Prejsť na obsah

Životné a pracovné podmienky v Írsku

3 PRACOVNÉ PODMIENKY

1 HĽADANIE PRÁCE

1.1 Ako si nájsť prácu

Pred odchodom za prácou do Írska si zistite čo najviac informácií o voľných pracovných miestach, životných a pracovných podmienkach, pracovnom práve a súčasnej ekonomickej situácii. V tom vám môže pomôcť aj sieť EURES (European Employment Services),ktorá bola zriadená Európskou komisiou s cieľom uľahčiť voľný pohyb pracovníkov.

V Írsku funguje sieť EURES v rámci Department of Employment Affairs and Social Protection – www.welfare.ie.

Po vašom príchode do Írska budú Vašim prvým kontaktným miestom a zároveň aj miestom, ktoré vám poskytne asistenciu pri hľadaní zamestnania či ďalšie dôležité informácie miestne služby zamestnanosti (Local Intreo Centre or Social Welfare Branch Office), ktoré sú vo všetkých veľkých mestách po celom Írsku. Intreo ako súčasť úradu Department of Employment Affairs and Social Protection je kontaktné miesto pre podporu príjmu a zamestnania. Intreo poskytuje služby podľa individuálnych potrieb klienta vrátane poradenstva v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a osobných možností rozvoja, pomoci pri hľadaní zamestnania, ako aj informácie o prístupe k ďalším príspevkom k príjmu. Pre viac informácií navštívte www.intreo.ie.

Občania z členských štátov EÚ/EHP a Švajčiarska majú právo zaregistrovať sa v rámci Local Intreo Centre a môžu využiť ich poradenské služby. Informácie o pracovných miestach možno nájsť na internetových stránkach Jobs Ireland.  Možnosť využitia služieb tlmočníkov existuje v rámci všetkých miestnych služieb zamestnanosti (Local Intreo Centre or Social Welfare Branch Office).
Pred odchodom do Írska zistite čo najviac informácií o pracovných príležitostiach v Írsku kontaktovaním EURES poradcu na Slovensku. Po príchode do Írska vám pomoc poskytnú aj írski EURES poradcovia. Pre viac informácií navštívte www.euresireland.ie alebo www.jobsireland.ie.

Súkromné personálne agentúry

Súkromné personálne agentúry nemôžu spoplatňovať uchádzača o zamestnanie za základnú službu registrácie vo svojich databázach. Agentúry sa môžu uchádzať o licenciu od National Recruitment Federation (www.nrf.ie) . Zoznam licencovaných agentúr práce je k dispozícii na stránke www.workplacerelations.ie.

Súkromné agentúry sú tiež uvedené v časti „Employment Agencies“ v Zlatých stránkach (Golden Pages – www.goldenpages.ie.)

1.2 Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Žiadosti by mali byť napísané na stroji alebo počítači, na bielom papieri formátu A4. Mali by ste písať zreteľne a zdvorilo. Mali by ste zdôrazniť svoje osobné kvality, dávajte si pozor, aby ste sa neprecenili, ani nepodcenili. Odporúča sa spolu so žiadosťou pripojiť kópie diplomov a vysvedčení, odporúčaní zamestnávateľov alebo zdravotných potvrdení.

Väčšina spoločností v Írsku vám na žiadosť odpovie aj v prípade, že ste neuspeli. Ak ste v priebehu 4 týždňov nedostali žiadnu odpoveď, bolo by vhodné do spoločnosti zatelefonovať a uistiť sa, či obdržali vašu žiadosť

Formuláre žiadostí

Pri uchádzaní sa o prácu sa môže od vás vyžadovať vyplnenie formulára žiadosti. Využívanie takýchto formulárov je rozšírené, ide väčšinou o jednoduché formuláre. Štandardné otázky sa týkajú vzdelania a praktického výcviku, pracovných skúseností, koníčkov a osobných záujmov.

K formuláru prikladáte fotografiu, ale len v prípade, ak je to uvedené na formulári. Je rozhodujúce, aby vaša žiadosť bola do organizácie doručená pred dátumom uzávierky.
V prípade omeškania vašej žiadosti, žiadosť nemusí byť akceptovaná

Pohovory

V prípade, že vaša žiadosť spoločnosť zaujme, pravdepodobne budete pozvaný na pohovor. Pohovoru sa zúčastňuje 1 osoba alebo komisia. Budú vám klásť otázky, pomocou ktorých sa pokúsia zistiť či ste ten, koho hľadajú. Môžu vám byť kladené otázky ohľadom vašej motivácie, vzdelania a ohľadom samotnej spoločnosti. Taktiež vás môžu požiadať o spresnenie informácií uvedených vo vašej žiadosti.
Je dôležité, aby ste boli na pohovor dostatočne pripravený, vrátane aktuálnych trhových výsledkov firmy. Ak viete hodnoverne rozprávať o spoločnosti, urobíte dobrý dojem.

Mali by ste si so sebou zobrať kópiu životopisu, diplomov a vysvedčení, odporúčania od zamestnávateľov a ďalšie dokumenty, ktoré by ste mohli potrebovať.

Životopis (Curriculum Vitae)

Životopis by mal byť na 1 až 2 strany a mal by o vás poskytnúť váš obraz, vaše pracovné skúsenosti a kvalifikáciu. Neposielajte zamestnávateľovi originály vašej dokumentácie, tie je možné doložiť aj neskôr na interview.

Neexistuje predpísaný vzor, ale vo všeobecnosti by mal obsahovať :
– osobné údaje
– vzdelanie (vrátane škôl, dátumov a miest)
– pracovné skúsenosti (vrátane dátumov, začínajúc od posledného zamestnania)
– jazykové schopnosti (predovšetkým, ak angličtina nie je vašim prvým jazykom)
– záujmy a koníčky

Ak ste občanom EÚ vo veku 18+ môžete využiť program pracovnej mobility Európskej únie  Targeted Mobility Scheme (TMS), ktorý ponúka finančnú pomoc pri presťahovaní sa za prácou alebo cestovaní na pohovor do inej krajiny EÚ, Nórska alebo Islandu. Pomáha tiež zamestnávateľom, ktorí majú záujem o nábor na ťažko obsadzované pracovné miesta z inej krajiny EÚ, Nórska alebo Islandu. Írsko je v súčasnosti partnerom tohto európskeho systému cielenej mobility (TMS) so Švédskom.

2. PRESŤAHOVANIE SA DO INEJ KRAJINY

2.1 Pohyb tovarov a kapitálu

Voľný pohyb tovaru je jedným zo základných kameňov európskeho jednotného trhu.

Odstránenie vnútroštátnych prekážok voľného pohybu tovaru v rámci EÚ je jednou zo zásad zakotvených v zmluvách EÚ. Z tradične protekcionistického hľadiska krajiny EÚ neustále zrušujú obmedzenia, aby vytvorili „spoločný“ alebo jednotný trh. Tento záväzok vytvoriť európsky obchodný priestor bez hraníc viedol k vytvoreniu väčšieho bohatstva a nových pracovných miest a globálne vytvoril EÚ ako svetového obchodného hráča spolu so Spojenými štátmi a Japonskom.

Napriek záväzku Európy odstrániť všetky prekážky vnútorného obchodu neboli harmonizované všetky odvetvia hospodárstva. Európska únia sa rozhodla regulovať na európskej úrovni odvetvia, ktoré by mohli predstavovať väčšie riziko pre európskych občanov – napríklad farmaceutiká alebo stavebné výrobky. Väčšina výrobkov (považovaných za „nižšie riziko“) podlieha uplatňovaniu tzv. Zásady vzájomného uznávania, čo znamená, že v zásade sa s každým výrobkom, ktorý sa legálne vyrába alebo uvádza na trh v jednom z členských štátov, môže voľne pohybovať a obchodovať v rámci neho. vnútorný trh EÚ.

Obmedzenia voľného pohybu tovaru

Zmluva o EÚ poskytuje členským štátom právo stanoviť obmedzenia voľného pohybu tovaru, ak existuje konkrétny spoločný záujem, napríklad ochrana životného prostredia, zdravie občanov alebo verejná politika. To napríklad znamená, že ak vnútroštátne orgány členského štátu považujú dovoz výrobku za potenciálne ohrozenie verejného zdravia, verejnej morálky alebo verejného poriadku, môžu odmietnuť alebo obmedziť prístup na svoj trh. Príkladmi takýchto výrobkov sú geneticky modifikované potraviny alebo určité energetické nápoje.

Aj keď vo všeobecnosti neexistujú obmedzenia pre nákup tovaru v inom členskom štáte, pokiaľ sú pre osobné použitie, existuje množstvo európskych obmedzení pre konkrétne kategórie výrobkov, ako je alkohol a tabak.

Voľný pohyb kapitálu

Ďalšou podstatnou podmienkou fungovania vnútorného trhu je voľný pohyb kapitálu. Je jednou zo štyroch základných slobôd zaručených právnymi predpismi EÚ a predstavuje základ integrácie európskych finančných trhov. Európania teraz môžu spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.

Liberalizácia kapitálových trhov má zásadný význam v procese hospodárskej a menovej integrácie v EÚ. Bol to prvý krok k vytvoreniu Európskej hospodárskej a menovej únie (EMU) a spoločnej meny euro.

Výhoda

Zásada voľného pohybu kapitálu nielen zvyšuje efektívnosť finančných trhov v Únii, ale prináša aj množstvo výhod pre občanov EÚ. Jednotlivci môžu vykonávať veľké množstvo finančných operácií v rámci EÚ bez väčších obmedzení. Napríklad jednotlivci s nízkymi obmedzeniami si môžu ľahko otvoriť bankový účet, kúpiť akcie, investovať alebo kúpiť nehnuteľnosti v inom členskom štáte. Spoločnosti EÚ môžu investovať, vlastniť a riadiť ďalšie európske podniky.

Výnimky

Určité výnimky z tejto zásady platia tak v členských štátoch, ako aj v tretích krajinách. Týka sa to najmä daní, obozretného dohľadu, aspektov verejnej politiky, prania špinavých peňazí a finančných sankcií dohodnutých v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ.

Európska komisia naďalej pracuje na dokončení voľného trhu finančných služieb prostredníctvom zavádzania nových stratégií finančnej integrácie s cieľom uľahčiť občanom a spoločnostiam spravovať svoje peniaze v rámci EÚ.

 

2.2 Hľadanie ubytovania

Odporúča sa mať zabezpečené ubytovanie skôr ako pricestujete do Írska. Hostely sú vo všeobecnosti považované za najlacnejšiu formu ubytovania. “Bed and Breakfast” ponúkajú taktiež výhodné ceny ubytovania.

Nájomné ubytovanie je k dispozícii zariadené alebo nezariadené. Bežne sa vyžaduje tzv. deposit – záloha vo výške mesačnej splátky.

Ak máte problém so splácaním nájmu, môžete požiadať o Rent Supplement. Bližšie podmienky nájdete na www.welfare.ie.

Ponuky ubytovania sú uverejnené v miestnej tlači a na internete. Realitné kancelárie v Írsku taktiež predávajú i prenajímajú nehnuteľnosti.

Web stránky s ponukou ubytovania: www.daft.ie, www.myhome.ie, www.hostels-ireland.com, www.anoige.ie

Súčasťou ceny prenájmu sú platby za plyn, elektrinu a vodu. Poskytovatelia týchto služieb sú:

Plyn: Irish Gas Board (‘Bord Gais Eireann’) www.bordgaisenergy.ie

Elektrina: Electricity Supply Board (ESB) www.esb.ie

Voda: Irish Water www.water.ie


2.3 Hľadanie školy

Vzdelávací systém v Írsku pozostáva zo základného, sekundárneho, terciárneho školstva a ďalšieho vzdelávania. Školská dochádzka je povinná pre deti od 6 do 16 rokov, alebo pokiaľ neukončia 3 roky v rámci sekundárneho vzdelávania. Väčšina detí v Írsku začína školu už vo veku 4 rokov. Štátne školy na všetkých úrovniach sú bezplatné, súkromné za poplatok.

Viac informácií o írskom systéme vzdelávania nájdete na stránke Department of Education and Skills: www.education.ie.

Výber škôl je bohatý a ak chcete dieťa do niektorej z nich zapísať,  je potrebné kontaktovať vybranú školu priamo. V častiach s veľkou hustotou obyvateľstva je potrebné zapísať sa skôr (napr. v Dubline), (v niektorých prípadoch už pri narodení dieťaťa), aby ste si zabezpečili jeho umiestnenie v škole. V školách s „čakacím zoznamom“ sa uprednostňujú miestni študenti alebo tí, ktorí už majú v škole príbuzných. Pre viac informácií o prijímacom konaní kontaktujte vybranú školu.

Užitočné odkazy:

Higher Education Authority www.hea.ie
Qualifax www.qualifax.ie
Central Applications Office www.cao.ie
Citizens Information www.citizensinformation.ie


2.4 Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

Zavedenie zásady voľného pohybu osôb, ktorá je jedným zo základných kameňov našej európskej výstavby, znamenalo zavedenie série praktických pravidiel, ktoré zabezpečia, aby občania mohli voľne a ľahko cestovať do ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie. Cesta autom po celej EÚ s automobilom sa stala oveľa menej problematickou. Európska komisia stanovila sériu spoločných nariadení upravujúcich vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia vozidla a možnosť registrácie vášho vozidla v hostiteľskej krajine.

Váš vodičský preukaz v EÚ

V súčasnosti neexistuje spoločný vodičský preukaz EÚ, ale členské štáty EÚ zaviedli vodičský preukaz „podľa vzoru Spoločenstva“. Tento spoločný model zabezpečuje, aby vodičské preukazy vydané rôznymi krajinami EÚ boli ľahko rozpoznateľné v iných členských štátoch. Všeobecne sa uplatňuje zásada vzájomného uznávania. Licencia sa vydáva v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, mala by však obsahovať ustanovenia týkajúce sa vzoru Spoločenstva, napríklad základné podmienky, na ktoré sa má preukaz udeliť.

Staré vodičské preukazy vydané pred rokom 1996 sa nemusia vymeniť za nový vodičský preukaz podľa vzoru Spoločenstva a zostávajú platné až do uplynutia ich platnosti.

Ak sa občan EÚ presťahuje do iného členského štátu, nie je potrebné vymeniť si vodičský preukaz, hoci mnohí to často robia z praktických dôvodov. Niektoré členské štáty tiež požadujú, aby sa do licencie vložili ďalšie údaje, aby sa splnili určité administratívne požiadavky.

V prípade uplynutia platnosti, straty alebo odcudzenia možno v členskom štáte bydliska vydať nový vodičský preukaz v súlade s vnútroštátnymi podmienkami. Občania by sa mali obrátiť na príslušné orgány.

Registrácia vášho auta v hostiteľskej krajine

V prípade, že bývate v inom členskom štáte EÚ a jazdíte tam autom dlhšie ako šesť mesiacov, budete musieť auto zaregistrovať na miestnych úradoch a zaplatiť registračnú daň hostiteľskej krajiny.

Poistenie auta

Občania EÚ môžu poistiť svoje auto v ktorejkoľvek krajine EÚ, pokiaľ má vybraná poisťovacia spoločnosť licenciu hostiteľského vnútroštátneho orgánu na vydávanie príslušných poistných zmlúv. Spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte je oprávnená predať politiku povinnej občianskoprávnej zodpovednosti, iba ak sú splnené určité podmienky. Poistenie bude platné v celej Únii bez ohľadu na to, kde k úrazu došlo.

Zdanenie

Daň z pridanej hodnoty alebo DPH z motorových vozidiel sa bežne platí v krajine, kde bolo vozidlo zakúpené, ale za určitých podmienok sa DPH platí v krajine určenia.

Viac informácií o pravidlách, ktoré sa uplatňujú v prípade, že bolo vozidlo kúpené v jednom členskom štáte EÚ a je určené na registráciu v inom členskom štáte EÚ, je k dispozícii na odkazu „Daň z motorových vozidiel“.

 

2.5 Postupy registrácie a povolenie na pobyt

Každý kto sa v Írsku uchádza o zamestnanie, musí požiadať o osobné identifikačné číslo (Irish Personal Public Service Number – PPS). Personal Public Service Number (PPS) je vaše identifikačné číslo. Ak ste už v Írsku a nebolo vám ešte pridelené PPS číslo, navštívte tzv. PPS Number allocation centres v rámci úradu Department of Employment Affairs and Social Protection podľa grófstva (county) v Írsku, kde bývate. Viac informácií na www.welfare.ie.

K žiadosti o vydanie PPS čísla musíte poskytnúť dôkaz o totožnosti (platný pas alebo identifikačný preukaz) a doklad o adrese v Írsku.

Dokument predložený ako dôkaz adresy musí obsahovať vaše meno a adresu. Takým dokumentom môže byť napr. účet za energie, oficiálny list (dokument), finančný výkaz, nájomná zmluva, list od zamestnávateľa, potvrdenie adresy treťou stranou, ako napr. riaditeľom školy, vlastníkom nehnuteľnosti a pod.

Po úspešnej registrácii vám bude do 3-5 pracovných dní zaslané oznámenie o pridelení PPS čísla na adresu uvedenú na žiadosti. Tento list je dostačujúcim dôkazom o vydaní PPS čísla pri vašom kontakte s verejnými inštitúciami, v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, daňového úradu, zamestnania či získania vodičského oprávnenia.

Upozorňujeme, že centrum pre vydávanie PPS čísiel (PPS Number allocation centre) pre grófstvo Dublin vybavuje iba tých klientov, ktorí si rezervovali termín stretnutia online na www.MyWelfare.ie.  PPS Number allocation centres v ostatných grófstvach môžu taktiež ponúkať službu rezervácie termínu stretnutia na www.MyWelfare.ie .

Viac informácií nájdete na www.welfare.ie.

Občania EÚ/EHP majú právo žiť a pracovať v Írsku bez pracovného povolenia a majú rovnaké práva ako írski občania v oblasti platových i pracovných podmienok.

Občania z „tretích krajín“ potrebujú na zamestnanie v Írsku povolenie a musia sa zaregistrovať na An Garda Síochána www.garda.ie.

Viac informácií:

Employment Permits Section – Department of Business, Enterprise and Innovation Earlsfort Centre
Lower Hatch Street
D
ublin 2
D02 PW01
https://dbei.gov.ie

Užitočné odkazy:

Department of Employment Affairs and Social Protection:  www.welfare.ie
Department of Justice and Equality: www.justice.ie
Department of Foreign Affairs and Trade: www.foreignaffairs.gov.ie


2.6 Kontrolný zoznam pred vaším príchodom do novej krajiny a po ňom

Pred vycestovaním sa uistite či máte:

  • platný cestovný pas alebo občiansky preukaz
  • kópiu pracovnej zmluvy alebo podmienky zamestnania, ktorým rozumiete
  • ubytovanie
  • Európsku kartu zdravotného poistenia (European Health Insurance Card – EHIC), prípadne komerčné poistenie
  • dostatočné finančné zdroje na pokrytie výdavkov do termínu prvej výplaty, resp. na pokrytie výdavkov na cestu späť domov, ak to bude nevyhnutné
  • príslušné E – formuláre 
  • primeranú znalosť angličtiny
  • kópie potrebných dokumentov (CV, občiansky preukaz, pas, diplomy a pod.)
  • úradne uverené preklady dokladov o vzdelaní a kvalifikácii 

Po príchode do Írska:

  • otvorte si v banke účet kvôli prístupu k vašim príjmom,
  • požiadajte o vydanie Certificate of tax credits vyplnením formulára 12A (Application for a Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point) a pošlite ho na finančný úrad (Irish Tax and Customs) – www.revenue.ie

3. PRACOVNÉ PODMIENKY

3.1 Prehľad pracovných podmienok v Európe

Snahou EÚ je zlepšovanie pracovných podmienok v Európe. EÚ spolupracuje s národnými vládami s cieľom zaistiť občanom prácu v príjemnom a bezpečnom prostredí. EÚ podporuje členské štáty prostredníctvom:

  • výmeny skúseností a prípravy spoločných aktivít;
  • stanovenia minimálnych požiadaviek na pracovné podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia.

Zlepšovanie kvality pracovného života 

V záujme zlepšovania spokojnosti a bezpečnosti pracovníkov v EÚ je dôležité určiť, čo robí pracovné prostredie priaznivým a stanoviť kritériá pre kvalitné pracovné podmienky.

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je agentúra EÚ so sídlom v Dubline a jej úlohou je poskytovať informácie, poradenstvo a odbornú pomoc v tejto oblasti.

Agentúra stanovila niekoľko kritérií pre kvalitu zamestnania a práce, ktoré zahŕňajú:

  • zdravie a spokojnosť na pracovisku – dobré pracovné podmienky umožňujú predchádzať zdravotným problémom, znižujú riziko úrazov a zlepšujú efektívnosť práce;
  • zosúladenie pracovného a mimopracovného života – občania EÚ by mali dostať možnosť na vyváženie pracovného a mimopracovného života;
  • rozvoj zručností – kvalitné zamestnanie je zamestnanie s možnosťami na odbornú prípravu, rozvoj a kariérny postup.

Sociálny dialóg

EÚ úzko spolupracuje so sociálnymi partnermi – vrátane podnikových organizácií a odborových zväzov – v otázkach zamestnanosti a postupov súvisiacich s výkonom práce. Na sociálnom dialógu sa zúčastňujú obidve strany odvetvia s cieľom uzavrieť dohody, ktoré môžu mať významný vplyv na európskeho pracovníka. Niektoré medziodvetvové dohody uzavreté v rámci sociálneho dialógu sa stali základom právnych predpisov EÚ a zahŕňajú zmeny podmienok v súvislosti s rodičovskou dovolenkou, prácou na kratší pracovný čas a zmluvami na dobu určitú.

Niekedy sociálni partneri uzatvoria tzv. autonómne dohody, ktoré upravujú napr. prácu z domu, stres v práci, obťažovanie a násilie na pracovisku. Sociálny dialóg prebieha aj v rôznych priemyselných odvetviach, kde boli vytvorené výbory pre oblasť bankovníctva, chemického priemyslu, poisťovníctva, telekomunikácií a oceliarstva.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Európskej komisie venovanej sociálnemu dialógu. Medzi organizácie zapojené do medzisektorového sociálneho dialógu patria: Európska konfederácia odborových zväzov a Businesseurope.

Zdravie a bezpečnosť pri práci

Podľa predpisov EÚ sú zamestnávatelia povinní zaručiť zamestnancom bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. To znamená, že zamestnávateľ musí vypracovať politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorých súčasťou je hodnotenie rizík, školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, konzultácie s pracovníkmi, postupy v prípade poskytnutia prvej pomoci, vzniku požiaru a nutnosti evakuácie. Od zamestnancov sa očakáva, že budú dodržiavať pokyny v oblasti bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci a oznamovať akékoľvek možné nebezpečenstvá.

Viac informácií o zásadách, ktoré sú základom rámca EÚ pre  bezpečnosť a ochranu zdravia, a ich vplyvoch na jednotlivcov a podniky nájdete na webovej stránke Európskej komisie.

Množstvo užitočných informácií o tejto téme ponúka podnikom aj zamestnancom Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Stanovenie minimálnych požiadaviek

Zlepšovanie pracovných podmienok v členských štátoch vo veľkej miere závisí od stanovenia spoločných pracovných noriem. Pracovné právo a nariadenia EÚ stanovujú minimálne požiadavky na udržateľné pracovné prostredie, ktoré v súčasnosti uplatňujú všetky členské štáty.

Predpisy EÚ, ktoré sa vzťahujú na pracovné podmienky, zahŕňajú množstvo otázok vrátane pracovného času, zamestnania dočasných pracovníkov, práv zamestnancov so zmluvami na kratší pracovný čas a ochranu zamestnancov s pracovnou zmluvou na dobu určitú.

Cieľom právnych predpisov v týchto oblastiach je vždy zaistiť vysokú úroveň zamestnanosti a zároveň dodržiavať práva občanov na pracovisku. Napríklad smernica EÚ zaručuje, aby podmienky zamestnávania zamestnanca na kratší pracovný čas boli porovnateľné s právami kolegov pracujúcich na plný pracovný úväzok. Zamestnávatelia nemôžu zaobchádzať so zamestnancami so zmluvou na dobu určitú nepriaznivejšie ako so stálymi zamestnancami.

3.2 Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Získanie uznania kvalifikácií a kompetencií môže zohrávať zásadnú úlohu pri rozhodovaní, či začať pracovať v inej krajine EÚ. Žiaľ, rôzne systémy vzdelávania a odbornej prípravy sťažujú zamestnancom aj inštitúciám primerané posúdenie kvalifikácií.

Uznávanie odborných kvalifikácií

Základnou zásadou platnou pre všetkých občanov EÚ by mala byť možnosť vykonávať svoje povolanie v ktoromkoľvek členskom štáte. V skutočnosti však odlišné vnútroštátne požiadavky bránia prístupu k určitým povolaniam v hostiteľskej krajine.

Na prekonanie týchto rozdielov stanovila EÚ systém na uznávanie odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje medzi podmienkami, ktoré platia pre regulované povolania (povolania, pre ktoré sa podľa zákona vyžaduje určitá kvalifikácia) a povolania, ktoré v hostiteľskej krajine nepodliehajú právnej regulácii.

Európska komisia stanovila súbor nástrojov, ktorých cieľom je zabezpečenie lepšej transparentnosti a lepšie uznávanie kvalifikácií tak na akademické, ako aj profesionálne účely:

  • Európsky kvalifikačný rámec (EQF) Hlavným cieľom európskeho kvalifikačného rámca je vytvoriť prepojenie medzi rôznymi vnútroštátnymi systémami kvalifikácie s cieľom zjednodušiť uznávanie diplomov. Jednotlivci a zamestnávatelia tak budú môcť využiť EQF na lepšie pochopenie a porovnanie kvalifikácií získaných v rôznych krajinách.  Jednotlivé krajiny si budú môcť porovnať systémy kvalifikácie s EQF – a od  roku 2012 budú všetky nové kvalifikácie obsahovať odkaz na úroveň EQF.  
  • Národné informačné strediská pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARIC) Sieť národných informačných stredísk pre uznávanie dokladov o vzdelaní bola zriadená v roku 1984 na podnet Európskej komisie. NARIC poskytujú poradenstvo o akademickom uznávaní období štúdia v zahraničí. Nachádzajú sa vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. NARIC zohrávajú dôležitú úlohu v procese uznávania kvalifikácií.
  • Európsky systém prenosu kreditov (ECTS) Cieľom tohto systému je uľahčiť uznávanie období štúdia v zahraničí. Umožňuje prenos vzdelávania medzi rôznymi vzdelávacími inštitúciami a ponúka flexibilný spôsob na získanie akademického titulu.
  • Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti profesionálnych zručností. Pozostáva z piatich štandardizovaných dokumentov: životopisu (Curriculum Vitae); jazykového pasu; dodatkov k osvedčeniu; dodatkov k diplomu a dokumentu Europass-mobility. Systém Europass umožňuje jasne a lepšie pochopiť zručnosti a kvalifikácie v rôznych častiach Európy. Národné strediská Europass boli zriadené v každej krajine EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru.
  • Databáza Európskej komisie obsahujúca regulované povolania zahŕňa zoznam regulovaných povolaní v členských štátoch, krajinách EHP a vo Švajčiarsku s možnosťou vyhľadávania a kontaktné miesta a informácie o príslušných orgánoch.

3.3 Druhy zamestnania

Minimálny vek pre prácu v Írsku je 16 rokov. Osoba mladšia ako 18 rokov nesmie pracovať  viac ako 40 hodín týždenne alebo 8 hodín denne, okrem výnimočných pohotovostných situácií.

Zamestnanie alebo samozamestnanie?

Väčšina legislatívy v oblasti ochrany zamestnania sa vzťahuje len na zamestnancov a tak isto aj sociálny a daňový systém je odlišný v prípade, ak ste zamestnanec ako keď ste samozamestnancom. Status zamestnanca obsahuje kritériá, podľa ktorých sa dá určiť či ste zamestnancom alebo samozamestnancom. Pre viac informácií kontaktuje daňový úrad alebo the Scope Section na the  Department of Employment Affairs and Social Protection.

Scope Section
Department of Employment Affairs and Social Protection
Gandon House,
Amiens Street,
Dublin 1,
Ireland,
D01 A361

Opening hours: 9am-5pm
Tel:(01) 673 2585
Email: scope@welfare.ie

Práca na čiastočný úväzok
V posledných rokoch sa rapídne zvýšil počet ľudí zamestnaných na čiastočný úväzok. Jedným z dôvodov je rodinne založený postoj zamestnávateľa k zamestnancom. Títo zamestnanci sú v podobnej pozícii ako zamestnanci na plný úväzok, čo sa týka legislatívy ochrany zamestnania, hoci zamestnanec na čiastočný úväzok musí mať pre nárok na všetky práva zo zamestnania odpracovaný určitý minimálny počet hodín za určité obdobie. Viac o ochrane zamestnanca na čiastočný úväzok v Írsku nájdete  v brožúre The Protection of Employees (Part-time work) Act 2001.

Zamestnanie na dobu určitú
Oveľa viac ľudí je zamestnaných na dobu určitú alebo na určitý výkon práce. Zamestnanci pracujúci opakovane na dobu určitú sú krytí legislatívou neoprávneného prepustenia  (Unfair Dismissals legislation); avšak musia mať najmenej 1 rok nepretržitého zamestnania pred podaním sťažnosti za neoprávnené prepustenie. V zmysle zákona o ochrane zamestnancov zamestnaných na dobu určitú (Protection of Employees – Fixed Term Work) z roku 2003, zamestnávateľ nemôže nepretržite obnovovať pracovnú zmluvu na dobu určitú. Zamestnanci môžu pracovať len na jednu, prípadne viac pracovných zmlúv na dobu určitú nepretržite počas obdobia 4 rokov. Po tomto období je zamestnanec považovaný za zamestnanca na dobu neurčitú.

Dočasní zamestnanci
Neexistuje definícia dočasného zamestnanca v zamestnaneckom práve v Írsku . Dočasní zamestnanci sú stále v pohotovosti nastúpiť na výkon práce a nemajú vopred stanovený čas práce. Avšak aj títo zamestnanci majú tiež práva zamestnanca. Aj na nich sa vzťahuje časť pracovnej legislatívy, napr. majú právo na výplatnú pásku a pod. Keďže  títo zamestnanci kvôli nepravidelnej povahe práce nemajú odpracované ucelené obdobie, často sa nekvalifikujú na zákonné odstupné.

Užitočné odkazy:
www.workplacerelations.ie
Department of Employment Affairs and Social Protection: www.welfare.ie

3.4 Pracovné zmluvy

Každý, kto pracuje pre zamestnávateľa a dostáva mzdu, má automaticky pracovnú zmluvu, či už písomnú alebo ústnu.

Zákon o podmienkach zamestnania (The Terms of Employment (Information) Acts) z rokov 1994 a 2001 stanovuje zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť zamestnancovi písomne alebo ústne podmienky zamestnania.  Tento zákon sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý bol v nepretržitej službe u zamestnávateľa menej ako 1 mesiac.
Zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť zamestnancovi písomné podmienky zamestnania do 2 mesiacov odo dňa nástupu do zamestnania.

Vyhlásenie o pracovných podmienkach musí obsahovať nasledujúce informácie:

– celé meno zamestnanca a zamestnávateľa
– adresa zamestnávateľa
– miesto výkonu práce
– názov pracovnej pozície
– dátum začatia vykonávania práce
– očakávaná dĺžka trvania pracovného pomeru (na dobu určitú, resp. neurčitú)
– výška mzdy a metóda jej výpočtu
– ustanovenie o tom, že zamestnanec môže požiadať, v zmysle ods. 23 zákona o minimálnej mzde (the National Minimum Wage Act, 2000) zamestnávateľa o písomný doklad o priemernej hodinovej mzde
– výplatný termín
– ďalšie pracovné podmienky (napr. informácia o nadčasoch, prestávkach na oddych,
– podmienky týkajúce sa platenej dovolenky (okrem PN)
– podmienky týkajúce sa PN, úrazov, vyplácania PN, dôchodkov, ako aj dôchodkové systémy
– podmienky nároku na dovolenku
– informácia o minimálnej dobe na oznámenie zamestnanca zamestnávateľovi a naopak
– informácie a ďalších kolektívnych zmluvách, ktoré ovplyvňujú podmienky zamestnania.

Skúšobná doba

V zmluve môže byť stanovená skúšobná doba a počas nej môže byť zmluva ukončená. Ak je zamestnanec v skúšobnej dobe, nevzťahuje sa na neho legislatíva neoprávneného prepustenia za predpokladu, že nemá odpracovaný minimálne 1 rok, alebo nie je členom odborovej organizácie alebo nie je tehotná. Právo na informáciu o pracovných podmienkach, resp. právo na výplatnú pásku má aj počas skúšobnej doby.

Ak vám váš zamestnávateľ neposkytne informáciu o podmienkach pracovnej zmluvy, môžete podať sťažnosť na Adjudication officers. Sťažnosť musíte podať ešte počas zamestnania alebo najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia pracovného pomeru.

Zmeny vo vašej zmluve môžu nastať zmenou v zákone, inak sa vyžaduje súhlas oboch zmluvných strán (zamestnanca i zamestnávateľa). Zákon obsahuje informácie o zmenách vo vašej pracovnej zmluve, ktoré nájdete v sekcii 5 zákona The Terms of Employment (Information) Act, 1994 -2001.

Pre viac informácií o sťažnostiach kontaktujte:

Workplace Relations Commission – Information and Customer Service

Information and Customer Service
O’Brien Road
Carlow
R93 W7W2

Opening Hours: Mon. to Fri. 9.30am to 5pm
Tel: (059) 917 8990
Locall: 1890 80 80 90
Homepage: www.workplacerelations.ie

Užitočné odkazy:
Department of Business, Enterprise and Innovation:  https://dbei.gov.ie

3.5 Špeciálne kategórie

Zákon o rovnosti v zamestnaní (The Employment Equality Act, 1998) a zákon o rovnakom postavení (The Equal Status Act, 2000) zakazuje diskrimináciu v zamestnaní, odbornom výcviku, reklame, kolektívnych zmluvách, pri poskytovaní tovaru a služieb. Diskriminácia sa môže týkať pohlavia, rodinného stavu, veku, zdravotného postihnutia, rasy, sexuálnej orientácie, náboženského vyznania alebo členstva v komunite Traveller. Pre viac informácií kontaktujte Irish Human Rights & Equality Commission: www.ihrec.ie.

Zamestnávanie mladistvých
V zmysle zákona o ochrane mladistvých v zamestnaní (Protection of Young Persons (Employment) Act) z roku 1996 zamestnávateľ nemôže zamestnať osobu mladšiu ako 16 rokov v bežnej práci na plný úväzok.
Deti vo veku 14 a 15 rokov môžu byť zamestnané v týchto prácach:
– ľahké práce počas školských prázdnin, avšak musia mať minimálne 21 dní voľna počas prázdnin
– ako súčasť schválenej praxe alebo vzdelávacieho programu, pri ktorých nedochádza k poškodeniu zdravia alebo bezpečnosti
– vo filme, na kultúrnych podujatiach, reklame či športe, ktoré majú na túto činnosť licenciu vydanú Department of Business, Enterprise and Innovation. Deti vo veku menej ako 15 rokov môžu vykonávať ľahkú prácu 8 hodín týždenne  počas školy. Maximálna dĺžka pracovného týždňa mimo obdobia školského vyučovania je od 35 do 40 hodín, ak sú na schválenej praxi.  Maximálna dĺžka pracovného týždňa pre deti vo veku od 16 do 17 rokov je 40 hodín, maximálne 8 hodín denne. Deti vo veku menej ako 18 rokov majú garantovaný príjem len do 70% výšky národnej minimálnej mzdy.

Zamestnanie a zdravotné postihnutie
Existuje veľa nástrojov na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím pri získaní, resp. opätovnom nadobudnutí zamestnania. Supported Employment Service v rámci Department of Employment Affairs and Social Protection má zodpovednosť za poskytovanie služieb zamestnanosti pre občanov so zdravotným postihnutím.  Je to zamestnanecký a náborový servis, ktorý slúži pre zdravotne postihnutých ľudí  za účelom získania a udržania si pracovného miesta na trhu práce. Ak ste zdravotne postihnutý a chcete pracovať v riadnom platenom zamestnaní alebo potrebujete pomoc pri hľadaní práce, kontaktujte Supported Employment Programme.

3.6 Samostatná zárobková činnosť

Podnikanie v Írsku

Ak uvažujete o začatí podnikania v Írsku, je potrebné vziať do úvahy viaceré okolnosti. V nadväznosti na vašu osobnú situáciu sa aplikujú rôzne podporné opatrenia a predpisy. Môžete byť zamestnaný, nezamestnaný alebo prichádzajúci z inej krajiny za účelom založenia firmy v Írsku.

Existuje viac ako 80 rôznych vládnych podporných programov pre začínajúce firmy (Start – up) a malé firmy. Úrad Local Enterprise Office (www.localenterprise.ie)  je online sprievodca, ktorý vám pomôže zorientovať sa vo vládnych podporných programoch.

Ak ste nezamestnaný, môžete mať nárok na tzv. Back to Work Enterprise Allowance alebo Short-Term Enterprise Allowance, ktoré sú v kompetencii Department of Employment Affairs and Social Protection. Viac informácií nájdete na www.welfare.ie.  Ak začínate podnikať, môžete sa taktiež uchádzať o ďalšie podporné programy, ako napríklad dotáciu na vzdelávanie, výskum trhu a obchodných plánov, ako aj získať prístup k úverom na nákup zariadení.

Štátni príslušníci EÚ/Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Švajčiarska nepotrebujú povolenie na založenie firmy v Írsku.

Môžete začať podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba, v partnerstve, alebo ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Viac informácií o týchto formách podnikania nájdete na stránke Obchodného registra – the Companies Registration Office (CRO), www.cro.ie.  Tu si môžete zaregistrovať svoje obchodné meno.

3.7 Platové podmienky

V zmysle zákona o minimálnej mzde (National Minimum Wage Act) z roku 2000 väčšina zamestnancov v Írsku je oprávnená dostávať minimálnu mzdu. Od  1. januára 2019 je výška minimálnej mzdy € 9,80 na hodinu.

Existujú aj výnimky. Táto legislatíva sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú v príbuzenskom vzťahu so zamestnávateľom (napr. druh/družka, manžel/manželka, rodič) alebo na osoby, ktoré sú v zákonnom učňovskom štúdiu. Osoby mladšie ako 18 rokov alebo učni majú garantovanú len zníženú minimálnu mzdu.

Viac informácií nájdete na: www.citizensinformation.ie.

Zamestnanec má právo na výplatnú pásku s každou mzdou. Táto obsahuje informácie o hrubom príjme (gross wage), o druhu a výške všetkých zrážok a čistú mzdu (net wage). Sťažnosti na výšku mzdy, resp. výšku zrážok adresujte na Workplace Relations Commission. Online tlačivo sťažnosti  nájdete na www.workplacerelations.ie.

3.8 Pracovná doba

Maximálny počet hodín, ktoré môže zamestnanec odpracovať za týždeň je 48 hodín. Existujú aj výnimky.

Prestávky
Zamestnanec má právo na:
– 11 hodín oddychu denne počas 24 hodín
– týždenne oddych 24 hodín po sebe nasledujúcich nepretržite počas 7 dní
– 15 minút prestávka, ak pracuje 4,5 hodiny
– 30 minútová prestávka, ak pracuje 6 hodín

3.9 Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská dovolenka, atď.)

Existuje viac druhov dovolenky, resp. dní voľna,  na ktoré máte nárok, napr. dovolenka na odpočinok, štátne sviatky, PN-ka,  materská dovolenka, adoptívna dovolenka, dovolenka na opatrovanie, rodičovská dovolenka. Nie je žiadny právny nárok na rodičovskú dovolenku. Existujú však dní voľna, na ktoré máte nárok a ktoré majú špecifický dôvod. Patria sem napr. rodinná kríza, alebo ak ste ako člen poroty na súde, alebo ak potrebujete študijné voľno, resp. prestávku v zamestnaní. V niektorých prípadoch máte nárok na mzdu počas nich, v iných nárok nie je.

Dovolenka na odpočinok:
Zákon o organizácii pracovného času (The Organisation of Working Time Act) z roku  1997 stanovuje minimálny zákonný výmer platenej dovolenky na odpočinok v trvaní 4 týždňov.  Zamestnávateľ môže poskytnúť aj dodatkovú dovolenku okrem zákonnej. Viac informácií nájdete na www.workplacerelations.ie a tiež na www.citizensinformation.ie.

Štátne sviatky
V Írsku je ich 9:
– 1. január (New Years Day)
– Deň Sv. Patrika (St. Patrick’s Day)
– Veľká noc (Easter Monday)
– Prvý pondelok v mesiaci Máj
– Prvý pondelok v mesiaci Jún
– Prvý pondelok v mesiaci August
– Posledný pondelok v mesiaci Október
– Vianoce (Christmas Day)
– Sviatok Sv. Štefana (St. Stephen’s Day)
Viac informácií na stránke www.citizensinformation.ie.

Materská dovolenka (Maternity leave):

Ak otehotniete počas zamestnania, máte nárok na materskú dovolenku. Nárok na základný výmer materskej dovolenky máte bez ohľadu na to ako dlho ste zamestnaná alebo koľko hodín týždenne pracujete. Môžete využiť aj dodatočnú neplatenú dovolenku.  Nárok majú všetky zamestnankyne – ženy aj príležitostné pracovníčky v Írsku.
Zákon o ochrane materstva (The Maternity Protection Act) z roku 1994 a jeho doplnok the Maternity Protection (Amendment) Act z roku 2004 stanovuje minimálny nárok na materskú dovolenku. Vo všeobecnosti máte nárok na 26 týždňov materskej dovolenky a zároveň 16 týždňov dodatočnej neplatenej materskej dovolenky. Viac informácií nájdete na www.citizensinformation.ie.

Otcovská dovolenka (Paternity leave):

V zmysle zákona The Paternity Leave and Benefit Act 2016 majú noví rodičia (okrem matky dieťaťa) nárok na otcovskú dovolenku zo zamestnania alebo samozamestnania  v trvaní 2 týždňov nasledujúcich po pôrode alebo adopcii diaťaťa. Otcovská dovolenka môže začať najneskôr do prvých 6 mesiacov od narodenia alebo adopcie dieťaťa.Viac informácií na www.citizensinformation.ie.

Choroba – PN:

Vo všeobecnosti zamestnanec nemá v rámci zamestnaneckého práva právny nárok na platenú PN. Je to v kompetencii zamestnávateľa rozhodnúť o vlastnom postupe v prípade choroby zamestnanca a je to aj súčasť pracovnej zmluvy, resp. v podmienkach zamestnania. V zmysle sekcie 3 zákona o podmienkach zamestnania (the Terms of Employment (Information) Act) z roku 1994 a 2001 zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi písomne podmienky zamestnania (Terms of employment) a zároveň aj podmienky týkajúce sa  neschopnosti práce z dôvodu choroby alebo úrazu. Ak tento nárok nemáte uvedený vo vašich podmienkach zamestnania, a teda vám zamestnávateľ nebude vyplácať v čase choroby, môžete podať žiadosť o dávky v chorobe (Illness Benefit) na miestnom úrade Department of Employment Affairs and Social Protection.

Užitočné odkazy:
Administration of the Supplementary Welfare Allowance Scheme
Sick leave and sick pay

3.10 Ukončenie pracovného pomeru

Zamestnanec i zamestnávateľ majú povinnosť minimálnej oznamovacej lehoty v prípade ukončenia zamestnania v zmysle zákona o minimálnej oznamovacej lehote a podmienkach zamestnania (the Minimum Notice and Terms of Employment Act) z roku 1973 zamestnanci, ktorí boli v sústavnom zamestnaní po dobu najmenej 13 týždňov, sú povinní oznámiť ukončenie zamestnania svojmu zamestnávateľovi 1 týždeň pred ukončením, pokiaľ nie je iná, zväčša dlhšia lehota uvedená v pracovnej zmluve.

Zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancovi ukončenie zamestnania v lehote, ktorá závisí od dĺžky jeho zamestnania.

Dĺžka zamestnania / Minim. oznamovacia povinnosť
13 týždňov – 2 roky / 1 týždeň
2 – 5 rokov / 2 týždne
5 – 10 rokov / 4 týždne
10 – 15 rokov / 6 týždňov
15 a viac rokov / 8 týdňov

Nadbytočnosť (redundancy) a odstupné
Ak stratíte prácu z dôvodu zrušenia prevádzky alebo znižovania stavu zamestnancov, stávate sa nadbytočným. Zákon „The Redundancy Payments Acts 1967- 2014“ ustanovuje minimálnu výšku nároku na odstupné  pre zamestnancov. Nie všetci zamestnanci majú nárok na toto odstupné. Existujú špecifické procedúry, ktoré musia zamestnanec a zamestnávateľ dodržať.  Zákonné odstupné je vo výške 2 -týždňovej hrubej mzdy  za rok zamestnania až do výšky 600 Eur na týždeň + mzda  za 1 týždeň, maximálne do výšky 600 Eur. Tento príjem nepodlieha dani. Viac informácií ako vypočítať nárok na odstupné nájdete na www.welfare.ie (Department of Employment Affairs and Social Protection). Niektorí zamestnávatelia vyplácajú odstupné za nadbytočnosť vo vyššej výške ako stanovuje zákon.

Viac informácií:

Redundancy Payments Section
Department of Employment Affairs and Social Protection
Ground Floor, Gandon House
Amiens Street
Dublin 1
D01 A361

Phone: (01) 6734500
Locall:1890 800 699

Workplace Relations Customer Services (formerly Information Services of the National Employment Rights Authority)

Telephone: (059) 9178990

R93 W7W2
Ireland
Tel: (059) 917 8990
Locall: 1890 80 80 90
Homepage: www.workplacerelations.ie

3.11 Zastupovanie pracovníkov

Zamestnanci v Írsku majú ústavné právo byť členom odborovej organizácie (Trade union). Odborová organizácia poskytuje dôležité informácie a ochranu v zamestnaní, ako aj zastupuje zamestnanca pred zamestnávateľmi v konaní o lepšej mzde či pracovných podmienkach. Írske združenie odborových organizácií (The Irish Congress of Trade Unions) – ICTU zastrešuje odborové organizácie v Írsku, reprezentuje bohatú škálu záujmov zamestnancov v Írsku a aj v Severnom Írsku.

Pravidlá
Podmienkou prijatia do zamestnania zamestnávateľom môže v niektorých prípadoch byť aj členstvo v niektorej z odborových organizácií, v ktorej musíte zotrvať počas trvania pracovného pomeru. Toto môže byť považované za protiústavné, ale zatiaľ sa nikto na súde nesťažoval. Ak ste už zamestnaný u zamestnávateľa a nie ste členom žiadnej odborovej organizácie a zamestnávateľ vás neskôr vyzve vstúpiť do odborovej organizácie, máte právo toto členstvo odmietnuť, nakoľko  táto povinnosť je protiústavná. Prepustenie zo zamestnania z dôvodu členstva v odborovej organizácii je neoprávnené a prepustený zamestnanec nepotrebuje mať odpracované ani potrebné obdobie, aby si mohol uplatniť svoje práva.

Členský poplatok
Výšku členského poplatku stanovuje odborová organizácia, ale vo všeobecnosti je to od 0.5% to 1% z vášho hrubého príjmu ročne.

Ako podať žiadosť 
Ak ste boli prepustený pre činnosť v odborovej organizácii, bolo to neoprávnené konanie zo strany zamestnávateľa  v zmysle zákona o neoprávnenom prepustení (Unfair Dismissals Acts 1977-2015). Nevyžaduje sa konkrétna doba zamestnania na to, aby ste mohli využiť svoje práva a podať podnet  podľa zákona. Na stránke www.workplacerelations.ie nájdete formulár sťažnosti na stiahnutie.

3.12 Pracovné spory, štrajky

Väčšina právnych predpisov v oblasti obchodných sporov a protestov zamestnancov je obsiahnutá v zákone Industrial Relations Act 1990

3.13 Odborná príprava

Odborné vzdelávanie a príprava zahŕňa praktické činnosti a kurzy súvisiace so špecifickým zamestnaním alebo povolaním a jeho cieľom je príprava účastníkov vzdelávania na budúcu kariéru. Odborná príprava znamená pre mnohých nevyhnutnú cestu k dosiahnutiu profesionálneho uznania a k zlepšeniu vyhliadok na získanie dobrého pracovného miesta.

Na podporu prístupu založenom na spolupráci k rozvoju systému odbornej prípravy v Európe využíva EÚ rôzne nástroje a iniciatívy, mnohé z nich tvoria súčasť programu celoživotného vzdelávania.

Celoživotné vzdelávanie je proces, ktorý zahŕňa všetky formy vzdelávania a trvá od predškolského veku až po obdobie po odchode do dôchodku. Jeho úlohou je umožniť ľuďom rozvíjať a udržiavať kľúčové kompetencie počas celého života, ako aj posilniť ich mobilitu medzi jednotlivými zamestnaniami, regiónmi a krajinami.

Možnosti financovania zahŕňajú množstvo aktivít vrátane výmenných pobytov, študijných stáží a vytvárania sietí. K dispozícii je množstvo rôznych projektov pre študentov, ich školiteľov a učiteľov.

Kľúčové čiastkové programy:

  • Erasmus. Erasmus je považovaný za vlajkovú loď EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Každoročne program Erasmus umožňuje približne 200 000 študentom študovať a pracovať v zahraničí. Okrem toho sa v rámci neho financuje spolupráca medzi európskymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania.
  • Leonardo da Vinci. Okrem pomoci jednotlivcom pri získavaní nových zručností sa tento program zameriava aj na pomoc organizáciám z oblasti odborného vzdelávania a prípravy pri spolupráci s partnermi z EÚ, vďaka ktorej si môžu vymieňať najlepšie postupy. V rámci programu Leonardo da Vinci sa financuje množstvo rôznych praktických projektov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, v rámci ktorých umožňuje jednotlivcom odbornú prípravu v zahraničí prostredníctvom rozsiahlych iniciatív, ktoré posilňujú spoluprácu a vytváranie sietí po celej Európe.
  • Grundtvig. Program Grundtvig sa zameriava na podporu potrieb v oblasti vyučovania a vzdelávania pre tých, ktorí navštevujú kurzy pre vzdelávanie dospelých. Program sa zameriava na formálne, neformálne a informálne vzdelávanie.

Na zlepšenie spolupráce a výmeny najlepších postupov zriadila EÚ tieto dve agentúry:

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), ktoré bolo založené v roku 1975 na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. Sídli v gréckom Solúne a vykonáva výskum a analýzy týkajúce sa odbornej prípravy a šíri svoje odborné znalosti medzi európskych partnerov, ako sú univerzity, výskumné inštitúcie a vzdelávacie zariadenia.

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) bola založená v roku 1995 a úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jej poslaním je podporovať partnerské krajiny mimo EÚ v modernizácii a rozvoji ich systémov odborného vzdelávania.

4. ŽIVOTNÉ PODMIENKY

4.1. Prehľad životných podmienok v Európe

Kvalita života – hlavná priorita programu sociálnej politiky EÚ

Priaznivé životné podmienky závisia od viacerých faktorov, ako je kvalitná zdravotná starostlivosť, možnosti vzdelávania a odbornej prípravy, kvalitná dopravná infraštruktúra a množstvo iných faktorov, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život a prácu občanov. Cieľom EÚ je zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch a zohľadňovať výzvy, ktorým čelí súčasná Európa, akými sú sociálne vylúčenie a starnutie populácie.

Zamestnanosť v Európe

Kľúčovou prioritou EÚ je zlepšovanie pracovných príležitostí v Európe. EÚ a členské štáty prijali európsku stratégiu zamestnanosti, ktorej cieľom je vytvorenie väčšieho počtu a lepších pracovných miest, boj s nezamestnanosťou a zvýšenie mobility. Európska stratégia zamestnanosti poskytuje rámec pre koordináciu politík zamestnanosti jednotlivých členských štátov a výmenu informácií.

Zlepšovanie perspektívy každého Európana v oblasti zamestnania je takisto ústredným bodom desaťročnej stratégie EÚ pre hospodársky rast – Európa 2020, ktorá má počas nasledujúceho desaťročia zabezpečiť hospodársky rast. Základným cieľom je do konca desaťročia zaistiť 75% mieru zamestnanosti občanov EÚ vo veku 20 – 64 rokov.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii

Zdravie a dostupnosť vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti sú dôležitými prioritami všetkých Európanov. Väčšina občanov očakáva rýchly a jednoduchý prístup k zdravotnej starostlivosti aj pri cestovaní v rámci EÚ.

Politiky EÚ v oblasti zdravia reagujú na tieto potreby. Európska komisia vytvorila koordinovaný prístup k politike v oblasti zdravia a zaviedla do praxe sériu iniciatív, ktoré dopĺňajú aktivity vnútroštátnych verejných orgánov. Spoločné postupy a ciele EÚ sú zakotvené v programoch a stratégiách EÚ v oblasti zdravia.

Aktuálny program verejného zdravia EÚ má tri základné ciele:

  • zlepšiť ochranu zdravia občanov;
  • podporovať zdravie a zmierňovať nerovnosti v oblasti zdravia;
  • získavať a šíriť informácie a poznatky o zdraví.

Vzdelávanie a odborná príprava v EÚ

Členské štáty majú na starosti vlastné systémy vzdelávania a odbornej prípravy. EÚ však pridáva hodnotu koordinovaním aktivít, ktoré môžu pomôcť naplneniu spoločných cieľov a poskytnúť občanom EÚ väčšie možnosti na celoživotné vzdelávanie a odbornú prípravu.

Na účely realizácie tohto cieľa spolupracuje EÚ s vnútroštátnymi orgánmi a zúčastnenými stranami v oblasti vzdelávania v záujme zlepšovania politík a výmeny najlepších postupov. Okrem toho EÚ riadi celý rad programov  financovania v oblasti vzdelávania odbornej prípravy.

Schengenský priestor

Schengenský priestor vznikol v marci 1995. Zrušil hraničné kontroly v rámci územia signatárskych štátov a vytvoril jednotnú vonkajšiu hranicu, na ktorej musia prebiehať kontroly podľa spoločných pravidiel.

Do roku 2012 podpísalo Schengenskú dohodu 25 európskych krajín. Z nich 22 patrí k členským štátom EÚ:

Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Okrem nich patria do schengenského priestoru aj Island, Nórsko a Švajčiarsko. Do schengenského priestoru nepatrí Spojené kráľovstvo a Írsko.

Doprava v EÚ

Dopravná politika EÚ sa sústreďuje na odstránenie prekážok medzi členskými štátmi, čo umožňuje rýchlejší a lacnejších pohyb občanov a tovarov cez hranice. Cieľom je poskytnúť čisté, bezpečné a efektívne cestovanie v rámci Európy a zároveň posilniť vnútorný trh pre voľný pohyb tovarov a osôb. EÚ je tiež zástancom práv cestujúcich.

Letecká doprava a práva cestujúcich

Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave znamenalo pre cestujúcich zníženie cestovných nákladov a väčší výber prepravcov a služieb. EÚ vytvorila aj súbor práv na spravodlivé zaobchádzanie s cestujúcimi.

V prípade problémov s letmi, ktoré odchádzajú z krajiny EÚ alebo prichádzajú do krajiny EÚ, a sú realizované prepravcom zaregistrovaným v EÚ (alebo na Islande, v Nórsku alebo vo Švajčiarsku) cestujúci disponujú súborom práv stanovených EÚ a môžu mať nárok na náhradu výdavkov alebo odškodnenie.

V prípade odoprenia nástupu do lietadla, veľkého meškania letu (viac ako 5 hodín), zrušenia letu alebo nadmerných rezervácií má cestujúci právo na výber medzi presmerovaním do miesta konečného určenia a vrátením sumy letenky. V prípade výberu vrátenia sumy letenky sa cestujúci vzdáva práva na ďalšie cestovanie, pomoc alebo presmerovanie zabezpečené leteckou spoločnosťou.

Letecká spoločnosť je povinná vždy informovať cestujúcich o ich právach a o dôvode odoprenia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo veľkého meškania (viac ako 2 hodiny). V závislosti od vzdialenosti a dĺžky meškania má cestujúci nárok na občerstvenie, stravu, komunikáciu (napr. bezplatný telefonický hovor) a ubytovanie cez noc.

V závislosti od dĺžky letu má cestujúci v prípade odoprenia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo v prípade príletu do miesta konečného určenia s meškaním viac ako 3 hodiny nárok na náhradu vo výške od 250 do 600 EUR.

Práva cestujúcich v železničnej doprave

V prípade meškania alebo zrušenia vášho vlakového spojenia môže vzniknúť cestujúcim nárok na náhradu a majú právo na primerané informácie o meškaní.

V prípade ohlásenia meškania trvajúceho viac ako 1 hodinu (v porovnaní s časom uvedeným na cestovnom lístku) môžu cestujúci:

  • zrušiť cestu a požiadať o okamžitú náhradu plnej ceny lístka (alebo časti cesty, ktorá nebola uskutočnená). O náhradu časti cesty, ktorá už bola uskutočnená, môžu cestujúci požiadať, ak v dôsledku meškania cesta nespĺňa účel;
  • požiadať železničnú spoločnosť o presmerovanie do miesta konečného určenia čo najskôr alebo v neskoršom termíne podľa výberu cestujúceho;
  • napriek meškaniu pokračovať v ceste podľa pôvodného plánu.

Ak sa rozhodnete pokračovať v ceste, máte nárok na náhradu. Ak meškanie trvá 1 až 2 hodiny, máte nárok na náhradu vo výške 25 % z ceny lístka. Ak meškanie trvá viac ako 2 hodiny, máte nárok náhradu na 50 % z ceny lístka. Náhrada musí byť vyplatená do jedného mesiaca od predloženia žiadosti.

4.2 Politický, administratívny a právny systém

Politický systém

Írsko je parlamentná demokracia. Írske zákony vychádzajú z ústavy a môžu byť zmenené len národným referendom.  Smernice Európskeho spoločenstva majú v Írsku právnu moc, tak isto, ako v každej členskej krajine.
Súčasný írsky prezident je Michael D. Higgins, ktorý je hlavou štátu a strážca ústavy. Prezident reprezentuje Írsko doma aj v zahraničí. Ostatné funkcie prezidenta zahrňujú: najvyšší veliteľ obranných síl, podpisuje návrhy zákona, rozpúšťa  Dail ( Dom reprezentantov), aby umožnil všeobecné voľby. V Írsku je moc delená medzi vládu, Oireachtas a súdy.

Administratívny systém

Voľby sa v Írsku konajú najmenej raz za 5 rokov systémom pomerného zastúpenia v rámci všeobecného volebného práva. Leo Varadkar je predsedom vlády ako Taoiseach (Prime Minister).  The Tanaiste  (Deputy Head) je Simon Coveney. Vláda je zložená z 15 jednotlivých ministrov. Taoiseach spolu s Tanaiste a ministrami tvoria Cabinet, ktorý má kolektívnu zodpovednosť za všetky národné rozhodnutia. V Írsku sú rozhodnutia zdieľané medzi vládou a parlamentom. Oireachtas je rozdelený do dvoch “domov” – snemovňa a senát alebo aj horná snemovňa. Snemovňa má 158 členov vedených Taoiseach, vrátane všetkých členov zvolených do vlády írskymi občanmi. Funkcie snemovne zahŕňajú:  1. iniciovanie všetkých zmien v ústave, 2. debatovať návrhy Kabinetu, 3. schvaľovať rozpočet, 4. schvaľovať zákony, 5. debatovať medzinárodné zmluvy. Snemovňa má však väčšiu moc ako Seanad.  The Seanad je zložený zo 6 členov nazvaných senátori. Ich moc je limitovaná a zahŕňa debatovanie a zmeny  vládnych zákonov. Od roku 1990 bola v Írsku pri moci koalícia. Hlavné politické strany v snemovni  Dail Éirean sú Fine Gael, Fianna Fáil, Independent and Sinn Féin. 

Musíte mať najmenej 18 rokov k 15. februáru, teda ku dňu kedy nadobúda účinnosť voličský register, na základe ktorého môžete voliť. Ak ste nadobudli právo byť registrovaný ako volič na základe vašej rezidencie, bude ešte závisieť od typu volieb, v ktorých môžete voliť. Registrujúcej inštitúcii je potrebné predložiť doklad o vašom občianstve, na základe ktorého rozhodnú, ktorých volieb sa môžete zúčastniť.
Právo voliť majú:
-občania Írska vo všetkých voľbách a referende
-občania Veľkej Británie vo voľbách do Dáil, európskych a miestnych voľbách
-občania ďalších krajín EÚ/EHP v európskych a miestnych voľbách
-občania nečlenských krajín EÚ/EHP len v miestnych voľbách

Právny systém

Írska ústava je obsahuje základné pravidlá, na základe ktorých sa Írska republika riadi.
Ústava bola modifikovaná legislatívou, ktorá nasledovala po referende a zodpovedá potrebám meniacej sa spoločnosti. Spravodlivosť v Írsku je vykonávaná súdmi. Sú 4 hlavné súdy:
-The District Court – rieši občianske a trestné prípady
-The Circuit Court –  rieši vážnejšie prípady, ako napr. lúpeže
-The High Court – rieši veľmi závažné prípady
-The Supreme Court – najvyšší súd v Írsku, posledný odvolací súd

Medzi ďalšie súdy patria Special Criminal Court, the Court of Criminal Appeal, the Children’s Court and the Small Claims Court.
Ak narazíte na nejaký právny problém alebo dokonca kupujete dom, resp. začínate podnikať, budete potrebovať kontaktovať právneho zástupcu (solicitor). Ak máte dôvod ísť na súd, váš obhajca pripraví váš prípad pre advokáta. Služby advokáta a obhajcu sa zvyčajne vyžadujú, ak predstupujete pred súd.  Váš advokát koná vo vašom záujme po celý čas. Pojednávanie na súde môže byť veľmi nákladné. Existuje však aj bezplatná právna pomoc pre tých, ktorí sa na ňu kvalifikujú. Pre viac informácií kontaktujte the Legal Aid Board www.legalaidboard.ie.

4.3 Príjmy a dane

Ako zamestnanec ste povinný platiť daň z  príjmu v rámci systému PAYE – Pay As You Earn (plať ako zarábaš). To znamená, že váš zamestnávateľ vypočíta daň z príjmu (Income Tax), univerzálne sociálne odvody (Universal Social Charge – USC ) a tiež odvody na sociálne poistenie (Pay Related Social Insurance – PRSI ) podľa výšky vášho príjmu. Tieto zráža zamestnávateľ z vášho príjmu každý mesiac.

Čistý príjem sa vypočíta z hrubej mzdy po odpočítaní:

1.           dane z príjmu  (Income Tax),
2.           univerzálnych sociálnych odvodov (Universal Social Charge – USC),
3.           odvodov na sociálne poistenie (Pay Related Social Insurance – PRSI).

Keď začnete pracovať v Írsku, kontaktujte čím skôr finančný úrad (Revenue Commissioners) kvôli tzv. Tax Credit Certificate – TCC. TCC vám poskytne rozpis vašich daňových úľav a sadzieb dane pre daň z príjmu a USC odvodov.

Daň z príjmu

Váš nový zamestnávateľ musí zrážať z vášho príjmu daň podľa tzv. systému PAYE (plať ako zarábaš). Aby ste sa uistili, že vám daň zráža z vášho príjmu v správnej výške hneď od začiatku, musíte urobiť nasledovné:

  • dať zamestnávateľovi vaše PPS číslo (Personal Public Service Number). Zamestnávateľ následne oznámi daňovému úradu, že ste začali pracovať,
  • podať si žiadosť o tzv. „the Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point“ vyplnením formulára 12 A, ktorý zašlete na príslušný daňový úrad. Vyžiadajte si tento formulár od zamestnávateľa, ktorý vám taktiež povie, na ktorý daňový úrad ho máte zaslať. Ak formulár zamestnávateľ nemá, môžete ho získať aj na každom daňovom úrade. Kontaktné číslo Lo Call  1890 306706. Najlepšie bude, ak uvedené urobíte čo najskôr po akceptácii pracovnej ponuky, aby ste platili daň v správnej výške a hneď v prvej výplate, hoci je to aj pracovný pomer na kratší úväzok alebo sezónne zamestnanie.

Čo sa stane potom?
Existujú daňové úľavy pre jednotlivcov v rámci systému daňových kreditov. Viac na: www.revenue.ie.
Daňový úrad vám zašle „the Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point“, v ktorom sú detailne uvedené všetky vaše daňové kredity. Daňový úrad taktiež zašle  the Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point vášmu zamestnávateľovi.

Kedy začínate platiť daň z príjmu?
Obyčajne začínate platiť daň od prvého plateného dňa. Výška dane, ktorú platíte, závisí od výšky vášho príjmu a vašich daňových kreditov.

Sadzby dane z príjmu:

20% z prvých

40%

Slobodná osoba

€ 35,300

zostatok

Manželský pár (jeden príjem)

€ 44,300

zostatok

Manželský pár (dva príjmy) až do

€ 70,600*

zostatok

1 rodič/ ovdovený rodič

€ 39,300

zostatok

*rast je limitovaný výškou druhého príjmu

Viac informácií v článku: How your income tax is calculated

Universal Social Charge (USC) je daň platená z vášho príjmu. Vypočíta sa z vášho hrubého príjmu ešte pred akýmikoľvek príspevkami na dôchodok alebo príspevkami na sociálne poistene (PRSI).

Platíte USC, ak váš hrubý príjem je vyšší ako 13 000 € ročne.

Daň z pridanej hodnoty Value Added Tax (VAT) je daň na spotrebiteľské výdavky. Je pridaná k cene viacerých tovarov a služieb. Štandardná VAT je 23 %, hoci existuje zopár výnimiek.

Spotrebné daneExcise Duties sú dane napr. na alkohol a cigarety.

Daň z motorových vozidielMotor Tax  je povinná daň na všetky vozidlá. Výška dane závisí od veľkosti vozidla.

Daň z nadobudnutého majetku a kapitáluCapital Acquisition Tax, Capital Gains Tax, Probate Tax je platená príjemcom daru alebo dedičstva. Nevzťahuje sa na nadobudnutie majetku medzi manželmi a partnermi.

Miestna daň z majetkuLocal Property TAX (LPT)  je daň na všetky rezidenčné majetky v štáte od 1. 7. 2013.

Viac informácií na: www.revenue.ie

4.4 Životné náklady

Náklady na bývanie v Írsku po kríze v roku 2008 klesli, avšak Írsko stále patrí medzi najdrahšie krajiny v eurozóne. Nižšie uvádzame niektoré príklady cien v Dubline:

Nájom (v centre mesta) mesačne za izbu 400 – 1 540 eur
Nájom – prímestská časť – mesačne za izbu: 350 – 1 400 eur
Mesačný lístok na Autobus / LUAS:   170 eur
Trojchodové menu v reštaurácii:  € 25 – 50 eur
Bochník chleba: €1,80
2 litre mlieka: €1.89
1 liter pomarančového džúsu: €2.00
6 vajec: €1.99
Syr (250g) Cheddar  €2,75
Omáčka na cestoviny: €2.95
Cornflakes: €3,99
Pinta  piva Guinness: €5.50
Benzín (1 liter): €1.45

4.5 Ubytovanie

Ak platíte za prenájom ubytovania landlordovi – majiteľovi bytu, ste nájomca. Vaše práva a povinnosti sú upravené zvyčajne v písomnej alebo ústnej zmluve medzi prenajímateľom (landlord) a nájomcom (tenant). Legislatívny rámec upravujúci vzájomné vzťahy je uverejnený v zákone „Landlord and Tenants Acts 1967 – 1994“ a v „Residential Tenancies Act 2004“.

Ceny nájomného ubytovania sa menia v závislosti od toho, v akej časti Írska chcete bývať. Dublin je najdrahším miestom.

Ubytovanie; Výška nájomného za mesiac v Dubline (zariadený apartmán, dom)
1 izbový apartmán                       od   1000 Eur
2 izbový apartmán                       od   1 300 Eur
3 izbový  dom                             od   1650 Eur

Priemerné ceny domov (kúpa)
Dublin (nové domy)                     402.211 Eur
Dublin (ostané domy)                   326.229 Eur

Pre viac informácií o cenách apartmánov a domov v Írsku kontaktujte the Department of Housing, Planning and Local Government: www.housing.gov.ie alebo www.daft.ie.

Verejné služby
Firmy zodpovedné za dodávky plynu, elektriny, vody a telefónnych služieb sú:
Plyn: Bord Gáis Energy www.bordgaisenergy.ie
Elektrina: Electricity Supply Board (ESB) www.esb.ie
Voda: Irish Water www.water.ie 

4.6 Zdravotníctvo

Ak ste občanom EÚ/EHP alebo Švajčiarska a cestujete alebo zostávate v Írsku  máte nárok na bezplatné ošetrenie a hospitalizáciu v prípade choroby alebo úrazu vo verejných nemocniciach patriacich pod Health Service Executive (HSE) a v dobrovoľníckych nemocniciach.

Európska karta zdravotného poistenia  – The European Health Insurance Card (EHIC) vám pomôže získať zdravotnú starostlivosť rýchlo a ľahko. Je dôkazom toho, že ste krytí zdravotným poistením v krajine EÚ/EHP.

Ambulantní pacienti vo verejných nemocniciach majú taktiež zdravotné služby zdarma, avšak v niektorých prípadoch môžu byť spoplatnené, ak pacienti neboli odporučení svojím všeobecným lekárom (GP-General Practitioner). Ak ste v súkromnej nemocnici alebo súkromnej izbe vo verejnej nemocnici, musíte platiť za ošetrenie i hospitalizáciu.  Ak máte uzatvorené súkromné poistenie, môže vám kryť niektoré alebo všetky náklady.
Pre viac informácií o službách nemocníc v Írsku, kontaktujte Citizens information www.citizensinformation.ie.

Úrazy a pohotovosť/nehody

Väčšina všeobecných a niektoré špecializované nemocnice majú úrazové oddelenia, kde sú pacienti ošetrení bez odporúčania všeobecného lekára, avšak tieto služby môžu byť  spoplatnené. Ak však opätovne navštívite toto oddelenie v súvislosti s tou istou chorobou alebo úrazom, nemusíte platiť žiadne ďalšie poplatky.

Bezplatná zdravotná starostlivosť  – zdravotná karta (medical card)

Zdravotnú kartu vydáva the Health Service Executive (HSE) a umožňuje jej držiteľovi určitú zdravotnú starostlivosť bezplatne. Ak je výška vášho príjmu pod stanovenou hranicou, máte nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť  (Medical Card). To, či máte nárok na medical card, zistíte na miestnej pobočke the  Health Service Executive Office. Ak vám je vydaná zdravotná karta, táto zároveň kryje aj vášho partnera a nezaopatrené deti. Viac informácií nájdete na the Health Services Executive Office.

Súkromné zdravotné poistenie

Existuje niekoľko poskytovateľov súkromného zdravotného poistenia v Írsku:
– VHI Healthcare www.vhi.ie
– Laya healthcare www.layahealthcare.ie
– Irish Life Health www.irishlifehealth.ie
– Aviva www.aviva.ie

4.7 Systém vzdelávania

Vzdelanie je povinné pre deti vo veku 6 až 16 rokov alebo pokiaľ ukončia 3 roky stredoškolského vzdelania.
Systém vzdelávania v Írsku pozostáva zo základného, stredoškolského, vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania. Väčšina detí v Írsku začína chodiť do školy už vo veku 4 rokov. Štátom podporované vzdelanie je na všetkých stupňoch, pokiaľ nejde o súkromné vzdelávanie.

Predškolské vzdelávanie – Pre-school education je zvyčajne poskytované súkromnými prevádzkovateľmi. Niektoré predškolské iniciatívy zamerané na deti v ohrození sú podporované inštitúciou the Department of Education and Skills www.education.ie

Základné vzdelávanie – (Primary – first level education)
Deti nemusia navštevovať školu pred dovŕšením veku 6 rokov, ale je bežné, keď začnú chodiť do školy od septembra nasledujúceho po dovŕšení 4. narodenín. Deti vo veku 4 a 5 rokov sú zapísané do tzv. junior alebo senior tried.
Základné školy sú väčšinou v súkromnom vlastníctve cirkevných spoločenstiev alebo výborov členov správnej rady, avšak sú podporované štátom.

Stredoškolské vzdelávanie
Je poskytované rôznymi typmi škôl: Sú to: stredné odborné, učňovské, komunitné všeobecné školy. Stredoškolské vzdelávanie pozostáva z trojročného junior cyklu, po ktorom nasleduje dvoj alebo trojročný senior cyklus, ktorý závisí od toho, či voliteľný prechodný rok nasleduje po juniorských skúškach, tzv. Junior Certificate examination. Študenti vo všeobecnosti končia juniorský cyklus v 12. roku. Junior Certificate sa robí po troch rokoch.

Terciárne vzdelávanie
Pozostáva z rôznych sektorov: univerzity, technologické inštitúty, vyššie stredné školy vzdelávania, ktoré sú financované štátom. Oproti tomu funguje množstvo nezávislých súkromných vyšších stredných škôl.
V Írsku je 7 univerzít a sú autonómne a samosprávne. Ponúkajú bakalárske, inžinierske/magisterské alebo doktorandské štúdia.

Technologický sektor tvoria technologické inštitúty ponúkajúce študijné programy v oblasti obchodu a podnikania, vedy, strojárstva, lingvistiky a hudby s možnosťou získania certifikátu, diplomu alebo titulu. Za sektor zodpovedá Department of Education and Skills.
Existuje 5 vyšších stredných škôl vzdelávania špecializujúcich sa na učiteľstvo na prvom stupni vzdelávania. Ponúkajú trojročné bakalárske štúdium a 18 mesačné postgraduálne štúdium.

Ďalšie vzdelávanie a vzdelávanie dospelých
Ďalšie vzdelávanie pozostáva zo vzdelávania a výcviku, ktoré nasleduje po stredoškolskom vzdelávaní, avšak nie je súčasťou terciárneho vzdelávania.
Patria tu programy ako kurzy pre „Post-Leaving Certificate, schémy a tréningy pre výber povolania, večerné kurzy pre dospelých a pod.

Užitočné odkazy:

Department of Education and Skills: www.education.ie
Zoznam univerzít v Írsku: www.educationinireland.com
Citizens Information: https://www.citizensinformation.ie/en/education/

4.8 Kultúrny a spoločenský život

Írsko má 2 oficiálne úradné jazyky – írsky (Gaelic) a anglický.
Deň Sv. Patricka (17. marec) je írskym oficiálnym národným dňom. Je zároveň i národným sviatkom a prehliadkovým festivalom vo všetkých mestách v krajine.

Írska krajina má veľa prírodných krás a pamiatok historického významu, ktoré ovplyvnili umelecké, kultúrne a literárne diela za celé stáročia. Web stránka Heritage Ireland www.heritageireland.ie vás oboznámi s mnohými atrakciami írskeho dedičstva.

Hudba je zaujímavou súčasťou írskej kultúry, od tradičnej írskej, cez balady, až po najpopulárnejšie írske skupiny, ako napr. U2, Van Morrison a The Corrs. Tanec bol taktiež odnedávna spätý s írskou kultúrou a tradičný tanec zažil svoju renesanciu v podobe úspechu Riverdance.

Írske krčmičky alebo puby sú obľúbeným spoločenským miestom. V Írsku je viac ako 10,000 „pubov“ ponúkajúcich tradičnú i modernú hudbu a jedlo. Všetky puby a reštaurácie sú nefajčiarske.

Gaelic futbal, hurling and camogie sú veľmi populárne športy nielen v Írsku ale aj medzi írskou komunitou v zahraničí. Rybolov, plachtárstvo, konské dostihy, streľba, windsurfing, turistika sú taktiež veľmi podporované a uznávané.

Mena
Írska republika je členom eurozóny používajúca menu Euro.

4.9 Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtie)

Narodenie – registrácia
Musíte zaregistrovať narodenie vášho dieťaťa najneskôr do 3 mesiacov od jeho narodenia. Okrem registrácie, ktorá je zákonom povinná, budete potrebovať pre zapísanie dieťaťa do školy či pri žiadosti o vydanie pasu a pod. aj rodný list. Kvôli nároku na prídavok na dieťa budete kontaktovaní automaticky hneď ako zaregistrujete narodenie dieťaťa. Rodný list obsahuje informácie o dieťati a rodičoch, ktoré sa uvedú pri registrácii, takže je dôležité, aby boli presné. Nie je jednoduché zmeniť informácie po prvotnej registrácii.

Sobáš
Minimálny vek na uzavretie manželstva je 18 rokov. Od 5. novembra 2007 každý, kto sa chce zosobášiť v Írsku, musí najmenej 3 mesiace pred sobášom túto skutočnosť oznámiť príslušnému registračnému úradu (Registrar) osobne, bez ohľadu na to, či ide o Íra alebo nie.  Existuje niekoľko legálnych možností uzavretia manželstva, cirkevný alebo civilný.  Obdržíte formulár „Marriage Registration Form (MRF) po oznámení sobáša na príslušnom registračnom úrade. Toto vám dáva oprávnenie zosobášiť sa. Formulár odovzdáte tomu kto vykoná váš sobášny obrad. Po obrade odovzdáte vyplnený  MRF na registračný úrad do jedného mesiaca od konania sobáša, aby sa tento mohol zaregistrovať.

Úmrtie
Úmrtie sa registruje taktiež na príslušnom registračnom úrade (Registrar office). Ak k úmrtiu došlo mimo nemocnice, je povinnosťou najbližších príbuzných túto skutočnosť oznámiť. Obhliadajúci lekár vám vystaví správu o úmrtí, ktorú musíte predložiť na úrade pri ohlásení úmrtia. Nahlásenie tejto skutočnosti je v Írsku bez poplatkov.

Pre viac informácií o registrovaní narodenia dieťaťa, sobáša alebo úmrtia kontaktujte General Register Office.

4.10 Doprava

Verejnú autobusovú dopravu prevádzkuje the Department of Transport. Existuje viac foriem verejnej autobusovej dopravy v Írsku: štátna a súkromná. Coras Iompair Éireann (CIE – www.cie.ie) je štátna spoločnosť, ktorá poskytuje širokú paletu služieb v rámci celého Írska.

Bus Éireann
Bus Éireann www.buseireann.ie poskytuje služby na rôznych trasách. Ponúka medzimestskú i miestnu dopravu.

Dublin Bus
Dublin Bus www.dublinbus.ie premáva v centre Dublinu o jeho okrajových častiach. Okrem toho ponúka i služby Railink, School link, Airlink, Nitelink a prípoje na DART. Dublin Bus premáva i medzi centrom mesta a letiskom, cez Busáras, Connolly Rail Station a Heuston Rail Station.

Iarnród Éireann
Iarnród Éireann www.irishrail.ie, je pridružená spoločnosť k štátnej the Coras Iompair Éireann (CIÉ), a je zodpovedná za prevádzkovanie železničnej dopravy. Patrí po správu the  Department of Transport, Tourism and Sport. Ponúka medzimestskú i miestnu dopravu, zahrňujúcu DART v  Dubline a Arrow service z Dublinu do Kildare.

LUAS
Ďalšou železničnou dopravou je Luas www.luas.ie. Pre viac informácií o grafikone, zastávkach, cenách a pod. kontaktuje ich web stránky.

5. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Írsku

Social welfare system in Ireland

Aktualizované: 30.9.2019