Prejsť na obsah

Životné a pracovné podmienky v Rakúsku

1 HĽADANIE PRÁCE

1.1 Ako si nájsť prácu

Ak patríte medzi ľudí, ktorých zaujíma práca v Rakúsku, odporúčame vám pozrieť si aktuálne ponuky do tejto krajiny na našej stránke v sekcii Pracovné ponuky.

Informácie o zamestnávateľoch, kvalifikáciách a o možnostiach zamestnania môžete nájsť v novinách, súkromných poradensko-sprostredkovateľských agentúrach, v rakúskych službách zamestnanosti (úrady práce – AMS) a na príslušných stránkach na internete. Ak si hľadáte zamestnanie, pýtajte sa priateľov, príbuzných a susedov. Úrad práce vo vašej domovskej krajine vám bude schopný poskytnúť informácie o životných a pracovných možnostiach v Rakúsku cez sieť EURES (systém spolupráce medzi úradmi práce členských štátov EÚ).

V EURES-e pracuje viac ako 1000 špeciálne vyškolených EURES poradcov na úradoch služieb zamestnanosti vo všetkých krajinách EÚ/EHP a vo Švajčiarsku. Ich hlavnou pracovnou náplňou je pomáhať pri hľadaní zamestnania v inej krajine EÚ/EHP.

Veľa spoločností požaduje poslať žiadosť online. Vyplňte osobnú záznamovú kartu online a podľa možnosti odovzdajte svoj životopis, žiadosť a certifikáty.

Online job boards

Nezameriavajte sa na inzeráty v novinách pri hľadaní práce. Online pracovné tabule sú užitočným doplnkom. Publikujú nielen voľné pracovné miesta, ale tiež umožňujú nahrávať váš profil a dostávať upozornenie prostredníctvom e-mailu, ak vyhovuje váš profil.

Elektronické pracovné ponuky AMS – rakúskeho úradu práce

Táto služba je k dispozícii ľuďom registrovaným v AMS a iným zainteresovaným stranám. Poskytuje prehľad všetkých voľných pracovných miest nahlásených úradu práce v Rakúsku a ďalších krajinách EHP. Môžete sa tiež zaregistrovať v elektronickom systéme eJob-Room, ak ste sa ešte nepresťahovali do Rakúska. Registrovaní užívatelia môžu zverejňovať svoje žiadosti prostredníctvom elektronického systému e-Job-Room.

V riadiacej oblasti sa stáva čoraz viac a viac bežnejším, že zamestnanci sa priamo získavajú od iných zamestnávateľov alebo náborových agentúr. Vo väčšine prípadov sa však aj naďalej musíte uchádzať o zamestnanie priamo, u príslušného zamestnávateľa.

Predtým, než pošlete svoju žiadosť, je vhodné zamestnávateľa kontaktovať telefonicky alebo mailom a informovať sa, či je pracovné miesto stále voľné. Takisto môžete zaslať svoju žiadosť o prijatie do zamestnania, aj keď ste nenašli žiadny zverejnený inzerát na pracovnú pozíciu, ktorú by ste chceli obsadiť.

V prípade, že ste sa s potenciálnym zamestnávateľom dohodli (telefonicky, mailom alebo osobne) na pohovore, nezabudnite si so sebou zobrať aj svoj životopis, referencie a potvrdenie o predchádzajúcom zamestnaní, ak sa to vyžaduje.

Voľné miesta nájdete na:
www.ams.at

Sezónne práce nájdete na:
www.ams.at
www.jobroom.at


1.2 Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Dokumenty k žiadosti by mali byť napísané v nemčine, pokiaľ oznámenie o voľnom pracovnom mieste nestanovuje iný jazyk. Žiadosti sa často posielajú e-mailom alebo online. Bežnou praxou je tiež posielať žiadosti firmám, ktoré oficiálne neinzerovali voľné pracovné miesto (známe ako špekulatívne).

Kompletná žiadosť o prácu zahŕňa:

• žiadosť o prijatie do zamestnania;

• životopis alebo Europass CV (Curriculum vitae);

• osvedčenia a referencie (vysvedčenia o ukončení školy, osvedčenia o odbornej spôsobilosti potvrdenia o dosiahnutom vzdelaní, potvrdenia o predchádzajúcich zamestnaniach, doklady o absolvovaní dôležitých kurzov súvisiacich s pracovným miestom, odporúčacie listy);

• fotografiu

Žiadosť / sprievodný list:

Overte si meno svojej kontaktnej osoby v spoločnosti (napr. HR manažéra) a oslovte ho správnym menom a titulom (napr. Vážený pán Dr. Müller).

Odvolajte sa na odkaz v novinách alebo telefonický hovor.

Upozornite na tri vaše silné stránky (odborná prax, kvalifikácia, motivácia, angažovanosť alebo odborná prax) a vysvetlite, prečo ste pre túto pozíciu ideálnym kandidátom.

Požiadajte o osobný pohovor.

Životopis alebo životopis Europass:

Váš životopis by mal byť stručný, výstižný a jasne usporiadaný a mal by uvádzať základné fakty. Mal by pozostávať z najviac dvoch – alebo lepšie – jedného – hárku A4. Predchádzajúce obdobia zamestnania by sa mali usporiadať chronologicky, počnúc prvým zamestnaním a končia posledným zamestnaním alebo naopak. Platí to aj pre časť týkajúcu sa vášho vzdelávania a odbornej prípravy. Mnoho spoločností žiada Európsky životopis / Europass.

Europass CV je vyžadovaný mnohými spoločnosťami a v tejto súvislosti môže poskytnúť veľkú podporu.

Ďalšie informácie nájdete napríklad na Bewerbungsportal alebo Europass portáli.

2. PRESŤAHOVANIE SA DO INEJ KRAJINY

2.1 Pohyb tovaru a kapitálu

Voľný pohyb tovaru je jedným zo základných kameňov jednotného európskeho trhu.

Odstránenie národných prekážok voľného pohybu tovaru v rámci EÚ je jednou zo zásad zakotvených v zmluvách EÚ. Z tradične protekcionistického východiska krajiny EÚ neustále rušia obmedzenia, aby vytvorili „spoločný“ alebo jednotný trh. Tento záväzok vytvoriť európsku obchodnú oblasť bez hraníc viedol k vytvoreniu väčšieho bohatstva a nových pracovných miest a celosvetovo etabloval EÚ ako svetového obchodného hráča popri Spojených štátoch a Japonsku.

Napriek záväzku Európy prelomiť všetky prekážky vnútorného obchodu nie sú harmonizované všetky odvetvia hospodárstva. Európska únia sa rozhodla regulovať na európskej úrovni sektory, ktoré by mohli predstavovať vyššie riziko pre európskych občanov – ako sú farmaceutické výrobky alebo stavebné výrobky. Väčšina výrobkov (považovaných za „nižšie riziko“) podlieha uplatňovaniu takzvanej zásady vzájomného uznávania, čo znamená, že v podstate každý výrobok legálne vyrobený alebo uvedený na trh v jednom z členských štátov sa môže voľne pohybovať a obchodovať s ním v rámci vnútorný trh EÚ.

Obmedzenia voľného pohybu tovaru

Zmluva o EÚ dáva členským štátom právo stanoviť limity pre voľný pohyb tovaru, ak existuje špecifický spoločný záujem, ako je ochrana životného prostredia, zdravia občanov alebo verejného poriadku. To napríklad znamená, že ak vnútroštátne orgány členského štátu považujú dovoz výrobku za potenciálnu hrozbu pre verejné zdravie, verejnú morálku alebo verejný poriadok, môžu mu odoprieť alebo obmedziť prístup na svoj trh. Príkladmi takýchto produktov sú geneticky modifikované potraviny alebo určité energetické nápoje.

Aj keď vo všeobecnosti neexistujú žiadne obmedzenia na nákup tovaru v inom členskom štáte, pokiaľ ide o tovar na osobnú spotrebu, existuje séria európskych obmedzení pre špecifické kategórie výrobkov, ako je alkohol a tabak.

Voľný pohyb kapitálu

Ďalšou nevyhnutnou podmienkou fungovania vnútorného trhu je voľný pohyb kapitálu. Je jednou zo štyroch základných slobôd garantovaných legislatívou EÚ a predstavuje základ integrácie európskych finančných trhov. Európania teraz môžu spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.

Liberalizácia kapitálových trhov znamenala kľúčový bod v procese hospodárskej a menovej integrácie v EÚ. Bol to prvý krok k vytvoreniu našej Európskej hospodárskej a menovej únie (HMÚ) a spoločnej meny euro.

Výhoda

Princíp voľného pohybu kapitálu nielenže zvyšuje efektivitu finančných trhov v rámci Únie, ale prináša aj rad výhod pre občanov EÚ. Jednotlivci môžu vykonávať veľké množstvo finančných operácií v rámci EÚ bez väčších obmedzení. Môžu napríklad jednotlivci s niekoľkými obmedzeniami

– ľahko otvoriť bankový účet,
– kúpiť akcie
– investovať, prípadne kúpiť nehnuteľnosť v inom členskom štáte. Spoločnosti z EÚ môžu investovať, vlastniť a riadiť iné európske podniky.

Výnimky

Určité výnimky z tejto zásady platia tak v rámci členských štátov, ako aj v tretích krajinách. Týkajú sa najmä zdaňovania, obozretného dohľadu, úvah o verejnej politike, prania špinavých peňazí a finančných sankcií dohodnutých v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ.

Európska komisia pokračuje v práci na dokončení voľného trhu s finančnými službami implementáciou nových stratégií finančnej integrácie, aby občania a spoločnosti mohli ešte jednoduchšie spravovať svoje peniaze v rámci EÚ.

2.2 Hľadanie ubytovania

Informácie o voľných bytoch, domoch a iných nehnuteľnostiach získate z novín (napr. Kuriér), od realitných maklérov (napr. na www.herold.at) a z rôznych webových stránok. Informácie o voľných ubytovacích jednotkách ponúkajú aj mestské úrady a miestne zastupiteľstvá. Družstevné byty nájdete na stránkach bytových družstiev.

Priemerné výdavky na bývanie (nájomné za meter štvorcový vrátane prevádzkových nákladov) na konci roka 2022 sú 8,8 eura za m2. Náklady na prenájom sú v porovnaní so zvyškom Rakúska najnižšie v Burgenlande a Korutánsku a najvyššie v Salzburgu.

Nájomné závisí od mnohých faktorov, ako je veľkosť, vybavenie, dopravné spojenie, infraštruktúra, obytná štvrť atď. Nehnuteľnosti v centre mesta a na predmestí s dobrým dopravným spojením a infraštruktúrou sú drahé. Menšie nehnuteľnosti sú často drahšie na meter štvorcový ako väčšie. Do úvahy treba brať aj prevádzkové náklady (približne 25 % čistého nájomného) a poplatky za kúrenie, plyn a elektrinu.

Prevádzkovými nákladmi sa rozumejú napríklad poplatky za vodu/odpadovú vodu, náklady na čistenie odpadových vôd, poplatky za služby likvidácie odpadu, náklady na upratovanie, poplatky za kúrenie, náklady na ihrisko, poplatky za práčovňu atď., na ktoré musí každý nájomník mesačne prispievať.

V Rakúsku je nájomná zmluva ústna alebo písomná zmluva medzi prenajímateľom (vlastníkom nehnuteľnosti, primárnym nájomcom) a nájomcom (alebo podnájomníkom). Nájomca môže prenajať časti nehnuteľnosti aj do podnájmu.

Odporúčanie: ak je nájomná zmluva uzatvorená písomne, tak máte k dispozícii písomné dôkazy pre prípad sporu.

Pre nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahuje zákon o prenajímateľoch a nájomcoch (Mietrechtsgesetz): Nájomné zmluvy sa uzatvárajú na dobu určitú (zvyčajne na minimálne 3 roky, ale môžu byť aj na dlhšie obdobie) alebo na dobu neurčitú.

Pred podpisom nájomnej zmluvy máte možnosť prezrieť si byty. Byty uvedené v novinách alebo na internete často spravujú realitní makléri. Obhliadky sú často dohodnuté cez telefón. Uistite sa, že počas prezerania položíte čo najviac otázok a vyhnite sa podpisu akejkoľvek nájomnej zmluvy alebo nájomnej ponuky bez náležitého zváženia, aj keď ste k tomu nabádaní.

Ponuka prenájmu slúži ako potvrdenie, že si chcete byt prenajať za určitých podmienok. Ak prenajímateľ prijme túto ponuku prenájmu, dôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy.

Upozornenie: Ak predložíte ponuku na prenájom, ste ňou viazaný! Mali by ste sa tiež vyhnúť „rezervovaniu“ nehnuteľnosti. Rezervácia je často skrytá ponuka prenájmu.

Provízia pre realitných maklérov: Od 1. júla 2023 bude platiť zásada, že služby hradí klient (Bestellerprinzip). To znamená, že provízie platí výlučne a v plnej miere osoba, ktorá bola žiadateľom.

Pred uzavretím nájomnej alebo kúpnej zmluvy by ste sa mali poradiť s príslušnou poradenskou službou (napr. združeniami nájomníkov (Mietervereinigungen), Združením na ochranu nájomníkov (Mieterschutzverband) alebo komorou práce (Arbeiterkammer)), aby ste získali zákonnosť vašej nájomnej alebo kúpnej zmluvy.

Predtým ako uzavriete nájomnú alebo kúpnu zmluvu, je vhodné vyhľadať realitnú kanceláriu (napr. Asociácia nájomcov mietervereinigung.at, Asociáciu spotrebiteľov: www.konsument.at, Pracovná komora – www.arbeiterkammer.at), za účelom právneho posúdenia vašej nájomnej zmluvy.

2.3 Hľadanie školy

Na starostlivosť o malé deti (vo veku maximálne 6 mesiacov až 6 rokov) slúžia opatrovateľky (Tageseltern) a jasle (Kinderkrippen). Väčšina väčších obcí má materské školy (Materská škola – zvyčajne maximálne 3 až 6 rokov) a základné školy (Volksschule). Vo vidieckych oblastiach je zvyčajne stredná škola (Mittelschule) (sekundárny stupeň 1) vo väčších dedinách a mestách. Ak chce vaše dieťa navštevovať vyššiu všeobecnú strednú školu (allgemeinbildende höhere Schule, AHS), tiež známu ako Gymnasium, (sekundárny stupeň 1 a 2), alebo odbornú vysokú školu, napr. obchodná škola (Handelsschule), obchodná akadémia (Handelsakademie) alebo iná stredná škola (2. stupeň), môžete vo vidieckych oblastiach niekedy očakávať pomerne dlhé cestovanie. V mestách je rozsiahla sieť škôl, v krajinských hlavných mestách a vo Viedni sú vysoké školy, akadémie, vyššie technické školy a univerzity. Technické vysoké školy sa nachádzajú aj v menších mestách.

Informácie o miestnych opatrovateľských službách, jasliach, materských školách a základných školách nájdete na miestnom úrade alebo na úrade mestskej časti (magistrát) v mestách. Kedy zapísať dieťa do škôlky alebo školy sa dozviete aj tu.

Informácie o školách vo Vašom okolí získate aj od krajských úradov školstva, školských poradenských stredísk a pedagogicko-psychologických zariadení a v internetových školských príručkách.

Väčšina škôl má webovú stránku, kde nájdete základné informácie o cieľoch školy, jej filozofii vzdelávania, rozvrhoch, postupoch zápisu atď.

Otázky týkajúce sa voľných miest v škole, uznávania vzdelania a zápisu do správnej triedy prekonzultujte so školou, ktorú si vyberiete (najlepšie s riaditeľom školy).

Deti, ktorých materinský jazyk nie je nemčina, majú možnosť učiť sa nemčinu v školách; mnohé školy však podporujú aj viacjazyčnosť.

Upozornenie: Na žiakov sa vzťahujú aj príslušné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa koronavírusu. Pred prvým školským dňom si skontrolujte presný poriadok v škole.

Aktuálne informácie o platných opatreniach proti koronavírusu v Rakúsku nájdete na: www.sozialministerium.at. Sú tam dostupné aj informácie v iných jazykoch.

2.4 Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

Realizácia zásady voľného pohybu osôb je jedným zo základných pilierov európskej štruktúry, čo znamená zavedenie celého radu praktických pravidiel na zabezpečenie, aby občania mohli slobodne a jednoducho cestovať do ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie.

Cestovanie po EÚ autom sa stalo oveľa menej problematické. Európska komisia stanovila sériu spoločných nariadení upravujúcich vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia auta a možnosť registrácie auta v hostiteľskej krajine.

Váš vodičský preukaz v EÚ

EÚ zaviedla harmonizovaný model preukazu a ďalšie minimálne požiadavky na získanie preukazu. To by malo pomôcť udržať nebezpečných vodičov mimo európskych ciest – kdekoľvek absolvujú vodičské skúšky.

Od 19. januára 2013 majú všetky vodičské preukazy vydané krajinami EÚ rovnaký vzhľad. Licencie sú vytlačené na kúsku plastu, ktorý má veľkosť a tvar kreditnej karty.

Zaviedli sa harmonizované administratívne doby platnosti dokladu o vodičskom preukaze, ktoré sa pohybujú od 10 do 15 rokov pre motocykle a osobné automobily. Úradom to umožňuje pravidelne aktualizovať dokument vodičského preukazu o nové bezpečnostné prvky, ktoré sťažia jeho falšovanie alebo neoprávnenú manipuláciu – takže nekvalifikovaní alebo vodiči, ktorí majú zákaz viesť motorové vozidlo, ťažšie oklamú úrady vo svojej vlastnej krajine alebo inde v EÚ.

Nový európsky vodičský preukaz tiež chráni zraniteľných účastníkov cestnej premávky zavedením progresívneho prístupu pre motocykle a iné dvojkolesové vozidlá. Systém „progresívneho prístupu“ znamená, že jazdci budú potrebovať skúsenosti s menej výkonným bicyklom, kým prejdú na väčšie stroje. Mopedy budú tiež tvoriť samostatnú kategóriu s názvom AM.

O licenciu musíte požiadať v krajine, kde zvyčajne alebo pravidelne bývate. Vo všeobecnosti je to krajina, v ktorej žijete aspoň 185 dní v každom kalendárnom roku z dôvodu osobných alebo pracovných väzieb.

Ak máte osobné/pracovné väzby v 2 alebo viacerých krajinách EÚ, miesto vášho obvyklého pobytu je miesto, kde máte osobné väzby, pokiaľ sa pravidelne vraciate. Túto poslednú podmienku nemusíte spĺňať, ak žijete v krajine EÚ, aby ste mohli vykonávať určitú úlohu počas určitého obdobia.

Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ, aby ste študovali na vysokej alebo univerzite, miesto vášho obvyklého pobytu sa nemení. Môžete však požiadať o vodičský preukaz vo svojej hostiteľskej krajine, ak preukážete, že ste tam študovali aspoň 6 mesiacov.

Registrácia auta v hostiteľskej krajine

Ak sa natrvalo presťahujete do inej krajiny EÚ a vezmete si so sebou auto, mali by ste svoje auto zaregistrovať a v danej krajine platiť dane súvisiace s vlastnením auta.

Neexistujú žiadne spoločné pravidlá EÚ týkajúce sa registrácie vozidiel a súvisiacich daní. Niektoré krajiny majú pravidlá oslobodenia od dane pre registráciu vozidla pri trvalom presune auta z jednej krajiny do druhej.

Ak chcete využiť oslobodenie od dane, musíte skontrolovať príslušné termíny a podmienky v krajine, do ktorej sa chcete presťahovať.

Presné pravidlá a termíny si overte u vnútroštátnych orgánov: Registrácia auta v inej krajine EÚ

Poistenie auta

Občania EÚ si môžu poistiť svoje auto v ktorejkoľvek krajine EÚ, pokiaľ má vybraná poisťovňa licenciu od hostiteľského vnútroštátneho orgánu na vydávanie príslušných poistných zmlúv. Spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte je oprávnená predať poistku uzatvorené na povinné poistenie, len ak sú splnené určité podmienky. Poistenie bude platné v celej únii bez ohľadu na to, kde sa nehoda stane.

Zdaňovanie

Daň z pridanej hodnoty alebo DPH z motorových vozidiel sa zvyčajne platí v krajine, kde sa auto kúpi, hoci za určitých podmienok sa DPH platí v krajine určenia.
Viac informácií o pravidlách, ktoré platia, keď je vozidlo nadobudnuté v jednom členskom štáte EÚ a je určené na registráciu v inom členskom štáte EÚ, nájdete na
europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/.

2.5 Postupy registrácie a povolenie na pohyb

Do troch dní od usadenia sa v Rakúsku sa musíte zaregistrovať na príslušnom úrade.

Príslušné úrady sú:

• registrácia pobytu (Meldeservice) na miestnych úradoch (Gemeindeamt) alebo mestských  úradoch (Magistrat);

• vo Viedni: registrácia pobytu na mestských obvodných úradoch (Magistratisches Bezirksamt);

Musíte si so sebou priniesť:
– Správne vyplnený formulár registrácie pobytu (Meldezettel), ktorý je k dispozícii na príslušných registračných úradoch a v niektorých obchodoch s tabakovými výrobkami, alebo si ho môžete stiahnuť z internetu.
– Pas alebo občiansky preukaz;
– Rodný list;
– Formuláre registrácie pobytov zo všetkých predchádzajúcich miest pobytu.

Vyplnený registračný formulár (Meledzettel) musí byť podpísaný osobou, ktorá vám poskytuje ubytovanie a osobou podliehajúcou oznamovacej povinnosti (meldepflichtige Person).

Občania EÚ / EHP a ich rodiny (s občianstvom EÚ / EHP / občianstvo Švajčiarska) nevyžadujú vízum na vstup na územie Rakúska alebo povolenie na pobyt na pobyt; sú oslobodení od vízovej povinnosti a môžu sa usadiť tam, kde chcú. To znamená, že môžete zostať v Rakúsku až tri mesiace bez akýchkoľvek ďalších formalít, avšak musíte mať platný cestovný pas alebo preukaz totožnosti. Ak chcete zostať v Rakúsku dlhšie, musíte sa preukázať, že ste v zamestnaní, samostatne zárobkovo činná osoba alebo absolvujete odbornú prípravu v Rakúsku. Musíte mať zdravotné poistenie
a dostatočné finančné prostriedky pre seba a svojich príbuzných. Príslušný orgán musí byť upovedomený do jedného mesiaca od príchodu do Rakúska. Úrad vydáva „dokument o práve na pobyt“ (Anmeldebescheinigung). Občania krajín EÚ / EHP môžu navyše požiadať
o ‘Lichtbildausweis für EWR-Bürger’ (oficiálna identifikačná karta – ID – občiansky preukaz
s fotografiou pre občanov EHP). „Lichtbildausweis“ sa považuje za dôkaz totožnosti.
Kompetentný orgán vydávajúci doklad je:

• príslušný okresný úrad (Bezirkshauptmannschaft)
• kompetentné príslušné oddelenie mestského úradu (Magistratsabteilung)
• vo Viedni: MA 35 (Magistratsabteilung 35).

Osobitné opatrenia sa vzťahujú na “privilegovaných štátnych príslušníkov tretích krajín”, závislé osoby štátnych príslušníkov krajín EÚ/EHP a Švajčiarska, ktoré nemajú občianstvo EÚ/EHP/ Švajčiarska.

2.6 Kontrolný zoznam pred vašim príchodom do novej krajiny a po ňom

Pred príchodom do Rakúska:

Získajte informácie o pracovnom trhu a možnostiach zamestnania sa v príslušnom regióne: www.ams.at – rakúsky úrad práce alebo na stránke EURES – ec.europa.eu/eures (EURES homepage).

Pripravte si nasledujúce dokumenty:

1. Cestovný pas alebo občiansky preukaz: maloleté deti  potrebujú doklad totožnosti,

2. Zoberte si ostatné osobné dokumenty – napr. rodný list, sobášny list;

3. Príslušné E-formuláre/ PD – prenosné formuláre pre vás a vašich rodinných príslušníkov (štandardizované formuláre po celej Európe – príslušné pre vašu sociálnu situáciu a situáciu v oblasti zamestnanosti);

4. Prenosný dokument U2 a U1: tieto formuláre vám vydá úrad práce alebo sociálna poisťovňa vo vašej krajine pôvodu a preukazujete ním dobu zamestnania pre prípad nároku na dávky v nezamestnanosti. Obidva dokumenty musia byť potvrdené príslušnou inštitúciou v krajine pôvodu.
5. Európsku kartu zdravotného poistenia alebo porovnateľný formulár (E 111) alebo iný doklad potvrdzujúci poistenie pre pobyt v zahraničí; 

6. Doklady od vozidla, vodičský preukaz;

7. Originály vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdenie o poslednom zamestnaní, referencie od zamestnávateľov a ich preklady do nemeckého jazyka;

8. Životopis a žiadosť v nemeckom jazyku;

9. Vysvedčenia vašich detí preložené do nemčiny a dôkaz o školskej dochádzke preložený do nemeckého jazyka, pre bezodkladné zaradenie detí do príslušného ročníka/typu školy.

Ďalej je dôležité:

 1. Zabezpečiť si ubytovanie (byt, prenájom, dom alebo hotel)
 2. Mať dostatočné finančné prostriedky na pokrytie výdavkov za prvý mesiac (nájomné, životné náklady…);
 3. Zabezpečiť nemocenské a úrazové poistenie v Rakúsku;
 4. Oboznámiť úrady v rodnej krajine o presťahovaní sa;
 5. Vybaviť cestovný pas pre domáce zvieratá.

Po príchode do Rakúska:

1. Otvorte si bankový účet.
2. Prihláste si motorové vozidlo.
3. Prihláste sa na príslušnom daňovom úrade (Steuern, Familienbeihilfe).
4. Nahláste si plyn, elektriku, telefón, televíziu a rádio.
5. Prihláste deti do príslušnej školy (kontaktujte príslušnú školu).
6. Podajte prihlasovací formulár na príslušný správny úrad (Bezirkshauptmannschaft), miestny okresný úrad ( Magistratisches Bezirksamt), ak chcete zostať dlhšie ako 3 mesiace.

Registrácia vášho pobytu v Rakúsku:

Prihláste sa v priebehu 3 dní po príchode do Rakúska na príslušnom úrade (Meldebehörde).

Ak už máte prácu:

Ihneď sa nahláste u zamestnávateľa. Pri nástupe do práce, žiadajte potvrdenie o registrácii
v systéme sociálneho poistenia. Zamestnávateľ vás musí prihlásiť do systému sociálneho poistenia ako aj závislé osoby vašej domácnosti.

Osoby zamestnané na čiastočný úväzok, „osoby samostatne zárobkovo činné“ (Neue Selbständige)  a samostatne zárobkovo činné osoby: prihláste seba a svojich rodinných príslušníkov v príslušnej sociálnej poisťovni v  Rakúsku. Dostanete číslo sociálneho zabezpečenia e-card (österreichische Krankenversicherungskarte).

Ak si hľadáte zamestnanie
Zaregistrujte sa na príslušnom regionálnom úrade rakúskych služieb zamestnanosti (AMS – úrad práce), v lehote  stanovenej  prenosným formulárom U1 alebo U2.

Podrobné informácie pre občanov EÚ/EHS a obyvateľov Švajčiarska žijúcich a pracujúcich v Rakúsku nájdete tu: https://www.oesterreich.gv.at/

3. PRACOVNÉ PODMIENKY

3.1 Prehľad pracovných podmienok v Európe

EÚ sa zaviazala zlepšovať pracovné podmienky v celej Európe. Úzko spolupracuje s vládami jednotlivých štátov s cieľom zabezpečiť, aby ľudia mohli pracovať v príjemnom a bezpečnom prostredí. Podpora EÚ členským štátom sa poskytuje prostredníctvom:

• výmeny skúseností a rozvoji spoločných aktivít;

• stanovením minimálnych požiadaviek týkajúcich sa pracovných podmienok a zdravia a bezpečnosti.

Zlepšovanie pracovných podmienok v Európe:

Na zlepšenie blahobytu a bezpečnosti európskeho pracovníka je dôležité určiť, čo vytvára priaznivé prostredie na pracovisku a stanoviť kritériá pre kvalitné pracovné podmienky.

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je agentúra EÚ so sídlom v Dubline, ktorá poskytuje informácie, rady a odborné znalosti v tejto oblasti.

Agentúra stanovila niekoľko kritérií pre zamestnanosť a kvalitu pracovných miest, medzi ktoré patria:

• zdravie a pohodu na pracovisku – dobré pracovné podmienky pomáhajú predchádzať zdravotným problémom, znižujú riziko nehôd a zvyšujú efektívnosť;

• zosúladenie pracovného a nepracovného života – občania EÚ by mali mať možnosť nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom;

• rozvoj zručností – kvalitné zamestnanie je miestom, ktoré poskytuje príležitosti na vzdelávanie, zlepšovanie a kariérny postup.

Kritériá na kvalitu práce a zamestnania

Na účely vytvorenia trvalo udržateľných pracovných podmienok je dôležité určiť hlavné charakteristiky vhodného pracovného prostredia a teda aj kritérií na kvalitu pracovných podmienok.

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) v Dubline je agentúrou EÚ, ktorá poskytuje informácie, poradenstvo a odborné poznatky, ako už meno naznačuje, o životných a pracovných podmienkach. Táto agentúra stanovila niekoľko kritérií na kvalitu práce a zamestnania, ktoré zahŕňajú:

– ochranu zdravia a spokojnosť na pracovisku – sú to mimoriadne dôležité kritériá, pretože dobré pracovné podmienky umožňujú predchádzať zdravotným problémom na pracovisku, znížiť vystavenie rizikám a zlepšiť organizáciu práce;

– zosúladenie pracovného a mimopracovného života – občanom by sa mala poskytnúť príležitosť, aby si našli rovnováhu medzi časom stráveným v práci a voľným časom;

– rozvoj schopností – kvalitná práca je taká práca, ktorá poskytuje možnosti pre odborné vzdelávanie, zdokonaľovanie a príležitosti na kariérny postup.

Práca nadácie Eurofound prispieva k plánovaniu a vytváraniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe.

Sociálny dialóg

Európska únia úzko spolupracuje s rôznymi sociálnymi partnermi ako sú: obchodné organizácie a odborové zväzy – v takom rozmedzí pôsobnosti,. Pokiaľ sa jedná o pracovné podmienky. Sociálny dialóg prináša dva pohľady – spoločné dohody medzi priemyslom a spoločnosťami a pracovníkmi, priemysel môže mať na zamestnancov významné vplyvy.

Dohody na základe sociálneho dialógu sa zakotvujú v legislatíve. Tieto dohody môžu byť napríklad podmienky v rámci rodičovskej dovolenky, brigádnickej práci, zmlúv na dobu určitú a pod.
Sociálni partneri majú práva na štrajk, keď sa jedná o problémové situácie, ktoré nie je možné riešiť dohodami ako napr. stres v práci, obťažovanie a násilie na pracovisku. Sociálny dialóg je obsiahnutý aj v odvetviach bankovníctva, chemického priemyslu, poisťovníctva, telekomunikácií, spracovania ocele…
Pre viac informácií kliknite na web stránku európskej komisie pre sociálny dialóg.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Politika Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa zameriava na dlhodobé zlepšovanie spokojnosti pracovníkov EÚ. Zohľadňuje fyzické, morálne a sociálne dimenzie pracovných podmienok, ako aj nové výzvy vyplývajúce z rozšírenia Európskej únie o krajiny strednej a východnej Európy. Zavedenie noriem EÚ na ochranu zdravia a bezpečnosti na pracovisku významne prispelo k zlepšeniu situácie pracovníkov v týchto krajinách.

Zamestnávatelia majú povinnosť zabezpečiť svojim zamestnancom spravodlivé a bezpečné pracovné podmienky, a zaistiť ochranu zdravia pri práci To znamená, že zamestnávateľ musí vyhodnotiť všetky rizikové negatívne vplyvy a použiť také opatrenia aby riziko nebezpečnosti práce bolo čo najviac obmedzené alebo vylúčené.

Zlepšovanie pracovných podmienok stanovením minimálnych spoločných požiadaviek pre všetky krajiny EÚ

Zlepšovanie životných a pracovných podmienok v členských štátoch EÚ závisí z veľkej časti od ustanovenia spoločných pracovných noriem. V pracovnoprávnych predpisoch a nariadeniach EÚ sa stanovili minimálne požiadavky na trvalo udržateľné pracovné prostredie a v súčasnosti sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch. Zlepšenie týchto noriem posilnilo práva pracovníkov a sú jedným z hlavných úspechov sociálnej politiky EÚ.

Pravidlá pre pracovné podmienky pokrývajú široké spektrum postupov – zahŕňajúc pracovný čas, zamestnávanie dočasných pracovníkov, práva brigádnikov, ochrana pri zmluve na dobu určitú.

Cieľmi Európskej únie je zaistiť čo najvyšší štandard kvalitných pracovných podmienok. Napríklad aby brigádnik mal rovnaké pracovné podmienky a výhody ako pracovník na plný pracovný pomer.
Zatiaľ je zamestnancom znemožnené, aby nakladali so zmluvou na dobu určitú menej výhodne ako brigádnici.

3.2 Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Získanie uznania kvalifikácie a kompetencií môže zohrávať rozhodujúcu úlohu pri rozhodovaní o začatí práce v inej krajine EÚ. Rôzne vnútroštátne požiadavky v skutočnosti blokujú prístup k určitým povolaniam v hostiteľskej krajine.

V zásade by občania EÚ mali mať možnosť vykonávať svoje povolanie v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

Na riešenie týchto rozdielov vytvorila EÚ systém uznávania odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje medzi regulovanými povolaniami (povolaniami, pre ktoré sa vyžaduje určitá kvalifikácia) a povolaniami, ktoré nie sú právne upravené v hostiteľskom členskom štáte.
Európska komisia zaviedla súbor nástrojov na zabezpečenie väčšej transparentnosti a uznávania kvalifikácií na akademické aj profesionálne účely:

Európsky kvalifikačný rámec (EQF). Hlavným cieľom rámca je vytvoriť prepojenia medzi rôznymi vnútroštátnymi kvalifikačnými systémami, aby sa uľahčilo uznávanie diplomov. Jednotlivci a zamestnávatelia budú môcť využívať EQF na lepšie porozumenie a porovnanie kvalifikácií dosiahnutých v rôznych krajinách. Krajiny budú môcť prepojiť svoje kvalifikačné systémy s EQF – a od roku 2012 môžu všetky nové kvalifikácie odkazovať na EQF.

Národné informačné centrá pre akademické uznávanie (NARIC). Sieť národných informačných centier akademického uznávania bola založená v roku 1984 z iniciatívy Európskej komisie. NARIC poskytuje rady o akademickom uznávaní obdobia štúdia v zahraničí. NARIC, ktoré sa nachádza vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, zohrávajú zásadnú úlohu pri uznávaní kvalifikácií.

Európsky systém prenosu kreditov (ECTS). Cieľom tohto systému je uľahčiť uznanie obdobia štúdia v zahraničí. Umožňuje prenos vzdelávania medzi rôznymi vzdelávacími inštitúciami a ponúka flexibilný spôsob získania titulu.

Europass. Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti odborných zručností. Pozostáva z piatich štandardizovaných dokumentov: životopis (Curriculum Vitae); jazykový pas; dodatky k osvedčeniam; doplnky k diplomu; a dokument Europass-mobilita. Systém Europass umožňuje jasne a ľahko pochopiť zručnosti a kvalifikácie v rôznych častiach Európy. Národné strediská Europassu boli zriadené vo všetkých krajinách EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Databáza Komisie o regulovaných povolaniach obsahuje prehľad regulovateľných povolaní, ktoré je možné prehľadávať v členských štátoch EÚ, krajinách EHP a Švajčiarsku, plus kontaktné miesta a informácie o príslušných orgánoch.

3.3 Druhy zamestnania

V Rakúsku môžete riadne pracovať od veku 15 rokov, dovtedy musia mladiství plniť povinnú školskú dochádzku. Zamestnávanie mladých ľudí vo veku do 18 rokov je upravené v legislatíve o ochrane mladistvých.

Práca na čiastočný pracovný úväzok je rozšírená najmä v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu. Zamestnanci na čiastočný úväzok majú rovnaký nárok na poistenie a vzťahujú sa na nich rovnaké ustanovenia ako na manuálnych pracovníkov a úradníkov, ktorí sú zamestnaní na trvalý pracovný pomer.

Sezónna práca je obyčajne v oblasti turizmu, hotelierstva, gastronómie vo veľkých mestách a v regiónoch so zahraničným cestovným ruchom. V stavebníctve sa niekedy uzatvárajú pracovné zmluvy na dobu určitú. Slobodné povolania a zmluvy o dielo nahrádzajú klasické pracovné zmluvy vo všetkých oblastiach zamestnanosti.

Sezónni pracovníci v oblasti turizmu – hotelových a reštauračných služieb sú predmetom osobitných ustanovení, pokiaľ ide o ich pracovný čas; využívajú plnú ochranu sociálneho poistenia.

Avšak bežná pracovná zmluva pri trvalom pracovnom pomere zahŕňa všetky práva (nárok na dovolenku, ochrana proti prepusteniu, sociálne poistenie, atď.) a povinnosti.

Pracovné zmluvy na voľnej nohe a pracovné zmluvy čoraz viac nahrádzajú konvenčné pracovné zmluvy vo všetkých oblastiach zamestnania. Majú plnú ochranu sociálneho poistenia.

Práca na voľnej nohe (napr. jazykoví lektori) má obmedzenú ochranu z oblasti pracovného práva, okrem niekoľkých výnimiek( napr. práceneschopnosť je hradená zo systému zdravotného poistenia od  4. dňa choroby) plnú ochranu zo systému sociálneho poistenia. Odvádzajú poplatky Komore práce (povinné členstvo v rakúskej Komore práce Arbeiterkammer) a príspevky do dôchodkového fondu (MitarbeiterInnenvorsorge) a  sú krytí odstupným (Abfertigung neu) zo Zamestnaneckého zaopatrovacieho fondu. Ak však neexistuje osobitná dohoda medzi klientom a zamestnávateľom, pracovníci na voľnej nohe nemajú žiadny nárok na zákonné dávky, ako sú minimálne výpovedné lehoty, platy za dovolenku, minimálne mzdy atď. Sami musia zdaniť svoj príjem.

Zamestnanci, ktorí pracujú na skrátený úväzok (Geringfúgig Beschäftigte) (ich mesačný zárobok v roku 2022 nesmel presiahnuť 485,85 EUR) musia mať uzavreté úrazové poistenie. Zamestnávateľ musí takýchto zamestnancov nahlásiť zdravotnej poisťovni. Pracovníci na skrátený úväzok si môžu dobrovoľne platiť zdravotné a dôchodkové poistenie. Podľa zákonníka práce (ochrana proti prepusteniu, výplata odstupného) sa s takýmito pracovníkmi jedná rovnako ako s tými na plný úväzok. Výnimka: ak pracovná doba neprekročí 1/5 bežnej pracovnej doby (teda 8 hodín týždenne v prípade 40 hodinovej bežnej týždennej pracovnej doby) a pracovná zmluva neustanovuje inak, výpovedná lehota je len 14 dní. Tento druh pracovných zmlúv je rozšírený v určitých odvetviach, napr. vo veľkoobchode a maloobchode.

Kategória „samostatne zárobkovo činných osôb“zahŕňa všetky obchodné činnosti, na ktoré sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie (Gewerbeschein), a prostredníctvom ktorých sa podnikateľské príjmy získavajú na základe zmluvy. Samostatne zárobkovo činní pracovníci preto používajú hlavne svoje vlastné vybavenie (počítač, náradie atď.) A nie sú v dôsledku tejto činnosti poistení sociálneho zabezpečenia inde. Do tejto kategórie patria napríklad autori, prekladatelia, lektori a psychoterapeuti. Samostatne zárobkovo činné osoby musia svoju činnosť oznámiť Inštitútu sociálneho poistenia v obchode a priemysle. Ako samostatne zárobkovo činný pracovníkmusí platiť príspevky na zdravotné, úrazové a dôchodkové poistenie, iba ak prekročí určitú hranicu príjmu pre samostatnú zárobkovú činnosť. Občania sa môžu poistiť proti riziku nezamestnanosti podľa modelu „opt-in“. Táto prahová hodnota sa neuplatňuje, ak samostatne zárobkovo činná osoba má niekoľko príjmov.

Učni vo všetkých odboroch musia uzatvárať pracovné zmluvy písomne, využívajú plnú poistnú ochranu (zdravotné, úrazové, nezamestnanecké, dôchodkové poistenie) a sú špeciálne chránení pred výpoveďou.

Agentúrni zamestnanci (podľa zákona o personálnom leasingu – Arbeitskräfteüberlassungsgesetz) majú úplné poistenie, ale v niektorých prípadoch podliehajú zákonným ustanoveniam, ktoré sú pre nich špecifické.

Pracovný čas pri sezónnom zamestnaní v hoteloch a stravovacích zariadeniach podlieha príslušným predpisom. Títo zamestnanci sú plne krytí zo systému sociálneho poistenia.

Zastupujúci zamestnanci sú pod plnou poistnou ochranou, ale podliehajú z časti vlastným pracovnoprávnym predpisom (napr. majú kratšiu ochrannú výpovednú lehotu).

Dobrovoľníci majú status študenta. Nemajú žiadnu povinnosť vykonávať prácu a nemajú ani nárok na mzdu.

Občania EÚ/EHP/Švajčiarska majú rovnaké práva ako Rakúšania, pokiaľ osobitné právne predpisy neustanovujú inak.

Au pair

Zamestnávanie au pair sa riadi zákonom o domácich zamestnancoch (Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz – HGHAG). Pracovníci sú platení v súlade s minimálnou mzdou pre au pair zamestnancov.
Väčšina au pair agentúr ponúka pomoc pre potenciálnych zamestnancov au pair (výber hostiteľskej rodiny, organizovanie cestovania atď.) ako aj pre existujúcich au pair zamestnanov (kontaktné miesto v prípade problémov, organizovanie pravidelných au pair stretnutí, atď.).

Au pair zamestnanci musia byť zaregistrovaní v systéme  zákonného sociálneho poistenia (gesetzliche Sozialversicherung (ASVG)).

Au pair zamestnanci z EÚ / EHP alebo Švajčiarska majú právo usadiť sa v krajine a nevyžadujú povolenie na pobyt. Štátni príslušníci EÚ / EHP, ktorí sa zdržiavajú v Rakúsku dlhšie ako tri mesiace, však musia získať doklad o pobyte (Anmeldebescheinigung) od príslušného okresného úradu (Bezirkshauptmannschaft) alebo obecného úradu (Magistrat)).

Hostiteľská rodina musí mať vždy osvedčenie vydané rakúskymi verejnými službami zamestnanosti (AMS), aby preukázali, že v rodine zamestnáva osobu ako au pair.

Občania EÚ / EHP a Švajčiari majú rovnaké práva ako Rakúšania, s výnimkou prípadov, keď  právne predpisy upravujúce zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov ustanovuje inak.

3.4 Pracovné zmluvy

Pracovná zmluva môže byť uzavretá písomne, ústne alebo implicitne (napríklad začatím činnosti s následnou platbou). Dohody o učňovskej príprave musia byť uzavreté písomne.

Z právneho hľadiska sa rozlišuje medzi pracovnou zmluvou (Arbeitsvertrag), zmluvou na voľnej nohe (freier Dienstvertrag) a zmluvou o dielo (Werkvertrag).

Ak sa nepodpíše žiadna písomná pracovná zmluva, zamestnanci a nezávislí dodávatelia musia dostať ihneď po začatí pracovného pomeru vyhlásenie o zmluvných podmienkach (Dienstzettel).

Dienstzettel napríklad stanovuje miesto výkonu práce, základný plat, bežný pracovný čas, atď. Pre zamestnancov a nezávislých dodávateľov. Ak je pracovný pomer na dobu určitú, Dienstzettel uvedie aj dátum skončenia pracovného pomeru.

Zmeny pracovnej zmluvy nesmú byť pre zamestnancov menej priaznivé ako ustanovenia platných právnych predpisov, kolektívnych zmlúv alebo dohôd o dielo. V prípade nezákonných alebo nepriaznivých podmienok obráťte sa na zamestnaneckú radu, Komoru práce alebo odborovú organizáciu!
Na zmluvy na práce (Werkverträge) sa vzťahujú osobitné ustanovenia.

Pracovná zmluva na dobu neurčitú môže byť jednostranne ukončená (Kündigung). Zamestnávatelia a zamestnanci podliehajú výpovedným lehotám stanoveným v pracovnej zmluve, v pracovných zmluvách, v zmluve o kolektívnom vyjednávaní, v zákone o zamestnancovi alebo vo všeobecnom občianskom zákonníku (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB). Ak má byť vypovedanie zmluvy právne účinné, musia sa dodržať stanovené lehoty.

Pracovný pomer možno ukončiť aj prepustením (Entlassung) (ukončenie bez oznámenia pracovného pomeru zamestnávateľom), alebo ukončením na základe vzájomného súhlasu (einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses).

3.5 Špeciálne kategórie

Zamestnanci so zdravotným postihnutím

Federálny zákon o zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím (Behinderteneinstellungsgesetz) stanovuje, že na pracovisku nesmie existovať žiadna diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia. Ochrana pred diskrimináciou sa vzťahuje na osoby s telesným, duševným a psychologickým postihnutím alebo so zmyslovým postihnutím a ich rodinných príslušníkov. Ak ste diskriminovaní, môžete svoje nároky uplatniť na súde. V prípadoch predložených arbitráži ministerstvu sociálnych vecí (Sozialministeriumservice) sú mediačné služby k dispozícii bezplatne. O náhradu škody a súdnom príkaze v prípadoch diskriminácie na základe obťažovania sa možno domáhať pred súdom, iba ak zlyhá pokus o rozhodcovské konanie. Ombudsman pre zdravotne postihnuté osoby (Behindertenanwalt / Behindertenanwältin) je zodpovedný za poradenstvo a podporu jednotlivcom, ktorí sa domnievajú, že boli diskriminovaní. Ďalšie informácie možno získať od ministerstva sociálnych vecí.

Pracovný pomer možno ukončiť aj výpoveďou (Entlassung) (ukončenie pracovného pomeru bez oznámenia zamestnávateľom) alebo výpoveďou na základe vzájomnej dohody (einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses).  Zamestnávatelia a zamestnanci niekedy podliehajú rôznym výpovedným lehotám, ktoré sú stanovené buď v pracovnej zmluve, v dohodách o vykonaní práce, v kolektívnej zmluve, v zákone o zamestnancoch (Angestelltengesetz) alebo vo všeobecnom občianskom zákonníku (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch , ABGB). Ak má byť ukončenie zmluvy právne účinné, musia byť dodržané stanovené lehoty.

Deti a mladí ľudia

Zákon o zamestnávaní detí a mladých ľudí (Kinder und Jugendlichen Beschäftigungsgesetz (KJBG)) chráni deti, t.j. neplnoleté osoby do dovŕšenia 15 rokov veku a do konca povinnej školskej dochádzky a pre mladých pracovníkov do dovŕšenia 18. roku veku. zákon sa vzťahuje na zamestnávanie detí a zamestnávanie mladých ľudí  v učňovskej alebo inej  forme odborného vzdelávania. Zamestnávanie detí existuje všeobecný zákaz – výnimky: práca v rodinnom podniku (od 13 rokov) alebo ako súčasť školských podujatí.

V Rakúsku boli zmenené a doplnené právne predpisy o ochrane maloletých. Napríklad deti a mladí ľudia podliehajú zákazu fajčenia a liehoviny môžu kupovať a konzumovať iba ľudia vo veku 18 a viac rokov.

Ženy

Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami na pracovisku a ochranu žien voči sexuálnemu obťažovaniu upravuje Ústava a Zákon o rovnakom zaobchádzaní (Gleichbehandlungsgesetz). Zamestnávateľ musí prijať všetky opatrenia, aby ochránil ženy proti sexuálnemu obťažovaniu. Sexuálne obťažovanie je definované ako kriminálny čin. Ďalšie opatrenia pre ochranu žien na pracovisku: zákaz práce v noci (veľa výnimiek); ochrana tehotných žien a dojčiacich matiek. Bezplatné poradenstvo poskytne Komora práce, rakúska Federácia odborových zväzov
a Ombudsman pre rovnosť príležitostí.

V prípade diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity môžete konzultovať
aj s podnikovou radou, s pracovnou komorou alebo s ombudsmanom za rovnaké zaobchádzanie.

Imigranti

Prisťahovalci podliehajú tým istým zákonom (pracovné právo, zákon o sociálnom poistení, zdravie a bezpečnosť pri práci, atď.) ako rakúski štátni príslušníci. Existujú určité rozdiely týkajúce sa prístupu na trh práce. Rezidencia a prístup na trh práce sa riadia rôznymi zákonmi v Rakúsku. Nie každý, kto môže legálne bývať v Rakúsku, môže pracovať bez pracovného povolenia. Ak sú pracovníci diskriminovaní z dôvodu ich pôvodu, môžu sa obrátiť na Ombudsmana za rovnaké zaobchádzanie.

3.6 Samostatná zárobková činnosť

Ak začínate podnikať, preberáte existujúci podnik alebo zakladáte nový, mali by ste predtým kontaktovať Obchodnú komoru vo vašom okolí, ktorá poskytne užitočné informácie pre úspešné podnikanie.

Príručka pre začínajúcich podnikateľov – Rakúska obchodná komora

Pred začiatkom podnikania si stanovte ciele, zistite si príležitosti na trhu, formu podnikania, umiestnenie, náklady a financovanie a preštudujte si akékoľvek dostupné programy pomoci. Ak chcete vykonávať obchodnú činnosť, musíte požiadať živnostenský úrad o povolenie na obchod a pravdepodobne budete potrebovať aj povolenie na prevádzkovanie podniku. Okrem toho musíte požiadať o daňové referenčné číslo na príslušnom daňovom úrade a musíte sa zaregistrovať v inštitúcii sociálneho poistenia pre obchod a priemysel (Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen Wirtschaft). Budete krytý nemocenským, úrazovým a dôchodkovým poistením, ako aj poistením v nezamestnanosti.

Všetkých zamestnancov / externých dodávateľov musíte zaregistrovať v príslušnej regionálnej inštitúcii zdravotného poistenia.

Ak si želáte prevziať existujúcu spoločnosť ako nový vlastník, obráťte sa na Nachfolgerbörse für Jungunternehmer / Jungunternehmerinnen: www.nachfolgeboerse.at

Wirtschaftsagentur Vienna: wirtschaftsagentur.at

Enterprise Europe Network vám môže taktiež poskytnúť užitočné informácie o podnikaní v Rakúsku pre zametstnávateľov a SZČO.

3.7 Platové podmienky

Každý zamestnanec dostáva za výkon práce odmenu špecifikovanú v jeho pracovnej zmluve. Za odmenu je považovaný akýkoľvek príjem, ktorý poskytne zamestnávateľ zamestnancovi za vykonanú prácu. Zahŕňa to: mzdu (manuálni robotníci), plat (úradníci), príspevky pre učňov. Výška odmeny sa riadi zákonom, kolektívnymi zmluvami a vnútropodnikovými zmluvami a na druhej strane výška odmeny závisí od individuálnych faktorov ako napríklad od veku, kvalifikácie, pracovného času, pracovnej pozície, zadelených povinností, atď.

Neexistuje zaručená minimálna mzda. Avšak, o právne vymáhateľných minimálnych mzdách v jednotlivých sektoroch sa rokuje medzi zamestnávateľmi a odborovými zväzmi pre zamestnancov a učňov. Kolektívne zmluvy týkajúce sa minimálnych podmienok sa vzťahujú na všetkých zamestnancov v konkrétnom sektore.

Kolektívne zmluvy sú písomnými zmluvami, ktoré obsahujú ustanovenia o pracovnom čase, pracovných podmienkach, odmeňovaní atď., a ktoré boli vyjednané medzi zástupcami zamestnancov (odborové organizácie) a zástupcami zamestnávateľov (Obchodná komora – Industriellenvereinigung). Pracovné dohody sú písomné dohody uzatvorené medzi zamestnancami a radou práce, aby sa mohli stanoviť právne normy, ale aj nastaviť odmeňovanie v sporných otázkach.

V rôznych odvetviach existujú dohody o minimálnej mzde. O minimálnej mzde sa rokuje medzi odborovými zväzmi a zástupcami zamestnávateľov.

Vo väčšine prípadov sa odmena za prácu vypláca na konci mesiaca alebo v prvý deň nasledujúceho pracovného mesiaca. V niektorých prípadoch zamestnanci dostávajú svoje mzdy týždenne šekom alebo v hotovosti. Väčšinou, ak je to stanovené v kolektívnej zmluve alebo vnútropodnikovej zmluve, odmena sa vypláca 14 krát do roka a pozostáva z 12 mesačných mzdových platieb a dvoch špeciálnych platieb (vianočná prémia a dovolenková prémia, každá sa rovná jednej mesačnej mzde).

Dane, odvody do sociálneho poistenia a ostatné odvody (napr. členské príspevky) sú odvádzané
z hrubej mzdy zamestnávateľom, ktorý tieto výdavky prevedie na účty príslušných inštitúcií (daňový úrad, sociálna poisťovňa, atď.).

Daň, sociálne odvody, odvody do pracovnej komory a iné zrážky (napr. členské príspevky v odboroch) vám zráža z hrubej mzdy zamestnávateľ. Zamestnávatelia odvedú každý tieto sumy príslušnému orgánu. Môžete použiť kalkulačku na prepočet hrubého príjmu na čistý príjem, koľko peňazí máte k dispozícii po odpočítaní daní atď.:

Kalkulačka

Spolu s výplatou dostávajú zamestnanci každý mesiac aj výplatnú pásku, na ktorej je podrobne rozpísaná kalkulácia mzdy a odvodov (dane, sociálne poistenie, povinné a dobrovoľné príspevky atď.). Ak sa zamestnanec rozhodne odísť z podniku, od zamestnávateľa dostane výplatnú pásku s konečným vyúčtovaním, ktorá zahŕňa napr. aj výšku odstupného.

Viac informácií vám poskytne Komora práce, odborové zväzy, alebo Obchodná komora (zodpovedná napr. za podnikateľov).

Osoby na voľnej nohe (SZČO) sú platení počas trvania ich pracovnej úlohy. Ak neexistuje žiadna osobitná dohoda, nemajú nárok na osobitné platby. Majú však nárok na písomný záznam o podmienkach (Dienstzettel) (pozri časť „Pracovné zmluvy“), ak neexistuje písomná zmluva. Ak ich dohoda trvá dlhšie, odmenu je im zvyčajne vyplácaný mesačne. Osoby pracujúce na voľnej nohe sa musia postarať o platenie daní sami. Zamestnávatelia sú zodpovední za odvod príspevkov sociálneho zabezpečenia do poisťovacích inštitúcií (dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, poistenie v nezamestnanosti atď.) a do rakúskej zdravotnej poisťovne.

SZČO sú členmi komory práce a platia jej príspevok (odvod komory práce).

Neexistuje žiadna minimálna mzda, kolektívna zmluva, atď., na ktorú by sa mohli odvolať, ak sa im zdá, že ich plat je príliš nízky.

V protiklade k pracovným zmluvám alebo kontraktačným zmluvám s osobami na voľnej nohe/ SZČO alebo zmluvám o dielo alebo poskytnutí služby je dodanie príslušnej práce/služby. Odmena sa bežne vypláca až po splnení predmetu zmluvy. Pre tento druh zmluvy nie je nárok na vyplácanie mzdy stanovenej v kolektívnych zmluvách alebo osobitných platieb. Osoby, ktoré uzavreli zmluvu o vykonaní práce alebo poskytnutí služby si platia dane a odvody do poisťovní samostatne.

Bezplatnú právnu radu môžete získať od pracovných komôr, odborových zväzov a hospodárskej komory, do ktorej pôsobnosti patria aj živnostníci.

3.8 Pracovná doba

Zákonník práce (Arbeitszeitgesetz) upravuje vek pracujúcich osôb v súkromnom sektore na minimálne 18 rokov. Štandardný pracovný čas podľa zákona je:

– 8 hodinový denný pracovný čas (v priebehu 24 hodín)

– 40 hodinový týždenný pracovný čas (od pondelka do nedele)

Kolektívne zmluvy vo viacerých oblastiach ustanovili kratší týždenný pracovný čas, napríklad 38 hodín.

Výnimky: získať dlhšie nepretržité obdobie mimo prácu (napr. predĺžený víkend), bežný pracovný deň môže byť predĺžená z ôsmich hodín do maximálne deviatich hodín denne. Okrem toho, aby ste si mohli dovoliť extra dni voľna rozložené medzi dovolenkou a víkendom, bežný pracovný deň môže byť predĺžený na desať hodín v priebehu 13 týždňov.

Mnoho kolektívnych zmlúv stanovuje, že bežný pracovný týždeň, musí byť dodržaný v priemere za určité obdobie (za jeden rok, alebo dlhšie v osobitných prípadoch), ale v niektorých týždňoch môže byť dlhší alebo kratší (napr. cestovný ruch, ubytovacie a stravovacie služby a veľkoobchod a maloobchod).

Prestávky a dni voľna

Ak je denná pracovná doba medzi 6 – 9 hodín, zamestnancom musí byť poskytnutá prestávka v práci najmenej v trvaní 30 minút. Ak pracovná doba prekročí 9 hodín za deň, prestávka musí trvať minimálne 45 minút. Prestávka sa neprepláca a nezapočítava do celkového pracovného času. Na konci pracovného dňa majú zamestnanci nárok na nerušené voľno minimálne 11 hodín. Dobu pracovného voľna upravuje zákon (Arbeitsruhegesetz). Zamestnanci majú vo všeobecnosti nárok na oddych 36 hodín, ktorý začína o 13:00 v sobotu a platí aj v nedeľu (víkendové voľno). Existuje však veľa výnimiek tohto pravidla.

Práca na skrátený úväzok

Zamestnanci na skrátený úväzok nesmú byť diskriminovaní voči zamestnancom na plný úväzok jednoducho preto, že pracujú na čiastočný úväzok. Extra práca je klasifikovaná ako akákoľvek pracovná doba medzi zmluvne dohodnutou pracovnou dobou (napr. 25 hodín) a pracovnou dobou zníženou kolektívnou zmluvou (napr. 38 hodín) alebo normálne stanovenou pracovnou dobou.

Ak dôjde k prekročeniu normálnej zákonnej pracovnej doby, to predstavuje prácu  nadčas. Stanovená prémia vo výške 25% sa aplikuje na nadčasy, ale iba pod podmienkou, že nárok na náhradné voľno nebol využitý v rámci štvrťroka, alebo v inom dohodnutom čase počas trojmesačnej lehoty.

Práca na zmeny

Práca na zmeny je vykonávaná niekoľkými zamestnancami v priebehu stanovenej doby. Jedna zmena sa môže vykonávať maximálne 12 hodín.

Pohyblivý pracovný čas

Tam, kde je to možné a pracovná zmluva to povoľuje, zamestnanec sa môže rozhodnúť, kedy sa jeho pracovná doba začne a skončí. Tomuto sa hovorí flexibilná pracovná doba. Pracovník musí byť v práci v rámci stanoveného (dohodnutého) bloku pracovných hodín. Flexibilná pracovná doba musí byť stanovená v pracovnej zmluve alebo dohode o flexibilnej pracovnej dobe.

Práca v noci

Muži aj ženy rovnaké právo pracovať počas noci. Jedine tehotné a dojčiace ženy a mladiství do veku 18 rokov nie sú oprávnení pracovať v noci alebo v nedeľu a počas štátnych sviatkov. Existujú výnimky, napríklad, v hoteloch, reštauráciách a nemocniciach.

Práca nadčas

Nadčasy sa časovo rozlišujú, ak je prekročená bežná pracovná doba (8 hodín denne alebo 40 hodín týždenne) alebo bežný pracovný čas dohodnutý v kolektívnej zmluve (napríklad 38 hodín týždenne). Podľa Zákona o pracovnom čase (Arbeitszeitgesetz)  sú nadčasy odmeňované finančným bonusom alebo časovým úverom (50% bonus alebo 1,5 hodiny kreditu za odpracovanú hodinu).

Kvôli COVID-19 (koronavírus) mnohé spoločnosti skrátili svojim zamestnancom skrátený pracovný čas. Na tento účel boli udelené špeciálne podmienky. Na základe príslušných právnych predpisov rakúske verejné služby zamestnanosti (AMS) podporovali skrátený pracovný čas (príspevok za skrátený pracovný čas). Cieľom politiky trhu práce pri využívaní takýchto príspevkov je vyhnúť sa nezamestnanosti v dôsledku dočasných ekonomických ťažkostí, a tým v maximálnej možnej miere udržať úroveň zamestnanosti. Žiadosť o pomoc sa podáva prostredníctvom verejného portálu eAMS.

3.9 Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská dovolenka, atď.)

Zamestnanci a učni majú minimálny nárok na platenú ročnú dovolenku v trvaní piatich týždňov v každom pracovnom roku. Pokiaľ ide o pracovné dni, máte nárok na 30 dní dovolenky alebo 25 pracovných dní, vrátane sobôt, v každom pracovnom roku. Pracovný rok začína dňom, kedy zamestnanec nastúpil do práce. Pracovníci na skrátený úväzok majú rovnaké nároky ako tí na plný úväzok.

Okrem ich mesačnej mzdy môžu zamestnanci v Rakúsku tiež získať dovolenkový bonus, ktorý je známy ako 14. mesačná šeková mzda alebo peniaze na dovolenku, ak je to zahrnuté v kolektívnej zmluve alebo v jej pracovnej zmluve.

Je potrebné rozlišovať od rekreačnej odmeny a odmeny za dovolenku. Nárok na odmenu počas vašej dovolenky máte aj vtedy, keď v tomto čase nepracujete.

Počas prvých 6 mesiacov pracovného pomeru je dovolenka kalkulovaná proporčne v závislosti od odpracovanej doby. Od začiatku 7. mesiaca v práci máte plný nárok na úplnú dovolenku a začiatkom druhého roka v zamestnaní sa nárok na dovolenku za pracovný rok berie od začiatku kalendárneho roka.

Musíte včas dohodnúť načasovanie vašej dovolenky u svojho zamestnávateľa a musíte získať súhlas zamestnávateľa. Informujte sa, kedy by ste sa mali uchádzať o dovolenku (najlepšie písomne).

Ak ochoriete na viac ako 3 dni počas čerpania dovolenky, tieto dni sa vám nebudú zarátavať ako dovolenka, avšak musíte to ohlásiť zamestnávateľovi ihneď a preukázať sa lekárskym potvrdením
od vášho obvodného lekára.

Invalidné osoby a mladiství nemajú nárok na viac dní dovolenky, pokiaľ kolektívna alebo pracovná zmluva neustanoví inak.

Štátne sviatky:

1. január – Nový rok (Neujahr)
6. január – Traja králi (Dreikônigstag)
Veľkonočný pondelok (Ostermontag)
1. máj – Sviatok práce, (Staatsfeiertag)
Nanebovstúpenie Pána – Christi Himmelfahrt
Svätodušný pondelok (Turíce) – Pfingstmontag
Božie telo – Fronleichnam
15. august – Nanebovzatie Panny Márie (Maria Himmelfahrt)
26. október – národný sviatok (Nationalfeiertag)
1. november – Sviatok všetkých svätých (Allerheiligen)
8. december – Nepoškvrnené počatie (Mariä Empfängnis)
25. December – 1. sviatok vianočný (Christtag)
26. December – 2. sviatok vianočný (Stephanitag)
Pre evanjelikov, katolíkov a metodistov má veľký význam aj veľkonočný Veľký piatok (Karfreitag)

Choroba a plat počas PN

V prípade choroby, pracovného úrazu, choroby z povolania a v prípade potreby odpočinku a rekonvalescencie, máte nárok na pravidelné vyplácanie dávok. To, ako dlho vám budú dávky vyplácané, závisí od veku, odlišné podmienky môžu byť zavedené pri úradníkoch, či pri manuálnych robotníkoch. Dávky vám vypláca inštitúcia, ktorá poskytuje zdravotné poistenie. Ich výška závisí od vášho zárobku v poslednom mesiaci pred ochorením. Ako zamestnanec ste povinný informovať svojho zamestnávateľa o práceneschopnosti. Požiadajte vášho obvodného lekára o vystavenie PN-ky (Krankenstandsbestätigung).

Keď prestane bežná odmena, dostanete od svojho poskytovateľa zdravotného poistenia nemocenskú odmenu. Výška nemocenskej výplaty závisí od vášho zárobku v poslednom mesiaci pred vašou chorobou a od výšky pokračujúcej odmeny, ktorá vám bola vyplatená.

Materstvo

Ochranné obdobie (Mutterschutz) pre tehotné ženy začína 8 týždňov pred očakávaným narodením dieťaťa a končí 8 týždňov po ňom. Počas tohto obdobia nesmie žena vykonávať svoju prácu, avšak pracovný pomer pokračuje a namiesto platu sa vypláca dávka v materstve, v závislosti od predchádzajúceho zamestnania alebo jednoducho na základe pravidelných odvodov do systému zdravotného poistenia. Od 1.1.2008 majú nárok na materskú aj podnikateľky v slobodnom povolaní (ženy na voľnej nohe).

Rodičovská dovolenka

Rodičia majú nárok na neplatenú rodičovskú dovolenku pokým dieťa nedovŕši 2 roky, ak preukážu, že žijú v spoločnej domácnosti ako dieťa. Minimálne obdobie rodičovskej dovolenky je 2 mesiace. Počas tejto doby a po splnení podmienok sa môžu čerpať príspevky na starostlivosť o dieťa (Kinderbetreuungsgeld). Od 1. januára 2010 si rodičia, ktorých deti sa narodili po 30. septembri 2009, môžu vybrať z 5 druhov príspevkov. Jeden z modelov je založený na výške príjmu. Po ukončení rodičovskej dovolenky ste chránený pred prepustením z práce počas 4 týždňov nasledujúcich po rodičovskej dovolenke alebo obdobia po skončení rodičovskej dovolenky.

Študijná dovolenka

Platí tu pravidlo, že musíte mať odpracovaných 6 mesiacov so súhlasom zamestnávateľa.  Na poskytnutie študijného voľna nie je právny nárok. Minimálne obdobie tejto dovolenky je stanovené na 2 mesiace a maximálne 12 mesiacov. Ak sa vzdelávanie alebo študijná dovolenka vyberá po častiach, každá časť môže trvať maximálne 2 mesiace. Rovnako ako predtým, je možné, aby bolo študijné voľno v jednotlivých obdobiach rozložené do 4 rokov. V tomto prípade môže byť maximálne 12 mesiacov plateného študijného voľna. Mzda alebo plat nie je vyplácaná počas tohto obdobia, zamestnanec dostáva na ďalšie vzdelávanie príspevok od služieb zamestnanosti (AMS), ktorý je na úrovni dávky v nezamestnanosti, na ktorú majú nárok. Zamestnanec sa pritom musí zúčastniť na ďalšom vzdelávaní najmenej 20 hodín týždenne.

Ošetrovateľské voľno – starostlivosť o člena rodiny

Ak sa staráte o člena rodiny žijúceho s vami v domácnosti, môže vám byť poskytnuté voľno pričom naďalej dostávate svoj plat, za určitých podmienok. Pracovné voľno na opatrovanie je poskytované po dobu jedného týždňa. V prípade detí, ktoré vyžadujú starostlivosť, ďalší týždeň za kalendárny rok, je možný, ak dieťa, ktoré vyžaduje starostlivosť ešte nedosiahlo dvanásť rokov veku. O choré dieťa sa môže starať aj rodič, ktorý nežije v spoločnej domácnosti.

Osobitné voľno pri starostlivosti závislej osoby a špeciálny čiastočný úväzok pri starostlivosti
o závislú osobu

Osobitné voľno pri starostlivosti závislej osoby a špeciálny čiastočný úväzok pri starostlivosti
o závislú osobu sa poskytuje po dobu jedného mesiaca a maximálne na tri mesiace, môže byť poskytnuté, ak rodinný príslušník je v prijatie dlhodobej starostlivosti so stupňom 3 alebo vyšším, alebo v prípade detí do veku 18 rokov, príspevok na dlhodobú starostlivosť so stupňom 1 alebo
v prípade demencie člena rodiny. Je potrebná písomná dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Počas obdobia mimoriadneho voľna pri starostlivosti o závislé osoby, závislým osobám sa vypláca osobitný príspevok.

Hospicová starostlivosť

Zamestnanci si môžu vziať voľno na tzv. hospicovú starostlivosť, aby sa starali o vážne choré deti, alebo o zomierajúcich príbuzných,  alebo v takýchto prípadoch môžu požiadať o skrátenie alebo zmenu  pracovnej doby. Zamestnanci počas hospicovej starostlivosti majú zákonné právo na osobitný príspevok v predpokladanej výške dávok v nezamestnanosti.

Rodičovská práca na čiastočný úväzok

To sa vzťahuje na zákonom upravenom nároku na zmenu predtým dohodnutej pracovnej doby, alebo pohyblivú pracovnú dobu. Za určitých podmienok rodičovskej čiastočný úväzok, práce je možné najneskôr do sedem rokov veku dieťaťa.

Podmienky (štart, trvanie, rozsah a harmonogram) sa stanoví dohodou so zamestnávateľom. Ak nie je nárok na rodičovskú čiastočný úväzok môže byť dohodnuté najneskôr kým dieťa je štyri roky veku.

3.10 Ukončenie pracovného pomeru

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Na začiatku pracovného pomeru nadobúda účinnosť skúšobná doba. V skúšobnej dobe môže tak zamestnávateľ ako aj zamestnanec skončiť pracovný pomer kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Skúšobná doba je dohodnutá prevažne na jeden mesiac (pri zaúčaní sa sú to 3 mesiace).

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Pracovný pomer sa skončí automaticky uplynutím doby trvania pracovnej zmluvy. Posledný deň zmluvy na dobu určitú je uvedený v pracovnej zmluve alebo v Dienstzettel.

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Základnou podmienkou pre skončenie pracovného pomeru dohodou je vzájomný súhlas s ukončením pracovného pomeru medzi zamestnancom zamestnávateľom. Pri skončení pracovného pomeru dohodou nie je žiadna výpovedná doba.

Ak zamestnanec a zamestnávateľ ukončí pracovný pomer po vzájomnej dohode, nevyžaduje sa žiadna výpovedná lehota. Možno ju ukončiť ústne alebo písomne. Písomné ukončenie sa odporúča.

Jednostranné vypovedanie pracovného pomeru

Môže sa podať písomne, ústne alebo implicitne. Nemusí sa udať žiadny dôvod skončenia. Ako preventívne opatrenie by ste mali písomne oznámiť a byť si vedomí termínov upozornení a termínov oznámenia stanovených v kolektívnej zmluve, zákonom alebo v obchodných dohodách!

Výpoveď daná zamestnávateľom:

U zamestnancov (úradníkov): výpovedná doba je najmenej 6 týždňov (na konci každého kvartálu, pokiaľ nie je inak špecifikovaná v pracovnej alebo kolektívnej zmluve).

Pre úradníkov, ktorých pracovná doba je kratšia ako 1/5 normálneho pracovného času, zamestnávateľ ako aj zamestnanec podliehajú minimálnej výpovednej lehote 14 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

U zamestnancov (manuálnych pracovníkov): výpovedná doba je 2 týždne v súlade s Občianskym zákonníkom (Allgemeines Burgerliches Gesetzbuch (ABGB)); dlhšie výpovedné doby sú zvyčajne stanovené v kolektívnych zmluvách alebo vnútropodnikových zmluvách.

Výpoveď daná zamestnancom:

U zamestnancov odmeňovaných platom – úradníkov: výpovedná doba je jeden mesiac (v posledný deň mesiaca), pokiaľ nie je dohodnuté inak.

U zamestnancov odmeňovaných mzdou- manuálne pracujúcich robotníkov: dva týždne (ABGB), ak nie je dohodnuté inak. Oznámenie môže byť podané písomne; nie sú potrebné žiadne dôvody.

Skončenie pracovného pomeru prepustením

Prepustením sa ukončí pracovný pomer okamžite. Osoba môže byť prepustená len z určitých dôvodov.  Musí existovať relevantný dôvod na prepustenie (napríklad neustále pretrvávajúce neplnenie si svojich pracovných povinností). Prepustenie sa môže vykonať písomne, ústne alebo implicitne – formálne. Dokonca aj neodôvodnené prepustenie ukončí pracovný pomer s okamžitým účinkom, ale môžete sa obrátiť a dožadovať sa práv na pracovnom súde.

Odstúpenie

Vzdaním sa funkcie taktiež ukončíte pracovný pomer s okamžitým účinkom. Väčšina odstúpení sú výsledkom hrubého porušenia povinností zo strany zamestnávateľa. Ak odstúpenie je oprávnené, zamestnancom sa zachovávajú všetky vzniknuté nároky ako pri skončení pracovného pomeru výpoveďou.

Pri skončení pracovného pomeru sú zamestnávatelia povinní poskytnúť prehľadné vyúčtovanie
(v podobe pracovných dokumentov) a vyplatiť niektoré nevyplatené mzdové nároky zamestnanca.

Pracovnými dokumentmi sú:
– vyhlásenie o mzde
– pracovné osvedčenie
– odhláška zo systému zdravotného poistenia
– potvrdenie o zamestnaní a odmeňovaní
– výplatnú pásku (L16)
– pracovný posudok

Viac informácii môžete získať na príslušnej závodnej rade, komore práce alebo na odborovom zväze.

Čiastočný odchod do dôchodku (práca na skrátený úväzok pre staršie osoby)

Starší zamestnanci môžu požiadať o skrátenie svojho pracovného času až o 60% a môžu získať až 50% mzdovú kompenzáciu. Príspevky na sociálne zabezpečenie na zdravotné, dôchodkové a nezamestnanecké poistenie naďalej platí zamestnávateľ ako predtým.

Čiastočný dôchodok sa môže čerpať 5 rokov pred riadnym dôchodkovým vekom.

Muži, ktorí sa narodili 31. decembra 1960 alebo skôr a ženy, ktoré sa narodili 1. januára 1964 alebo skôr, sú z tohto systému vylúčení. Títo občania môžu získať čiastočný dôchodok 7 rokov pred ich riadnym dôchodkovým vekom.

O čiastočný odchod do dôchodku sa môže požiadať najskôr päť rokov pred nástupom na dôchodok.

Čiastočný dôchodok

Čiastočný dôchodok nie je vyplácaný ako dôchodok ako taký. Čiastočný dôchodok je založený na presne stanovených kritériách oprávnenosti dôchodkového poistenia. Namiesto dôchodku sa odporúča práca na čiastočný úväzok až do dosiahnutia riadneho dôchodkového veku. Čiastočný dôchodok je možné poberať od veku 62 rokov.

Dôchodok

Osoby narodené pred 1. januárom 1955:

Nárok na odchod do dôchodku vzniká mužom, ktorý dovŕšili 65 rokov a ženám, ktoré dovŕšili vek 60 rokov veku. Podmienkou je byť 180 mesiacov poistený za posledných 360 kalendárnych mesiacov, alebo mať vyplatené odvody do systému sociálneho poistenia 180 mesiacov, alebo mať 300 mesiacov poistenia bez časového obmedzenia do dovŕšenia dôchodkového veku.

Osoby narodené po 1. januári 1955 (vrátane):

Zákonný vek odchodu do dôchodku je 65 rokov pre mužov a 60 rokov pre ženy. Od roku 2024 sa vek odchodu do dôchodku pre ženy postupne zvyšuje a zosúlaďuje s dôchodkovým vekom mužov. Od roku 2033 bude jednotný zákonom stanovený  dôchodkový vek 65 rokov.

Predčasný odchod do dôchodku:

Skorší odchod do dôchodku je možný v rámci niektorej z týchto foriem:

Čiastočný dôchodok

V podstate nie je dôchodkovou dávkou, ale formou čiastočnej podpory. Čiastočný dôchodok je založený na podmienkach pre vznik nároku na prechodný dôchodok (vek 62 rokov a 40 rokov poistenia). Poberateľ čiastočného dôchodku môže pracovať na čiastočný úväzok až do dovŕšenia dôchodkového veku.

Prechodný dôchodok (tzv. Korridorpension)

Prechodný dôchodok (odchod do dôchodku od 62 rokov) je zatiaľ relevantný len pre mužov, pretože vek pre vznik nároku na starobný dôchodok žien je do roku 2028 stále nižší ako 62 rokov (60 rokov).

Dôchodok pre ťažko pracujúce osoby – špeciálna dôchodková dávka vzťahujúca sa napr. na ťažko fyzicky pracujúce osoby, osoby pracujúce v oblasti osobnej starostlivosti o chorých a alebo zdravotne postihnutých ľudí so špeciálnymi potrebami napr. v hospicoch alebo zariadeniach paliatívnej medicíny, osoby pravidelne pracujúce v teple alebo chlade, prípadne osoby vystavené pri práci vplyvu chemických látok a pod.

Predčasný starobný dôchodok pre dlhodobo poistené osoby

Predčasný starobný dôchodok pre dlhodobo poistené osoby bol nahradený prechodným dôchodkom zavedeným harmonizáciou dôchodkov v roku 2005.

Mužom narodeným po 1. 1. 1954 patrí za podmienky, že môžu preukázať dobu dôchodkového poistenia aspoň 540 mesiacov. V takom prípade majú nárok na predčasný dôchodok vo veku 62 rokov (štandardný dôchodkový vek pre mužov je 65 rokov). Pre ženy sú kritériá odstupňované podľa rokov narodenia a počtu mesiacov výchovy detí.

S účinnosťou od 1. januára 2022 sa v rámci dlhodobého poistenia zaviedli zrážky vo výške 4,2% % ročne, ktoré vám umožnia odísť do dôchodku od veku 62 rokov v prípade, že ste do dôchodkového systému odvádzali príspevky 45 rokov.

Bonus za odchod do dôchodku  poskytuje vyšší dôchodok tým, ktorí pracovali v období od 15 do 20 rokov veku a dosiahli potrebné obdobie platenia príspevkov. Dostávajú upravený dôchodkový bonus až do výšky 60 eur mesačne. Vyžaduje sa minimálne 25 rokov prispievania do systému dôchodkového poistenia. Príplatok za predčasný odchod do dôchodku sa stáva súčasťou dôchodkovej dávky.

Ukončenie zamestnania z dôvodu invalidity

Pravidlá týkajúce sa veku a požiadaviek sú rôzne pre zamestnancov, pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby. Od roku 2017 bude existovať možnosť reintegrácie na čiastočný úväzok: normálny týždenný pracovný čas sa môže skrátiť po dlhom období choroby a občania budú mať právny nárok na profesionálnu rehabilitáciu v prípade hroziaceho zdravotného postihnutia –bezprostrednej invalidity a / alebo  zdravotného postihnutia z dôvodu výkonu práce.

Pojem invalidita sa líši v závislosti od kategórie zamestnania: Berufsunfähigkeit alebo Invalidität sa používa pre pracovníkov s pracovnými pomôckami alebo pre manuálnych pracovníkov a Erwerbsunfähigkeit pre samostatne zárobkovo činné osoby.

3.11 Zastupovanie pracovníkov

Odborové organizácie

V Rakúsku majú odborové organizácie dlhoročnú tradíciu a výrazný politický vplyv. 13 odborových organizácií je pridružených do Zväzu rakúskych odborových organizácií (Österreichischer Gewerkschaftsbund – ÖGB). Avšak existujú aj odbory na regionálnej úrovni. V Rakúsku zastupujú odbory asi 1,2 milióna zamestnancov. Členom odborovej organizácie sa stanete na základe žiadosti (prihlášky). Členské poplatky sú odvádzané priamo zo mzdy sťahovaním z vášho účtu. Záleží aj od vašej pozície, platu a doby školenia sa. Záujem o členstvo v odboroch vzrastá v závislosti od druhu pracovnej činnosti a od faktu, že pracujete v priemyselnom odvetví. Odbory reprezentujú sociálne, ekonomické a politické záujmy zamestnancov voči zamestnávateľom, vláde a politickým stranám. Medzi hlavné úlohy ÖGB patrí vyjednávanie kolektívnych zmlúv, vnútropodnikové usmerňovanie v rámci ekonomického a sociálneho partnerstva, implementácia zdokonalení v sociálnej oblasti, zabezpečenie sociálnych štandardov, zabezpečenie reálnych miezd, konzultácie s členmi, atď.

Pracovná komora – Arbeiterkammer

Komory práce (Arbeiterkammer) zastupujú približne tri milióny zamestnancov a nezávislých dodávateľov v celom Rakúsku. Členstvo je povinné pre všetkých zamestnancov a externých dodávateľov okrem vyšších úradníkov a štátnych zamestnancov. Príspevok do práce, Arbeiterkammerumlage, sa odpočíta priamo z vášho platu a predstavuje 0,5% hrubého príjmu. Pracovná komora, rovnako ako ÖGB, zastupuje sociálne, ekonomické a politické záujmy zamestnancov voči spoločnostiam, vláde a politickým stranám. Medzi priamo ponúkané služby patria napríklad poradenstvo v oblasti pracovného práva, právne zastúpenie na pracovnom a sociálnom zabezpečení v spolupráci s ÖGB, poradenstvo v oblasti monitorovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrana učňov a mladých ľudí, poradenstvo o veciach sociálneho poistenia a o mzdovom účtovníctve a daňových záležitostiach, ochrana spotrebiteľa. Komory práce tiež poskytujú veľké množstvo programov základného a ďalšieho vzdelávania. Komora práce je rozdelená na regionálne organizácie.

Zamestnanecká rada

V práci sú zamestnanci zastupovaní zamestnaneckými radami. Hlavnou povinnosťou zamestnaneckých rád je zastupovať zamestnancov voči zamestnávateľom. Zamestnanecká rada je volená zamestnancami príslušného podniku. Ak zamestnávateľ zamestnáva menej ako 5 zamestnancov, zamestnaneckú radu nie je možné založiť. Zamestnanecké rady konajú najmä, keď sa prijímajú noví zamestnanci, alebo ak sa zamestnancom dáva výpoveď, alebo pri skončení pracovného pomeru pre nadbytočnosť, alebo pri poskytovaní informácií o zmenách v pracovnom práve.

Záujmy samostatne zárobkovo-činných osôb sú reprezentované prostredníctvom špeciálnych organizácií, komôr (napr. Komora lekárnikov (Apothekerkammer)), asociácie a federácie (ako napr. Federácia rakúskeho priemyslu – Industriellenvereinigung.) Ďalšie informácie získate od rakúskej spolkovej obchodnej komory Wirtschaftskammer Österreich a jej regionálnych inštitúcií.

Odkazy:

Hospodárska komora: www.wko.at

Komora práce: www.arbeiterkammer.at

Rakúska odborová federácia: www.oegb.at

Zamestnanecká rada: www.arbeiterkammer.at/

3.12 Pracovné spory – štrajky

Pracovné spory (štrajky, výluky a bojkoty) sú upravené v Zákonníku práce (Arbeitsverfassungsgesetz), pričom aj štrajk, aj výluka napĺňajú skutkovú podstatu, ktorá môže byť trestným činom. Niektoré takéto konania v zásade napĺňajú skutkovú podstatu donútenia (§105 Trestného zákonníka (Strafgesetzbuch)). Taktiež môžu niekedy napĺňať skutkovú podstatu trestného činu ohrozenia (§107 Trestného zákonníka).

Napriek tomu, prevažuje právny názor, že tieto ustanovenia paragrafov Trestného zákonníka sa neuplatňujú na pracovné spory. Vo väčšine prípadov štrajky a výluky vyjadrujú nedodržanie pracovnej zmluvy.

Oblasť práva tykajúca sa štrajkov a výluk je zložitá, a tak ak sa zúčastníte na štrajku alebo ste v pôsobení výluky, potom by ste mali hľadať poradenstvo u zástupcov pracovných komôr alebo odborových organizácií.

Pre iné formy pracovných sporov (napr. šikanovanie) by ste sa mali nakontaktovať na dôveryhodnú osoba na vašom pracovisku (napr. zástupcu zamestnaneckej rady) alebo sa ísť poradiť na pracovnú komoru, ktorá má na to odborných poradcov.

V Rakúsku majú štrajky a výluky svoju tradíciu. Väčšina pracovných sporov býva riešená za stolom so zástupcami jednotlivých sporných strán (Rada práce, odborová organizácia, Obchodná rada atď.).

3.13 Odborná príprava

Pojem odborné vzdelávanie a príprava zahŕňa praktické aktivity a kurzy súvisiace s konkrétnym povolaním alebo zamestnaním, ktorých cieľom je pripraviť účastníkov na ich budúce povolanie. Odborné vzdelávanie je základným prostriedkom na získanie profesionálneho uznania a na zlepšenie podmienok na získanie práce. Preto je mimoriadne dôležité, aby systémy odbornej prípravy v Európe zodpovedali potrebám občanov a trhu práce a uľahčovali prístup k zamestnaniu.

Odborné vzdelávanie a príprava sú základnou súčasťou politiky EÚ od samého počiatku existencie Európskeho spoločenstva. Sú základným prvkom aj tzv. Lisabonskej stratégie EÚ, ktorá sa zameriava na premenu Európy na najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu vedomostne orientovanú spoločnosť sveta. V roku 2002 Európska rada túto základnú úlohu opätovne potvrdila a stanovila aj ďalšiu ambicióznu úlohu – docieliť do roku 2010, aby európske vzdelávanie a odborná príprava boli celosvetovo uznávané – podporovaním prvotriednych iniciatív, a najmä posilňovaním spolupráce v oblasti odbornej prípravy.

Iniciatívy EÚ na podporu spolupráce v oblasti odbornej prípravy

Vo svojom úsilí na podporu atmosféry spolupráce pri rozvoji systémov odborného vzdelávania v Európe Európska únia využíva množstvo nástrojov a realizuje celý rad programov a iniciatív. Veľa z nich sa realizuje pod Celoživotným vzdelávacím programom.

Celoživotné vzdelávanie má postupy, ktoré zahŕňajú všetky formy vzdelávania od predškolského veku až do dôchodku. Podstatou je umožniť občanom aby boli oprávnení voľne sa pohybovať medzi pracovnými ponukami a miestami v ktoromkoľvek regióne alebo krajine.

Financovanie je možné rôznymi formami, od výmenných pobytov až po financovanie študijných ciest cez rôzne programy a pod.

Študijné programy:

Erasmus – Považovaný za európsku vlajkovú loď vzdelávacieho programu, Erasmus umožňuje okolo 200 000 študentom študovať a pracovať v zahraničí každý rok. Financované je to vyššími vzdelávacími inštitúciami, ktoré medzi sebou spolupracujú.

Leonardo da Vinci – Hlavným cieľom programu Leonardo da Vinci, ktorý bol prijatý v roku 1994, je realizácia politiky EÚ v oblasti odborného vzdelávania. Je jedným z hlavných nástrojov na podporu nadnárodnej mobility v Európe a poskytuje finančné prostriedky verejným a súkromným organizáciám aktívnym v oblasti odborného vzdelávania. Program Leonardo poskytuje podporu okrem iného aj na stáže a výmenné projekty, študijné návštevy a nadnárodné siete.

Grundtvig – Grundtvig je jednou z aktivít vzdelávacieho programu Socrates a zameriava sa na skvalitnenie odborného vzdelávania dospelých. Cieľom je aj podporovať výmeny a spoluprácu, ktoré napomáhajú vytvárať príležitosti a zlepšujú prístup k celoživotnému vzdelávaniu pre občanov EÚ.

Organizácie EÚ, ktoré podporujú pracovné vzdelávanie a školenie

Európska únia disponuje zopár agentúrami na zlepšovanie kooperácie a výmennými pobytmi v praxi:

– Európske centrum pre školenie zamestnancov (CEDEFOP/ Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle)

Bola vytvorená v roku 1975 na podporu a rozvoj vzdelávania zamestnancov v Európe. Založené v Thessaloniki (Grécko), uskutočňuje výskum a analýzy školenia zamestnancov a odborného vzdelávania a svoje poznatky rozširuje rôznym európskym partnerom, ako napríklad príslušným výskumným inštitúciám, univerzitám alebo školiacim zariadeniam.

– Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie bola zriadená v roku 1995 a úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jej úlohou je podporovať partnerské krajiny (mimo EÚ) v modernizácii a rozvoji ich systémov odbornej prípravy.

4. ŽIVOTNÉ PODMIENKY

4.1 Prehľad životných podmienok v Európe

Kvalita života – vrchol Európskej sociálnej agendy

Priaznivé životné podmienky závisia od celého radu faktorov, ako napríklad kvalita zdravotníckych služieb, možnosti vzdelávania a odbornej prípravy alebo kvalitných dopravných štruktúr, uvádzané len ako ukážka niektorých aspektov, ktoré ovplyvňujú každodenný život. Európska únia si dala za cieľ neustále zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch a zohľadňovať nové výzvy súčasnej Európy, ako napríklad sociálne znevýhodnené osoby alebo starnutie jej populácie.

Zamestnanie v Európe

Zlepšovanie pracovných príležitostí je pre Európsku komisiu hlavnou kľúčovou prioritou. S vyhliadkou riešiť problémy nezamestnanosti a zvyšovať mobilitu medzi zamestnaniami a regiónmi sa na európskej úrovni vytvára množstvo iniciatív na podporu Európskej stratégie zamestnanosti. Tá zahŕňa Európske služby zamestnanosti (EURES).

A samozrejme, zlepšovanie vyhliadok na zamestnanie každého Európana je ťažiskom Európskej desaťročnej stratégie pre ekonomický rast (Európa, 2020). Kľúčová úloha je zaistiť, že 75% Európanov vo veku od 20-64 rokov bude pracovať, do konca dekády.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii

Zdravie má neoceniteľnú hodnotu, ovplyvňuje každodenný život a je preto dôležitou prioritou pre všetkých Európanov. Zdravé prostredie je nevyhnutné pre náš individuálny a profesionálny rozvoj a nároky občanov EÚ na bezpečnosť a prostredie pri práci a kvalitu služieb zdravotnej starostlivosti sú vyššie ako kedykoľvek predtým. Pri cestovaní v rámci Európskej únie požadujú rýchly a jednoduchý prístup k lekárskemu ošetreniu. Európska zdravotná politika sa zameriava na riešenie týchto potrieb.
Európska komisia vypracovala koordinovaný prístup k zdravotnej politike, čím zaviedla do praxe rad iniciatív, ktoré dopĺňajú aktivity národných štátnych orgánov. Spoločné akcie a ciele Únie sú zahrnuté do zdravotných programov a stratégií EÚ.

Súčasný Program verejného zdravia EÚ pracuje na zlepšovaní schopnosti EÚ reagovať na cezhraničné ohrozenia zdravia a na zlepšovaní informovanosti o najnovších trendoch v sektore verejného zdravia. V oblasti ochrany zdravia a spotrebiteľa bola navrhnutá nová stratégia, ktorá ďalej zdôrazňuje potreby zlepšovania zdravotnej bezpečnosti občanov a šírenie zdravotníckych informovanosti. Súčasný program verejného zdravia (na roky 2008 -2013) má tri hlavné ciele:

– Zlepšovanie občianskej zdravotnej bezpečnosti.

– Podpora zdravia a redukcia škodlivých činiteľov na zdravie.

– Vytvorenie a rozšírenie informácií a poznatkov o zdraví.

Vzdelanie a odborná príprava v EÚ

Vzdelanie má v Európe hlboké korene a oplýva veľkou rôznorodosťou. Už v roku 1976 sa ministri školstva rozhodli zriadiť informačnú sieť na lepšie porozumenie rôznych vzdelávacích politík a systémov v Spoločenstve, pozostávajúcom vtedy z deviatich krajín. Táto sieť odrážala zásadu, že akýkoľvek špecifický charakter systému vzdelávania ktoréhokoľvek členského štátu je potrebné plne rešpektovať a že je potrebné zlepšovať koordináciu vzájomného pôsobenia medzi vzdelávaním, odbornou prípravou a systémami zamestnanosti.

Členské štáty majú pod dohľadom vlastný systém vzdelania a odbornej prípravy. EÚ spája hodnoty, koordinuje tie aktivity, ktoré môžu mať dopad na kvalitu vzdelania, aby sa dosiahli spoločné ciele a poskytuje svojím občanom rôzne príležitosti na štúdium a odbornú prípravu počas celého ich života.

Aby sa toto mohlo uskutočniť, je potrebné spolupracovať s rôznymi medzinárodnými inštitúciami a spoluúčastníkmi organizácií v oblasti vzdelania, aby sa zlepšila politika a vymieňali skúsenosti. EÚ rozbieha početné množstvo nadačných programov v oblasti vzdelávania v rozsahu svojej pôsobnosti.

Schengenský priestor

Nadobudnutím platnosti v marci 1995 Schengenský dohovor zrušil pohraničné kontroly v priestore signatárskych štátov a vytvoril jednotné vonkajšie hranice, kde sa kontroly musia vykonávať v súlade so spoločným súborom pravidiel členských štátov.

Dodnes Schengenskú dohodu podpísalo v plnom rozsahu 25 štátov EÚ: Z toho 22 štátov je členom EÚ (Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko a Švédsko), 3 krajiny EHP (Lichtenštajsko, Nórsko a Island) a Švajčiarsko. Veľká Británia a Írsko dohovor nepodpísali.

Doprava v EÚ

Európska dopravná politika je zameraná na odstraňovanie prekážok medzi členskými štátmi, vďaka čomu umožňuje rýchlejší a lacnejší presun tovaru a osôb cez hranice. Cieľom je poskytnúť bezpečné, čistejšie a efektívne cestovanie po Európe, tým aj posilňovanie domáceho trhu pre voľný pohyb osôb a tovaru, vytvoriť dynamickú ekonomiku a súdržnú spoločnosť EÚ je taktiež expertom v oblasti práv pasažierov.

Letecká doprava a práva pasažierov

Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave prinieslo v dôsledku nižšie ceny leteniek a väčší výber prepravcov a služieb pre cestujúcich. EU rovnako vytvorila súbor práv s cieľom zaistiť spravodlivé zaobchádzanie s cestujúcimi v leteckej doprave.

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Ako cestujúci v leteckej doprave máte určité práva v oblasti informácií o letoch a rezerváciách, poškodenia batožiny, omeškanie a zrušenie letov, odmietnutie nástupu do lietadla, odškodnenie v prípade nehody. Tieto práva platia na pravidelné a chartrové lety, domáce s medzinárodné, z letiska EU alebo na letisko EU pri prílete z letiska EU, pokiaľ ho prevádzkuje letecká spoločnosť z EU.

Vaša letecká spoločnosť by vás mala vždy informovať o Vašich právach a akomkoľvek dôvode zamietnutého nalodenia, zrušenia alebo dlhého omeškania (viac než dve hodiny). Takisto máte nárok na občerstvenie, jedlá, komunikačné spojenie (napríklad telefonický hovor zadarmo) a prenocovanie. Všetko závisí od vzdialenosti letu a doby omeškania. Dodatočne, ak Vám zamietnu nalodenie, Váš let zrušili, prípadne priletíte do cieľového miesta s omeškaním dlhším ako sú tri hodiny, máte nárok na finančnú kompenzáciu od 200 do 600 eur v závislosti od letovej vzdialenosti.

Železničná doprava

Európsky železničný dopravný systém je charakteristický množstvom prekážok s prepojeniami národných sietí. Rozdielne šírky koľajníc, rôzne systémy dodávok elektrického prúdu a veľké rozdiely v systémoch riadenia železničnej dopravy spôsobujú výrazné meškania na hraničných prechodoch a tým aj dodatočné náklady. Železničná doprava je preto v porovnaní napr. s cestnou dopravou v posledných rokoch menej konkurencieschopná.

Na vyriešenie týchto problémov Európske spoločenstvo v rámci svojej spoločnej dopravnej politiky vytvorilo právne predpisy, ktoré Integrovanej európskej železničnej oblasti umožňujú postupné ustálenie po právnej aj technickej stránke.

Práva cestujúcich železničnou dopravou

Ak váš vlak mešká alebo je zrušený, máte právo na kompenzáciu škody. Taktiež máte právo na adekvátne informácie o meškaní.

Ak meškanie vlaku presahuje 1 hodinu (podľa rozpisu zaznačenom na cestovnom lístku), môžete vykonať nasledujúce kroky:

– zrušiť celú plánovanú trasu a žiadať o okamžité nahradenie škody v plnej cene lístka alebo časť trasy. Môžete si nárokovať i na časť trasy a jej odškodnenie a zvyšok pokračovať v ceste, alebo cestu ktorú ste už prekonali, ale meškanie vám bráni v užívaní už zaplatenej destinácie alebo výletu.

– spýtať sa vášho dopravcu, či nie je možné presmerovať spojenie do vašej konečnej destinácie na skorší čas, alebo čo možno najskôr alebo aj neskorší dátum podľa vašej voľby.

– pokračovať v ceste aj napriek meškaniu po svojej trase.

 Ak sa rozhodnete pokračovať vo svojej ceste, máte právo na kompenzáciu. Ak sa vlak omešká 1- 2 hodiny máte nárok na zľavu 25 % z cestovného lístka. Ak meškanie trvá viac ako 2 hodiny, máte nárok na zľavu 50% z ceny lístka. Kompenzácia vám bude vyplatená mesiac po podaní žiadosti o kompenzáciu škody.

4.2 Politický, administratívny a právny systém

Rakúsko je demokratická republika. Územie federálnej republiky sa skladá z 9 federatívnych krajín (Land, plurál: Länder), ktoré vytvárajú jednotný peňažný, hospodársky a colný subjekt. Viedeň je hlavným mestom a sídlom najvyšších federálnych orgánov.

Nasledujúce politické strany sú v súčasnosti zastúpené v rakúskej národnej rade a v rakúskych parlamentných komorách: nová rakúska ľudová strana (ÖVP), rakúska sociálnodemokratická strana (SPÖ), rakúska strana slobody (FPÖ) Nové Rakúsko a liberálne fórum (NEOS) a Peter Pilzov zoznam pre Rakúsko.

Všetky politické inštitúcie zriadené ústavou odvodzujú svoje právomoci priamo alebo nepriamo z volieb tajným, osobným a rovnocenným hlasovaním. Rakúska populácia (ľudia s rakúskou štátnou príslušnosťou) hlasuje vo voľbách na vytvorenie Národného zhromaždenia (Nationalrat, národná parlamentná komora) a provinčného parlamentu (Landtag, parlament provincie alebo krajiny), obecnej rady (občania EÚ s bydliskom v obec môže tiež hlasovať, aj keď vo Viedni platí osobitné pravidlá), vo voľbách rakúskych poslancov Európskeho parlamentu, v ktorých majú občania iných krajín EÚ s ich hlavným bydliskom v Rakúsku právo voliť a vo voľbách Federálny prezident. Ďalšími nástrojmi demokracie sú referendum alebo plebiscit (Volksbefragung a Volksabstimmung) a Volksbegehren, petícia na referendum.

Národné zhromaždenie (Nationalrat) je volené každých päť rokov. Existuje systém proporcionálneho hlasovania, v ktorom sa môže hlasovať za stranu a okrem toho môže byť pre individuálnych kandidátov daný preferenčný hlas. Odovzdané hlasy sa zlučujú v trojstupňovom procese s cieľom určiť rozdelenie kresiel.

Federálny prezident je volený priamo ľuďmi každých šesť rokov.

Krajinské zhromaždenie (Landtag) je volené každých päť až šesť rokov, rovnako ako obecná rada (Gemeinderat). Všetci Rakúšania, ktorí vo volebný deň dosiahli vek 16 rokov, môžu hlasovať.

Národné zhromaždenie je hlavným legislatívnym orgánom. Príprava a implementácia legislatívy sa uskutočňuje v spolkovej vláde alebo v krajinských vládach. Legislatívne úlohy sa vykonávajú na federálnej úrovni národným zhromaždením v spolupráci s federálnou radou (Bundesrat). Spolková rada zastupuje záujmy provincií (Länder) v Parlamente..

Jednou z úloh spolkovej vlády je schvaľovať návrh legislatívy, ktorá sa potom predkladá parlamentu. Spolková vláda je vedená federálnym kancelárom (Bundeskanzler), ktorý spolu s vicekancelárom, federálnymi ministrami a štátnymi tajomníkmi vykonáva vládny obchod.

Rakúske verejné služby zamestnanosti (AMS) majú v každom regióne svoje zastúpenie v podobe regionálnych centier alebo regionálnych agentúr, poskytujú poradenské služby, dohľad a podporu ľuďom hľadajúcim zamestnanie a uchádzačom o zamestnanie. Priamy dohľad vykonávajú regionálne úrady služieb zamestnanosti zodpovedné podľa miesta pobytu.

4.3 Príjmy a dane

Priemerný hrubý ročný príjem pracovníkov zamestnaných na plný úväzok v Rakúsku v roku 2021 bol 31 407 EUR. Priemerný čistý ročný príjem bol 23 617 EUR. Priemerný príjem bol najnižší vo Viedni a najvyšší v Dolnom Rakúsku.

V roku 2020 zamestnané ženy naďalej zarábali podstatne menej ako ich mužskí kolegovia. Ich čistý príjem bol len 64,1% z príjmu mužov, pričom ženy boli oveľa častejšie zamestnané na skrátený úväzok.

Informácie o priemernom ročnom čistom príjme v členení podľa povolania možno nájsť na adrese: www.statistik.at

Ekonomické odvetvia s najväčším počtom zamestnancov v roku 2020 sú: 1. Tovarová výroba, 2. Obchod, údržba, oprava motorových vozidiel, 3. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, 4. Stavebníctvo, 5. Verejná správa/obrana/sociálne zabezpečenie, 6. Vzdelávanie a školstvo, 7. Doprava a skladovanie, 8. Odborné, vedecké a technické činnosti, 9. Ubytovanie a stravovanie, 10. Doprava, 9. Služby v slobodnom povolaní, 10. Ostatné služby.

Podľa sektorov pracovalo v roku 2020 17,9 % zamestnaných žien v obchode a 17,9 % v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti. Muži boli naopak najčastejšie zamestnaní v priemyselnej výrobe (24,2 %), stavebníctve (13,9 %) a obchode (12,1 %). Ubytovanie a stravovanie, ktoré kríza COVID-19 obzvlášť zasiahla, tvorilo 6,8 % žien a 3,5 % mužov.

Daň z príjmu

Daň z príjmov: Zákon o dani z príjmu (Einkommensteuergesetz) rozlišuje niekoľko druhov príjmov: príjmy z poľnohospodárstva a lesníctva, zo samostatnej zárobkovej činnosti, z obchodných a remeselných činností, zo zamestnania, z kapitálového majetku, z prenájmu a lízingu, atď. V Rakúsku sa uplatňuje progresívna sadzba dane z príjmu (0 – 55%). Daň z príjmov z príjmu zo závislej činnosti sa tiež nazýva daň zo mzdy (Lohnsteuer). Výška dane z príjmu závisí od zdaniteľných príjmov zarobených v kalendárnom roku. Kalendárny rok sa zhoduje s podnikateľským rokom a zahŕňa obdobie dvanástich mesiacov.

Daň z príjmov zo zamestnania je odvádzaná zamestnávateľom priamo zo mzdy alebo platu spolu s odvodmi do systému sociálneho zabezpečenia (Quellensteuer – withholding tax). Mesačné daňové zrážky tvoria preddavky povinnej ročnej dane a sú potrebné pre ročné zúčtovanie dane (Arbeitnehmerveranlagung, predtým Lohnsteuerausgleich) korešpondujúce s daňovým priznaním.

Rôzne výdavky môžu byť kompenzované v dani z príjmov, v závislosti od okolností, napr. príspevok pre jediného živiteľa rodiny, príspevok pre osamelého rodiča, príspevky a mimoriadne výdavky, ako je príspevok na deti, paušálne príspevky pre dochádzajúcich, profesionálne výdavky napr. na internet, a mimoriadne náklady (napr. nemocničné poplatky, výdavky na lieky).

Náklady na starostlivosť o deti, ako sú náklady na škôlku a popoludňajšiu starostlivosť (Nachmittagsbetreuung), sú vyňaté zo zdaňovania. Daňové priznanie musí byť predložené daňovému úradu, môže sa predtým vykonať aj ročné zúčtovanie dane. V mnohých prípadoch, ako výsledok ročného zúčtovania dane, vám je vrátená určitá suma z celkovej dane, ktorú ste odviedli za rok.

Príspevky do systému sociálneho zabezpečenia sú povinní platiť zamestnanci aj zamestnávatelia (výnimka: úrazové poistenie uhrádza len zamestnávateľ). V roku 2023 musia zamestnanci a zamestnávatelia odvádzať tieto sadzby z hrubých miezd:

nemocenské poistenie: poistenie pre manuálne pracujúcich, zamestnanci, živnostníci: 7,65%, samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len SZČO – GSVG), na ktoré sa vzťahuje zákon o živnostenskom poistení (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz): 6,80%

úrazové poistenie: manuálni robotníci, administratívni pracovníci, živnostníci – 1,10%;  živnostníci: paušálne mesačnú sumu: 10,97 EUR za mesiac;

poistenie v nezamestnanosti: zamestnanci, živnostníci – 6%;

dôchodkové poistenie: zamestnanci, živnostníci – 22,8%;

dôchodkové poistenie pre  začínajúce SZČO (Neue Selbständige) (GSVG) – 18,5%, FSVG: 20%

Ďalej zamestnanci a osoby na voľnej nohe platia 0,5% z hrubých miezd členský poplatok Komore práce. Zamestnanci platia ďalšie 1% poplatok na podporu bytovej výstavby (živnostníci tento poplatok platiť nemusia). Ak ste členom odborov, platíte členské príspevky a v prípade, že ste členom určitej cirkevnej komunity, priamo z hrubej mzdy sa vám odvádza príspevok (daň) za členstvo, ktoré je zrážané priamo zo mzdy.

Ostatné dane

Daň z pridanej hodnoty: DPH je nepriama daň, ktorú platia koncoví používatelia pri nákupe produktov alebo služieb. Daň z pridanej hodnoty vo všeobecnosti predstavuje 20 % (štandardná sadzba dane). Pri niektorých tovaroch a službách predstavuje daň z pridanej hodnoty 10 % alebo 13 %. Daň z príjmu právnických osôb: Právnické osoby (napr. spoločnosti) platia daň z príjmov právnických osôb namiesto dane z príjmu: 24 %. Obecná daň: Spoločnosti platia obecnú daň vo výške 3 % zo svojho základu dane obci, v ktorej majú sídlo. Daň z obratu: Spoločnosti podliehajú dani z obratu, ak ich ročný obrat presiahne 35 000 EUR. Daň z nadobudnutia pôdy, daň z pozemkov, daň z majetkových ziskov, daň z motorových vozidiel (daň z poistenia motorového vozidla), daň z kapitálových výnosov atď. sú ďalšie dane, ktoré je potrebné zaplatiť za určitých okolností. Ďalšie informácie o rôznych daniach možno získať na daňovom úrade a na Spolkovom ministerstve financií (Bundesministerium für Finanzen). Všetky dane sa platia príslušnému daňovému úradu.

Ročný výpis dane a podanie daňového priznania sú viazané k určitému termínu, ktorý musí byť dodržaný.

Rakúsko uzavrelo dohody o zamedzení dvojitého zdanenia so všetkými členskými štátmi EÚ / EHP, Švajčiarskom a mnohými ďalšími krajinami. Dane, daňové priznania k dani z príjmu a platby ostatných daní podliehajú špecifickej uzávierke.

Na cezhraničných pracovníkov sa vzťahuje viacero osobitných pravidiel.

Ďalšie informácie o výške jednotlivých daní možno získať od finančného úradu a zo spolkového ministerstva financií. Všetky dane sú platené príslušnému daňovému úradu. 

4.4 Životné náklady

Ceny niektorých spotrebných tovarov (iba orientačne)

 • 1 liter mlieka: 1,39 EUR,
 • 1 kg pšeničného alebo ražného chleba: od 1,19 EUR
 • 500 g celozrnného chleba: od 0,89 EUR
 • 1 kg cukru: od 1,29 EUR
 • 1 kg múky: 0,85 EUR
 • 2 kg jabĺk: od 2,49 EUR
 • 1,5 litra minerálnej vody: od 0,35 EUR
 • 1,5 litra pomarančového džúsu: od 0,89 EUR
 • 250 g masla: od 2,59 EUR
 • 0.5 litra piva: od 0,50 EUR
 • 500 g kávy: 2,69 EUR
 • 1 liter vína: od 1,99 EUR
 • 1 lístok do kina: 10,50 EUR – 15,00 EUR
 • noviny: od 2,20 EUR – 2,30 EUR
 • verejná doprava (jednorazový lístok MHD) 1,20 – 2,90 EUR
 • 1 liter benzínu: (bezolovnatý) priemerne 1,387 EUR
 • 1 liter nafty: od 1,587 EUR
 • 1 tričko: od 5 – 10 EUR podľa kvality
 • 1 džínsy: od 30 EUR podľa kvality
 • 1 kWh plynu: od 0,54 – 1,15 EUR
 • 1 kWh elektriky: od 0,18 – 0,72 EUR

 Náklady na energiu (plyn a elektrina), náklady na bývanie a náklady na benzín, naftu a vykurovací olej za posledný rok výrazne vzrástli; Výdavky na voľný čas, koníčky, šport, bývanie a energiu sú relatívne vysoké v porovnaní s priemerom EÚ.

4.5 Ubytovanie

Vlastná nehnuteľnosť

Ak si kúpite dom alebo byt, získate k tomu aj pozemok alebo časť pozemku, ktorá k domu/bytu patrí. Kúpna zmluva môže byť uzavretá písomne a ústne. Pred uzavretím zmluvy, po jednej alebo viacerých obchádzkach nehnuteľnosti, od vás predajca alebo agentúra požaduje váš písomný súhlas, že máte záujem o kúpu v stanovenej cene. Po maximálne 2 týždňoch vás predajca oboznámi so svojím rozhodnutím. Ak vás predajca s niečím slovne uistí, musí to podložiť aj písomne. Pred uzavretím zmluvy by ste si mali zistiť, či predávajúci je súčasne aj vlastníkom nehnuteľnosti. Pri tom vám pomôžu informácie z katastra nehnuteľností. Kataster nehnuteľností môžete nájsť okresnom súde, ale niektoré jeho kľúčové časti môžu overované.

Cena za nákup nehnuteľností závisí od mnohých faktorov, ako: umiestnenie, dopravná dostupnosť, infraštruktúra, atď. Nákupná cena by nemala zahŕňať vyššiu ziskovú prirážku ako 5%. Ak si chcete overiť nákupnú ceny, informujte sa na okresnom súde alebo v sprostredkovateľskej agentúre
(ak existuje). K nákupnej cene sa prirátavajú aj výdavky na realitnú agentúru (3 – 4% z nákupnej ceny plus 20% DPH), daň z predaja nehnuteľnosti (3,5% z nákupnej ceny), registračný poplatok (1,1% z nákupnej ceny), výdavky na notára, atď.

Keďže nadobudnutie nehnuteľnosti v Rakúsku nie je jednoduché, mali by ste vždy požiadať o radu odborníkov na bývanie v poradenských centrách alebo notárov. Vhodných notárov môžete nájsť
na stránke: www.notar.at

Prenájom

Pred podpísaním nájomnej zmluvy si môžete prezrieť byty. Byty, ktoré sú inzerované v novinách alebo na internete, sú často riešené realitnými agentmi. Ak si byt pozerá viacero zainteresovaných strán súčasne, nazýva sa to kolektívne sledovanie (“Sammelbesichtigung”). Schôdzka prehliadky bytu sa často organizuje telefonicky. Počas prehliadky bytu sa pýtajte čo najviac otázok a nepodpíšte nájomnú zmluvu alebo ponuku nájomného v skratke, a to ani vtedy, ak na vás prenajímateľ alebo realitný agent naliehajú.

S nájomnou ponukou potvrdzujete, že si za určitých podmienok chcete byt prenajať. Ak prenajímateľ akceptuje túto ponuku nájmu, nájomná zmluva je konečná.

Poplatky za nájom u väčšiny bytov, obecných (Gemeindewohnungen) a družstevných (Genossenschaftswohnungen) bytov je stanovené v zákone, ktorý upravuje vzťah prenajímateľa a nájomcu (Mietrechtsgesetz). Tento zákon kategorizuje staršie prenajímané byty podľa zariadenia (kúrenie, WC v hale alebo v apartmáne, dodávka teplej vody, atď.), a taktiež stanovuje maximálne hranice nájomného a štandardné nájomné sadzby, lehoty pre výpoveď nájmu, atď. Rodinné domy a bytové priestory pre vykonávanie podnikateľskej činnosti tento zákon neupravuje.

Náklady za väčšinu nájomných bytov v celom Rakúsku upravuje zákon o prenajímateľovi a nájomcovi (Mietrechtsgesetz). Zákon klasifikuje staršie nájomné byty podľa ich príslušenstva (kúrenie, WC na chodbe alebo v byte, teplá voda atď.), ale zároveň stanovuje maximálne a odporúčané výšky prenájmu, výpovednú lehotu atď. Rodinné domy a firemné byty alebo služobné byty sú vo spravidla zo zákona o prenajímateľovi a nájomcovi vylúčené. Prevod nábytku alebo majetku je povolený. Zálohy na nájomné a vklady sú obvyklé pri prenájme bytov v starých budovách. Nájomné za meter štvorcový závisí od mnohých faktorov, ako sú dopravné spojenia, infraštruktúra, umiestnenie, okolie, zariadenie a stav bytu. Na konci roka 2022 boli priemerné náklady na byt primárneho nájmu (nájomné a prevádzkové náklady, rezidencie) 8,80 EUR za meter štvorcový podlahovej plochy.

Burgenland a Korutánsko patria medzi najlacnejšie provincie; Vorarlbersko, Salzburg a Viedeň patria medzi drahšie spolkové krajiny. Menšie byty sú často drahšie na meter štvorcový ako väčšie. Do úvahy treba brať aj prevádzkové náklady (približne 25 % čistého nájomného) a poplatky za kúrenie, plyn a elektrinu.

Provízia pre realitných maklérov: Od 1. júla 2023 bude platiť zásada, že služby hradí nájomca/klient (Bestellerprinzip). To znamená, že provízie platí výlučne a v plnej miere osoba, ktorá o ne pôvodne požiadala. V Rakúsku je to zvyčajne prenajímateľ. Realitných maklérov môžu angažovať aj nájomníci. Pred uzatvorením nájomnej zmluvy alebo kúpnej zmluvy je vhodné poradiť sa s príslušnými poradnými orgánmi, ako sú Združenie nájomcov (Mietervereinigung), Združenie na ochranu nájomcov (Mieterschutzverband), Združenie informácií o spotrebiteľoch (Verein für Konsumenteninformation) alebo komora práce (Arbeiterkammer).

Za uzatvorenie kúpnej alebo nájomnej zmluvy si realitní makléri účtujú províziu vo výške 3-4 % z kúpnej ceny + 20 % DPH a pri prenájme 1 mesačné nájomné vrátane prevádzkových nákladov + 20 % DPH.

Mali by ste zabezpečiť, aby realitní agenti boli členmi príslušných organizácií, ako je OVI.

4.6 Zdravotníctvo

Každá rakúska krajina (provincia) má svoju vlastnú zdravotnú administratívu a každý okres má zdravotný úrad. Všetky väčšie obce sú zo zákona povinné zamestnávať obecného lekára (praktického lekára), ktorého môžete kedykoľvek počas ordinačných hodín konzultovať.

V princípe každý je oprávnený využívať zariadenia rakúskej zdravotnej služby (preventívne vyšetrenie, preventívne vyšetrenie, konzultácie počas tehotenstva, pľúcne vyšetrenie, röntgen atď.). Náklady sú hradené rakúskym systémom sociálneho poistenia alebo prostredníctvom systému platného vo vašej domovskej krajine.

Zdravotná poisťovňa uhrádza náklady za návštevy lekárov, lieky (časť príspevku pacienta, ktorý v súčasnosti (v roku 2022) predstavuje 6,70 EUR za liek a hospitalizáciu, pričom príspevok pacienta v roku 2021 sa pohyboval medzi 11 EUR a 24 EUR na deň v priemere za maximálne 28 dní vo verejných nemocniciach, ako aj poskytovanie nemocenských dávok po uplynutí nároku na nemocenské. Lieky je možné získať od lekární alebo v malých obciach od praktického lekára.

Praktického lekára môžete nájsť v mieste vášho bydliska alebo okolí. Praktický lekár vykonáva bežné vyšetrenia, prehliadky, ale aj vyšetrenie krvi, srdca (EKG). Ak je to potrebné, praktický lekár vám vystaví odporúčanie na návštevu špecialistu alebo ambulancie v nemocnici. Špecialistu vo vašom okolí však môžete navštíviť aj priamo, bez odporúčania. Vo väčších mestách sídlia aj miestni zubári. Pred návštevou špecialistu alebo zubára sa vždy objednajte. Obvykle si nemusíte dohodnúť stretnutie s praktickým lekárom, ale čakacia doba v čakárni môže byť dlhá.

Poznámka: Kvôli vírusu COVID-19 by ste sa mali opýtať praktického lekára, či sa potrebujete objednať. Pred každou návštevou lekára alebo návštevou ambulancie si skontrolujte aktuálne predpisy týkajúce sa koronavírusu. Aktuálne informácie nájdete na: www.sozialministerium.at

Na to, aby ste mohli využívať služby systému verejného zdravotníctva, budete vy a vaši príbuzní potrebovať občiansky preukaz (e-kartu) na každú návštevu lekára alebo lekársku prehliadku. V Rakúsku je e-karta aj európskym preukazom zdravotného poistenia. Lekárska služba sa platí priamo do fondu zdravotného poistenia pomocou elektronickej karty a za množstvo vyšetrení a ošetrení od lekárov, ktorí majú s fondom uzatvorenú zmluvu, nebudete musieť nič platiť. Niektoré finančné prostriedky vyžadujú čiastočnú platbu za procedúry alebo vrátenie veľkej časti poplatku, ak už boli zaplatené.


Súkromným lekárom je spravidla potrebné zaplatiť v hotovosti alebo platobným príkazom; Po predložení faktúry sa relatívne malá časť nákladov vráti prostredníctvom vášho fondu zdravotného poistenia. Keďže v Rakúsku existuje veľmi dobrá služba verejného zdravotníctva, počet súkromných nemocníc a súkromných kliník je relatívne malý. Môžete však získať aj súkromné ​​ošetrenie vo verejných nemocniciach. V takom prípade sa oplatí uzavrieť doplnkové poistenie u svojej zdravotnej poisťovne alebo u súkromných poisťovateľov.

Adresy lekárov vo svojom okolí nájdete na internete a na webovej stránke Lekárskej komory (Ärztekammer): www.aerztekammer.at/arztsuche

Informácie o tom, ktorý z lekárov a zubárov je v službe počas víkendov a sviatkov môžete získať na mestskom úrade, v novinách (napr. Krone, Kurier) a na internetových stránkach regionálnej lekárskej asociácie (víkend / prvá pomoc). Pohotovostná lekárska služba je k dispozícii pondelok – piatok od 19:00 – 7:00, ako aj počas víkendu a sviatkov po celý deň, v prípade potreby použite linku 141 (toto národné telefónne číslo platí v celom Rakúsku).

Užitočné telefónne čísla:

Požiarna služba: 122
Polícia: 133
Záchranná služba: 144
Európske číslo tiesňového volania: 112
Lekáreň: 1455
Nočné a víkendové služby lekární: www.apotheker.or.at
Hľadanie zubného lekára: www.zahnaerztekammer.at

Elektronický zdravotný systém vedenia zdravotných kariet (elektronische Gesundheitsakte (ELGA)) je informačný systém. Umožňuje vám ako účastníkovi a všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ELGA (nemocnice, lekári, laboranti, zdravotnícke zariadenia) vzdialene pristupovať k vašim zdravotným údajom uloženým v ELGA. ELGA sa postupne rozšíri do všetkých oblastí.

4.7 Systém vzdelávania

Deti v predškolskom veku navštevujú predškolské zariadenia – jasle (pre veľmi malé deti), škôlky (od 3 – 6 rokov) a predškolské triedy (od veku 5 rokov). O veľmi malé deti, väčšinou od veku
2 rokov, sa starajú vo veľmi malých skupinkách opatrovateľky (Tagesmütter). Funguje to najmä
v malých mestách a vo vidieckych oblastiach.

Školy sú povinné po dobu deviatich rokov v Rakúsku vo veku od 6 do 15 rokov. Prvé štyri roky povinného vzdelávania sú ukončené v základných školách (Volksschule); od veku 10 rokov môžu deti navštevovať buď nižšiu strednú školu (Kooperative Mittelschule / Hauptschule) alebo novú strednú školu (Neue Mittelschule), alebo nižšie triedy vyššej strednej školy (allgemeinbildende höhere Schule (AHS). Existujú aj špeciálne školy pre deti, ktoré potrebujú podporu (vážne problémy s učením, zmyslovo postihnuté osoby atď.) Počas prvých osem až deviatich rokov svojho školského vzdelávania (napr. Školy so špeciálnymi potrebami (Sonderschulen) a centrá pre špeciálne pedagogické vzdelávanie (Sonderpädagogische Zentren), ale v mnohých prípadoch sú tieto deti vzdelávané vedľa ostatných v bežných školách v tzv. Integračných triedach.

Deväťročnú školskú dochádzku  (vo veku 14 – 15 rokov) môžu žiaci ukončiť aj na polytechnických školách (Polytechnische Schule), ktoré sú odborne zamerané a pripravujú žiakov na ďalšie vzdelávanie, alebo aj v iných typoch škôl stredoškolského vzdelávania, ako sú napr.: stredné odborné školy (od veku 14 rokov a  9. – 11. alebo12. trieda), ukončené všeobecnou a odbornou skúškou – maturitou.

Povinná odborná príprava vo veku do 18 rokov sa uplatňuje od júla 2017 pre všetkých mladých ľudí, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2016/2017 alebo neskôr.
Rodičia a zákonní zástupcovia majú povinnosť zabezpečiť, aby mladí ľudia absolvovali toto ďalšie vzdelávanie až do veku 18 rokov po ukončení povinnej všeobecnej školskej dochádzky. Môžu buď navštevovať strednú školu, dokončiť učňovskú prípravu, alebo absolvovať nejaký iný typ školenia (napr. stáž).

Iné typy škôl zahŕňajú:  stredné odborné školy (od veku 14 rokov, zahŕňajúc  9. do 11. alebo 12. ročník školskej dochádzky) ukončené odbornou skúškou; vyššie odborné školy (od 14 rokov, zahŕňajúce 9. až 13. ročník školskej dochádzky) ukončený  odbornou skúškou a záverečnou skúškou (maturita). Vyššia všeobecná stredná škola a gymnázium (od 14 rokov, zahŕňajúca 9. až 12. ročník školskej dochádzky), tiež ukončené maturitou.

Odbornú prax v približne 200 remeslách možno získať v základnej odbornej príprave od 15. roku veku. Väčšina učňovských odborných vzdelávacích systémov trvá od troch do štyroch rokov. Odborná prax v obchode a výučba na odbornej škole prebiehajú súčasne. Po skončení odbornej (učňovskej) školy, mladý človek absolvuje záverečnú skúšku a stáva sa tak kvalifikovaným odborníkom –  technikom alebo živnostníkom (Gesell / Gesellin).

Maturita tvorí základný predpoklad pre vyššie vzdelávanie na univerzitách, vysokých školách, či technických vysokých školách. Absolventi stredných škôl sa môžu pripraviť na vysokú školu formou odbornej kvalifikačnej skúšky (Berufsreifeprüfung alebo Berufsmatura).

Absolventi nižších stredných škôl (Hauptschule) alebo žiaci, ktorí prepadli, sa môžu na vysokú školu dostať prostredníctvom prijímacích skúšok. V Rakúsku môžete študovať mnoho odborov a špecializácií, ako napr.: technický, humanitný, umelecký a iný študijný program.

Technické vysoké školy ponúkajú praktický výcvik, aby tým absolventom uľahčili začlenenie sa do pracovného života. Vysoké školy (Vysoké školy pedagogické) ponúkajú prax pre učiteľov na základných školách, stredných školách, špeciálnych školách a polytechnických školách. Väčšina programov trvá štyri roky. Vysokoškolské kurzy poskytujú štúdium aj pre pracujúcich, a prebiehajú vo večerných hodinách.

Existujú aj všeobecné a odborné školy a technickej univerzity a univerzitné kurzy pre pracujúcich ľudí, ktoré sú ponúkané ako večerné kurzy.

Súkromné školy tvoria asi 8% z celkového počtu škôl. Väčšinu verejne autorizovaných súkromných škôl tvoria cirkevné školy; v Rakúsku okrem toho sú niektoré školy, ktoré vyučujú podľa osobitného školského systému. Súkromné školy sú spoplatnené. Štátne školy spoplatnené nie sú! Kvalita rakúskych štátnych škôl je veľmi vysoká v porovnaní s inými vzdelávacími systémami v Európe.

4.8 Kultúrny a spoločenský život

Mnoho Rakúšanov míňa značnú časť svojich príjmov na voľný čas v kluboch a spoločnostiach. Víkendy trávia návštevou priateľov či príbuzných, exkurziami alebo aktivitami v kluboch, združeniach alebo spoločenstvách. Rakúšania zvyknú večerné chvíle tráviť v kine, divadle alebo opere, podľa toho, čo je dostupné. Na vidieku zvyknú ľudia tráviť večery v miestnych hostincoch. Šport má v živote Rakúšanov významnú úlohu. Beh a chôdza, bicyklovanie a plávanie patria k najobľúbenejším. Samozrejme je tu mnoho futbalových klubov v takmer všetkých mestách či obciach. Väčšinou v západných krajinách je veľmi populárne najmä medzi mladými ľuďmi. Rieky a veľké vodné plochy sa využívajú na plachtenie a veslovanie.

Dokonca aj v dedinách a v menších mestách môžete objaviť množstvo klubov a spoločností (futbalové kluby, dobrovoľní hasiči, zbory, folklórne skupiny, skautské oddiely, športové kluby atď.). Vo väčších mestách a veľkomestách nájdete širokú škálu kultúrnych atrakcií (divadlá, kiná, výstavy umenia) a športových zariadení (tenis, volejbal, fitnes centrá).

Informácie o voľno časových a klubových aktivitách nájdete vo vašom obecnom úrade a v regionálnych a národných denníkoch.

Vo väčšine oblastí má cirkev rodinné, ženské a detské skupiny (Jungschar), ktoré sa zameriavajú na širokú škálu tém súvisiacich s cirkvou. Veľmi často sa cirkev angažuje aj v miestnych, regionálnych a medziregionálnych sociálnych projektoch (napríklad v projektoch sponzorovaných Sternsingerom – deti – koledníci, ktoré chodia z domu do dverí v období epifánskeho spevu). V mestách náboženské spoločenstvá ponúkajú aj ďalšie príležitosti na spoločenskú angažovanosť a kultúrne a rekreačné aktivity.
Nájdete tu prehľad možností pre rekreačné a klubové aktivity v obecnej radnici a v regionálnych a národných denníkoch.

4.9 Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtia)

Narodenie dieťaťa

Ak zistíte, že ste tehotná, mali by ste okamžite oznámiť túto skutočnosť vášmu zamestnávateľovi. Následne ste chránená proti prepusteniu alebo proti výpovedi počas 4 mesiacov od pôrodu. Budúca matka má nárok na vykonanie bezplatnej prehliadky (Mutter-Kind-Pass). Aj keď nemáte uzavreté nemocenské poistenie, ste oprávnená na bezplatné vyšetrenie. Mutter-Kind-Pass žiadajte od vášho ženského lekára alebo praktického lekára, od miestneho štátneho zdravotného strediska, z mobilných zariadení regionálneho systému nemocenského poistenia. Mali by ste sa zaregistrovať v nemocnici alebo pôrodnici, alebo osloviť pôrodnú asistentku, ktorá tiež vykonáva návštevy po pôrode, poskytnú vám všetky informácie, ktoré potrebujete k pôrodu. Mali by ste požiadať o materský príspevok (Wochengeld) z príslušného fondu zdravotného poistenia.

Po narodení dieťaťa

Zaregistrujte narodenia dieťaťa do jedného týždňa na príslušnom úradu – na matrike (Standesamt), kde vám vydajú rodný list. Musíte tiež informovať svojho zamestnávateľa od narodenia, aby príslušná zdravotná poisťovňa poistila vaše dieťa vo svojom zdravotnom systéme poistenia bezplatne. E-karta pre vaše dieťa vám bude následne poslaná. Požiadajte o príspevok na starostlivosť o dieťa (Kinderbetreuungsgeld) od svojej zdravotnej poisťovne a požiadajte o vyplácanie rodinných prídavkov (Familienbeihilfe) od príslušného finančného úradu. Okrem toho, mali by ste sa registrovať dieťa na príslušnom miestnom alebo mestskom úrade (Meldeamt) a požiadať o pas pre dieťa (v tomto prípade, obráťte sa na ambasádu). Všetky administratívne služby súvisiace s pôrodom (registrácia, vydanie rodného listu, etc.) sú  bezplatné.

Občianstvo vášho dieťaťa sa určuje podľa občianstva matky: deti nadobúdajú občianstvo narodením, ak je matka rakúskou štátnou príslušníčkou. To isté platí, ak sú rodičia zosobášení a iba otec je rakúskym občanom.

Manželstvo

V Rakúsku je manželstvo platné, ak je vykonané matrikárom. Náboženský svadobný obrad nie je platný pred zákonom. Svadba príslušníkov rovnakého pohlavia nie je povolená, ale od 1.1.2019 je možné uzavrieť manželstvo s osobami rovnakého pohlavia na príslušnom úrade (obecné úrady) (Magistrát) v mestách, inde sú to okresné administratívne úrady (Bezirkshauptmannschaft).

Smrť

Ak niekto zomrie doma za normálnych okolností, prirodzeným spôsobom, mali by ste to oznámiť lekárovi, ktorý vyšetrí telo (vo Viedni môžete tiež oznámiť na špecializovanom úrade  – Zentrale Anmeldestelle zur Totenbeschau). Potom by ste mali okamžite informovať príslušnú pohrebnú službu (Bestattungsinstitut). Pokiaľ si to prajete, pohrebný ústav sa bude zaoberať všetkými potrebnými formalitami (organizovaním pohrebu, odhlásením z úradov atď.). Ak niekto zomrie v nemocnici, v opatrovateľskej službe, v sanatóriu alebo v inej verejnej budove, príslušná prevádzkareň zabezpečí obhliadku tela.

4.10 Doprava

Rakúsko má jednu z najrozvinutejších dopravných sietí zo všetkých krajín EÚ. Krajina je pokrytá rozsiahlymi železničnými a autobusovými cestami. Viedeň má jednu z najhustejších verejných dopravných sietí v Európe.

Diaľnice

Používanie rakúskych diaľnic podlieha vyberaniu poplatkov. Predtým ako použijete diaľnicu, mali by ste si zakúpiť diaľničnú známku (Autobahnvignette). Tú môžete získať na hraničných prechodoch. Taktiež ich môžete kúpiť na niektorých poštách v Rakúsku alebo v trafikách.

Verejná doprava

Hromadná doprava: vo veľkých mestách sa ponúkajú rôzne ceny za cestu verejnou dopravou. Jediný lístok (na výlet cez mesto jedným smerom 2021) stojí v priemere 1,00 EUR – 2,90 EUR. V mnohých mestách však existujú denné, týždenné, mesačné alebo ročné prechody, ako aj špeciálne ponuky pre turistov. Vo väčších mestách je možné získať jednotné lístky a viacúrovňové karty zo strojov buď na zastávke alebo stanici alebo na vozidle vo väčšine foriem verejnej dopravy (napríklad od vodiča). Jednotlivé lístky a karty s viacerými jazdnými pruhmi si môžete kúpiť aj vopred od obchodníkov s tabakom (Trafik) v mestách ako je Viedeň. Vo vidieckych oblastiach zvyčajne musíte kúpiť lístky, mesačné lístky atď. od vodiča.

Vidiecke oblasti sú obsluhované autobusmi a vlakmi. Cestovné lístok na päť kilometrov stojí za dospelých v priemere 2,20 EUR. Ak používate dopravné služby v rámci mesta, často platia nižšie miestne cestovné. Pre niektoré kategórie cestujúcich sú zľavy, napr. deti / mládež, dôchodcovia a študenti.

Park & Ride, viedenské garáže

Pokiaľ prídete do Viedne autom, riaďte sa miestnymi predpismi pre parkovanie v zónach krátkodobého parkovania, alebo využite záchytné parkoviská.

Na záchytných parkoviskách alebo v garážach Park & Ride na okraji mesta Viedeň môžete pohodlne prestúpiť z auta priamo na MHD (napr. metro, električku alebo autobus)
– a je to veľmi výhodné  i po finančnej stránke.

Park & Ride (0 – 24 hod.) stojí na celý deň 3,60EUR

Vo všetkých zónach krátkodobého parkovania potrebujete už od prvej minúty parkovania parkovací lístok. To platí i pre krátke zastavení napríklad na vyloženie batožiny. K tomu účelu slúži parkovací lístok zadarmo na 15 minút, ktorý dostanete na recepcii hotela. Tieto parkovacie lístky na 15 minút nie je možné kombinovať s ďalšími parkovacími lístkami.

Parkovacie lístky si môžete kúpiť

 • v predajniach tabaku
 • v automatoch na cigarety
 • na čerpacích staniciach
 • v predpredajných miestach dopravného podniku Wiener Linien
 • v automatoch na parkovacie lístky dopravného podniku Wiener Linien
 • prostredníctvom mobilného telefónu

Pokiaľ budete chcieť použiť viac parkovacích lístkov naraz, napíšte na každý z nich rovnaký čas príchodu.

Návštevníci s hendikepom musia mať parkovací preukaz, aby mohli na parkovacích miestach pre osoby s postihnutím a v zónach krátkodobého parkovania parkovať neobmedzene.

Rakúske železnice (ÖBB)

Cestovné lístky si môžete kúpiť na všetkých železničných staniciach, v cestovných agentúrach s právom predávať železničné cestovné lístky, v automatoch na predaj lístkov (pre regionálnu dopravu) a od vlakových sprievodcov. Pri dlhších tratiach je možné cestovný lístok zakúpiť aj prostredníctvom SMS alebo Internet.

Železničná doprava: www.oebb.at

Letecká doprava

Rakúsko prevádzkuje niekoľko leteckých spoločností.

Letecké spoločnosti nájdete: Austrian: www.austrian.com, Tyrolean Airways: www.esky.com, www.esky.sk

5. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A POISTENIE

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rakúsku (anglicky)
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Rakúsku (nemecky)