Prejsť na obsah

Životné a pracovné podmienky v Portugalsku

1 HĽADANIE PRÁCE

1.1 Ako si nájsť prácu

S výnimkou určitých sektorov ako zákaznícke služby alebo IT, bez znalosti portugalčiny nie je ľahké nájsť si v Portugalsku prácu. Pred odchodom do tejto krajiny vám odporúčame kontaktovať EURES, kde vám budú poskytnuté informácie o trhu práce. Ak ste v Portugalsku, môžete si hľadať prácu nasledovne:

Pracovné centrá

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P., sieť 83 pracovných centier, kde sa môžete zaregistrovať a kde získate informácie o pracovných pozíciách v rámci celého Portugalska. Na registráciu je potrebný platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.
Ak máte okrem pasu (občianskeho preukazu) aj portugalské identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia NISS a heslo pre Seguranca Social Direta, môžete sa zaregistrovať a získať prístup k ponukám na  IEFP portáli.
V prípade, že ste na Madeire, môžete sa zaregistrovať na Madeirskom inštitúte pre zamestnanosť.
V prípade, že ste na Azorských ostrovoch, môžete sa registrovať v niektorej z agentúr prevádzkovaných regionálnym Riaditeľstvom pre zamestnanosť a kvalifikácie.

Agentúry dočasného zamestnania

Prijatie dočasného zamestnania môže byť prvým krokom k získaniu stabilnejšej práce. Na tento účel môžete môžete tiež využiť agentúry dočasného zamestnania, ktoré priraďujú svojich zamestnancov iným spoločnostiam. Kontaktné údaje agentúr, ktoré majú vydané povolenie na vykonávanie tejto činnosti sú pravidelne aktualizované na IEFP portále.

Tlač

Portugalské spoločnosti vo veľkej miere využívajú na svoje náborové aktivity národnú a regionálnu tlač. Najrozšírenejšie sú: Jornal de Notícias, Correio da Manhã a Público, ktoré vydávajú inzeráty denne, podľa rôznych sektorov. Noviny Expresso vydávajú týždenne pracovné ponuky pre manažérov a špecializovaný personál, výkonných pracovníkov a konzultantov v sekcii ExpressoEmprego. Takáto tlač máva on-line verziu ich sekcií Inzercia alebo Zamestnanosť, často aj vo forme vyhľadávacej databázy.

Sociálne siete

Zamestnávatelia a náborové spoločnosti v Portugalsku čoraz viac využívajú platformy, ako je napríklad LinkedIn, aby našli potenciálnych kandidátov najmä v segmentoch vyžadujúcich vyššie vzdelanie. Je dôležité, aby ste boli na LinkedIn videní a prístupní potenciálnym zamestnávateľom a náborovým pracovníkom.

Nevyžiadané žiadosti

Mnoho pracovných pozícií nie je inzerovaných. Aby potenciálny zamestnávateľ vedel o vašom záujme pracovať v jeho firme a o vašich schopnostiach, môžete poslať takúto nevyžiadanú žiadosť.

1.2. Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Žiadosť o prijatie do zamestnania, či už ako odpoveď na inzerát, alebo ako vlastná prezentácia, je zvyčajne krátka a jednoduchá. Postačuje jedna strana formátu A4.  Obsah je bežný a mal by zdôrazňovať, ako Vaše skúsenosti, kvalifikácia a očakávania korešpondujú s profesionálnym profilom zamestnávateľom hľadaného kandidáta. Tento list môže byť nahradený textom e-mailu, ku ktorému je prílohou životopis – Curriculum Vitae (CV). Kópie certifikátov o vašej kvalifikácii sú požadované neskôr, počas náboru. Náborový proces trvá zvyčajne okolo 1- 2 mesiacov, v závislosti od náročnosti profesie a urgentnosti obsadenia miesta.
V Portugalsku je veľmi rozšírené používanie formulárov žiadostí. Sú využívané pre uchádzačov s kvalifikáciou aj bez nej. Niektoré sú štandardizované, zatiaľ čo iné sa zameriavajú hlavne na predchádzajúce skúsenosti a používajú otvorené otázky. Štandardné otázky sa týkajú osobných informácií, vzdelania, skúseností a znalosti jazykov.
Portugalský CV je zvyčajne v obrátenom chronologickom poradí (začína najnovšími skúsenosťami a kvalifikáciou) a nemá mať rozsah viac ako 1-2 strany. Stále viac sa používa aj funkčný model (pre profesionálov so širokými skúsenosťami) a infografický model (na jednej strane, najmä pre mladých ľudí s menšími profesionálnymi skúsenosťami). Zaradenie fotografie sa všeobecne oceňuje.
Mal by obsahovať nasledovné body:

 • osobné údaje (adresa, telefónne číslo, e-mail, LinkedIn, Skype atď.);
 • odborná prax;
 • vzdelanie (najvyššie dosiahnuté vzdelanie);
 • odborné školenia (iná kategória ako vzdelanie; uveďte absolvované kurzy a školenia, osvedčenie, ktoré Vás oprávňuje k určitej profesii);
 • ostatné schopnosti (jazykové, IT, vodičský preukaz);
 • voľnočasové aktivity (nepovinný údaj).

Po podaní si žiadosti je ďalším krokom pohovor, ktorý je hlavným nástrojom výberu. Ten, kto vedie pohovor dáva hlavný dôraz na pracovné skúsenosti, odborné školenia, znalosť firmy a jej aktivít. So sebou by ste si mali vziať kópie určitých dokumentov, ako napr. CV, diplomy, certifikáty, dokumenty dokladujúce predchádzajúce skúsenosti, referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov a ostatné dokumenty, o ktorých si myslíte, že sú potrebné, vrátane fotografie pasového formátu. Predložte ich až na požiadanie.
Osobný vzhľad (oblečenie, úprava vlasov a pod.) môže byť veľmi dôležitý. Vyvarujte sa predvádzaniu piercingu a opatrní buďte pri viditeľnom tetovaní.
V Portugalsku je bežné používať osobnostné testy. Inteligenčné a psychologické testy sa bežne používajú pri postoch pre stredný manažment, a to zvlášť vtedy, ak sa nábor koná za pomoci konzultantov, ktorí ponúkajú testovanie uchádzačov ako špeciálny servis alebo integrovanú časť náboru ako celku. Testy spôsobilosti a  psychometrické testy sa zvyknú využívať pri nábore na pozície stredného manažmentu. Niekedy zamestnávatelia využívajú grafológiu, pričom predchádzajúci súhlas uchádzača nie je potrebný.
Pred prijatím uchádzača môžu byť zamestnávateľom vyžadované lekárske vyšetrenia (ak si to pracovná pozícia vyžaduje). Iba lekár môže vyhlásiť, či kandidát spĺňa zdravotné požiadavky pre prácu, ktorá má byť vykonávaná.

2. PRESŤAHOVANIE SA DO INEJ KRAJINY

2.1. Pohyb tovaru a kapitálu

Voľný pohyb tovaru v rámci EÚ je jedným zo základných kameňov európskeho jednotného trhu.  Odstránenie vnútroštátnych prekážok voľného pohybu tovaru v rámci EÚ je jednou zo zásad zakotvených v zmluvách EÚ. Z tradične protekcionistického hľadiska krajiny EÚ neustále zrušujú obmedzenia, aby vytvorili „spoločný“ alebo jednotný trh. Tento záväzok vytvoriť európsky obchodný priestor bez hraníc viedol k vytvoreniu väčšieho bohatstva a nových pracovných miest a globálne vytvoril EÚ, ako svetového obchodného hráča spolu so Spojenými štátmi a Japonskom. Napriek záväzku Európy odstrániť všetky prekážky vnútorného obchodu, neboli harmonizované všetky odvetvia hospodárstva. Európska únia sa rozhodla regulovať na európskej úrovni odvetvia, ktoré by mohli predstavovať väčšie riziko pre európskych občanov – napríklad farmaceutiká alebo stavebné výrobky. Väčšina výrobkov (považovaných za „nižšie riziko“) podlieha uplatňovaniu tzv. Zásady vzájomného uznávania, čo znamená, že v zásade sa s každým výrobkom, ktorý sa legálne vyrába alebo uvádza na trh v jednom z členských štátov, môže voľne pohybovať a obchodovať v rámci neho. vnútorný trh EÚ.

Obmedzenia voľného pohybu tovaru
Zmluva o EÚ poskytuje členským štátom právo stanoviť obmedzenia voľného pohybu tovaru, ak existuje konkrétny spoločný záujem, ako je napríklad ochrana životného prostredia, zdravia občanov alebo verejná politika. To napríklad znamená, že ak vnútroštátne orgány členského štátu považujú dovoz výrobku za potenciálne ohrozenie verejného zdravia, verejnej morálky alebo verejného poriadku, môžu odmietnuť alebo obmedziť prístup na svoj trh. Príkladmi takýchto výrobkov sú geneticky modifikované potraviny alebo určité energetické nápoje. Aj keď vo všeobecnosti nie sú žiadne obmedzenia na nákup tovaru v inom členskom štáte, pokiaľ sú určené na osobné použitie, pre určité kategórie výrobkov, ako sú alkohol a tabak, existuje rad európskych obmedzení.

Voľný pohyb kapitálu
Ďalšou podstatnou podmienkou fungovania vnútorného trhu je voľný pohyb kapitálu. Je jednou zo štyroch základných slobôd zaručených právnymi predpismi EÚ a predstavuje základ integrácie európskych finančných trhov. Európania teraz môžu spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Liberalizácia kapitálových trhov má zásadný význam v procese hospodárskej a menovej integrácie v EÚ. Bol to prvý krok k vytvoreniu Európskej hospodárskej a menovej únie (EMU) a spoločnej meny euro.

Výhody 
Zásada voľného pohybu kapitálu nielen zvyšuje efektívnosť finančných trhov v Únii, ale prináša aj množstvo výhod pre občanov EÚ. Jednotlivci môžu vykonávať veľké množstvo finančných operácií v rámci EÚ bez väčších obmedzení. Napríklad ľahko si otvoriť bankový účet, kúpiť akcie, investovať alebo kúpiť nehnuteľnosti v inom členskom štáte. Spoločnosti môžu investovať, vlastniť a riadiť ďalšie európske podniky.

Výnimky 
Určité výnimky z tejto zásady platia tak v členských štátoch, ako aj v tretích krajinách. Týka sa to najmä daní, aspektov verejnej politiky, prania špinavých peňazí a finančných sankcií dohodnutých v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ.
Európska komisia naďalej pracuje na dokončení voľného trhu finančných služieb prostredníctvom zavádzania nových stratégií finančnej integrácie s cieľom uľahčiť občanom a spoločnostiam spravovať svoje peniaze v rámci EÚ.

2. 2. Hľadanie ubytovania

Portugalský trh s nehnuteľnosťami bol v posledných rokoch ovplyvnený výrazným nárastom dopytu turistov (aj keď v roku 2020 a v prvej polovici 2021 rapídne poklesol). Vo veľkých mestách (Lisabon, Porto) a v turistických regiónoch (Algarve) je čoraz ťažšie kúpiť si alebo prenajať ubytovanie.
Je zriedkavé, aby zamestnávateľ ponúkol ubytovanie – v niektorých prípadoch poskytuje pomoc pri hľadaní najlepšej možnosti,  je preto vhodné začať s hľadaním ešte pred príchodom do Portugalska. Internet ponúka veľa stránok (niektoré v angličtine), ktoré poskytujú rozumný prehľad toho, čo je dostupné vo veľkých mestách.
Ak ste v Portugalsku, môžete hľadať prostredníctvom inzercie v tlači:

 • najčítanejšie národné noviny Jornal de Notícias, Correio da Manhã alebo Público vo veľkých mestách;
 • inzertné noviny, napr.: Jornal Ocasião
 • miestne noviny, ak plánujete ostať v menšom meste.

Vždy si overte, či je inzerát dôveryhodný, ak musíte za prehliadku bytu platiť, radšej od svojho zámeru odstúpte. Využiť môžete služby realitných agentov alebo niektoré asociácie, ako napr.  Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) (Portugalská asociácia realitných agentov) alebo alebo Associação Lisbonense de Proprietários (Lisabonská asociácia vlastníkov nehnuteľností). Niektoré banky majú k dispozícii databázu domov a bytov na predaj alebo prenájom.

Nájomné je rôzne v závislosti od typu a lokality. Nasledujúce údaje sa týkajú minimálnych a maximálnych nákladov na prenájom ubytovania v blízkosti Lisabonu:

 • garzónka     (minimum € 550 / maximum € 1 300)
 • 1-izbový byt (minimum € 550 / maximum € 1 500)
 • 2-izbový byt (minimum € 850 / maximum € 2 500)
 • 3-izbový byt (minimum € 1000 / maximum € 3 500)

Nájomné zvyčajne nepokrýva spotrebu vody, elektriny, telefón alebo plyn. K dispozícii sú aj nezariadené byty bez klimatizácie, väčšinou so šatníkom a/alebo s vybavenou kuchyňou. V hlavných univerzitných mestách (aj v Lisabone) zvyknú ľudia prenajímať izby študentom.

Informácie o možnostiach krátkodobého ubytovania nájdete v Alojamento (Ubytovanie) na oficiálnom turistickom portáli Oficial de Turismo de Portugal, informácie o mládežníckych hosteloch v Portugalsku na portáli Juventude.

2. 3. Hľadanie školy

V Portugalsku, od predškolského až po vysokoškolské vzdelávanie, sa môžete sa rozhodnúť pre štátne školy (spravidla zdarma) alebo súkromné. Ak si zvolíte súkromnú školu, uistite sa, či je certifikovaná Ministerstvom školstva (v prípade základného, stredného vzdelávania), Ministerstvom vedy, technológie  a vysokoškolského vzdelávania (v prípade vysokoškolského vzdelania), alebo Inštitútom sociálnej ochrany Instituto de Seguranca Social, I.P. (pre predškolské vzdelanie).

Predškolská príprava, základné (1., 2. a 3. cyklus) a stredoškolské vzdelanie

Aby ste našli vhodnú školu, kontaktujte školy vo vašom okolí, alebo miestny úrad pre vzdelávanie (Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares). Môžete tiež navštíviť portál škôl Portal das Escolas .
Zápis do predškolského zariadenia a prvého ročníka základnej školy je v čase od 15. apríla do 15. júna roka pred nástupom na vzdelávanie. Môžete ho urobiť online prostredníctvom portálu škôl aj osobne (kontaktujte školu, pretože dátumy zápisu sa môžu líšiť). Pre žiakov prichádzajúcich zo zahraničných škôl v priebehu školského roka nie je stanovený konečný dátum na zápis. Pre získanie potrebných informácií je potrebné kontaktovať Školskú radu. Každý žiak do 9. ročníka, ktorý je súčasťou portugalského školského systému a jeho rodným jazykom nie je portugalčina, má nárok na doplnkovú jazykovú podporu popri návšteve klasickej portugalskej triedy s ostatnými žiakmi.

Vyššie vzdelanie (univerzity a polytechnika)

Informácie o inštitúciách vyššieho vzdelania môžete získať od portugalského Generálneho riaditeľstva pre vysoké školstvo. Žiadosti o vysokoškolské štúdium sa zvyčajne podávajú v júli/začiatkom augusta a musia byť podané prostredníctvom príslušných prístupových služieb v mieste, kde žiadateľ žije, alebo, ak sú k dispozícii, v elektronickej podobe na internetovej stránke portugalského Generálneho riaditeľstva pre vysoké školstvo.

Medzinárodné školy

V Portugalsku môžete nájsť nemecké, francúzske, španielske a anglické medzinárodné školy, zamerané zvyčajne na primárne a sekundárne vzdelávanie. Vyskytujú sa prevažne v okolí hlavného mesta, Porto a v oblasti Algarve, ale isté možnosti sú aj v centre a na Madeire. Kontakty sú k dispozícii na www.livinginportugal.com (sekcia Medzinárodné školy). Môžete aj kontaktovať ambasádu alebo konzulát.

2. 4. Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

Implementácia zásady voľného pohybu osôb, ktorá je jedným zo základných kameňov našej európskej výstavby, znamenala zavedenie série praktických pravidiel, ktoré zabezpečia, aby občania mohli slobodne a ľahko cestovať do ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie. Cesta autom po EÚ s automobilom sa stala oveľa menej problematickou. Európska komisia stanovila sériu spoločných nariadení upravujúcich vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia vozidla a možnosť registrácie vášho vozidla v hostiteľskej krajine.
Váš vodičský preukaz v EÚ
V súčasnosti neexistuje žiadny spoločný vodičský preukaz EÚ, ale členské štáty EÚ zaviedli vodičský preukaz „podľa vzoru Spoločenstva“. Tento spoločný model zabezpečuje, aby vodičské preukazy vydané rôznymi krajinami EÚ boli ľahko rozpoznateľné v iných členských štátoch. Všeobecne sa uplatňuje zásada vzájomného uznávania. Preukaz sa vydáva v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, mal by však obsahovať ustanovenia týkajúce sa vzoru Spoločenstva, napríklad základné podmienky, na ktoré sa má preukaz udeliť.
Staré vodičské preukazy vydané pred rokom 1996 sa nemusia vymeniť za nový vodičský preukaz podľa vzoru Spoločenstva a zostávajú platné až do uplynutia ich platnosti.
Ak sa občan EÚ presťahuje do iného členského štátu, nie je potrebné vymeniť si vodičský preukaz, hoci mnohí to často robia z praktických dôvodov. Niektoré členské štáty požadujú, aby sa do preukazu vložili ďalšie údaje, aby sa splnili určité administratívne požiadavky.
V prípade uplynutia platnosti, straty alebo odcudzenia možno v členskom štáte bydliska vydať nový vodičský preukaz v súlade s vnútroštátnymi podmienkami. Občania by sa mali obrátiť na príslušné orgány.
Registrácia vášho auta v hostiteľskej krajine
V prípade, že bývate v inom členskom štáte EÚ a jazdíte tam autom dlhšie ako šesť mesiacov, budete musieť auto zaregistrovať na miestnych úradoch a zaplatiť registračnú daň hostiteľskej krajiny.
Poistenie auta
Občania EÚ môžu poistiť svoje auto v ktorejkoľvek krajine EÚ, pokiaľ má vybraná poisťovacia spoločnosť licenciu hostiteľského vnútroštátneho orgánu na vydávanie príslušných poistných zmlúv. Spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte je oprávnená predať politiku povinnej občianskoprávnej zodpovednosti, iba ak sú splnené určité podmienky. Poistenie bude platné v celej Únii bez ohľadu na to, kde k úrazu došlo.
Zdanenie
Daň z pridanej hodnoty alebo DPH z motorových vozidiel sa bežne platí v krajine, kde bolo vozidlo zakúpené, ale za určitých podmienok sa DPH platí v krajine určenia. Viac informácií o pravidlách, ktoré sa uplatňujú, keď sa vozidlo získa v jednom členskom štáte EÚ a má sa zaregistrovať v inom členskom štáte EÚ, je k dispozícii na odkazu „Daň z motorových vozidiel“.

2. 5. Postupy registrácie a povolenie na pobyt

Rezidenti EÚ/EHP/Švajčiarska a členovia ich rodín
Pri pobyte kratšom ako 3 mesiace nie je potrebné vybavovať žiadne formality, stačí mať pri sebe platný preukaz totožnosti alebo pas. Priami členovia rodiny občana EÚ/EHP majú tie isté práva.
V prípade, že chcú občania EÚ/EHP/Švajčiarska ostať v Portugalsku dlhšie ako 3 mesiace, musia sa zaregistrovať do 30-tich dní pred ukončením 3 mesiacov na Mestskej rade (samospráve) v mieste pobytu. Po registrácii je im vydaný registračný certifikát platný na 5 rokov, alebo na dĺžku pobytu, ak je pobyt kratší ako 5 rokov.
K vydaniu registračného certifikátu je potrebný platný identifikačný doklad a čestné vyhlásenie, že žiadateľ:

 • pracuje na základe pracovnej zmluvy, alebo je samostatne zárobkovo činnou osobou v Portugalsku, alebo
 • má dostatok finančných prostriedkov pre seba i svoju rodinu, alebo
 • je registrovaný vo verejnom alebo súkromnom vzdelávacom zariadení a má dostatok finančných prostriedkov pre seba i svoju rodinu.

Občania krajín EÚ/EHP/Švajčiarska, ktorí žijú v Portugalsku ako členovia rodiny, musia požiadať Câmara Municipal (mestskú radu) v mieste pobytu o registračný certifikát. Musia pritom predložiť platný identifikačný doklad, dokument potvrdzujúci rodinný vzťah a registračný certifikát osoby (občana EÚ/EHP), ktorú sprevádzajú alebo za ktorou idú.
Rodinní príslušníci občana EÚ/EHP/Švajčiarska, ktorí sú občanmi tretích krajín a ktorých pobyt v Portugalsku presahuje 3 mesiace, musia vopred požiadať imigračné služby SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) o rezidentskú kartu – tel. číslo 808 202 653 (pevná linka) / 808 962 690 (mobil), každý  pracovný deň medzi 8:00 a 20:00 hod., e-mail: gricrp.cc@sef.pt. Musia pritom predložiť platný identifikačný doklad, dokument potvrdzujúci rodinný vzťah a registračný certifikát občana EÚ/EHP, ktorého sprevádzajú, alebo za ktorým idú.

2. 6. Kontrolný zoznam pred vaším príchodom do novej krajiny a po ňom

Pred príchodom sa uistite, že máte:

 • platný preukaz totožnosti (pas alebo občiansky preukaz);
 • Európsky preukaz zdravotného poistenia;
 • dokumenty, ktoré preukazujú vaše profesijné skúsenosti a vzdelanie (preložené do portugalčiny, prípadne angličtiny);
 • profesijné certifikáty potrebné v prípade regulovaných profesií, ktoré vám umožnia získať uznanie kvalifikácie v Portugalsku (proces môžete začať pred vycestovaním do Portugalska – kontaktujte PNRQ Ponto Nacional de Referência para as Qualificações Národný referenčný bod pre kvalifikáciu a/alebo NARIC pre ďalšie informácie)
 • fotografie pasového formátu;
 • finančné zdroje na to, aby ste mohli ostať v krajine (predovšetkým na náklady spojené so stravovaním, ubytovaním, dopravou a zdravotnou starostlivosťou).

Odporúčame vám, aby ste:

 • si našli čo najviac informácií ohľadom aktuálnej situácie na pracovnom trhu v Portugalsku (sekcia Životné a pracovné podmienky, internet alebo tlač, ktorá je dostupná aj online);
 • kontaktovali služby sociálneho zabezpečenia vo vašej krajine pre viac informácií o systéme sociálneho zabezpečenia a krytí rizika na území Portugalska,
 • zabezpečili si cestovné poistenie.

Ak nehovoríte po portugalsky, mali by ste sa jazyk vopred naučiť:

 • poobzerajte sa po jazykovej škole, ktorá ponúka výučbu portugalčiny vo vašej krajine;
 • kontaktujte jedno z Centros de Língua Portuguesa (portugalské jazykové centrum) Instituto Camões
 • používajte prístupné e-learningové zdroje na internete, ako napríklad Camões e-learning,  Português mais Perto Platform, Portuguese Online Platform, Practice Portuguese alebo Portuguese Lab;
 • kontaktujte jedno z portugalských jazykových centier vo vašej krajine (ak nejaké sú);
 • ak nemôžete využiť ani jeden z týchto spôsobov, aspoň si kúpte konverzačného sprievodcu a slovník, ktoré vám pomôžu v prvých krokoch.

Existuje celá rada úradných skúšok (ACESSO, CIPLE, DEPLE, DIPLE, DAPLE, DUPLE), ktoré môžete absolvovať vo vlastnej krajine alebo v Portugalsku. Umožnia vám osvedčiť vaše portugalské jazykové znalosti s úrovňou A1 až C2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Ďalšie informácie nájdete na stránke CAPLE – Centro de Avaliação de Português como Língua Estrangeira [Centrum pre hodnotenie portugalčiny ako cudzieho jazyka].

Ak ste si už našli prácu, uistite sa, že:

 • máte kópiu pracovnej zmluvy alebo písomný dokument dokladujúci podmienky ponúkané zamestnávateľom a že im rozumiete;
 • viete, ako často budete vyplácaný a akou formou;
 • ste si vedomý podmienok ubytovania a či bude nájom hradený zamestnávateľom alebo či bude odvádzaný napríklad z vášho platu.

Po príchode, a ak plánujete ostať dlhšie než tri mesiace, by ste mali:

 • registrovať svoj pobyt a pobyt členov vašej rodiny na príslušnom úrade v mieste vášho bydliska (informácie v sekcii 2. 5. Postupy registrácie a povolenie na pobyt)
 • požiadať o daňové identifikačné číslo na miestnom daňovom úrade;
 • požiadať o vydanie zdravotnej kartičky v miestnom zdravotníckom centre;
 • požiadať o kartu sociálneho poistenia, keď začnete pracovať;
 • otvoriť si bankový účet, nakoľko plat je poukazovaný bankovými prevodmi;
 • ak si hľadáte prácu, zaregistrovať sa na príslušnom úrade práce alebo navštíviť www.iefp.pt
 • zlepšiť si portugalčinu.

3. PRACOVNÉ PODMIENKY

3.1. Prehľad pracovných podmienok v Európe

Kvalita práce a zamestnania – zásadný problém so silným hospodárskym a humanitárnym vplyvom. Dobré pracovné podmienky sú dôležité pre blaho európskych pracovníkov a:
– prispievajú k fyzickému a psychickému blahu Európanov;
– prispievajú k hospodárskej výkonnosti EÚ.
Z humanitárneho hľadiska má kvalita pracovného prostredia silný vplyv na celkovú spokojnosť európskych pracovníkov s prácou a životom. Z hospodárskeho hľadiska sú vysokokvalitné pracovné podmienky hnacou silou hospodárskeho rastu a základom pre konkurenčné postavenie Európskej únie. Vysoká spokojnosť s prácou je dôležitým faktorom na dosiahnutie vysokej produktivity hospodárstva EÚ.  Pre Európsku úniu je preto kľúčovou otázkou podpora vytvárania a udržiavania udržateľného a príjemného pracovného prostredia – také, ktoré podporuje zdravie a pohodu európskych zamestnancov a vytvára dobrú rovnováhu medzi pracovným a mimopracovným časom.Zlepšovanie pracovných podmienok v Európe: dôležitý cieľ Európskej únie. 

Prioritou EÚ je zabezpečenie priaznivých pracovných podmienok pre európskych občanov. Európska únia preto spolupracuje s vládami jednotlivých štátov na zabezpečení príjemného a bezpečného prostredia na pracovisku. Podpora členským štátom sa poskytuje prostredníctvom:
– výmeny skúseností medzi rôznymi krajinami a spoločnými akciami
– stanovením minimálnych požiadaviek na pracovné podmienky a zdravie a bezpečnosť pri práci, ktoré sa majú uplatňovať v celej Európskej únii

Kritériá kvality práce a zamestnania
Na dosiahnutie udržateľných pracovných podmienok je dôležité určiť hlavné charakteristiky priaznivého pracovného prostredia, a tým aj kritériá kvality pracovných podmienok. Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) v Dubline je agentúra EÚ, ktorá poskytuje informácie, rady a odborné znalosti o životných a pracovných podmienkach, ako to napovedá názov. Táto agentúra stanovila niekoľko kritérií kvality zamestnania a kvality zamestnania, medzi ktoré patria:
– zdravie a pohoda na pracovisku – to sú zásadné kritériá, pretože dobré pracovné podmienky predpokladajú prevenciu zdravotných problémov na pracovisku, zníženie vystavenia riziku a zlepšenie organizácie práce
– zosúladenie pracovného a nepracovného života – občania by mali mať možnosť nájsť rovnováhu medzi časom stráveným v práci a vo voľnom čase
– rozvoj zručností – kvalitné zamestnanie je miestom, ktoré poskytuje možnosti na odbornú prípravu, zlepšenie a kariérne možnosti
Práca nadácie Eurofound prispieva k plánovaniu a navrhovaniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe.

Zdravie a bezpečnosť pri práci
Európska komisia podnikla širokú škálu aktivít na podporu zdravého pracovného prostredia v členských štátoch EÚ. Okrem iného vypracovala Stratégiu Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na obdobie rokov 2002 – 2006. Táto stratégia bola vypracovaná s pomocou vnútroštátnych orgánov, sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií. Zameriava sa na podporu medzinárodnej spolupráce a nevyhnutnosť silnej kultúry prevencie. V súčasnosti prebieha nová stratégia na obdobie rokov 2007 – 2012.
Cieľom politiky Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci je dlhodobé zlepšovanie životných podmienok pracovníkov EÚ. Zohľadňuje fyzický, morálny a sociálny rozmer pracovných podmienok, ako aj nové výzvy, ktoré so sebou prináša rozšírenie Európskej únie o krajiny strednej a východnej Európy. Zavedenie noriem EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci výrazne prispelo k zlepšeniu situácie pracovníkov v týchto krajinách.

Zlepšenie pracovných podmienok stanovením minimálnych požiadaviek spoločných pre všetky krajiny EÚ
Zlepšenie životných a pracovných podmienok v členských štátoch EÚ do značnej miery závisí od stanovenia spoločných pracovných noriem. Pracovné zákony a nariadenia EÚ stanovili minimálne požiadavky na udržateľné pracovné prostredie a teraz sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch. Zlepšenie týchto noriem posilnilo práva pracovníkov a je jedným z hlavných úspechov sociálnej politiky EÚ.

3. 2. Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Možnosť uznania vašej kvalifikácie a kompetencií môže vo vašom rozhodovaní sa, či sa zamestnať v inom štáte EÚ, zohrať rozhodujúcu úlohu. Nanešťastie, odlišné vzdelanie v každej krajine spôsobuje zamestnávateľom ťažkosti pri správnom posudzovaní kvalifikácie uchádzačov z iných krajín.

Základné princípy uznávania odbornej kvalifikácie v EÚ
Jedným zo základných princípov EÚ je, že každý jej občan má mať možnosť voľne vykonávať svoju profesiu v akomkoľvek členskom štáte. Tento princíp sa žiaľ nedá uplatniť všade, pretože niektoré profesie môžu byť obmedzované národnými reštrikciami hostiteľských štátov.
Na prekonanie týchto prekážok EÚ vytvorila systém uznávania odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa profesie rozdeľujú na regulované (na ktorých výkon je zo zákona potrebná istá odbornosť) a zákonom hostiteľského členského štátu neregulované profesie.
Rada Európy predstavila sériu nástrojov, ktoré majú zabezpečiť zlepšenie v rámci transparentnosti a uznávania kvalifikácií či už v rámci vzdelania alebo práce.
1. Systém Európskych kvalifikácií (EQF) – Jeho zásadným cieľom je vytvorenie prepojení medzi rozdielnymi národnými kvalifikačnými systémami a zabezpečenie hladkého prenosu a uznania diplomov. Jednotlivci aj zamestnávatelia budú ľahšie chápať a porovnávať kvalifikácie získané v inej krajine. Krajiny budú môcť spájať svoje kvalifikačné systémy a od roku 2012 všetky nové kvalifikácie môžu zverejňovať údaje v systéme.
2. Národné informačné centrá pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARIC) – V roku 1984 bola na podnet Európskej komisie vytvorená sieť Národných informačných centier pre uznávanie dokladov o vzdelaní. NARIC poskytujú informácie ohľadom uznávania štúdií, ktoré prebehli v zahraničí. Tieto informačné centrá sa nachádzajú v každom členskom štáte Európskej únie, tak isto aj v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru a v procese uznávania kvalifikácii v rámci Európy zohrávajú rozhodujúcu úlohu.
3. Európsky systém prenosu kreditov (ECTS) – Snahou Európskeho systému prenosu kreditov je uľahčiť uznávanie štúdia medzi členskými krajinami. Poskytuje prenos štúdia z jednej vzdelávacej inštitúcie na druhú a ponúka mnoho spôsobov, ako získať diplom.
4. Europass – je nástroj na zabezpečenie prehľadnosti odborných zručností. Skladá sa z 5 štandardizovaných dokumentov:
1. CV (Europass životopis),
2. jazykový pas Europass,
3. Europass doplnok k osvedčeniu
4. Europass doplnok k diplomu a
5. Europass mobilita
Systém Europass umožňuje jasné a jednoduché pochopenie zručností a kvalifikácií kdekoľvek v Európe. Centrá Europass, fungujúce v každom štáte Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, boli zriadené ako hlavné miesta, kde môžu obyvatelia o systéme Europass nájsť potrebné informácie
Databáza Európskej komisie pre regulované profesie zahŕňa vyhľadávač profesií v štátoch EÚ EHP a Švajčiarsku, kontaktné body a informácie o kompetentných úradoch.

3. 3. Druhy zamestnania

Minimálny vek na prácu je 16 rokov, ak:

 • osoba dokončila povinnú školskú dochádzku (druhý stupeň)
 • je fyzicky aj psychicky schopná výkonu práce.

Z tohto dôvodu väčšina mladých ľudí vstupuje na trh práce po 18-tom roku veku (v tomto veku už nie je vzdelávanie povinné).

Pracovná zmluva
Prostredníctvom pracovnej zmluvy sa jednotlivec zaväzuje na poskytnutie práce jednej alebo viacerým osobám za odmenu, ako súčasť organizácie a pod dohľadom oprávneného zamestnávateľa.
Zmluva na dobu neurčitú (trvalý pracovný pomer): takáto zmluva nevyžaduje žiadne zvláštne formality  (pre zahraničných pracovníkov) a musí mať písomnú podobu. Zamestnávateľ musí pracovníkovi poskytnúť písomné informácie so základnými údajmi príslušnej zmluvy, či pracovného vzťahu, a to v jazyku, ktorému rozumie. Tiež môže byť stanovená skúšobná doba, počas ktorej môžu pracovný pomer ukončiť obe strany bez udania dôvodu alebo požadovania peňažnej kompenzácie.
Zmluva na dobu určitú: takáto zmluva musí mať písomnú podobu a môže byť podpísaná iba na splnenie dočasných potrieb v rámci spoločnosti, na dobu nevyhnutne potrebnú na uspokojenie týchto potrieb. Zmluva nemôže mať trvanie viac ako 2 roky a podpisuje sa na obdobie maximálne 6-tich mesiacov alebo menej. Môže byť predĺžená maximálne 3-krát a obdobie nesmie presiahnuť počiatočné obdobie platnosti zmluvy.
Zmluva na nešpecifikovanú dobu trvania: trvá po dobu potreby zastúpenia absentujúceho zamestnanca alebo dokončenie aktivity, projektu, práce alebo úloh, na ktoré sa zmluva vzťahuje. Táto zmluva nemôže trvať dlhšie ako 4 roky.
Zmluva na veľmi krátku dobu určitú: používaná pri sezónnych prácach v poľnohospodárstve alebo turistických podujatiach trvajúcich, nie viac ako 35 dní. V tomto prípade sa nevyžaduje písomná forma, ale zamestnávateľ musí informovať sociálnu inštitúciu najneskôr v deň nástupu zamestnanca prostredníctvom online formuláru Segurança Social Direta. Uviesť je potrebné – adresy zúčastnených strán, miesto výkonu práce, vykonávané aktivity, mzda, deň nástupu a trvanie pracovnej zmluvy. Celkové trvanie pracovného pomeru s rovnakým zamestnávateľom nesmie presiahnuť 70 pracovných dní počas kalendárneho roka (vrátane predĺžení). V opačnom prípade, ak nie je písomne stanovená iná lehota, zmluva sa bude automaticky považovať za uzatvorenú na dobu určitú 6 meisacov, ako ochrana práv zamestnanca.
Prerušovaná práca: zmluvy na tento druh práce využívajú firmy, ktorých aktivity a pracovné činnosti zamestnancov sú prerušované alebo v rôznej intenzite, kedy sa činnosť zamestnancov prerušuje na jedno alebo viac období odstávky. Vyžaduje sa písomná forma pracovnej zmluvy a  musia stanovovať ročný počet pracovných hodín alebo dní. Zamestnanec pritom musí odpracovať na plný úväzok minimálne 6 mesiacov (z čoho 4 mesiace musia byť po sebe) za každý kalendárny rok. Takáto zmluva nemôže byť na dobu určitú alebo považovaná za dočasnú prácu.
Práca na čiastočný úväzok: vždy v písomnej forme, týždenný pracovný čas je kratší ako počas hlavného pracovného pomeru. Práca môže byť vykonávaná len pár dní do týždňa, mesiaca, alebo roka, pričom počet dní musí byť ustanovený dohodou.
Práca na diaľku:  poskytovanie zákonom podmienenej práce, obyčajne nie v priestoroch zamestnávateľa, za použitia informačných a komunikačných technológií. Zmluva na tento druh práce nemôže trvať viac ako 3 roky.
Dočasná pracovná zmluva na dobu určitú, alebo dobu neurčitú: zamestnanec uzatvára zmluvu s agentúrou dočasného zamestnávania, ktorá mu vypláca mzdu, ale zamestnanec vykonáva prácu pre užívateľského zamestnávateľa (takéto zmluvy nesmú byť uzatvorené na viac ako 2 roky).
Zmluva na dobu neurčitú pre dočasné poskytovanie služieb: zamestnanec uzatvára zmluvu na dobu neurčitú s agentúrou dočasného zamestnávania a prácu vykonáva pre užívateľského zamestnávateľa na dočasnej báze.

Sezónna práca
Niektoré pracovné portály majú špecifickú sekciu pre sezónne práce.

V niektorých prípadoch (najmä v poľnohospodárstve) je sezónna práca dostupná aj pre občanov tretích krajín, musia mať však pred podaním žiadosti o vízum písomnú pracovnú zmluvu, pracovný prísľub alebo vyhlásenie zamestnávateľa.
Typy víz:
– krátkodobé sezónne pracovné vízum (umožňuje pobyt až 90 dní)
– dlhodobejšie vízum na dočasný pobyt na účely sezónnej práce (umožňuje pobyt až 9 mesiacov s možnosťou predĺženia na 1 rok po pobyte v Portugalsku)
O ktorékoľvek vízum je možné požiadať na konzulárnom úrade. Akékoľvek pracovné zmluvy so štátnymi príslušníkmi tretích krajín podliehajú povinnému oznámeniu inštitúcii sociálneho zabezpečenia  a pracovnému úradu.

3. 4. Pracovné zmluvy

Pracovné zmluvy nie sú predmetom žiadnych osobitných formalít, ak zákon neustanovuje inak. Portugalské právo vyžaduje, aby zmluvy na dobu určitú, zmluvy na dobu neurčitú, vedľajší pracovný pomer, teleprácu, či dočasnú prácu, boli ustanovené písomne.

Písomná pracovná zmluva musí obsahovať:

 • identifikáciu zamestnávateľa (adresa/sídlo zamestnávateľa) a  zamestnanca;
 • dôvod uzatvorenia zmluvy, uvedenie konkrétnych skutočností;
 • predmet zmluvy, vrátane druhu práce/povinností, ktoré budú vykonávané;
 • plat
 • miesto výkonu práce a pracovný čas;
 • dátum začatia výkonu práce;
 • dátum, kedy zmluva nadobudne platnosť a kedy vyprší pri zmluvách na dobu určitú.

Zmluvné strany majú informačnú povinnosť. Zamestnávateľ musí informovať zamestnanca o dôležitých aspektoch pracovného vzťahu: miesto výkonu práce, profesijná kategória alebo povinnosti zamestnanca, dátum podpísania pracovnej zmluvy a dátum nadobudnutia účinnosti, predpokladaná doba trvania (v prípade pracovných zmlúv na dobu určitú), výpovedná lehota, ktorú musia obe strany dodržať v prípade ukončenia pomeru, výška výplaty a frekvencia platieb, denný a týždenný pracovný čas, nárok na dovolenku, číslo úrazového poistenia, uplatiteľná kolektívna dohoda.  Zamestnanec musí informovať zamestnávateľa o všetkých aspektoch, ktoré sa dotýkajú jeho výkonu práce.
Zamestnanci, ktorí majú poskytovať svoje služby v inom členskom štáte po dobu dlhšiu ako jeden mesiac, musia dostať písomné informácie od zamestnávateľa pred ich odchodom, týkajúce sa predpokladaného trvania práce v zahraničí, meny a miesta zaplatenia finančných príspevkov, podmienok pre repatriáciu a prístupu k zdravotnej starostlivosti.

Skúšobná doba
Skúšobná doba je počiatočnou fázou výkonu práce, počas ktorej sa obe strany môžu rozhodnúť, či chcú pokračovať v pracovnom vzťahu. Strany sa môžu písomne dohodnúť nevyužiť takúto možnosť.
V prípade zmlúv na dobu neurčitú trvá skúšobná doba 90 dní pre väčšinu zamestnancov, 180 dní v zamestnaniach zahŕňajúcich technickú zdatnosť alebo veľký stupeň zodpovednosti a 240 dní  pre riadiace funkcie a vedúcich pracovníkov.

Skúšobná doba je:

 • 30 dní, ak ide o zmluvu na dobu určitú v trvaní šesť mesiacov a viac,
 • 15 dní ak ide o zmluvu na dobu určitú v trvaní menej ako 6 mesiacov alebo v prípade zmluvy na dobu nešpecifikovanú, u ktorej je predpoklad, že nepresiahne trvanie 6 mesiacov.

Skúšobná doba môže byť skrátená alebo sa od nej môže upustiť podľa:

 • trvania predchádzajúcej zmluvy na dobu určitú na vykonávanie rovnakej aktivity, alebo
 • dočasnej práce vykonávanej na rovnakej pozícii, alebo
 • poskytovania služieb za rovnakým účelom na základe zmluvy s rovnakým zamestnávateľom.

3. 5. Špeciálne kategórie

Portugalské zákony ustanovili pravidlá na ochranu detí a mladistvých. Minimálny legálny vek na prácu je 16 rokov.

Maloleté deti, mladšie ako 16 rokov, môžu pracovať, iba ak ukončili povinnú školskú dochádzku, alebo v rovnakom čase navštevujú stredoškolské vzdelanie alebo odborné vzdelávanie. Môžu vykonávať iba ľahkú prácu, za ktorú sa považuje vykonávanie jednoduchých úloh, ktoré nevyžadujú fyzickú alebo psychickú záťaž a ktoré neohrozujú ich fyzickú integritu, bezpečnosť, zdravie, vzdelávanie alebo odborný výcvik. Maloletým nie je povolené robiť nadčasy, nočná práca je povolená len za špeciálnych okolností (ako napr. účasť na umeleckých a kultúrnych aktivitách).
Ľudia so zníženou schopnosťou pracovať, zdravotne postihnutí alebo chronicky chorí ľudia môžu požiadať o flexibilnú pracovnú dobu, ktorá by vyhovovala ich špecifickým potrebám a ich preferencii práce na čiastočný úväzok alebo prácu z domu. Sú oslobodení od flexibilnejších foriem práce, ktoré by ohrozovali ich zdravie alebo bezpečnosť na pracovisku a tiež od práce nadčas. Zamestnávateľ im musí poskytnúť vhodné pracovné podmienky, prispôsobené pracovné miesto, vhodné úvodné aj ďalšie vzdelávanie.
Tehotné ženy, ženy s deťmi do 12 mesiacov veku a/alebo kojace ženy môžu byť oslobodené od práce nadčas alebo nočnej zmeny. Taktiež môžu byť oslobodené od práce v súlade s adaptačnou schémou, časovou bankou alebo sústredeným harmonogramom práce.
Zamestnanci s rodinnými záväzkami (1 alebo viac detí vo veku do 12 rokov, dieťa akéhokoľvek veku so zdravotným postihnutím alebo chronickou chorobou) majú možnosť pracovať počas flexibilnej pracovnej doby alebo môžu pracovať na čiastočný pracovný pomer maximálne po dobu 2 – 4 rokov (podľa počtu detí do 12 rokov a/alebo s ohľadom na zdravotné postihnutie )

3. 6. Samostatne zárobkovo činné osoby

Založenie spoločnosti so sebou prináša riziká, ktoré sa musia posúdiť a prináša nutnosť dôležitých rozhodnutí, vrátane legálneho statusu spoločnosti – s dôsledkami pre zodpovednosť podnikateľa a zodpovednosť podniku.
Spoločnosť s jednou osobou má obyčajne právnu formu Empresário em Nome Individual (jediný majiteľ), alebo Sociedade Unipessoal por Quotas (akciová spoločnosť jedného akcionára).
Spoločnosť s viac ako jednou osobou môže mať viacero právnych foriem, najčastejšie je to Sociedade em Nome Colectivo (partnerstvo, s nelimitovanou zodpovednosťou, kde akcionári sú subsidiárne zodpovední voči spoločnosti a sú spoločne a nerozdielne veriteľmi), Sociedade por Quotas (spoločnosť s ručením obmedzeným, zodpovednosť akcionára je limitovaná základným imaním), Sociedade Anónima (verejná spoločnosť s ručením obmedzením, každý akcionár obmedzuje svoju zodpovednosť a účasť na hodnotu svojich upísaných akcií).

Základnými krokmi pri zakladaní podniku sú:

 1. požiadať o certifikát  o spôsobilosti,
 2. vložiť počiatočný kapitál spoločnosti v úverovej spoločnosti,
 3. získať verejnú listinu overenú notárom (dobrovoľné, pokiaľ je prepísaný nehnuteľný majetok);
 4. predložiť vyhlásenie o začatí podnikania miestnemu daňovému úradu;
 5. zaregistrovať spoločnosť do Conservatória do Registo Comercial (Obchodný register);
 6. zaregistrovať sa do sociálnej poisťovne ako platiteľ.

Proces založenia podniku môže byť zjednodušený:

 • prostredníctvom online služby Empresa Online na stránke Espaço Empresa so zmluvou podpísanou majiteľom spoločnosti (pre spoločnosti s ručením obmedzeným, jedného akcionára spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti)
 • prostredníctvom služieb ponúkaných Instituto dos Registos e do Notariado (portugalský regulačný orgán pre registračné služby a notársku profesiu) v Lojas do Cidadão (poradenské centrum) a Espaços Empresa [informačné a servisné centrá].

Veľká pozornosť sa musí klásť na právne predpisy upravujúce založenie podniku v mnohých oblastiach aktivít, ktoré vyžadujú licenciu predtým, než aktivita začne.
Espaço Empresa poskytujú potenciálnym podnikateľom všetky potrebné informácie potrebné pri plánovaní, zakladaní spoločnosti a začatí činnosti. Práca na diaľku a Coworking” sa v Portugalsku stáva čoraz populárnejším medzi nezávislými pracovníkmi, podnikateľmi a začínajúcimi podnikmi. Pandémia priniesla nárast coworkingových a co-life riešení. Existuje sieť viac ako 230 takýchto priestorov a mnohé z týchto priestorov sú mimoriadne naklonené projektom pochádzajúcim z iných krajín.

3. 7. Platové podmienky

Všetci zamestnanci majú zaručenú minimálnu mesačnú mzdu, ktorá sa každoročne ustanovuje na základe právnych predpisov. Výpočet tejto mzdy berie do úvahy faktory, ako sú potreby pracovníkov, zvyšovanie životných nákladov a vývoj produktivity a zároveň je potrebné zabezpečiť, aby boli mzdy v súlade s politikou riadiacou príjmy a ceny.

V roku 2022 bola minimálna mzda 705 €.

V niektorých sektoroch sú mzdy stanovené prostredníctvom kolektívneho vyjednávania.
Mzda je tvorená základnou mzdou a ďalšími pravidelnými alebo ad-hoc príspevkami platenými priamo alebo nepriamo v hotovosti alebo v naturáliách. Okrem mesačnej mzdy môže byť vyplácaný príspevok na obed, príspevky na dopravu alebo cestu.
Mesačné, denné a hodinové mzdy sú najpoužívanejšie spôsoby platby. Ročný plat je tiež používaný veľkými spoločnosťami, najmä nadnárodnými, v priebehu náborového jednania. Provízia sa často vypláca pri práci zameranej na predaj.
Mzdy sú obyčajne vyplácané bankovým prevodom, hoci niektorí zamestnávatelia stále platia šekom alebo hotovosťou. Bez ohľadu na spôsob platby, zamestnanec  dostáva výplatnú pásku, ktorá ukazuje odmenu (hrubú mzdu, príspevok na obed atď.) a zrážky (daň z príjmu fyzických osôb [IRS], poistné na sociálne zabezpečenie hradené zamestnancom, celkom 11% z hrubej mzdy a akékoľvek ďalšie príspevky, s ktorých zrážkami zamestnanec súhlasil, ako sú odborové poplatky). Zamestnávateľ je zodpovedný za prevod zrazenej sumy príslušnému orgánu sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu. Zamestnávateľ v januári odovzdá zamestnancovi potvrdenie o výške zárobku za predchádzajúci rok. Zamestnanec žiada o toto potvrdenie pre odovzdanie ročného zúčtovania dane daňovému úradu.
Zamestnanci majú právo na vianočný príspevok vo výške mesačného platu, ktorý musí byť vyplatený do 15. decembra každý rok (14. plat) a na platbu počas dovolenky, zodpovedajúcu platu, ktorý by dostali, ak by pracovali. Zamestnanci sú tiež oprávnení na dovolenkový bonus, ktorý zahŕňa základnú platbu a ďalšie platby zohľadňujúce špecifický spôsob vykonávania práce (13. plat).

3. 8. Pracovná doba

Normálny pracovný čas nesmie prekročiť 8 hodín denne, 40 hodín do týždňa. Pracovné právo umožňuje flexibilitu v dennom, alebo týždennom pracovnom čase, prostredníctvom kolektívneho vyjednávania alebo zmluvy medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Limit 12 hodín denne alebo 60 hodín týždenne nikdy nesmie byť prekročený a zamestnanci sú oprávnení na zodpovedajúcu dodatočnú dobu oddychu. Pracovné právo tiež stanovuje pravidlá pre časové banky, adaptačné schémy a koncentrované pracovné plány.
Prestávka: Pracovný deň musí byť prerušený prestávkou, nie kratšou ako hodinu a nie dlhšou ako dve hodiny tak, aby zamestnanec nepracoval viac ako 5 hodín sústavne. Kolektívna zmluva môže umožniť zamestnancom pracovať po dobu až šiestich hodín nepretržite, alebo môže skrátiť, predĺžiť alebo eliminovať prestávku.
Denný odpočinok: zamestnancovi sa garantuje minimálne 11 nepretržitých hodín medzi dvoma nasledujúcimi pracovnými dňami. V odvetviach, ktoré zabezpečujú nepretržitú prevádzku alebo výrobu (napr. v nemocniciach, prístavoch, letiskách, telekomunikáciách, priemyselnej výrobe, kde je nepretržitá prevádzka, atď.) platia osobitné pravidlá, ale zamestnancom je vždy garantovaná minimálna náhradná doba odpočinku.
Týždenný čas odpočinku: podľa zákona je nedeľa povinný deň odpočinku. Okrem toho  môže byť udelený ďalší poldňový alebo celodenný odpočinok (vo všeobecnosti sobota), ktorý môže nadväzovať, alebo byť oddelený.
Nadčas: každá práca mimo pracovného času. Zamestnanci sú povinní pracovať nadčas, pokiaľ výslovne nepožiadajú o výnimku z oprávnených dôvodov. Práca nadčas ustupuje  a nahrádza ju flexibilný pracovný čas (časové kredity, adaptabilné schémy, koncentrované pracovné plány, zmeny). Každý zamestnanec môže pracovať nadčas maximálne 150 hodín ročne v stredných a veľkých podnikoch, alebo 175 hodín ročne v mikro a malých spoločnostiach. Práca nadčas v bežný pracovný deň oprávňuje zamestnanca na nasledovné príplatky: 25 % platby za prvú hodinu alebo jej časť, 37,5 % za nasledovnú hodinu alebo jej časť, 50 % za hodinu alebo jej časť počas povinných alebo doplnkových dní týždenného odpočinku alebo štátnych sviatkov.
Zamestnanci, ktorým práca nadčas bráni v dennom odpočinku sú oprávnení na platené voľno zodpovedajúce chýbajúcemu času odpočinku. Toto voľno musí byť udelené počas nasledujúcich troch dní. Zamestnanci pracujúci nadčas počas dňa povinného odpočinku sú oprávnení čerpať jeden deň plateného voľna počas nasledujúcich troch dní.
Nočná práca: je práca trvajúca najmenej 7 hodín a maximálne 11 hodín, ktorá vždy zahŕňa časový úsek od 00:00 do 05:00. Kolektívna zmluva môže predĺžiť nočnú prácu  na dobu medzi 22:00 jeden deň a 07:00 nasledujúci deň. Nočnej práci zodpovedá zvýšenie mzdy o 25% ( alebo viac, ak je stanovené kolektívnou zmluvou) nad ekvivalent dennej práce.
Práca na zmeny: považuje sa za ňu organizovanie práce do skupín, v ktorých zamestnanci nepretržite vykonávajú rovnakú prácu v rotácii, čo znamená, že práca sa môže vykonávať v rôznych časoch počas daného obdobia dní alebo týždňov.  Na základe systému nepretržitej prevádzky, zmeny musia byť organizované tak, aby zamestnancom bol zaručený aspoň jeden deň oddychu za sedem dní.

3. 9. Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská …)

V každom kalendárnom roku majú všetci zamestnanci nárok na určitú dobu platenej dovolenky v trvaní najmenej 22 pracovných dní. Nárok na dovolenku sa získava vstupom do pracovného pomeru a nadobúda účinnosť od 1. januára každého kalendárneho roka. Po 6-tich plných mesiacoch vykonávania práce (v roku podpisu pracovnej zmluvy), má zamestnanec nárok na 2 dni voľna za každý mesiac v práci, až do maxima 20 pracovných dní. Zmluvy trvajúce kratšie ako 6 mesiacov oprávňujú zamestnancov na 2 pracovné dni voľna za každý celý mesiac trvania zmluvy. Ak skončí kalendárny rok predtým, ako ubehne polročná lehota, môže byť dovolenka vyčerpaná do 30. júna nasledujúceho roka, avšak len 30 dní dovolenky môže byť vyčerpaných za kalendárny rok.

Sviatky (povinné štátne sviatky):
1. január (Nový rok)
Veľký piatok
Veľkonočná nedeľa
25. apríl (Deň slobody)
1. máj (Deň práce)
Corpus Christi (pohyblivý dátum máj/jún)
10. jún (Deň Portugalska)
15. august
5. október (Vznik republiky)
1. november (Sviatok Všetkých svätých)
1. december (Obnovenie nezávislosti)
8. december (Nepoškvrnené počatie Panny Márie)
25. december (Sviatok vianočný)

Mimo zákonom stanovených sviatkov je dňom pracovného pokoja ešte Fašiangový utorok (pohyblivý sviatok vo februári/marci) a za sviatky sa môžu považovať miestne (samosprávne) sviatky, na základe kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy.
Absencia a špeciálna dovolenka: Absencia v práci kvôli chorobe je ospravedlnená, vzniknutá strata v plate je pokrytá systémom sociálneho zabezpečenia. Zamestnanci majú nárok na absenciu v prípade: nehody, svadby, smrti člena rodiny, cesty do vzdelávacej inštitúcie, alebo v prípade zodpovednosti  za výchovu maloletého.
V prípade narodenia dieťaťa má matka a otec nárok na prvotnú rodičovskú dovolenku 120 alebo 150 po sebe nasledujúcich dní, ktoré sa môžu navýšiť o 30 dní. Tento nárok môže byť použitý iba jedným z rodičov, alebo môžu byť zdieľané medzi nimi v dvoch obdobiach 15-tich po sebe idúcich dní po počiatočnom období povinnej dovolenky. Matka po pôrode dieťaťa musí dostať dovolenku najmenej 6 týždňov a tiež môže využiť dovolenku 30 dní pred narodením dieťaťa. Otec si tiež musí vybrať dovolenku 15 dní, ktoré môžu byť po sebe idúce, alebo prerušované, počas 30 dní po narodení dieťaťa, pričom prvých 5 dní musí byť bezprostredne po narodení dieťaťa. Ďalej má otec nárok na ďalších 10 dní dovolenky, ktoré môžu byť po sebe idúce, alebo prerušované a ktoré si musí vybrať v období počas materskej dovolenky matky dieťaťa.
V prípade adopcie dieťaťa vo veku do 15 rokov je adoptívny rodič oprávnený na adopčnú dovolenku ekvivalentnú materskej dovolenke, počnúc dňom súdneho alebo administratívneho zverenia dieťaťa.
Rodičia majú nárok aj na doplnkovú rodičovskú dovolenku, v prípade opatery vlastného alebo adoptovaného dieťaťa do 6 rokov, ktorá môže byť vyčerpaná rôznymi spôsobmi, napr.: 3 mesiace rodičovskej dovolenky; práca na čiastočný úväzok po dobu 12 mesiacov; atď. Keď tieto nároky vypršia, rodičia majú nárok na špeciálnu dovolenku na starostlivosť o dieťa (vlastné alebo adoptované) v trvaní maximálne 2 rokov, ktoré môžu byť vyčerpané naraz alebo prerušovane.
Zamestnanci majú nárok na dovolenku na starostlivosť o člena rodiny v prípade choroby alebo nehody podľa nasledovného: maximálne 30 dní ročne, ak ide o dieťa vo veku do 12 rokov, postihnutého alebo chronicky chorého člena rodiny, maximálne 15 dní ročne, ak ide o dieťa staršie ako 12 rokov, manžela alebo iného člena rodiny vrátane otca, matky, sestry alebo brata zamestnanca.
Ak zamestnanec popri práci študuje akýkoľvek stupeň akademického vzdelávania, môže sa posudzovať ako zamestnanec – študent, môže žiadať o úpravu pracovného času alebo o uvoľnenie z práce na 6 hodín týždenne bez straty akýchkoľvek práv. Jeho absencia v práci počas dní skúšok je tiež ospravedlnená.

3. 10. Ukončenie pracovného pomeru

Pracovné zmluvy môžu zaniknúť kvôli: vypršaniu doby (na konci zmluvnej doby a za okolností daných zákonom); na podnet zamestnávateľa alebo zamestnanca, na základe vzájomnej dohody strán. Po ukončení pracovného pomeru musí zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní s uvedením dňa začiatku a skončenia práce, pracovnej pozície, rovnako ako aj ostatné dokumenty potrebné na oficiálne účely, predovšetkým sociálne zabezpečenie.
Výpoveď zo strany zamestnanca: zamestnanec môže okamžite vypovedať zmluvu v prípade úmyselného neplatenia za prácu zamestnanca zo strany zamestnávateľa, neadekvátnych zdravotných a bezpečnostných pracovných podmienok, škody na majetku zamestnanca, útokov na jeho fyzickú,  či morálnu integritu, slobodu, česť a dôstojnosť.
Bez uvedenia dôvodu môže dať zamestnanec výpoveď písomným oznámením o výpovedi zamestnávateľovi 30 až 60 dní vopred v závislosti od toho, či odpracoval menej alebo viac ako dva roky. V prípade zmlúv na dobu určitú, musí podať písomné oznámenie 30 alebo 15 dní vopred, podľa toho, či je zmluva uzatvorená na viac alebo menej ako 6 mesiacov. Sú aj ďalšie špecifické pravidlá pre výpoveď, v závislosti na type pracovnej zmluvy.
Výpoveď zo strany zamestnávateľa – v prípade nasledujúcich situácií:

 • prepustenie ako výsledok pochybenia zamestnanca v prípadoch určených zákonom
 • hromadné prepustenie: ukončenie pracovných vzťahov trvajúcich viac ako 3 mesiace s viacerými zamestnancami (najmenej 2-5 zamestnancov, v závislosti na veľkosti spoločnosti), z objektívnych príčin vrátane zatvorenia jednej alebo viacerých prevádzok spoločnosti alebo redukciou zamestnancov z ekonomických, štrukturálnych alebo technologických dôvodov
 • zrušenie pracovného miesta z ekonomického dôvodu, situácie na trhu práce alebo zo štrukturálnych, technologických dôvodov vzťahujúcich sa na spoločnosť, keď sa neaplikuje hromadné prepúšťanie (toto sa môže vzťahovať na jedno pracovné miesto a jedného zamestnanca)
 • výpoveď z dôvodu neschopnosti sa prispôsobiť, keď zamestnanec nie je schopný sa prispôsobiť práci  a vzhľadom na spôsob práce zamestnanca sa stáva prakticky nemožné udržiavať pracovný vzťah

Zamestnanec môže, prostredníctvom súdneho príkazu, požiadať o preventívny odklad výpovede, a to do 5-tich pracovných dní od jej doručenia.

3. 11. Zastupovanie pracovníkov

V Portugalsku sa uplatňuje princíp odborovej slobody. To znamená, že zamestnanci môžu zakladať alebo rušiť odborové združenia a môžu sa stať členmi alebo zrušiť členstvo v ktoromkoľvek odbore. Odborové združenia sú oprávnené: uzatvárať kolektívne zmluvy; poskytovať služby ekonomického a sociálneho charakteru svojim členom; zúčastňovať sa na príprave pracovnej legislatívy; iniciovať a zasahovať do súdnych sporov a administratívnych procedúr na ochranu záujmov členov; zúčastňovať sa na procesoch reštrukturalizácie podniku (predovšetkým súvisiacich so vzdelávacími činnosťami, alebo pri zmene pracovných podmienok). Odborové aktivity v rámci podniku sú garantované, a to najmä prostredníctvom zástupcov odborov na pracovisku, odborových výborov a medziodborových výborov. Zástupcovia odborov na pracovisku sú volení priamym tajným hlasovaním a majú nárok určitý počet hodín mesačne zapájať sa do odborového hnutia.
V Portugalsku miera členstva v odborových organizáciách závisí od povolania a/alebo od odvetvia činnosti a vo všeobecnosti nie je príliš vysoká. Väčšina zamestnávateľov, najmä pri nábore, neberie do úvahy, či je niekto členom odborovej organizácie alebo nie.

3. 12. Pracovné spory – štrajky

Kolektívne pracovné štrajky, predovšetkým tie, ktoré vyplývajú z podpisovania kolektívnych zmlúv, môžu byť vyriešené zmierom alebo s pomocou mediačných služieb ministerstva zodpovedného za pracovné vzťahy. Právo na štrajk je zakotvené v Ústave. Rozhodnutie štrajkovať je dané Asociáciou odborových zväzov. Štrajk musí byť ohlásený, písomné oznámenie o štrajku musí byť zamestnávateľovi a príslušnému ministerstvu nahlásené najmenej 5 dní vopred. Ak sa štrajk bude odohrávať v podniku alebo zariadení určenom na zlepšenie sociálnych podmienok pracovníkov, oznámenie sa musí dať aspoň 10 dní vopred a musí sa zabezpečiť aspoň minimálny objem služieb.
Zamestnávatelia nemôžu prijímať nových pracovníkov a / alebo dojednať zmluvy s podnikmi za účelom nahradiť alebo vykonávať úlohy štrajkujúcich robotníkov. Zákon zakazuje akékoľvek donútenie, predsudky alebo diskrimináciu pracovníkov z dôvodu, že sa do štrajku zapojili alebo nie. Avšak pracovníci, ktorí štrajkujú, strácajú nárok na odmenu.

3. 13. Odborná príprava

Pojem odborné vzdelávanie a príprava sa vzťahuje na praktické činnosti a kurzy súvisiace s konkrétnym povolaním alebo povolaním, ktorých cieľom je pripraviť účastníkov na ich budúcu kariéru. Odborná príprava je základným prostriedkom na dosiahnutie profesionálneho uznania a zlepšenie šancí získať prácu. Je preto nevyhnutné, aby systémy odborného vzdelávania v Európe reagovali na potreby občanov a trhu práce s cieľom uľahčiť prístup k zamestnaniu. Odborné vzdelávanie a príprava sú podstatnou súčasťou politiky EÚ už od samotného založenia Európskeho spoločenstva. Je tiež kľúčovým prvkom takzvanej lisabonskej stratégie EÚ, ktorej cieľom je premena Európy na svetovo najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu znalostnú spoločnosť. V roku 2002 Európska rada opätovne potvrdila túto zásadnú úlohu a stanovila ešte jeden ambiciózny cieľ – urobiť európske vzdelávanie a odbornú prípravu celosvetovo známymi do roku 2010 – presadzovaním množstva iniciatív svetovej úrovne, a najmä posilnením spolupráce v oblasti odborného vzdelávania. Rada Európskej únie prijala 24. novembra 2020 Odporúčanie o odbornom vzdelávaní a príprave pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť. Definuje kľúčové princípy na zabezpečenie toho, aby odborné vzdelávanie a príprava boli agilné v tom, že sa rýchlo prispôsobujú potrebám trhu práce a poskytujú kvalitné vzdelávacie príležitosti pre mladých ľudí aj dospelých. Kladie silný dôraz na zvýšenú flexibilitu odborného vzdelávania a prípravy, posilnené príležitosti pre učenie sa prácou, učňovskú prípravu a lepšie zabezpečenie kvality. Odporúčanie tiež nahrádza EQAVET – Európske zabezpečenie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave – a zahŕňa aktualizovaný rámec s indikátormi kvality a deskriptormi. Ruší predchádzajúce odporúčanie ECVET. Na podporu týchto reforiem Komisia podporuje centrá odbornej excelentnosti (CoVE), ktoré spájajú miestnych partnerov s cieľom rozvíjať „ekosystémy zručností“. Ekosystémy zručností prispejú k stratégiám regionálneho, hospodárskeho a sociálneho rozvoja, inovácií a inteligentnej špecializácie.

Erasmus+
Erasmus+je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Jeho odhadovaný rozpočet je 26,2 miliardy eur. Program na roky 2021 – 2027 kladie veľký dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote. Podporuje priority a aktivity stanovené v Európskom vzdelávacom priestore, Akčnom pláne digitálneho vzdelávania a Európskej agende zručností. Program tiež podporuje Európsky pilier sociálnych práv, implementuje Stratégiu EÚ pre mládež na roky 2019-2027 a rozvíja európsky rozmer v športe.
Kto sa môže zúčastniť? Zistíte tu.

Vzdelávanie dospelých a celoživotné vzdelávanie v Európe
Celoživotné vzdelávanie je proces, ktorý zahŕňa všetky formy vzdelávania – formálne a neformálne – a trvá od predškolského obdobia až po odchod do dôchodku. Jeho cieľom je umožniť ľuďom rozvíjať a udržiavať kľúčové kompetencie počas ich života, ako aj umožniť občanom voľne sa pohybovať medzi zamestnaniami, regiónmi a krajinami. Celoživotné vzdelávanie je tiež základným prvkom už spomínanej lisabonskej stratégie, keďže je kľúčové pre sebarozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti a zamestnateľnosti. EÚ prijala niekoľko nástrojov na podporu vzdelávania dospelých v Európe.

Európsky priestor celoživotného vzdelávania
Aby sa celoživotné vzdelávanie v Európe stalo realitou, Európska komisia si stanovila za cieľ vytvoriť európsky priestor celoživotného vzdelávania. V tejto súvislosti sa komisia zameriava na identifikáciu potrieb trhu práce s cieľom sprístupniť vzdelávania a vytvárať partnerstvá medzi verejnou spráou, dodávateľmi vzdelávacích služieb a občianskou spoločnosťou. Táto iniciatíva EÚ je založená na cieli poskytovať základné zručnosti – posilnením poradenských a informačných služieb na európskej úrovni a uznaním všetkých foriem vzdelávania vrátane formálneho vzdelávania a neformálneho vzdelávania.

Organizácie EÚ podporujúce odborné vzdelávanie v Európe
S cieľom uľahčiť spoluprácu a výmenu v oblasti odborného vzdelávania zriadila EÚ špecializované orgány pôsobiace v oblasti odborného vzdelávania.

Európske centrum pre odborné vzdelávanie (CEDEFOP / Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle) bolo vytvorené v roku 1975 ako špecializovaná agentúra EÚ na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. So sídlom v Solúne v Grécku vykonáva výskum a analýzy v oblasti odborného vzdelávania a svoje odborné znalosti šíri medzi rôznych európskych partnerov, ako sú príbuzné výskumné inštitúcie, univerzity alebo školiace zariadenia.

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie bola založená v roku 1995 a úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jej poslaním je podporovať partnerské krajiny (z krajín mimo EÚ) pri modernizácii a rozvoji ich systémov odborného vzdelávania.

4. ŽIVOTNÉ PODMIENKY

4.1. Prehľad životných podmienok v Európe

Kvalita života – vrchol Európskej sociálnej agendy
Priaznivé životné podmienky závisia od celého radu faktorov, ako napríklad kvalita zdravotníckych služieb, možnosti vzdelávania a odbornej prípravy alebo kvalitných dopravných štruktúr, uvádzané len ako ukážka niektorých aspektov, ktoré ovplyvňujú každodenný život. Európska únia si dala za cieľ neustále zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch a zohľadňovať nové výzvy súčasnej Európy, ako napríklad sociálne znevýhodnené osoby alebo starnutie jej populácie.

Zamestnanie v Európe
Zlepšovanie pracovných príležitostí je pre Európsku komisiu hlavnou kľúčovou prioritou. S vyhliadkou riešiť problémy nezamestnanosti a zvyšovať mobilitu medzi zamestnaniami a regiónmi sa na európskej úrovni vytvára množstvo iniciatív na podporu Európskej stratégie zamestnanosti. Tá zahŕňa Európske služby zamestnanosti (EURES).
A samozrejme, zlepšovanie výhliadok na zamestnanie každého Európana je ťažiskom Európskej desaťročnej stratégie pre ekonomický rast (Európa, 2020). Kľúčová úloha je zaistiť, že 75% Európanov vo veku od 20-64 rokov bude pracovať do konca dekády.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii
Zdravie je vzácnou hodnotou, ktorá ovplyvňuje každodenný život ľudí, preto je dôležitou prioritou pre všetkých Európanov. Zdravé prostredie je kľúčové pre náš individuálny a profesionálny rozvoj a občania EÚ sú stále náročnejší na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na poskytovanie vysokokvalitných zdravotníckych služieb. Pri cestovaní po Európskej únii si vyžadujú rýchly a jednoduchý prístup k lekárskej starostlivosti. Cieľom politík EÚ v oblasti zdravia je reagovať na tieto potreby. Európska komisia vyvinula koordinovaný prístup k zdravotnej politike a uviedla do praxe sériu iniciatív, ktoré dopĺňajú činnosť vnútroštátnych verejných orgánov. Spoločné akcie a ciele Únie sú zahrnuté v programoch a stratégiách EÚ v oblasti zdravia.
Aktuálny program EU4Health (2021 – 2027) je ambicióznou reakciou EÚ na COVID-19. Pandémia má veľký vplyv na pacientov, zdravotnícky personál a zdravotnícke systémy v Európe. Nový program EU4Health prekročí rámec reakcie na krízu a bude riešiť odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti. EU4Health, zriadená nariadením (EÚ) 2021/522, bude poskytovať finančné prostriedky oprávneným subjektom, zdravotníckym organizáciám a mimovládnym organizáciám z krajín EÚ alebo krajín mimo EÚ pridružených k programu. S EU4Health bude EÚ investovať 5,3 miliardy EUR v súčasných cenách do akcií s pridanou hodnotou EÚ, ktoré dopĺňajú politiky krajín EÚ a sledujú jeden alebo viacero cieľov EU4Health:

1. Zlepšiť a podporiť zdravie v Únii

 • prevencia chorôb a podpora zdravia
 • medzinárodné zdravotnícke iniciatívy a spolupráca

2. Na riešenie cezhraničných zdravotných hrozieb

 • prevencia, pripravenosť a reakcia na cezhraničné zdravotné hrozby
 • dopĺňanie vnútroštátnych zásob základných produktov súvisiacich s krízou
 • vytvorenie rezervy lekárskeho, zdravotníckeho a pomocného personálu

3. Zlepšiť lieky, zdravotnícke pomôcky a produkty súvisiace s krízou

 • sprístupnenie a cenovo dostupné lieky, zdravotnícke pomôcky a produkty súvisiace s krízou

4. Posilniť systémy zdravotníctva, ich odolnosť a efektívnosť zdrojov

 • posilnenie údajov o zdraví, digitálnych nástrojov a služieb, digitálna transformácia zdravotníctva
 • zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti
 • rozvoj a implementácia právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia a rozhodovanie založené na dôkazoch
 • integrovanej práce medzi národnými zdravotnými systémami.


Vzdelávanie v EÚ
Vzdelávanie v Európe má hlboké korene a veľkú rozmanitosť. Už v roku 1976 sa ministri školstva rozhodli vytvoriť informačnú sieť na lepšie pochopenie vzdelávacích politík a systémov vo vtedajšom Európskom spoločenstve deviatich krajín. To odrážalo zásadu, že osobitný charakter vzdelávacieho systému v ktoromkoľvek členskom štáte by sa mal plne rešpektovať, pričom by sa mala zlepšiť koordinovaná interakcia medzi systémami vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnanosti. Eurydice, informačná sieť o vzdelávaní v Európe, bola oficiálne spustená v roku 1980. V roku 1986 sa pozornosť od výmeny informácií obrátila na výmeny študentov so spustením programu Erasmus, ktorý sa teraz rozrástol na program Erasmus+ a často sa uvádza ako jedna z najúspešnejších iniciatív EÚ

Doprava v EÚ
Doprava bola jednou z prvých spoločných politík vtedajšieho Európskeho spoločenstva. Od roku 1958, keď vstúpila do platnosti Rímska zmluva, sa dopravná politika EÚ sústredila na odstraňovanie prekážok na hraniciach medzi členskými štátmi, čím sa ľuďom a tovaru umožňuje rýchly, efektívny a lacný pohyb. Tento princíp je úzko spojený s hlavným cieľom EÚ, ktorým je dynamická ekonomika a súdržná spoločnosť. Sektor dopravy vytvára 10 % bohatstva EÚ meraného hrubým domácim produktom (HDP), čo sa rovná približne jednému biliónu eur ročne. Poskytuje tiež viac ako desať miliónov pracovných miest.

Letecká doprava a práva pasažierov
Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave prinieslo v dôsledku nižšie ceny leteniek a väčší výber prepravcov a služieb pre cestujúcich. EU rovnako vytvorila súbor práv s cieľom zaistiť spravodlivé zaobchádzanie s cestujúcimi v leteckej doprave. Ak sa niečo stane , čo sa týka letov z členskej krajiny EU, alebo do členskej krajiny EU u dopravcu registrovaného v EU (alebo v Islande, Nórsku, či Švajčiarsku), cestujúci majú právo na náhradu alebo kompenzáciu. Ak Vám zamietnu nalodenie, let má príliš dlhé meškanie (viac ako 5 hodín), alebo bol Váš let zrušený či preložený, máte právo vybrať si, či chcete Vašu cestu do konečnej destinácie presmerovať, alebo žiadať náhradu letenky. Ak sa dožadujete náhrady, stratíte nárok na cestovanie s touto letenkou, na pomoc či presmerovanie z leteckej spoločnosti.

Vaša letecká spoločnosť by Vás mala vždy informovať o Vašich právach a akomkoľvek dôvode zamietnutého nalodenia, zrušenia alebo dlhého omeškania (viac než dve hodiny). Takisto máte nárok na občerstvenie, jedlá, komunikačné spojenie (napríklad telefonický hovor zadarmo) a prenocovanie. Všetko závisí od vzdialenosti letu a doby omeškania. Dodatočne, ak Vám zamietnu nalodenie, Váš let zrušili, prípadne priletíte do cieľového miesta s omeškaním dlhším ako sú tri hodiny, máte nárok na finančnú kompenzáciu od 250 do 600 eur v závislosti od letovej vzdialenosti.

Železničná doprava 
Práva cestujúcich železničnou dopravou

Ak váš vlak mešká alebo je zrušený, máte právo na kompenzáciu škody. Taktiež máte právo na adekvátne informácie o meškaní.

Ak meškanie vlaku presahuje 1 hodinu (podľa rozpisu zaznačenom na cestovnom lístku), môžete vykonať nasledujúce kroky:

 • Zrušiť celú plánovanú trasu a žiadať o okamžité nahradenie škody v plnej cene lístka alebo časť trasy. Môžete si nárokovať i na časť trasy a jej odškodnenie a zvyšok pokračovať v ceste, alebo cestu, ktorú ste už prekonali, ale meškanie vám bráni v užívaní už zaplatenej destinácie alebo výletu.
 • Spýtať sa vášho dopravcu, či nie je možné presmerovať spojenie do vašej konečnej destinácie na skorší čas, alebo čo možno najskôr alebo aj neskorší dátum podľa vašej voľby.
 • Pokračovať v ceste aj napriek meškaniu po svojej trase.

Ak sa rozhodnete pokračovať vo svojej ceste, máte právo na kompenzáciu. Ak sa vlak omešká 1- 2 hodiny máte nárok na zľavu 25 % z cestovného lístka. Ak meškanie trvá viac ako 2 hodiny, máte nárok na zľavu 50% z ceny lístka. Kompenzácia vám bude vyplatená mesiac po podaní žiadosti o kompenzáciu škody.

4. 2. Politický, administratívny a právny systém

Portugalsko je parlamentárna republika s prezidentom voleným priamym univerzálnym hlasovaním na obdobie 5 rokov. Vláda, ktorá má výkonnú moc, sa skladá z Conselho de Ministros (Kabinet), na čele s premiérom, ktorý je politicky zodpovedný prezidentovi a parlamentu. Legislatívnu moc vykonáva parlament, ktorý je tvorený jednou komorou tzv. zhromaždenie republiky a je zložený z 230 poslancov, priamo volených všeobecným volebným právom občanov zapísaných do zoznamu voličov v tuzemsku alebo v zahraničí, a je jedným zo suverénnych subjektov zakotvených v ústave, spolu s prezidentom republiky, vládou a súdmi. Parlament je zodpovedný za schvaľovanie základných zákonov republiky a dohľad nad dodržiavaním ústavy, zákonov a nariadení vlády a štátnej správy. V súčasnom volebnom období je 8 parlamentných skupín, korešpondujúcich s politickými stranami, ktorých zástupcovia boli zvolení vo voľbách 30.1.2022:  Partido Socialista (PS), Partido Social Democrata (PSD), Chega Party (CH), Iniciativa Liberal (IL), Partido Comunista Português (PCP), Partido Popular (CDS-PP), Bloco de Esquerda (BE), Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), PLivre (L).
Portugalsko je rozdelené na 22 volebných obvodov, 18 v kontinentálnom Portugalsku, jeden na Madeire a 3 na Azorách. Azory a Madeira sú autonómne regióny s priamo volenými regionálnymi parlamentmi s legislatívnou mocou, ktoré vymenúvajú členov regionálnych vlád so samostatnou výkonnou mocou.
Portugalskí občania s trvalým pobytom na vnútroštátnom území sú automaticky zaregistrovaní vo volebnom registri, keď dosiahnu 17 rokov (dočasne). Registrácia sa stáva stálou vo veku 18 rokov. Od roku 2019 je registrácia do zoznamu voličov viazaná na identifikačný doklad / občiansku kartu.
Takáto registrácia je dobrovoľná pre európskych občanov, ktorí žijú v Portugalsku, a umožňuje im voliť vo voľbách do miestnych orgánov a vo voľbách do Európskeho parlamentu. Registrácia sa vykonáva v komisiách sčítania ľudu (farské rady) v mieste bydliska. V deň volieb by títo občania mali predložiť svoje (platné) identifikačné dokumenty a doklad o legálnom pobyte v Portugalsku (osvedčenie o registrácii alebo osvedčenie o trvalom pobyte).
Hlavným zdrojom práva je Ústava a právo je zabezpečované súdmi, ktoré sú nezávislé a autonómne. V Portugalsku existuje trojstupňové súdnictvo: oblastné súdy alebo súdy prvej inštancie, odvolacie súdy alebo súdy druhej inštancie a Najvyšší súd. V niektorých prípadoch odvolacie súdy môžu konať ako súdy prvej inštancie. Akýkoľvek právnik môže konať na akomkoľvek súde. Netreba zabudnúť, že v Portugalsku sa každý občan riadi portugalským právom.
Polícia môže zatknúť niekoho:
• ak je opodstatnené podozrenie zo spáchania trestného činu;
• ako prevenciu budúcej kriminálnej činnosti; alebo
• na zamedzenie kontaktu s inými ľuďmi.
Podozrivý musí byť predvedený pred sudcu do 48 hodín od zadržania.

4. 3. Príjmy a dane

Daň z príjmu (Imposto sombre o Rendimento de Pessoas Singulares – IRS) sa platí ročne. Ročné IRS výnosy pokrývajú dosiahnutý príjem v predchádzajúcom roku a daňové priznanie sa podáva v období od 1. apríla do 31. mája. Priznania sa podávajú výhradne elektronicky, prostredníctvom finančného portálu.
Je potrebné mať daňové identifikačné číslo- Número de Identificação Fiscal – NIF. Toto číslo sa vydáva na základe platného občianskeho preukazu/pasu na príslušnom daňovom úrade.

Daň z príjmu sa platí z nasledujúcich kategórií:
• Kategória A – zo mzdy (od zamestnávateľa)
• Kategória B – z nezávislej činnosti
• Kategória E – z investičných príjmov
• Kategória F – z nehnuteľností
• Kategória G – z kapitálových ziskov
• Kategória H – z dôchodku

Obyvatelia sú povinní platiť daň z príjmov získaných v ktorejkoľvek krajine. V Portugalsku vás pokladajú za daňovníka ak:

 • zotrváte v Portugalsku viac ako 183 dní počas zdaňovacieho roka (po sebe idúcich, alebo prerušovaných),
 • zotrváte v Portugalsku kratšiu dobu, k akémukoľvek dátumu daného zdaňovacieho roka máte ubytovanie, v ktorom máte úmysel trvalo bývať,
 • k 31. decembru ste členom lodnej alebo lietadlovej spoločnosti, poskytujúcej služby subjektom založeným, alebo so sídlom v Portugalsku, alebo riadeným z Portugalska.

Každý člen rodiny sa považuje za obyvateľa Portugalska v prípade, že hlava rodiny žije v Portugalsku.
Portugalsko má bilaterálne zmluvy s ostatnými členskými štátmi na zamedzenie dvojitého zdanenia. Ak máte napr. príjem z iného členského štátu, budete musieť zaplatiť daň z daného príjmu iba v tomto danom štáte.
Zosobášení platitelia daní, ktorí žijú spolu, alebo nezosobášené páry si môžu vybrať, či podajú ich ročné daňové priznania spolu alebo samostatne. Zahŕňa to celý príjem zarobený v Portugalsku alebo mimo neho, vrátane príjmu osôb žijúcich v jednej domácnosti. Slobodní platitelia daní podávajú ich ročné daňové priznania samostatne.
Zrážky na dani z príjmu sa vykonávajú zo zdaniteľného príjmu, počítajúc do toho: zdravotné výdavky, výdavky na vzdelanie a odborné vzdelávanie (daňovníka a rodinných príslušníkov), odborné rehabilitačné výdavky (daňovníka a rodinných príslušníkov), výdavky na domáce opatrovanie (daňovníka a závislých členov rodiny), náklady spojené s nehnuteľnosťami (renta), na príbuzných a závislé osoby v rodine, všeobecné rodinné náklady a ďalšie špecifické náklady, na ktoré bola vystavená faktúra s identifikačným číslom hlavného daňovníka.
Zamestnávateľ zráža určité percento zo zamestnancovej mzdy („daňový odpočet pri zdroji“) v závislosti od jeho rodinného stavu a počtu detí. Podiel 25% sa zráža z platu tých, ktorí v Portugalsku nemajú trvalé bydlisko (viď. zmluvy dvojitého zdanenia).
Sadzby dane z príjmu sa menia v závislosti na 7- stupňovej škále ročného príjmu a v roku 2022 sa pohybovali od 14,5% pre príjem pod 9 112€ až do 48% pre príjem nad 80 882€. Pre viac informácií je potrebné kontaktovať miestny daňový úrad.
DPH (daň z pridanej hodnoty)
Nákup, predaj a dovoz tovarov a služieb podliehajú DPH. Výška tejto dane závisí od druhu tovarov a služieb.

 • 6% – potraviny, určité lieky a farmaceutické produkty, hotelové ubytovanie, prepravu osôb, mestskú výstavbu a ostatné základné tovary
 • 13% – vstupenky na podujatia, palivo, niektoré potraviny a ďalšie položky
 • 23% – ostatný tovar a služby.

Výška dane v autonómnych oblastiach je nižšia:
Madeira: 5%, 12%, 22%
Azory: 4%, 9%, 18% .

4. 4. Životné náklady

Nasledovné príklady odzrkadľujú ceny normálnych mesačných výdavkov:
Voda: ceny sa líšia v závislosti od lokality a spotreby.
Lisabon:
do 5 m3/mesačne: € 0,4203 / m3 (plus 6%  daň)
od 6 do 15 m3/mesačne: € 0,7860 / m3 (plus 6% daň)
od 16 do 25 m3/mesačne: € 1,8990 / m3 (plus 6% daň)
nad 25 m3/mesačne: € 2,5433 /m3 (plus 6% daň).
Elektrina: Je možné si vybrať operátora z otvoreného trhu. Ceny sa tiež líšia v závislosti na dohodnutom výkone a dobe dodávky.
EDP Comercial (najstarší poskytovateľ na trhu) – BTN (normálne nízke napätie) sadzba pre 20,7 kVA: 0,1846 €/kWh, plus stály poplatok EUR 1,2194 €/deň a 23% daň.
Zemný plyn: lisabonská sadzba je 0,08888 €/kWh;  sadzba za spotrebovanie  270kWh počas napájacej doby 30  dní je 20 €, so sadzbou dane za využitie pozemku líšiacej sa v jednotlivých lokalitách a 23% daňou.
Mnoho operátorov ponúka kombinované dodávky elektriny a plynu za zvýhodnených podmienok.
Palivo: ceny v Portugalsku sa prispôsobujú zmenám cien za barel ropy a môžu byť rôzne v jednotlivých lokalitách. Súčasné minimálne a maximálne ceny:
95 oktánový benzín (liter): od € 1,73 do € 1,98
98 oktánový benzín (liter): od € 1,76 do € 2,12
Diesel (liter): od € 1,73 do € 2,05
Jedlo a nápoje v supermarketoch: pretože ceny sa veľmi líšia, uvedené sú priemerné minimálne a maximálne ceny produktov v bežných nákupných košíkoch:
Mlieko (1 liter): € 0,58 do € 1,98
Chlieb (1 kg): € 1,63 do € 5,70
Vajcia (6 ks): € 1,19 do € 2,68
Mäso (bravčovina, 1 kg): € 4,98 do € 17,95
Mäso (hovädzina, 1 kg): € 6,99 do € 34,75
Solená treska (1 kg): € 7,99 do € 24,88
Ryba (treska, 1 kg): € 6,99 do € 17,49
Pomaranče (1 Kg): € 0,99 do € 1,85
Jablká (1 Kg): € 1,49 do € 3,99
Zemiaky (1kg): € 0,85 do € 1,49
Pivo (1 liter): € 0,99 do € 4,99
Fľaša vína (0,75 litra): € 1,49 do € 50
Coca-Cola (1 liter): € 1,09 do € 2,00
Voľný čas:
Šálka kávy (espresso): € 0,75 do € 1,20
Lístok do kina: € 7,10 to € 8,60
Lístok do divadla: € 10,00 do € 30
Big Mac (McMenu): € 6,50
Rýchle občerstvenie: € 7,00 do € 9,00
Reštaurácia 2. kategórie: € 15,00 do € 25,00
Ostatné:
Denná tlač: € 1,50 do € 1,90
Zubná pasta ( 75 ml): € 0,84 do € 5,49

Národná minimálna mzda –  705,- €

4. 5. Ubytovanie

V Portugalsku sa zvyšuje počet webových stránok ponúkajúcich ubytovanie na prenájom / kúpu s väčším pokrytím v metropolitných oblastiach Lisabon a Porto. Realitní agenti a noviny sú tiež dobrým spôsobom, ako nájsť kvalitné ubytovanie na prenájom alebo kúpu. Noviny uverejňujú inzeráty, ktoré ponúkajú nehnuteľnosť na prenájom („aluga-se“) alebo na kúpu („vende-se“). Vždy sa uistite, že agentúra, ktorá zverejňuje inzerát alebo s ktorou budete rokovať, má licenciu.
Prenájom
Nájomné je rôzne, v závislosti od lokality, kvality a počtu izieb, napr. byt s 1 spálňou (T1)  od 550 do 1 400 € mesačne, T2 (2 spálne) a T3 (3 spálne) medzi 850 a 3 000 € mesačne (Lisabon, Porto). Zmluvy o prenájme sú písomné, doba platnosti závisí na dohode strán. Ak doba platnosti nie je uvedená, zmluva je platná 2 roky. Na začiatku je zvykom platiť najmenej jeden mesačný nájom vopred ako zálohu. Zodpovedá to jednomesačnej výpovednej lehote, ktorú musí nájomca dať prenajímateľovi, ak má úmysel vypratať nehnuteľnosť.
Kúpa
Kúpna cena bytu s tromi izbami v Lisabone je medzi 100 000 – 1 500 000,-€ v závislosti na lokalite, veku a stave nehnuteľnosti, potrebe rekonštrukcie). Ak plánujete pobyt na dlhšiu dobu, je výhodnejšie kúpiť si ubytovanie ako prenajať. Banky môžu poskytnúť hypotéku, ale ich podmienky sa líšia v závislosti od finančnej situácie osoby, podmienok hypotéky, umiestnenia nehnuteľnosti a samotnej banky. Pred nákupom nehnuteľnosti potrebujete portugalské daňové číslo, ktoré už budete mať, ak budete platiť daň. Notár zabezpečí celú transakciu nákupu nehnuteľností. Predbežná zmluva o predaji sa obvykle uzatvára pred konečnou zmluvou (zmluva o predaji).
Nákup nehnuteľnosti je predmetom platenia IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis – samosprávna daň z prevodu nehnuteľnosti),ktorá sa vypočíta na základe hodnoty majetku a jeho polohy. Daň sa pohybuje medzi  1% do 7,5% v závislosti na hodnote majetku. Nehnuteľnosti v hodnote do € 92 407 sú oslobodené od zdaňovania.  Ročná IMI ( Imposto Municipal de Imóveis – miestna daň z nehnuteľnosti) sa platí ročne vo výške 0,3 až 0,45% v závislosti na hodnote majetku.

4. 6. Zdravotníctvo

V Portugalsku je poskytovaná zdravotná starostlivosť prostredníctvom Serviço Nacional de Saúde – Národných zdravotných centier (SNS), ktoré sú spravované Ministerstvom zdravotníctva a poskytujú zdravotné služby prostredníctvom zdravotných centier a verejných nemocníc. Štátnym príslušníkom EÚ je poskytnutá zdravotná starostlivosť prostredníctvom SNS v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ.

Registrácia do SNS
Aby ste mohli využiť služby Serviço Nacional de Saúde (SNS), musíte sa čo najskôr zaregistrovať v zdravotnom centre v mieste bydliska,  preukázaním sa platným identifikačným preukazom, preukazom sociálneho poistenia a dokladom potvrdzujúcim, že ste rezidentom. Zdravotné centrum vám vydá SNS užívateľské číslo a bude Vás informovať, kto je váš rodinný lekár (v závislosti od dostupnosti). Zdravotné centrá poskytujú všeobecnú a rodinnú zdravotnú starostlivosť, ochranu verejného zdravia, ošetrovateľstvo, očkovanie, niektoré diagnostické testy a poskytujú niektoré odborné konzulácie. Nemocnice poskytujú ambulantnú starostlivosť, hospitalizáciu a pohotovosť.
Od júna 2022 sú služby poskyrované v SNS bezplatné.Účtujú sa len poplatzky za pohotovostné konzultácie vo verejných nemocniciach (14-18 €) ak nie sú na odporúčanie zdravotného centra alebo Linha Saúde 24 (e-Health 24). Zákon upravuje aj určité výnimky.

Okrem zdravotníckych centier a verejných nemocníc existujú rôzne súkromné zdravotnícke zariadenia a nezávislí lekári poskytujúci dodatočné zdroje zdravotnej starostlivosti buď súkromne, alebo prostredníctvom dohôd alebo dohovorov s SNS. Informácie možno získať na stránke SNS, na portáloch on-line služieb a aplikácií poskytovaných SNS a ďalších inštitúcií Ministerstva zdravotníctva. Zahŕňajú:

 • vyhľadávanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci danej oblasti
 • rezerváciu konzultácií
 • opakované predpisy
 • registrácia a monitoring zdravotných informácií
 • konzultácie osobných klinických zložiek
 • výpočet a žiadosť o výnimky z platieb poplatkov
 • informácie o čakacej dobe na pohotovosť, konzultácie, operácie.

Ak prichádzate do Portugalska, vezmite si svoju Európsku kartu poistenca, aby ste získali zdravotnú starostlivosť do vydania SNS identifikačnej karty poistenca. Na stránkach SNS nájdete informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre občanov iných krajín.

Lieky
SNS pacientom sú čiastočne (alebo v určitých špecifických prípadoch plne) hradené lieky predpísané SNS doktormi alebo súkromnými doktormi po predložení preukazu SNS poistenca.  Lieky na predpis sú predávané výhradne v lekárňach, aj keď lieky, ktoré nie sú na predpis, je možné kúpiť aj v supermarketoch za kontroly kvalifikovaným personálom. Lekárne sú označené zeleným krížom na bielom podklade.

4. 7. Systém vzdelávania

Za systém vzdelávania je zodpovedné Ministerstvo školstva a vedy (primárne a sekundárne vzdelanie) a Ministerstvo vedy, technológie a vyššieho vzdelávania s podporou Ministerstva zamestnanosti, solidarity a sociálnej ochrany v prípade predškolského vzdelávania.
Predškolské vzdelávanie
Predškolské vzdelávanie pre deti od 3 do 5 rokov je dobrovoľné. Poskytuje sa v materských škôlkach, ktoré spravujú rôzne štátne organizácie, súkromné inštitúcie, privátne školy a spoločnosti, únie a iné organizácie.
Povinná školská dochádzka:
Základné vzdelanie je povinné a zdarma, trvá do 12. ročníkov, alebo do dosiahnutia veku 18 rokov. Základné vzdelanie bežne pokrýva deti a mladých ľudí od 6 do 15 rokov a skladá sa z troch nasledujúcich cyklov:
1. cyklus (4-ročný) poskytuje všeobecné vzdelanie, s jedným učiteľom;
2. cyklus (2-ročný) a 3. cyklus (3-ročný), kde každý predmet alebo multidisciplinárny odbor vzdelania učí iný učiteľ.
Stredná škola
Táto zahŕňa 3 roky vzdelávania (10. 11. a 12. rok) a je povinná do veku 18 rokov. Je zameraná na tých, ktorí chcú pokračovať v štúdiu, alebo vstúpiť na trh práce. Môže mať formu vedeckých, humanistických, umeleckých, technologických alebo odborných kurzov a je poskytovaná na stredných školách a odborných školách. Veľa odborných tréningov vydáva školské a odborné certifikáty umožňujúce ukončiť povinnú školskú dochádzku týmto spôsobom.
Vysokoškolské vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie v Portugalsku zahŕňa univerzity a polytechniku. Akademický rok vo všeobecnosti začína v septembri/októbri.
Študenti môžu dosiahnuť bakalársky (1.stupeň), magisterský (2.stupeň) alebo PhD. (3.stupeň). Štúdium bakalárskeho stupňa trvá v priemere 3 roky, štúdium na magisterskom stupni trvá 1- 2 roky.
Prijímanie na vysokoškolské štúdium závisí na počte voľných miest a je regulované vstupnými národnými skúškami. Žiadosti sa bežne podávajú online v júli a auguste prostredníctvom webovej stránky Direção Geral do Ensino Superior (generálne riaditeľstvo vysokoškolského vzdelávania) na študentské oddelenie v mieste pobytu osobne alebo prostredníctvom internetu (elektronická prihláška je dostupná na stránke Generálneho riaditeľstva pre vysoké školstvo). Pre prijatie občana EÚ/EHP,  musí preukázať akademické vzdelanie ekvivalentné 12 ročnému štúdiu.
Uznávanie akademického vzdelania
Na získanie ekvivalencie vzdelania je potrebné kontaktovať:

 • Direção de Serviços de Desenvolvimento Curricular – Equipa de Concessão de Equivalências (Riaditeľstvo pre vzdelávacie programy) na Generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie v Lisabone, pre základnú a stredoškolskú kvalifikáciu;
 • NARIC Portugalsko v prípade vysokoškolských diplomov

Žiadosť o uznanie kvalifikácie musí byť predložená autonómnej inštitúcii základného alebo stredoškolského vzdelávania, alebo Vedeckej rade inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktorá ponúka obdobné kurzy. Žiadosti sa posudzujú prípad od prípadu.

4. 8. Kultúrny a spoločenský život

Ponuka kultúrneho života v Portugalsku je veľmi rozmanitá.  Portugalsko má vlastnú divadelnú tradíciu (revista – revue alebo muzikálna komédia) a veľa malých múzeí a galérií, dokonca aj v menších mestách. Fado, predovšetkým v Lisabone a Coimbre, je svetovo známa ako národná hudba a je považovaná za súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva. Folklór je tiež bohatý a rôznorodý.
Väčšina miest má kiná, ktoré premietajú filmy v angličtine. Filmy a TV programy nie sú dabované, ale väčšinou majú titulky v portugalčine.
Konajú sa rôzne tematické filmové festivaly, zaujímavé letné hudobné festivaly, ako aj rôzne oslavy a miestne fiesty. Tieto populárne podujatia sa konajú počas celého roka a prakticky vo všetkých menších mestách a na dedinách. Pripomenutia svätých dní, ktoré sa konajú v júni, vo forme sprievodov a slávností v uliciach Lisabonu, Porta a iných miest, sa oplatí vidieť.
Ľudia
Portugalci sú vo všeobecnosti rezervovaní a trpezliví, ale zároveň tolerantní k rozdielom a sú flexibilní a otvorení experimentu. Katolícka cirkev má stále podstatný vplyv, aj keď väčšina katolíkov hovorí, že ju nepraktizujú. Rodina stále tvorí základ portugalskej spoločnosti.
Obchodná kultúra
Portugalci nie sú veľmi presní, čo sa týka obchodných stretnutí (stretnutia začínajú s 10-15 minútovým oneskorením), ale očakávajú od druhých, že zavolajú, ak budú meškať. Hoci mladí ľudia hovoria po anglicky, je veľmi ťažké nájsť spoločnosť, ktorá zamestná pracovníkov, ktorí nehovoria portugalsky. Výnimku tvoria poskytovatelia zákazníckeho servisu a nadnárodné spoločnosti, kde komunikačným jazykom býva angličtina. V súvislosti so zamestnaním sú Portugalci trochu konzervatívni a formálni, čo sa týka oblečenia aj správania. Bežné je používať tituly ako napr. Dr., Ing., Arch. a pod. na preukázanie svojho postavenia v spoločnosti a rešpektu tým, ktorí dosiahli dané vzdelanie. Situácia sa však pomaly mení.
Stravovanie a sociálne aktivity
Portugalská kuchyňa sa veľmi rozdielna, bohatá na zeleninu, mäso a ryby. Populárne sú dary mora. Krajina je známa svojimi vynikajúcimi vínami, najznámejšie je Portské, obohatené víno z regiónu Douro. Počas pracovného dňa je bežné mať hodinu na obed, pričom je normálne piť k nemu víno ( za rozumné ceny).
Futbal je národným športom, ale sú tu aj iné športy, ako atletika, bicyklovanie a ľadový hokej. Mestá majú dobré športové zázemie (za poplatok), predovšetkým na vodné športy, futbal, golf, tenis, gymnastiku a pod.
Otváracie hodiny:
Reštaurácie: obed od 12:00 do 15:00 a večera od 19:30 do 23:00, niekedy neskôr;
Bary: od 22:00 do 04:00 hod.;
Diskotéky: od 24:00 do 06:00 hod..
Otváracie hodiny môžu byť rôzne, avšak mesto môže stanoviť podmienky z bezpečnostných dôvodov alebo s ohľadom na kvalitu života rezidentov. Počas pandémie COVID-19 sú otváracie doby prispôsobované opatreniam na ochranu zdravia.

4. 9. Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtia)

Narodenie
Jeden z rodičov, alebo obaja musia dieťa po narodení prihlásiť do 20 dní, najlepšie na Conservatória do Registo Civil (matrika) v mieste narodenia dieťaťa alebo v mieste bydliska. Registráciu novorodenca by mali vykonať rodičia alebo nimi poverená osoba, prípadne riaditeľom alebo administrátorom zdravotníckeho zariadenia, kde sa dieťa narodilo. Projekt Nascer Cidadão umožňuje, aby bol novorodenec ihneď po narodení registrovaný buď vo všeobecnej nemocnici alebo v pôrodnici bez toho, aby rodičia museli navštíviť matriku.
Aby bolo možné zaregistrovať narodenie dieťaťa:

 • vyberte meno – meno musí byť portugalské, okrem situácie, kedy jeden z rodičov nie je Portugalec, meno može obsahovať maximálne dve krstné mená a maximálne štyri priezviská (rodinné mená). V prípade, že dieťa má cudziu štátnu príslušnosť, bude jeho meno v súlade s právnymi predpismi krajiny štátnej príslušnosti.
 • udajte miesto narodenia (farnosť v pôrodnici, farnosť matkinho bydliska)
 • predložte identifikačný doklad rodičov, ak je možné zdravotnú kartu dieťaťa

Po registrácii je vydaný rodný list. Registrácia je bezplatná.

Svadba
Existujú dva typy svadby: cirkevná a civilná. Právne procedúry sú rovnaké, sobáš je možný len ak majú obaja účastníci 18 rokov (alebo od 16 do 18, ak je poskytnuté dovolenie rodičov či opatrovníkov).  Existujú aj ďalšie obmedzenia týkajúce sa rodinných vzťahov a intervalu medzi jednotlivými sobášmi. Civilný sobáš môže byť medzi osobami rovnakého pohlavia alebo opačného pohlavia.
Na začatie procesu vybavovania sobáša 1-6 mesiacov pred dátumom svadby, je potrebné registračnému úradu v mieste, kde pár žije, predložiť  nasledujúce dokumenty:

 • rodný list nevesty/ženícha
 • platnú identifikačnú kartu občana alebo v prípade cudzincov povolenie na pobyt, pas alebo ekvivalentný dokument
 • predbežnú zmluvu, ak existuje

Táto procedúra môže byť zahájená aj online – Casamento Online.
Smrť
Smrť sa musí ohlásiť do 48 hodín na matrike v mieste, kde osoba žila. Bežne to robia pozostalí, ktorí sú zodpovední za pohreb. Miestny daňový úrad musí byť tiež oboznámený do 30 dní po smrti, ak zomrelý mal osobný majetok.

4. 10. Doprava

Portugalské aerolinky (TAP Air Portugal a SATA) prevádzkujú domáce lety medzi rôznymi letiskami v domácom teritóriu, napr.: Lisabon – Humberto Delgado airport; Porto – letisko Dr. Francisco Sá Carneiro; Faro – letisko Faro; Madeira Funchal – letisko Funchal a Azory –  Ponta Delgada – letisko João Paulo II. Niekoľko nízkonákladových spoločností, vrátane RyanAir, EasyJet, Vueling, Condor, Flybe, Tuifly a Transavia prevádzkujú lety na a z portugalských letísk.
Pandémia COVID-19 ovplyvnila prevádzku letísk a počet letov.
Alfa Pendularvlaky sú najrýchlejším spojením medzi Lisabonom a Algarve a Lisabonom a severom krajiny, vrátane Porta, Braga alebo Guimarães, so zastávkou v Coimbre a Aveiro. InterCity spája Lisabon-Porto-Braga, Lisabon-Guarda, Lisabon-Covilhã, Lisabon-Alentejo a Lisabon-Algarve. Rozsiahla sieť regionálnych, nadregionálnych a prímestských vlakov pokrýva zostávajúcu časť územia štátu.
Cestná sieť zahŕňa Auto-Estradas (AE) (diaľnice), Itinerários Principais (IP) (cesty 1.triedy), Itinerários Complementares (IC) (cesty 2.triedy), Estradas Nacionais (EN) (národné cesty) a Estradas Municipais (miestne cesty). Všetky cesty sú označené vlastným symbolom a obyčajne sú spoplatnené mýtom.
Pravidelné autobusové linky spájajú veľké mestá a dediny v Portugalsku. Verejné systémy dopravy sú takmer v každom meste, prevádzkované buď verejnými, súkromnými spoločnosťami, alebo spoločnosťami patriacimi samosprávam.
Metro: Lisabon, Almada a Porto majú metro, ktoré funguje medzi 6:00/6:30 a 2:00.
Ceny za dopravu sú dostupné na stránkach dopravných spoločností.
Okrem možnosti zakúpenia jednorazových lístkov, prípadne 1,3 alebo 7-dňových lístkov, je možné využiť aj preukazy, ktoré je možné si predplatiť mesačne rôznymi spôsobmi (osobne, elektronicky). V oblasti Porto a Lisabon bol zavedený nový typ lístka, ktorý umožňuje využívať rôzne druhy dopravy. Mesačné predplatné je 40€ (30 € pre obmedzenú oblasť). V metropilitnej oblasti Lisabonu (Navegante) sú špeciálne podmienky pre deti do 12 rokov (bezplatné preukazy), osoby nad 65 rokov (20€ / mesiac), rodina  bez ohľadu na počet členov) 60-80 €.
Taxi: Ak cestujete taxíkom, v mestských častiach je cena kalkulovaná za metre a poplatky sú umiestnené vo vnútri taxíka, alebo sa dajú vyžiadať od šoféra. Mimo mestských častí je cena určená za kilometer a väčšinou sa dohodne vopred.
Vo vnútrozemí sa uplatňujú tri druhy taríf: mestská (cestovné 1), kilometrovná, bez spiatočnej cesty (cestovné 2) a kilometrovná, spiatočná cesta (tarif 5). Za batožinu a prepravu zvierat sú príplatky. Stále viac existujú alternatívy k tradičnému cestovaniu taxíkom prostredníctvom stiahnuteľných mobilných aplikácií, ktoré umožňujú: automatické volanie a / alebo rezerváciu služby, indikáciu uprednostňovanej trasy, monitorovanie údajov o jazde a vodičovi a automatickú bezpečnú platbu po dokončení služby.

Na prepravu je možné využiť služby mobilných aplikácií.
Počas pandémie Covid-19 je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia (nosenie masiek).

5. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A POISTENIE

Vaše práva sociálneho zabezpečenia