Prejsť na obsah

Životné a pracovné podmienky v Holandsku

1. HĽADANIE PRÁCE

1.1 Ako si nájsť prácu

Existuje veľa možností, ako si hľadať zamestnanie v “krajine tulipánov”. Pestrú ponuku práce do Holandska nájdete aj na našom webe. Viac ako 60% všetkých voľných miest sa obsadzuje neformálne, takže šancu získať pracovné miesto si zvýšite (aj) Vašimi dobrými kontaktmi. Často využívanými spôsobmi hľadania pracovných ponúk sú:
• UWV (verejné služby zamestnanosti/Úrad zamestnaneckého poistenia)
Poskytujú uchádzačom poradenské a asistenčné služby pri hľadaní zamestnania, nie je povinné registrovať sa.
• Pracovné/Náborové agentúry, Agentúry dočasného zamestnávania
V Holandsku je aktívnych veľa špecializovaných agentúr práce, o. i. aj súkromné (tzv. „lovci mozgov“), ktoré uchádzačov podrobujú psychologickým alebo hodnotiacim testom. Popri klasickej dočasnej práci sa čoraz viac využíva aj preraďovanie zamestnancov. Touto metódou si spoločnosti snažia udržať najmä zazmluvnených (IT) odborníkov.
• Inzeráty s pracovnými ponukami
Informácie o voľných miestach môžete nájsť aj v holandských novinách, najviac ponúk nájdete v sobotňajších vydaniach celoštátnych denníkov.
– NRC Handelsblad : manažérske/vedúce pozície.
– De Volkskrant : verejný sektor/úradnícke pozície, akademické/medicínske pozície.
– De Telegraaf a Algemeen Dagblad : voľné ponuky z komerčnej sféry.
– Regionálne noviny.
• Internet
Je bežné využívať on-line žiadosti na webových stránkach spoločností či databázy životopisov, akou je EURES. Prostredníctvom týchto databáz zamestnávatelia získavajú uchádzačov. Ak viete holandsky, pomôcť Vám môže stránka Werkzoekenden (Home) | werk.nl (UWV).
• Burzy práce
Burzy práce sú čoraz obľúbenejšie, organizujú ich:
– UWV služby zamestnanosti,
– pracovné agentúry,
– vysoké školy a univerzity.
O dátumoch a miestach konania sa dozviete z webstránok týchto organizácií.

Veľmi dobrým a praktickým zdrojom informácií je stránka Working and living in the Netherlands | Work in NL

1.2 Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Pokiaľ ide o žiadosti, má Holandsko vlastné nepísané pravidlá. Nižšie sú uvedené informácie, ktoré Vám môžu byť nápomocné pri uchádzaní sa o prácu.
O spôsoboch uchádzania sa o zamestnanie možno povedať, že:

 • sa líšia podľa druhu práce, ktorú hľadáte,
 • v prípade poľnohospodárskych a nízko kvalifikovaných pozícií sa predpokladá osobný kontakt so zamestnávateľom,
 • žiadosti zo zahraničia sú spravidla v písomnej forme,
 • pri stredne a vysokokvalifikovaných pozíciách je štandardná na stroji/PC napísaná žiadosť spolu s priloženým CV,
 • nie je neobvyklé spoločnosť vopred telefonicky kontaktovať; avšak ešte predtým si pripravte zopár jasne sformulovaných otázok,
 • holandskí zamestnávatelia reagujú zvyčajne veľmi rýchlo, ak ste sa ale ani po 14 dňoch nič nedozvedeli, skontaktujte sa so spoločnosťou telefonicky.

Lepší dojem urobí žiadosť, ktorá:

 • je napísaná v holandskom jazyku (pokiaľ nie je uvedené inak),
 • je napísaná na stroji/PC,
 • je stručná a výstižná, ale súčasne vecná a odborná,
 • je napísaná na jednom bielom liste papiera veľkosti A4.

Štruktúra žiadosti má byť nasledovná:

 • najskôr by ste mali uviesť dôvody, pre ktoré sa o danú pozíciu uchádzate,
 • následne zdôraznite, prečo ste vhodný kandidát, a čo je Váš motivačný faktor pre výkon tejto pracovnej činnosti – pre holandských zamestnávateľov je motivácia jedným z najdôležitejších selektívnych kritérií,
 • napokon prejavte záujem zúčastniť sa pohovoru za účelom osobného odôvodnenia Vašej žiadosti.

Životopis (CV) by mal:

 • byť vecný a profesionálny,
 • mať rozsah maximálne 2 strany (formát A4),
 • obsahovať iba (osobné) údaje/dáta, formulované čo najkonkrétnejšie,
 • byť prispôsobený danej pracovnej pozícii.

Informácie v životopise by mali byť v nasledujúcom poradí:

1. osobné údaje,
2. vzdelanie (vrátane relevantných kurzov; presne uviesť dátumy začiatku a ukončenia, začnite posledne absolvovaným vzdelaním a uveďte, ak máte diplom),
3. pracovná skúsenosť (s uvedením presných dátumov jej začiatku a ukončenia), začnite poslednou pozíciou, uvádzajte zamestnávateľa, ako aj okruh úloh, ktoré ste vykonávali,
4. záľuby a dobrovoľná činnosť.

Referencie a kópie diplomov nemusíte prikladať, ale zoberte si ich so sebou na pohovor. Predovšetkým uchádzači s dlhoročnou praxou využívajú tzv. Resumé, ktoré sú ale výhodné aj pre lovcov mozgov. Charakteristické pre ne je, že zvyčajne:

– sú kratšie a výstižnejšie,
– začínajú opisom typu práce, o ktorú sa zaujímate,
– sú o niečo subjektívnejšie do tej miery, že niektoré body môžete viac zvýrazniť oproti iným,
– obsahujú menej presných dátumov, keďže uvádzate iba tie údaje, ktoré odôvodňujú Vašu  žiadosť, robia ju relevantnou pre danú pozíciu.
Resumé môže mať historickú, analytickú, chronologickú, funkčnú alebo kreatívnu formu.

Formuláre žiadostí

Využívajú sa hlavne pri veľkých zamestnávateľoch, a vtedy, keď sa uchádzate on-line. Pre výberové pohovory v Holandsku je typické, že:

– dôraz sa kladie na Vašu motiváciu, prečo ste sa rozhodli práve pre toto miesto v tejto spoločnosti?,
– je výhodou, ak viete vymenovať niektoré Vaše kladné i menej pozitívne schopnosti/vlastnosti, a príkladmi ich vysvetliť,
– rozhovor bude s Vami robiť jedna alebo dve osoby, štandardom je však viac rozhovorov (2 až 3),
– spravidla na konci interview budete mať možnosť položiť otázky, preto sa na to vopred pripravte.

Žiadosti z vlastnej iniciatívy

Žiadosti z vlastnej iniciatívy sú v Holandsku veľmi časté – nie je totiž neobvyklé spoločnosť vopred kontaktovať telefonicky, či už ide o tieto alebo cielené žiadosti. Ešte predtým si ale pripravte niekoľko jasne sformulovaných otázok.

Informácie o spoločnostiach môžete získať z viacerých zdrojov:

– obchodné komory,
– ambasáda alebo konzulát Vašej domovskej krajiny,
– ročenky (napr. „ON Jaarboek“ und das „Intermediair jaarboek“).

2. PRESŤAHOVANIE SA DO INEJ KRAJINY

2.1 Pohyb tovarov a kapitálu

Voľný pohyb tovaru v rámci jednotného európskeho trhu je jedným z najväčších úspechov EÚ.
Odstránenie vnútroštátnych prekážok voľného pohybu tovaru v rámci EÚ je jednou zo zásad zakotvených v zmluvách EÚ. Z tradične protekcionistického hľadiska krajiny EÚ neustále zrušujú obmedzenia, aby vytvorili „spoločný“ alebo jednotný trh. Tento záväzok vytvoriť európsky obchodný priestor bez hraníc viedol k vytvoreniu väčšieho bohatstva a nových pracovných miest a globálne vytvoril EÚ ako svetový obchodný hráč popri Spojených štátoch a Japonsku.
Napriek záväzku Európy odstrániť všetky prekážky vnútorného obchodu neboli harmonizované všetky odvetvia hospodárstva. Európska únia sa rozhodla regulovať na európskej úrovni odvetvia, ktoré by mohli predstavovať väčšie riziko pre európskych občanov – napríklad farmaceutiká alebo stavebné výrobky. Väčšina výrobkov (považovaných za „nižšie riziko“) podlieha uplatňovaniu tzv. Zásady vzájomného uznávania, čo znamená, že v zásade sa s každým výrobkom, ktorý sa legálne vyrába alebo uvádza na trh v jednom z členských štátov, môže voľne pohybovať a obchodovať v rámci neho. vnútorný trh EÚ.

Obmedzenia voľného pohybu tovaru
Zmluva o EÚ poskytuje členským štátom právo stanoviť obmedzenia voľného pohybu tovaru, ak existuje konkrétny spoločný záujem, ako je napríklad ochrana životného prostredia, zdravie občanov alebo verejná politika. To napríklad znamená, že ak vnútroštátne orgány členského štátu považujú dovoz výrobku za potenciálne ohrozenie verejného zdravia, verejnej morálky alebo verejného poriadku, môžu odmietnuť alebo obmedziť prístup na svoj trh. Príkladmi takýchto výrobkov sú geneticky modifikované potraviny alebo určité energetické nápoje.

Aj keď vo všeobecnosti nie sú žiadne obmedzenia na nákup tovaru v inom členskom štáte, pokiaľ sú určené na osobné použitie, pre určité kategórie výrobkov, ako sú alkohol a tabak, existuje rad európskych obmedzení.

Voľný pohyb kapitálu
Ďalšou podstatnou podmienkou fungovania vnútorného trhu je voľný pohyb kapitálu. Je jednou zo štyroch základných slobôd zaručených právnymi predpismi EÚ a predstavuje základ integrácie európskych finančných trhov. Európania teraz môžu spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.
Liberalizácia kapitálových trhov má zásadný význam v procese hospodárskej a menovej integrácie v EÚ. Bol to prvý krok k vytvoreniu Európskej hospodárskej a menovej únie (EMU) a spoločnej meny euro.Výhody
Zásada voľného pohybu kapitálu nielen zvyšuje efektívnosť finančných trhov v Únii, ale prináša aj množstvo výhod pre občanov EÚ. Jednotlivci môžu vykonávať veľké množstvo finančných operácií v rámci EÚ bez väčších obmedzení. Napríklad, jednotlivci môžu, s niekoľkými obmedzeniami,
1. ľahko si otvoriť bankový účet,
2. kúpiť akcie,
3. investovať alebo
4. kúpiť nehnuteľnosti v inom členskom štáte. Spoločnosti EÚ môžu investovať, vlastniť a riadiť ďalšie európske podniky.Výnimky
Určité výnimky z tejto zásady platia tak v členských štátoch, ako aj v tretích krajinách. Týka sa to najmä daní, obozretného dohľadu, aspektov verejnej politiky, prania špinavých peňazí a finančných sankcií dohodnutých v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ.

Európska komisia naďalej pracuje na dokončení voľného trhu finančných služieb prostredníctvom zavádzania nových stratégií finančnej integrácie s cieľom uľahčiť občanom a spoločnostiam spravovať svoje peniaze v rámci EÚ. 

2.2 Hľadanie ubytovania

Nie je vždy jednoduché nájsť si v Holandsku ubytovanie. Predovšetkým v oblasti Randstad (územie v okolí Amsterdamu, Haagu, Rotterdamu a Utrechtu) je situácia ešte náročnejšia. Rovnako v univerzitných mestách, ako sú Leiden a Groningen, je komplikované nájsť si (cenovo výhodné) ubytovanie, či už vo forme nájomného alebo priamej kúpy.

Prenájom bývania
Prenájom bývania je v Holandsku bežný. Môžete si ho začať hľadať aj tak, že o relevantné informácie požiadate miestny úrad, na ktorom sa dozviete o platných zákonoch a o jednotlivých bytových spoločnostiach, kde Vás môžu zaregistrovať ako nájomníka.

Nájomné sa obvykle skladá z dvoch častí. Prvou časťou je základné nájomné. Druhá sa skladá z poplatkov za služby. Pre každé obydlie je dohodnuté maximálne nájomné. Maximálny nájom sa vypočíta pomocou bodového systému. V Holandsku je ubytovanie dostupné prostredníctvom súkromného sektora (napr. Realitné kancelárie) alebo vo forme sociálneho nájomného ubytovania (bytové korporácie). V mestskej aglomerácii Randstad v západnom Holandsku nájom súkromného sektora výrazne presahuje 1 000 EUR mesačne a často nezahŕňa poplatky za služby vrátane plynu, vody a osvetlenia.

Mimo tohto regiónu môžete očakávať, že budete platiť mesačné nájomné vo výške od 500 EUR do 850 EUR s výnimkou poplatkov za služby v závislosti od faktorov, vrátane typu (byt, rodinné bývanie atď.) a veľkosti ubytovania (počet m2).
Bytové korporácie podliehajú maximálnemu štandardu nájmu. Toto je percento, o ktoré môže priemerné nájomné vypočítané na základe všetkých ubytovaní konkrétnej spoločnosti k 1. júlu vzrásť. Maximálny štandard prenájmu je tiež určený mierou inflácie za predchádzajúci rok.
Poplatky za služby sú poplatky hradené nájomníkom nad rámec (základného) nájmu. Mnohí nájomníci platia mesačné zálohy na tieto poplatky za služby. Na oplátku poskytne prenajímateľ špecifické služby uvedené v nájme. Napríklad nájomca môže platiť za plyn, vodu a elektrinu alebo za upratovanie spoločných priestorov, ako sú schodiská. Prenajímateľ je povinný poskytnúť ročnú správu o zaplatení poplatkov za služby. Na základe tohto vyhlásenia je možné vypočítať poplatky za služby, ktoré má zaplatiť nájomca. Tieto poplatky sa potom môžu kompenzovať zaplatenými zálohami.

Kúpa nehnuteľnosti
Za účelom kúpy nehnuteľnosti by ste sa mali obrátiť osobne na realitné kancelárie, alebo sledovať ich webstránky, či inzeráty v novinách.
Informácie o hypotekárnych pôžičkách poskytujú banky, iní poskytovatelia hypoték a hypotekárni poradcovia. Splatnosť hypoték je stanovená vo všeobecnosti na 30 rokov, je však možné dohodnúť si aj iné obdobie.

Máte nárok na daňovú úľavu z úrokov za hypotekárne platby za nehnuteľnosti (zaplatené úroky sú každoročne odpočítateľné z daňového dlhu). Kúpou nehnuteľnosti sa na Vás vzťahuje povinnosť platiť pozemkovú daň vo výške 2%, pokiaľ ale nejde o nadobudnutie novostavby.
Priemerná cena domu v januári 2019 bola cez 300 000 €. Priemerné ceny sú najnižšie v East Groningen a Limburg. Najnižšia priemerná cena je približne 158 000 €. V strednej a západnej časti Holandska je najvyššia cena vyššia ako 910 000 €.
A nakoniec, priemerná cena bytov na vnútroštátnej úrovni je 195 000 EUR až 208 000 EUR, ale zvyšuje sa.
Na začiatku roku 2019 stále rástol tlak na trhu s nehnuteľnosťami, zlepšujúca sa ekonomika a nízke úrokové sadzby naďalej zvyšujú ceny. Vyššie uvedené ceny sú iba orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od miesta a typu bývania.

2.3 Hľadanie školy

Na internetovej stránke Ministerstva pre vzdelávanie, kultúru a vedu nájdete informácie o systéme vzdelávania v Holandsku – jeho štruktúru, financovanie, riadenie, dohľad nad kvalitou, ako i o postavení, ktoré zaujíma vo vedomostnej spoločnosti.
Na stránke Laat ict werken voor het onderwijs (kennisnet.nl), dostupnej iba v holandčine, nájdete medzi informáciami pre rodičov (ouders) všeobecne prístupné zoznamy škôl, obsahujúce rozsiahly prehľad jednotlivých zariadení s uvedením ich webových stránok.

2.4 Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

Uplatňovanie princípu voľného pohybu osôb je jedným zo základných pilierov nášho budovania Európy, a znamená zavedenie sérií praktických pravidiel s cieľom zabezpečiť, aby občania mohli slobodne a jednoducho cestovať do každého členského štátu Európskej únie. Cestovanie po EÚ vlastným automobilom sa stalo oveľa menej problematické. Európska komisia stanovila súbor spoločných nariadení upravujúcich vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia automobilov a možnosť registrácie Vášho automobilu v hostiteľskej krajine.

Váš vodičský preukaz v EÚ
V súčasnosti neexistuje spoločný vodičský preukaz EÚ, ale jej členské štáty zaviedli vzor vodičského preukazu Spoločenstva. Tento spoločný model zaisťuje, že vodičské preukazy vydané rôznymi krajinami EÚ sú ľahko rozpoznateľné v ostatných členských štátoch. Všeobecne sa uplatňuje princíp vzájomného uznávania. Preukaz je vydaný v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ale mal by zahŕňať ustanovenia týkajúce sa vzoru spoločenstva, ako sú základné podmienky pre vydanie preukazu.
Ak sa občan EÚ usadí v inom členskom štáte, nie je nutné meniť vodičský preukaz, aj keď mnohí tak robia z praktických dôvodov. Niektoré členské štáty okrem toho požadujú, aby boli dodatočné údaje zapísané do preukazu z dôvodu splnenia určitých administratívnych požiadaviek. V prípade skončenia platnosti, straty alebo odcudzenia, nový vodičský preukaz môže byť vydaný v členskom štáte pobytu, v súlade s vnútroštátnymi podmienkami. Občania by mali kontaktovať príslušné orgány.

Registrácia Vášho automobilu v hostiteľskej krajine
V prípade, že máte bydlisko v inom členskom štáte EÚ a šoférujete tu Váš automobil viac ako šesť mesiacov, budete ho musieť na miestnom úrade zaregistrovať a zaplatiť registračnú daň hostiteľskej krajiny.

Poistenie vozidla
Občania EÚ môžu svoj automobil poistiť v ktorejkoľvek krajine EÚ, pokiaľ má vybratá poisťovňa licenciu hostiteľského vnútroštátneho orgánu vystavovať príslušné poistné zmluvy. Spoločnosť sídliaca v inom členskom štáte je oprávnená uzavrieť poistku povinnej občianskoprávnej zodpovednosti len pri splnení istých podmienok. Poistenie bude platné v celej Únii bez ohľadu na to, kde dôjde k nehode.

Dane
Daň z pridanej hodnoty na motorové vozidlá sa zvyčajne uhrádza v krajine ich kúpy, aj keď za určitých podmienok sa môže platiť v cieľovej krajine.
Ďalšie informácie o pravidlách, ktoré platia, keď je vozidlo získané v jednom členskom štáte EÚ, a má byť zaregistrované v inom štáte Únie, sú k dispozícii na odkaze “Daň z motorových vozidiel”, Belastingdienst Nederland

2.5 Postupy registrácie a povolenie na pobyt

Ak ste občanom jedného z ČŠ EÚ/EHP alebo Švajčiarska a chcete ísť do Holandska, platia pre Vás nasledujúce postupy a smernice:
– registrácia na miestnom úrade príslušnom pre Vaše bydlisko,
– ak plánujete ostať dlhšie ako 4 mesiace, alebo požadujete občianske služobné číslo, dohodnite si schôdzku na jednom z miestnych úradov.

V rámci pobytu každopádne potrebujete:
– platný cestovný pas, alebo iný platný cestovný dokument,
– dostatok prostriedkov na pokrytie Vašich životných nákladov,
– doklad zdravotného poistenia (bližšie v časti 4.6 Zdravotné poistenie).

Zmluva o ES vymenúva nasledujúce situácie ako dôvody pobytu:
– práca,
– štúdium,
– žiadna ekonomická činnosť,
– pobyt ako rodinný príslušník občana EÚ.

Hoci pri pobyte kratšom ako 3 mesiace vo všeobecnosti nepotrebujete dokument, ktorý ho osvedčuje, potvrdenie o registrácii na IND od Vás môžu počas tohto obdobia požadovať napríklad banky alebo Daňová a colná správa.

2.6 Kontrolný zoznam pred vaším príchodom do novej krajiny a po ňom

Pred presťahovaním sa do novej krajiny pobytu sa uistite, že máte:
– (dočasné) ubytovanie,
– dostatok finančných prostriedkov počas prvého mesiaca,
– správne dokumenty:
– platný cestovný pas EÚ/občiansky preukaz,
– európsky preukaz zdravotného poistenia,
– formulár PDU1 alebo PDU2,
– formulár A1, ak ste vyslaný pracovník
– všeobecné informácie o Vašej novej krajine pobytu.

Po príchode do Holandska:
– prihláste sa na miestnom úrade, pod ktorý patrí Vaše nové miesto pobytu,
– požiadajte miestny úrad o pridelenie registračného čísla, tzv. Burger Service Nummer –  BSN,
– prihláste sa na UWV, ak žiadate export dávok
– otvorte si bankový účet.

Cezhraničné dochádzanie
Ak žijete v Nemecku alebo Belgicku a pracujete každý deň v Holandsku, alebo naopak, na rozdiel od niekoho, kto emigruje, musíte riešiť zákony a predpisy v dvoch rôznych krajinách.Viac informácií o cezhraničnej práci a dôsledkoch v oblastiach zahrňujúcich vaše sociálne zabezpečenie, daňovú povinnosť a dôchodok, môžete získať napríklad z hraničných informačných miest (Grensinfopunt | Grensinfopunt (GIPs))
Môžete sa tiež skontaktovať s cezhraničnými EURES poradcami na Agentur für Arbeit alebo ZAV (Nemecko), VDAB, Le Forem alebo Actiris (Belgicko) alebo UWV (Holandsko).

3. PRACOVNÉ PODMIENKY

3.1 Prehľad pracovných podmienok v Európe

Kvalita práce a zamestnania – zásadná otázka so silným hospodárskym a humanitárnym vplyvom.
Dobré pracovné podmienky sú dôležité pre blaho európskych pracovníkov.
– prispievajú k fyzickému a psychickému blahu Európanov a
– prispievajú k hospodárskej výkonnosti EÚ.

Z humanitárneho hľadiska má kvalita pracovného prostredia silný vplyv na celkovú spokojnosť európskych pracovníkov s prácou a životom.
Z hospodárskeho hľadiska sú vysokokvalitné pracovné podmienky hnacou silou hospodárskeho rastu a základom pre konkurenčné postavenie Európskej únie. Vysoká spokojnosť s prácou je dôležitým faktorom na dosiahnutie vysokej produktivity hospodárstva EÚ.
Pre Európsku úniu je preto kľúčovou otázkou podpora vytvárania a udržiavania udržateľného a príjemného pracovného prostredia – také, ktoré podporuje zdravie a pohodu európskych zamestnancov a vytvára dobrú rovnováhu medzi pracovným a mimopracovným časom.

Zlepšovanie pracovných podmienok v Európe: dôležitý cieľ Európskej únie.
Prioritou EÚ je zabezpečenie priaznivých pracovných podmienok pre európskych občanov. Európska únia preto spolupracuje s vládami jednotlivých štátov na zabezpečení príjemného a bezpečného prostredia na pracovisku. Podpora členským štátom sa poskytuje prostredníctvom:
– výmeny skúseností medzi rôznymi krajinami a spoločné akcie
– stanovenia minimálnych požiadaviek na pracovné podmienky a zdravie a bezpečnosť pri práci, ktoré sa majú uplatňovať v celej Európskej únii

Kritériá kvality práce a zamestnania
Na dosiahnutie udržateľných pracovných podmienok je dôležité určiť hlavné charakteristiky priaznivého pracovného prostredia, a tým aj kritériá kvality pracovných podmienok.
Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) v Dubline je agentúra EÚ, ktorá poskytuje informácie, rady a odborné znalosti o životných a pracovných podmienkach, ako to napovedá názov. Táto agentúra stanovila niekoľko kritérií kvality zamestnania a kvality zamestnania, medzi ktoré patria:
– zdravie a pohodu na pracovisku – to sú zásadné kritériá, pretože dobré pracovné podmienky predpokladajú prevenciu zdravotných problémov na pracovisku, zníženie vystavenia riziku a zlepšenie organizácie práce
– zosúladenie pracovného a nepracovného života – občania by mali mať možnosť nájsť rovnováhu medzi časom stráveným v práci a vo voľnom čase
– rozvoj zručností – kvalitné zamestnanie poskytuje možnosti odbornej prípravy, zlepšovania a kariérneho postupu
Práca nadácie Eurofound prispieva k plánovaniu a navrhovaniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe.

Zdravie a bezpečnosť pri práci
Európska komisia podnikla širokú škálu aktivít na podporu zdravého pracovného prostredia v členských štátoch EÚ.Okrem iného vypracovala Stratégiu Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na obdobie rokov 2007 – 2012 s pomocou vnútroštátnych orgánov, sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií. Zameriava sa na podporu medzinárodnej spolupráce a nevyhnutnosť silnej kultúry prevencie.

Cieľom politiky Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci je dlhodobé zlepšovanie životných podmienok pracovníkov EÚ. Zohľadňuje fyzický, morálny a sociálny rozmer pracovných podmienok, ako aj nové výzvy, ktoré so sebou prináša rozšírenie Európskej únie o krajiny strednej a východnej Európy. Zavedenie noriem EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci výrazne prispelo k zlepšeniu situácie pracovníkov v týchto krajinách.

Zlepšenie pracovných podmienok stanovením minimálnych požiadaviek spoločných pre všetky krajiny EÚ
Zlepšenie životných a pracovných podmienok v členských štátoch EÚ do značnej miery závisí od stanovenia spoločných pracovných noriem.Pracovné zákony a nariadenia EÚ stanovili minimálne požiadavky na udržateľné pracovné prostredie a teraz sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch. Zlepšenie týchto noriem posilnilo práva pracovníkov a je jedným z hlavných úspechov sociálnej politiky EÚ.

3.2 Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Dôležitosť transparentnosti a vzájomného uznávania diplomov ako zásadného doplnku voľného pohybu pracovníkov.

Možnosť získať uznanie kvalifikácie a schopností môže zohrávať rozhodujúcu úlohu pri rozhodovaní o začatí práce v inej krajine EÚ. Je preto potrebné vyvinúť európsky systém, ktorý zaručí vzájomné uznávanie odborných spôsobilostí v rôznych členských štátoch. Len taký systém zabezpečí, že nedostatočné uznávanie odbornej kvalifikácie sa stane prekážkou mobility pracovníkov v rámci EÚ.

Hlavné zásady uznávania odborných kvalifikácií v EÚ
V zásade by každý občan EÚ mal mať možnosť slobodne vykonávať svoje povolanie v ktoromkoľvek členskom štáte. Praktickému vykonávaniu tejto zásady bohužiaľ často bránia vnútroštátne požiadavky na prístup k určitým povolaniam v hostiteľskej krajine.

Na účely prekonania týchto rozdielov vytvorila EÚ systém uznávania odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje medzi regulovanými povolaniami (povolaniami, pre ktoré sa vyžaduje určitá kvalifikácia) a povolaniami, ktoré nie sú v hostiteľskom členskom štáte právne regulované.

Kroky smerom k transparentnosti kvalifikácií v Európe
Európska únia podnikla dôležité kroky smerom k cieľu dosiahnuť transparentnosť kvalifikácií v Európe:
– Zvýšená spolupráca v odbornom vzdelávaní a príprave s cieľom spojiť všetky nástroje na transparentnosť osvedčení a diplomov do jedného jediného užívateľsky prístupného nástroja. Patria sem napríklad európske životopisy alebo školenia Europass.
– Vývoj konkrétnych akcií v oblasti uznávania a kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Prekračovanie rozdielov vo vzdelávacích a školiacich systémoch v celej EÚ
Systémy vzdelávania a odbornej prípravy v členských štátoch EÚ stále vykazujú značné rozdiely. Posledné rozšírenia EÚ s rôznymi vzdelávacími tradíciami túto rozmanitosť ešte viac prehĺbili. To si vyžaduje vytvorenie spoločných pravidiel, ktoré zaručia uznávanie spôsobilostí.

S cieľom prekonať túto rôznorodosť národných kvalifikačných štandardov, metód vzdelávania a štruktúr odbornej prípravy Európska komisia predložila súbor nástrojov zameraných na zabezpečenie lepšej transparentnosti a uznávania kvalifikácií na akademické aj profesionálne účely.

• Európsky kvalifikačný rámec (EQF) Európsky kvalifikačný rámec je pre Európsku komisiu kľúčovou prioritou v procese uznávania odborných spôsobilostí. Hlavným cieľom rámca je vytvoriť prepojenia medzi rôznymi vnútroštátnymi kvalifikačnými systémami a zaručiť hladký prenos a uznávanie diplomov.

• Národné informačné strediská pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARIC) Sieť národných informačných centier akademického uznávania bola založená v roku 1984 z iniciatívy Európskej komisie. NARIC poskytujú rady o akademickom uznávaní období štúdia v zahraničí. NARIC, ktoré sa nachádzajú vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, zohrávajú zásadnú úlohu v procese uznávania kvalifikácií v EÚ.

• Európsky systém prenosu kreditov (ECTS) Cieľom európskeho systému prenosu kreditov je uľahčenie uznávania období štúdia v zahraničí. Bola predstavená v roku 1989 a slúži na opis vzdelávacieho programu a pripisovanie kreditov jeho zložkám. Je kľúčovým doplnkom vysoko uznávaného programu mobility študentov Erasmus.

• Europass Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti odborných zručností. Pozostáva z piatich štandardizovaných dokumentov Systém Europass umožňuje jasne a ľahko pochopiť zručnosti a kvalifikácie v rôznych častiach Európy. V každej krajine Európskej únie av Európskom hospodárskom priestore boli zriadené národné strediská Europass ako primárne kontaktné miesta pre ľudí, ktorí hľadajú informácie o systéme Europass.
– životopis (Curriculum vitae),
– jazykový pas,
– doplnky certifikátov,
– dodatky k diplomu,
– dokument Europass – mobilita.

3.3 Druhy zamestnania

V posledných rokoch výrazne narástol podiel pracovných zmlúv s flexibilným pracovným časom, čo znamená, že pribúda zamestnancov na dobu určitú, ako pomocnej pracovnej sily, či vysielaných zamestnávateľom. V Holandsku sú termínované kontrakty uznávané, predstavujú dobrú možnosť získania pracovných skúseností, považovaných v tejto krajine za veľmi dôležité.
Ďalšími typmi pracovného pomeru sú práca na skrátený úväzok či tzv. „učebné zmluvy“, formou zamestnania je prirodzene aj samostatná zárobková činnosť s pracovníkmi alebo bez pracovníkov, dobrovoľníctvo, a špeciálnu kategóriu tvoria pouliční umelci – osoby, ktoré predvádzajú svoje umelecké zručnosti v oblastiach:
– hudba,
– divadlo,
– pantomíma,
– cirkus,
– maľovanie portrétov.

Pouliční umelci nepotrebujú pracovné povolenie na vykonávanie činnosti spojenej s týmto povolaním. Občania EÚ síce počas krátkeho pobytu v Holandsku nepotrebujú pobytové povolenie, ale kedykoľvek v jeho priebehu musia byť schopní sa preukázať platným cestovným pasom EÚ, občianskym preukazom EÚ, alebo vodičským preukazom EÚ. Musíte mať dostatok prostriedkov na živobytie, ako aj zdravotné a úrazové poistenie. Na miestnom úrade, na území ktorého chcete pracovať, sa informujte, či je vydanie povolenia spoplatnené. Keďže municipality majú právomoc rozhodovať o predpisoch, nechajte si od nich pri žiadosti o povolenie poradiť. Miestny úrad bude od Vás požadovať presné miesto Vášho bydliska, preto si ešte pred registráciou na tomto úrade vyjasnite otázku Vášho ubytovania.

Pouličných umelcov v Holandsku treba upozorniť, že musia platiť dane – v rámci príjmov zo svojich pouličných aktivít musia všetci z nich podať daňové priznanie.

Dobrovoľnícka práca
Pod pojmom ,,dobrovoľnícka práca“ rozumieme výkon neplatenej práce v organizáciách, ako sú:
– domovy dôchodcov,
– školy,
– kultúrne zariadenia.

Dobrovoľníctvo však stále nie je dostatočne legislatívne upravené – ako dobrovoľník ste totiž závislý na dohodách s inštitúciou, pre ktorú pracujete.

3.4 Pracovné zmluvy

Holandsku sú ústne dohody právoplatné, ale najdôležitejšie dohody Vám odporúčame zaznamenať v písomnej forme.K najrozšírenejším písomným pracovným zmluvám patria:
– zmluva na dobu neurčitú,
– zmluva na dobu určitú.

Najvýraznejší rozdiel predstavuje dĺžka kontraktu, väčšina pracovných pomerov je však v začiatkoch na dobu určitú – na 6 mesiacov alebo 1 rok.

Pracovná zmluva na dobu neurčitú

Trvá dovtedy, kým ju niektorá zo strán neukončí. Ukončenie však upravujú jasne stanovené pravidlá, akým je napr. povinnosť dodržať výpovednú lehotu.

Pracovná zmluva na dobu určitú
Dátum ukončenia pracovnej zmluvy na dobu určitú je pevne určený – uzatvára sa konkrétne na (niekoľko) mesiacov, alebo v rámci obdobia trvania určitého (bližšie špecifikovaného) projektu. Táto pracovná zmluva môže byť predĺžená za splnenia určitých podmienok.

V pracovnej zmluve je nevyhnutné mať písomne stanovené nasledujúce údaje:

– názov a sídlo Vášho zamestnávateľa,
– Vaše meno a bydlisko,
– miesto výkonu práce,
– Vašu pozíciu, resp. druh pracovnej činnosti,
– termín nástupu,
– trvanie zmluvy (ak je na dobu určitú),
– mzda a termín vyplácania,
– štandardná denná alebo týždenná pracovná doba,
– eventuálna skúšobná doba (max. 2 mesiace),
– výpovedná lehota.

V prípade, ak kontrakt spadá pod príslušnú kolektívnu dohodu (CAO – Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst), treba na ňu z hľadiska pracovných podmienok poukázať. Kolektívne dohody totiž tvoria právny základ vzťahov medzi zamestnávateľskými a zamestnaneckými organizáciami. Váš zamestnávateľ je Vám povinný vyššie uvedené údaje poskytnúť do 30 dní od Vášho nástupu do práce.
Zmeny v zmluve sa realizujú rovnakým spôsobom ako originálna dohoda. Je potrebné sa riadiť schválenými ustanoveniami, napr. Zákonom o úprave pracovného času (Wet aanpassing arbeidsduur – Waa), viac na webstránke vládneho Centra pre informácie o verejných službách – Informatie van de Rijksoverheid | Rijksoverheid.nl

3.5 Špeciálne kategórie

Mladí ľudia:
Pre mladistvých mladších ako 16 rokov platí v zásade zákaz týkajúci sa zamestnania. Môžu pracovať len výnimočne a len za určitých podmienok. Mladí vo veku 16 a 17 rokov môžu síce pracovať, ale výkon niektorých činností im je zakázaný, alebo ho smú realizovať len pod profesionálnym dohľadom. Viac informácií k tejto téme poskytuje Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Rijksoverheid.nl

Tehotné ženy a matky, ktoré nedávno porodili:
Popri všeobecne platných dohodách sa na ne vzťahujú aj niektoré špeciálne predpisy – ich práca musí byť organizovaná s ohľadom na ich špecifický stav. Tehotná žena má nárok na mimoriadne prestávky a principiálne nie je povinná pracovať v noci ani nadčasy. Ďalej má nárok pracovať v pevnom a pravidelnom režime pracovných hodín a prestávok. Štyri týždne pred predpokladaným termínom pôrodu a 6 týždňov po ňom má žena zakázané vykonávať svoje zamestnanie.

Počas prvých deviatich mesiacov po pôrode môže žena prerušiť svoju prácu z dôvodu kojenia alebo odsávania mlieka, pričom na tento účel jej zamestnávateľ musí poskytnúť vhodné priestory. Žena má právo kojiť alebo odsávať si mlieko tak často a tak dlho ako je to nevyhnutné, ale maximálne ¼ jej pracovného času. Zamestnávateľ má povinnosť jej tento čas zaplatiť.

3.6 Samostatná zárobková činnosť

V Holandsku má každý právo začať podnikať. Za týmto účelom však musí dodržiavať zákony, predpisy a podmienky tejto krajiny.

Ak chcete začať podnikať, je vhodné sa zaregistrovať ako samostatne zárobkovo činná osoba na Obchodnej komore, kde Vám poradia o ďalšom postupe a podmienkach. Ten, kto v Holandsku plánuje samostatnú zárobkovú činnosť (s alebo bez pracovníkov), by mal byť v prípravnej fáze informovaný o skutočnostiach týkajúcich sa:
• povolenia na pobyt – webstránka Služby pre prisťahovalectvo: Waar kunnen we u mee helpen? | IND – držitelia pasu EÚ už nemusia žiadať o takéto povolenie,
• vytvorenia obchodného plánu – webstránka Obchodnej komory (Kamer van Koophandel): KVK – Kamer van Koophandel
• možností využitia prístupu z Holandska do ďalších štátov Európy – webstránka Holandskej agentúry pre zahraničné investície: NFIA, part of Invest in Holland, assists foreign companies in Holland/,
• príležitostí a výhod sídla v regióne Západného Brabantska – stránka NV REWIN Západné Brabantsko: www.rewin.nl,
• možností poskytnutia dotácií – prostredníctvom Subsidieshop alebo holandského Združenia holdingových spoločností (Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen): Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (nvp.nl) alebo holandskej Bankovej asociácie (Nederlandse Vereniging van Banken)
• udelenia licencií – prostredníctvom Obchodnej komory (KvK) a miestnych úradov; KvK informuje aj o právnej forme, akú môže mať spoločnosť, a o ročných nákladoch s touto formou spojených, KVK – Kamer van Koophandel a Homepage | Overheid.nl,
• ručenia spojeného s právnou formou – prostredníctvom Notárskej komory Holandského kráľovstva (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie)
• daniach a odvodoch spojených s formou spoločnosti – prostredníctvom Individuals (belastingdienst.nl) alebo KvK,
• miestnych daní – prostredníctvom webstránky holandskej vlády: Information from the Government of the Netherlands | Government.nl
• poistenia – prostredníctvom KvK a Holandskej asociácie poisťovateľov (Nederlandse Vereniging van Verzekeraars): Verbond van Verzekeraars

3.7 Platové podmienky

Minimálna mzda
V Holandsku je zákonom stanovená minimálna mzda od veku 21 rokov (wettelijk minimumloon), ako aj pre zamestnancov do 21 roku veku (wettelijke minimum jeugdloon). V zásade sa minimálna mzda upravuje dvakrát ročne (od 1. januára a od 1. júla) v súlade s vývojom tarifných platov v rámci kolektívnych zmlúv. Výška tarifných platov, dohodnutých kolektívnymi vyjednávaniami vo forme sektorových dohôd medzi príslušnými zamestnávateľskými a zamestnaneckými organizáciami, je minimálne na zákonom stanovenej alebo vyššej úrovni. Minimálna mzda v Holandsku u zamestnanca pracujúceho na plný úväzok a staršieho ako 21 rokov je od 1. januára 2024 na úrovni 13,27€ na hodinu.
Kolektívne dohody (CAO) sa uzatvárajú aj na základe odvetvia. Tiež obsahujú záväzné dohody medzi zamestnávateľmi a organizáciami zamestnancov týkajúce sa miezd. Mzdy môžu byť vyššie, ale to sa líši od sektoru k sektoru a často závisí od práce. Podrobné informácie o rôznych kolektívnych zmluvách nájdete na webovej stránke Ministerstva sociálnych vecí a zamestnanosti (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – SZW) pozri Information from the Government of the Netherlands | Government.nl. V Holandsku je bežné, aby sa dohodla hrubá mzda. Vaša čistá mzda Vám bude (takmer) vždy poukázaná na Váš bankový alebo žírový účet obvykle raz mesačne, každé 4 týždne alebo týždenne.
Čistú mzdu na rozdiel od hrubej zákon nestanovuje, táto sa preto podľa druhu podniku alebo priemyselnej oblasti líši. Dôvodom je rozdielna výška zrážok zo mzdy v súvislosti so sociálnymi odvodmi.

Výplatná páska, ktorú dostanete od Vášho zamestnávateľa, musí obsahovať minimálne tieto nasledujúce údaje:
• výška hrubej mzdy,
• štruktúra hrubej mzdy (základný plat, výkonnostný bonus, ap.),
• zrážky zamestnávateľa zo mzdy, týkajúce sa daní a odvodov do sociálneho zabezpečenia,
• zákonom stanovená minimálna mzda a minimálny príspevok na dovolenku, ktoré sa na Vás vzťahujú,
• meno zamestnávateľa a zamestnanca,
• časové obdobie, na ktoré sa platba vzťahuje (uvádza sa konkrétny mesiac a rok),
• počet pracovných hodín stanovených v zmluve.
Na základe výplatných pások si môžete sami skontrolovať vyplatenú mzdu, preto si ich dobre uschovajte.
Ak si chcete vypočítať, aký bude váš čistý príjem po odrátaní všetkých položiek, prosím pozrite si “Mzdovú kalkulačku“.

3.8 Pracovná doba

Na základe zákonných ustanovení môžete pracovať maximálne 9 hodín denne, resp. 45 hodín týždenne. Priemerný pracovný týždeň má spravidla 5 dní (občas sa vyskytuje aj štvordňový), a 36-40 hodín. Túto problematiku upravuje Zákon o pracovnom čase (Arbeidstijdenwet – ATW) a Nariadenie o pracovnom čase (Arbeidstijdenbesluit).

ATW stanovuje pravidlá týkajúce sa:
– maximálnej dĺžky pracovného času,
– minimálnej doby odpočinku,
– nočnej práce,
– prestávok,
– nadčasov,
– pohotovostnej služby.
Upozornenie: na sektor dopravy sa vzťahuje osobitná vyhláška.

Ministerstvo sociálnych vecí a práce poskytuje informačné brožúry s tematikou pracovného a oddychového času:
– v cestnej doprave,
– námornej doprave a vnútrozemskej plavbe.

3.9 Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská dovolenka, atď.)

Každý zamestnanec v Holandsku má nárok na platenú dovolenku. Uplatňuje sa zákonné minimum, ktoré ročne predstavuje prinajmenšom štvornásobok počtu hodín pracovného týždňa, väčšina kolektívnych zmlúv umožňuje aj vyšší počet. Pri zamestnancoch na plný úväzok sa jedná vo všeobecnosti o 20-30 dní. Bez ohľadu na výšku Vašej mzdy máte nárok na minimálnu dovolenkovú dávku vo výške 8 %, označovanú ako „mzda za dovolenku“.
Zákon o práci a rodine (Wet arbeid en zorg) upravuje v súvislosti s dovolenkou aj:
– nárok na maximálne 10 dní platenej opatrovateľskej starostlivosti ročne,
– dovolenku počas tehotenstva/materskú dovolenku,
– nárok na 2 dni platenej dovolenky pre partnera v súvislosti s pôrodom, a flexibilitu rodičovskej dovolenky,
– právo na dovolenku v súvislosti s adopciou pre oboch adoptívnych rodičov.
Bližšie informácie o tomto zákone, ako aj o nariadeniach týkajúcich sa dovolenky, poskytuje Ministerstvo sociálnych vecí a práce.

Holandská legislatíva označuje ako sviatky nasledujúce dni:

 • 1. január – Nový rok,
 • Karneval (v južnej časti Holandska, kde môžu byť podniky zatvorené)
 • Veľký piatok,
 • Veľkonočný pondelok,
 • 27. apríl – Narodeniny kráľovnej,
 • 5. máj – Deň oslobodenia (slávi sa raz za 5 rokov),
 • Nanebovstúpenie Pána,
 • Turíce,
 • 25. a 26. december – vianočné sviatky,
 • 5. decembra sa oslavuje sviatok svätého Nicholasa, v tento deň bývajú niektoré podniky a organizácie otvorené o niekoľko hodín kratšie.

3.10 Ukončenie pracovného pomeru

Pracovná zmluva môže byť ukončená rôznymi spôsobmi, t. j.:
– uplynutím dohodnutého obdobia (zmluva na dobu určitú),
– výpoveďou zamestnávateľa (prepustenie) alebo zamestnanca,
– ukončením po vzájomnej dohode,
– rozhodnutím kantonálneho súdu o zrušení pracovnej zmluvy,
– smrťou zamestnanca.

Zamestnanci (ako aj zamestnávatelia) sú, pokiaľ ide o výpovednú lehotu, chránení zákonom, ktorý okrem iného stanovuje, že účinnosť výpovede je prípustná len ku koncu mesiaca. Odlišný termín môže určiť kolektívna alebo pracovná zmluva. V prípade skúšobnej lehoty či naliehavého dôvodu (napr. krádež) je ukončenie zmluvy možné s okamžitou platnosťou a bez výpovednej lehoty.

Pracovná zmluva na dobu neurčitú
Zamestnávatelia sa nemôžu rozhodnúť sami o tom, ktorá cesta sa má použiť na to, aby sa zamestnanci stali nepotrebnými. Žiadosti o prepustenie z ekonomických dôvodov alebo prepustenie z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti sa musia podať UWV (verejné služby zamestnanosti). Všetky ostatné prepúšťania musia byť postúpené kantonálnemu súdu.
Zamestnanci, ktorí boli zamestnaní dva alebo viac rokov, môžu mať v prípade nadbytočnosti nárok na dočasný príspevok, ako aj pracovníci, ktorých dočasné zmluvy sa nepredĺžia.
Informatie van de Rijksoverheid | Rijksoverheid.nl

Pracovná zmluva na dobu určitú
V prípade dočasných zmlúv majú zamestnávatelia notifikačnú povinnosť, čo znamená, že musia informovať pracovníkov najmenej jeden mesiac pred koncom ich zmluvy, či už je zmluva predĺžená alebo nie. To isté platí aj v prípade ďalších zmlúv v trvaní šiestich mesiacov alebo viac.

Zamestnávateľ
Výpovedná lehota, ktorú má dodržať, sa odvíja od dĺžky trvania pracovného vzťahu – aplikuje zákonom/kolektívnou dohodou stanovenú lehotu.

Zamestnanec
Má dodržiavať výpovednú lehotu, ktorá je preňho štandardne stanovená v dĺžke 1 mesiaca, so zamestnávateľom sa však môže písomne dohodnúť i na kratšej alebo dlhšej, ale maximálne trvajúcej 6 mesiacov.

Povolenie na prepustenie (ontslagvergunning)
Zamestnávateľ môže takúto žiadosť predložiť Úradu práce z dvoch hlavných dôvodov:
1. z dôvodov ekonomického charakteru, t. j. napr.:
– málo práce v podniku,
– jeho fúzia,
– zatvorenie,
– reorganizácia.
2. z dôvodov iného charakteru, t. j. napr.:
– nedostatočný pracovný výkon,
– pretrvávajúce ochorenie,
– často sa opakujúca práceneschopnosť,
– dlhodobé narušenie pracovného vzťahu.

Zamestnanec má následne počas dvoch týždňov možnosť predniesť svoje protiargumenty. Toto povolenie nie je potrebné, resp. zamestnávateľ môže dať výpoveď bez súhlasu UWV Werkbedrijf, ak sa jedná o nasledujúce prípady:
– skúšobná lehota,
– dočasné zamestnanie,
– okamžité prepustenie z nevyhnutného dôvodu,
– zamestnávateľ je v konkurze.
Ak chce zamestnávateľ s Vami ukončiť pracovnú zmluvu, môže sa obrátiť aj na kantonálny súd. Súhlas Úradu práce nie je tiež za takýchto okolností potrebný.

Závodný výbor (ondernemingsraad – OR)
Závodný výbor je povinný v podnikoch s 50 a viac zamestnancami, pre ktorých predstavuje dôležitý nástroj aktívnej participácie, ako i ovplyvňovania podnikovej politiky. Na druhej strane, dialóg s podnikovou radou je pre zamestnávateľa prostriedkom získania širšej základne podpory pre svoje rozhodnutia, ako i posilnenia dôvery vo vzťahu medzi manažmentom a ostatnými zamestnancami.

3.11 Zastupovanie pracovníkov

V Holandsku má každý (zamestnanec aj nezamestnaný) právo vstúpiť do odborov – členstvo v nich je totiž všeobecne akceptované, a v súčasnosti tak môžete rýchlo a jednoducho urobiť aj prostredníctvom webstránky konkrétneho odborového zväzu. Odbory fungujú takmer vo všetkých hospodárskych odvetviach (aj keď existujú sektory, ktorých zamestnávatelia členstvo v odboroch vyslovene nepodporujú), a vlastnú odborovú organizáciu majú aj študenti.
Za členstvo v odboroch sa platia príspevky, ktorých výška je rôzna v závislosti od konkrétnej organizácie. Väčšina odborov však ponúka bezplatné daňové poradenstvo, a v prípade prepustenia alebo problémov so zamestnávateľom poskytujú aj právne poradenstvo, rovnako bezplatne. V prvom rade ale odbory participujú na kolektívnych vyjednávaniach ohľadom tarifných zmlúv. Holandské odbory majú celkovo približne 2 milióny členov. Najznámejšími zväzmi sú FNV, CNV a MHP.
V krajine sú aktívne aj veľké a vplyvné zamestnávateľské organizácie, pre malé a stredné podniky je takou napr. MKB Nederland, a mnohí malí obchodníci tam vstupujú. Aj oni však za svoje členstvo uhrádzajú finančné príspevky.
Tri najväčšie organizácie zamestnancov a tri najväčšie zamestnávateľské organizácie tvoria spolu s vládou Ústav práce (Stichting van de Arbeid). Cieľ tejto organizácie spočíva v schopnosti dohodnúť sa na spoločných stanoviskách, ktoré by viedli k odporúčaniam pre jej členov, a následnému uzavretiu podnikových, resp. sektorových tarifných zmlúv. Pomocou tzv. „poldermodelu“ sa v posledných rokoch podarilo úspešne uzatvoriť spoločné dohody štátu so zástupcami zamestnávateľov a odborovými organizáciami.
Ak nedôjde k urovnaniu názorových rozdielov, prípustnou možnosťou riešenia je aj vyhlásenie štrajku.

3.12 Pracovné spory – štrajky

Ak sa v práci vyskytnú problémy, existujú v podstate 2 možnosti:
– rozhodnutie prijaté manažmentom sa bude týkať Vás a Vašich kolegov spoločne,
– alebo v záležitosti budete figurovať Vy ako individuálny zamestnanec.

V prvom prípade sa vec môže predložiť podnikovej rade, pokiaľ existuje a ak neexistuje vyriešiť ju môžu aj odbory.
V druhom prípade sa o pomoc alebo o radu musíte obrátiť na odborovú organizáciu, ak ste členom niektorej z nich.
Môžete si tiež najať advokáta a predložiť vec súdu. Holandské odbory majú za účelom presadenia svojich požiadaviek právo vyhlásiť štrajk, ale túto krajnú formu využívajú len vo výnimočných prípadoch.

3.13 Odborná príprava

Odborné vzdelávanie a príprava zahŕňa praktické činnosti a kurzy súvisiace so špecifickým zamestnaním alebo povolaním a jeho cieľom je príprava účastníkov vzdelávania na budúcu kariéru. Odborná príprava znamená pre mnohých nevyhnutnú cestu k dosiahnutiu profesionálneho uznania a k zlepšeniu vyhliadok na získanie dobrého pracovného miesta.
Odborné vzdelávanie a príprava sú neoddeliteľnou súčasťou politiky EÚ od samotného založenia Európskeho spoločenstva. Je tiež kľúčovým prvkom tzv. Lisabonskej stratégie EÚ, ktorej cieľom je transformovať Európu na najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu znalostnú spoločnosť na svete. V roku 2002 Európska rada opätovne potvrdila túto životne dôležitú úlohu a stanovila ďalší ambiciózny cieľ – dosiahnuť, aby sa európske vzdelávanie a odborná príprava do roku 2010 stali celosvetovo známe – presadzovaním viacerých iniciatív na svetovej úrovni, najmä posilnením spolupráce v oblasti odborného vzdelávania.

Iniciatívy EÚ na podporu v oblasti odbornej prípravy
Európska únia vo svojom úsilí o podporu prístupu založeného na spolupráci pri vývoji systémov odbornej prípravy v Európe využíva rôzne nástroje a implementuje širokú škálu programov a iniciatív.

1. Sokrates
Sokrates obhajuje európsku spoluprácu vo všetkých oblastiach vzdelávania. Táto spolupráca má rôzne formy:
– mobilita (pohyb po Európe),
– organizovanie spoločných projektov,
– zriaďovanie európskych sietí (šírenie nápadov a osvedčených postupov) a
– vykonávanie štúdií a porovnávacích analýz.

V praxi Socrates ponúka ľuďom granty na štúdium, vyučovanie, stáž alebo absolvovanie školiaceho kurzu v inej krajine. Poskytuje podporu vzdelávacím zariadeniam pri organizovaní vzdelávacích projektov a výmene skúseností. Pomáha združeniam a mimovládnym organizáciám pri organizovaní aktivít týkajúcich sa vzdelávacích tém atď.

2. Leonardo da Vinci
Hlavným cieľom programu Leonardo da Vinci prijatého v roku 1994 je vykonávanie politiky EÚ v oblasti odbornej prípravy. Je to jeden z hlavných nástrojov na podporu nadnárodnej mobility v Európe a poskytuje financovanie verejným a súkromným organizáciám pôsobiacim v oblasti odbornej prípravy. Program Leonardo okrem iného podporuje aj stáže a výmenné projekty, študijné návštevy a nadnárodné siete.

3. Vzdelávanie dospelých a celoživotné vzdelávanie v Európe
Celoživotné vzdelávanie je proces, ktorý zahŕňa všetky formy vzdelávania – formálne, neformálne a neformálne – a ktorý trvá od predškolského obdobia až po odchod do dôchodku. Účelom je umožniť ľuďom rozvíjať a udržiavať si kľúčové zručnosti počas celého života, ako aj umožniť občanom voľný pohyb medzi pracovnými miestami, regiónmi a krajinami. Celoživotné vzdelávanie je tiež kľúčovým prvkom už spomínanej lisabonskej stratégie, pretože má zásadný význam pre sebarozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti a zamestnateľnosti. EÚ prijala niekoľko nástrojov na podporu vzdelávania dospelých v Európe.

4. Európsky priestor celoživotného vzdelávania
Aby sa celoživotné vzdelávanie stalo skutočnosťou v Európe, Európska komisia si stanovila za cieľ vytvoriť európsky priestor celoživotného vzdelávania. V tejto súvislosti sa Komisia zameriava na identifikáciu potrieb študentov a trhu práce s cieľom sprístupniť vzdelávanie a následne vytvoriť partnerstvá medzi verejnou správou, poskytovateľmi vzdelávacích služieb a občianskou spoločnosťou.
Táto iniciatíva EÚ je založená na cieli poskytovať základné zručnosti – posilňovaním poradenských a informačných služieb na európskej úrovni a uznávaním všetkých foriem vzdelávania vrátane formálneho vzdelávania a informálneho a neformálneho vzdelávania.

5. Grundtvig
Grundtvig je jednou z akcií vzdelávacieho programu EÚ Sokrates a zameriava sa predovšetkým na zvyšovanie kvality odborného vzdelávania dospelých. Usiluje sa tiež podporovať výmeny a spoluprácu, ktoré občanom EÚ uľahčujú príležitosti a prístup k celoživotnému vzdelávaniu.

Organizácie EÚ propagujúce odborné vzdelávanie v Európe
S cieľom uľahčiť spoluprácu a výmenu v oblasti odborného vzdelávania zriadila EÚ špecializované orgány pôsobiace v oblasti odborného vzdelávania.

Európske stredisko pre odborné vzdelávanie (CEDEFOP) bolo zriadené v roku 1975 ako špecializovaná agentúra EÚ na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. So sídlom v Solúne v Grécku vykonáva výskum a analýzu odborného vzdelávania a rozširuje svoje odborné znalosti medzi rôznych európskych partnerov, ako sú súvisiace výskumné inštitúcie, univerzity alebo školiace zariadenia.

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie bola založená v roku 1995 a úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jej poslaním je podporovať partnerské krajiny (z krajín mimo EÚ) pri modernizácii a rozvoji ich systémov odborného vzdelávania.

4. ŽIVOTNÉ PODMIENKY V EURÓPE

4.1 Prehľad životných podmienok v Európe

Kvalita života – hlavná priorita programu sociálnej politiky EÚ
Priaznivé životné podmienky závisia od viacerých faktorov, ako je kvalitná zdravotná starostlivosť, možnosti vzdelávania a odbornej prípravy, kvalitná dopravná infraštruktúra a množstvo iných faktorov, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život a prácu občanov. Cieľom EÚ je zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch a zohľadňovať výzvy, ktorým čelí súčasná Európa, akými sú sociálne vylúčenie a starnutie populácie.

Zamestnanosť v Európe
Zlepšenie pracovných príležitostí v Európe je pre Európsku komisiu kľúčovou prioritou. S cieľom riešiť problém nezamestnanosti a zvýšiť mobilitu medzi pracovnými miestami a regiónmi sa na úrovni EÚ vyvíja a realizuje široká škála iniciatív na podporu Európskej stratégie zamestnanosti. Patria medzi ne Európske služby zamestnanosti (EURES) a budúci program PROGRESS (2007 – 2013). Program nahradí všetky existujúce programy a rozpočtové riadky Spoločenstva v oblasti zamestnanosti, sociálneho začlenenia a ochrany, pracovných podmienok, rovnosti a nediskriminácie.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii
Zdravie je cennou hodnotou, ktorá ovplyvňuje každodenný život ľudí, a preto je dôležitou prioritou pre všetkých Európanov. Zdravé prostredie je rozhodujúce pre náš individuálny a profesionálny rozvoj a občania EÚ sú stále náročnejšími na zdravie a bezpečnosť pri práci a poskytovanie vysokokvalitných zdravotníckych služieb. Vyžadujú rýchly a ľahký prístup k lekárskemu ošetreniu pri cestách po Európskej únii. Cieľom politík EÚ v oblasti zdravia je reagovať na tieto potreby.
Európska komisia vyvinula koordinovaný prístup k zdravotnej politike a zaviedla do praxe sériu iniciatív, ktoré dopĺňajú činnosť vnútroštátnych verejných orgánov. Spoločné akcie a ciele Únie sú súčasťou programov a stratégií EÚ v oblasti zdravia.
Cieľom súčasného programu EÚ v oblasti verejného zdravia je zlepšiť schopnosť EÚ reagovať na cezhraničné ohrozenia zdravia a zlepšiť informácie a poznatky o najnovšom vývoji v sektore verejného zdravia. V oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa bola navrhnutá nová stratégia, ktorá ďalej zdôrazňuje potrebu zlepšiť zdravotnú bezpečnosť občanov a šíriť poznatky o zdraví.

Vzdelávanie v EÚ
Vzdelávanie v Európe má hlboké korene a veľkú rozmanitosť. Už v roku 1976 sa ministri školstva rozhodli vytvoriť informačnú sieť na lepšie pochopenie vzdelávacích politík a systémov v tom čase v deväťčlennom Európskom spoločenstve. Odráža to zásadu, že osobitný charakter vzdelávacieho systému v ktoromkoľvek členskom štáte by sa mal plne rešpektovať, pričom by sa mala zlepšiť koordinovaná interakcia medzi systémami vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnania. Informačná sieť o vzdelávaní v Európe Eurydice bola oficiálne spustená v roku 1980.

V roku 1986 sa pozornosť venovala výmene informácií a výmene študentov pri začatí programu Erasmus, ktorý sa často uvádza ako jedna z najúspešnejších iniciatív EÚ.
Skúsenosti zozbierané po štvrťstoročie sa skonsolidovali a rozvinuli do programu Sokrates, ktorý pokrýva všetky oblasti vzdelávania všetkých vekových skupín a úrovní schopností.

S cieľom uľahčiť zavedenie európskych štúdií na univerzitách Komisia podporuje aj projekt Jean Monnet, ktorý ponúka počiatočné dotácie na zriadenie katedier Jean Monnet, stále kurzy, moduly európskeho práva, európske hospodárstvo, politické štúdie o európskej výstavbe, a história európskej integrácie. Projekt tiež podporuje vytvorenie centier excelentnosti Jean Monnet.

Doprava v EÚ
Doprava bola jednou z prvých spoločných politík vtedajšieho Európskeho spoločenstva. Od roku 1958, keď vstúpila do platnosti Rímska zmluva, sa dopravná politika EÚ zamerala na odstránenie hraničných prekážok medzi členskými štátmi, čím sa ľuďom, ako aj tovaru umožnil rýchly, efektívny a lacný pohyb.
Táto zásada úzko súvisí s ústredným cieľom EÚ, ktorým je dynamická ekonomika a súdržná spoločnosť. Odvetvie dopravy vytvára 10% bohatstva EÚ meraného hrubým domácim produktom (HDP), čo zodpovedá približne jednému biliónu eur ročne. Poskytuje tiež viac ako desať miliónov pracovných miest.

Schengenský priestor
Schengenský dohovor, platný od marca 1995, zrušil hraničné kontroly v oblasti signatárskych štátov a vytvoril jednotnú vonkajšiu hranicu, kde sa kontroly musia vykonávať v súlade so spoločným súborom pravidiel.
V súčasnosti sú takmer všetky členské štáty plnoprávnymi stranami Schengenskej dohody. Výnimkami sú Rumunsko, Bulharsko, Cyrus a Lichtenštajnsko; majú vstúpiť v budúcnosti.
Spojené kráľovstvo a Írska republika nie sú zmluvnými stranami dohody, pretože si želajú zachovať svoje vlastné hraničné kontroly.

Letecká doprava a práva cestujúcich
Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave znamenalo nižšie cestovné a širší výber dopravcov a služieb pre cestujúcich. EÚ tiež vytvorila súbor práv na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s cestujúcimi v leteckej doprave.

Ako cestujúci v leteckej doprave máte určité práva, pokiaľ ide o informácie o letoch a rezerváciách, poškodení batožiny, meškaniach a zrušení letu, odmietnutí nástupu do lietadla, odškodnení v prípade nehody alebo problémov s dovolenkou. Tieto práva sa vzťahujú na pravidelné a charterové lety, vnútroštátne aj medzinárodné, z letiska EÚ alebo na letisko EÚ z letiska mimo EÚ, ak ich prevádzkuje letecká spoločnosť EÚ.

Železničná doprava
Európsky železničný dopravný systém sa vyznačuje mnohými prekážkami interoperability vnútroštátnych sietí. Rôzne šírky rozchodu, rôzne systémy na dodávku elektrického prúdu a veľké rozdiely v organizácii systémov riadenia železničnej dopravy spôsobujú značné oneskorenia na hraničných priechodoch, a preto zvyšujú náklady. Železničná doprava sa tak v posledných rokoch stala menej konkurencieschopnou ako napríklad cestná doprava.

S cieľom prekonať existujúce problémy prijalo Európske spoločenstvo v rámci svojej spoločnej dopravnej politiky právne predpisy, ktoré pripravia pôdu pre postupné vytvorenie integrovaného európskeho železničného priestoru, a to tak z právneho, ako aj technického hľadiska.

Obrovská finančná podpora sa týka transeurópskych projektov, ako sú železničné spojenia z Lyonu na poľské hranice s Ukrajinou, z Berlína do Palerma, z Paríža do Bratislavy a z Varšavy do Helsínk. Nové parížske vysokorýchlostné železničné spojenia sa rozvíjajú medzi Parížom, Bruselom, Kolínom a Amsterdamom a naprieč juhozápadnou Európou od Lisabonu po Bordeaux.

4.2 Politický, administratívny a právny systém

Holandsko je ústavnou monarchiou a parlamentnou demokraciou. Ústava (1814) je najdôležitejším dokumentom štátu v Holandsku. Obsahuje základné pravidlá politickej a právnej štruktúry Holandska a zakladá základné práva jeho občanov. Je to najvyššie vnútroštátne právo holandského štátu; ostatné zákony sú povinné dodržiavať jeho ustanovenia.Parlamentné voľby sa konajú každé 4 roky. Tieto voľby sa konajú v dolnej komore parlamentu, priamo volenom zhromaždení 150 osôb. Hornú komoru, ktorá má 75 členov, volia výkonné orgány provinčných rád.
Voľby zvyčajne spochybňujú desiatky strán, veľkých aj malých. Po voľbách sa vláda skladá zo zástupcov tých strán, ktoré môžu a chcú spoločne tvoriť väčšinu v parlamente.
Miestne voľby sa okrem toho konajú raz za 4 roky. Občania každej miestnej samosprávy volia novú miestnu radu. Tieto voľby sú často barometrom pre národné voľby.Pokiaľ ide o súdy, Holandsko nemá systém porôt. Okresné súdy sa zaoberajú väčšinou občianskych konaní. Súdy sa zaoberajú dôležitejšími trestnoprávnymi a inými prípadmi, zatiaľ čo odvolania proti rozsudku okresného súdu rozhodujú aj súdy. Ďalšie odvolania proti rozsudku súdov sa musia podať na jeden z piatich odvolacích súdov v Holandsku.

4.3 Príjmy a dane

Platy zamestnancov podliehajú dani zo mzdy, ktorú zamestnávatelia odvádzajú spolu s príspevkami na sociálne zabezpečenie daňovým úradom. Daň zo mzdy je preddavkom pre daň z príjmu.

Príjmová daň sa určuje na základe zdrojov príjmu v súlade s nižšie uvedeným prerozdelením:

1. skupina – Príjem zo zamestnania a vlastníctva nehnuteľností.
2. skupina – Zisk z hlavných účastín.
3. skupina – Príjmy z vložených úspor a investícií/peňažných vkladov.Výber dane je v každej skupine rozdielny. Príjmy z jednotlivých skupín nie sú vzájomne zúčtovateľné, z tohto dôvodu preto nie je možné vyrovnať negatívny príjem z jednej skupiny pozitívnymi príjmami z druhej.
V 1. skupine sa jedná o progresívnu daňovú sadzbu, ktorá má 4 stupne a každý z nich pevne stanovené percento. Platí, že čím vyšší je príjem, tým je vyššia daň.

Daň z motorového vozidla
Výška dane z motorového vozidla závisí od hmotnosti vozidla a od použitého paliva. To sa môže v jednotlivých provinciách mierne líšiť. Internetová stránka daňovej a colnej správy (Belastingdienst) obsahuje program na výpočet tejto sumy.

Miestne dane
Ich druhy a výška sú v jednotlivých municipalitách rozdielne. Bežne sa jedná konkrétne o majetkovú daň, daň pre dochádzajúcich, daň pre turistov, parkovaciu daň, daň za psa, daň z reklamy, daň za (dočasné) využívanie pozemku municipality, poplatky za kanalizáciu, poplatky za komunálny odpad, či kolkové poplatky.
Bližšie informácie Vám poskytne príslušná municipalita, resp. jej webstránka alebo stránka „Postbus 51“ Informatie van de Rijksoverheid | Rijksoverheid.nl.

4.4 Životné náklady

Holandsko je v porovnaní s inými členskými štátmi EÚ relatívne drahá krajina. Výška životných nákladov je ovplyvnená konkrétnou lokalitou, to znamená, že z tohto hľadiska sú výrazné rozdiely medzi životom v meste a na vidieku. Najdrahšie sú mestá, spomedzi ktorých si prvenstvo v rebríčku udržiava Amsterdam.

„Lacnejšie“ sa žije na severe a východe krajiny, na rozdiel od stredu a západu (Randstad – konurbácia západného Holandska).
Hoci je náročné poskytnúť presnú charakteristiku životných nákladov v Holandsku, obraz o nej si môžete vytvoriť aj prostredníctvom nižšie uvedených cien určitých produktov:
Chlieb: 1,20 €
Šálka kávy: 2,20 €
Pohár piva: 2,50 €
Hranolky s mäsovou kroketou: 4,00 €
Lístok do kina: 10,00 €
Lístok na autobus (krátka cesta): 2,00 €
Liter benzínu: 1,65 €
Prenájom auta (stredná trieda): 80,00 €
Reštauračné menu (2 chody): 27,50 €
Ceny potravín sú v jednotlivých obchodoch rozdielne, preto sa vyplatí ich porovnávať.Holandsko má pestrú sieť supermarketov, a v každej dedine i meste je obchod. Vo väčšine miest a obcí sa každý týždeň konajú trhy, predávajúce potraviny, oblečenie, kvety či nástroje/potreby pre domácnosť, ktorých ceny sú oproti cenám v obchodoch nižšie.
V Holandsku sú obľúbené aj rôzne „second-hand obchody“, napr. “Kringloopwinkel”, ponúkajúce oblečenie, priemyselný tovar (domáce potreby), či nábytok. Momentálne je pre veľa Holanďanov náročné vyjsť so svojím rozpočtom. Rôzne poradenské centrá poskytujú informácie o hospodárení s peniazmi, ako splácať dlhy, a podobne.

4.5 Ubytovanie

Prenájom

Z dôvodu nízkej ponuky ubytovania na prenájom budete zaradený na čakaciu listinu. Šanca získať ho závisí prirodzene aj od cenovej hladiny, o ktorú máte záujem. Odporúča sa byť v pravidelnom kontakte s bytovou spoločnosťou, u ktorej ste sa zaregistrovali. Odmietnuť ňou ponúknuté ubytovanie je možné len za špecifických okolností.
Pri uzavretí nájomnej zmluvy sa zvyčajne požaduje záloha (napr. v sume ekvivalentnej mesačnému nájmu, ktorá však bude na konci obdobia prenájmu vrátená). Pre ukončenie zmluvy o nájme platí výpovedná lehota prinajmenšom 1 mesiac.
Výšku nájomného si môžete overiť na výbore pre prenájom (Huurcommissie). Bližšie informácie o adresách týchto výborov nájdete na webstránke Ministerstva pre bývanie, územné plánovanie a životné prostredie VROM.Príspevok na nájomné
Môžete oň požiadať finančný úrad, pokiaľ je cena prenájmu pre Vás vysoká. Ďalšie informácie o tom, za akých podmienok máte nárok na tento príspevok, nájdete na www.belastingdienst.nlKúpa
Mnohí Holanďania si kupujú domy – ich kúpa je výhodná z dôvodu úrokovej zrážky z hypotéky (daňová úľava z hypotekárnych úrokov).
V prípade záujmu o kúpu domu kontaktujte makléra, alebo sledujte webstránky, na ktorých sa ponúkajú domy na predaj. Makléri berú provízie z predajnej ceny. Treba si uvedomiť, že väčšina uvádzaných cien nezahŕňa poplatky pre maklérov ani transferové platby (týkajúce sa pozemku), ktoré sa označujú ako „Kosten koper“ (na účet kupcu). Opačne je to pri nových nehnuteľnostiach, ktoré sú zvyčajne bez ďalších doplatkov. Kúpnu zmluvu spisuje notár, ktorý uvádza i náklady. Ak ide o hypotéku, má jej zmluvu tiež na starosti. Praktickými odporúčaniami a osobnou asistenciou Vám pred i počas kúpy môže pomôcť združenie Vlastný dom (Eigen Huis). Sta sterker | Vereniging Eigen Huis

4.6 Zdravotníctvo

Zdravotné poistenie je povinné, ak žijete a / alebo pracujete v Holandsku. Všeobecné súkromné poistenie pre každého člena rodiny vo veku 18 rokov a viac je ponúkané súkromnými zdravotnými poisťovňami. Výška mesačnej platby sa určuje ročne v novembri na nasledujúci rok a líši sa od jedného poisťovateľa k druhému.

Osoby s nízkym príjmom majú právo na príspevok na starostlivosť (zorgtoeslag). Na tento príspevok môžete mať nárok, ak váš príjem je 29 562 € ročne alebo menej, ak ste slobodní, alebo 37 885 € ak žijete v spoločnej domácnosti. Presné podmienky a sumy platné pre bežný rok možno nájsť na webovej stránke daňovej a colnej správy: Belastingdienst Nederland
Keďže vyššie uvedené poistenie pokrýva len položky základnej starostlivosti, odporúča sa v rámci kompenzácie nákladov na pravidelnú starostlivosť o chrup, fyzioterapiu a dlhodobé liečenie, uzatvoriť aj tzv. „dodatočné poistenie“, pričom nie je podmienkou, aby ste tak urobili v rovnakej poisťovacej spoločnosti ako v prípade základného poistenia.
Povinné prekročenie (385 € ročne, ktoré sa môže ročne zvyšovať) sa vzťahuje aj na každého poistenca. Toto je celková suma, ktorú musíte zaplatiť ako prvú (napr. za lieky alebo návštevu u špecialistu v nemocnici) predtým, ako budete mať nárok na úhradu výdavkov na zdravotnú starostlivosť (Pozn .: za návštevu praktického lekára sa neplatí žiadny poplatok).
Ak bývate v Holandsku, musíte sa zaregistrovať u praktického lekára (huisarts). Môžete si vybrať vlastného lekára, ale váš výber je obmedzený na oblasť, v ktorej žijete. Väčšina praktických lekárov má v určitých časoch konzultačné hodiny, na ktoré sa musíte vopred dohodnúť. Ak sa považuje za potrebné špecializované ošetrenie, lekár vás prevedie do nemocnice alebo k lekárovi. Lekárska pomoc zo strany nemocnice alebo špecialistu nebude poskytnutá bez odporúčania lekára!Jedinými výnimkami sú ošetrenia:
– u stomatológa,
– na úrazovom a pohotovostnom oddelení vo veľkých nemocniciach.

4.7 Systém vzdelávania

Holandské zákony stanovujú povinnú školskú dochádzku od ukončeného 5 roku veku do ukončenia 16. roku veku pre všetky deti, ktoré v krajine žijú, alebo sa v nej dlhšie časové obdobie zdržiavajú, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť či náboženskú vieru.

Dieťa musí nastúpiť do školy najneskôr v prvý deň mesiaca nasledujúceho po jeho piatych narodeninách (t. j. ak ich malo 22. februára, povinnosť školskej dochádzky mu vzniká najneskôr 1. marca). Väčšina (až 99%) detí v Holandsku začína navštevovať školu už od 4. roku veku, počas ktorého si zvyknú na chodenie do nej a budú mať príležitosť naučiť sa lepšie porozumieť a hovoriť po holandsky, čo platí obzvlášť pre deti, ktoré doma rozprávajú iným (cudzím) jazykom. Na štvorročné dieťa sa po prihlásení do školy nevzťahuje Zákon o povinnej školskej dochádzke, takže rodičia sa môžu so školou dohodnúť na (ne)prítomnosti svojho dieťaťa v nej.Po ukončení 8. ročníka základného vzdelávania (verejné a náboženské vzdelávanie) deti vstupujú na vyššie všeobecné stredné alebo predškolské stredné vzdelanie. Po štyroch alebo piatich rokoch, ak žiak získal diplom, môže v závislosti od úrovne prípravného vzdelávania pokračovať v stredoškolskom odbornom vzdelávaní alebo vyššom odbornom alebo univerzitnom vzdelávaní.
Od veku 18 rokov sa musí platiť školné. Študentské pôžičky sú veľmi časté vo vysokoškolskom vzdelávaní.Školské prázdniny
Deti ich majú počas školského roka niekoľkokrát, a preto ich nie je možné mimo týchto stanovených období zo školy uvoľniť napr. kvôli dovolenke. Výnimkou je jedine súhlas miestne príslušného úradníka zodpovedajúceho za školskú dochádzku (leerplicht ambtenaar).

Školskú dochádzku v plnej miere musí študent absolvovať až po školský rok (1. augusta – 31. júla), v ktorom dosiahne 16. rok veku. Následne sa uplatňuje čiastočná dochádzka, na základe ktorej má mladistvý/á povinnosť zúčastňovať sa vyučovacieho procesu minimálne 2 krát týždenne po dobu 1 roka vo vzdelávacom zariadení (MBO – sekundárne odborné vzdelávanie, vzdelávanie dospelých, resp. inštitúcie určené Ministerstvom pre vzdelávanie, kultúru a vedu Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Rijksoverheid.nl). V prípade MBO s BPV-zmluvou (o praktickej príprave na povolanie) môže vyučovanie trvať i kratšie ako uvedené 2 dni. Čiastočná školská dochádzka, ktorú je možné podľa druhu školy kombinovať aj so zamestnaním, sa už nevzťahuje na tých, ktorí ukončia školu po školskom roku, v ktorom dosiahli 17 rok veku. Polovica populácie produktívneho veku navštevuje každoročne vzdelávanie pre dospelých.

4.8 Kultúrny a spoločenský život

Kultúrny a spoločenský život je v Holandsku bohatý a rozmanitý. Umenie výrazne ovplyvnili predovšetkým holandskí maliari Rembrandt (v 17. storočí) a Vincent van Gogh (v 19. storočí), v súčasnosti majú popredné postavenie spisovatelia a DJ-i. Na webstránke Tourism – Holland.com môžete nájsť kalendár výstav a podujatí realizovaných v Holandsku.

Obľúbenou formou rekreácie v Holandsku je aj šport, a keďže jednu pätinu krajiny tvoria vodné plochy, neprekvapuje, že ide najmä o vodné športy. Populárnymi sú taktiež futbal, golf, tenis, beh (jogging), squash, cyklistika, a v zime aj korčuľovanie.

4.9 Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtia)

V Holandsku sa udalosti, akými sú sobáš, narodenie, sťahovanie, či smrť, musia v rámci stanoveného obdobia registrovať na civilnom úrade (Burgerlijke Stand), príslušnom podľa miesta Vášho bydliska. Tamojší úradníci sú kompetentní vystavovať občianske dokumenty, napr. sobášne a rodné listy. O konkrétnom postupe pri týchto udalostiach sa dozviete viac na webstránke municipality, pod ktorú spadá miesto Vášho pobytu.

4.10 Doprava

Holandsko je pomerne malá krajina s vysokou hustotou obyvateľstva. V posledných rokoch sa tu čoraz viac sťažujú možnosti prepravy z dôvodu preťaženosti dopravných sietí. Mnoho Holanďanov preto pravidelne čaká v dopravných zápchach či na meškajúce vlakové spoje. Zodpovedné Ministerstvo pre dopravu a riadenie vôd sa snaží riešiť problematické úseky komunikácií, ako aj optimalizovať verejnú dopravu. Mýtom spoplatnených ciest je v Holandsku málo.

Najväčšia holandská železničná spoločnosť (NS – Nederlandse Spoorwegen) ponúka na svojej webstránke Welkom op de website van NS | NS grafikon, ako aj ceny rôznych cestovných lístkov.“OV-kaart” (bezkontaktná čipová karta pre verejnú dopravu) vám umožňuje cestovať so všetkými dopravcami. Niekedy môže cesta zahŕňať niekoľko dopravcov. Dôležité: pri prevode sa musíte prihlásiť a odhlásiť u každého jednotlivého dopravcu.

Okrem vlaku a auta je jedným z najdôležitejších dopravných prostriedkov aj bicykel. Vo veľkých mestách je dokonca na prvom mieste. Vo všeobecnosti mnoho Holanďanov bicykluje aj rekreačne.

5. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A POISTENIE

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Holandskuhttps://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1122&langId=en