Prejsť na obsah

Životné a pracovné podmienky v Maďarsku

1. HĽADANIE PRÁCE

1.1 Ako si nájsť prácu

Zodpovednými orgánmi sprostredkovania práce sú ( úrady pre pracovnú mobilitu) patriace k Národným službám zamestnanosti  (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – ’NFSZ’) v spolupráci so súkromnými pracovnými agentúrami. Samostatne zárobkovo činné osoby, ekonomické podniky bez právnej subjektivity a právnické osoby s trvalým pobytom v Maďarsku môžu vykonávať sprostredkovateľské aktivity ako súkromné pracovné agentúry ak boli zaregistrovaní na príslušnom úrade pre pracovnú mobilitu v mieste ich pôsobenia. Viac ako polovica agentúr vykonáva svoju činnosť na strednom Maďarsku.

Ktokoľvek môže úrady pre pracovnú mobilitu alebo pracovné agentúry kontaktovať v prípade potreby asistencie pri hľadaní práce (nie len evidovaní uchádzači o zamestnanie). Agentúry sa pokúšajú párovať jednotlivé pracovné ponuky s individuálnymi schopnosťami a očakávaniami všetkých , ktorí hľadajú zamestnanie. Tieto služby sú bezplatné pre zamestnancov.  Bližšie informácie o poskytovaných službách nájdete na internetovej stránke NFSZ, kde sú tiež zobrazené súčasné ponuky práce. Zamestnávatelia sem totižto môžu svoje pracovné ponuky vyvesiť. Na tejto internetovej stránke nájdete aj služby Eures.

V Maďarsku zabezpečujú sprostredkovanie práce aj agentúry dočasného zamestnávania, pričom až  87% z nich sprostredkúva dočasné zamestnanie len v Maďarsku.

Existuje veľké množstvo internetových stránok, ktoré umožňujú zamestnávateľom uverejniť ich pracovné ponuky a uchádzačom uverejniť ich žiadosti.

Na základe vykonaných prieskumov  získava v Maďarsku prácu takmer polovica opýtaných vďaka informáciám a kontaktom od rodičov, priateľov a  známych.

10 najžiadanejších profesií v Maďarsku v roku 2022

1.Informatik
2.Zvárač
3.Elektrikár
4.CNC Operátor
5.Vodič nákladných automobilov a kamiónov
6.Masér
7.Pracovník v sklade
8.Elektrotechnik
9.Tesár
10.Opatrovateľ v sociálnych službách

Pracovné miesta na internete :

eures.ec.europa.eu

www.munka.hu

https://www.cvonline.hu/hu

work-force.hu

jobline.hu

manpower.hu

www.profession.hu

1.2 Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Životopis, podobný tomu používanému v ostatných európskych krajinách, by mal byť napísaný na počítači alebo ak sa to vyžaduje, napísaný rukou. Žiadateľ by mal vždy so životopisom poslať aj dokumenty potvrdzujúce kvalifikáciu potrebnú pre prácu a kópie jazykových osvedčení.

Životopis by nemal byť dlhší ako dve strany a mal by obsahovať :

 •  Osobné údaje
 • Vzdelanie (zoradené chronologicky počnúc tým najaktuálnejším)
 • Školenia (zoradené chronologicky počnúc tým najaktuálnejším)
 • Doterajšie zamestnania (toto je obzvlášť dôležité keďže hlavne posledné roky majú zamestnávatelia tendenciu zamestnať ľudí s pracovnými skúsenosťami )
 • Počítačové znalosti
 • Znalosť jazykov, vodičský preukaz
 • Záľuby, koníčky

Motivačný list adresovaný organizácii, ktorá uverejnila pracovnú pozíciu alebo potencionálnemu zamestnávateľovi obsahuje dôležité informácie nespomenuté v životopise. Tie by mali zahrňovať kde ste počuli o pracovnej ponuke, pozíciu, o ktorú sa uchádzate, dôležité schopnosti a prednosti súvisiace s pracovnou ponukou, prečo si myslíte, že ste správny kandidát, vaše ciele, plány atď. Motivačný list by nemal byť dlhší ako jedna strana a mal by byť podpísaný rukou. Sprievodný list a životopis by mali tvoriť celok.

Je užitočné, ak poskytnete aj referencie, ktoré bližšie objasnia prácu, na ktorú ste hrdý, alebo spätnú väzbu od ľudí, ktorí vám radi dajú objektívne – najlepšie pozitívne- hodnotenie vašej predchádzajúcej aktivity.  V druhom prípade je užitočné, ak sa spýtate príslušnej osoby v predstihu, či súhlasí s tým, dať Vám také referencie, pričom musí udať svoje telefónne číslo, pracovnú pozíciu a meno spoločnosti.

2. PRESŤAHOVANIE SA DO INEJ KRAJINY

2.1 Pohyb tovaru a kapitálu

Voľný pohyb tovaru a kapitálu na Európskom trhu je jedným z hlavných pilierov práva EÚ.

Ako funguje jednotný európsky trh? Väčšina tovarov podlieha takzvanej zásade vzájomného uznania, to znamená, že produkty legálne vyprodukované v niektorom z členských štátov môžu byť voľne prevážané a predávané na území členských štátov EÚ. Niektoré obchodné obmedzenia zotrvávajú v určitých citlivých oblastiach, ako sú stavebníctvo a farmaceutický priemysel. Ďalej, členské štáty môžu voľný pohyb tovaru vo svojom vnútornom trhu limitovať za určitých podmienok, vzťahujúcich sa na oblasti ako je zabezpečenie ochrany životného prostredia a zdravie obyvateľstva. Občania EÚ si môžu slobodne kupovať tovar v ostatných členských štátoch pre svoju osobnú potrebu. Vo väčšine prípadov neexistujú obmedzenia, čo si daná osoba smie alebo nesmie kúpiť a vziať so sebou keď vycestuje do inej krajiny. Pri prekročení hraníc členských štátov nie sú zavedené žiadne dane na tovar, pretože hodnota po pridaní dane a spotrebnej dane je zahrnutá už v kúpnej cene. To znamená, že ostatné krajiny nemôžu vymáhať ďalšie zvláštne povinnosti. Prirodzene, existujú niektoré obmedzenia pre špecifický tovar, ako sú tabak a alkohol. Webová stránka Komisie pre dane a colnú úniu poskytuje praktické informácie o pravidlách používania týchto výrobkov v členských štátoch EÚ. Špeciálne pravidlá sa uplatňujú taktiež pri kúpe motorového vozidla na osobné účely v niektorom z členských štátov, a jeho preprave do rodného alebo iného štátu EÚ.

Voľný pohyb kapitálu

Vďaka legislatíve EÚ, ľudia môžu slobodne riadiť a investovať svoje finančné prostriedky v ktoromkoľvek členskom štáte.
Nielen finančné trhy profitujú z voľného investovania a pohybu peňazí, ale každý občan EÚ má nejaký výnos.
S pár obmedzeniami, každý jednotlivec si môže otvoriť bankový účet, nakupovať akcie, vykonávať platby, investovať v ostatných krajinách EÚ. Navyše, európske spoločnosti môžu investovať, vlastniť, kupovať a riadiť investície a iné európske podniky.
Niektoré výnimky pre voľný pohyb kapitálu sa uplatňujú bez súhlasu členského štátu , najmä súvisiace s daňami, finančnou inšpekciou, verejným posudzovaním polície, praním špinavých peňazí a finančnými pokutami.

2.2 Hľadanie ubytovania

Realitné kancelária a predajcovia, veľké množstvo inzertných novín a rozličné internetové stránky poskytujú pomoc pri hľadaní ubytovania na prenájom či kúpu. Odkedy je v Maďarsku celonárodný nadbytok nehnuteľností, je pomerne jednoduché si niečo nájsť.

Ceny nových aj starších bytov sa na trhu s nehnuteľnosťami viditeľne zvyšujú.  V hlavnom meste je priemerná ceny nových bytov  HUF 904 000 / m². Vo vidieckych mestách  a dedinách sú ale rodinné murované domy ponúkané od HUF 631 000/ m². Mesačný nájom za menší byt (50 -70 m²) sa pohybuje okolo HUF 215 000 nezahrňujúc režijné náklady.

Keď si hľadáte byt, je potrebné objasniť si výšku spoločných nákladov bytového domu (vrátane poplatkov za čistenie paneláka, odstraňovanie odpadkov a údržbu) a ďalšie poplatky za verejné služby. Novopostavené byty majú oddelené merače pre vodu, plyn a elektrinu, preto majiteľ (nájomca) platí len za skutočnú spotrebu. Paušálne poplatky založené na odhadoch sa stále platia v niektorých starších bytových domoch ( tie nemajú oddelené merače spotreby) a väčšinou sú tieto náklady vyššie.

V Maďarsku dosiahol trh s nehnuteľnosťami bod nasýtenosti, je tu mnoho novopostavených bytových domov, hlavne v hlavnom a väčších mestách, súbežne s veľkou ponukou starších bytových jednotiek.

2.3 Hľadanie školy

Predtým, ako sa presťahujete do Maďarska, je lepšie, ak si zistíte dopredu informácie o typoch školských zariadení vo vašom budúcom mieste pobytu alebo v okolí, a či disponujú voľnými miestami. Je veľmi dôležité, aby rodičia nezabudli svoje deti odhlásiť z ich predošlej školy, a aby zabezpečili všetky dokumenty a osvedčenia, ktoré budú potrebovať v novej škole pri zápise.

Nasledovné školské a vzdelávacie inštitúcie v Maďarsku pôsobia: materské školy, základné školy, stredné školy (ponúkajú 4-,6- alebo 8-ročný program), nadstavbové štúdium a vysoké školy. Všeobecne platí územný princíp, ktorý zaručuje deťom žijúcim v danom okrese miesta na strednej škole. Zvyšné voľné miesta sú ponúknuté deťom z okolitých okresov.

Vo všeobecnosti deti nemusia prejsť skúškou, aby boli prijaté do materskej či základnej školy. Avšak, je nutná prijímacia skúška, aby boli prijaté na strednú školu, nadstavbové štúdium či vysokú školu.

Materská a základná škola je vyberaná na základe dostupnosti od miesta bydliska. Stredná škola je zvolená na základe schopností dieťaťa a jeho budúcich plánov.

Právne predpisy týkajúce sa vzdelávacích inštitúcií v Maďarsku zaisťujú občanom štátov Európskej únie rovnaký prístup k systému vzdelania a rovnocenné zaobchádzanie s týmito študentmi. Študenti s európskym občianstvom majú nárok na štipendiá a iné výhody za rovnakých podmienok ako maďarskí študenti a dostanú aj rôzne študentské karty. Inštrukcie sú dostupné aj v inom jazyku ako maďarskom.

2.4 Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

Snaha EÚ čo najviac zjednodušiť svojim občanom cestovanie po členských štátoch viedla k zavedeniu spoločných pravidiel, ktoré upravujú vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia automobilov a registráciu vozidla. Do spolupráce v tejto oblasti sú zapojené aj krajiny EHP, teda aj Nórsko, Island a  Lichtenštajnsko.

Vodičský preukaz v EU

V súčasnosti neexistuje oficiálny európsky vodičský preukaz, ale členské štáty EU predstavili vodičský preukaz podľa „Modelu spoločenstva“. Tento model spoločenstva zabezpečuje, aby bol vodičský preukaz vydaný iným štátom EÚ, uznaný aj v ostatných členských štátoch a štátoch EHP.

Tieto vodičské preukazy sa vydávajú podľa vnútroštátneho práva, ale sú platné aj v ostatných krajinách EÚ a tiež na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku. Treba poznamenať, že dočasné vodičské preukazy alebo osvedčenia vydané domovskou krajinou držiteľa však nie sú uznávané v iných členských štátoch.

V prípade, že sa občan EÚ presťahuje do iného členského štátu, nevyžaduje sa od neho, aby si svoj vodičský preukaz zamenil až do trvania jeho platnosti. (Držiteľ vodičského oprávnenia je povinný skontrolovať si, či sa stretol so všetkými požiadavkami daného štátu na vedenie vozidiel) Niektoré členské štáty vyžadujú doplniť niektoré údaje do vodičského preukazu aby sa splnili určité administratívne požiadavky.
V prípade vypršania platnosti, straty, alebo krádeže vášho vodičského preukazu, vám ho môže členský štát v mieste vášho pobytu vydať na základe podmienok, aké v danom štáte platia. Občanom sa odporúča kontaktovať kompetentné úrady a požiadať o nový vodičský preukaz.

Zaregistrovanie Vášho auta v hosťovskej krajine

Ak žijete v inom členskom štáte a na vašom aute tam jazdíte viac ako 6 mesiacov, ste povinný vaše auto zaregistrovať na miestnom úrade a hostiteľskej krajine zaplatiť registračnú daň. Ak sa zdržiavate v krajine so svojím autom menej ako 6 mesiacov, nie je potrebné auto registrovať a platiť žiadne poplatky. Vozidlo teda zostáva registrované v pôvodnej krajine predošlého pobytu.
Po pobyte dlhšom ako 6 mesiacov je potrebné vozidlo registrovať na úradoch a zaplatiť registračný poplatok hosťovskej krajine. Pri registrácii, vlastník vozidla bude musieť predložiť nasledujúce dokumenty: osvedčenie o zhode vozidla, papiere od poistenia, doklady o zaplatení DPH, list vlastníctva, doklad o schopnosti prevádzky vozidla a doklad o zaplatení dane z motorového vozidla.
V niektorých krajinách môžu byť vlastníci oslobodení od platenia dane pri registrácii vozidla, keď sa presťahujú z inej krajiny EÚ/EHP, ktorá požaduje rovnaké podmienky a termíny na registrovanie. Ešte pred presťahovaním je vhodné kontaktovať príslušné úrady.

Poistenie vozidla keď sa sťahujete do krajiny EÚ/EHP

Občania EÚ môžu svoje auto poistiť v ktoromkoľvek členskom štáte, pokiaľ má nimi vybraná poisťovacia spoločnosť od úradov hostiteľskej krajiny licenciu, potrebnú na dané poistné úkony. Spoločnosť, sídliaca v inom členskom štáte, môže ponúkať povinnú poistku občianskoprávnej zodpovednosti len v prípade, že spĺňa isté kritériá. Poistenie platí v celej Únii, nehľadiac na to, kde sa nehoda stane.
Je potrebné uistiť sa, či daná poisťovňa predáva poistenie platné aj v krajine do ktorej chcete vycestovať. Pri ukončení nového poistenia v inej krajine EU/EHP treba poznamenať, že poisťovacia spoločnosť nie je oprávnená, predchádzajúce škodové udalosti zvážiť.

Zdaňovanie pri kúpe auta

Daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) na motorové vozidlá sa platí v krajine, kde bolo auto zakúpené, hoci za určitých podmienok sa DPH platí v krajine určenia.
Komisia pre dane a colnú úniu poskytuje viac informácii na svojej webovej stránke.

2.5 Postupy registrácie a povolenie na pobyt

Maďarsko je členom Schengenského priestoru. Občania EHP a Švajčiarska (občania Európskej únie) môžu cestovať do Maďarska len s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom. Maďarsko podpísalo Európsku dohodu o nariadeniach, ktorými sa riadi pohyb osôb medzi členskými štátmi Rady Európy 13. Decembra 1957 v Paríži. Jeden z dôležitých dôsledkov bol, že štátni príslušníci členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tejto dohody môžu od 1. septembra 2013 vstúpiť do Maďarska  na obdobie nie dlhšie ako tri mesiace po predložení platného bežného cestovného pasu alebo preukazu totožnosti. Členovia rodiny, ktorí sú občanmi EÚ môžu vstúpiť na územie Maďarska s cestovným dokladom alebo vstupným vízum, ktoré môžu získať bezplatne v skrátenom konaní. Avšak, členovia rodiny, ktorí nie sú občanmi EÚ ale majú osvedčenie o registrácii vydané na rodinného príslušníka, ktorý je príslušníkom členského štátu Európskej únie, sú oslobodení od získania víza. Občania EÚ a členovia ich rodín majú právo ostať v Maďarsku tri mesiace bez toho, aby museli splniť akékoľvek osobitné podmienky a iné formálne požiadavky. Taktiež ich príchod nemusí byť registrovaný kompetentnými imigračnými orgánmi. Ak člen rodiny, ktorý nie je občanom EÚ, príde do krajiny na základe iných dôvodov, a preto sa nepovažuje za člena rodiny, ktorý sprevádza príslušníka EÚ, sú uplatnené pravidlá vzťahujúce sa na príslušníkov krajín tretieho sveta a dotyčný musí nahlásiť svoje miesto bydliska príslušným orgánom do troch dní.

Ak akýkoľvek iný predpis vyžaduje, aby boli maďarskí občania zapísaní v pamätnej knihe (napr. v ubytovacom zariadení pri jazere Balaton, na daňové účely), alebo ak sa miesto bydliska zmenilo, občan EÚ a jeho rodinní príslušníci sú povinní hlásiť tieto údaje úradom. Občania EÚ a ich rodinní príslušníci sú oprávnení ostať v Maďarsku dlhšie ako tri mesiace, ak majú platené zamestnanie alebo študujú, alebo v prípade, že podporujú seba a svojich rodinných príslušníkov s vlastnými prostriedkami, vrátane pokrytia zdravotnej starostlivosti.

Pobyt dlhší ako tri mesiace musí byť nahlásený a legalita pobytu musí byť potvrdená príslušným dokladom. Konajúci orgán poskytne potvrdenie o registrácii v prípade členov krajín EÚ a povolenie na pobyt v prípade členov rodiny, ktorí nie sú občanmi krajín EÚ. Potom Centrálny úrad pre administratívne  a elektronické verejné veci (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, KEKKH  ) pošle kartu preukazujúcu  adresu bydliska občana automaticky. Následné zmeny bydliska musia byť nahlásené príslušným úradom.

Osvedčenie o registrácii sa vydáva na dobu neurčitú a stratí svoju platnosť len ak samotné právo na pobyt skončí ( napr. občan EÚ opustí Maďarsko na dlhšiu dobu). Povolenie na pobyt pre člena rodiny, ktorý nie je príslušníkom krajiny EÚ, je vydané vzhľadom na predpokladanú dĺžku pobytu a je platné maximálne päť rokov. Príslušníci krajín EÚ aj členovia ich rodín majú nárok na trvalý pobyt po piatich rokoch legálneho pobytu v Maďarsku, ktorý je certifikovaný podľa povolenia na trvalý pobyt. Tieto osoby môžu byť z Maďarska vyhostení, len ak ich pobyt znamená skutočnú, priamu a závažnú hrozbu akémukoľvek verejnému záujmu, hlavne právo a poriadok, verejnú a národnú bezpečnosť alebo verejné zdravie. Ak sa občan EÚ stáva pacientom, ktorý ohrozuje verejné zdravie pred koncom trojmesačného pobytu v Maďarsku, on / ona môže byť vyhostený z krajiny, ak on / ona nemá naplánované povinné liečenie; po troch mesiacoch nesmie vyhostenie začať z tohto dôvodu.

2.6 Kontrolný zoznam pred vašim príchodom do novej krajiny a po ňom

Pred príchodom do krajiny si musíte zaobstarať, ak sa jedná o príslušníkov krajín nepatriacich do EÚ, potrebné vízum vydávané maďarským konzulátom v príslušnej krajine. Všetky opatrenia týkajúce sa karty európskeho zdravotného poistenia alebo iného dokladu (napr. E121) musia byť vykonané v predstihu, pretože sú potrebné pre registráciu alebo udelenie pobytovej karty. Ak žiadateľ nemá vo výhľade žiadne pracovné miesto počas predĺženého pobytu, registrácia musí byť vykonaná na základe finančných rezerv žiadateľa, aby mohol požiadať o potrebné dokumenty vzťahujúce sa na pobyt. Ak plánujete pracovať v krajine, je vhodné ,aby ste so sebou mali všetky dokumenty potvrdzujúce vaše vzdelanie a kvalifikácie, najlepšie už v maďarskom jazyku. Ubytovanie je možné si zaobstarať v priebehu prvého mesiaca, dovtedy je postačujúce, ak si zaistíte dočasné ubytovanie ešte z domova (je ľahšie zaistiť si dočasné ubytovanie v Maďarsku). Kúpa alebo prenájom nehnuteľnosti občanom krajiny EÚ nie sú viazané nijakými povoleniami či inými administratívnymi formalitami. V prípade študentov je vhodné, aby si vopred zaistili ubytovanie v školských internátoch alebo iné ubytovanie. Je dôležité, aby rodiny s deťmi nezabudli svoje ratolesti zapísať do materských či iných škôl včas. Sú dostupné rôzne súkromné materské školy, ktoré túto záležitosť značne uľahčia, no nezaobíde sa to bez žiadosti a kontaktu so vzdelávacou inštitúciou. V prípade dlhodobého premiestnenia je potrebné zabezpečiť prepravu majetku.

Vodičský preukaz vydaný v krajine EHP je platný až do dátumu ukončenia. Ak ste sa medzitým presťahovali, váš vodičský preukaz môže byť obnovený pomocou jednoduchého nahradenia, podobného postupu pre maďarských občanov. Od člena rodiny, ktorý nie je príslušníkom krajiny EÚ je vyžadované, aby si vodičský preukaz vymenil.

Je dobré mať na pamäti, že občania EÚ majú nárok na zľavy na verejnej doprave.

Pri vstupe do krajiny by sa mali zrealizovať nasledovné integračné postupy: nahlásiť pobyt a požiadať o dokumenty vzťahujúce sa na pobyt v BÁH (vzhľadom na jedno kontaktné miesto môže žiadateľ  rovno požiadať aj o pobytovú kartu, ktorá je mu následne poslaná poštou z KKEKH). Osobám vykonávajúcim ekonomické aktivity je vydané  daňové identifikačné číslo a číslo sociálneho zabezpečenia ( tzv. „TAJ“ ). V prípade zamestnancov zabezpečuje pridelenie “TAJ” čísla zamestnávateľ,  zatiaľ čo samostatne zárobkovo činné osoby a partneri si to musia zabezpečiť sami. Zamestnanci musia prejsť aj lekárskym vyšetrením.

3. PRACOVNÉ PODMIENKY

3.1 Prehľad pracovných podmienok v Európe

EÚ sa zaviazala k zlepšovaniu pracovných podmienok v celej Európe. Úzko spolupracuje s národnými vládami, s cieľom zabezpečiť príjemné a bezpečné pracovné prostredie pre všetkých občanov.

Členské štáty sú podporované nasledovným spôsobom:

 • výmena skúseností a rozvíjanie spoločných aktivít medzi krajinami,
 • stanovenie minimálnych požiadaviek týkajúcich sa pracovných podmienok, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Zlepšovanie kvality pracovného života

Ak chceme zvýšiť blahobyt a bezpečnosť európskych pracovníkov, musíme si predovšetkým určiť všeobecnú charakteristiku dobrého pracovného prostredia, a taktiež stanoviť kritériá podľa ktorých by sme mohli merať kvalitu pracovného prostredia.

Európsky fond na zlepšenie životných a pracovných podmienok (Eurofund) v Dubline je agentúra EÚ, ktorá poskytuje informácie, poradenstvo a odborné znalosti v tejto oblasti.

Táto agentúra stanovila niekoľko kritérií pre kvalitu práce a zamestnania, medzi ktoré patrí :

 • zdravie a duševná pohoda na pracovnom mieste – dobré pracovné podmienky pomáhajú predchádzať zdravotným problémom na pracovisku, znižujú riziko úrazov a zlepšujú organizáciu práce;
 • vyváženie pracovného života a voľného času- občania EÚ by mali mať príležitosť na vyváženie týchto dvoch oblastí;
 • rozvíjanie zručností – kvalitné pracovné miesto je to, ktoré poskytuje dostatok príležitostí na tréning, zlepšovanie zručností a kariérny postup.

Sociálny rozhovor

EÚ úzko spolupracuje so sociálnymi partnermi – vrátane podnikateľských organizácií a odborových zväzov – na celom rade otázok, ktoré sa týkajú zamestnanosti a pracovných postupov. Sociálny rozhovor spája obidve strany priemyslu dokopy, aby spoločne vytvorili dohody, ktoré môžu mať veľmi významný dopad na európskeho pracovníka. Niektoré dohody spoločenského rozhovoru sa dokonca prepracovali na zákony EÚ a zahŕňajú zmeny, ktoré súvisia s rodičovskou dovolenkou, prácou na čiastočný pracovný pomer a zmluvami na dobu určitú.

Niekedy sociálni partneri uzatvárajú takzvané autonómne dohody, ktoré sa týkajú oblastí ako sú napr. telepráca, stres na pracovisku, obťažovanie a násilie na pracovisku. Sociálny rozhovor sa taktiež koná v rôznych priemyselných sektoroch, kde majú založenú komisiu. Týmito sektormi sú napríklad bankovníctvo, chemický priemysel, poisťovníctvo, telekomunikácie a oceliarne.

Viac informácií môžete vyhľadať na stránke Komisie pre sociálny rozhovor.

Zdravie a bezpečnosť pri práci

Podľa pravidiel EÚ majú zamestnávatelia povinnosť zabezpečiť svojim pracovníkom bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. To znamená, že zamestnávateľ musí vypracovať politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá zahŕňa hodnotenie rizík, školenia a konzultácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kurzy prvej pomoci a požiarnej ochrany, a taktiež evakuačné postupy. Od zamestnancov sa očakáva, že budú dodržiavať zdravotné a bezpečnostné pokyny a hlásiť prípadné nebezpečenstvo.

Viac informácií o princípoch platných pre európsky referenčný rámec v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je dostupných na stránke komisie.

Európska agentúra pre zdravie a bezpečnosť pri práci poskytuje množstvo užitočných informácií o tejto problematike, pre zamestnávateľov, ale aj pracovníkov.

Zlepšovanie pracovných podmienok určením minimálnych požiadaviek spoločných pre všetky štáty EÚ

Zlepšovanie pracovných podmienok v členských štátoch EÚ do značnej miery závisí od stanovenia spoločných pracovných noriem. Pracovnoprávne predpisy a regulácie EÚ určili skupinu minimálnych požiadaviek na udržateľné pracovné prostredie. Tieto sa v súčasnej dobe uplatňujú vo všetkých členských štátoch.

Pravidlá a predpisy EÚ, ktoré sa týkajú pracovných podmienok pokrývajú širokú škálu otázok, vrátane pracovného času, práv zamestnancov pracujúcich na čiastočný úväzok a ochrany pre tých, ktorí pracujú na dobu určitú.

Predmetom legislatívy v týchto oblastiach je zabezpečiť vysokú úroveň zamestnania a zároveň sa vždy držať práv občanov na pracovisku. Napríklad, nariadenia EÚ zaručujú, že podmienky zamestnania pracovníkov na polovičný úväzok sú porovnateľné s tými, ktoré platia pre pracovníkov, ktorí sú zamestnaní na trvalý pracovný pomer. Na pracovisku je zakázané šikanovanie a vytváranie rozdielov medzi pracovníkmi zamestnanými na dobu určitú a neurčitú.

3.2 Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Možnosť získať uznanie svojej kvalifikácie môže hrať kľúčovú úlohu pri rozhodovaní sa hľadať si prácu v inej krajine EÚ. Bohužiaľ, rozdielnosti v systéme vzdelávania v členských štátoch EÚ častokrát spôsobujú zamestnávateľom a inštitúciám komplikácie pri posudzovaní odbornej kvalifikácie žiadateľa o zamestnanie.

Uznanie odbornej kvalifikácie

Vo všeobecnosti platí princíp podľa ktorého by občania EÚ mali mať možnosť voľne vykonávať svoju profesiu v akomkoľvek členskom štáte. Tento princíp sa žiaľ nedá uplatniť všade, pretože je obmedzovaný rozdielnymi národnými podmienkami členských štátov na vykonávanie určitej profesie v hostiteľskej krajine.

Na prekonanie týchto rozdielov zaviedla EÚ systém rozpoznávania odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje medzi tzv. regulovanými profesiami (tj. profesiami, ktoré si právne vyžadujú určitú odbornú kvalifikáciu) a profesiami, ktoré nie sú právne regulované hostiteľským členským štátom.

Európska komisia vypracovala nasledovný súbor nástrojov, ktoré by mali pomôcť pri prekonaní národných kvalifikačných noriem a zabezpečiť tak lepšiu transparenciu a uznanie akademických a profesionálnych kvalifikácií:

 • Európsky kvalifikačný rámec (EQF): Hlavným cieľom rámca je vytvoriť spojenia medzi rôznymi národnými kvalifikačnými systémami, a tak zabezpečiť jednoduchšie uznávanie diplomov. Jednotlivci a zamestnávatelia môžu používať rámec pre lepšie pochopenie a porovnanie kvalifikácií dosiahnutých v rôznych krajinách. Krajiny majú možnosť používať Európsky kvalifikačný rámec pre porovnanie s ich kvalifikačnými systémami – a od roku 2012 všetky kvalifikácie nesú odkaz na konkrétnu úroveň referenčného rámca.
 • Národné informačné centrá pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARICs): Sieť Národných informačných centier pre uznávanie dokladov o vzdelaní bola založená v roku 1984 z iniciatívy Európskej komisie. NARICs poskytuje poradenstvo o akademickom uznávaní zahraničných študijných pobytov. V tomto smere zohráva kľúčovú úlohu pri uznávaní kvalifikácie. Nachádza sa vo všetkých členských štátoch EÚ/EHP.
 • Európsky systém prenosu a akumulácie kreditov (ECTS): Tento systém má za cieľ umožniť ľahšie uznávanie štúdia v zahraničí. Umožňuje prenos učiva medzi rôznymi vzdelávacími inštitúciami a ponúka flexibilný spôsob ako získať titul.
 • Europass: Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti profesionálnych zručností. Skladá sa z piatich štandardizovaných dokumentov:

1.      CV (Europass životopis)
2.      Europass jazykový pas
3.      Europass osvedčenia a certifikáty
4.      Europass dodatok k diplomu
5.      Europass dokument mobility

Europass umožňuje uchádzačom o zamestnanie prezentovať svoje zručnosti a kvalifikácie vo forme, ktorá je zrozumiteľná v rôznych častiach Európy. Národné Europass centrá sa nachádzajú v každej členskej krajine EÚ/EHP.

 • Databáza regulovaných profesií zahŕňa zoznam na vyhľadávanie regulovaných profesií v členských štátoch EÚ/EHP a Švajčiarsku. Nájdete tu kontaktné miesta a informácie o kompetentných orgánoch.

3.3 Druhy zamestnania

Strany pracovného pomeru sú zamestnávateľ a zamestnanec. Vo všeobecnosti môže každý po dosiahnutí veku 16 rokov začať pracovať.  Ak nie je dohodnuté inak pracovný pomer je na dobu neurčitú a na plný úväzok. Maďarský zákon upravuje atypické formy zamestnania a vzťahy iné ako zamestnanec -zamestnávateľ. Príklad atypických foriem zamestnania je pomer na dobu určitú, práca na čiastočný úväzok, práca na diaľku, práca uvedená v krátkodobej zmluve a právne vzťahy v pestúnskej rodine. Navyše existuje práca vykonaná pre rôzne verejnoprospešné účely (práca všeobecne prospešná spoločnosti, civilná služba). Práca uvedená v krátkodobej zmluve môže byť vykonaná nezávisle a pracovník dostáva mzdu závislú od jeho výkonu tj. požiadavky na pracovníka závisia od indikátorov kvality a kvantity.

Čo sa týka práce na diaľku, zamestnanec nepracuje v priestoroch podniku, jeho sídle alebo priestoroch podnikania zamestnávateľa, ale väčšinou doma používajúc pre prácu a kontakt so zamestnávateľom počítačové vybavenie. Podnik, ktorý vysiela svojich pracovníkov zabezpečuje zmluvy so zamestnancami a s dočasnými zamestnaneckými podnikmi má mandátnu zmluvu. Avšak medzi zamestnaneckým podnikom a vyslaným zamestnancom nie je žiadny zmluvný vzťah.

Existuje tiež možnosť zjednodušeného pracovného vzťahu. Takýto pracovný vzťah vzniká pri sezónnych prácach v poľnohospodárstve a turizme alebo pri príležitostnej práci. V takom prípade zjednodušenie znamená, že sú použité len tie najdôležitejšie pravidlá pracovného práva (napr. minimálne mzda). Zjednodušený pracovný vzťah tiež musí mať stanovený začiatok a koniec výkonu práce.

V prípade práce vykonanej pre verejnoprospešné účely, osoby oprávnené na rehabilitačné dávky alebo vedené na úradoch práce môžu byť zamestnané na 4,6 alebo 8 hodín za deň na 1-11 mesiacov. Orgán verejnej zamestnanosti uzatvára oficiálne zmluvu s príslušným orgánom pracovných služieb mesta, v ktorom sa zaväzuje zamestnať verejných pracovníkov. Zamestnanosť pre verejnoprospešné účely je stanovená medzi verejným zamestnávateľom a  pracovníkom na základe oficiálnej zmluvy. Predmetom tejto zmluvy môžu byť povinné, dobrovoľné a verejné úlohy pridelené mestským alebo obecným úradom.

Špecifické pracovné právo vzťahujúce sa na umelcov a športovcov v Maďarsku neexistuje.

3.4 Pracovné zmluvy

Zamestnanie vždy vznikne na základe pracovnej zmluvy. Tá musí byť vyhotovená písomne. To by mal zabezpečiť zamestnávateľ. Čo sa týka zjednodušeného pracovného vzťahu, pričom je povinnosťou zamestnávateľa, aby ho zaregistroval, pracovná zmluva v tomto prípade nemusí byť v písanej podobe ( ak ju nevyžaduje zamestnanec alebo zamestnávateľ).

Povinný obsah pracovnej zmluvy je:

 • Opis práce
 • Miesto výkonu práce (ak nie je uvedené, vždy to je miesto, kde je väčšinou vykonávaná práca)
 • Dĺžka pracovného vzťahu (ak nie je uvedená, hovoríme o dobe neurčitej)
 • Výška mzdy

Najneskôr do 15 dní odo dňa začiatku výkonu práce musí zamestnávateľ informovať zamestnanca o dennom pracovnom čase, ďalších prvkoch miezd, dátume platby, spôsobe výpočtu a o ročnej platenej dovolenke. Ďalej o pravidlách pre stanovenie výpovednej lehoty vzťahujúcej sa na zamestnancov a zamestnávateľov, o strane oprávnenej zastávať zamestnanecké práva okrem prípadov, kedy pracovný vzťah nie je dlhší ako jeden mesiac a pracovná doba nepresiahne osem hodín za týždeň.

Zamestnávateľ a zamestnanec môžu pozmeniť pracovnú zmluvu ale len v písomnej podobe a na základe spoločnej dohody. Zákon stanovuje, že návrh na zmenu musí byť podaný zamestnávateľom v prípade, že sa zamestnanec vracia z výkonu vojenskej alebo civilnej služby alebo z neplateného voľna, ktoré si vzal za účelom starostlivosti o deti či blízkych príbuzných. V takom prípade musí byť základom aspoň priemerný ročný nárast miezd zamestnancov v podobnej pracovnej sfére ako dotyčný zamestnanec. Osoby, ktoré majú pracovný vzťah, verejní zamestnanci, úradníci, prokurátori, profesionálny personál ozbrojených síl a súdni zamestnanci, ktorí sa ako rodičia vracajú z rodičovskej dovolenky, pričom má dieťa do troch rokov, môžu jednostranne požadovať, aby sa im denný pracovný čas znížil o polovicu. Zamestnávateľ je povinný zmeniť pracovné zmluvy. Tieto výhody sa nevzťahujú na  manažérske posty.

Ďalšie právne pracovné vzťahy vznikajú pri vládnych a verejných službách (osoby v takomto pracovnom vzťahu sú úradníci verejnej služby), ktoré vzniknú na základe dohody. Osoby pracujúce v ústrednom orgáne štátnej správy alebo jeho regionálnych či miestnych jednotkách a osoby pracujúce pre políciu, colný či fiškálny dozor, vo väzenskej službe, pre krízové riadenie sú v právnom vzťahu so štátnou službou. Osoby zamestnané miestnou vládou alebo inými inštitúciami (GVH, MTA, KEH atď.) sú v právnom vzťahu s verejnou službou. Špeciálne požiadavky a tieto osoby sú: čistý register trestov, schopnosť konať vzhľadom na vyšších vládnych úradníkov a vysokoškolské vzdelanie.

Ďalší pracovný vzťah vzniká pri práci vykonanej pre verejnoprospešné účely medzi štátnym orgánom, miestnym orgánom alebo orgánom pre verejné blaho (verejný zamestnávateľ) a zamestnaná osoba má nárok na dávky v nezamestnanosti a je vedená ako uchádzač o zamestnanie (verejný zamestnanec).

Na základe maďarského Občianskeho zákonníka strany môžu uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb alebo zmluvy o zákazke. Ako všeobecné pravidlo ale výber typu zmluvy, ktorou sa stanovujú pracovné podmienky, nesmie viesť k obmedzeniu alebo výnimkám zo zákonných záujmov zamestnanca (skryté zamestnanosti sa trestajú podľa zákona).

3.5 Špeciálne kategórie

Ako všeobecné pravidlo, zamestnať sa môže každý, kto dosiahne vek 16 rokov. Avšak, osoby, ktoré majú cez 15 rokov a sú študentmi, môžu byť zamestnané cez školské prázdniny a osoby pod 16 rokov môžu vykonávať kultúrne, umelecké, športové alebo komerčné aktivity s povolením rodiča alebo zákonného zástupcu. Osoby mladšie ako 18 rokov v čase vstupu do zamestnania sú klasifikované ako mladistvý zamestnanci a sú predmetom špecifických predpisov. Tieto špecifické predpisy sú v mnohých prípadoch aplikované na zamestnankyne vrátane tehotných a dojčiacich matiek, je povinné tieto predpisy dodržiavať vo všetkých prípadoch.

Zamestnanci nesmú vykonávať prácu, ktorá má vplyv na ich fyzický vývoj.

Tehotné ženy musia byť dočasne dané rad prác, ktoré sú vhodné vzhľadom na ich zdravotný stav od zistenia tehotenstva až kým dieťa nedosiahne 1 rok. Na to je potrebný súhlas zamestnankyne.

Mladiství zamestnanci, nastávajúce matky v čase od zistenia tehotenstva až do narodenia dieťaťa, slobodní rodičia do tretieho roku dieťaťa a zamestnanci pracujúci za nebezpečných podmienok nesmú pracovať cez noc. Spomenutí zamestnanci by nemali vykonávať mimoriadne práce a dni odpočinku za týždeň nesmú byť naplánované nerovnomerne, aj keď s tým súhlasili. Zamestnávateľ zamestnancovi, ktorého schopnosť vykonávať prácu sa zmenila, nesmie dať výpoveď. Zamestnávateľ mu musí zaistiť vhodný druh prác, v prípade potreby prostredníctvom výučby alebo odbornej prípravy. Mladí hendikepovaní ľudia môžu požadovať špeciálne akreditované kvalifikácie v závislosti od ich postihnutia (napr. cukrársky kurz pre ľudí so sluchovou poruchou).  Sú tiež oprávnení požiadať zamestnávateľa, aby zabezpečil odpovedajúce zmeny  v rozsahu potrebnom na výkon zamestnania v pracovnom prostredí a najmä na zariadení a vybavení. Ústredné rozpočtové prostriedky sú k dispozícii na pokrytie týchto nákladov. V prípade zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, zamestnávatelia môžu žiadať o podporu na tieto pracovné miesta.

V Maďarsku majú utečenci právo pracovať na základe všeobecných pravidiel. Cudzinci sa tu môžu zamestnať ak disponujú pracovným povolením, no existuje viacero výnimiek. V zamestnaní  sa s nimi musí zaobchádzať rovnako vo všetkých ohľadoch, vrátane odmeňovania, bezpečnosti práce a odborových práv. Ak chcete zamestnať tieto skupiny, musia miestne úrady prijať miestny plán rovnosti príležitostí.
Okrem pracovných sporov, mediácie sú k dispozícii na presadenie práva, alebo môže byť podaná žiadosť na Úrad pre rovnaké zaobchádzanie alebo na Komisariát základných práv.

3.6 Samostatná zárobková činnosť

V Maďarsku nájdete spoločnosti len v súlade so zákonom, tj. ako obchodné organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby. Tieto osoby môžu vykonávať svoju činnosť len so živnostenským listom vydaným okresným úradom v mieste, kde chce dotyčný podnikanie začať na základe štandardnej žiadosti. Táto žiadosť musí obsahovať opis aktivít, ktoré podnikateľ plánuje vykonávať. Osvedčenie o vhodnom správaní, doklady potvrdzujúce vlastníctvo kvalifikácií potrebných na výkon činnosti a doklady potvrdzujúce dostupnosť úradných povolení musia byť k žiadosti priložené. Osoba môže mať len jeden živnostenský list, na základe ktorého môže vykonávať niekoľko typov aktivít a môže mať niekoľko obchodných miest, pobočiek (obchody, výrobné alebo servisné jednotky). Samostatne zárobkovo činná osoba ručí za záväzky vyplývajúce z činnosti.

Navyše, občania EÚ a ich rodiny aj občania tretích krajín žijúci v Maďarsku dlhšiu dobu, pričom pracujú alebo študujú, s povolením na pobyt sú oprávnení stať sa samostatne zárobkovo činnými osobami.

Spoločnosť môže byť všeobecne neobmedzená spoločnosť alebo komanditná spoločnosť bez právnej subjektivity, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť alebo spoločný podnik ako právnická osoba.

Prvým krokom pri zakladaní spoločnosti je zhrnúť stanovy a uistiť sa, že budú prijaté v prípade akciovej spoločnosti a schváliť zakladateľskú listinu vo vzťahu na jednu osobu ekonomickej činnosti. Zákon vyžaduje povinný minimálny počiatočný kapitál na založenie nasledujúcej spoločnosti: HUF 500 000 pre spoločnosť s ručením obmedzeným, HUF 5 miliónov pre súkromnú s ručením obmedzeným, HUF 20 miliónov pre akciovú spoločnosť. Pre účely evidencie a zverejnenia základov spoločnosti, príslušný súd musí byť oboznámený s firemnými záznamami. Tento postup sa vykonáva elektronicky. Informačný servis Ministerstva verejnej správy a spravodlivosti (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) poskytuje bezplatný prístup k základným údajom o firmách (vlastný kapitál, sídlo, rozsah činnosti, členovia, zástupca..)

Samostatná zárobková činnosť v Maďarsku nie je limitovaná na samostatne zárobkovo činné osoby ,ale zahŕňa všetky ekonomické aktivity, ktoré môžu byť vykonávané samostatne a v súlade s právnymi predpismi., pričom takáto osoba je povinná si hradiť vlastné zdravotné a sociálne poistenie. Napríklad: právnici, notári, nezávislí patentoví právnici, nezávislí súdni exekútori.

Špeciálna finančná pomoc riadená Ministerstvom  národného rozvoja (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) a Národnou rozvojovou agentúrou je dostupná malým a stredne veľkým podnikom.  Všetky oznámenia výberového konania zverejnené v Maďarsku možno nájsť na internetových stránkach týchto aj iných organizácií.

3.7 Platové podmienky

V roku 2022 bola v Maďarsku  priemerná mzda na plný úväzok vyrátaná v sume 546 000 HUF v hrubom. Mzda v súkromnom sektore  sa pohybovala v priemere okolo 477 200 HUF,  pričom vo verejnom sektore sa priemerné mzdy pohybovali v sume 599 700 forintov.

Zamestnanci v Maďarsku sú oprávnení k minimálnej mzde vo  výške ktorú stanovuje vláda na ročnom základe. Výška minimálnej mzdy k 1. januáru 2022 sa rovnala 260.000  HUF mesačne / 59.780 HUF týždenne, 11.960 HUF za deň a 1.495 HUF za hodinu.

Zamestnanec je oprávnený dostávať od zamestnávateľa za prácu plat, čo je povinné. Mzdy môžu závisieť od času, výkonu alebo od oboch. Mimoriadne odpracovaný pracovný čas je odmenený príplatkami, ktoré sú zamestnancovi doplácané k platu.

Plat sa vypláca mesačne vo forintoch. Avšak, zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu dohodnúť inak. Plat je vyplácaný bankovým prevodom alebo v hotovosti. Zamestnanec musí dostať detailnú výplatnú pásku a odpočty môžu byť z platu urobené len v súlade s právnymi predpismi, uzneseniami alebo súhlasom zamestnanca. Výplatná páska zahŕňa mesačnú hrubú mzdu, všetky ostatné sociálne dávky (napr. prídavky na dieťa), odpočítané daňové preddavky, príspevky zamestnancov, zdravotné a dôchodkové poistenie a nakoniec mesačnú čistú mzdu.

Zamestnávateľ strháva zamestnancovi z jeho hrubého príjmu nasledovné príspevky a platí ich NAV (Národná daňová a colná správa) :

 • 1.5% príspevok na odborné vzdelávanie,
 • 10%  príspevky do dôchodkového systému,
 • 8.5% zdravotné poistenie, 4% príspevok na zdravotné služby 3% príspevok na dávky zdravotného poistenia, 1.5% príspevky na trhu práce,
 • a daň z príjmu fyzických osôb.

Zamestnávatelia platia sociálne dávky 27% . Tiež platia 13% poistné na predčasný dôchodok pre zamestnancov, ktorí sú zamestnaní v zamestnaní s nárokom na predčasný dôchodok.

Ak je zamestnávateľ cudzieho pôvodu, platia sa rovnaké príspevky a dávky. Platby sú vykonávané na mesačnej báze zamestnávateľom cudzieho pôvodu alebo jeho zástupcom, alebo za ich neprítomnosti zamestnanec sám banke Národnej daňovej a colnej správy.

Systém START kariet umožňujúci zvýhodnené platby príspevkov zanikol 1.januára 2013, karty vydané pred tým sú platné do dátumu ukončenia, avšak, boli nahradené daňovými úľavami. . Pri zamestnávaní osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorí majú rehabilitačné karty, má zamestnávateľ nárok na daňovú úľavu zo sociálnych dávok 27% z hrubej mzdy (maximum dvojnásobok minimálnej mzdy) počas platnosti karty. Na podporu zamestnávania zamestnancov s nízkou kvalifikáciou, zamestnanci pod 25 rokov a nad 55 rokov môžu získať cielenú úľavu od platenia sociálnych dávok na dva roky do výšky 14,5% (alebo 27% v prípade absolventov do 25 rokov) z hrubej mzdy maximálne HUF 100 000. V prípade dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov s malými deťmi  je úľava 27% z maximálnej dvojročnej mzdy HUF 100 000 a 14,5% z HUF 100 000 v treťom odpracovanom  roku. V prípade, ak má zamestnanec aspoň tri malé deti, uplatňuje sa úľava 27% za prvé tri odpracované roky, 14,5% úľava v štvrtom a piatom roku.

Umelci, športovci a tréneri si môžu vybrať zjednodušené platenie dane z verejných príjmov. Ak mala dotyčná osoba ročný príjem rovný 12-násobku minimálnej mzdy, je zdanená podľa všeobecných pravidiel a zamestnávateľ platí len 20%  príspevok na nadmerné čiastky a daňovník platí 15% daň z hrubej mzdy.

3.8 Pracovná doba

Vzhľadom na Zákonník práce zodpovedá práci na plný úväzok osemhodinová pracovná doba. Predpisy o zamestnaní alebo dohoda medzi oboma stranami môže stanoviť kratšiu pracovnú dobu. V prípade práce v zálohe alebo ak zamestnanec je aj zamestnávateľ či príbuzný zamestnávateľa, je možné na základe dohody stanoviť dlhšiu pracovnú dobu, ktorá ale nesmie presiahnuť 12 hodín denne. Jedná sa o práce v zálohe, ak je pracovník zamestnávateľovi k dispozícii aspoň jednu tretinu z normálneho pracovného času alebo ak práce pre zamestnanca zahrňujú úsilie výrazne nižšie ako v normálnom prípade.

Pracovná doba zamestnanca nesmie presiahnuť 12hodín denne alebo 48 hodín týždenne. V prípade príslušných dohôd nesmie pracovná doba zamestnanca vykonávajúceho práce v zálohe presiahnuť 24hodín denne alebo 72 hodín týždenne. Celková dĺžka práce na zavolanie musí byť považovaná za pracovnú dobu ak skutočná pracovná doba nemôže byť zmeraná. Obmedzenia pracovnej doby, organizovanie práce a pravidlá riadiace dohody o pracovnej dobe sú zakotvené v kolektívnych pracovných zmluvách alebo zamestnávateľom. Organizovanie práce spĺňa všeobecný model (5dní od pondelka do piatku) alebo nemusí byť dané (zamestnanec má právo si určiť týždenný pracovný čas, v tomto prípade to nemá vplyv na nedefinovanú povahu práce, ak zamestnanec môže vykonávať niektoré z jeho / jej pracovných úloh v určitom čase alebo časové obdobie vzhľadom na ich osobitné vlastnosti). Na ochranu zamestnanca v prípade pridávania neoprávnených pracovných hodín zákon stanovuje minimálny a maximálny počet pracovných hodín za deň. Podľa toho nesmie byť počet pracovných hodín za deň nižší ako štyri. Činnosť zamestnanca môže byť neprerušená (s dĺžkou prestávok maximálne 6 hodín za deň), na smeny (aspoň 80 hodín za týždeň) a sezónna (vzhľadom na aktuálne obdobie v roku).

Zamestnávateľ tiež môže určiť pracovnú dobu, ktorú je potrebné splniť. Takáto pracovná doba je bližšie špecifikovaná nedodržiavaním pôvodnej pracovnej doby a všeobecnými pravidlami práce. Základné pravidlo je, že takáto pracovná doba nesmie trvať dlhšie ako 4 mesiace, v prípade neprerušenej práce, práce na smeny a sezónnej práce dlhšie ako 6 mesiacov. V prípade ustanovenia kolektívnej zmluvy to nie je viac ako jeden rok, ak je to zapríčinené technickými alebo organizačnými dôvodmi.

Práca vykonávaná medzi 22.00 a 06.00 je považovaná za nočnú prácu.

Zamestnanec nie je povinný vykonávať prácu a zamestnávateľ ju nesmie poskytovať počas doby odpočinku. Doba odpočinku je rozdelená do troch skupín:

 • prestávky počas práce,
 • denná doba odpočinku,
 • týždenná doba odpočinku).

Prestávka počas práce je najkratšou dobou odpočinku. Čas na oddych a občerstvenie je poskytovaný počas pracovného dňa. Doba prestávky je 20 minút denne, ak denná pracovná doba presiahne 6 hodín. Okrem prác v zálohe nie je prestávka súčasťou pracovného času.

Zamestnancovi je poskytnutých aspoň 11 hodín oddychu medzi dvoma pracovnými dňami. Zamestnancom, ktorých práca je určitým spôsobom organizovaná (napr. práca na smeny), je poskytnutých aspoň 8 hodín. Čas presunu do práce nie je do tejto doby zahrnutý, ak je miesto bydliska a miesto výkonu práce od seba ďaleko.

Deň oddychu počas týždňa slúži zamestnancom na zotavenie a oddych medzi dvoma pracovnými týždňami. Zamestnanec má právo na dva dni odpočinku, pričom jeden musí byť nedeľa raz do mesiaca. Namiesto jedného dňa odpočinku za týždeň je garantovaná týždenná doba odpočinku, ktorá predstavuje 48 hodín bez prerušenia a raz mesačne to musí byť v nedeľu.

Zákonník práce poskytuje špecifický pracovný čas odborovým úradníkom, členom rady zamestnancov, zamestnancom podieľajúcim sa na vzdelávaní na základných školách a dojčiacim ženám. Počas neprítomnosti majú nárok na plnú mzdu. V prípade zamestnancov, ktorým je vyplácaná mzda mesačne, je veľkosť sa líši od počtu pracovných dní mesiaca na základe všeobecných pravidiel práce.

3.9 Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská dovolenka atď.)

Pracovník má nárok na dovolenku každý odpracovaný rok pre odpočinok a zotavenie. Zamestnanci na čiastočný úväzok a zamestnaní dôchodcovia majú na dovolenku tiež nárok. Dovolenka pozostáva zo základnej a doplnkovej dovolenky. Základná dĺžka dovolenky je 20 pracovných dní. zamestnanci sú oprávnení na doplnkovú dovolenku na základe ich veku.  Zamestnanci majú nárok na dlhšiu doplnkovú dovolenku až po dosiahnutí určitého veku. Dĺžka doplnkovej dovolenky :

 • 1 pracovný deň od 25. roku,
 • 2 pracovné dni od 28. roku,
 • 3 pracovné dni od 31. roku,
 • 1 pracovný deň naviac každé dva roky do 45. roku
 • 30 pracovných dní od 45. roku

Na doplnenie vyššie spomenutého, pracovníci majú v určitých prípadoch nárok na ďalšie doplnkové dovolenky. Zákonník práce špecifikuje nasledovné: dovolenka pre mladistvých zamestnancov, zamestnancov, ktorý vychovávajú dieťa, pokiaľ nie je dieťa staršie ako 16 rokov, pracovníkov pracujúcich v podzemí, pracovníkov vystavených aspoň tri hodiny denne ionizujúcemu žiareniu, otcov pri narodení ich dieťaťa, pre zamestnancov s poškodeným zdravím v rozsahu najmenej 50% alebo pre tých, ktorí majú nárok na dávky pre osoby so zdravotným postihnutím či nevidiacich. V prípade ak pracovný vzťah vzniká po začiatku roka alebo končí pred skončením kalendárneho roka, sú dni dovolenky rozrátané vzhľadom na počet odpracovaných dní v danom roku, okrem piatich dní dovolenky pre otcov počas narodenia ich dieťaťa, ktorá môže byť využitá celá kedykoľvek bez ohľadu na začiatok alebo ukončenie pracovného vzťahu.

Zamestnávateľ je povinný zaistiť 7 dní ročnej dovolenky podľa požiadaviek zamestnanca, avšak rozdelená môže byť najviac do dvoch častí. Pracovník musí zamestnávateľa upovedomiť 15 dní pred odchodom na dovolenku. Raz ročne sú zamestnanci oslobodení od dostupnosti a pracovných povinností na aspoň 14 neprerušených dní. Dátum začiatku povinnej ročnej dovolenky musí byť zamestnancovi nahlásený najneskôr 15 dní pred začatím dovolenky. Doplnková dovolenka vzhľadom na vek je garantovaná do 31. decembra nasledovného roku v závislosti od dohody medzi oboma stranami v danom kalendárnom roku. Zamestnávateľ môže už začatú dovolenku prerušiť zo závažných dôvodov, ktoré priamo ovplyvňujú rozsah prevádzky, alebo kvôli dôležitým ekonomickým záujmom. Samozrejme, zamestnancovi musí byť poskytnutá kompenzácia za výsledné náklady a škody.

Ostatné druhy dovoleniek:

Neplatená dovolenka. Zákon definuje štyri typy neplatenej dovolenky. 1- tehotné ženy majú nárok na 24 dní materskej (neplatenej) dovolenky. 2- zamestnanec má právo na neplatenú dovolenku: a) kým dieťa nedovŕši tri roky za účelom starostlivosti o dieťa, b) kým dieťa nedovŕši desať rokov, ak zamestnanec dostáva prídavky na deti za účelom starostlivosti o dieťa. 3- zamestnanci majú nárok na neplatenú dovolenku, maximálne dvojročnú, ak on/ona sa osobne stará o príbuzného vyžadujúceho starostlivosť. 4- počas obdobia dobrovoľnej vojenskej služby.

Počas doby, kedy je pracovník indisponovaný kvôli chorobe, má nárok na 15 dní dovolenky ročne. 70% absenčného príspevok je splatných v tomto období. Počas dní štátnych sviatkov, je skôr spomenutý príspevok splatný zamestnancom, ktorým je vyplácaný plat vzhľadom na počet odpracovaných hodín alebo vzhľadom na výkon.

Zamestnanci nemusia teda podľa zákona pracovať počas štátnych sviatkov. Tu sú niektoré z nich: 1.január, 15.marec- Veľkonočný pondelok, 1.máj, Svätodušný pondelok, 20.august, 23.október, 1.november a 25., 26.december.

3.10 Ukončenie pracovného pomeru

Zamestnanecký pomer môže byť na dobu neurčitú aj určitú.

Pracovný vzťah je ukončený smrťou zamestnanca, likvidáciou zamestnávateľa bez právneho nástupcu, ukončením pevne stanoveného obdobia, ak sa zamestnávateľ zmenil takým spôsobom, že v čase odovzdania celého alebo časti jeho činnosti (jeho organizačná jednotka, jej organizovanie skupiny finančných a nefinančných zdrojov) nie je zamestnávateľ predmetom Zákonníka práce. Pracovný vzťah na dobu neurčitú môže byť ukončený dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom s oznámením s okamžitou platnosťou.

Skúšobná doba trvá maximálne tri mesiace alebo šesť mesiacov ak je tak uvedené v kolektívnej zmluve.

Oznámenie musí byť v písanej podobe. Oznámenie nadobudne účinnosť po oznámení príslušnej strane. Zamestnávateľ musí uviesť dôvod, ktorý musí jasne indikovať príčinu oznámenia. Počas piatich rokov pred odchodom do dôchodku a do troch rokov dieťaťa rodičov je možné podať oznámenie len z vážnych dôvodov. V prípade pracovníkov, ktorí by už mali byť na dôchodku, nie je povinné udať dôvod rozpustenia pracovného pomeru.

Zamestnanec môže ukončiť pracovný pomer na dobu neurčitú kedykoľvek bez opodstatnenia. Avšak, v prípade pracovných pomerov na dobu určitú, musí byť udaný dôvod ukončenia, čo môžu byť len závažné dôvody.  Zamestnávateľ môže všeobecne výpoveď uplatniť kedykoľvek. Avšak, podanie oznámenia je vylúčené  v týchto špecifických prípadoch: tehotenstvo, materská dovolenka, neplatená dovolenka za účelom starostlivosti o dieťa, výkon dobrovoľnej vojenskej služby, prvých šesť mesiacov liečby súvisiacej s reprodukciou v prípade pracovníčok. Výpovedná lehota trvá aspoň 30 až 90 dní v závislosti od času stráveného v práci. Stany sa môžu dohodnúť na dlhšej výpovednej lehote nepresahujúcej šesť mesiacov.

Zamestnanie na dobu určitú môže byť ukončené oznámením počas  obdobia likvidácie, z dôvodov založených na schopnostiach zamestnanca alebo ak je pracovný vzťah nemožné z externých dôvodov udržať. Odškodné je vyplatené ak zamestnávateľ ukončí pomer oznámením, ak zamestnávateľ zanikne bez právneho nástupcu, alebo ak zamestnávateľ, ktorý prevzal zamestnanca nie je predmetom pôsobnosti Zákonníka práce. Ďalší dôvod na platenie odškodného je, že zamestnanec musí byť zamestnaný najmenej tri roky. Zamestnanec nemá na odškodné právo ak je v čase podania oznámenia dôchodca, alebo ak dôvod na ukončenie je správanie zamestnanca alebo jeho schopnosti nevzťahujúce sa na zdravie.

Ukončenie s okamžitou platnosťou je možné, ak druhá strana porušuje jej/jeho základné povinnosti neopatrnosťou alebo úmyselne.

Špeciálne opatrenia sa vzťahujú na verejných pracovníkov, zamestnancov v právnych vzťahoch vládnych služieb a na zamestnancov vo verejných službách. Pracovný vzťah je založený na dobu neurčitú  na základe dohody a súhlasu s dohodou. Dohoda aj súhlas musia mať písanú podobu. Právny vzťah môže byť ukončený rezignáciou na strane zamestnanca, výpoveďou zo strany zamestnávateľa, alebo s okamžitou účinnosťou, ktoroukoľvek stranou počas skúšobnej doby. Výpovedná lehota pri rezignácii alebo výpovedi je dva mesiace alebo najmenej 60 dní v prípade verejných pracovníkov, a nemôže byť dlhšia viac než 8 mesiacov vzhľadom na dĺžku právneho vzťahu.

3.11 Zastupovanie pracovníkov

Záujmové zastupiteľské orgány môžu byť zriadené a prevádzkované tak, aby chránili ekonomické a sociálne práva zamestnancov, a aby presadzovali ich záujmy viac efektívne. Dva typy takých orgánov sú odborové organizácie a pracovné rady. Zamestnanci sa slobodne môžu pripojiť alebo odísť z akejkoľvek odborovej organizácie. Ak počet zamestnancov presiahne počet 15 členov v predchádzajúcich šiestich mesiacov, zvolia si zástupcu a ak presiahne počet 50 členov, zvolia si pracovnú radu. Toto sú orgány, ktoré reprezentujú práva zamestnancov.

Jedným z najdôležitejších práv odborových organizácií je vstupovať do kolektívnych zmlúv so zamestnávateľom. Tiež  informujú zamestnancov o ich právach a povinnostiach vzhľadom na finančné, sociálne, kultúrne, životné a pracovné podmienky a reprezentuje svojich členov pred zamestnávateľom a pred štátnymi orgánmi a súdmi v oblastiach týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov a zamestnanosti. Takisto majú právo pýtať sa zamestnávateľa na informácie o zamestnanosti pracovníkov a môžu vyjadriť vlastný názor a začať konzultácie. Odborová organizácia môže dohliadať na dodržiavanie predpisov v rámci pracovných podmienok.

Odborová organizácia je sociálna organizácia založená na princípoch slobody a asociácie. Na založenie takejto organizácie je potrebných minimálne 10 členov, určiť si zakladajúce stanovy, vymenovať vedenie a zastupiteľský orgán a zaregistrovať organizáciu súdu. Existujú odborové organizácie s malým počtom členov (100 ľudí) a tie s počtom niekoľko tisíc členov (Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete –  Odborový zväz maďarských štátnych úradníkov a zamestnancov verejného sektora).

Navyše, boli zákonom založené komory v mnohých sektoroch. Členstvo v niektorých komorách je povinné tj. ekonomická činnosť bez členstva v komore nie je možná (napr. Magyar Építész Kamara – Maďarská komora architektov, Magyar Orvosi Kamara – Maďarská zdravotná komora..).  Reprezentatívne orgány môžu  presadzovať svoje záujmy pomocou Národnej hospodárskej a sociálnej rady (Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács). Členmi rád sú, okrem iného, reprezentatívne organizácie a zväzy, a preto majú rozsiahle povolenie konzultovať a vyjadriť svoj názor parlamentu a vláde.

3.12 Pracovné spory- štrajky

Zamestnanci a reprezentatívne organizácie môžu iniciovať pracovné spory na presadenie práv vyplývajúcich z pracovných zmlúv v prípade zamestnancov a na presadenie práv vyplývajúcich zo Zákonníka práce, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej dohody v prípade reprezentatívnej organizácie. Špecializovaný súd- Pracovný súd- vystupuje v pracovných sporoch. V prípade nárokov na pracovné práva majú na rozhodnutie tri roky, no v prípade právnych vyhlásení vykonaných zamestnávateľom (napr. jednostranná zmena pracovnej zmluvy) majú na rozhodnutie 30 dní. Pracovným sporom môže predchádzať pokus o zmierenie s cieľom uzavretia dohody, ak obe strany súhlasia alebo ak je to ukotvené  v pracovnej zmluve. Pred obrátením sa na súd sa musia vládni úradníci obrátiť na Arbitrážnu komisiu vládnych úradníkov a až potom na súd do 30 dní odo dňa rozhodnutia komisie. Často napadané prípady sú: ukončenie právneho vzťahu v štátnej službe, nekompatibilita, vyhlásenia o kvalifikácii a hodnotenie výkonnosti,  rozhodnutia prijaté v disciplinárnych a kompenzačných otázkach, jednostranné zmeny pracovnej zmluvy. Zamestnanci majú právo štrajkovať aby posilnili svoje ekonomické  a sociálne záujmy v súlade s ústavou. Účasť v štrajku je dobrovoľná, nikto nesmie byť nútený sa štrajku zúčastniť ani odmietnuť účasť.

Pri uplatnení práva na štrajk, zamestnávatelia a zamestnanci podliehajú podľa zákona povinnosti spolupráce.

Štrajky sa nesmú konať v súdnych orgánoch, v ozbrojených silách, v ozbrojených a donucovacích orgánoch, v civilnej národnej bezpečnostnej službe a v Národnej daňovej a colnej správe v prípade odborných pracovníkov. Právo na štrajk môže byť uplatnené v štátnych administratívnych orgánoch za špecifických opatrení, ktoré sú stanovené v dohode medzi vládou a príslušnými odborovými organizáciami. Žiadny štrajk sa nesmie konať ak by znamenal priame a vážne ohrozenie života, zdravia, psychickej pohody alebo životného prostredia, alebo ak by bránil reakcii na životné katastrofy.

Štrajky môžu byť vykonávané u zamestnávateľov, ktorí majú svojimi aktivitami vplyv na obyvateľstvo- napr. v oblasti verejnej dopravy, telekomunikácií, v orgánoch poskytujúcich elektrinu, vodu, plyn a iné energie, pričom im tým nemôžu brániť v dostatočnom poskytovaní služieb. V tomto prípade je štrajk legálny ak obe strany súhlasia na množstve poskytnutých služieb počas štrajku, ak taká dohoda chýba, rozhodne súd. Štrajk nesmie byť začatý bez dohody alebo rozhodnutia súdu.

Začatie štrajku alebo účasť na ňom neznamená porušenie pracovných povinností zamestnancov a nemôžu byť prijaté diskriminačné opatrenia voči zamestnancom. Preto zamestnanci, ktorí sa štrajku zúčastnia nemajú nárok na odmenu. Medzi rokmi 1989 a 2006 bolo v Maďarsku začatých celkovo 513 štrajkov: varovných štrajkov, solidárne štrajky, demonštrácie, petície, zbieranie podpisov a iné (napr. kvôli pracovaniu nadčasov).  Sektor dopravy bol zvyčajným sektorom pre štrajky v posledných rokoch. Na základe prieskumu sa 550 tisíc zamestnancov spojilo do odborových organizácií, väčšina z nich patrila do generácie 40-54 ročných. Pritom viac než 816 tisíc zamestnancov je chránených kolektívnymi zmluvami.

3.13 Odborná príprava

Odborné vzdelávanie a príprava zahŕňa praktické činnosti a kurzy vzťahujúce sa k určitému zamestnaniu a povolaniu, ktorých cieľom je pripraviť účastníkov na ich budúcu kariéru. Odborné vzdelávanie je základným prostriedkom na dosiahnutie uznania odbornej kvalifikácie a zvýšenie šancí pre získanie zamestnania.

Iniciatívy EÚ na podporu spolupráce v odbornej príprave

V snahe podporiť spoločný prístup k rozvoju systémov odbornej prípravy v Európe, využíva EÚ rôzne nástroje a iniciatívy. Väčšina z nich v súčasnosti beží v rámci tzv. Programu celoživotného vzdelávania.

Program celoživotného vzdelávania zahŕňa všetky formy vzdelávania – formálne, neformálne – a trvá od obdobia predškolskej prípravy až po odchod do dôchodku. Jeho hlavným zmyslom je umožniť ľuďom rozvíjať a udržať ich kľúčové kompetencie počas celého života, a rovnako umožniť im voľný pohyb na trhu práce v rôznych regiónoch a krajinách.

Financovanie vo forme grantov je prístupné pre celý rad aktivít, vrátane výmen a študijných pobytov. Projekty sú početné a rozmanité, tak ako pre študentov, tak aj pre školiteľov a učiteľov.

Kľúčovú štruktúru programu tvoria nasledovné podprogramy:

 • Erasmus. Považuje sa za lídra vzdelávacích a školiacich programov EÚ. Každoročne umožňuje takmer 200 000 študentom študovať a pracovať v zahraničí. Erasmus taktiež dotuje spoluprácu medzi európskymi inštitúciami vyššieho vzdelávania.
 • Leonardo da Vinci. Okrem pomoci jednotlivcom pri získavaní nových zručností, tento program pomáha verejným a súkromným organizáciám pôsobiacim v oblasti odbornej prípravy spolupracovať s partnermi z celej EÚ, tak aby si mohli vymieňať skúsenosti a osvedčené postupy. Program Leonardo da Vinci tiež okrem iného podporuje zahraničné stáže a výmenné projekty, študijné pobyty a nadnárodné siete.
 • Grundtvig. Jeho prvotným cieľom je zlepšenie kvality odborného vzdelávania dospelých. Tento program zahŕňa formálne aj neformálne vzdelávanie.

Organizácie EÚ na podporu odborného vzdelávania v Európe

EÚ zriadila niekoľko agentúr s cieľom zlepšiť spoluprácu a napomáhať výmenám v oblasti odborného vzdelávania, zriadila EÚ špecializované orgány pôsobiace v spomenutej oblasti:

 • Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP / Centre Européen pour le Dévelopement de la Formation Professionnelle) bolo založené v roku 1975 ako špecializovaná agentúra EÚ na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. So sídlom v gréckom Solúne, agentúra vykonáva výskum a analýzy týkajúce sa odbornej prípravy, a rozširuje svoje odborné vedomosti k rôznym európskym partnerov, ako sú príbuzné výskumné inštitúcie, univerzity alebo vzdelávacie  zariadenia.
 • Európska nadácia pre odborné vzdelávanie, založená v roku 1995, pracuje v úzkej spolupráci s CEDEFOP. Jej poslaním je podporovať partnerské krajiny (za hranicami EÚ) v modernizácii a rozvoji ich systémov odborného vzdelávania.

4. ŽIVOTNÉ PODMIENKY

4.1 Prehľad životných podmienok v Európe

Kvalita života – na vrchole agendy sociálnej politiky EÚ

Priaznivé životné podmienky závisia od celého radu faktorov, ktoré ovplyvňujú každodenný život a prácu občanov. Patria medzi ne napr.: kvalita zdravotníckych služieb, možnosti vzdelávania a odbornej prípravy a kvalita dopravných štruktúr. Európska únia si stanovila za cieľ neustále zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch, a taktiež zohľadňovať nové výzvy súčasnej Európy ako sú sociálne vylúčenie a starnutie populácie.

Zamestnanosť v Európe

Zlepšovanie pracovných príležitostí v Európe je kľúčovou prioritou pre Európsku Komisiu. So zámerom riešenia problému nezamestnanosti a zvýšenia mobility v rámci pracovných miest i regiónov, sa na úrovni EÚ rozvíja a realizuje široká škála iniciatív na podporu Európskej stratégie zamestnanosti. Stratégia poskytuje rámec, podľa ktorého môžu Európske krajiny koordinovať svoje pracovné politiky a vzájomne zdieľať informácie.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii

Dobré zdravie a dostupnosť vysoko kvalitných služieb zdravotnej starostlivosti patria k dôležitým prioritám všetkých Európanov. Naviac, väčšina ľudí očakáva rýchly a jednoduchý prístup k lekárskej starostlivosti pri cestovaní v rámci Európskej únie.

Zdravotná politika EÚ má za cieľ reagovať na tieto potreby. Európska Komisia vyvinula koordinovaný prístup k zdravotnej politike a uviedla do praxe rad iniciatív, ktoré dopĺňajú aktivity národných orgánov členských štátov. Spoločné akcie a ciele únie sú súčasťou zdravotných programov a stratégií EÚ.

Súčasný Program verejného zdravia EÚ má tri hlavné ciele:

 • zlepšiť zdravotnú bezpečnosť občanov
 • podporovať zdravie a odstraňovať nerovnosti v oblasti zdravia občanov
 • vytvárať a šíriť poznatky o zdraví

Vzdelávanie v EÚ

Členské štáty nesú zodpovednosť za vytváranie vlastných vzdelávacích systémov. EÚ sa však snaží podporiť vzájomnú kooperáciu medzi jednotlivými systémami vzdelávania prostredníctvom koordinácie aktivít, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť spoločné ciele, a ktoré môžu poskytnúť občanom viac príležitostí na vzdelávanie a štúdium po celú dobu ich života.

V praxi to funguje tak, že EÚ spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi a vzdelávacími inštitúciami členských štátov, ktoré sa snažia vymeniť si cenné skúsenosti a zvyšovať kvalitu vzdelávania. Okrem toho, EÚ vytvára a financuje viacero programov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Schengenský priestor

Schengenským dohovorom, ktorý platí od marca 1995, sa zrušili kontroly na hraniciach v rámci priestoru signatárskych štátov, a vytvorila sa jedna vonkajšia hranica, na ktorej sa kontroly musia vykonávať v súlade so spoločným súborom pravidiel.

Do roku 2012 sa do Schengenského priestoru zapísalo 25 európskych krajín. 22 z nich sú členskými krajinami EÚ: (Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko. Island, Nórsko a Švajčiarsko sú taktiež v Schengenskom priestore. Spojené kráľovstvo a Írsko nie sú súčasťou Schengenského priestoru.

Doprava v EÚ

Dopravná politika EÚ je zameraná na odstránenie medzi členskými štátmi, čo umožňuje rýchlu, efektívnu a lacnú prepravu osôb a tovaru. Cieľom je zabezpečiť bezproblémové, bezpečné a efektívne cestovanie po celej Európe a zároveň posilniť vnútorný trh pre voľný pohyb osôb a tovaru.

Európska únia je tiež zástancom práv cestujúcich:

Letecká doprava a práva cestujúcich

Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave prináša cestujúcim nižšie ceny a väčší výber prepravcov a služieb. EÚ vytvorila aj katalóg práv zabezpečujúcich leteckým pasažierom spravodlivé zaobchádzanie.

Ak sa vyskytne problém, ktorý sa týka letu, ktorý smeruje z krajiny EÚ alebo letu, ktorý ma cieľovú stanicu v krajine EÚ s dopravcom registrovaným v EÚ (alebo na Islande, v Nórsku alebo vo Švajčiarsku), cestujúci si môže na základe súboru práv vydaných EÚ uplatniť nárok na odškodné alebo náhradu.

V prípade, ak je váš nástup do lietadla zamietnutý, čelíte nadpriemernému meškaniu (viac než 5 hodín), alebo váš let zrušili či prebookovali, máte právo si vybrať, či svoju cestu presmerujete alebo si necháte svoju letenku preplatiť. Ak sa rozhodnete nechať si preplatiť svoju letenku, vzdávate sa práva na akékoľvek pokračovanie vo svojej ceste, asistencie alebo presmerovania od leteckej spoločnosti.

Vaša aerolinka by vás vždy mala informovať o vašich právach, dôvodoch akéhokoľvek zamietnutia nástupu na palubu, zrušených letoch či dlhých meškaniach (viac než 2 hodiny). Taktiež máte nárok na poskytnutie občerstvenia, jedla, telefonát, prípadne prenocovanie. Všetko závisí od dĺžky meškania a vzdialenosti letu.

Okrem toho, v prípade ak je váš nástup do lietadla zamietnutý, váš let zrušený, alebo ak sa stane, že vaše lietadlo pristane v mieste príletu o viac ako tri hodiny neskôr, môžete mať nárok na finančné vyrovnanie vo výške 250-600 EUR, čo závisí od vzdialenosti letu.

Práva cestujúcich v železničnej doprave

V prípade omeškania alebo zrušenia vášho vlakového spojenia vám vzniká nárok na kompenzáciu. Taktiež máte právo dozvedieť sa náležité informácie ohľadom meškania.

Ak železnice ohlásia meškanie vlaku minimálne na 1 hodinu (oproti času vyznačenom na cestovnom lístku), máte možnosť si vybrať z nasledovného:

 • zrušiť svoje cestovné plány a žiadať okamžité vrátenie peňazí v plnej výške ceny cestovného lístku (alebo aspoň z tej časti, ktorú nemôžete absolvovať). Taktiež môžete žiadať vrátenie peňazí za tú časť cesty, ktorú ste už absolvovali, ale to len v prípade, ak meškanie znamená, že už ďalej nemôžete splniť účel svojej cesty.
 • požiadať svojho prepravcu, aby vám presmeroval cestu tak, aby ste sa dostavili do miesta určenia čo v najkratšom čase, prípadne do dátumu, ktorý si sami určíte.
 • pokračovať v ceste podľa trasy aj napriek meškaniu

V prípade, ak sa rozhodnete pokračovať v ceste, máte nárok na kompenzáciu. Ak vlak mešká v rozmedzí jednej až dvoch hodín, máte nárok na vrátenie 25% sumy z ceny lístku. Ak vlak mešká viac než dve hodiny, nárok vám stúpa na vrátenie 50% sumy z ceny lístku. Kompenzácia vám musí byť vyplatená do jedného mesiaca od podania žiadosti.

4.2 Politický, administratívny a právny systém

Maďarsko je od roku 1989 republikou so systémom viacerých politických strán. Jeho hlavné orgány sú: parlament, prezident a vláda. Parlamentné a miestne voľby sa konajú každé štyri roky. Parlamentný systém volieb stojí na dvoch pilieroch: zástupcovia sú volení do parlamentu individuálne na straníckych zoznamoch kandidátov v jednom kole hlasovania. Súčasný počet členov parlamentu  386 bude zredukovaný na 199 členov od roku 2014. Iba strany, ktoré získali 5% hlasov si zaistia miesta v parlamente, limit je 10% na spoločnom zozname strán a 15% pre tri strany. Prezident republiky vyzýva kandidátov z víťaznej strany, aby zostavila vládu.

Nasledovné politické strany formujú politický život v krajine: FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség (Aliancia mladých demokratov- Maďarská občianska únia- konzervatívci, pravicová strana), Kereszténydemokrata Néppárt (Kresťanská demokratická strana- konzervatívci, pravicová strana), Magyar Szocialista Párt (Maďarská socialistická strana- ľavicová strana), Jobbik Magyarországért Mozgalom (Jobbik, Hnutie za lepšie Maďarsko) a Lehet Más a Politika (Politika môže byť iná- zelená liberálna strana). Parlamentné strany bez vlastného zoskupenia sú Demokratikus Koalíció (Demokratická koalícia), az Együtt – a Korszakváltók pártja (Spoločne – Strana za novú éru), Párbeszéd Magyarországért (Dialóg za Maďarsko) and Liberálisok (Liberáli). Právny systém je hierarchický tj. právne predpisy nižšej právnej sily musia byť v súlade s právnymi predpismi vyššej úrovne.

Maďarský právny systém nasleduje kontinentálne tradície. Typ právnych predpisov: zákony (môžu byť zavedené len parlamentom), dekréty (prijaté vládou a jej členmi), miestne úradné vyhlášky, iné právne nástroje riadenia štátu, rozhodnutia Ústavného súdu. Zákony prijaté parlamentom sú schválené alebo poslané späť na prerokovanie prezidentom, ktorý je potom zodpovedný za ich vyhlásenia. Do účinnosti vstúpia až po tomto postupe.

V Maďarsku je súdny systém zostavený z Najvyššieho súdu (Curia of Hungary), regionálne odvolacie súdy, krajské a okresné súdy. Sudcovia sú nezávislí, rozhodujú sa na základe faktov podľa pravidiel zákona a nesmú byť ovplyvnení či poučovaní v súvislosti s ich súdnou činnosťou.

Ústavný súd je najvyšší orgán chrániaci zákon. Vykonáva abstraktné aj konkrétne úpravy v súlade s ústavou a ústavnými zákonmi.

Polícia je zodpovedná za verejnú bezpečnosť a ochranu vnútorného poriadku, vrátane kriminálneho vyšetrovania, a tiež za prevenciu kriminality a úloh súvisiacich s väzbou a strážením hraníc.

Občania si všetky predpisy môžu stiahnuť na webovej stránke Ministerstva verejnej správy a spravodlivosti (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) bezplatne.

Právni pomocní pracovníci sú k dispozícii sociálne znevýhodneným osobám, ktoré môžu prijímať profesionálne právne rady a právne zastupovanie pre uplatnenie ich práv a urovnanie svojich sporov. Právne poplatky a výdavky právnych pomocných pracovníkov sú pokryté alebo uhradené vopred štátom. Navyše, najchudobnejší občania môžu byť oslobodení od všetkých daní a poplatkov v prípade, že začnú súdny spor.

4.3 Príjmy a dane

Na základe údajov HCSO v roku 2022 bola priemerná výška platu v zamestnaní na plný úväzok HUF 546 000. Osoby zamestnané vo firmách zarobili priemerne HUF 477 200, zatiaľ čo osoby zamestnané vo verejnom sektore (nie osoby vykonávajúce verejné práce) zarobili priemerne HUF 599 700. Priemerný plat osôb vykonávajúcich verejno-prospešné práce zostáva HUF 98 400.   Najvyššie priemerné platy mali zamestnanci vo finančníctve a poisťovníctve, ďalej IT pracovníci a energetický priemysel. Najmenšie platy boli zaznamenané v oblasti ubytovacích služieb a stavovania, zdravia a sociálnych služieb (, v poľnohospodárstve, a v oblasti rybolovu a lesného hospodárstva. Najdôležitejšie typy zdaňovania sú: daň z príjmov fyzických osôb (DPFO), daň z pridanej hodnoty (DPH), dane z motorových vozidiel, spotrebné dane a úroky.

Výška DPH je 27%. 18% daň je daná na mlieko a mliečne produkty, ochutené mlieko, cereálie, múku, produkty vyrobené zo škrobu alebo mlieka (základné potraviny) a tiež na diaľkové vykurovanie. 5% daň je daná na väčšinu liekov a medicínskeho zariadenia, knihy a noviny. Oslobodenie od dane je poskytnutá na vzdelanie, aktivity vo voľnom čase a amatérske športy, poštové služby a zdravotné služby. Napríklad, daň z motorového vozidla je platená majiteľom každý polrok alebo rok v závislosti od výkonu (kW) a klasifikácie vozidla.

Vysoká spotrebná daň je na benzín, alkoholické nápoje a tabakové produkty. Výnosová daň sa platí z úspor, investičných výnosov, ziskov z akcií na trhu.16% daň sa platí z úrokových výnosov z investícií.

Miestne orgány môžu zaviesť platenie miestnych daní. Tie sú: daň zo stavieb, daň z pozemkov, komunálna daň, daň z cestovného ruchu, miestna daň z podnikania… daň vyberaná z prevodu a postúpeniu majetku je hlavným výdavkom.

Daň z príjmu fyzickej osoby je 16% pre všetky kategórie príjmu a pre zamestnanecké výhody (napr. dovolenkový poukaz, miestny cestovný lístok, teplé jedlá do HUF 12 500 mesačne) je tiež 16% na 1.19 krát veľkosti výšky zamestnaneckých výhod do HUF 500 000 a 14% zdravotný príspevok.  Miera zdravotného príspevku je 27% na viac ako HUF 500 000.

Vašu čistú mzdu si môžete vyrátať za pomoci mzdového kalkulátora v kontexte Vašej reálnej životnej situácie.

4.4 Životné náklady 

Životné náklady zahrňujú nasledovné výdavky:

 • jedlo,
 • ubytovanie, údržba domácnosti (cena vody, elektriny a plynu),
 • cestovanie, telekomunikácie,
 • vzdelanie, kultúra,
 • služby (obliekanie, kaderníčka, reštaurácie, zubár, zábava, atď.).

Maďarská domácnosť minie  27.1% z ich celkových výdajov na vedenie domácnosti:  tí, ktorí si nehnuteľnosť prenajali minuli ešte viac na bývanie (do 50-60%). Ďalšiu skupinu tvorí jedlo (24.6%). Cena za každodenné cestovanie predstavuje 11% celkových výdajov, zatiaľ čo výdaje na komunikáciu 6.6%. Zdravotná starostlivosť (hlavne ceny liekov) predstavujú rastúci podiel nákladov. Oblečenie, kultúra a zábava predstavujú klesajúci podiel spotrebiteľských výdajov.

Priemerné minimálne výdaje štvorčlennej rodiny sú HUF 285 000, zatiaľ čo výdaje dôchodcu, ktorý býva sám, sú priemerne HUF 100 000 – 130 000.

Priemerná cena za služby u kaderníčky je rozličná od HUF 3500 do HUF 6000, no očividne, budú tu aj rozdiely medzi cenami v Budapešti a ostatných častiach krajiny.

Za večeru v priemernej reštaurácii zaplatíte od HUF 5500 do HUF 6500 za osobu. Na základe prieskumov je Maďarsko štvrtou najlacnejšou krajinou medzi 27 členskými krajinami EÚ.

4.5 Ubytovanie

Možnosti bývania sa značne líšia v Budapešti a vidieckych častiach. Zatiaľ čo rodinné domy sú typické pre vidiek a menšie mestá, ľudia z veľkých miest bývajú v panelových domoch. Väčšina nehnuteľností je obývaných majiteľmi, čo predstavuje vyšší priemer ako v ostatných EÚ krajinách. V Maďarsku je 97% nehnuteľností súkromných. Vďaka prieskumom z roku 2011 vieme, že v krajine bolo 4,38 milióna nehnuteľností. 27% nehnuteľností bolo  v panelových domoch a skoro polovica mala tri až štyri izby. Priemerná veľkosť nehnuteľnosti je 79m². Dlhodobý prenájom nie je veľmi zvyčajný, a preto panelový dom s prenajatými bytmi je vzácnosťou. K dispozícii sú však domy a byty v celej krajine, ktoré nevyužívajú majitelia. Výška nájomného sa líši v závislosti od miesta, dostupnosti a stavu, v akom nehnuteľnosť je a od ďalších faktorov. Tie najdrahšie nehnuteľnosti sú najčastejšie tie v dobrom stave v Budapešti. Nájom za menší priemerný 1-2 izbový byt v dobrom stave, bez režijných nákladov, je HUF 172 000. Odporúča sa, aby ste pri prenájme nehnuteľnosti mali písanú zmluvu, v prípade kúpy je písomná zmluva povinná. Zmluva musí byť potvrdená právnikom alebo notárom a predložiť ju katastru nehnuteľností, ktorý spravuje realitné záznamy na účely registrácie vlastníctva. Za účelom objasnenia právneho stavu pred kúpou alebo nájmom nehnuteľnosti je vhodné skontrolovať dokumenty týkajúce sa nehnuteľnosti, ktoré obsahujú verejné údaje týkajúce sa vlastníka a majetku a môžete si ho vyžiadať na príslušnej matrike za HUF 4000. Kúpa môže byť vykonaná na základe dokumentov  týkajúcich sa detailov nehnuteľnosti (adresa, veľkosť, majiteľ, práva a povinnosti). Poplatok za právneho zástupcu predstavuje väčšinou 1% až 1.5% z hodnoty majetku, a je platený kupujúcim.

Pri kúpe nehnuteľnosti platí štátnu daň kupujúci (4% z kúpnej ceny). Cena získaná predajcom za predaj nehnuteľnosti sa považuje za príjem a podlieha dani z príjmu fyzickej osoby, no predajca je oslobodený od dane ak nehnuteľnosť predá po piatich rokoch predávania.

Pri kúpe nehnuteľnosti je potrebné prejsť správnym postupom čo sa týka nasledovných informácií: miestny poskytovateľ elektriny (daná spoločnosť poskytuje elektrinu v danej obci; trh nie je liberalizovaný), miestny poskytovateľ plynu ( platí to isté ako u poskytovateľa elektriny), miestny poskytovateľ pitnej vody.

Poplatky za tieto služby je možné platiť mesačne. Poplatky sú platené ako paušálne poplatky s ročným meraním a zúčtovaním. Zmluvy musia tiež byť uzatvorené  s poskytovateľmi služieb: telefónna spoločnosť(komunikačný trh je liberalizovaný, je voľný výber poskytovateľov služieb ), operátor káblovej televízie (tiež liberalizované).

4.6 Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť je v Maďarsku poskytovaná štátom a súkromnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Takýto poskytovateľ môže vykonávať činnosti spojené so zdravotnou starostlivosťou len ak obdržal prevádzkovú licenciu vydávanú Národným servisom verejného zdravia a lekárskych služieb (Országos Tisztifőorvosi Hivatal) alebo subregionálnym zdravotným ústavom (podľa svojej pôsobnosti). Akýkoľvek poskytovateľ zdravotných služieb je oprávnený na licenciu, ak splnil osobné a materiálne požiadavky. Je oprávnený k náhrade výdavkov z fondu zdravotného poistenia pre poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti, ak pristúpil Národný fond zdravotného poistenia (POE) na dohodu s poskytovateľom. Ako všeobecné pravidlo platí, že zdravotná starostlivosť poskytnutá na úkor kapacít, je poskytovaná pacientom zadarmo.

Starostlivosť poskytnutá nad rámec možností ale môže byť spoplatnená. V Maďarsku je zdravotná starostlivosť poskytovaná približne 15 000 poskytovateľmi  v zmluvnom vzťahu s POE a tisíckou súkromných poskytovateľov na troch základných úrovniach: primárna starostlivosť, ambulantná a lôžková starostlivosť. Počet pracovných miest obsadených v oblasti zdravotnej starostlivosti je 166 000, z toho 37 000 lekárov, 95 000 špecialistov a 16 000 ďalších zdravotníckych pracovníkov. Okrem toho, úlohy údržby, pokiaľ ide o zdravie detí vykonáva 5 100 okresných zdravotných sestier.

Zdravotná starostlivosť pozostáva zo služieb a výhod. Služby zahrňujú screening test, ambulantná starostlivosť, služby všeobecného lekára (sú vyberaní dobrovoľne), ambulantná starostlivosť špecialistu, ústavná starostlivosť. Všetci občania do 18 rokov a nad 60 rokov majú nárok na bezplatnú zubnú starostlivosť a bez ohľadu na vek je každý oprávnený k vyšetreniu zubného plaku a ošetreniu zubov. Výhody zahrňujú príspevok počas tehotenstva, nemocenské dávky a príspevok pri úrazovom postihnutí, v závislosti na už existujúcom poistení.

Ľudia klasifikovaní ako poistení sú oprávnení k službám zdravotnej starostlivosti v Maďarsku. Každý, kto vykonáva ekonomické aktivity (ako zamestnanec, štátny úradník atď., alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba) alebo tí, ktorých aktivity sú klasifikované ako štátne (napr. študent odborných štúdií na základe zmluvy o štúdiu, člen cirkvi vykonávajúci cirkevné služby) je poistený. Poistené osoby majú právo požadovať o finančné aj vecné dávky zdravotnej starostlivosti.

Avšak nie len postení ale aj menšiny a ktokoľvek, kto prijíma sociálne dávky v akejkoľvek podobe (nemocenské dávky, príspevok počas tehotenstva, podpora starostlivosti o deti, nehodový príspevok, úrazové, dôchodkové podľa subjektívneho práva atď.) majú nárok na zdravotný výhody. Ak niekto nezapadá ani do jednej kategórie poistených, zaplatením HUF 6810 mesačne on/ona získa nárok na výhody spojené so zdravotným poistením ak on/ona žila v Maďarsku predchádzajúcich 12 mesiacov.

Účasť v sociálnom systéme tj. nárok na výhody, môže byť overená pre maďarských poistencov s tzv. TAJ kartou (obsahuje číslo sociálneho zabezpečenia osoby a ďalšie osobné údaje). Členovia krajín EÚ dočasne žijúci v Maďarsku prichádzajúci z krajín EHP môžu požadovať o ošetrenie s európskym preukazom zdravotného poistenia.

Právne predpisy pre voľno predajné lieky. Na území Maďarska môžu byť iba lieky na predpis v súlade s maďarským právom k dispozícii na nákup. V Maďarsku existuje 2400 lekární pre verejnosť. Lieky financované zo sociálneho zabezpečenia občanov sú každý rok preskúmané. Množstvo liekov dostupných bez predpisu je dostupných aj mimo lekární (napr. benzínové pumpy, nákupné centrá..).

Daň z verejného zdravia musí byť zaplatená z jedál s vysokým obsahom cukru, soli a kofeínu, keď sú uvedené na trh. Zhromaždená daň sa využíva na zlepšenie zdravia obyvateľov.

4.7 Systém vzdelávania

Verejné vzdelávacie inštitúcie v Maďarsku zahrňujú materské školy, školy, umelecké vzdelávacie inštitúcie základnej úrovne, vysoké školy. Verejné vzdelávacie inštitúcie sú financované a udržiavané štátom, miestnymi orgánmi, orgánmi národnostných menšín, právnymi cirkevnými subjektmi registrovanými v Maďarskej republike a ekonomickými organizáciami s právnou subjektivitou, nadáciami, združeniami a inými právnickými alebo fyzickými osobami na území Maďarska.

Štát poskytuje bezplatné a povinné základne vzdelávanie v rámci aktivít vykonávaných štátnymi agentúrami a miestnymi orgánmi na udržiavanie škôl. Na základe legislatívy sú materské školy, odborné pedagogické služby dopĺňajúce materské školy, základné školy, stredné školy, stredné odborné školy, odborné učilištia a školské ubytovanie poskytované bezplatne.

Štát dotuje prevádzku neštátnych, ne-miestnych orgánov štátnych vzdelávacích zariadení.

Deti môžu navštevovať jasle v Maďarsku až do veku troch rokov, kde sa o ne starajú v malých skupinách s celodenným alebo poldenným dohľadom.

Materskú školu môže dieťa začať navštevovať po dovŕšení tretieho roku života, dohliadajú tam na ne v malých skupinkách s celodenným alebo poldenným dohľadom.

Keď dosiahnu potrebnú úroveň, aby mohli byť prijaté na základnú školu, sú deti povinné zúčastniť sa ďalšieho vzdelávania od začatia kalendárneho roka, v ktorom dosiahli šesť rokov do 31. augusta. Povinné vzdelanie končí v akademickom roku, v ktorom žiaci dosiahli vek 18 rokov.

Ako všeobecné pravidlo platí, že základné vzdelanie trvá osem rokov, môže byť získané na základných školách alebo po štvrtom/ šiestom roku na strednej škole  po dobu ďalších šiestich alebo ôsmich akademických rokov.

Sekundárne vzdelanie začína v deviatom roku a v závislosti od typu školy môže byť ukončené na konci desiateho, dvanásteho alebo trinásteho akademického roku. Hlavné typy sekundárnych vzdelávacích inštitúcií sú: učňovské školy, stredné odborné školy stredné všeobecné školy.  Posledné dve sú ukončené maturitnou skúškou.

Inštitúcie vyššieho vzdelania v Maďarsku sú štátne a súkromné vysoké školy uznané štátom. Univerzity poskytujú štyri-, päť alebo šesťročné vzdelanie, zatiaľ čo nadstavbové štúdium trvá tri až štyri roky. Absolventi, ktorí získali potrebný počet bodov v maturitnej skúške môžu byť prijatý na vysokú školu a nemusia prejsť prijímacími skúškami.

Vzdelávanie dospelých je čím ďalej populárnejšie, večerné kurzy a diaľkové štúdium sú bežné pre sekundárne a vyššie vzdelanie. Súkromné vzdelávacie centrá sú najbežnejšie pre študujúcich dospelých.

4.8 Kultúrny a spoločenský život

V Maďarsku je mnoho príležitostí na zábavu aj odpočinok.

Rad reštaurácií, pohostinstiev a kaviarní často ponúka kultúrne programy (čítania, diskusné večery), spájajúce kultúrnu zábavu s neformálnym rozhovorom.

Okrem kín premietajúcich mainstreamové filmy sa v prevádzke nachádza aj sieť galérií. Tie sú všeobecne menej moderné, ale lacnejšie ako multikiná. Úloha kín v Maďarsku klesla kvôli šíreniu komerčnej televízie a rastúcej popularite iných médií.  Štát dotuje produkciu domácich filmov. Vo všetkých mestách nájdeme divadlá, aj keď väčšina z nich sa prirodzene nachádza v hlavnom meste, kde aj ponúkajú najširší repertoár hier. Opera Budapešť a divadlo Erkel ponúkajú celý rad programov pre milovníkov opery ; ich umelci sú uznávaní po celom svete.

Sziget festival a Szegedi Szabadtéri Játékok (outdoorový festival Szeged) sú populárnymi európskymi atrakciami.

V mestách sa nachádza tiež veľký počet večerných hudobných sál. Počas teplejších letných mesiacov vonkajšie, „otvorené strechy“ a polo-zakryté zábavné zariadenia si tiež získavajú popularitu. Štyri regionálne jednotky Národnej filharmónie organizujú koncerty vážnej hudby. Viac ako štyri pätiny týchto koncertov boli organizované v mestách mimo Budapešti.

Záujem o výstavy v múzeách sa v poslednej dobe pomaly zvýšil vzhľadom k nárastu domáceho a zahraničného cestovného ruchu, počet výstav a podujatí organizovaných múzeami a profesionálna kvalita prehliadky so sprievodcom sa tiež rozšírili. Pokiaľ ide o vstupné poplatky, sú k dispozícii ako pre EÚ tak aj pre maďarských občanov rovnaké zľavy.

Všetky mestá ponúkajú športové možnosti: rozličné športy môžu byť sledované v rôznych športových zariadeniach a špeciálne, extrémne športy sú ponúkané vo väčších mestách. Internetové stránky jednotlivých inštitúcií a obcí a programové časopisy sprievodcov poskytujú informácie o voľno časových programoch. Niektoré časopisy tiež obsahujú zhrnutia v anglickom jazyku a  zoznam filmov premietaných v angličtine.

4.9 Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtia)

V Maďarsku je väčšina bábätiek narodená v nemocniciach. Dátum narodenia dieťaťa je zaregistrované v obci/meste jej/jeho narodenia ( príslušný orgán je Úrad pre prisťahovalectvo a národnosti –  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal. Rodný list je vydaný do 30 dní odo dňa narodenia. Rodné listy sú potrebné pri viacerých úradných postupoch po celý život dieťaťa.

Sobáše sa konajú za prítomnosti matrikára po predchádzajúcom najmenej 30 dňovom oznámení. Sú vykonané verejne, za prítomnosti aspoň dvoch dospelých svedkov,  kde strany spoločne vyhlasujú svoj úmysel uzavrieť manželstvo pred matrikárom. Sobášny list sa
vydáva na matike a slúži na preukázanie manželstva. Manželstvo medzi priamymi príbuznými, bratom a sestrou, manželstvo medzi priamym potomkom brata alebo sestry, s priamym príbuzným ex-manžela, alebo medzi rodičom a adoptovaným dieťaťom, je neplatné.

Podľa maďarských právnych predpisov môže byť sobáš uzavretý medzi mužom a ženou, spolunažívanie ľudí rovnakého pohlavia nemá žiadne právne následky. (Dvaja ľudia rovnakého pohlavia spolu môžu žiť ako registrovaní partneri, takéto vzťahy majú rovnaký status ako manželia s výnimkou, že si nemôžu adoptovať dieťa alebo použiť partnerove meno.) Maďarský zákon viaže určité právne následky (napr. partneri sú považovaní za blízkych príbuzných a získajú rovnaké vlastnícke práva počas ich spolunažívania atď.) čo sa týka partnerského vzťahu medzi mužom a ženou.

Navyše, v Maďarsku je obvyklé usporadúvať cirkevné sobáše. Tie však, na rozdiel od civilnej svadby, nemajú za následok právne dôsledky podľa rodinného a majetkového práva a nie sú uznané štátom.

Jedna alebo obe strany môžu požiadať súd o rozpustenie manželstva v prípade, že sa zhoršilo a už sa nedá obnoviť.

Prípady úmrtia musia byť nahlásené do občianskeho registra v mieste úmrtia dotyčného a na základe príslušného oznámenia. Po oznámení úmrtia je blízkemu príbuznému bezplatne vydaný úmrtný list.

4.10 Doprava

Na základe svojej geografickej polohe zohráva Maďarsko dôležitú úlohu v európskej medzinárodnej doprave so značným množstvom služobnej aj súkromnej tranzitnej dopravy. Cesty v krajine (M0: Budapešť, M1: Budapešť- Hegyeshalom, M3: Budapešť- Veľká severná nížina, M5: Budapešť- Veľká južná nížina, a M7: Budapešť- Jazero Balaton) operujú s mýtnym systémom a môžu byť využívané motocyklami, autobusmi a automobilmi kategórie D1.

Poplatky pre osobné automobily, autobusy a motocykle rok 2023

Kategória (10 dňová)MesačnáRočná -štátnaRočná regionálna
D1 M – motocykle2 750 HUF4 450 HUF49 190 HUF5 720 HUF
D1 – osobné autá do 3,5 t5 500 HUF8 900 HUF49 190 HUF5 720 HUF
D2 – nad 7 miest do 3,5 t8 000 HUF12 600 HUF69 830 HUF11 450 HUF
U – príves5 500 HUF8 900  HUF49 190 HUF5 720  HUF
B2 – autobusy17 730 HUF25 150 HUF228 850 HUF22 890 HUF

Motorové vozidlá ťažšie ako 3,5t musia platiť mýto, výška ktorého sa líši od typu vozidla a od precestovanej vzdialenosti nie len na diaľniciach ale aj niektorých úsekoch štátnych ciest. Maximálne rýchlosti: 130 km/h na diaľniciach, 90 km/h na verejných cestách a 50 km/h v obciach a mestách.

Ceny palív:  benzín- HUF 616 za liter, nafta- HUF 624 za liter.  ( 2023/03)

Vodičské preukazy v Maďarsku sú vydávané osobám od 17 rokov, pričom musia prejsť teoretickými a praktickými skúškami a úspešne zvládnuť kurz prvej pomoci a zdravotnej spôsobilosti. Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti musí byť obnovené každých 3, 5 alebo 10 rokov v závislosti od veku.

Verejná doprava v Maďarsku je veľmi drahá. Cena mestskej dopravy dosahuje sumu palív. Za miestnu dopravu a poplatky za parkovanie zaplatíte menej než za cestovné, no aj tak je vlastnenie vlastného osobného automobilu viac ekonomické než využívanie verejnej dopravy. Poplatky za transport sú prísne. Pokuta HUF 30 000 je uložená na prekročenie dovolenej maximálnej rýchlosti o 30km/h,  HUF 60 000 na prekročenie o 50km/h a šofér dostane trestné body. Ak ich získa 18, jeho vodičský preukaz mu je odňatý na 6 mesiacov.

Železničné služby sú poskytované štátnou spoločnosťou – Magyar Államvasutak Rt. (MÁV Rt.) Cestovné za dlhšiu trasu autobusom je takmer rovnaké ako ceny lístkov na vlak.

Mestská hromadná doprava je dostupná vo väčších mestách. Autobusy sú dostupné vo väčšine miest, zatiaľ čo električky jazdia v Budapešti, Szegede a Debrecíne. Budapešť má tiež tri trate metra a aj trolejbusov. Tarify verejnej dopravy sú v podstate vyššie ako v prípade cestovania na dlhšie trasy. Viacero tratí prímestskej železnice (HÉV) spája Budapešť s prímestskými časťami hlavného mesta. Navyše, viacero služieb regionálnej vlakovej dopravy operujú do vzdialenosti 40- 50km.

Zľavy sú dostupné v medzimestskej aj mestskej doprave. Oprávnenie na zľavu závisí od veku (pod 6 rokov, od 6 do 14 rokov, nad 65 rokov) alebo od statusu študent, dôchodca, nezamestnaný. Postihnuté osoby a skupiny cestujúce spolu majú tiež nárok na zľavu. Dostupné zľavy sa rovnajú 100%, 90%, 67,5% alebo 50% z plnej ceny v závislosti od kategórie. Napríklad, rodina strmi deťmi môže dostať zľavu až 90% na všetky mestské spojenia. Tieto zľavy sú tiež dostupné občanom krajín EÚ.

Maďarsko má dve medzinárodné letiská- v Budapešti a Debrecíne. Ak dorazíte do Budapešti letecky, sú Vám k dispozícii minibusy a letisková taxi služba.

5. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A POISTENIE

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Maďarsku

Veľvyslanectvo Maďarska v SR:

Adresa: 811 02 Bratislava, Nad Lomom 28.
Telefónne číslo: (00 421) (2) 5920-5200
Fax: (00 421) (2) 5443-5484
E-mail: mission.pzs@mfa.gov.hu
Web: https://pozsony.mfa.gov.hu/svk

Veľvyslanectvo SR v MR:

Stefánia út 22-24
1143 Budapest XIV
Maďarsko
E-mail: emb.budapest@mzv.sk
Web: https://www.mzv.sk/

Medzinárodné telefónne smerovacie číslo zo zahraničia do Maďarska : 00 36