Prejsť na obsah

Životné a pracovné podmienky v Nórsku

1. HĽADANIE PRÁCE

1. 1. Ako si nájsť prácu

Pre uchádzačov a zamestnávateľov bol v Nórsku vytvorený integrovaný portál pod názvom Work in Norway www.workinnorway.no. Je určený pre tých, ktorí si v Nórsku hľadajú prácu a potrebujú rady a informácie ohľadom zamestnania, presťahovania sa a aspektov pracovného života.

Zo stránky sa jednoducho preklikáte na verejné portály, ktoré vám poskytnú užitočné informácie ešte pred vaším príchodom do Nórska. Taktiež tam nájdete informácie, ktoré vám pomôžu počas počiatočnej fázy zamestnania.

Portál má aj svoju osobitnú sekciu určenú pre nórskych zamestnávateľov, ktorí hľadajú zahraničných zamestnancov ako aj pre zahraničné spoločnosti ponúkajúce svoje služby v Nórsku.

Portál Work in Norway vznikol zo spolupráce medzi Úradom práce (NAV), Daňovým úradom, Riaditeľstvom pre imigráciu (UDI), Národným inšpektorátom práce a políciou. Či už chcete v Nórsku podnikať alebo hľadáte zamestnanie, potom je portál Work in Norway tým pravým miestom, kam by ste mali ísť, nakoľko informácie tu sú vždy najaktuálnejšie a najpravdivejšie. Na tento portál budeme často odkazovať aj v iných kapitolách Životných a pracovných podmienok v Nórsku.

Sledujte aktuálne informácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktorá ovplyvňuje pracovný a osobný život v Nórsku. Informácie sa môžu veľmi rýchlo meniť.

1. 2. Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Informácie nájdete na integrovanom portáli Work in Norway.

2. PRESŤAHOVANIE SA DO INEJ KRAJINY

2. 1. Pohyb tovarov a kapitálu

Voľný pohyb tovaru je jedným zo základných kameňov európskeho jednotného trhu.

Odstránenie vnútroštátnych prekážok voľného pohybu tovaru v rámci EÚ je jednou zo zásad zakotvených v zmluvách EÚ. Z tradične protekcionárskeho hľadiska krajiny EÚ neustále rušia obmedzenia, aby vytvorili „spoločný“ alebo jednotný trh. Tento záväzok vytvoriť európsky obchodný priestor bez hraníc viedol k vytvoreniu väčšieho bohatstva a nových pracovných miest a globálne vytvoril EÚ ako svetového obchodného hráča spolu so Spojenými štátmi a Japonskom.

Napriek záväzku Európy odstrániť všetky prekážky vnútorného obchodu neboli všetky odvetvia hospodárstva harmonizované. Európska únia sa rozhodla regulovať na európskej úrovni odvetvia, ktoré by mohli predstavovať väčšie riziko pre európskych občanov – napríklad farmaceutiká alebo stavebné výrobky. Väčšina výrobkov (považovaných za „nižšie riziko“) podlieha uplatňovaniu tzv. zásady vzájomného uznávania, čo znamená, že v zásade sa s každým výrobkom, ktorý sa legálne vyrába alebo predáva v jednom z členských štátov, môže voľne pohybovať a obchodovať v rámci vnútorného trhu EÚ.

Obmedzenia voľného pohybu tovaru
Zmluva o EÚ poskytuje členským štátom právo stanoviť obmedzenia voľného pohybu tovaru, ak existuje konkrétny spoločný záujem, napríklad minimálne ochrana životného prostredia, zdravie občanov alebo verejná politika. To napríklad znamená, že ak vnútroštátne orgány členského štátu považujú dovoz výrobku za potenciálne ohrozenie verejného zdravia, verejnej morálky alebo verejného poriadku, môžu odmietnuť alebo obmedziť prístup na svoj trh. Príkladmi takýchto výrobkov sú geneticky modifikované potraviny alebo určité energetické nápoje.
Aj keď vo všeobecnosti neexistujú obmedzenia pre nákup tovaru v inom členskom štáte, pokiaľ sú pre osobné použitie, existuje množstvo európskych obmedzení pre konkrétne kategórie výrobkov, ako je alkohol a tabak.

Voľný pohyb kapitálu
Ďalšou podstatnou podmienkou fungovania vnútorného trhu je voľný pohyb kapitálu. Je jednou zo štyroch základných slobôd zaručených právnymi predpismi EÚ a predstavuje základ integrácie európskych finančných trhov. Európania teraz môžu spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.
Liberalizácia kapitálových trhov má zásadný význam v procese hospodárskej a menovej integrácie v EÚ. Bol to prvý krok k vytvoreniu Európskej hospodárskej a menovej únie (EMU) a spoločnej meny euro.

Výhody
Zásada voľného pohybu kapitálu nielen zvyšuje efektívnosť finančných trhov v Únii, ale prináša aj množstvo výhod pre občanov EÚ. Jednotlivci môžu vykonávať veľké množstvo finančných operácií v rámci EÚ bez väčších obmedzení. Napríklad jednotlivci si len s niekoľkými obmedzeniami môžu

 • ľahko otvoriť bankový účet,
 • kúpiť akcie,
 • investovať, alebo
 • kúpiť nehnuteľnosť v inom členskom štáte. Spoločnosti EÚ môžu investovať, vlastniť a riadiť ďalšie európske podniky.

Výnimky
Určité výnimky z tejto zásady platia tak v členských štátoch, ako aj vo vzťahoch s tretími krajinami. Týka sa to najmä daní, obozretného dohľadu, aspektov verejnej politiky, prania špinavých peňazí a finančných sankcií dohodnutých v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ.
Európska komisia naďalej pracuje na dokončení voľného trhu finančných služieb prostredníctvom zavádzania nových stratégií finančnej integrácie s cieľom uľahčiť občanom a spoločnostiam spravovať svoje peniaze v rámci EÚ.

2. 2. Hľadanie ubytovania

Informácie nájdete na Work in Norway .

2. 3. Hľadanie školy

Program školy (základnej) si môžete vyžiadať na samosprávnom orgáne, do ktorého pôsobnosti sa sťahujete alebo na stránke New in Norway  www.imdi.no . Programy stredných škôl a univerzít nájdete na stránke www.utdanning.no .

2. 4. Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

Ak si do Nórska doveziete auto, budete musieť zaplatiť dane a poplatky. Existujú pravidlá pre dočasné používanie motorových vozidiel registrovaných v iných krajinách.

Pre informácie môžete kontaktovať Informačné centrum Colného úradu v Nórsku na tel. č. +47 03012.
Vodičské preukazy z krajín EÚ/EHP platia aj v Nórsku.

2. 5. Postupy registrácie a povolenie na pobyt

Informácie nájdete na Work in Norway.

Praktické informácie o presťahovaní sa do Nórska nájdete aj na stránke New in Norway  www.imdi.no .

2. 6. Kontrolný zoznam pred vaším príchodom do novej krajiny a po ňom

Informácie nájdete na Work in Norway. Praktické informácie o presťahovaní sa do Nórska nádete na stránke New in Norway.

3. PRACOVNÉ PODMIENKY

3. 1. Prehľad pracovných podmienok v Európe

Kvalita práce a zamestnania – zásadná otázka so silným ekonomickým a humanitárnym vplyvom

Dobré pracovné podmienky sú dôležité pre blahobyt zamestnancov v Európe. Prispievajú k fyzickému a psychickému blahu Európanov a ekonomickej výkonnosti EÚ.

Z ľudského hľadiska má kvalita pracovného prostredia silný vplyv na celkovú spokojnosť európskych zamestnancov s ich prácou a životom.

Z ekonomického hľadiska je vysoký štandard pracovných podmienok hnacou silou hospodárskeho rastu a základom konkurencieschopnosti EÚ. Vysoká úroveň spokojnosti s prácou je tiež dôležitým faktorom pre dosiahnutie vysokej produktivity európskej ekonomiky.

Práve preto je pre Európsku úniu kľúčovou podpora vytvárania a zachovania udržateľného a príjemného pracovného prostredia – to podporuje zdravie a pohodu európskych pracovníkov a vytvára rovnováhu medzi pracovným a mimopracovným časom.

Zlepšovanie pracovných podmienok v Európe – dôležitá úloha pre EÚ

Prioritou pre EÚ je zabezpečenie priaznivých pracovných podmienok pre európskych občanov, preto spolupracuje v národnými vládami pri zaistení príjemného a bezpečného pracovného prostredia. Podpora členských štátov je poskytovaná prostredníctvom:
–  výmeny skúseností medzi rôznymi krajinami a spoločných podujatí,
– stanovenia minimálnych požiadaviek týkajúcich sa pracovných podmienok a zdravia a bezpečnosti pri práci, ktoré sa uplatňujú v celej EÚ.

Kritériá pre kvalitu práce a zamestnania

Za účelom dosiahnutia udržateľných pracovných podmienok je dôležité vymedziť základné znaky príjemného pracovného prostredia a tým aj kritériá kvality pracovných podmienok.

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) v Dubline je agentúra, ktorá poskytuje informácie, poradenstvo a expertízy životných a pracovných podmienok. Táto agentúra stanovila niekoľko kritérií pre kvalitu práce a zamestnania, ktoré zahŕňajú:

 • zdravie a blaho na pracovisku je kľúčovým kritériom, keďže dobré pracovné podmienky sú predpokladom prevencie zdravotných problémov na pracovisku, znižujú mieru rizika a zdokonaľujú organizáciu práce
 • zosúladenie pracovného a osobného života – občania by mali mať možnosť nájsť rovnováhu medzi časom stráveným v práci a voľným časom
 • rozvoj zručností – kvalitná práca je tá, ktorá poskytuje možnosti pre vzdelávanie, zdokonaľovanie a možnosti profesného rastu

Práca EUROFOUND prispieva k plánovaniu a vytváraniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe.

Zdravie a bezpečnosť pri práci

Európska komisia je zodpovedná za širokú škálu aktivít na podporu zdravého pracovného prostredia v členských štátoch EÚ. Medzi inými, rozvinula Spoločnú stratégiu pre zdravie a bezpečnosť pri práci, ktorej úlohou je pomáhať národným autoritám, sociálnym partnerom a neziskovým organizáciám a podporovať medzinárodnú spoluprácu a dôležitosť silnej kultúry prevencie.

Úlohou komunitnej politiky zdravia a bezpečnosti pri práci je dlhotrvajúce zdokonaľovanie blahobytu európskych pracovníkov. Berie do úvahy fyzický, morálny a sociálny rozmer pracovných podmienok, rovnako ako aj nové výzvy spojené s rozširovaním EÚ.

Zlepšovanie pracovných podmienok stanovením spoločných minimálnych požiadaviek pre všetky krajiny EÚ

Zlepšovanie životných a pracovných podmienok v členských štátoch EÚ vo veľkej miere záleží na stanovení spoločných pracovných štandardov. Pracovné právo a usmernenia EÚ stanovujú minimálne požiadavky na udržateľné pracovné prostredie a sú aplikované vo všetkých členských štátoch EÚ. Zlepšenie týchto štandardov posilnilo práva pracovníkov a je jedným z hlavných úspechov sociálnej politiky EÚ

3. 2. Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Dôležitosť transparentnosti a vzájomného uznávania diplomov ako rozhodujúca súčasť voľného pohybu pracovníkov

Možnosť získať uznanie kvalifikácie a kompetencií môže zohrávať dôležitú úlohu pri rozhodovaní, či príjmem prácu v inej krajine EÚ. Z tohto dôvodu je nevyhnutné rozvíjať systém, ktorý garantuje vzájomnú akceptáciu profesných zručností v rôznych členských štátoch. Len takýto systém zaručí, že nedostatok uznania profesných kvalifikácií sa nestane prekážkou mobility pracovníkov v rámci EÚ.

Základné princípy uznávania profesných kvalifikácií v EÚ

Základným princípom je, že každý európsky pracovník by mal byť schopný slobodne vykonávať svoje povolanie v každom členskom štáte. Nanešťastie praktická implementácia tohto princípu je často znemožnená národnými požiadavkami na prístup k určitým profesiám.

Za účelom prekonania týchto rozdielov EÚ nastavila systém uznávania profesných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje medzi regulovanými povolaniami (povolania, výkon ktorých je potrebná určitá zákonom stanovená kvalifikácia) a povolaniami, ktoré v danej krajine nie sú právne regulované.

Kroky k transparentnosti kvalifikácií v Európe

Európska únia prijala dôležité kroky za účelom dosiahnutia transparentnosti kvalifikácií v Európe:

 • jedným z jednoduchým a proužívateľsky nastavených nástrojov je stúpajúca spolupráca pri profesnom vzdelávaní a tréningu so zámerom kombinovať všetky nástroje pre transparentnosť vysvedčení a diplomov, príkladom je európsky životopis alebo EUROPASS tréningy
 • rozvoj konkrétnych aktivít na poli uznávania a kvality profesného vzdelávania a tréningu

Prekračujúc rozdiely v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy v celej EÚ

Systémy vzdelávania a odbornej prípravy v členských štátoch EÚ stále vykazujú značné rozdiely. Posledné rozšírenie únie o krajiny s odlišnými vzdelávacími tradíciami len viac posilnilo rozmanitosť. Tieto skutočnosti vyvolávajú potrebu nastaviť spoločné pravidlá garantujúce uznanie kompetencií.

Na prekonanie tejto rôznorodosti národných profesných štandardov, vzdelávacích metód a štruktúr odbornej prípravy stanovila Európska komisia sériu nástrojov, ktorej úlohou je zabezpečiť lepšiu transparentnosť a uznanie kvalifikácií tak pre akademický ako aj profesný účel.

1. Európsky kvalifikačný rámec

Európsky kvalifikačný rámec je kľúčovou prioritou EK v procese uznania profesných zručností. Hlavnou úlohou rámca je vytvoriť spojenie medzi rozdielnymi národnými kvalifikačnými systémami a zaručiť plynulý prenosť a uznanie diplomov.

2. Národné informačné strediská pre akademické uznávanie (NARICs)

Sieť Národných informačných stredísk pre akademické vzdelávanie vznikla v roku 1984 z iniciatívy Európskej komisie.NARICs poskytujú poradenstvo pri akademickom uznávaní období štúdia v zahraničí. Strediská sa nachádzajú vo všetkých štátoch EÚ a EHP a zohrávajú dôležitú úlohu v procese uznávania kvalifikácií v EÚ.

3. Európsky systém prenosu kreditov (ECTS)

Úlohou Európskeho systému prenosu kreditov je uľahčenie uznania období štúdia v zahraničí. Bol zavedený v roku 1989, funguje tak, že popisuje vzdelávací program a prideľuje jeho jednotlivým častiam, zložkám, kredity. Je kľúčovým doplnkom vysoko uznávaného programu mobility študentov Erasmus.

4. Europass

Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti profesných zručností. Skladá sa z 5 štandardizovaných dokumentov:

 1. životopis (CV, curriculum vitae)
 2. jazykový pas
 3. dodatky k vysvedčeniu
 4. dodatky k diplomu
 5. Europass mobilitný dokument

Systém Europassu robí zručnosti a kvalifikácie jasne a ľahko zrozumiteľné v rôznych častiach Európy. V každej krajine EÚ / EHP boli zriadené národné Europass centrá ako základný kontaktný bod pre ľudí, ktorí hľadajú informácie o tejto téme.

3. 3. Druhy zamestnania

Pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov bol v Nórsku vytvorený integrovaný portál pod názvom Work in Norway www.workinnorway.no. Je určený pre tých, ktorí si v Nórsku hľadajú prácu a potrebujú rady a informácie ohľadom hľadania práce, presťahovania sa a aspektov pracovného života.

Zo stránky sa jednoducho preklikáte na verejné portály, ktoré vám poskytnú užitočné informácie ešte pred vaším príchodom do Nórska. Taktiež tam nájdete informácie, ktoré vám pomôžu počas počiatočnej fázy zamestnania.

Portál má aj svoju osobitnú sekciu určenú pre nórskych zamestnávateľov, ktorí hľadajú zahraničných zamestnancov ako aj pre zahraničné spoločnosti ponúkajúce svoje služby v Nórsku.

Informácie o pracovných zmluvách, pracovnom čase, mzde a dovolenke nájdete na webovej stránke Národného inšpektorátu práce www.arbeidstilsynet.no .

v Nórsku neexistuje samostatné právne ustanovenie týkajúce sa sezónnych prác. Nie sú k dispozícii údaje o sezónnosti, ale existuje predpoklad, že sezónni pracovníci idú do sektorov ako je poľnohospodárstvo, lesníctvo a sektor hotelových a reštauračných služieb. Viac informácií nájdete na stránke

V Nórsku neexistuje samostatné právne ustanovenie týkajúce sa sezónnych prác.

Nemáme k dispozícii údaje o sezónnosti, ale existuje predpoklad, že „sezónni pracovníci“ idú do sektorov, ako je poľnohospodársky, lesnícky a sektor hotelových a reštauračných služieb.

Viac informácií nájdete na stránke Prisťahovaleckého úradu .

3. 4. Pracovné zmluvy

Pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov bol v Nórsku vytvorený integrovaný portál pod názvom Work in Norway www.workinnorway.no.

Portál má aj svoju osobitnú sekciu určenú pre nórskych zamestnávateľov, ktorí hľadajú zahraničných zamestnancov ako aj pre zahraničné spoločnosti ponúkajúce svoje služby v Nórsku.

Informácie o pracovných zmluvách, pracovnom čase, mzde a dovolenke nájdete na webovej stránke Národného inšpektorátu práce www.arbeidstilsynet.no .

3. 5. Špeciálne kategórie

Informácie nájdete na portáli Work in Norway.

3. 6. Samostatná zárobková činnosť

Informácie nájdete na portáli Work in Norway.

3. 7. Platové podmienky

Informácie o pracovných zmluvách, pracovnom čase, mzde a dovolenke nájdete na webovej stránke Národného inšpektorátu práce www.arbeidstilsynet.no .

3. 8. Pracovná doba

Informácie o pracovných zmluvách, pracovnom čase, mzde a dovolenke nájdete na webovej stránke Národného inšpektorátu práce www.arbeidstilsynet.no .

3. 9. Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská dovolenka, štátne sviatky)

Informácie o pracovných zmluvách, pracovnom čase, mzde a dovolenke nájdete na webovej stránke Národného inšpektorátu práce www.arbeidstilsynet.no .

3. 10. Ukončenie pracovného pomeru

Informácie o pracovných zmluvách, pracovnom čase, mzde a dovolenke nájdete na webovej stránke Národného inšpektorátu práce www.arbeidstilsynet.no .

3. 11. Zastupovanie pracovníkov

Informácie nájdete na portáli Work in Norway.

3. 12. Pracovné spory – štrajky

Informácie nájdete na portáli Work in Norway.

Každé dva roky prebiehajú vyjednávania medzi zamestnávateľmi a odbormi, čoho výsledkom je dohoda podpísaná na dva roky. Dohoda sa prehodnocuje v prechodnom roku.

Organizovanie štrajkov a/alebo blokácií je legálne v prípade vyjednávania o kolektívnej zmluve, pokiaľ rokovanie nebolo úspešné.

V Nórsku sa všeobecne štrajky nekonajú. Ak sa vyskytnú, zúčasťňuje sa ich viac zamestnancov, keďže sa konajú na národnej úrovni.

Ak sa zamestnanec zúčastní štrajku, nedostane za ten deň mzdu, ale iba štrajkový príspevok od odborárskeho zväzu.

3. 13. Odborná príprava

Pojem odborné vzdelávanie a príprava zahŕňa praktické aktivity a kurzy týkajúce sa konkrétnej pracovnej oblasti s cieľom pripraviť účastníkov na ich budúce povolanie. Odborná príprava umožňuje mnohým ľuďom získať uznanie ako kvalifikovaní pracovníci a takýmto spôsobom zlepšuje ich šance na získanie dobrého zamestnania.

Na stránke www.utdanning.no nájdete prehľad o kontinuálnom a ďalšom vzdelávaní rozdelený na flexibilné kurzy alebo vzdelávanie na rôznych úrovniach. Často sú založené na odborných skúsenostiach.

4. ŽIVOTNÉ PODMIENKY

4. 1. Prehľad životných podmienok v Európe

Kvalita života – na čele programu sociálnej politiky EÚ
Priaznivé životné podmienky závisia od celého radu faktorov, ako napríklad od kvality zdravotníckych služieb, možnosti vzdelávania a odbornej prípravy alebo dobrej infraštruktúry – to je ukážka niektorých faktorov, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život a prácu občanov. Cieľom Európskej únie je neustále zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch a zohľadňovať nové výzvy súčasnej Európy, ako napríklad sociálne vylúčenie alebo starnúce obyvateľstvo.

Zamestnanosť v Európe
Zlepšovanie pracovných príležitostí v Európe je pre Európsku úniu hlavnou prioritou. EÚ spolu s členskými štátmi vypracovala Európsku stratégiu zamestnanosti na tvorbu a zlepšenie pracovných príležitostí, riešenie problému nezamestnanosti a zvýšenie mobility. Táto stratégia poskytuje rámec, v ktorom môžu európske krajiny koordinovať svoje politiky zamestnanosti a zdieľať informácie.

Samozrejme, zlepšiť vyhliadky na zamestnanie každého Európana je ústredným bodom desaťročnej stratégie EÚ Európa 2020 pre hospodársky rast. Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby 75% európskych občanov vo veku od 20 – 64 rokov malo do konca desaťročia zamestnanie.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii
Zdravie a dostupnosť vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti sú dôležité priority pre každého Európana. Veľa ľudí očakáva rýchly a jednoduchý prístup k zdravotnému ošetreniu aj pri cestovaní v rámci EÚ.

Politiky  EÚ v oblasti zdravia sú zamerané na riešenie týchto potrieb. 
Európska komisia vypracovala koordinovaný prístup k zdravotnej politike, zaviedla do praxe sériu iniciatív, ktoré dopĺňajú činnosť národných verejných orgánov. Spoločné akcie a ciele únie sú zahrnuté do zdravotných programov a stratégií EÚ.

Súčasný program verejného zdravia EÚ funguje od r. 2008 do r. 2013 a má tri hlavné ciele:

 • Zlepšiť ochranu zdravia obyvateľov;
 • Podporovať zdravie a odstraňovať nerovnosti; a
 • Vytvárať a šíriť informácie a poznatky.

Vzdelávanie a odborná príprava v EÚ
Členské štáty sú plne zodpovedné za svoje systémy vzdelávania a odbornej prípravy. EÚ dáva pridanú hodnotu v podobe koordinácie aktivít, ktoré umožňujú dosiahnuť spoločné ciele a poskytujú občanom väčšie možnosti na odbornú prípravu a štúdium počas ich života.

Aby sa tak stalo, EÚ spolupracuje s orgánmi na národnej úrovni a zainteresovanými vzdelávacími inštitúciami s cieľom zlepšiť politiku a vymeniť si skúsenosti. EÚ okrem toho vedie aj niekoľko programov financovania v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Schengenský priestor
Schengenský dohovor nadobudol účinnosť v marci 1995, zrušil hraničné kontroly v priestore signatárskych štátov a vytvoril jednotné vonkajšie hranice, kde sa kontroly musia vykonávať v súlade so spoločným súborom pravidiel. Do r. 2012 podpísalo Schengenský dohovor 25 európskych krajín. Z nich 22 sú členskými štátmi EÚ: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Luxemburg, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko. V Schengene sú takisto Island, Nórsko a Švajčiarsko. Veľká Británia a Írsko do priestoru Schengenu nepatria.

Doprava v EÚ
Politika EÚ v oblasti dopravy je zameraná na odstraňovanie prekážok medzi členskými štátmi a tak umožnila rýchlejší a lacnejší pohyb osôb a tovaru. Cieľom je zabezpečiť čistú, bezpečnú a efektívnu dopravu po Európe a posilniť vnútorný trh pre voľný pohyb osôb a tovaru. EÚ je tiež zástancom práv cestujúcich:

Letecká doprava a práva cestujúcich
Vytvorenie jednotného európskeho trhu v oblasti leteckej dopravy prinieslo nižšie cestovné tarify a širší výber prepravcov a služieb pre cestujúcich. EÚ vytvorila aj súbor práv na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s cestujúcimi v leteckej doprave.

Ak niečo zlyhá pri lete s odletom z niektorej z krajín EÚ alebo príletom do krajiny EÚ s prepravcom registrovaným v EÚ (alebo Nórsku, Švajčiarsku a na Islande), majú cestujúci súbor práv EÚ a môžu mať nárok na náhradu alebo odškodnenie.

Pokiaľ je vám zamedzený nástup na palubu lietadla, alebo musíte čeliť nadmernému meškaniu (viac ako 5 hodín), alebo je váš let zrušený či preobsadený, máte právo vybrať si medzi presmerovaním letu do vašej cieľovej destinácie alebo preplatením letenky. Ak požiadate o preplatenie ceny letenky, strácate nárok na ďalšiu cestu, pomoc či presmerovanie letu od leteckej spoločnosti.

Letecká spoločnosť by vás vždy mala informovať o vašich právach a dôvodoch zamietnutia nástupu na palubu lietadla, zrušenia či dlhého meškania (viac ako 2 hodiny). Môžete mať nárok na občerstvenie, stravu, komunikáciu (ako napr. bezplatný telefonický hovor) a prenocovanie v závislosti od vzdialenosti letu a dĺžky meškania.

Okrem toho, ak je vám zamietnutý nástup na palubu lietadla, váš let je zrušený alebo dorazí do cieľa s viac ako 3-hodinovým meškaním, máte nárok na kompenzáciu v sume od 250 € do 600 € v závislosti od vzdialenosti letu.

Železničná doprava a práva cestujúcich
Ak bolo vaše vlakové spojenie zrušené či mešká, máte nárok na odškodnenie. Máte nárok na presné informácie o meškaní.

Ak je nahlásené meškanie najmenej 1 hodinu (z časového harmonogramu vyznačenom na lístku), môžete urobiť jedno z nasledovných:

 • Zrušiť svoje cestovné plány a požadovať okamžité odškodnenie v celkovej výške cestovného (alebo časti cesty, ktorá nebola uskutočnená). Tiež môžete požiadať náhradu cestovného za už uskutočnenú časť cesty, ak meškanie spôsobí, že už ďalej nemôžete pokračovať vo svojej ceste.
 • Požiadať prepravcu, aby vám presmeroval cestu do vašej destinácie v čo najkratšom čase alebo v neskoršom termíne podľa vášho výberu.
 • Pokračovať vo vašej ceste, napriek meškaniu, podľa vašej naplánovanej trasy.

Ak sa rozhodnete pokračovať v ceste, máte nárok na odškodnenie. Ak vlak mešká 1-2 hodiny, máte nárok na 25% odškodné z ceny lístka. Ak mešká viac ako 2 hodiny, vrátia vám 50% z ceny cestovného. Odškodnenie musí byť vyplatené do jedného mesiaca od podania žiadosti.

4. 2. Politický, administratívny a právny systém

Informácie o politickej, administratívnej a právnej štruktúre nájdete na portáloch Work in Norway a New in Norway.

4. 3. Príjmy a dane

Informácie nájdete na portáli Work in Norway.

4. 4. Životné náklady

Užitočné informácie nájdete na stránkach Work in Norway a New in Norway .

4. 5. Ubytovanie

Užitočné informácie o hľadaní ubytovania, prenájme a vlastníctve nehnuteľnosti nájdete aj na stránkach Work in Norway a New in Norway .

4. 6. Zdravotníctvo

Užitočné informácie o zdravotnom systéme nájdete aj na stránkach Work in Norway New in Norway

4. 7. Systém vzdelávania

Verejné a kvalitné informácie o vzdelávacích programoch v Nórsku môžete nájsť na www.utdanning.no . Všeobecné informácie o nórskom systéme vzdelávania nájdete na stránke www.nokut.no (Nórska agentúra pre zabezpečenie kvality vo vzdelávaní – NOKUT).

4. 8. Kultúrny a spoločenský život

Nórsko je mladý národ s dlhou históriou. Je to krajina, kde sa stretávali silné vonkajšie vplyvy, aj keď Nóri radi o sebe hovoria, že sú jedineční a veľmi unikátni. Nórsko má pomerne veľké množstvo historických pamiatok a ponúka dobrý a široký výber outdoorových aktivít. Nóri majú v obľube pešiu turistiku, nie preto, aby sa niekam dostali, ale čisto pre potešenie z prechádzky. Navyše si Nóri užívajú pohodlie domova a dokonca aj koncepcia domácej pohody sa rozšírila do niekoľkých krajín, kde sa väčšia časť voľného času a spoločenského života odohráva mimo domova.

V moderných časoch, keď krajina postupne vnímala prisťahovalectvo zvonku, sa veci, najmä v mestách, zmenili a stali sa globálnejšími, najmä v Oslo je veľmi bohatá kultúra. V porovnaní s jeho relatívnou veľkosťou v Európe je Oslo veľkým hráčom, hlavne na koncertnej scéne.

4. 9. Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtia)

Väčšina detí prichádza na svet v miestnych nemocniciach. Deti, ktorých jeden z rodičov je občanom Nórska, sa automaticky stávajú nórskymi občanmi.

Rodičia poberajú rodičovský príspevok do 18. roku veku dieťaťa. Príspevok môže poberať buď matka alebo otec. Ak sa rodičia dohodli na striedavej starostlivosti, príspevok sa rozdelí obom rodičom. Adoptívni rodičia, iní opatrovateľ alebo zariadenie na výchovu detí môžu poberať príspevok na dieťa, ak tam dieťa žije trvalo (viac ako 3 mesiace).

Ak chcete poberať rodičovský príspevok, vaše dieťa musí mať bydlisko v Nórsku. Ak sa vaše dieťa zdržiava v Nórsku najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, bude sa dieťa považovať za rezidenta. Samostatné pravidlá platia pre občanov EHP a budete sa musieť obrátiť na Správu práce a sociálnych vecí, čo sa vzťahuje na vás ako na občana EHP.

Na uzatvorenie sobáša v Nórsku musíte mať 18 rokov. Cirkevné a civilné sobáše sú rovnoprávne platné. Podľa zákona majú zosobášení partneri rovnakú zodpovednosť za spoločnú starostlivosť o svoje deti. Lesbické a homosexuálne páry sa môžu sobášiť aj cirkevne.

Nezosobášené páry môžu uzavrieť registrované partnerstvá, ktoré poskytujú takmer rovnakú právnu istotu ako manželstvo.

Bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste členom cirkvi, kňaz miestnej farnosti bude vždy upovedomený o úmrtí a vo väčšine prípadov oznámi smrť najbližším príbuzným, pokiaľ o tom už neboli informovaní. Pohreb sa zvyčajne uskutoční do 8 dní po úmrtí.

4. 10. Doprava

Infraštruktúra verejnej dopravy sa líši v porovnaní s mestami a vidiekom. Väčšina miest má dobrú dopravnú infraštruktúru založenú na vlakových a/alebo autobusových linkách, v Osle aj metro. Linky verejnej dopravy jazdia na vidieku menej často, preto je potrebné odchody a príchody vopred naplánovať.

Nórske železnice majú sieť vybudovanú naprieč krajinou z juhu až na sever po mesto Bodø. Cesta na sever pretína polárny kruh. Zemepisne sa Bodø nachádza asi 300 km severne od geografického stredného bodu Nórska, takže  ostáva ešte veľké územie, ktoré nemá vybudovanú železničnú dopravu. Okrem spojenia z juhu na sever existuje železničné spojenie medzi dvomi najväčšími mestami Oslo a Bergen. Medzi mestami Narvik a Kiruna premáva železnica Ofoten (Ofotbanen). Bola spustená v roku 1903 a slúžila na prevoz železnej rudy z Kiruny cez prístav Narvik. Železnica Ofoten sa považuje za jednu z najpozoruhodnejších železníc na svete a Ernst Didring ju nazval „ôsmym divom sveta“.

Nórsko má 61 letísk s licenciou a technickým/prevádzkovým schválením. Najsevernejšie je Vardø, Kristiansand najjužnejšie. V rokoch 1960 – 1987 bola vybudovaná sieť letísk s dopravou na krátke vzdialenosti s cieľom, okrem iného, spojiť menšie mestá a obce s väčšími letiskami. Tieto letiská sú typické svojou krátkou pristávacou dráhou (800-1500 metrov). Zámerom bolo zlepšiť infraštruktúru v okresoch, ktoré sú ťažko dostupné inými dopravnými prostriedkami, hlavne na severe a západe krajiny. Keďže boli vybudované na územiach len riedko obývaných a v ťažkom teréne, majú krátke dráhy a sú určené pre malé lietadlá. V súčasnosti má Nórsko 26 takýchto malých letísk.  Ceny závisia od dĺžky a času letu a destinácie (malý počet destinácií na kratšiu vzdialenosť nemá konkurenciu a to sa odzrkadľuje na cene). Zvyčajne sa odporúča kúpiť si letenku vopred za lepšiu cenu.

Cesty sú prepojené aj pomocou trajektov pozdĺž pobrežia Nórska, kde sa nachádza veľa fjordov (hlavne na západnom pobreží). Odporúčame skontrolovať si trasu, či budete musieť využiť trajekt, aby ste si vedeli pozrieť časy odchodov (pozrite si na internete). Ceny lístkov na trajekt sa líšia, ale pravdepodobne sa vám budú zdať drahé, ak budete cestovať vlastným autom.

Vziať si taxík je pomerne ľahké a len málokedy si ho musíte objednávať vopred, teda pokiaľ nebývate na odľahlejšom mieste.

V Nórsku je veľa ciest spoplatnených. Poplatky sú na rôznych miestach rôzne. Mýto je jedným zo spôsobov, ako financovať výstavbu a údržbu ciest v Nórsku. Veľa turistov už zistilo, že kvalita nórskych ciest je na rôznych miestach rôzna. Aj keď to možno niektorí pokladajú za exotiku, jazdiť po úzkych kľukatých cestičkách je veľmi únavné, hlavne pre turistov v karavanoch. V zime sú nórske cesty pokryté ľadom a snehom. Odporúča sa kontaktovať miestnych obyvateľov a zistiť, aký typ pneumatík by ste mali používať a či by ste v zime mali šoférovať, pokiaľ nemáte skúsenosti s jazdou v podobných zimných podmienkach.

Pokuty za prekročenie rýchlosti sú v Nórsku veľmi vysoké.

5. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A POISTENIE

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Nórsku