Prejsť na obsah

Životné a pracovné podmienky v Írsku

1. HĽADANIE PRÁCE

1.1 Ako si nájsť prácu

Pred odchodom do Írska by ste sa mali najskôr pozrieť na pracovné príležitosti v Írsku a vyhľadať rady a informácie pred odchodom  od poradcov EURES vo vašej krajine. Môžete ich kontaktovať na miestnom úrade pre verejné služby zamestnanosti (pozrite si aj webovú stránku EURES). Po príchode by jedným z vašich prvých kontaktných miest pre pomoc pri zabezpečení zamestnania a ďalšie informácie o Írsku mal byť poradca EURES alebo vaša miestna kancelária Intreo (pozn. na získanie ktorejkoľvek zo služieb ponúkaných Intreo môže byť potrebné číslo PPS). Viac informácií o hľadaní zamestnania v Írsku nájdete na stránke EURES Ireland.

Štátni príslušníci EÚ/EHP majú voľný prístup k službám írskych služieb zamestnanosti. Podrobnosti o voľných pracovných miestach v Írsku sú dostupné prostredníctvom akéhokoľvek Employment Services Office/Intreo Office a/alebo stránky Jobs Ireland.

Súkromné ​​personálne agentúry nemôžu účtovať uchádzačom o prácu základnú službu registrácie vo svojich databázach. Všetky agentúry musia mať licenciu od Department of Enterprise, Trade and Employment. Zoznam licencovaných agentúr práce je k dispozícii na Employment Agency Licensing Section. Ďalšie informácie nájdete na stránke Employment Agencies – Workplace Relations Commission.

Súkromné agentúry sú tiež uvedené v časti „Employment Agencies“ v Golden Pages a v the Agencies’ Association, the Employment and Recruitment Federation .

1.2 Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Žiadosti by mali byť napísané na stroji alebo počítači, na bielom papieri formátu A4. Mali by ste písať zreteľne a zdvorilo. Mali by ste zdôrazniť svoje osobné kvality, dávajte si pozor, aby ste sa neprecenili, ani nepodcenili. Odporúča sa spolu so žiadosťou pripojiť kópie diplomov a vysvedčení, odporúčaní zamestnávateľov alebo zdravotných potvrdení.

Väčšina spoločností v Írsku vám na žiadosť odpovie aj v prípade, že ste neuspeli. Ak ste v priebehu 4 týždňov nedostali žiadnu odpoveď, bolo by vhodné do spoločnosti zatelefonovať a uistiť sa, či obdržali vašu žiadosť

Formuláre žiadostí

Pri uchádzaní sa o prácu sa môže od vás vyžadovať vyplnenie formulára žiadosti. Využívanie takýchto formulárov je rozšírené, ide väčšinou o jednoduché formuláre. Štandardné otázky sa týkajú vzdelania a praktického výcviku, pracovných skúseností, koníčkov a osobných záujmov.

K formuláru prikladáte fotografiu, ale len v prípade, ak je to uvedené na formulári. Je rozhodujúce, aby vaša žiadosť bola do organizácie doručená pred dátumom uzávierky.
V prípade omeškania vašej žiadosti, žiadosť nemusí byť akceptovaná

Pohovory

V prípade, že vaša žiadosť spoločnosť zaujme, pravdepodobne budete pozvaný na pohovor. Upozorňujeme, že v rámci schém mobility EURES (TMS) môžete požiadať o finančnú podporu na pokrytie cesty na pohovor do inej krajiny EÚ/EHP. Niektorí zamestnávatelia môžu byť radi, že s vami urobia pohovor cez telefón alebo Skype, avšak v závislosti od práce môže byť niekedy potrebný osobný pohovor.

Pohovoru sa zúčastňuje 1 osoba alebo komisia. Budú vám klásť otázky, pomocou ktorých sa pokúsia zistiť či ste ten, koho hľadajú. Môžu vám byť kladené otázky ohľadom vašej motivácie, vzdelania a ohľadom samotnej spoločnosti. Taktiež vás môžu požiadať o spresnenie informácií uvedených vo vašej žiadosti.
Je dôležité, aby ste boli na pohovor dostatočne pripravený, vrátane aktuálnych trhových výsledkov firmy. Ak viete hodnoverne rozprávať o spoločnosti, urobíte dobrý dojem.

Mali by ste si so sebou zobrať kópiu životopisu, diplomov a vysvedčení, odporúčania od zamestnávateľov a ďalšie dokumenty, ktoré by ste mohli potrebovať.

Životopis (Curriculum Vitae)

Životopis by mal byť na 1 až 2 strany a mal by o vás poskytnúť váš obraz, vaše pracovné skúsenosti a kvalifikáciu. Neposielajte zamestnávateľovi originály vašej dokumentácie, tie je možné doložiť aj neskôr na interview.

Neexistuje predpísaný vzor, ale vo všeobecnosti by mal obsahovať :
– osobné údaje
– vzdelanie (vrátane škôl, dátumov a miest)
– pracovné skúsenosti (vrátane dátumov, začínajúc od posledného zamestnania)
– jazykové schopnosti (predovšetkým, ak angličtina nie je vašim prvým jazykom)
– záujmy a koníčky

2. PRESŤAHOVANIE SA DO INEJ KRAJINY

2.1 Pohyb tovarov a kapitálu

Voľný pohyb tovaru je jedným zo základných kameňov európskeho jednotného trhu.

Odstránenie vnútroštátnych prekážok voľného pohybu tovaru v rámci EÚ je jednou zo zásad zakotvených v zmluvách EÚ. Z tradične protekcionistického hľadiska krajiny EÚ neustále zrušujú obmedzenia, aby vytvorili „spoločný“ alebo jednotný trh. Tento záväzok vytvoriť európsky obchodný priestor bez hraníc viedol k vytvoreniu väčšieho bohatstva a nových pracovných miest a globálne vytvoril EÚ ako svetového obchodného hráča spolu so Spojenými štátmi a Japonskom.

Napriek záväzku Európy odstrániť všetky prekážky vnútorného obchodu neboli harmonizované všetky odvetvia hospodárstva. Európska únia sa rozhodla regulovať na európskej úrovni odvetvia, ktoré by mohli predstavovať väčšie riziko pre európskych občanov – napríklad farmaceutiká alebo stavebné výrobky. Väčšina výrobkov (považovaných za „nižšie riziko“) podlieha uplatňovaniu tzv. Zásady vzájomného uznávania, čo znamená, že v zásade sa s každým výrobkom, ktorý sa legálne vyrába alebo uvádza na trh v jednom z členských štátov, môže voľne pohybovať a obchodovať v rámci neho.

Obmedzenia voľného pohybu tovaru

Zmluva o EÚ poskytuje členským štátom právo stanoviť obmedzenia voľného pohybu tovaru, ak existuje konkrétny spoločný záujem, napríklad ochrana životného prostredia, zdravie občanov alebo verejný  poriadok. To napríklad znamená, že ak vnútroštátne orgány členského štátu považujú dovoz výrobku za potenciálne ohrozenie verejného zdravia, verejnej morálky alebo verejného poriadku, môžu odmietnuť alebo obmedziť prístup na svoj trh. Príkladmi takýchto výrobkov sú geneticky modifikované potraviny alebo určité energetické nápoje.

Aj keď vo všeobecnosti neexistujú obmedzenia pre nákup tovaru v inom členskom štáte, pokiaľ sú pre osobné použitie, existuje množstvo európskych obmedzení pre konkrétne kategórie výrobkov, ako je alkohol a tabak.

Voľný pohyb kapitálu

Ďalšou podstatnou podmienkou fungovania vnútorného trhu je voľný pohyb kapitálu. Je jednou zo štyroch základných slobôd zaručených právnymi predpismi EÚ a predstavuje základ integrácie európskych finančných trhov. Európania teraz môžu spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.

Liberalizácia kapitálových trhov má zásadný význam v procese hospodárskej a menovej integrácie v EÚ. Bol to prvý krok k vytvoreniu Európskej hospodárskej a menovej únie (EMU) a spoločnej meny euro.

Výhoda

Zásada voľného pohybu kapitálu nielen zvyšuje efektívnosť finančných trhov v Únii, ale prináša aj množstvo výhod pre občanov EÚ. Jednotlivci môžu vykonávať veľké množstvo finančných operácií v rámci EÚ bez väčších obmedzení. Napríklad jednotlivci s nízkymi obmedzeniami si môžu ľahko otvoriť bankový účet, kúpiť akcie, investovať alebo kúpiť nehnuteľnosti v inom členskom štáte. Spoločnosti EÚ môžu investovať, vlastniť a riadiť ďalšie európske podniky.

Výnimky

Určité výnimky z tejto zásady platia tak v členských štátoch, ako aj v tretích krajinách. Týka sa to najmä daní, obozretného dohľadu, aspektov verejnej politiky, prania špinavých peňazí a finančných sankcií dohodnutých v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ.

Európska komisia naďalej pracuje na dokončení voľného trhu finančných služieb prostredníctvom zavádzania nových stratégií finančnej integrácie s cieľom uľahčiť občanom a spoločnostiam spravovať svoje peniaze v rámci EÚ.

2.2 Hľadanie ubytovania

Odporúča sa mať zabezpečené ubytovanie skôr ako pricestujete do Írska. Hostely sú vo všeobecnosti považované za najlacnejšiu formu ubytovania. “Bed and Breakfast” ponúkajú taktiež výhodné ceny ubytovania.

Nájomné ubytovanie je k dispozícii zariadené alebo nezariadené. Bežne sa vyžaduje tzv. deposit – záloha vo výške mesačnej splátky. Ubytovanie na prenájom je inzerované na internete. Realitní agenti v Írsku predávajú, aj prenajímajú nehnuteľnosti. V Írsku je bežné, že ľudia, ktorí sa predtým nestretli, si spoločne prenajímajú dom a delia sa o náklady na dom, vrátane účtov za plyn, telefón a elektrinu.

Ak je pre vás ťažké zaplatiť nájomné, môžete požiadať o Rent Supplement. Pravidlá získania sú zložité. Rent Supplement nedostanete, ak ste zamestnaný na plný úväzok, ale ak ste 12 mesiacov nezamestnaný a vraciate sa do práce, môžete si ho ponechať.

Kúpa nehnuteľnosti

Podrobnosti o domoch na predaj sú dostupné v novinách, u realitných makléroch a na internete. Hypotéku môžete získať od bánk, stavebných sporiteľní alebo hypotekárnych maklérov. Úrokové sadzby sa líšia a môžu byť fixné alebo variabilné.

Web stránky s ponukou ubytovania:

Súčasťou ceny prenájmu sú platby za plyn, elektrinu a vodu. Poskytovatelia týchto služieb sú:

Plyn: Irish Gas Board (‘Bord Gais Eireann’)

Elektrina: Electricity Supply Board (ESB)

Voda: Irish Water

2.3 Hľadanie školy

Vzdelávací systém v Írsku pozostáva zo základného, sekundárneho, terciárneho školstva a ďalšieho vzdelávania. Školská dochádzka je povinná pre deti od 6 do 16 rokov, alebo pokiaľ neukončia 3 roky v rámci sekundárneho vzdelávania. Väčšina detí v Írsku začína školu už vo veku 4 rokov. Štátne školy na všetkých úrovniach sú bezplatné, súkromné za poplatok.

Viac informácií o írskom systéme vzdelávania nájdete na stránke Department of Education.

Výber škôl je bohatý a ak chcete dieťa do niektorej z nich zapísať,  je potrebné kontaktovať vybranú školu priamo. V častiach s veľkou hustotou obyvateľstva je potrebné zapísať sa skôr (napr. v Dubline), (v niektorých prípadoch už pri narodení dieťaťa), aby ste si zabezpečili jeho umiestnenie v škole. V školách s „čakacím zoznamom“ sa uprednostňujú miestni študenti alebo tí, ktorí už majú v škole príbuzných. Pre viac informácií o prijímacom konaní kontaktujte vybranú školu.

Vzdelávanie tretieho stupňa sa skladá z niekoľkých sektorov. Univerzitný sektor, technologický sektor a vysoké školy sú z veľkej časti financované štátom (platia sa určité registračné poplatky). Okrem toho existuje množstvo nezávislých súkromných vysokých škôl. The Higher Education Authority je štatutárnym orgánom zodpovedným za financovanie univerzít, technických inštitútov a niektorých iných vysokých škôl. Ak uvažujete o štúdiu na vysokej škole, podrobnosti o kurzoch nájdete na webovej stránke Qualifax . Vo všeobecnosti sa prihlášky na vysokoškolské kurzy v Írsku podávajú prostredníctvom the Central Applications Office (CAO).

Írska vláda poskytuje bezplatné vzdelanie na základnej aj strednej úrovni.

Väčšina vysokoškolských študentov navštevujúcich verejne financované kurzy tretieho stupňa nemusí platiť školné. Podľa podmienok iniciatívy Free Fees Initiative ministerstvo školstva namiesto toho platí poplatky vysokým školám. Fakultám sa však platí osobitný ročný poplatok za náklady na študentské služby a skúšky.

Maximálna sadzba študentského príspevku na akademický rok 2022 – 2023 je 3 000 €.

Vstup do schválených kurzov tretieho stupňa je mimoriadne konkurenčný a miesta sa prideľujú na základe známok dosiahnutých v maturitnom vysvedčení – záverečnej skúške na strednej škole.

Pre viac informácií o írskom vzdelávacom systéme navštívte Citizens Information.

2.4 Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

Zavedenie zásady voľného pohybu osôb, ktorá je jedným zo základných kameňov našej európskej výstavby, znamenalo zavedenie série praktických pravidiel, ktoré zabezpečia, aby občania mohli voľne a ľahko cestovať do ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie. Cesta autom po celej EÚ s automobilom sa stala oveľa menej problematickou. Európska komisia stanovila sériu spoločných nariadení upravujúcich vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia vozidla a možnosť registrácie vášho vozidla v hostiteľskej krajine.

Váš vodičský preukaz v EÚ

EÚ zaviedla harmonizovaný model preukazu a ďalšie minimálne požiadavky na získanie preukazu. To by malo pomôcť udržať nebezpečných vodičov mimo európskych ciest – kdekoľvek absolvujú vodičské skúšky.

Od 19. januára 2013 majú všetky vodičské preukazy vydané krajinami EÚ rovnaký vzhľad. Licencie sú vytlačené na kúsku plastu, ktorý má veľkosť a tvar kreditnej karty.

Zaviedli sa harmonizované administratívne doby platnosti dokladu o vodičskom preukaze, ktoré sa pohybujú od 10 do 15 rokov pre motocykle a osobné automobily. Úradom to umožňuje pravidelne aktualizovať doklad o vodičskom preukaze o nové bezpečnostné prvky, ktoré sťažia jeho falšovanie alebo manipuláciu – takže nekvalifikovaní alebo zakázaní vodiči budú ťažšie oklamať úrady vo svojej vlastnej krajine alebo inde v EÚ.

Nový európsky vodičský preukaz tiež chráni zraniteľných účastníkov cestnej premávky zavedením progresívneho prístupu pre motocykle a iné dvojkolesové vozidlá. Systém „progresívneho prístupu“ znamená, že jazdci budú potrebovať skúsenosti s menej výkonným bicyklom, kým prejdú na väčšie stroje. Mopedy budú tiež tvoriť samostatnú kategóriu s názvom AM.

O licenciu musíte požiadať v krajine, kde zvyčajne alebo pravidelne bývate. Vo všeobecnosti je to krajina, v ktorej žijete aspoň 185 dní v každom kalendárnom roku z dôvodu osobných alebo pracovných väzieb.

Ak máte osobné/pracovné väzby v 2 alebo viacerých krajinách EÚ, miesto vášho obvyklého pobytu je miesto, kde máte osobné väzby, pokiaľ sa pravidelne vraciate. Túto poslednú podmienku nemusíte spĺňať, ak žijete v krajine EÚ, aby ste mohli vykonávať určitú úlohu počas určitého obdobia.

Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ, aby ste študovali na vysokej alebo univerzite, miesto vášho obvyklého pobytu sa nemení. Môžete však požiadať o vodičský preukaz vo svojej hostiteľskej krajine, ak preukážete, že ste tam študovali aspoň 6 mesiacov.

Registrácia vášho auta v hostiteľskej krajine

Ak sa natrvalo presťahujete do inej krajiny EÚ a vezmete si so sebou auto, mali by ste svoje auto zaregistrovať a platiť dane súvisiace s automobilom v novej krajine.

Neexistujú žiadne spoločné pravidlá EÚ týkajúce sa registrácie vozidiel a súvisiacich daní. Niektoré krajiny majú pravidlá oslobodenia od dane pre registráciu vozidla pri trvalom presune auta z jednej krajiny do druhej.

Ak chcete využiť oslobodenie od dane, musíte skontrolovať príslušné termíny a podmienky v krajine, do ktorej sa chcete presťahovať.

Presné pravidlá a termíny si overte u vnútroštátnych orgánov: https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles

Poistenie auta

Občania EÚ môžu poistiť svoje auto v ktorejkoľvek krajine EÚ, pokiaľ má vybraná poisťovacia spoločnosť licenciu hostiteľského vnútroštátneho orgánu na vydávanie príslušných poistných zmlúv. Spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte je oprávnená predať politiku povinnej občianskoprávnej zodpovednosti, iba ak sú splnené určité podmienky. Poistenie bude platné v celej Únii bez ohľadu na to, kde k úrazu došlo.

Zdanenie

Daň z pridanej hodnoty alebo DPH z motorových vozidiel sa zvyčajne platí v krajine, kde sa auto kúpi, aj keď za určitých podmienok sa DPH platí v krajine určenia.

Viac informácií o pravidlách, ktoré platia, keď je vozidlo nadobudnuté v jednom členskom štáte EÚ a je určené na registráciu v inom členskom štáte EÚ, nájdete na tomto odkaze
https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles.

2.5 Postupy registrácie a povolenie na pobyt

Každý, kto začína pracovať v Írsku, musí požiadať o írske osobné číslo verejnej služby (PPS). Personal Public Service Number (PPS Number) je osobné referenčné číslo. Pomôže vám rýchlo a jednoducho požiadať o dávky a získať informácie od verejných inštitúcií  a ich služieb. To zahŕňa služby ako sociálna starostlivosť, dane, verejné zdravotníctvo a vzdelávanie. Ak chcete získať číslo PPS, mali by ste navštíviť centrum prideľovania čísel PPS pre kraj, v ktorom žijete. Ďalšie informácie nájdete na https://www.gov.ie/en/service

Ak ste členom EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), povolenie na pobyt sa nevyžaduje. Všetci cudzinci, ktorí nie sú občanmi členského štátu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska, sa musia zaregistrovať na Irish Immigration Service. Štátni príslušníci EÚ/EHP majú právo žiť a pracovať v Írsku bez pracovného povolenia a majú rovnaké práva ako írski štátni príslušníci, pokiaľ ide o platové a pracovné podmienky.

Štátny príslušník krajiny mimo EHP (až na niektoré výnimky) potrebuje pracovné povolenie, aby mohol začať pracovať v Írsku.

Ďalšie informácie:

Employment Permits Section:

Department of Enterprise, Trade and Employment
Earlsfort Centre
Lower Hatch Street
Dublin 2
D02 PW01

2.6 Kontrolný zoznam pred vaším príchodom do novej krajiny a po ňom

Pred vycestovaním sa uistite či máte:

 • Platný cestovný pas EÚ/EHP alebo Švajčiarska alebo platný občiansky preukaz
 • Kópiu zmluvy alebo podmienok zamestnania a že im rozumiete
 • Ubytovanie v oblasti, do ktorej sa budete sťahovať
 • Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), krytie pohotovostných liečebných nákladov alebo súkromné ​​zdravotné poistenie (voliteľné)
 • Dostatok finančných prostriedkov, ktoré vám vydržia, kým nedostanete výplatu alebo sa v prípade potreby vrátite domov
 • Vhodné formuláre E/U1/U2/U3
 • Vhodné jazykové znalosti krajiny, v ktorej chcete pracovať
 • Pracovné povolenie, ak je potrebné
 • Kópie všetkých potrebných dokumentov (životopis, pas, diplom atď.)
 • Overené preklady všetkých dokladov o vzdelaní a kvalifikácii
 • Uznanie vašej kvalifikácie www.qqi.ie

Uistite sa, že:

 • Poznáte pravidlá sociálneho poistenia (sociálneho zabezpečenia) a zdravotného poistenia v hostiteľskej krajine
 • Máte informácie o prevode svojich nárokov na sociálne zabezpečenie (zabezpečenie).
 • Máte informácie o prevode dávok v nezamestnanosti, ak ste nezamestnaný
 • Poznáte daňový systém vo vašej hostiteľskej krajine

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s vyššie uvedeným, zavolajte na local Public Employment Services Office.

PO PRÍCHODE JE POTREBNÉ:

Aktuálne informácie o predpisoch sociálneho zabezpečenia získate na Department of Social Protection.

Otvorte si bankový účet, aby ste mali prístup k svojim mzdám

Zaregistrujte sa na Revenue, aby ste sa vyhli plateniu tzv. emergency tax. Registrácia je možná aj online.

3. PRACOVNÉ PODMIENKY

3.1 Prehľad pracovných podmienok v Európe

Snahou EÚ je zlepšovanie pracovných podmienok v Európe. EÚ spolupracuje s národnými vládami s cieľom zaistiť občanom prácu v príjemnom a bezpečnom prostredí. EÚ podporuje členské štáty prostredníctvom:

 • výmeny skúseností a prípravy spoločných aktivít;
 • stanovenia minimálnych požiadaviek na pracovné podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia.

Zlepšovanie kvality pracovného života 

V záujme zlepšovania spokojnosti a bezpečnosti pracovníkov v EÚ je dôležité určiť, čo robí pracovné prostredie priaznivým a stanoviť kritériá pre kvalitné pracovné podmienky. 

Európska agentúra pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok Eurofound je agentúra EÚ so sídlom v Dubline a jej úlohou je poskytovať informácie, poradenstvo a odbornú pomoc v tejto oblasti.

Agentúra stanovila niekoľko kritérií pre kvalitu zamestnania a práce, ktoré zahŕňajú:

 • zdravie a spokojnosť na pracovisku – dobré pracovné podmienky umožňujú predchádzať zdravotným problémom, znižujú riziko úrazov a zlepšujú efektívnosť práce;
 • zosúladenie pracovného a mimopracovného života – občania EÚ by mali dostať možnosť na vyváženie pracovného a mimopracovného života;
 • rozvoj zručností – kvalitné zamestnanie je zamestnanie s možnosťami na odbornú prípravu, rozvoj a kariérny postup.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Európska komisia podnikla celý rad aktivít na podporu zdravého pracovného prostredia v členských štátoch EÚ. Okrem iného vypracovala stratégiu Spoločenstva pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na obdobie rokov 2021 – 2027. Táto stratégia bola vytvorená s pomocou vnútroštátnych orgánov, sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií. Zaoberá sa meniacimi sa potrebami v oblasti ochrany pracovníkov, ktoré prináša digitálny a zelený prechod, nové formy práce a pandémia COVID-19. Rámec bude zároveň pokračovať v riešení tradičných rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako sú riziká pracovných úrazov alebo vystavenie nebezpečným chemikáliám.

Cieľom politiky Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci je dlhodobé zlepšovanie životných podmienok pracovníkov EÚ. Zohľadňuje fyzický, morálny a sociálny rozmer pracovných podmienok, ako aj nové výzvy, ktoré prináša rozšírenie Európskej únie o krajiny strednej a východnej Európy. Zavedenie noriem EÚ pre zdravie a bezpečnosť na pracovisku výrazne prispelo k zlepšeniu situácie pracovníkov v týchto krajinách.

Zlepšenie pracovných podmienok stanovením minimálnych požiadaviek spoločných pre všetky krajiny EÚ

Zlepšenie životných a pracovných podmienok v členských štátoch EÚ závisí vo veľkej miere od zavedenia spoločných pracovných noriem. Pracovné zákony a predpisy EÚ stanovili minimálne požiadavky na udržateľné pracovné prostredie a teraz sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch. Zlepšenie týchto noriem posilnilo práva pracovníkov a je jedným z hlavných úspechov sociálnej politiky EÚ. 

3.2 Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Význam transparentnosti a vzájomného uznávania diplomov ako kľúčového doplnku voľného pohybu pracovníkov

Možnosť získať uznanie kvalifikácií a schopností môže zohrávať zásadnú úlohu pri rozhodovaní o tom, či sa zamestnať v inej krajine EÚ. Preto je potrebné vytvoriť európsky systém, ktorý zaručí vzájomné uznávanie odborných kompetencií v rôznych členských štátoch. Len takýto systém zabezpečí, že nedostatočné uznávanie odborných kvalifikácií sa nestane prekážkou mobility pracovníkov v rámci EÚ.

Hlavné zásady uznávania odborných kvalifikácií v EÚ

Základnou zásadou je, že každý občan EÚ by mal mať možnosť slobodne vykonávať svoje povolanie v ktoromkoľvek členskom štáte. Žiaľ, praktickému vykonávaniu tejto zásady často bránia vnútroštátne požiadavky na prístup k určitým profesiám v hostiteľskej krajine.

Na prekonanie týchto rozdielov vytvorila EÚ systém uznávania odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišujú regulované povolania (povolania, pre ktoré sa zo zákona vyžaduje určitá kvalifikácia) a povolania, ktoré nie sú v hostiteľskom členskom štáte právne regulované.

Kroky k transparentnosti kvalifikácií v Európe

Európska únia podnikla dôležité kroky smerom k dosiahnutiu transparentnosti kvalifikácií v Európe:

Zvýšená spolupráca v odbornom vzdelávaní a príprave so zámerom spojiť všetky nástroje na transparentnosť osvedčení a diplomov do jedného, ​​užívateľsky jednoduchého nástroja. Patrí sem napríklad Európsky životopis alebo Europass Trainings.

Rozvoj konkrétnych akcií v oblasti uznávania a kvality v odbornom vzdelávaní a príprave.

Prekračovanie rozdielov v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy v celej EÚ

Systémy vzdelávania a odbornej prípravy v členských štátoch EÚ stále vykazujú značné rozdiely. Posledné rozšírenia EÚ s rôznymi vzdelávacími tradíciami túto rozmanitosť ešte zvýšili. To si vyžaduje vytvorenie spoločných pravidiel na zaručenie uznávania kompetencií.

S cieľom prekonať túto rôznorodosť národných kvalifikačných štandardov, vzdelávacích metód a školiacich štruktúr Európska komisia predložila sériu nástrojov, ktorých cieľom je zabezpečiť lepšiu transparentnosť a uznávanie kvalifikácií na akademické aj profesionálne účely.

Európsky kvalifikačný rámec

Európsky kvalifikačný rámec je kľúčovou prioritou Európskej komisie v procese uznávania odborných kompetencií. Hlavným cieľom rámca je vytvoriť prepojenia medzi rôznymi národnými kvalifikačnými systémami a zaručiť hladký prenos a uznávanie diplomov.

Národné informačné centrá akademického uznávania (NARIC)

Sieť národných informačných centier pre akademické uznávanie bola založená v roku 1984 z iniciatívy Európskej komisie. NARIC poskytujú poradenstvo v oblasti akademického uznávania období štúdia v zahraničí. Nachádzajú sa vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, NARIC zohrávajú kľúčovú úlohu v procese uznávania kvalifikácií v EÚ.

Európsky systém prenosu kreditov (ECTS)

Európsky systém prenosu kreditov má za cieľ uľahčiť uznávanie období štúdia v zahraničí. Zavedený v roku 1989, funguje tak, že popisuje vzdelávací program a priraďuje kredity k jeho komponentom. Ide o kľúčový doplnok k vysoko uznávanému programu študentskej mobility Erasmus.

Europass

Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti odborných zručností. Pozostáva z piatich štandardizovaných dokumentov

 • životopis (Curriculum Vitae),
 • editor sprievodných listov,
 • dodatky k certifikátom,
 • dodatky k diplomu a
 • dokument Europass-mobilita.

Vďaka systému Europass sú zručnosti a kvalifikácie jasne a ľahko zrozumiteľné v rôznych častiach Európy. V každej krajine Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru boli zriadené národné centrá Europass ako primárne kontaktné miesta pre ľudí, ktorí hľadajú informácie o systéme Europass.

3.3 Druhy zamestnania

Minimálny vek pre bežnú prácu v Írsku je 16 rokov. Osoba mladšia ako 18 rokov nesmie byť zamestnaná na viac ako 40 hodín týždenne alebo 8 hodín denne, s výnimkou skutočnej núdze.

Typy zamestnania v Írsku

Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba?

Zatiaľ čo vo väčšine prípadov bude úplne jasné, kto je zamestnanec v Írsku, niekedy podnik, ktorý sa snaží vyhnúť pracovnoprávnym predpisom, daňovým a sociálnym poisťovniam, môže trvať na tom, aby všetci ľudia pracujúci pre firmu boli skôr samostatne zárobkovo činné osoby ako zamestnanci. Rozhodnutie, či ste zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, má pre vás množstvo dôsledkov. Väčšina právnych predpisov na ochranu zamestnania v Írsku sa vzťahuje len na zamestnancov a daňový systém a systém sociálneho poistenia s vami budú zaobchádzať veľmi odlišne v závislosti od toho, či ste zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Kódex postupov pri určovaní zamestnaneckého statusu obsahuje kritériá, ktoré možno použiť na objasnenie toho, či je osoba zamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná. Vo väčšine prípadov je jasné, či je osoba zamestnancom alebo nie. Ak je to však pre vás problém, potom je najlepšie získať podrobnejšiu právnu radu alebo usmernenie od miestneho daňového úradu alebo od the Scope Section of the Department of Social .

Zamestnanci na čiastočný úväzok

Počet ľudí pracujúcich na čiastočný úväzok v Írsku za posledných niekoľko rokov výrazne vzrástol. Jedným z dôvodov je flexibilnejší, rodinne orientovaný prístup zamestnávateľov k takto pracujúcim zamestnancom. Zamestnanci na čiastočný úväzok sú v podobnom postavení ako zamestnanci na plný úväzok, pokiaľ ide o právne predpisy na ochranu zamestnanosti, hoci v niektorých prípadoch bude musieť zamestnanec na čiastočný úväzok odpracovať stanovený minimálny počet hodín počas stanoveného časového obdobia, kým nadobudne práva. Viac o ochrane zamestnancov na čiastočný úväzok v Írsku si môžete prečítať v zákone o ochrane zamestnancov (Práca na čiastočný úväzok) z roku 2001.

Zamestnanci na dobu určitú

Oveľa viac ľudí je v súčasnosti zamestnaných na dobu určitú (alebo na účelové zmluvy). Na zamestnancov pracujúcich v opakovaných zmluvách na dobu určitú sa vzťahuje legislatíva o nespravodlivom prepúšťaní; musia však mať aspoň jeden rok nepretržitej služby, aby mohli podať žalobu podľa zákona o nespravodlivom prepustení. Podľa zákona o ochrane zamestnancov (práce na dobu určitú) z roku 2003 zamestnávatelia nemôžu nepretržite obnovovať zmluvy na dobu určitú. Zamestnanci môžu pracovať len na jednu alebo viacero zmlúv na dobu určitú počas nepretržitého obdobia štyroch rokov. Potom sa má za to, že zamestnanec má zmluvu na dobu neurčitú (napríklad zmluvu na dobu neurčitú).

Príležitostní zamestnanci

V pracovnom práve v Írsku neexistuje definícia „príležitostných zamestnancov“. V skutočnosti sú príležitostní pracovníci v pohotovosti, aby mohli vykonávať prácu podľa potreby bez pevne stanovených hodín alebo dochádzky. Títo pracovníci sú však zamestnancami na účely zamestnaneckých práv. Niektoré právne predpisy sa budú vzťahovať napríklad na právo na výplatnú pásku. V iných prípadoch, keď sa vyžaduje stanovená doba zamestnania, bude nepravdepodobné, že príležitostný zamestnanec bude mať dostatočnú službu na to, aby sa kvalifikoval, napríklad na získanie nároku na zákonné prepustenie sú potrebné dva roky služby.

Sezónna práca

V Írsku neexistuje žiadne samostatné legislatívne ustanovenie, ktoré by rozlišovalo medzi tými, ktorí sú identifikovaní ako tí, ktorí sú zamestnaní v sezónnej práci, a tými, ktorí sú zamestnaní v akomkoľvek inom type zamestnania.

Niektoré odvetvia pracovného trhu v Írsku sú závislé od sezónnych pracovníkov, napríklad odvetvie zberu ovocia, ktoré si vyžaduje približne 1 500 pracovníkov ročne. Zamestnanecký status sezónnych pracovníkov z hľadiska zamestnaneckých práv je rovnaký ako u všetkých ostatných pracovníkov, ktorí majú zmluvu na dobu určitú alebo dočasnú.

Pracovná zmluva musí špecifikovať nasledovné v súlade so zákonom o podmienkach zamestnania (informácie) z roku 1994 a 2001. Zákon o zamestnanosti (rôzne ustanovenia) z roku 2018.

Celé meno zamestnanca:
Celé meno zamestnávateľa:
Adresa zamestnávateľa:
Ak ide o dočasnú zmluvu (očakávané trvanie dočasnej zmluvy):
V prípade zmluvy na dobu určitú (dátum vypršania platnosti zmluvy):
Sadzba odmeňovania:

Referenčné obdobie odmeňovania minimálnej mzdy (týždenné, mesačné alebo iné) používané na výpočet hodinovej mzdy alebo zákon o národnej minimálnej mzde z roku 2000). Zamestnanec môže podľa § 23 zákona o národnej minimálnej mzde z roku 2000 požiadať zamestnávateľa o písomné vyhlásenie o priemernej hodinovej mzde zamestnanca za akékoľvek mzdové referenčné obdobie spadajúce do predchádzajúcich 12 mesiacov. Od 1. januára 2022 je národná minimálna mzda 10,50 EUR na hodinu, ako je stanovené v národnom minimálnom mzdovom poriadku z roku 2021.

Príslušný zamestnanecký poriadok alebo sektorový zamestnanecký poriadok:
Počet hodín (vrátane nadčasov), ktoré zamestnávateľ odôvodnene očakáva, že zamestnanec odpracuje:

3.4 Pracovné zmluvy

Každý, kto pracuje pre zamestnávateľa a dostáva mzdu, má automaticky pracovnú zmluvu, či už písomnú alebo ústnu.

Zákon o podmienkach zamestnania (The Terms of Employment (Information) Acts) z rokov 1994 a 2001 stanovuje zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť zamestnancovi písomne alebo ústne podmienky zamestnania.  Tento zákon sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý bol v nepretržitej službe u zamestnávateľa menej ako 1 mesiac.
Zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť zamestnancovi písomné podmienky zamestnania do 2 mesiacov odo dňa nástupu do zamestnania.

Vyhlásenie o pracovných podmienkach musí obsahovať nasledujúce informácie:

– celé meno zamestnanca a zamestnávateľa
– adresa zamestnávateľa
– miesto výkonu práce
– názov pracovnej pozície
– dátum začatia vykonávania práce
– očakávaná dĺžka trvania pracovného pomeru (na dobu určitú, resp. neurčitú)
– výška mzdy a metóda jej výpočtu
– ustanovenie o tom, že zamestnanec môže požiadať, v zmysle ods. 23 zákona o minimálnej mzde (the National Minimum Wage Act, 2000) zamestnávateľa o písomný doklad o priemernej hodinovej mzde
– výplatný termín
– ďalšie pracovné podmienky (napr. informácia o nadčasoch, prestávkach na oddych,
– podmienky týkajúce sa platenej dovolenky (okrem PN)
– podmienky týkajúce sa PN, úrazov, vyplácania PN, dôchodkov, ako aj dôchodkové systémy
– podmienky nároku na dovolenku
– informácia o minimálnej dobe na oznámenie zamestnanca zamestnávateľovi a naopak
– informácie a ďalších kolektívnych zmluvách, ktoré ovplyvňujú podmienky zamestnania.

Skúšobná doba

V zmluve môže byť stanovená skúšobná doba a počas nej môže byť zmluva ukončená. Ak je zamestnanec v skúšobnej dobe, nevzťahuje sa na neho legislatíva neoprávneného prepustenia za predpokladu, že nemá odpracovaný minimálne 1 rok, alebo nie je členom odborovej organizácie alebo nie je tehotná. Právo na informáciu o pracovných podmienkach, resp. právo na výplatnú pásku má aj počas skúšobnej doby.

Ak vám váš zamestnávateľ neposkytne informáciu o podmienkach pracovnej zmluvy, môžete podať sťažnosť na Adjudication officers. Sťažnosť musíte podať ešte počas zamestnania alebo najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia pracovného pomeru.

Zmeny vo vašej zmluve môžu nastať zmenou v zákone, inak sa vyžaduje súhlas oboch zmluvných strán (zamestnanca i zamestnávateľa). Zákon obsahuje informácie o zmenách vo vašej pracovnej zmluve, ktoré nájdete v sekcii 5 zákona The Terms of Employment (Information) Act, 1994 -2001.

Pre viac informácií o sťažnostiach kontaktujte:

Workplace Relations Commission – Information and Customer Service

Information and Customer Service
O’Brien Road
Carlow
R93 W7W2

Opening Hours: Mon. to Fri. 9.30am to 5pm
Tel: (059) 917 8990
Locall: 1890 80 80 90
Homepage: www.workplacerelations.ie

Užitočné odkazy:
Department of Enterprise, Trade and Employment

3.5 Špeciálne kategórie

Zákon o rovnosti v zamestnaní (The Employment Equality Act, 1998) a zákon o rovnakom postavení (The Equal Status Act, 2000) zakazuje diskrimináciu v zamestnaní, odbornom výcviku, reklame, kolektívnych zmluvách, pri poskytovaní tovaru a služieb. Diskriminácia sa môže týkať pohlavia, rodinného stavu, veku, zdravotného postihnutia, rasy, sexuálnej orientácie, náboženského vyznania alebo členstva v komunite Traveller. Pre viac informácií kontaktujte Irish Human Rights & Equality Commission.

Zamestnávanie mladistvých
V zmysle zákona o ochrane mladistvých v zamestnaní (Protection of Young Persons (Employment) Act) z roku 1996 zamestnávateľ nemôže zamestnať osobu mladšiu ako 16 rokov v bežnej práci na plný úväzok. 
Deti vo veku 14 a 15 rokov môžu byť zamestnané v týchto prácach:
– ľahké práce počas školských prázdnin, avšak musia mať minimálne 21 dní voľna počas prázdnin 
– ako súčasť schválenej praxe alebo vzdelávacieho programu, pri ktorých nedochádza k poškodeniu zdravia alebo bezpečnosti 
– vo filme, na kultúrnych podujatiach, reklame či športe, ktoré majú na túto činnosť licenciu vydanú Department of Enterprise, Trade and Employment. Deti vo veku menej ako 15 rokov môžu vykonávať ľahkú prácu 8 hodín týždenne  počas školy. Maximálna dĺžka pracovného týždňa mimo obdobia školského vyučovania je od 35 do 40 hodín, ak sú na schválenej praxi.  Maximálna dĺžka pracovného týždňa pre deti vo veku od 16 do 17 rokov je 40 hodín, maximálne 8 hodín denne.

Zamestnanie a zdravotné postihnutie

Existuje veľa nástrojov na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím pri získaní, resp. opätovnom nadobudnutí zamestnania. Supported Employment Service v rámci Department of Social Protection má zodpovednosť za poskytovanie služieb zamestnanosti pre občanov so zdravotným postihnutím.  Je to zamestnanecký a náborový servis, ktorý slúži pre zdravotne postihnutých ľudí  za účelom získania a udržania si pracovného miesta na trhu práce. Ak ste zdravotne postihnutý a chcete pracovať v riadnom platenom zamestnaní alebo potrebujete pomoc pri hľadaní práce, kontaktujte https://www.gov.ie/en/publication.  

3.6 Samostatná zárobková činnosť

Podnikanie v Írsku
Ak uvažujete o začatí podnikania v Írsku, musíte zvážiť niekoľko okolností. V závislosti od vašej konkrétnej situácie platia rôzne podpory a predpisy. Môžete byť zamestnaný, nezamestnaný alebo niekto, kto prichádza z krajín mimo Írska založiť si firmu.

Existuje viac ako 80 rôznych vládnych podpôr pre írske začínajúce podniky a malé podniky. Local Enterprise Office (www.localenterprise.ie) je online sprievodca, ktorý pomáha írskym začínajúcim podnikom a malým podnikom orientovať sa v oblasti štátnej podpory, aby ste zistili, o ktorú by ste mohli požiadať.
Ak ste nezamestnaný, môžete mať nárok na príspevok na podnikanie Back to Work Enterprise Allowance alebo krátkodobý príspevok na podnikanie Short-Term Enterprise Allowance . Ak začínate podnikať, v rámci týchto schém môžete získať aj ďalšiu podporu, ako napríklad granty na školenia, prieskum trhu a obchodné plány, ako aj prístup k pôžičkám na nákup vybavenia.
Pomoc pri založení vlastného podnikania poskytuje úľavu od dane z príjmu ľuďom, ktorí sú nezamestnaní aspoň 12 mesiacov a ktorí si založili oprávnenú živnosť.
Štátni príslušníci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Švajčiarska nepotrebujú povolenie na založenie firmy v Írsku. Vo všeobecnosti musia občania krajín mimo EHP získať povolenie od the Minister for Justice, aby si mohli v Írsku založiť podnik. Program pre začínajúcich podnikateľov (STEP) – poskytovanie imigračných služieb (irishimmigration.ie)
Môžete si založiť živnosť ako živnostník, ako spoločnosť alebo ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Viac informácií o týchto rôznych štruktúrach nájdete na webovej stránke Úradu pre registráciu spoločností – Companies Registration Office (CRO).
Svoje obchodné meno a firemné záznamy môžete zaregistrovať online u CRO pomocou CORE (Companies Online Registration Environment).
Na webovej stránke Local Enterprise Office sú informácie o rôznych zdrojoch financovania, ktoré môžete mať k dispozícii. Mestské a okresné podnikové rady poskytujú podporu vrátane grantov miestnym podnikom, ktoré začínajú alebo sa rozvíjajú.

3.7 Platové podmienky

Podľa zákona o národnej minimálnej mzde National Minimum Wage Act  z roku 2000 má väčšina zamestnancov v Írsku nárok na minimálnu mzdu. Od 1. januára 2023 je celoštátna minimálna mzda 11,30 eura na hodinu pre občanov vo veku 20 a viac rokov. Minimálna mzda sa z času na čas mení. Podrobnosti o aktuálnych minimálnych sadzbách sú vždy k dispozícii na Workplace Relations Information and Customer Services. Pre viac informácií kontaktujte Workplace Relations Commission.

Existuje niekoľko výnimiek pre tých, ktorí majú nárok na národnú minimálnu mzdu. Právna úprava sa nevzťahuje na osobu zamestnanú u blízkeho príbuzného (napríklad manžela/manželky alebo rodiča), ani na osoby v zákonnom učňovskom vzdelávaní. Niektorí zamestnanci, ako napríklad mladí ľudia do 18 rokov a stážisti, majú zaručenú len zníženú alebo nižšiu ako minimálnu sadzbu národnej minimálnej mzdy.

Od januára 2023 sú sadzby pre mladých ľudí nasledovné:

Zamestnanec, ktorý má menej ako 18 rokov, má nárok na 7,91 € na hodinu (to je 70 % minimálnej mzdy).
Zamestnanec vo veku 18 rokov má nárok na 9,04 € na hodinu (80 % minimálnej mzdy).
Zamestnanec vo veku 19 rokov má nárok na 10,17 eura na hodinu (90 % minimálnej mzdy).

Na niektoré priemyselné odvetvia, vrátane poľnohospodárstva, stravovania, upratovania, kaderníctva, hotelierstva, maloobchodu, bezpečnostného priemyslu a stavebníctva, sa vzťahujú právne záväzné nariadenia (ERO – Employment Regulation Orders; REAs – Registered Employment Agreements), ktoré stanovujú minimálne sadzby mzdy, ktorá môže byť vyššia ako národná minimálna mzda.

Ak chcete skontrolovať úplný zoznam zamestnaní, na ktoré sa v súčasnosti vzťahujú tieto nariadenia, kontaktujte oddelenie podnikania, obchodu a zamestnanosti – the Department of Enterprise, Trade and Employment.

Zamestnanci majú zákonný nárok na to, aby dostali výplatnú pásku pri každej výplate mzdy. Na výplatnej páske by mala byť uvedená: hrubá mzda, charakter a výška každej zrážky a čistá mzda. Sťažnosti na mzdu alebo zrážky možno podať na Workplace Relations Commission . Online formulár sťažnosti je k dispozícii na Workplace Relations Commission.

3.8 Pracovná doba

Maximálny počet hodín, ktorý by mal zamestnanec odpracovať v priemere za týždeň, je 48 hodín. Tento priemer pracovného týždňa by sa mal vypočítať za obdobie štyroch mesiacov.
Z tohto priemerného obdobia však existujú určité výnimky.
Prestávky
Zamestnanci majú nárok na:
• Denný odpočinok 11 po sebe nasledujúcich hodín za 24 hodín
• Týždenný odpočinok v trvaní 24 po sebe nasledujúcich hodín za sedem dní, ktorý nasleduje po dobe denného odpočinku
• 15-minútová prestávka, ak pracujete 4,5 hodiny.
• 30-minútová prestávka, ak pracujete šesť hodín.
Platba za prestávky nie je zákonným nárokom. Na niektoré odvetvia sa vzťahujú Registered Employment Agreements (REA’s) a Employment Regulation Orders (ERO’s), ktoré môžu obsahovať predpisy týkajúce sa prestávok. Ďalšie informácie nájdete na the Department of Enterprise, Trade and Employment alebo the Workplace Relations Commission.

Nedele
Ak pracujete v nedeľu, váš nárok na príplatky sa môže dohodnúť medzi vami a vaším zamestnávateľom. Podľa zákona Organisation of Working Time Act, ak neexistuje dohoda o vašej mzde, váš zamestnávateľ vám musí za prácu v nedeľu poskytnúť jednu alebo viacero z nasledujúcich možností:
• Primeraný príspevok
• Primerané zvýšenie platu
• Primerané platené voľno v práci
Čo je primerané, závisí od všetkých okolností. Je to vecou rokovania medzi vami a vaším zamestnávateľom a prípadne vašou odborovou organizáciou. Určité usmernenie možno získať odkázaním na dohodu, ktorá sa vzťahuje na porovnateľných zamestnancov inde v podobnom zamestnaní.

Nadčasy
Nadčas je práca vykonávaná mimo bežného pracovného času. Zamestnávatelia nemajú zákonnú povinnosť platiť zamestnancom za prácu vykonanú nadčas. Mnohí zamestnávatelia však platia zamestnancom vyššie mzdy za nadčasy. Vaša pracovná zmluva by mala obsahovať informácie o tom, či ste povinní pracovať nadčas, a mala by obsahovať mzdové sadzby, ak za to máte byť platení. Na niektoré sektory zamestnania sa vzťahujú nariadenia Employment Regulation Orders a Registered Employment Agreements a môžu mať vyššie mzdy za nadčasy ako za bežné hodiny. Pre viac informácií navštívte Workplace Relations Commission.

Maximálny počet hodín, ktoré môže zamestnanec odpracovať za týždeň je 48 hodín. Existujú aj výnimky.

Prestávky
Zamestnanec má právo na:
– 11 hodín oddychu denne počas 24 hodín
– týždenne oddych 24 hodín po sebe nasledujúcich nepretržite počas 7 dní
– 15 minút prestávka, ak pracuje 4,5 hodiny
– 30 minútová prestávka, ak pracuje 6 hodín

3.9 Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská dovolenka, atď.)

Existuje viac druhov dovolenky, resp. dní voľna,  na ktoré máte nárok, napr. dovolenka na odpočinok, štátne sviatky, PN-ka,  materská dovolenka, adoptívna dovolenka, dovolenka na opatrovanie, rodičovská dovolenka. Nie je žiadny právny nárok na rodičovskú dovolenku. Existujú však dní voľna, na ktoré máte nárok a ktoré majú špecifický dôvod. Patria sem napr. rodinná kríza, alebo ak ste ako člen poroty na súde, alebo ak potrebujete študijné voľno, resp. prestávku v zamestnaní. V niektorých prípadoch máte nárok na mzdu počas nich, v iných nárok nie je.

Dovolenka na odpočinok
Zákon o organizácii pracovného času (The Organisation of Working Time Act) z roku  1997 stanovuje minimálny zákonný výmer platenej dovolenky na odpočinok v trvaní 4 týždňov.  Zamestnávateľ môže poskytnúť aj dodatkovú dovolenku okrem zákonnej. Viac informácií nájdete na www.workplacerelations.ie a tiež na www.citizensinformation.ie.

Štátne sviatky 
V Írsku je ich 10: 
– 1. január (New Years Day) 
– Deň Sv. Patrika (St. Patrick’s Day)

– Mimoriadny štátny sviatok (18. marec 2022 – iba v roku 2022)
– Veľká noc (Easter Monday)
– Prvý pondelok v mesiaci Máj
– Prvý pondelok v mesiaci Jún
– Prvý pondelok v mesiaci August
– Posledný pondelok v mesiaci Október
– Vianoce (Christmas Day)
– Sviatok Sv. Štefana (St. Stephen’s Day)
Väčšina zamestnancov má počas štátnych sviatkov nárok na platené voľno. Výnimku tvoria zamestnanci na kratší pracovný čas, ktorí počas 5 týždňov pred sviatkom neodpracovali u svojho zamestnávateľa celkovo aspoň 40 hodín.

Zamestnanci, ktorí majú nárok na príspevok vo sviatok, budú mať nárok na jednu z nasledujúcich možností:

Deň plateného voľna v štátny sviatok
Ďalší deň ročnej dovolenky
Príplatok za deň navyše
Platený deň voľna do mesiaca od štátneho sviatku
Materská dovolenka (Maternity leave)

Ak otehotniete počas zamestnania, máte nárok na materskú dovolenku. Nárok na základný výmer materskej dovolenky máte bez ohľadu na to ako dlho ste zamestnaná alebo koľko hodín týždenne pracujete. Môžete využiť aj dodatočnú neplatenú dovolenku.  Nárok majú všetky zamestnankyne – ženy aj príležitostné pracovníčky v Írsku.
Zákon o ochrane materstva (The Maternity Protection Act) z roku 1994 a jeho doplnok the Maternity Protection (Amendment) Act z roku 2004 stanovuje minimálny nárok na materskú dovolenku. Vo všeobecnosti máte nárok na 26 týždňov materskej dovolenky a zároveň 16 týždňov dodatočnej neplatenej materskej dovolenky.

Otcovská dovolenka (Paternity leave)

V zmysle zákona Paternity Leave and Benefit Act 2016 majú noví rodičia (okrem matky dieťaťa) nárok na otcovskú dovolenku zo zamestnania alebo samozamestnania  v trvaní 2 týždňov nasledujúcich po pôrode alebo adopcii diaťaťa. Otcovská dovolenka môže začať najneskôr do prvých 6 mesiacov od narodenia alebo adopcie dieťaťa.

Choroba – PN

Vo všeobecnosti zamestnanec nemá v rámci zamestnaneckého práva právny nárok na platenú PN. Je to v kompetencii zamestnávateľa rozhodnúť o vlastnom postupe v prípade choroby zamestnanca a je to aj súčasť pracovnej zmluvy, resp. v podmienkach zamestnania. V zmysle sekcie 3 zákona o podmienkach zamestnania (the Terms of Employment (Information) Act) z roku 1994 a 2001 zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi písomne podmienky zamestnania (Terms of employment) a zároveň aj podmienky týkajúce sa  práceneschopnosti z dôvodu choroby alebo úrazu. Ak tento nárok nemáte uvedený vo vašich podmienkach zamestnania, a teda vám zamestnávateľ nebude vyplácať v čase choroby, môžete podať žiadosť o dávky v chorobe (Illness Benefit) na miestnom úrade Department of Social Protection . Ak nemáte dostatočné odvody na sociálne poistenie, obrátte sa oddelenie Department of Social Protection, ktorý váš nárok posúdi.

3.10 Ukončenie pracovného pomeru

Zamestnanec i zamestnávateľ majú povinnosť minimálnej oznamovacej lehoty v prípade ukončenia zamestnania v zmysle zákona o minimálnej oznamovacej lehote a podmienkach zamestnania (the Minimum Notice and Terms of Employment Act) z roku 1973.

Ak sa rozhodnete zmeniť zamestnanie, zo zákona musíte zamestnávateľovi oznámiť, že plánujete odísť. Toto sa nazýva podanie výpovede. Výpovedná lehota, ktorú musíte dať, je stanovená zákonom a zvyčajne je uvedená vo vašej pracovnej zmluve.

Výpoveď nemusíte podávať, ak:

 • Pracujete pre svojho zamestnávateľa menej ako 13 týždňov a
 • Nemáte žiadnu pracovnú zmluvu s uvedením výpovednej lehoty

Zamestnávatelia musia dať zamestnancom výpoveď v závislosti od dĺžky služby zamestnanca.

Dĺžka zamestnania / Minimálna oznamovacia povinnosť
13 týždňov – 2 roky / 1 týždeň
2 – 5 rokov / 2 týždne
5 – 10 rokov / 4 týždne
10 – 15 rokov / 6 týždňov
15 a viac rokov / 8 týdňov

Váš zamestnávateľ vás nemusí upovedomiť o výpovedi, ak:

 • pracujete u neho menej ako 13 týždňov, príp.
 • ste vinní z hrubého pochybenia, príp.
 • súhlaste s tým, že sa vzdáte svojho práva na upovedomenie

Nadbytočnosť (redundancy) a odstupné

Ak stratíte prácu z dôvodu zrušenia prevádzky alebo znižovania stavu zamestnancov, stávate sa nadbytočným. Zákon „The Redundancy Payments Acts 1967- 2014“ ustanovuje minimálnu výšku nároku na odstupné  pre zamestnancov. Nie všetci zamestnanci majú nárok na toto zákonné odstupné, a to ani v prípade, že existuje situácia pre nadbytočnosť. Ak spĺňate podmienky na prepustenie, existujú špecifické postupy pri prepúšťaní, ktoré musia zamestnávatelia a zamestnanci dodržiavať, aby boli v súlade s legislatívou.

Zákonné odstupné je jednorazová platba na základe mzdy zamestnanca. Všetci oprávnení zamestnanci majú nárok na:

Dvojtýždňovú mzdu za každý rok služby, ktorú majú od 16 rokov

Ďalší týždeň výplaty

Výška zákonného prepúšťania podlieha maximálnemu limitu zárobku 600 eur týždenne (31 200 eur za rok).

Zákonné odstupné je oslobodené od dane.

Pre ďalšie informácie o Redundancy Payments Scheme kontaktujte:

Redundancy and Insolvency Unit 
Department of Social Protection
Gandon House
Amiens Street
Dublin 1
D01 A361

Telefón: 0818 111112
Email: redundancypayments@welfare.ie
Web: www.gov.ie/redundancy

Workplace Relations Customer Services
Telefón: 0818 80 80 90
Telefón: (059) 9178990
Web: https://www.workplacerelations.ie/en/contact_us/ 

3.11 Zastupovanie pracovníkov

Zamestnanci v Írsku majú ústavné právo byť členom odborovej organizácie (Trade union). Odborová organizácia poskytuje dôležité informácie a ochranu v zamestnaní, ako aj zastupuje zamestnanca pred zamestnávateľmi v konaní o lepšej mzde či pracovných podmienkach. Írske združenie odborových organizácií (The Irish Congress of Trade Unions) – ICTU zastrešuje odborové organizácie v Írsku, reprezentuje bohatú škálu záujmov zamestnancov v Írsku a aj v Severnom Írsku.

Pravidlá
Podmienkou prijatia do zamestnania zamestnávateľom môže v niektorých prípadoch byť aj členstvo v niektorej z odborových organizácií, v ktorej musíte zotrvať počas trvania pracovného pomeru. Toto môže byť považované za protiústavné, ale zatiaľ sa nikto na súde nesťažoval. Ak ste už zamestnaný u zamestnávateľa a nie ste členom žiadnej odborovej organizácie a zamestnávateľ vás neskôr vyzve vstúpiť do odborovej organizácie, máte právo toto členstvo odmietnuť, nakoľko  táto povinnosť je protiústavná. Prepustenie zo zamestnania z dôvodu členstva v odborovej organizácii je neoprávnené a prepustený zamestnanec nepotrebuje mať odpracované ani potrebné obdobie, aby si mohol uplatniť svoje práva.

Členský poplatok
Výšku členského poplatku stanovuje odborová organizácia, ale vo všeobecnosti je to od 0.5% to 1% z vášho hrubého príjmu ročne.

Ako podať žiadosť 
Ak ste boli prepustený pre činnosť v odborovej organizácii, bolo to neoprávnené konanie zo strany zamestnávateľa  v zmysle zákona o neoprávnenom prepustení (Unfair Dismissals Acts 1977-2015). Nevyžaduje sa konkrétna doba zamestnania na to, aby ste mohli využiť svoje práva a podať podnet  podľa zákona. Na stránke www.workplacerelations.ie nájdete formulár sťažnosti na stiahnutie

3.12 Pracovné spory, štrajky

Väčšina právnych predpisov v oblasti obchodných sporov a protestov zamestnancov je obsiahnutá v zákone Industrial Relations Act 1990

Príklady protestnej akcie zahŕňajú vládnutie, demonštráciu, odmietnutie práce nadčas alebo štrajk. V pracovnom práve neexistuje právo na protest, ale existuje ochrana pre niektorých pracovníkov, ktorí to robia, napríklad štrajkom. Časť 2 zákona Industrial Relations Act  poskytuje pracovníkom, ktorí sa zúčastňujú na mierových protestných akciách, tieto imunity voči:

Trestnému alebo občianskoprávnemu konaniu za sprisahanie za účelom vykonania konkrétneho činu, ak by konanie samostatne konajúcej osoby nebolo trestné. Aj keď nie ste členom odborovej organizácie, táto imunita sa na vás vzťahuje.

Trestnému stíhaniu pri účasti na pokojnej demonštrácii. Výhodu z tejto imunity majú len členovia a funkcionári oprávnenej odborovej organizácie

Trestnému stíhaniu za podnecovanie k porušeniu alebo vyhrážanie sa porušením pracovných zmlúv. Túto imunitu majú opäť len členovia a funkcionári oprávnenej odborovej organizácie.

Ak sa zúčastníte protestnej akcie, napríklad štrajku, existuje riziko, že vás prepustia. Podľa oddielu 5 zákona o nespravodlivom prepustení z roku 1977 – Unfair Dismissals Act je však prepustenie zamestnanca za účasť na štrajku alebo inej protestnej akcii nespravodlivé, ak:

 • Jeden alebo viacerí zamestnanci, ktorí sa zúčastnili na akcii, neboli prepustení

Alebo

 • Jeden alebo viacerí zamestnanci, ktorí boli prepustení, boli neskôr prijatí do zamestnania a zamestnanec nie.

Toto bolo zmenené a doplnené oddielom 4 zákona o nespravodlivom prepustení z roku 1993, ktorý rozširuje túto definíciu nespravodlivého prepustenia tak, aby zahŕňala menej priaznivé zaobchádzanie po obnovení alebo opätovnom zapojení po štrajku alebo výluke.

The Workplace Relations Commission (WRC) má špecifické funkcie v súvislosti s riešením priemyselných sporov a implementáciou pracovnoprávnych predpisov. Je to orgán, ktorému sa budú predkladať všetky spory v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a všetky spory a sťažnosti týkajúce sa pracovného práva. WRC prevádzkuje poradenskú službu, zmierovaciu službu, sprostredkovateľskú službu, súdnu službu a inšpekčnú službu. Viac informácií je k dispozícii v tejto príručke Guide to the Workplace Relations Commission.

3.13 Odborná príprava

Odborné vzdelávanie a príprava zahŕňa praktické činnosti a kurzy súvisiace so špecifickým zamestnaním alebo povolaním a jeho cieľom je príprava účastníkov vzdelávania na budúcu kariéru. Odborná príprava znamená pre mnohých nevyhnutnú cestu k dosiahnutiu profesionálneho uznania a k zlepšeniu vyhliadok na získanie dobrého pracovného miesta.  

Odborné vzdelávanie a príprava sú neodmysliteľnou súčasťou politiky EÚ už od samotného založenia Európskeho spoločenstva. Je tiež kľúčovým prvkom takzvanej lisabonskej stratégie EÚ, ktorej cieľom je premena Európy na svetovo najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu znalostnú spoločnosť. V roku 2002 Európska rada opätovne potvrdila túto zásadnú úlohu a stanovila ešte jeden ambiciózny cieľ – urobiť európske vzdelávanie a odbornú prípravu celosvetovo známymi do roku 2010 – presadzovaním množstva iniciatív svetovej úrovne, a najmä posilnením spolupráce v oblasti odborného vzdelávania.

Rada Európskej únie prijala 24. novembra 2020 Odporúčanie o odbornom vzdelávaní a príprave pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť.

Odporúčanie definuje kľúčové princípy na zabezpečenie toho, aby odborné vzdelávanie a príprava boli agilné v tom, že sa rýchlo prispôsobia potrebám trhu práce a poskytujú kvalitné vzdelávacie príležitosti pre mladých ľudí aj dospelých. Kladie veľký dôraz na zvýšenú flexibilitu odborného vzdelávania a prípravy, posilnené príležitosti na učenie sa prácou, učňovskú prípravu a lepšie zabezpečenie kvality.

Odporúčanie tiež nahrádza odporúčanie EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training – a zahŕňa aktualizovaný rámec EQAVET s indikátormi kvality a deskriptormi. Ruší sa ním predchádzajúce odporúčanie ECVET.

Na podporu týchto reforiem Komisia podporuje Centres of Vocational Excellence  (CoVE), ktoré spájajú miestnych partnerov s cieľom rozvíjať „ekosystémy zručností“. Ekosystémy zručností prispejú k stratégiám regionálneho, hospodárskeho a sociálneho rozvoja, inovácií a inteligentnej špecializácie.

Erasmus +

 je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Jeho odhadovaný rozpočet je 26,2 miliardy eur. Ide o takmer dvojnásobné financovanie v porovnaní s predchádzajúcim programom (2014 – 2020). Program na roky 2021 – 2027 kladie veľký dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote. Podporuje priority a aktivity stanovené v Európskom vzdelávacom priestore, Akčnom pláne digitálneho vzdelávania a Európskom programe zručností. Program tiež podporuje Európsky pilier sociálnych práv, implementuje Stratégiu EÚ pre mládež na roky 2019-2027, rozvíja európsky rozmer v športe.

Kto sa môže zúčastniť? Zistite to tu.

Vzdelávanie dospelých a celoživotné vzdelávanie v Európe

Celoživotné vzdelávanie je proces, ktorý zahŕňa všetky formy vzdelávania – formálne, informálne a neformálne – a trvá od predškolského obdobia až po odchod do dôchodku. Má ľuďom umožniť rozvíjať a udržiavať si kľúčové kompetencie počas ich života, ako aj umožniť občanom voľne sa pohybovať medzi pracovnými miestami, regiónmi a krajinami. Celoživotné vzdelávanie je tiež základným prvkom už spomínanej lisabonskej stratégie, keďže je kľúčové pre sebarozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti a zamestnateľnosti. EÚ prijala niekoľko nástrojov na podporu vzdelávania dospelých v Európe.

Európsky priestor celoživotného vzdelávania

Aby sa celoživotné vzdelávanie v Európe stalo realitou, Európska komisia si stanovila za cieľ vytvoriť európsky priestor celoživotného vzdelávania. V tejto súvislosti sa Komisia zameriava na identifikáciu potrieb učiacich sa a trhu práce s cieľom sprístupniť vzdelávanie a následne vytvárať partnerstvá medzi verejnou správou, dodávateľmi vzdelávacích služieb a občianskou spoločnosťou.

Táto iniciatíva EÚ je založená na cieli poskytovať základné zručnosti – posilnením poradenských a informačných služieb na európskej úrovni a uznaním všetkých foriem vzdelávania vrátane formálneho vzdelávania, informálneho a neformálneho vzdelávania.

Organizácie EÚ podporujúce odborné vzdelávanie v Európe

S cieľom uľahčiť spoluprácu a výmenu v oblasti odborného vzdelávania zriadila EÚ špecializované orgány pôsobiace v oblasti ODBORNÉHO VZDELÁVANIA.

Európske centrum pre odborné vzdelávanie (CEDEFOP / Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle) bolo vytvorené v roku 1975 ako špecializovaná agentúra EÚ na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. So sídlom v Solúne v Grécku vykonáva výskum a analýzu odborného vzdelávania a svoje odborné znalosti šíri medzi rôznymi európskymi partnermi, ako je napr. výskumné inštitúcie, univerzity alebo školiace zariadenia.

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie – The European Training Foundation  bola založená v roku 1995 a úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jeho poslaním je podporovať partnerské krajiny (z krajín mimo EÚ) pri modernizácii a rozvoji ich systémov odborného vzdelávania.

4. ŽIVOTNÉ PODMIENKY

4.1. Prehľad životných podmienok v Európe

Kvalita života – hlavná priorita programu sociálnej politiky EÚ

Zlepšenie pracovných príležitostí v Európe je pre Európsku komisiu kľúčovou prioritou. S perspektívou riešenia problému nezamestnanosti a zvýšenia mobility medzi pracovnými miestami a regiónmi sa na úrovni EÚ vyvíja a implementuje široká škála iniciatív na podporu európskej stratégie zamestnanosti. Patrí medzi ne sieť európskych služieb zamestnanosti (EURES) a panoráma zručností EÚ (EU Skills Panorama).

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii

Zdravie je vzácnou hodnotou, ktorá ovplyvňuje každodenný život ľudí, a preto je dôležitou prioritou pre všetkých Európanov. Zdravé prostredie je kľúčové pre náš individuálny a profesionálny rozvoj a občania EÚ sú stále náročnejší na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na poskytovanie vysokokvalitných zdravotníckych služieb. Pri cestovaní po Európskej únii vyžadujú rýchly a jednoduchý prístup k lekárskej starostlivosti. Cieľom politík EÚ v oblasti zdravia je reagovať na tieto potreby.

Európska komisia vyvinula koordinovaný prístup k zdravotnej politike a uviedla do praxe sériu iniciatív, ktoré dopĺňajú činnosť vnútroštátnych verejných orgánov. Spoločné akcie a ciele Únie sú zahrnuté v programoch a stratégiách EÚ v oblasti zdravia.

Súčasný program EU4Health (2021 – 2027) je ambicióznou reakciou EÚ na COVID-19. Pandémia má veľký vplyv na pacientov, zdravotnícky personál a zdravotnícke systémy v Európe. Nový program EU4Health prekročí rámec reakcie na krízu a bude riešiť odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti.

EU4Health, zriadená nariadením (EÚ) 2021/522, poskytne finančné prostriedky oprávneným subjektom, zdravotníckym organizáciám a mimovládnym organizáciám z krajín EÚ alebo krajín mimo EÚ pridružených k programu.

S EU4Health bude EÚ investovať 5,3 miliardy EUR v súčasných cenách do akcií s pridanou hodnotou EÚ, ktoré dopĺňajú politiky krajín EÚ a sledujú jeden alebo viacero cieľov EU4Health:

 • Zlepšiť a podporiť zdravie v Únii
 • prevencia chorôb a podpora zdravia
 • medzinárodné zdravotnícke iniciatívy a spolupráca
 • Bojovať proti cezhraničným zdravotným hrozbám
 • prevencia, pripravenosť a reakcia na cezhraničné zdravotné hrozby
 • dopĺňanie vnútroštátnych zásob základných produktov súvisiacich s krízou
 • vytvorenie rezervy lekárskeho, zdravotníckeho a pomocného personálu
 • Zlepšiť lieky, zdravotnícke pomôcky a produkty súvisiace s krízou
 • sprístupnenie a cenovo dostupné lieky, zdravotnícke pomôcky a produkty súvisiace s krízou
 • Posilniť systémy zdravotníctva, ich odolnosť a efektívnosť zdrojov
 • posilnenie údajov o zdraví, digitálnych nástrojov a služieb, digitálna transformácia zdravotníctva
 • zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti
 • rozvoj a implementácia právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia a rozhodovanie založené na dôkazoch
 • integrovanej práce medzi národnými zdravotnými systémami

Vzdelávanie a odborná príprava v EÚ

Vzdelávanie v Európe má hlboké korene a veľkú rozmanitosť. Už v roku 1976 sa ministri školstva rozhodli vytvoriť informačnú sieť na lepšie pochopenie vzdelávacích politík a systémov vo vtedajšom Európskom spoločenstve deviatich krajín. To odrážalo zásadu, že osobitný charakter vzdelávacieho systému v ktoromkoľvek členskom štáte by sa mal plne rešpektovať, pričom by sa mala zlepšiť koordinovaná interakcia medzi systémami vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnanosti. Eurydice, informačná sieť o vzdelávaní v Európe, bola oficiálne spustená v roku 1980.

V roku 1986 sa pozornosť od výmeny informácií obrátila na výmeny študentov so spustením programu Erasmus, ktorý sa teraz rozrástol na program Erasmus+, ktorý sa často uvádza ako jedna z najúspešnejších iniciatív EÚ.

Schengenský priestor

Schengenský dohovor platný od marca 1995 zrušil hraničné kontroly na území signatárskych štátov a vytvoril jednotnú vonkajšiu hranicu, kde sa kontroly musia vykonávať v súlade so spoločným súborom pravidiel.

Schengenský priestor dnes zahŕňa väčšinu krajín EÚ okrem Bulharska, Chorvátska, Cypru, Írska a Rumunska. Bulharsko, Chorvátsko a Rumunsko sú však v súčasnosti v procese vstupu do schengenského priestoru a už vo veľkej miere uplatňujú schengenské acquis. Okrem toho do schengenského priestoru vstúpili aj nečlenské štáty EÚ Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.

Doprava v EÚ

Doprava bola jednou z prvých spoločných politík vtedajšieho Európskeho spoločenstva. Od roku 1958, keď vstúpila do platnosti Rímska zmluva, sa dopravná politika EÚ sústredila na odstraňovanie hraničných prekážok medzi členskými štátmi, čím sa ľuďom a tovarom umožnil rýchly, efektívny a lacný pohyb.

Tento princíp úzko súvisí s hlavným cieľom EÚ, ktorým je dynamická ekonomika a súdržná spoločnosť. Odvetvie dopravy vytvára 10 % bohatstva EÚ meraného hrubým domácim produktom (HDP), čo zodpovedá približne jednému biliónu eur ročne. Poskytuje tiež viac ako desať miliónov pracovných miest.

Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave znamenalo nižšie cestovné a širší výber dopravcov a služieb pre cestujúcich. EÚ tiež vytvorila súbor práv na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s cestujúcimi v leteckej doprave.

Letecká doprava

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Ako cestujúci v leteckej doprave máte určité práva, pokiaľ ide o informácie o letoch a rezerváciách, poškodení batožiny, meškaniach a zrušeniach, odmietnutí nástupu na palubu, odškodnení v prípade nehody alebo ťažkostí s balíkom dovoleniek. Tieto práva sa vzťahujú na pravidelné a charterové lety, domáce aj medzinárodné, z letiska EÚ alebo na letisko EÚ z letiska mimo EÚ, ak ich prevádzkuje letecká spoločnosť EÚ.

Železničná doprava

Za posledných 25 rokov bola Komisia veľmi aktívna pri navrhovaní reštrukturalizácie európskeho trhu železničnej dopravy a s cieľom posilniť postavenie železníc voči iným druhom dopravy. Úsilie Komisie sa sústredilo na tri hlavné oblasti, ktoré sú všetky kľúčové pre rozvoj silného a konkurencieschopného odvetvia železničnej dopravy:

 • otváranie trhu železničnej dopravy konkurencii,
 • zlepšenie interoperability a bezpečnosti vnútroštátnych sietí a
 • rozvoj infraštruktúry železničnej dopravy.

4.2 Politický, administratívny a právny systém

Politický systém

Írska republika je parlamentná demokracia. Pravidlá a zvyky, ktorými sa riadi Írsko, sú stanovené v ústave a môžu byť zmenené iba národným referendom. Platnosť zákona v tejto krajine je regulovaná zákonmi Európskej únie, ako je to v každom inom členskom štáte EÚ.

Hlavou štátu a strážcom ústavy je súčasný írsky prezident Michael D. Higgins. Prezident zastupuje Írsko doma aj v zahraničí. Medzi ďalšie funkcie prezidenta patrí najvyšší veliteľ obranných síl, signatár zákonov, rozpustenie Snemovne reprezentantov (Dail) s cieľom umožniť všeobecné voľby. V Írsku sa o moc delí vláda, Oireachtas a súdy.

Administratívny systém

Voľby sa v Írsku konajú najmenej raz za päť rokov a sú založené na systéme pomerného zastúpenia vo všeobecných voľbách.

Leo Varadkar je predsedom vlády, označovaný ako An Taoiseach (predseda vlády). Tánaiste  (zástupca predsedu) je Micheál Martin. Írska vláda sa skladá z 18 samostatných ministerstiev. Kabinet spoločne zastupujú Taoiseach, Tánaiste, Ministri a Junior Ministri. Kabinet má kolektívnu právomoc a efektívne nesie plnú zodpovednosť za všetky rozhodnutia národnej politiky. V Írsku sú rozhodnutia rozdelené medzi kabinet a Oireachtas (snemovňa parlamentu). Oireachtas sa delí na dva domy, Dáil a Senát alebo Hornú snemovňu. Dáil má 160 členov na čele s Taoiseach a vrátane všetkých osôb zvolených do vlády ľudom Írska. Funkcie Dáil zahŕňajú (a) iniciovanie všetkých ústavných zmien, (b) diskusiu o návrhoch kabinetu, (c) schvaľovanie finančných príjmov/rozpočtu, (d) prijímanie zákonov (zákonov) a (e) diskusiu o medzinárodných dohodách. Dáil má väčšiu moc ako Seanad. Seanad sa skladá zo šesťdesiatich členov nazývaných Senators. Ich právomoci sú obmedzené, ale zahŕňajú diskusiu a zmenu vládnej legislatívy. Od 90. rokov 20. storočia boli v štáte vládnucimi koaličné vlády. Medzi hlavné patria Fine Gael, Fianna Fáil, Independent a Sinn Féin.

Aby ste mohli voliť, musíte mať k 15. februáru, v deň nadobudnutia platnosti zoznamu voličov, minimálne 18 rokov. Aj keď môžete byť oprávnení zaregistrovať sa ako volič kvôli svojmu trvalému pobytu, môže existovať obmedzenie typov volieb, v ktorých môžete hlasovať. Registračný orgán bude musieť poznať vaše občianstvo, pretože to určí voľby, v ktorých môžete voliť.

Volebné právo je nasledovné:

Írski občania môžu hlasovať v každých voľbách a referende

Britskí občania môžu voliť vo voľbách Dáil, európskych voľbách a miestnych voľbách

Ostatní občania Európskej únie (EÚ) môžu voliť v európskych a miestnych voľbách

Občania mimo EÚ môžu voliť len v miestnych voľbách

Právny systém

Írska ústava je základným súborom pravidiel, ktorými sa riadi Írska republika. Ústava bola po referende legislatívne upravená, aby vyhovovala potrebám meniacej sa spoločnosti.

Spravodlivosť v Írsku vykonávajú súdy verejne. Existujú štyri hlavné súdy, ktoré zahŕňajú:

The District Court  – rieši občianske a trestné veci

The Circuit Court  – zaoberá sa závažnejšími prípadmi, ako sú lúpeže

The High Court – rieši veľmi závažné prípady

The Supreme Court  – najvyšší súd v Írsku. Je to posledný odvolací súd

Ďalšími fungujúcimi súdmi sú Špeciálny trestný súd, Odvolací trestný súd, Detský súd a Súd pre drobné pohľadávky.

Ak sa stretnete s akýmikoľvek právnymi problémami alebo dokonca aj vtedy, keď kupujete dom alebo začínate podnikať, budete musieť kontaktovať právneho zástupcu. Ak máte dôvod obrátiť sa na súd, váš právny zástupca pripraví váš prípad na obhajcu. Keď sa osoba v Írsku obráti na súd, zvyčajne sa vyžaduje služba advokáta. Váš advokát bude vždy konať vo vašom najlepšom záujme. Obrátenie sa na súd v Írsku môže byť veľmi nákladné. Pre tých, ktorí spĺňajú podmienky, však existuje bezplatná právna pomoc. Ďalšie informácie o bezplatnej právnej pomoci v Írsku získate od Úradu pre právnu pomoc – Legal Aid Board.

4.3 Príjmy a dane

Podrobné informácie o daniach a daňových úľavách v Írsku možno získať na webovej stránke Revenue.

Nižšie nájdete niekoľko príkladov najbežnejších daní v Írsku:

Daň z príjmu

Váš nový zamestnávateľ vám musí zraziť daň z vašej mzdy v rámci systému PAYE (Pay as you earn – plať ako zarábaš). Keď nastúpite do svojho prvého zamestnania, mali by ste to čo najskôr oznámiť daňovému úradu Revenue, inak možno budete musieť zaplatiť tzv. Emergency tax. Revenue pošle oznámenie o výplate príjmov (RPN) vášmu novému zamestnávateľovi. RPN oznámi vášmu zamestnávateľovi, koľko dane z príjmu (IT) a univerzálnych sociálnych odvodoch (USC) má strhnúť z vašej mzdy.

Čo by ste mali urobiť:

Zaregistrujte sa na Revenue pre daň z príjmu (Income Tax) na myAccount . Musíte to urobiť, aj keď ide o prácu na čiastočný úväzok alebo dočasnú prácu. Požiadajte o svoje osobné číslo verejnej služby (PPSN), ak ho ešte nemáte. Toto je k dispozícii na Department of Social Protection (DSP). Keď dostanete svoje heslo k myAccount, budete si môcť zaregistrovať svoju novú prácu. Ak sa chcete zaregistrovať, kliknite na odkaz „Update job or pension details“ v časti „PAYE Services“ v myAccount.

Tax Credit Certificate (TCC)

Svoj TCC si budete môcť pozrieť do dvoch pracovných dní. Ak chcete zobraziť svoje TCC, kliknite na odkaz „Manage your tax’“ v časti „PAYE Services“ v myAccount. Vášmu novému zamestnávateľovi bude sprístupnená kópia zamestnávateľa, v ktorej sú uvedené vaše celkové daňové úľavy a sadzby. Váš nový zamestnávateľ potom môže vykonať správne zrážky dane z vašej mzdy.

Zvyčajne začnete platiť daň od prvého dňa výplaty. Výška dane, ktorú zaplatíte, závisí od výšky vašej mzdy a vašich daňových kreditov.

Ako zamestnanec ste povinný platiť daň z  príjmu v rámci systému PAYE – Pay As You Earn (plať ako zarábaš). To znamená, že váš zamestnávateľ vypočíta daň z príjmu (Income Tax), univerzálne sociálne odvody (Universal Social Charge – USC ) a tiež odvody na sociálne poistenie (Pay Related Social Insurance – PRSI ) podľa výšky vášho príjmu. Tieto zráža zamestnávateľ z vášho príjmu každý mesiac.

Čistý príjem sa vypočíta z hrubej mzdy po odpočítaní:

 1. dane z príjmu  (Income Tax),
 2. univerzálnych sociálnych odvodov (Universal Social Charge – USC),
 3. odvodov na sociálne poistenie (Pay Related Social Insurance – PRSI).

Sadzby dane z príjmu:

 20% z prvých 40%
Slobodná osoba€ 40,000zostatok
Manželský pár (jeden príjem)€ 49,000zostatok
Manželský pár (dva príjmy)€ 49,000zostatok
1 rodič/ ovdovený rodič€ 44,000zostatok

Viac informácií v článku: How your income tax is calculated

Universal Social Charge (USC) je daň platená z vášho príjmu. Vypočíta sa z vášho hrubého príjmu ešte pred akýmikoľvek príspevkami na dôchodok alebo príspevkami na sociálne poistene (PRSI).

Platíte USC, ak váš hrubý príjem je vyšší ako 13 000 € ročne.

Daň z pridanej hodnoty – Value Added Tax (VAT) je daň na spotrebiteľské výdavky. Je pridaná k cene viacerých tovarov a služieb. Štandardná VAT je 23 %, hoci existuje zopár výnimiek.

Spotrebné dane – Excise Duties sú dane napr. na alkohol a cigarety.

Daň z motorových vozidiel – Motor Tax  je povinná daň na všetky vozidlá. Výška dane závisí od veľkosti vozidla.

Tzv. Motor tax disc sa vydáva na 3, 6 alebo 12 mesiacov a spôsob výpočtu sadzby závisí od veľkosti vozidla. Na webovej stránke ministerstva dopravy – Department of Transport  si môžete pozrieť sadzby dane z motorových vozidiel. Sadzby dane z motorových vozidiel sú k dispozícii aj na webovej stránke Motor Tax Online, kde je možné daň zaplatiť online. Prípadne sa môžete obrátiť na daňový úrad miestneho úradu, ktorý vám poskytne ďalšie informácie a zaplatenie dane z motorových vozidiel.

Daň z nadobudnutého majetku a kapitálu – Capital Acquisition Tax, Capital Gains Tax, Probate Tax je platená príjemcom daru alebo dedičstva. Nevzťahuje sa na nadobudnutie majetku medzi manželmi a partnermi.

Miestna daň z nehnuteľností – Local Property TAX (LPT) Miestna daň z nehnuteľností je účtovaná na všetky obytné nehnuteľnosti v štáte. Nadobudla účinnosť od 1. júla 2013. Viac informácií na www.revenue.ie

4.4 Životné náklady

Podľa prieskumu nákladov na bývanie spoločnosti Mercer 2021 je Dublin 39. najdrahším mestom na svete a najdrahším mestom v eurozóne z hľadiska životných nákladov. Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú hodnotenie Dublinu, sú náklady na prenájom ubytovania v dôsledku vysokého dopytu spolu s obmedzením ponuky na súkromnom trhu s prenájmom. Pracovníci v Írsku sú však zvyčajne podporovaní dobre platenou prácou, ktorá im umožňuje užívať si dobrú kvalitu života. Najväčšiu časť platu zaberie ubytovanie, nasledujú potraviny, zdravotníctvo a školstvo. Predpokladané mesačné náklady štvorčlennej rodiny sú 3 069,38 € bez prenájmu a pre jednu osobu sú predpokladané mesačné náklady 862,44 € bez prenájmu.

Nižšie uvádzame niektoré príklady cien v Dubline:

Nájom (v centre mesta) mesačne za izbu 350 – 1 650 eur
Nájom – prímestská časť – mesačne za izbu: 300 – 1 800 eur
Mesačný lístok na Autobus / LUAS:   140 eur
Trojchodové menu v reštaurácii:  € 25 – 50 eur
Bochník chleba: €1,80
2 litre mlieka: €1.89
1 liter pomarančového džúsu: €2.00
6 vajec: €1.99
Syr (250g) Cheddar  €2,75
Omáčka na cestoviny: €2.95
Cornflakes: €3,99
Pinta  piva Guinness: €7.00
Benzín (1 liter): €1.85

4.5 Ubytovanie

Ak platíte za prenájom ubytovania landlordovi – majiteľovi bytu, ste nájomca. Vaše práva a povinnosti sú upravené zvyčajne v písomnej alebo ústnej zmluve medzi prenajímateľom (landlord) a nájomcom (tenant). Legislatívny rámec upravujúci vzájomné vzťahy je uverejnený v zákone „Landlord and Tenants Acts 1967 – 1994“ a v „Residential Tenancies Act 2004“.

Ceny nájomného ubytovania sa menia v závislosti od toho, v akej časti Írska chcete bývať. Dublin je najdrahším miestom.

Ubytovanie; Výška nájomného za mesiac v Dubline (zariadený apartmán, dom)
1 izbový apartmán                       od   1500 Eur
2 izbový apartmán                       od   1 950 Eur
3 izbový  dom                              od    2450 Eur

Priemerné ceny domov (kúpa): 4. Q 2021: 290.000 – 413.000 Eur

Pre viac informácií o cenách apartmánov a domov v Írsku kontaktujte Department of Housing, Local Government and Heritage alebo www.daft.ie.

Verejné služby
Firmy zodpovedné za dodávky plynu, elektriny, vody a telefónnych služieb sú:

Plyn: Irish Gas Board (‘Bord Gais Energy’) Bord Gáis Energy   

Elektrinay: Electricity Supply Board  (ESB)

Telekomunikácie: EIR  

Voda: Irish Water 

4.6 Zdravotníctvo

Ak ste občanom EÚ/EHP alebo Švajčiarska a cestujete alebo zostávate v Írsku  máte nárok na bezplatné ošetrenie a hospitalizáciu v prípade choroby alebo úrazu vo verejných nemocniciach patriacich pod Health Service Executive (HSE) a v dobrovoľníckych nemocniciach.

Európska karta zdravotného poistenia  – The European Health Insurance Card (EHIC) vám pomôže získať zdravotnú starostlivosť rýchlo a ľahko. Je dôkazom toho, že ste krytí zdravotným poistením v krajine EÚ/EHP.

Ambulantní pacienti vo verejných nemocniciach majú taktiež zdravotné služby zdarma, avšak v niektorých prípadoch môžu byť spoplatnené, ak pacienti neboli odporučení svojím všeobecným lekárom (GP-General Practitioner). Ak ste v súkromnej nemocnici alebo súkromnej izbe vo verejnej nemocnici, musíte platiť za ošetrenie i hospitalizáciu.  Ak máte uzatvorené súkromné poistenie, môže vám kryť niektoré alebo všetky náklady.  
Pre viac informácií o službách nemocníc v Írsku, kontaktujte Citizens information.

Úrazy a pohotovosť/nehody

Väčšina všeobecných a niektoré špecializované nemocnice majú úrazové oddelenia, kde sú pacienti ošetrení bez odporúčania všeobecného lekára, avšak tieto služby môžu byť  spoplatnené. Ak však opätovne navštívite toto oddelenie v súvislosti s tou istou chorobou alebo úrazom, nemusíte platiť žiadne ďalšie poplatky.

Bezplatná zdravotná starostlivosť  – zdravotná karta (Medical card).

Zdravotnú kartu vydáva Health Service Executive (HSE) a umožňuje jej držiteľovi určitú zdravotnú starostlivosť bezplatne. Ak je výška vášho príjmu pod stanovenou hranicou, máte nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť  (Medical card). To, či máte nárok na Medical card, zistíte na miestnej pobočke the  Health Service Executive Office. Ak vám je vydaná zdravotná karta, táto zároveň kryje aj vášho partnera a nezaopatrené deti. Viac informácií nájdete na  Health Services Executive Office.

Súkromné zdravotné poistenie

Existuje niekoľko poskytovateľov súkromného zdravotného poistenia v Írsku:

 1. VHI Healthcare 
 2. Aviva

4.7 Systém vzdelávania

Vzdelanie je povinné pre deti vo veku 6 až 16 rokov alebo pokiaľ ukončia 3 roky stredoškolského vzdelania.
Systém vzdelávania v Írsku pozostáva zo základného, stredoškolského, vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania. Väčšina detí v Írsku začína chodiť do školy už vo veku 4 rokov. Štátom podporované vzdelanie je na všetkých stupňoch, pokiaľ nejde o súkromné vzdelávanie.

Predškolské vzdelávanie – Pre-school education je zvyčajne poskytované súkromnými prevádzkovateľmi. Niektoré predškolské iniciatívy zamerané na deti v ohrození sú podporované Department of Education. Legislatíva o školskej dochádzke vyžaduje, aby deti navštevovali školu (alebo získavali vzdelanie) od 6. roku veku. V praxi takmer všetky 5-ročné deti a približne polovica 4-ročných skutočne navštevujú základné školy.

Štát platí kapitačný poplatok zúčastneným školám a opatrovateľským službám. Na oplátku bezplatne poskytujú predškolskú službu všetkým deťom vo veku od 2 rokov a 8 mesiacov do prestupu do základnej školy, ak nie sú staršie ako 5 rokov a 6 mesiacov na konci materskej školy (Schéma The Early Childhood Care and Education (ECCE) Scheme) .

Základné vzdelávanie – (Primary – first level education)
Deti nemusia navštevovať školu pred dovŕšením veku 6 rokov, ale je bežné, keď začnú chodiť do školy od septembra nasledujúceho po dovŕšení 4. narodenín. Deti vo veku 4 a 5 rokov sú zapísané do tzv. junior alebo senior tried.
Základné školy sú väčšinou v súkromnom vlastníctve cirkevných spoločenstiev alebo výborov členov správnej rady, avšak sú podporované štátom.

Stredoškolské vzdelávanie
Je poskytované rôznymi typmi škôl: Sú to: stredné odborné, učňovské, komunitné všeobecné školy. Stredoškolské vzdelávanie pozostáva z trojročného junior cyklu, po ktorom nasleduje dvoj alebo trojročný senior cyklus, ktorý závisí od toho, či voliteľný prechodný rok nasleduje po juniorských skúškach, tzv. Junior Certificate examination. Študenti vo všeobecnosti končia juniorský cyklus v 12. roku. Junior Certificate sa robí po troch rokoch.

Terciárne vzdelávanie
Pozostáva z rôznych sektorov: univerzity, technologické inštitúty, vysoké školy, ktoré sú financované štátom. Oproti tomu funguje množstvo nezávislých súkromných vysokých škôl. 
V Írsku je 7 univerzít a sú autonómne a samosprávne. Ponúkajú bakalárske, inžinierske/magisterské alebo doktorandské štúdia. 

Technologický sektor tvoria technologické inštitúty ponúkajúce študijné programy v oblasti obchodu a podnikania, vedy, strojárstva, lingvistiky a hudby s možnosťou získania certifikátu, diplomu alebo titulu. Za sektor zodpovedá Department of Education.
Existuje 5 vysokých škôl špecializujúcich sa na učiteľstvo na prvom stupni vzdelávania. Ponúkajú trojročné bakalárske štúdium a 18 mesačné postgraduálne štúdium.

Ďalšie vzdelávanie a vzdelávanie dospelých
Ďalšie vzdelávanie zahŕňa vzdelávanie a odbornú prípravu, ktoré sa uskutočňujú po druhom stupni vzdelávania, ale ktoré nie sú súčasťou systému terciárneho vzdelávania. Zahŕňa programy, ako sú kurzy Post-Leaving Certificate; Program príležitostí na odbornú prípravu, programy v oblasti Youthreach pre tých, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku;  iná gramotnosť a základné vzdelanie; a samofinancované večerné programy pre dospelých na školách druhého stupňa.

Pre viac informácií o írskom vzdelávacom systéme navštívte Citizens information.

4.8 Kultúrny a spoločenský život

Írsko má 2 oficiálne úradné jazyky – írsky (Gaelic) a anglický.
Deň Sv. Patricka (17. marec) je írskym oficiálnym národným dňom. Je zároveň i národným sviatkom a prehliadkovým festivalom vo všetkých mestách v krajine.
 
Írska krajina má veľa prírodných krás a pamiatok historického významu, ktoré ovplyvnili umelecké, kultúrne a literárne diela za celé stáročia. Web stránka Heritage Ireland  vás oboznámi s mnohými atrakciami írskeho dedičstva.

Hudba je neoddeliteľnou súčasťou írskej kultúry, od tradičnej írskej, cez balady, až po najpopulárnejšie írske skupiny, ako napr. U2, Van Morrison a The Corrs. Tanec bol taktiež odnedávna spätý s írskou kultúrou a tradičný tanec zažil svoju renesanciu v podobe úspechu Riverdance.

Írske krčmičky alebo puby sú obľúbeným spoločenským miestom. V Írsku je viac ako 10,000 „pubov“ ponúkajúcich tradičnú i modernú hudbu a jedlo. Všetky puby a reštaurácie sú nefajčiarske.

Gaelic futbal, hurling and camogie sú veľmi populárne športy nielen v Írsku ale aj medzi írskou komunitou v zahraničí. Rybolov, plachtenie, konské dostihy, streľba, windsurfing, turistika sú taktiež veľmi podporované a uznávané.

Mena
Írska republika je členom eurozóny používajúca menu Euro.

4.9 Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtie)

Narodenie – registrácia
Musíte zaregistrovať narodenie vášho dieťaťa najneskôr do 3 mesiacov od jeho narodenia. Okrem registrácie, ktorá je zákonom povinná, budete potrebovať pre zapísanie dieťaťa do školy či pri žiadosti o vydanie pasu a pod. aj rodný list. Kvôli nároku na prídavok na dieťa budete kontaktovaní automaticky hneď ako zaregistrujete narodenie dieťaťa. Rodný list obsahuje informácie o dieťati a rodičoch, ktoré sa uvedú pri registrácii, takže je dôležité, aby boli presné. Nie je jednoduché zmeniť informácie po prvotnej registrácii.

Sobáš

Minimálny zákonný vek na uzavretie manželstva v Írsku je 18 rokov. Od 5. novembra 2007 musí každý, kto uzavrie manželstvo v Írskej republike (bez ohľadu na to, či je írskym občanom alebo cudzím štátnym príslušníkom), toto oznámiť tri mesiace pred uzavretím manželstva. Oznámenie musíte urobiť osobne na General Register Office. V Írsku existujú rôzne právne spôsoby uzavretia manželstva; môžete si vybrať cirkevný obrad alebo civilný obrad. Po oznámení vám matrikár vydá formulár na registráciu manželstva (Marriage Registration Form), ktorý vám dáva povolenie uzavrieť manželstvo. Odovzdáte ho tomu, kto bude uzatvárať vaše manželstvo. Do jedného mesiaca po svadobnom obrade sa vyplnené MRF odovzdá matrikárovi, aby sa manželstvo zaregistrovalo.
Úmrtie
Úmrtie sa registruje taktiež na príslušnom General Register Office. Ak k úmrtiu došlo mimo nemocnice, je povinnosťou najbližších príbuzných túto skutočnosť oznámiť. Obhliadajúci lekár vám vystaví správu o úmrtí, ktorú musíte predložiť na úrade pri ohlásení úmrtia. Nahlásenie tejto skutočnosti je v Írsku bez poplatkov.

Pre viac informácií o registrovaní narodenia dieťaťa, sobáša alebo úmrtia kontaktujte General Register Office

4.10 Doprava

Verejnú autobusovú dopravu prevádzkuje the Department of Transport. Existuje viac foriem verejnej autobusovej dopravy v Írsku: štátna a súkromná. Coras Iompair Éireann je štátna spoločnosť, ktorá prevádzkuje najväčší objem služieb na národnej úrovni. Bezplatné cestovanie štátnymi autobusovými a železničnými službami je dostupné pre každého, kto má trvalé bydlisko v Írsku a má 66 rokov a viac.

Bus Éireann

Bus Éireann poskytuje služby na rôznych trasách. Ponúka medzimestskú i miestnu dopravu.

Dublin Bus
Dublin Bus  premáva v centre Dublinu a jeho okrajových častiach. Okrem toho ponúka i služby Railink, School link, Airlink, Nitelink a prípoje na DART. Dublin Bus premáva i medzi centrom mesta a letiskom, cez Busáras, Connolly Rail Station a Heuston Rail Station.

Iarnród Éireann

Iarnród Éireann  je dcérska spoločnosť štátnej Coras Iompair Éireann (CIÉ), a je zodpovedná za prevádzkovanie železničnej dopravy. Patrí po správu Department of Transport. Ponúka medzimestskú i miestnu dopravu, zahrňujúcu DART v  Dubline a Arrow service z Dublinu do Kildare.

DART a LUAS
DART (Dublin Area Rapid Transport) vedie pozdĺž východného pobrežia Írska z Malahide v grófstve Dublin do Greystones v grófstve Wicklow. LUAS je električkový/ľahký železničný systém v Dubline. Viac informácií o trasách, zastávkach, cestovných poriadkoch a cenách nájdete na webovej stránke.

5. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Írsku

Social welfare system in Ireland