systému viac ako 15 rokov. Výška dôchodku je rôzna v závislosti od počtu rokov prispievania a určitých limitov.

3.11. Zastupovanie pracovníkov

V Španielsku majú všetci pracovníci právo vytvárať odbory, okrem príslušníkov armády alebo aktívnych členov súdnictva. Známe je aj zastúpenie pracovníkov prostredníctvom legálne vytvorených zväzov. Odborové organizácie kolektívne vyjednávajú o platoch a pracovných podmienkach (pracovný čas, prestávky, dovolenky, práceneschopnosť, odborná príprava, ochrana zdravia, školenia atď.). Členstvo v odboroch je dobrovoľné pre zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a nezamestnaných.

V Španielsku existujú veľké odborové zväzy, ktoré vo všeobecnosti zastupujú väčšinu pracovníkov a podnikateľských odvetví, ale aj rastúci počet podnikových odborových zväzov, ktoré majú tendenciu stať sa profesionálnejšími a sú organizované podnikateľským sektorom.

Právo pracovníka byť v odboroch spoločnosti koordinuje reprezentant pracovníkov (na pracovisku s 10 – 50 zamestnancami) a pracovný výbor (50 a viac zamestnancov).

Profesionálna rada a podnikateľské asociácie reprezentujú práva firiem, samostatne zárobkovo činných profesionálov a pracovníkov na voľnej nohe alebo nezávislých pracovníkov. Tieto kolektívy sú tiež reprezentované Obchodnou komorou, ktorá na oplátku ponúka legálne poradenstvo, vedenie v oblasti práce a kariéry, správy o ekonomike a pracovných trhoch, burzách práce a tiež služby pre nezamestnaných.

3.12. Pracovné spory – štrajky

Španielska Ústava uznáva právo pracovníkov a zamestnávateľov na kolektívne protesty, ktoré sú prejavom pracovných nezhôd medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a majú vplyv na všeobecné záujmy pracovníkov.

Štrajk predstavuje kolektívne pozastavenie práce pracovníkov na základe vzájomnej dohody s cieľom požadovať zlepšenie pracovných podmienok alebo vyjadriť svoju nespokojnosť. Je to najradikálnejšia forma nátlaku od pracovníkov.

Uplatnením práva na štrajk nekončí pracovný pomer. Pracovníci nemôžu byť sankcionovaní ani nahradení inými pracovníkmi. Počas štrajku sa pracovný pomer považuje za prerušený; pracovníci nemajú nárok na mzdu, ale zostávajú krytí sociálnym zabezpečením podľa osobitného režimu. Pracovníci nemajú nárok na dávku v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá začína počas štrajku, ani na dávky v nezamestnanosti.

Sloboda pracovníkov, ktorí nechcú vstúpiť do štrajku sa rešpektuje. Napriek uplatneniu práva na štrajk, niektorí pracovníci musia pokračovať v práci, ak musia zabezpečiť firme bezpečnosť alebo údržbárske služby, alebo ak firma poskytuje služby nevyhnutné pre spoločnosť.

Lock-out je uzavretie pracoviska zamestnávateľom v prípade štrajku alebo iného druhu hromadného narušenia pracoviska. Môže sa využiť v prípade, že toto narušenie je považované za riziko pre ľudí alebo majetok, v prípade ak bolo pracovisko nelegálne obsadené alebo ak neúčasť v práci bráni normálnemu výrobnému procesu.

Dôsledky štrajku a lock-outu:

Počas štrajku a lock-outu sa zmluvy považujú za pozastavené a pracovníci nemajú nárok na mzdu. Ostávajú však krytí sociálnym zabezpečením podľa osobitného režimu.
Pracovníci nemajú nárok na nijaké dávky za krátkodobú práceneschopnosť začínajúcu počas štrajku alebo lock-outu a ani na dávky v nezamestnanosti.

3.13. Odborná príprava

Pojem odborné vzdelávanie a príprava sa vzťahuje na praktické činnosti a kurzy súvisiace s konkrétnym povolaním alebo sa zameriava na prípravu účastníkov na ich budúce povolanie. Odborné vzdelávanie je nevyhnutným prostriedkom na dosiahnutie profesionálneho uznania a na zlepšenie šancí získať prácu. Preto je nutné, aby systémy odborného vzdelávania v Európe zodpovedali potrebám občanov a trhu práce s cieľom uľahčiť prístup k zamestnaniu.
Odborné vzdelávanie a príprava je neoddeliteľnou súčasťou politiky EÚ od samotného založenia Európskeho spoločenstva. Je tiež kľúčovým prvkom tzv. Lisabonskej stratégie EÚ, ktorej cieľom je transformovať Európu na najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu znalostnú spoločnosť na svete.

Iniciatívy EÚ na podporu v oblasti odbornej prípravy

Európska únia vo svojom úsilí o podporu prístupu založeného na spolupráci pri vývoji systémov odbornej prípravy v Európe využíva rôzne nástroje a realizuje širokú škálu programov a iniciatív.

1. Socrates – obsahuje európsku spoluprácu vo všetkých oblastiach vzdelávania. Táto spolupráca má rôzne formy:

 • mobilita,
 • organizovanie spoločných projektov,
 • zriaďovanie európskych sietí (šírenie nápadov a osvedčených postupov),
 • vykonávanie štúdií a porovnávacích analýz.

V praxi Socrates ponúka ľuďom granty na štúdium, vyučovanie, stáže alebo absolvovanie školiacich kurzov v inej krajine. Poskytuje podporu vzdelávacím zariadeniam pri organizovaní vzdelávacích projektov a výmene skúseností. Pomáha združeniam a mimovládnym organizáciám pri organizovaní aktivít týkajúcich sa vzdelávania atď.

2. Leonardo da Vinci – hlavným cieľom programu, ktorý bol prijatý v roku 1994, je vykonávanie politiky EÚ v oblasti odbornej prípravy. Je to jeden z hlavných nástrojov na podporu nadnárodnej mobility v Európe a poskytuje financovanie verejným a súkromným organizáciám pôsobiacim v oblasti odbornej prípravy. Program Leonardo okrem iného podporuje aj stáže a výmenné projekty, študijné návštevy a nadnárodné siete.

Vzdelávanie dospelých a celoživotné vzdelávanie v Európe
Celoživotné vzdelávanie je proces, ktorý zahŕňa všetky formy vzdelávania a trvá od predškolského veku až po obdobie po odchode do dôchodku. Jeho úlohou je umožniť ľuďom rozvíjať a udržiavať kľúčové kompetencie počas celého života, ako aj posilniť ich mobilitu medzi jednotlivými zamestnaniami, regiónmi a krajinami.
Celoživotné vzdelávanie je tiež kľúčovým prvkom už spomínanej Lisabonskej stratégie, pretože má zásadný význam pre rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti a zamestnateľnosti. EÚ prijala niekoľko nástrojov na podporu vzdelávania dospelých v Európe.

Aby sa celoživotné vzdelávanie stalo skutočnosťou, Európska komisia si stanovila za cieľ vytvoriť európsky priestor celoživotného vzdelávania. V tejto súvislosti sa Komisia zameriava na identifikáciu potrieb študentov a trhu práce s cieľom sprístupniť vzdelávanie a následne vytvoriť partnerstvá medzi verejnou správou, poskytovateľmi vzdelávacích služieb a občianskou spoločnosťou.

Táto iniciatíva je založená na cieli poskytovať základné zručnosti – posilňovaním poradenských a informačných služieb na európskej úrovni a uznávaním všetkých foriem vzdelávania vrátane formálneho, informálneho a neformálneho vzdelávania.

Gruntvig – je jednou z akcií vzdelávacieho programu Socrates a zameriava sa predovšetkým na zvyšovanie kvality odborného vzdelávania dospelých. Usiluje sa tiež podporovať výmeny a spoluprácu, ktoré občanom EÚ uľahčujú príležitosti a prístup k celoživotnému vzdelávaniu.

Organizácie EÚ na podporu odborného vzdelávania

Na zlepšenie spolupráce a výmeny najlepších postupov zriadila EÚ tieto dve agentúry:

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), ktoré bolo založené v roku 1975 na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. Sídli v gréckom Solúne a vykonáva výskum a analýzy týkajúce sa odbornej prípravy a šíri svoje odborné znalosti medzi európskych partnerov, ako sú univerzity, výskumné inštitúcie a vzdelávacie zariadenia.

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) bola založená v roku 1995 a úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jej poslaním je podporovať partnerské krajiny mimo EÚ v modernizácii a rozvoji ich systémov odborného vzdelávania.

4. ŽIVOTNÉ PODMIENKY

4.1. Životné podmienky v Európe

Kvalita života – hlavná priorita programu sociálnej politiky EÚ

Priaznivé životné podmienky závisia od viacerých faktorov, ako je kvalitná zdravotná starostlivosť, možnosti vzdelávania a odbornej prípravy, kvalitná dopravná infraštruktúra a množstvo iných faktorov, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život a prácu občanov. Cieľom EÚ je zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch a zohľadňovať výzvy, ktorým čelí súčasná Európa, akými sú sociálne vylúčenie a starnutie populácie.

Zamestnanosť v Európe

Kľúčovou prioritou EÚ je zlepšovanie pracovných príležitostí v Európe. EÚ a členské štáty prijali európsku stratégiu zamestnanosti, ktorej cieľom je vytvorenie väčšieho počtu a lepších pracovných miest, boj s nezamestnanosťou a zvýšenie mobility. Európska stratégia zamestnanosti poskytuje rámec pre koordináciu politík zamestnanosti jednotlivých členských štátov a výmenu informácií.

Zlepšovanie perspektívy každého Európana v oblasti zamestnania je takisto ústredným bodom desaťročnej stratégie EÚ pre hospodársky rast – Európa 2020, ktorá má počas nasledujúceho desaťročia zabezpečiť hospodársky rast. Základným cieľom je do konca desaťročia zaistiť 75% mieru zamestnanosti občanov EÚ vo veku 20 – 64 rokov.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii

Zdravie je cennou hodnotou, ktorá ovplyvňuje každodenný život ľudí a preto je dôležitou prioritou pre všetkých Európanov. Zdravé prostredie je rozhodujúce pre individuálny a profesionálny rozvoj a občania EÚ sú stále náročnejší na zdravie a bezpečnosť pri práci a poskytovanie vysokokvalitných zdravotníckych služieb. Vyžadujú rýchly a ľahký prístup k lekárskemu ošetreniu pri cestách po Európe. Cieľom politík EÚ v oblasti zdravia je reagovať na tieto potreby.

Európska komisia vyvinula koordinovaný prístup k zdravotnej politike a zaviedla do praxe sériu iniciatív, ktoré dopĺňajú činnosť vnútroštátnych verejných orgánov. Spoločné akcie a ciele Únie sú súčasťou programov a stratégií EÚ v oblasti zdravia.

Cieľom súčasného programu v oblasti verejného zdravia je zlepšiť schopnosť EÚ reagovať na cezhraničné ohrozenia zdravia a zlepšiť informácie a poznatky o najnovšom vývoji v sektore verejného zdravia. V oblasti ochrany spotrebiteľa bola navrhnutá nová stratégia, ktorá ďalej zdôrazňuje potrebu zlepšiť zdravotnú bezpečnosť občanov a šíriť poznatky o zdraví.

Vzdelávanie a odborná príprava v EÚ

Členské štáty majú na starosti vlastné systémy vzdelávania a odbornej prípravy. EÚ však pridáva hodnotu koordinovaním aktivít, ktoré môžu pomôcť naplneniu spoločných cieľov a poskytnúť občanom EÚ väčšie možnosti na celoživotné vzdelávanie a odbornú prípravu.

Na účely realizácie tohto cieľa spolupracuje EÚ s vnútroštátnymi orgánmi a zúčastnenými stranami v oblasti vzdelávania v záujme zlepšovania politík a výmeny najlepších postupov. Okrem toho EÚ riadi celý rad programov financovania v oblasti vzdelávania odbornej prípravy.
Informačná sieť o vzdelávaní v Európe Eurydice bola oficiálne spustená v roku 1980. V roku 1986 sa pozornosť venovala výmene informácií a výmene študentov pri začatí programu Erasmus, ktorý sa často uvádza ako jedna z najúspešnejších iniciatív EÚ. Skúsenosti zozbierané po štvrťstoročie sa skonsolidovali a rozvinuli do programu Socrates, ktorý pokrýva všetky oblasti vzdelávania všetkých vekových skupín a úrovní.

Schengenský priestor

Schengenský priestor vznikol v marci 1995. Zrušil hraničné kontroly v rámci územia signatárskych štátov a vytvoril jednotnú vonkajšiu hranicu, na ktorej musia prebiehať kontroly podľa spoločných pravidiel.

Doprava v EÚ

Dopravná politika EÚ sa sústreďuje na odstránenie prekážok medzi členskými štátmi, čo umožňuje rýchlejší a lacnejších pohyb občanov a tovarov cez hranice. Cieľom je poskytnúť čisté, bezpečné a efektívne cestovanie v rámci Európy a zároveň posilniť vnútorný trh pre voľný pohyb tovarov a osôb. EÚ je tiež zástancom práv cestujúcich.

Letecká doprava a práva cestujúcich

Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave znamenalo pre cestujúcich zníženie cestovných nákladov a väčší výber prepravcov a služieb. EÚ vytvorila aj súbor práv na spravodlivé zaobchádzanie s cestujúcimi.

V prípade problémov s letmi, ktoré odchádzajú z krajiny EÚ alebo prichádzajú do krajiny EÚ, a sú realizované prepravcom zaregistrovaným v EÚ (alebo na Islande, v Nórsku alebo vo Švajčiarsku) cestujúci disponujú súborom práv stanovených EÚ a môžu mať nárok na náhradu výdavkov alebo odškodnenie.

Práva cestujúcich v železničnej doprave

V prípade meškania alebo zrušenia vášho vlakového spojenia môže vzniknúť cestujúcim nárok na náhradu a majú právo na primerané informácie o meškaní.

V prípade ohlásenia meškania trvajúceho viac ako 1 hodinu (v porovnaní s časom uvedeným na cestovnom lístku) môžu cestujúci:

 • zrušiť cestu a požiadať o okamžitú náhradu plnej ceny lístka (alebo časti cesty, ktorá nebola uskutočnená). O náhradu časti cesty, ktorá už bola uskutočnená, môžu cestujúci požiadať, ak v dôsledku meškania cesta nespĺňa účel;
 • požiadať železničnú spoločnosť o presmerovanie do miesta konečného určenia čo najskôr alebo v neskoršom termíne podľa výberu cestujúceho;
 • napriek meškaniu pokračovať v ceste podľa pôvodného plánu.

Ak sa rozhodnete pokračovať v ceste, máte nárok na náhradu. Ak meškanie trvá 1 až 2 hodiny, máte nárok na náhradu vo výške 25 % z ceny lístka. Ak meškanie trvá viac ako 2 hodiny, máte nárok náhradu na 50 % z ceny lístka.

Náhrada musí byť vyplatená do jedného mesiaca od predloženia žiadosti.

4.2. Politický, administratívny a právny systém

Španielsko je parlamentná monarchia, v ktorej je hlavou štátu kráľ, ale je to vláda (prezident a Rada ministrov), ktorá určuje domácu a zahraničnú politiku v súlade s ústavou a zákonmi.

Španielsky Parlament, Cortes Generales, má dve komory, Congreso (Parlament) a Senado (Senát). Parlament má zákonodarnú moc, schvaľuje rozpočet, dohliada na vládu a vykonáva ďalšie právomoci udelené ústavou.

Španielsko je rozdelené na miestne samosprávy – presnejšie 17 a 2 autonómne mestá Ceuta a Melilla – každé z nich má vlastnú vládu i parlament a rozsiahle právomoci. Zákony prijíma španielsky parlament (Cortes Generales) a parlamenty miestnych samospráv.

Ľudia žijúci v Španielsku spadajú pod španielsku legislatívu. Španielske právo je podobné francúzskemu alebo nemeckému, ktoré sú založené na rímskom práve, a preto sa líšia od angloamerického systému. Súdy a tribunály s rôznou jurisdikciou sú zodpovedné za administratívu súdnictva, ktoré je decentralizované pre civilné, kriminálne, sociálne a administratívne záležitosti. Právnici sú zodpovední za obhajobu klientov, kým legálni zástupcovia sa zaoberajú formalitami. Ľudia s nízkym príjmom majú nárok na bezplatnú právnu pomoc.

4.3. Príjmy a dane

Každý pracovník dostáva plat, ktorý je zložený z bežného odmeňovania, obvykle sa vypláca raz mesačne.

Zamestnávateľ je povinný zo zákona vykonávať zrážky na daň a príspevky sociálneho zabezpečenia, ktoré sú zrazené z každého mesačného platu. Nasleduje niekoľko príkladov mesačných zárobkov pred a po zrážkach. Reprezentujú priemerné platy kalkulované pre pracovníka mladšieho ako 65 rokov, pracujúceho 40 hodín do týždňa, bez ohľadu na extra platby, príspevky alebo iné bonusy. Zrážky sociálneho zabezpečenia sú 6.35 % a v tomto prípade daň z príjmu je 10 % . Výška dane z príjmov závisí od rodinnej situácie pracovníka, trvania a typu pracovnej zmluvy.

Ak pracovníci nemajú daňovú rezidenciu v Španielsku, sadzba dane z príjmu predstavuje 19 % pre občanov EÚ a 24 % pre rezidentov mimo krajín EÚ. Daň vyberaná zrážkou za poľnohospodárske práce predstavuje odpočet vo výške 2 % .

ProfesiaMesačný hrubý platSociálne zabezpečenieDaň z príjmu
Čistý príjem
Čašník1200 €76 €120 €1004 €
Zdravotná sestra2050 €130 €205 €1715 €
Priemyselný inžinier2715 €172 €272 €2271 €
IT špecialista2165 €137 €217 €1811 €
Administratívny pracovník1250 €79 €125 €1046 €

Priame dane

Daň z príjmu fyzických osôb (IRPF – Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas): zrážky z každého príjmu získaného z práce, profesionálnych alebo podnikateľských aktivít, investícií a majetku. Suma sa vypočíta na základe výšky príjmu v daňovom roku, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom a je to progresívna daň (čím vyšší príjem, tým vyššie percento dane), začínajúca na minime, ktorá je oslobodená od daňového priznania. Povinnosť podať daňové priznanie začína od € 22 000,- z jedného zdroja príjmov (od jedného zamestnávateľa). Daň sa priznáva počas mája a júna v roku nasledujúcom po daňovom roku a nepodanie daňového priznania, alebo podanie neskoro vedie k uloženiu pokuty. Všeobecne platí, že ak žijete v Španielsku viac ako 183 dní v priebehu daného zdaňovacieho obdobia, budete musieť deklarovať všetky svoje príjmy tu, bez ohľadu na to, kde ste ich zarobili. V určení daňovej rezidencie však môžu byť zobrané do úvahy aj iné okolnosti, ako napríklad silné osobné a ekonomické väzby, rezidencia členov rodiny, miesto obvyklého zdržiavania a pod. Je preto potrebné zistiť tieto okolnosti a pevne stanoviť daňovú rezidenciu, ak existujú pochybnosti. Členovia EU však majú uzavreté zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s každou krajinou EU. Ak ste sa v Španielsku zdržiavali kratšie ako 183 dní, a sťahujete sa do iného štátu EU, môžete požiadať o vrátenie daní. Na to je potrebné vyplniť formulár 215 na daňovom úrade a poskytnúť doklad o rezidencii v krajine, do ktorej sa sťahujete a doklad o zrážkach. Môžete tak urobiť do 4 rokov.

Daň z príjmu právnických osôb: je veľmi podobná dani z príjmu fyzických osôb (IRPF), ale uplatňuje sa na právnické subjekty. Výška  zdanenia je v súčasnosti 30% pre veľké podniky a 25% pre menšie spoločnosti (MaSP), ale existujú aj iné špecifické typy.

Daň z dedičstva a darovania: vyberaná z tovarov a služieb zdedených nástupcom alebo za dary “inter vivos” (počas života).

Nepriame dane

Daň z pridanej hodnoty (DPH): vyberá sa z tovarov a služieb poskytovaných zamestnávateľmi a obchodníkmi a z importu. Sadzby zdanenia sa pohybujú v rozmedzí 4%, 10% a 21%, v závislosti od druhu tovaru a bez toho, aby boli dotknuté zákonné výnimky.

Daň z kapitálových transferov a dokumentovaných právnych aktov: vzťahuje sa na právne a komerčné dokumenty a určité transakcie, ako nákup nehnuteľností a založenie hypotéky.
Existujú tiež spotrebné dane, ktoré sa vzťahujú na spotrebu určitých tovarov ako alkohol, tabak a pohonné hmoty. Okrem štátnych daní vzťahujúcich sa celkovo alebo čiastočne aj na miestne samosprávy, existujú aj miestne dane ako napr. daň z nehnuteľnosti alebo daň z motorového vozidla.

4.4. Životné náklady

Vo všeobecnosti sú náklady na život v Španielsku prijateľné a je tu univerzálny, slobodný prístup k nevyhnutným sociálnym službám ako zdravotníctvo či vzdelanie.

Na uvedenie príkladu nákladov na život v Španielsku sme vybrali ceny niektorých každodenných komodít, ktorých cena sa prirodzene mení v jednotlivých obchodoch, regiónoch i mestách:

•         bochník chleba: 1 – 1,30 €,
•         liter mlieka: 0,80 – 1,30 €,
•         tucet vajec: 2 – 2,40 €,
•         kilo jabĺk: 1,80 €,
•         kilo paradajok: 2 – 3,50 €,
•         fľaštička šampónu: 3 €,
•         dezodorant: 2 €,
•         sukňa alebo nohavice: 60 €,
•         národné alebo regionálne noviny: 1,20 € (2,20 € v nedeľu),
•         aspirín: 3,20 €,
•         lístok do kina: 7 – 9 €,
•         káva: 1,30 – 1,80 €,
•         pivo: 2 – 2,50 €,
•         burger: 2,95 €,
•         obedové menu: od 11 €.

Autobus alebo metro: jednosmerný lístok od 1,50 €. 10 jázd metrom alebo autobusom: 12,20 € v Madride. Môžete si zakúpiť aj lístok, na ktorý môžete jazdiť mesiac neobmedzene metrom, mestskými autobusmi a električkami (RENFE), ktorého cena začína na sume 54,60 € v Madride.

Ceny benzínu: bezolovnatý 95 (liter): 1,746 € a bezolovnatý 98 (liter): 1,907 €, diesel (liter): 1,841 €.

Index spotrebiteľských cien (CPI) sa za posledný rok zvýšil v priemere o 7,3%, najmä v dôsledku  pokračujúceho rastu cien potravín, zásob a pohonných hmôt.

4.5. Ubytovanie

Prenájom ubytovania

K prenájmu nehnuteľnosti budete potrebovať zmluvu s vlastníkom. Hoci je platné a zákonné uzavrieť ústnu zmluvu, odporúča sa písomná. V takom prípade musí zmluva obsahovať mená vlastníka i nájomcu, popis ubytovania, dĺžku zmluvy, nájomné a iné klauzuly, ktoré si želáte uviesť. V princípe je na účastníkoch zmluvy, akú dĺžku nájmu si zvolia. Pokiaľ nie je dĺžka nájmu v zmluve určená, bude sa ňou rozumieť 1 rok. Ak je pôvodne dohodnutá doba krajšia ako 5 rokov (ak je nájomcom fyzická osoba) alebo 7 rokov (ak je nájomcom právnická osoba), nájomná zmluva sa automaticky a povinne obnovuje každý rok až do doby dosiahnutia 5 alebo 7 rokov.
K predĺženiu zmluvy nedôjde, ak nájomca oznámi prenajímateľovi svoj úmysel zmluvu neobnoviť najmenej 30 dní pred uplynutím dohodnutého obdobia alebo niektorého z ročných termínov obnovy. V zmluve je vhodné uviesť, kedy začína plynúť nájomná doba, či je to dňom podpisu zmluvy, alebo odo dňa obývania bytu, pokiaľ je to neskorší dátum ako deň podpisu zmluvy.
Pri podpise zmluvy je nájomca povinný zložiť vlastníkovi zálohu, ktorá je spravidla vo výške jednomesačného nájmu. Nájomné si dohodnú obe strany medzi sebou, platí sa na mesačnej báze a je aktualizované v súlade s Indexom spotrebiteľských cien (CPI). Náklady na prenájom v Španielsku sa líšia od mesta k mestu a je ťažké to generalizovať. Vo všeobecnosti sú však najdrahšie mestá: Madrid, Barcelona, Bilbao, Vitoria a San Sebastián. Život v centre veľkého mesta je vždy drahší ako na predmestí alebo v okolí miest, hoci tu existuje veľmi dobré dopravné spojenie vlakmi alebo autobusmi, pričom cesta do centra netrvá dlhšie ako 30 minút.

Mimo mesta sa cena prenájmu jednoizbového bytu pohybuje od 400 € do 900 €. Náklady na dvojizbový byt je možné odhadnúť na 500 € až 1000 €. V centre mesta budú tieto ceny vyššie o cca 25%. Prenájom jednej izby môže stáť od 200 € do € 300 mesačne bez započítania nákladov na elektrinu, vodu, plyn, telefónne účty, ktoré sa zvyčajne platia každé 2 mesiace.

Kúpa nehnuteľnosti

Ak sa chystáte kúpiť nehnuteľnosť, je nutné zmluvu podpísať pred notárom. Každá bežná banka poskytne informácie o cenách úverov a potrebných formalitách. Cena ubytovania v Španielsku je relatívne vysoká. Informácie si môžete vyžiadať zo Spoločnosti oceňovania majetku, ktorá polročne vydáva Bulletin, ktorý ukazuje ceny nehnuteľností, štatistiky cenových trendov a predpovedí.

4.6. Zdravotníctvo

V Španielsku sa zdravotnícke služby poskytujú prostredníctvom verejných nemocníc (patriacich k sociálnemu zabezpečeniu) a tiež súkromných nemocníc. Kvalita zdravotníckych služieb v Španielsku je relatívne dobrá.

Verejné zdravotníctvo

Španielsko kryje zdravotnícke a farmaceutické potreby všetkých občanov zo zdrojov Národných zdravotníckych služieb financovaných prostredníctvom príspevkov sociálneho zabezpečenia a spravovaných miestnymi samosprávami prostredníctvom ich Consejerías de Sanidad (Zdravotnícke oddelenia) a Servicios Regionales de Salud (Regionálne zdravotnícke služby). Viac ako 90% populácie využíva systém na liečebné účely.

Všetci zamestnanci a podnikatelia musia vstúpiť do systému sociálneho zabezpečenia a platiť mesačné príspevky. Dostanú kartu sociálneho zabezpečenia, o ktorú musia požiadať v zdravotníckom centre v mieste svojho bydliska. Táto ich oprávňuje na bezplatnú lekársku, farmaceutickú a nemocničnú starostlivosť, ale nie zubnú starostlivosť.

Systém umožňuje členom zvoliť si vlastného všeobecného lekára. Väčšina pacientov dostane návštevu u svojho lekára v rámci 1-2 dní. Na konzultáciu u špecialistu musia byť pacienti odporučení svojím všeobecným lekárom, okrem urgentných prípadov. Nanešťastie, ako v ostatných krajinách EU, čakací zoznam k špecialistovi je zvyčajne dlhý.

V prípade pohotovosti je najlepšie ísť na najbližšie A&E oddelenie. Ak je to nevyhnutné, zavolajte pohotovosť na čísle 112.

Lieky sú vždy na predpis, ktorý vyhotoví lekár na oficiálnom tlačive a pacient hradí časť z ceny lieku. Lieky zvyčajne stoja menej ako v iných krajinách kvôli cenovej dotácii vládou. Lekárne sú otvorené na zmeny, aby ponúkli služby aj v noci a počas sviatkov. Aby ste zistili, ktorá lekáreň má službu, prečítajte si to v novinách alebo na výklade ktorejkoľvek lekárne, kde je to zvyčajne vyvesené.

Občania EÚ, ktorí nie sú v systéme sociálneho zabezpečenia, môžu dostať dočasnú zdravotnú starostlivosť za predpokladu, že sa preukážu Európskym preukazom zdravotného poistenia vydaným v ich krajine.

Súkromné zdravotníctvo

V posledných rokoch sa percento populácie so súkromným zdravotným poistením, ako doplnkom alebo alternatívou k verejnej zdravotnej starostlivosti zvýšilo a v roku 2022 dosiahlo 24 %. V Španielsku takéto služby ponúka mnoho súkromných spoločností, ktoré majú vlastné kliniky, ordinácie a laboratóriá. Ceny sa líšia v závislosti od veku a pohlavia poistenca. Vo všeobecnosti by poistenie pre osobu vo veku okolo 40 rokov stálo 30 – 55 € mesačne.

4.7. Systém vzdelávania

Systém vzdelania v Španielsku je rozdelený do nasledujúcich úrovní: predškolské vzdelanie, základné vzdelanie, povinná školská dochádzka, baccalaureate (bachillerato – maturita), odborné vzdelanie a univerzitné vzdelanie.

Predškolské vzdelanie trvá od 0 – 6 rokov, organizované v dvoch úrovniach po tri roky. Toto je dobrovoľné. Pričom druhý stupeň (3 – 6 rokov) sa bežne využíva.

Základné vzdelanie od 6 do 12 rokov, povinné a zdarma vo verejných školách a školách s poskytnutými grantmi.

Povinná školská dochádzka (ESO)trvá od 12 až do 16 rokov. Úspešní absolventi končia školu s certifikátom ukončenia povinnej školskej dochádzky. Po obdržaní tohto certifikátu si môže študent zvoliť či bude pokračovať s odborným stredoškolským vzdelaním alebo štúdiami bachillerato (maturita).

Maturita trvá dva roky, väčšinou od 16 do 18 rokov a potvrdzuje kvalifikáciu bakalár (baccalaureate). Poskytuje základ pre vyššie odborné vzdelanie alebo, ak študent urobí vstupné testy, univerzitné vzdelanie.

K dispozícii je množstvo kurzov organizovaných na štandardnej báze a s rozdielnou dĺžkou trvania, ktoré pripravia študentov na prácu v rôznych oblastiach. Sú tu rôzne druhy možností, hlavne prostredníctvom skúšok, dostať sa na univerzitu alebo vyššie odborné vzdelanie. Ukončenie strednej úrovne odborného školenia oprávňuje študenta na kvalifikáciu technika, kým vyššia úroveň odborného školenia oprávňuje študenta na kvalifikáciu vyššieho technika.

Existujú tri stupne univerzitného vzdelania, ktoré korešpondujú a sú v súlade s európskym vzdelávacím systémom: diplom, magisterský diplom a PhD. Univerzity sú nezávislé inštitúcie vytvárajúce si svoje vlastné kurzy. Môžu byť verejné alebo súkromné. Kvalifikácia súkromných univerzít musí byť oficiálne uznaná Ministerstvom školstva.

Možné sú aj špeciálne školenia, napr. umelecké kurzy (hudobné, tanečné, plastické umenie a dizajn, dramatické umenie) a jazykové kurzy. V niektorých miestnych samosprávach, ako Galícia, Katalánsko alebo Baskicko, vzdelanie sa môže poskytnúť v jazyku miestnej samosprávy.

4.8. Kultúrny a spoločenský život

Sociálny život je v Španielsku veľmi dôležitý. Rodina a priatelia sú pre Španielov životne dôležité. Španieli zvyčajne konajú a rozprávajú v neformálnom a spontánnom štýle počas sociálnej interakcie a fyzický kontakt je častý pri pozdrave, bozky a objatia môžu prekvapiť tých, ktorí navštívili Španielsko po prvý raz. Podobne je španielskym zvykom skákať do reči, čo sa však nepovažuje za zlé správanie, ale spontánnu komunikáciu.

Bežný čas na obed je od 13:30 do 15:30 a na večeru od 21:00 do 23:00, dosť neskoro ako je bežné inde v Európe. Zvykom je ísť na večeru von s priateľmi, predovšetkým cez víkendy.

Španielsky nočný život je známy a je jednou z najväčších atrakcií. Bary a diskotéky sú otvorené počas noci. Pohostinstvo je jedným z najživších sektorov španielskej ekonomiky. Hoci sa za posledné roky udialo viac zmien, rodina je stále srdcom osobných vzťahov a je veľmi dôležitá. Nemenej dôležité je aj udržiavanie priateľstiev.

Je tu veľké množstvo populárnych festivalov, niektoré medzinárodne známe, zvyčajne spojené s náboženskými tradíciami. Nakupovanie je ďalšou z populárnych aktivít. Otváracie hodiny v obchodoch sú zvyčajne od 10:00 ráno do 20:00 večer. Otváracie hodiny v nákupných centrách bývajú dlhšie.

4.9. Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtia)

Španielska miera pôrodnosti za posledné roky klesla. Celková miera pôrodnosti, ktorá udáva počet detí na ženu vo fertilnom veku, sa znížila na 1,18 podľa posledných údajov Národného štatistického úradu. Pôrod je rodinnou udalosťou a zahŕňa návštevy, darčeky a pod.

Prirodzená dĺžka ľudského života v Španielsku je v súčasnosti jedna z najvyšších v Európe. U mužov predstavuje hodnotu  81,1 rokov a u žien 84,7 rokov. Národný štatistický úrad podľa svojich údajov predpokladá progresívny nárast priemernej dĺžky života a o niečo menší rozdiel medzi mužmi a ženami.

Je treba poznamenať, že priemerný vek prvého vstupu do manželstva sa zvýšil a v súčasnosti je u žien 33,8 roka a u mužov 35,9 roka. Hoci tradične veľa sobášov bolo cirkevných (prevažne katolíckych), v posledných rokoch sa počet civilných sobášov zvýšil do takej miery, že v súčasnosti vysoko prevyšuje počet cirkevných sobášov. Páry rovnakého pohlavia sa môžu sobášiť a majú právo adoptovať si deti od roku 2005. Lokálne úrady zvyčajne registrujú a vedú zoznamy párov podľa zvykového práva.

Miera rozvodovosti aj odlúčenia (rozchodu) sa v posledných rokoch mierne znížila. V roku 2021 sa rozvody podieľali na celkovom počte rozpadov manželstva 95,9 % a rozchod predstavoval 4,1 %. Nepomer medzi veľkým počtom rozvodov a počtom rozchodov možno do značnej miery vysvetliť nadobudnutím účinnosti zákona 15/2005 z 8.júla 2005, ktorý povoľuje rozvod bez potreby predchádzajúceho odlúčenia/rozluky.

4.10. Doprava

Všetky mestá a obce sú prepojené štátnou sieťou ciest. Cestná sieť je organizovaná veľmi hierarchicky. Najrýchlejšie cesty sú diaľnice, ktoré spájajú veľké mestá v Španielsku a kde je stanovený rýchlostný limit na 120 km/h. Diaľnice, na ktorých sa platí mýto sú označované ako autopistas a tie bez mýtnych poplatkov sú známe ako autovías. Štátne cesty majú nižšie rýchlostné limity (maximálne 90 km/h). Môžu prechádzať cez mestá, ale pokiaľ je to možné, snažia sa im vyhnúť. Tieto cesty majú jeden alebo dva jazdné pruhy v každom smere, ale sú bez stredovej bariéry, ktorá by ich oddeľovala. Tieto cesty spájajú všetky mestá. Ďalšou úrovňou sú vedľajšie cesty (cesty druhej triedy), ktoré majú oveľa nižšie rýchlostné limity, sú užšie a nemajú pevnú krajnicu.

Takmer tretina zahraničných návštevníkov príde do Španielska letecky. Viac ako 50 miliónov ľudí prejde ročne španielskymi letiskami. Všetky veľké mestá majú letisko. Najväčším je letisko Adolf Suárez – Barajas v Madride, po ktorom nasleduje letisko v Barcelone. K nim sa pripája letecká kyvadlová doprava, ktorá  prepraví viac ako 2,5 miliónov pasažierov ročne. Lety na Baleárske a Kanárske ostrovy sú tiež veľmi dôležité z dôvodu intenzity dopravy.

Najdôležitejšie mestá majú veľmi efektívne podzemné dopravné siete (metro), ktoré bežne premávajú od 6:00 ráno do 01:30 v noci. V Madride je cena jednosmerného lístka približne 1,50 €, ale najprv si musíte kúpiť predplatenú kartu. Ekonomicky výhodnejšie je kúpiť si jeden z rôznych variantov cestovných lístkov na viacero jázd. Napríklad kombinovaný lístok na 10 jázd metrom a autobusom stojí približne 12,20 €. Každé väčšie mesto ponúka tiež dobrú mestskú autobusovú dopravu.

Taxislužba je najpohodlnejším dopravným prostriedkom, ale aj najdrahším. Okrem medzimestskej dopravy sú v Španielsku široko používané aj vlaky, ktoré ponúkajú množstvo služieb a pokrývajú celú krajinu. Okrem miestnej železničnej siete, ponúkajú veľký výber destinácií aj regionálne vlaky a je tu aj vysoko-rýchlostná trať (AVE).

5. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A POISTENIE

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Španielsku