Prejsť na obsah

Životné a pracovné podmienky v Grécku

1. HĽADANIE PRÁCE

1.1  Ako si nájsť prácu

Verejné služby zamestnanosti DYPA je hlavný hráč na poli zamestnanosti. Má svoje centrá zamestnanosti (115 zamestnaneckých centier KPA2) po celom Grécku, kde si môžu nezamestnaní ľudia hľadať prácu, pričom tu budú usmernení. V centrách taktiež fungujú programy aktívneho zamestnávania, samozamestnania a rekvalifikácie na zlepšenie kvalifikácie nezamestnaných.

Pôsobia tu aj grécki EURES poradcovia, ktorí ovládajú cudzie jazyky a sú špeciálne školení. Ich prácou je pomáhať nezamestnaným nájsť si prácu v krajinách EÚ/EHP. Taktiež poskytujú informácie a sú sprostredkovateľmi medzi nezamestnanými a zamestnávateľmi v rámci európskej siete zamestnanosti. Taktiež poskytujú informácie a pôsobia medzi uchádzačmi o zamestnanie a zamestnávateľmi ako súčasť Európskej siete práce.
Nezamestnaní môžu využiť aj služby súkromných agentúr práce, ktoré majú licenciu od Ministerstva práce a sociálnej bezpečnosti a  uskutočňujú mediáciu pri  hľadaní zamestnania.  Mediácia pri hľadaní zamestnania neznamená žiadne  finančné bremeno pre uchádzača o zamestnanie.  Náklady na mediáciu znáša zamestnávateľ pre ktorého   vykonávajú činnosť sprostredkovateľa.

Denná tlač je dôležitým zdrojom informácií. Reklamy  na manažérske pozície a pozície špecialistov sú zvyčajne zverejňované v gréckom aj anglickom jazyku.   Malé reklamné noviny a denníky je možné nájsť v stánkoch. Navyše, v sociálnych médiách (najmä Facebook, LinkedIn a Twitter) a na internete nájdete množstvo web stránok, súkromných aj verejných, ktoré  zverejňujú pracovné ponuky v rôznych sektoroch Grécka.  Surfovanie po internete a hľadanie ponúk je veľmi populárny spôsob hľadania práce v Grécku. DYPA a súkromné personálne agentúry majú web stránky alebo vyhľadávače práce s cieľom poskytnúť uchádzačom o prácu informácie a asistenciu. DYPA sa zameriava najmä na zamestnancov, ktorí sa chcú presťahovať za prácou do krajiny EÚ/EHP alebo Švajčiarska. Svoje životopisy môžu posielať aj elektronicky prostredníctvom uvedených portálov do registra, do ktorého majú prístup len zamestnávatelia. Webový portál EURES je v súčasnosti  najrozvinutejším nástrojom na vyhľadanie zamestnania svojho druhu.
Významnú pomoc nezamestnaným ľuďom hľadajúcim prácu v Grécku a v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarsku,  v spolupráci s EURES poradcami, poskytujú styčné kancelárie alebo oddelenia sociálnych služieb obcí na úrovni miestnej samosprávy. DYPA sa zameriava najmä na zamestnancov, ktorí sa chcú presťahovať za prácou do krajiny EÚ/EHP alebo Švajčiarska. Svoje životopisy môžu posielať aj elektronicky prostredníctvom uvedených portálov do registra, do ktorého majú prístup len zamestnávatelia. Webový portál EURES je v súčasnosti  najrozvinutejším nástrojom na vyhľadanie zamestnania svojho druhu.
Okrem toho, Národný koordinačný úrad (NKÚ) v Grécku organizuje jednodňové workshopy a dni kariéry v spolupráci s NKÚ v iných krajinách EÚ/EHP a Švajčiarsku pre konkrétne hospodárske sektory alebo činnosti, v každom prípade s cieľom prezentovať pracovné miesta, zbierať životopisy a viesť výberové pohovory priamo so zamestnávateľmi alebo prostredníctvom EURES poradcov v týchto krajinách.
Významnú pomoc nezamestnaným ľuďom hľadajúcim prácu v Grécku a v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarsku,  v spolupráci s EURES poradcami, poskytujú styčné kancelárie alebo oddelenia sociálnych služieb obcí na úrovni miestnej samosprávy.
Niektoré univerzity alebo iné subjekty často organizujú kariérne veľtrhy najmä pre absolventov a študentov posledného ročníka štúdia, na ktorých môžu uchádzači o zamestnanie nadviazať priamy kontakt so zainteresovanými zamestnávateľmi.
Používanie sociálnych sietí a pýtanie sa priateľov a známych, či vedia o zamestnávateľovi, ktorý hľadá zamestnancov, je často dobrým spôsobom, ako si nájsť prácu.
Vyhľadanie voľných pracovných miest podľa vašich záujmov a schopností na webových stránkach konkrétnych spoločností a následné zaslanie životopisu elektronicky a ďalším dobrým spôsobom, ako dostať pozvanie na pohovor k zamestnávateľovi na prácu, ktorá zodpovedá vašej kvalifikácii.

1.2 Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Keď sa uchádzate o prácu, je potrebné priložiť životopis, ktorý musí byť napísaný na PC, musí byť krátky, maximálne na dve  strany, musí poskytovať jasný popis vášho štúdia a pracovné skúsenosti.

Obsah CV by mal závisieť od pozície, o ktorú sa uchádzate a špecifík, ktoré si stanovil potenciálny zamestnávateľ.
CV by mal obsahovať osobné informácie, ako vaše meno, adresu, telefonický kontakt, e-mailovú adresu a národnosť, uvedený by mal byť predmet štúdia a detaily pracovných skúseností s uvedením predchádzajúcich zamestnaní s údajmi o zamestnávateľovi, dĺžke zamestnania a činností, ktoré ste vykonávali. Spomeňte všetky vaše zručnosti a znalosti požadované v rôznych oblastiach.
Znalosť cudzích jazykov nesmie chýbať, pričom je potrebné uviesť stupeň znalosti a získanej kvalifikácie.
Názov a dĺžka trvania akýchkoľvek kurzov by mala byť uvedená spolu s názvom inštitúcie.
Znalosť PC a ostatné špeciálne znalosti by mali byť tiež uvedené, rovnako ako osobné záujmy, ktoré vypovedajú o vašej osobnosti. Je dôležité spomenúť akúkoľvek znalosť, ktorú ste dosiahli štúdiom alebo praxou.
Cenným doplnkom životopisu je účasť v pracovných skupinách, združeniach alebo výboroch, pomôže aj písanie článkov alebo kníh, ktoré súvisia s  miestom o ktoré sa uchádzate.
Na konci životopisu môžete uviesť dve až tri adresy predchádzajúcich učiteľov alebo zamestnávateľov s ich kontaktnými údajmi, aby ich zamestnávateľ mohol kontaktovať.

Sprievodný list

Spolu so životopisom by ste mali poslať aj sprievodný list nie dlhší ako jedna strana, ktorý načrtne vašu profesijnú i vzdelanostnú kvalifikáciu. List by mal byť podpísaný a mal by sa týkať pozície o ktorú máte záujem. Vyvarujte sa všeobecným názvom a nevhodným slovám.

Každá súkromná alebo verejná agentúra používa iný vzor životopisu. Ten najvhodnejší je však vzor životopisu, ktorý sa nachádza na portáli  OAED alebo europass. Veľa gréckych spoločností používa formuláre, ktorými nahrádza životopisy. Tieto formuláre sú dlhé a podrobné.

Rada: Spravte si prieskum trhu a nájdite spoločnosti, pre ktoré by ste chceli pracovať. Pošlite im váš CV,  pozrite si ich webstránku a zistite, ktoré informácie môžete použiť pri príprave vášho motivačného listu.  Pošlite im svoj životopis alebo im ho doručte osobne  a spýtajte sa na osobu, ktorá je zodpovedná za personálne otázky.  Uveďte dôvody, prečo si myslíte, že by ste boli vhodnou osobou na danú pozíciu. E-mail môže byť ľahkou cestou, ako si vytvoriť kontakty.

2. PRESŤAHOVANIE SA DO INEJ KRAJINY

2.1 Pohyb tovaru a kapitálu

Voľný pohyb tovarov je jedným zo základných kameňov jednotného európskeho trhu. Odstránenie vnútroštátnych prekážok voľného pohybu tovaru v rámci EÚ je jednou zo zásad zakotvených v zmluvách EÚ. Z tradične protekcionistického hľadiska krajiny EÚ neustále zrušujú obmedzenia, aby vytvorili „spoločný“ alebo jednotný trh. Tento záväzok vytvoriť európsky obchodný priestor bez hraníc viedol k vytvoreniu väčšieho bohatstva a nových pracovných miest a globálne vytvoril EÚ ako svetový obchodný hráč spolu so Spojenými štátmi a Japonskom.

Napriek záväzku Európy odstrániť všetky prekážky vnútorného obchodu neboli harmonizované všetky odvetvia hospodárstva. Európska únia sa rozhodla regulovať na európskej úrovni odvetvia, ktoré by mohli predstavovať väčšie riziko pre európskych občanov – napríklad farmaceutiká alebo stavebné výrobky. Väčšina výrobkov (považovaných za „nižšie riziko“) podlieha uplatňovaniu tzv. Zásady vzájomného uznávania, čo znamená, že v zásade sa s každým výrobkom, ktorý sa legálne vyrába alebo uvádza na trh v jednom z členských štátov, môže voľne pohybovať a obchodovať v rámci vnútorného trhu EÚ.

Obmedzenia voľného pohybu tovaru

Zmluva o EÚ poskytuje členským štátom právo stanoviť obmedzenia voľného pohybu tovaru, ak existuje konkrétny spoločný záujem, ako je napríklad ochrana životného prostredia, zdravie občanov alebo verejná politika. To napríklad znamená, že ak vnútroštátne orgány členského štátu považujú dovoz výrobku za potenciálne ohrozenie verejného zdravia, verejnej morálky alebo verejného poriadku, môžu odmietnuť alebo obmedziť prístup na svoj trh. Príkladmi takýchto výrobkov sú geneticky modifikované potraviny alebo určité energetické nápoje.

Aj keď vo všeobecnosti nie sú žiadne obmedzenia na nákup tovaru v inom členskom štáte, pokiaľ sú určené na osobné použitie, pre určité kategórie výrobkov, ako sú alkohol a tabak, existuje rad európskych obmedzení.

Voľný pohyb kapitálu

Ďalšou podstatnou podmienkou fungovania vnútorného trhu je voľný pohyb kapitálu. Je jednou zo štyroch základných slobôd zaručených právnymi predpismi EÚ a predstavuje základ integrácie európskych finančných trhov. Európania teraz môžu spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.Liberalizácia kapitálových trhov má zásadný význam v procese hospodárskej a menovej integrácie v EÚ.Bol to prvý krok k vytvoreniu Európskej hospodárskej a menovej únie (EMU) a spoločnej meny euro.

Výhoda voľného pohybu kapitálu nielen zvyšuje efektívnosť finančných trhov v Únii, ale prináša aj množstvo výhod pre občanov EÚ.Jednotlivci môžu vykonávať veľké množstvo finančných operácií v rámci EÚ bez väčších obmedzení.Napríklad jednotlivci s obmedzenými obmedzeniami môžu ľahko si otvoriť bankový účet,kúpiť akcie,investovať alebo kúpa nehnuteľnosti v inom členskom štáte. Spoločnosti EÚ môžu investovať, vlastniť a riadiť ďalšie európske podniky.Výnimky

Určité výnimky z tejto zásady platia tak v členských štátoch, ako aj v tretích krajinách. Týka sa to najmä daní, obozretného dohľadu, aspektov verejnej politiky, prania špinavých peňazí a finančných sankcií dohodnutých v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ.Európska komisia naďalej pracuje na dokončení voľného trhu finančných služieb prostredníctvom zavádzania nových stratégií finančnej integrácie s cieľom uľahčiť občanom a spoločnostiam spravovať svoje peniaze v rámci EÚ.

2.2 Hľadanie ubytovania

Prenájom

K dispozícii nájdete zariadené aj nezariadené ubytovanie, ktoré označuje nápis “Na prenájom”(Enoikiazetai).
Nehnujteľnosti na prenájom sa inzerujú v národných a miestnych novinách pod hlavičkou “Enikiasi Akiniton” – Nehnuteľnosti na prenájom. Mnohé z nich majú špeciálne webové stránky inzerujúce ubytovanie na prenájom v celom Grécku.
Nájomné  zmluvy  sú  zo  zákona  minimálne  na  3 roky  aj  keď  sa zmluvné  strany dohodli   na  ukončení   skôr.
Niekedy je potrebné zložiť zálohu, ktorá slúži ako záruka, že sa nájomca o nehnuteľnosť postará. Nájomná zmluva a platba sú dohodnuté priamo s majiteľom.

Na základe údajov zhromaždených  od úverových inštitúcií došlo v prvom štvrťroku 2019 k marginálnemu 4% nárastu priemerných nominálnych cien bytov v porovnaní s rovnakým štvrťrokom 2018, zatiaľ čo ceny bytov zaznamenali oproti roku 2018 nárast o 1,6 % oproti zníženiu 0 1% v roku 2017.
úpa

Informatívne  ceny prenájmu za trojizbový byt za mesiac:

Atény (centrum)  730 eur

Atény (predmestie) 650 eur

Piraeus (centrum): 800 eur

Piraeus (predmestie) 500 eur

Tessaloniki (centrum)  580 eur

Tessaloniki (predmestie) 470 eur

Larissa 460 eur

Heraklion (Kréta) 650 eur

Rodos 600 eur

Patras 400 eur

Informatívne ceny nákupu nehnuteľnosti  za m2

Atény (centrum)  2 050 eur/m2

Atény (predmestie) 1 930 eur/m2

Piraeus (centrum) 1 825 eur/m2

Piraeur( predmestie)  1 325 eur/m2

Tessaloniki (centrum) 1 780 eur/m2

Tessaloniki (predmestie)  1 300 eur/m2

Larissa 1 150 eur/m2

Heraklion (Kréta) 1 650 eur/m2

Rodos 2 900 eur/m2

Patras 1 370 eur/m2

2.3 Hľadanie školy

Škôlky

Predškolské vzdelávanie (jasle a materská škola) je voliteľné.  Deti musia mať do 31. decembra roku zápisu do veku 4 rokov,keď začnú povinnú školskú dochádzku a idú buď do štátnej materskej školy v susedstve alebo do súkromnej materskej školy podľa výberu svojich rodičov. Štátne materské školy každý rok menia spádovú oblasť školy. Zápis sa uskutočňuje elektronicky.

Elektronický formulár sa vypĺňa uvedením údajov o dieťati a ďalších deťoch, ktoré študujú v tej istej školskej jednotke, adrese trvalého bydliska (musí byť priložený aj účet za energie, nájomná zmluva alebo iná nedávna verejná listina), výber voliteľného predmetu – denný program a / alebo trieda skorého príchodu, ako aj podrobnosti o sprievode detí pri ich príchode a odchode zo škôlky Pri registrácii dieťaťa musia rodičia škôlke poskytnúť  brožúru o zdraví dieťaťa, knihu o očkovaní a voliteľne pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami osvedčenie Špeciálneho pedagogického centra (KESY), verejnej lekársko-pedagogickej fakulty centrum alebo iný verejný orgán. Pre súkromné ​​materské školy nie je platný elektronický formulár a rodičia sa musia obrátiť na školskú jednotku, ktorú si vybrali.

Základné a stredné vzdelanie

Základné vzdelanie sa končí na základnej škole, ktorá sa začína v roku, v ktorom deti do 31. decembra dovŕšia šiesty rok veku.  Základná školská dochádzka sa ukončuje na Gymnasio (nižšia stredná škola), čo je prvý stupeň stredoškolského vzdelávania. Po ukončení povinnej školskej dochádzky môžu deti pokračovať vo vzdelávaní 3 roky na všeobecnom alebo odbornom Lykeio (nepovinné stredné vzdelanie) alebo prejsť na učňovské a technické vzdelávanie.
Deti, ktoré študujú na základnej škole, na strednej škole a Lykeio v Grécku, chodia na štátnu školu v ich susedstve alebo na súkromnú školu podľa vlastného výberu rodičov. Pokiaľ ide o základné školy, pred začatím zápisu musí vedenie školskej jednotky zreteľne umiestniť na školskú jednotku alebo na jej oficiálnu webovú stránku oznam poskytujúci informácie o spádovej oblasti školy, hodinách, kedy je možné podať žiadosť  a podporné dokumenty, ktoré musia byť priložené k žiadosti o registráciu. Po ukončení štúdia na základnej škole a po vydaní maturitného osvedčenia stanoví riaditeľstvo stredného školstva, ktorí absolventi stredných škôl sa zapíšu. Potom sa prostredníctvom služby  uskutoční zápis do príslušného Lykeio. Všeobecné sa zápis do štátnej školy uskutočňuje na základe miesta bydliska, hoci si rodičia môžu zvoliť a požiadať svoje deti o vstup do iného druhu školu, napriklad experimentálnej  školy.
Všetky školy sa otvárajú počas prvých 10 dní v septembri.

Vyššie vzdelanie

Vyššie vzdelanie je v Grécku poskytované na univerzitách (AEI) a technologických inštitútoch (TEI). Držitelia titulu môžu ísť na doktorandské štúdium. Základná požiadavka na prijatie na inštitút alebo vyššie vzdelanie je certifikát o ukončení z Lykeio (stredná škola). Nakoľko sú miesta limitované, všetci uchádzači musia spraviť všeobecné skúšky, zvyčajne v júni.
Výnimku zo systému národných skúšok má procedúra vstupu na Helenskú otvorenú univerzitu, na ktorú je potrebné sa hlásiť elektronicky.

Špeciálne školy a školy druhej šance.

Popri klasických základných a stredných školách existujú aj školy určené špecifickým skupinám žiakov, napr. interkultúrne školy pre cudzincov a  vysťahovalcov, minoritné školy pre moslimskú minoritu v Trácii a nezávislé školy pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Na vyššom strednom stupni existujú pilotné/experimentálne školy (v spolupráci s univerzitami), hudobné školy, teologické školy a športové školy. Existujú taktiež aj školy druhej šance pre dospelých, ktorý nedokončili deväť rokov povinnej školskej dochádzky.

2.4 Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

Implementácia zásady voľného pohybu osôb, ktorá je jedným zo základných kameňov našej európskej výstavby, znamenala zavedenie série praktických pravidiel, ktoré zabezpečia, aby občania mohli slobodne a ľahko cestovať do ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie. Cesta autom po EÚ s automobilom sa stala oveľa menej problematickou. Európska komisia stanovila sériu spoločných nariadení upravujúcich vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia vozidla a možnosť registrácie vášho vozidla v hostiteľskej krajine.

Vodičské preukazy

V súčasnosti neexistuje žiadny spoločný vodičský preukaz EÚ, ale členské štáty EÚ zaviedli vodičský preukaz „podľa vzoru Spoločenstva“. Tento spoločný model zabezpečuje, aby vodičské preukazy vydané rôznymi krajinami EÚ boli ľahko rozpoznateľné v iných členských štátoch. Všeobecne sa uplatňuje zásada vzájomného uznávania. Licencia sa vydáva v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, mala by však obsahovať ustanovenia týkajúce sa vzoru Spoločenstva, napríklad základné podmienky, na ktoré sa má licencia udeliť.Staré vodičské preukazy vydané pred rokom 1996 sa nemusia vymeniť za nový vodičský preukaz podľa vzoru Spoločenstva a zostávajú platné až do uplynutia ich platnosti.Ak sa občan EÚ presťahuje do iného členského štátu, nie je potrebné vymeniť si vodičský preukaz, hoci mnohí to často robia z praktických dôvodov. Niektoré členské štáty tiež požadujú, aby sa do licencie vložili ďalšie údaje, aby sa splnili určité administratívne požiadavky.

V prípade uplynutia platnosti, straty alebo odcudzenia možno v členskom štáte bydliska vydať nový vodičský preukaz v súlade s vnútroštátnymi podmienkami. Občania by sa mali obrátiť na príslušné orgány.

Registrácia auta

V prípade, že bývate v inom členskom štáte EÚ a jazdíte tam autom dlhšie ako šesť mesiacov, budete musieť auto zaregistrovať na miestnych úradoch a zaplatiť registračnú daň hostiteľskej krajiny.

Poistenie auta

Občania EÚ môžu poistiť svoje auto v ktorejkoľvek krajine EÚ, pokiaľ má vybraná poisťovacia spoločnosť licenciu hostiteľského vnútroštátneho orgánu na vydávanie príslušných poistných zmlúv. Spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte je oprávnená predať politiku povinnej občianskoprávnej zodpovednosti, iba ak sú splnené určité podmienky. Poistenie bude platné v celej Únii bez ohľadu na to, kde k úrazu došlo.

Daňové otázky pri kúpe auta

Daň z pridanej hodnoty alebo DPH z motorových vozidiel sa bežne platí v krajine, kde bolo vozidlo zakúpené, ale za určitých podmienok sa DPH platí v krajine miesta pobytu.
Viac informácií o pravidlách, ktoré sa uplatňujú, keď sa vozidlo získa v jednom členskom štáte EÚ a má sa zaregistrovať v inom členskom štáte EÚ, je k dispozícii na odkaze „Daň z motorových vozidiel“.

2.5 Postupy registrácie a povolenie na pobyt

Ako občan krajín EU/EHP, môžete vstúpiť do Grécka jednoducho len s preukázaním sa platným občianskym preukazom alebo pasom. Nepotrebujete vstupné vízum.

Občania EÚ a EHP majú právo voľného pohybu na pracovnom trhu v rámci EÚ/EHP. EÚ/EHP občania si môžu hľadať prácu a zostať 6 mesiacov (tri mesiace a ďalšie tri mesiace ak si hľadajú prácu).

Občania EÚ/EHP, ktorí sa chcú uplatniť v rámci svojho vzdelania v zamestnaní ktoré je v Grécku regulované musia predložiť požadovanú kvalifikáciu a získať licenciu, Týka sa to napr. právnikov, medicínskych doktorov, technikov a pod. , musia kontaktovať inštitúciu zodpovednú za vydanie licencie za účelom vykonávania práce.

Pre účely cestovania a práce v rámci EÚ sú potrebné dokumenty,  ktoré sú vydávané kompetentnou inštitúciou. – U2 prenosný dokument, ktorý umožňuje  nezamestnaným transferovať svoju dávku v nezamestnanosti do svojej rodnej krajiny tri mesiace,

– formulár E411 a F005 , ktoré sa týkajú rodinných dávok,

– formulár U1 – potvrdzuje  doby zamestnania a  poistenia

– formulár E205, ktorý  potvrdzuje, že uchádzač o zamestnanie je poistený vo svojej rodnej krajine, dokument vydáva kompetenstná inštitúcia, napr. IKA. Všetky dokumenty potvrdzuje  inšitúcia v krajine výkonu zamestnania.

Ak chcete v krajine zostať dlhšie ako 3 mesiace, musíte to nahlásiť na policajnú stanicu v mieste pobytu. Povolenie na pobyt potvrdzuje vaše právo na pobyt v krajine ako zamestnancovi s EÚ/EHP národnosťou. Musíte mať zamestnanie, alebo vlastniť dostatok finančných prostriedkov na pobyt v Grécku.
Ak splníte tieto podmienky, je Vám udelené povolenie na pobyt na 5 rokov s možnosťou jeho predĺženia. Každému občanovi je vydané osobné registračné číslo (AFM), ktoré slúži na kontakt s daňovým úradom a ešte jedno registračné číslo (AMKA) potrebné k sociálnemu poisteniu.
Občania krajín EU/EHP, môžu vstúpiť do Grécka slobodne a pracovať bez špeciálneho povolenia. Občanom EU je vydané povolenie na pobyt na základe potvrdenia o zamestnaní od zamestnávateľa.
Ak ste závislý člen rodiny zamestnaného občana z krajiny EU/EHP, požívate tie isté práva ako táto osoba. Povolenie na pobyt vydáva príslušné oddelenie polície .

Potrebné dokumenty na vydanie registrácie

 • žiadosť
  – pas alebo iný identifikačný dokument
  – úradný  dokument  potvrdzujúci  existenciu rodinných  väzieb pre členov  rodiny alebo občianskeho partnerstva pre partnera
  – doklad  o nájme, samostatne zárobkovej činnosti alebo štúdiu, prípadne doklad o tom, že uchádzač aj jeho rodinní príslušníci sú zdravotne poistení a majú dostatok finančných prostriedkov
 • fotografie

Osvedčenie sa vydáva bezplatne. Po päťročnom pobyte je možné požiadať o potvrdenie o trvalom pobyte.
Rada: Ak chcete mať krytie nemocenského poistenia, musíte mať pri sebe európsky preukaz zdravotného poistenia z krajiny pôvodu.
Registrácia pobytu

2.6 Kontrolný zoznam pred vaším príchodom do novej krajiny a po ňom

Na to, aby ste sa dobre pripravili na odchod do Grécka, informujte sa o krajine. Zožeňte si informácie zo spoľahlivých webstránok, napríklad EURES portál.
Prezrite si pracovné ponuky na EURES portáli a vyplňte si tu svoj CV, aby ho zamestnávatelia, ktorých oslovíte, videli. Môžete kontaktovať EURES poradcu v regióne, o ktorý sa zaujímate. Kontaktujte známych v Grécku, ktorí by vám mohli pomôcť a spojte sa s potenciálnymi zamestnávateľmi. Preložte si Vaše kvalifikačné osvedčenia, čo môže byť uľahčením pre perspektívnych zamestnávateľov. Doneste si so sebou dokumenty, ktoré budú potrebné pre zamestnanie, poistenie, šoférovanie a registračné procedúry. Ak máte deti v školskom veku, navštívte stránku Ministerstva vzdelania, kde zistíte, ktoré dokumenty potrebujete pre prijatie vašich detí do školy a tak si môžete pripraviť oficiálny preklad dokumentov. Môžete kontaktovať Prekladacie služby Ministerstva zahraničných vecí alebo právnikov,  aby vám pomohli s prekladom.

Po príchode do Grécka si zabezpečte ubytovanie, nájdite si zamestnanie a zaregistrujte sa na miestnej policajnej stanici. Pri hľadaní práce navštívte najbližší úrad práce  DYPA,  pracovné agentúry alebo požiadajte o pomoc známych. A nezabudnite na dobre spracovaný životopis.

Ak ste nezamestnaní, po získaní registračného čísla sociálneho poistenia AMKA a daňového registračného čísla AFM musíte ísť na  miestny úrad práce DYPA a predložiť požadované podporné dokumenty, kde sa zaregistrujte. Ako nezamestnaní môžete požiadať o prevod dávky v nezamestnanosti do Grécka. V takom prípade  je potrebné ísť do centra KPA2 ( Employment Promotion Centre)  miestneho úradu DYPA kde bývate, a predložiť dokument U2 z domovskej  krajiny, taktiež je potrebné predložiť daňové identifikačné číslo ( AFM – vydané daňovým úradom kvôli potvrdeniu,  že ste občan EÚ).  Ak ste boli nezamestnaný jeden mesiac vo vašej domovskej  krajine, dostanete prídavky v nezamestnanosti v hosťovskej krajine počas 3 mesiacov za predpokladu, že dôvod vášho vycestovania do Grécka je hľadanie si zamestnania.

3 PRACOVNÉ PODMIENKY

3.1 Prehľad pracovných podmienok v Európe

Kvalita práce a zamestnania – zásadný problém so silným hospodárskym a humanitárnym vplyvom

Dobré pracovné podmienky sú dôležité pre blaho európskych pracovníkov. Tie prispievajú k fyzickému a psychickému blahu Európanov a k hospodárskej výkonnosti EÚ.

Z humanitárneho hľadiska má kvalita pracovného prostredia silný vplyv na celkovú spokojnosť európskych pracovníkov s prácou a životom.

Z hospodárskeho hľadiska sú vysokokvalitné pracovné podmienky hnacou silou hospodárskeho rastu a základom pre konkurenčné postavenie Európskej únie. Vysoká spokojnosť s prácou je dôležitým faktorom na dosiahnutie vysokej produktivity hospodárstva EÚ.

Pre Európsku úniu je preto kľúčovou otázkou podpora vytvárania a udržiavania udržateľného a príjemného pracovného prostredia – také, ktoré podporuje zdravie a pohodu európskych zamestnancov a vytvára dobrú rovnováhu medzi pracovným a mimopracovným časom.

Zlepšovanie pracovných podmienok v Európe: dôležitý cieľ Európskej únie

Prioritou EÚ je zabezpečenie priaznivých pracovných podmienok pre európskych občanov. Európska únia preto spolupracuje s vládami jednotlivých štátov na zabezpečení príjemného a bezpečného prostredia na pracovisku. Podpora členským štátom sa poskytuje prostredníctvom:
– výmena skúseností medzi rôznymi krajinami a spoločné akcie
– stanovenie minimálnych požiadaviek na pracovné podmienky a zdravie a bezpečnosť pri práci, ktoré sa majú uplatňovať v celej Európskej únii.

Kritériá kvality práce a zamestnania

Na dosiahnutie udržateľných pracovných podmienok je dôležité určiť hlavné charakteristiky priaznivého pracovného prostredia, a tým aj kritériá kvality pracovných podmienok.

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) v Dubline je agentúra EÚ, ktorá poskytuje informácie, rady a odborné znalosti o životných a pracovných podmienkach, ako to napovedá názov. Táto agentúra stanovila niekoľko kritérií kvality zamestnania a kvality zamestnania, medzi ktoré patria:
– zdravie a pohodu na pracovisku – to sú zásadné kritériá, pretože dobré pracovné podmienky predpokladajú prevenciu zdravotných problémov na pracovisku, zníženie vystavenia riziku a zlepšenie organizácie práce
– zosúladenie pracovného a nepracovného života – občania by mali mať možnosť nájsť rovnováhu medzi časom stráveným v práci a vo voľnom čase
– rozvoj zručností – kvalitné zamestnanie je miestom, ktoré poskytuje možnosti na odbornú prípravu, zlepšovanie a pracovné príležitosti

Práca nadácie Eurofound prispieva k plánovaniu a navrhovaniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe.

Zdravie a bezpečnosť pri práci

Európska komisia podnikla širokú škálu aktivít na podporu zdravého pracovného prostredia v členských štátoch EÚ. Okrem iného vypracovala Stratégiu Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na obdobie rokov 2002 – 2006. Táto stratégia bola vypracovaná s pomocou vnútroštátnych orgánov, sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií. Zameriava sa na podporu medzinárodnej spolupráce a nevyhnutnosť silnej kultúry prevencie. V súčasnosti prebieha nová stratégia na obdobie rokov 2007 – 2012.

Cieľom politiky Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci je dlhodobé zlepšovanie životných podmienok pracovníkov EÚ. Zohľadňuje fyzický, morálny a sociálny rozmer pracovných podmienok, ako aj nové výzvy, ktoré so sebou prináša rozšírenie Európskej únie o krajiny strednej a východnej Európy. Zavedenie noriem EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci výrazne prispelo k zlepšeniu situácie pracovníkov v týchto krajinách.

Zlepšenie pracovných podmienok stanovením minimálnych požiadaviek spoločných pre všetky krajiny EÚ

Zlepšenie životných a pracovných podmienok v členských štátoch EÚ do značnej miery závisí od stanovenia spoločných pracovných noriem. Pracovné zákony a nariadenia EÚ stanovili minimálne požiadavky na udržateľné pracovné prostredie a teraz sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch. Zlepšenie týchto noriem posilnilo práva pracovníkov a je jedným z hlavných úspechov sociálnej politiky EÚ.

3.2 Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Dôležitosť transparentnosti a vzájomného uznávania diplomov ako zásadného doplnku voľného pohybu pracovníkovMožnosť dosiahnuť uznanie kvalifikácie a schopností môže zohrávať veľmi podstatnú úlohu pri rozhodovaní osôb zamestnať sa v inej krajine EÚ. Je preto potrebné vytvoriť európsky systém, ktorý bude zaručovať vzájomné uznávanie odborných schopností v rôznych členských štátoch. Len takýto systém zaručí, že nedostatok uznávania odborných kvalifikácií sa stane prekážkou mobility pracovníkov v rámci EÚ.

Hlavné zásady uznávania odborných kvalifikácií v EÚZákladnou zásadou je, že každý občan EÚ by mal mať možnosť slobodne vykonávať svoje povolanie v ktoromkoľvek členskom štáte. V praktickom uplatňovaní tejto zásady často bránia rozdielne národné požiadavky prístup k niektorým povolaniam v hostiteľskej krajine. Na prekonanie týchto rozdielov vypracovala EÚ systém uznávania odborných kvalifikácií. V zmysle tohto systému sa rozlišuje medzi regulovanými povolaniami (profesie, pri ktorých sú určité požiadavky legálne požadované) a povolania, ktoré nie sú právne regulované v hostiteľskom členskom štáte.Kroky smerom k transparentnosti kvalifikácií v Európe

Európska Komisia vytvorila nástroje na zabezpečenie väčšej transparentnosti a uznávania kvalifikácií, pre akademické a profesijné účely:

Európska únia podnikla dôležité kroky smerom k cieľu dosiahnuť transparentnosť kvalifikácií v Európe:
– Posilnená spolupráca v oblasti odborného vzdelávania a prípravy s cieľom spojiť všetky nástroje na transparentnosť osvedčení a diplomov do jedného jediného užívateľsky prístupného nástroja. Patria sem napríklad európske životopisy alebo školenia Europass.
– Vývoj konkrétnych opatrení v oblasti uznávania a kvality odborného vzdelávania a prípravy.Prekračovanie rozdielov vo vzdelávacích a školiacich systémoch v EÚ


Systémy vzdelávania a odbornej prípravy v členských štátoch EÚ stále vykazujú značné rozdiely. Posledné rozšírenia EÚ s rôznymi vzdelávacími tradíciami túto rozmanitosť ešte viac prehĺbili. To si vyžaduje vytvorenie spoločných pravidiel, ktoré zaručia uznávanie spôsobilostí.S cieľom prekonať túto rôznorodosť národných kvalifikačných štandardov, metód vzdelávania a štruktúr odbornej prípravy Európska komisia predložila súbor nástrojov zameraných na zabezpečenie lepšej transparentnosti a uznávania kvalifikácií na akademické aj profesionálne účely.Zoznam regulovaných profesií v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarska vrátane kontaktných bodov a informácií o kompetentných inštitúciách nájdete v databáze regulovaných povolaní, ktorý spravuje komisia.


Európsky kvalifikačný rámecEurópsky kvalifikačný rámec je pre Európsku komisiu kľúčovou prioritou v procese uznávania odborných spôsobilostí.Hlavným cieľom rámca je vytvoriť prepojenia medzi rôznymi vnútroštátnymi kvalifikačnými systémami a zaručiť hladký prenos a uznávanie diplomov.Národné informačné centrá pre akademické uznávanie (NARIC)

Sieť národných informačných centier akademického uznávania bola založená v roku 1984 z iniciatívy Európskej komisie. NARIC poskytujú rady o akademickom uznávaní období štúdia v zahraničí. NARIC, ktoré sa nachádzajú vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, zohrávajú zásadnú úlohu v procese uznávania kvalifikácií v EÚ.


Európsky systém prenosu kreditov (ECTS)

Cieľom európskeho systému prenosu kreditov je uľahčenie uznávania období štúdia v zahraničí. Bola predstavená v roku 1989 a slúži na opis vzdelávacieho programu a pripisovanie kreditov jeho zložkám. Je kľúčovým doplnkom vysoko uznávaného programu mobility študentov Erasmus.

Europass

Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti odborných zručností. Skladá sa z piatich štandardizovaných dokumentov:

– životopis (Curriculum vitae),
– jazykový pas,
– doplnky certifikátov,
      – dodatky k diplomu a 
– dokument Europass-mobilita.

Systém Europass umožňuje jasne a ľahko pochopiť zručnosti a kvalifikácie v rôznych častiach Európy. V každej krajine Európskej únie av Európskom hospodárskom priestore boli zriadené národné strediská Europass ako primárne kontaktné miesta pre ľudí, ktorí hľadajú informácie o systéme Europass.

3.3 Druhy zamestnania

Osoby mladšie ako 15 rokov nemôžu pracovať v priemyselných priestoroch, pokiaľ to nie sú členovia rodiny zamestnávateľa a pracovné podmienky nepredstavujú riziko pre zdravie a charakter tých, ktorí sú  v zamestnaní. Počas učňovskej doby na odborných školách učni pracujú pre zamestnávateľov, aby získali pracovné zručnosti po 16 roku.

Najbežnejšia forma zamestnania je hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú. Vedľajší pracovný pomer je veľmi obmedzený v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ/EHP. Sezónne zamestnanie je bežné v turistickej oblasti a v povolaniach priamo prepojených na turizmus.

Robotníci a technici, hlavne v stavebníctve a poľnohospodárstve sú platení dennou mzdou na týždennej báze. Pomerne veľa odborníkov, ako napr. inžinierov, pracuje pre jedného zamestnávateľa na základe provízie z poskytovaných služieb radšej, ako by mali dostávať plat.
Pracovné zmluvy na dobu určitú často nadobúdajú účinnosť, keď je explicitne alebo mlčky jasné, že zamestnanie bude len na určitý čas (napr. 6 mesiacov alebo 1 rok), alebo pokiaľ sa neobjaví nejaká špeciálna okolnosť, alebo ak trvanie zamestnania je zrejmé z typu a druhu vykonávanej práce (zmluvy na sezónne práce alebo vykonávanie špecifických úloh). To znamená, keď je explicitne alebo mlčky odsúhlasená špecifická doba, kedy práca skončí.
Iné formy práce sú províziou z poskytovaných služieb alebo práce na dobu určitú alebo neurčitú, hlavne v prípadoch drobnej práce, teleworkingu, práce na doma, atď.

Sezónna práca patrí k flexibilnému typu zmlúv, pretože sa poskytuje iba na zvláštne časové obdobie, čím poskytuje zásadnú podporu buď podnikom pôsobiacim v určitých odvetviach, najmä cestovnému ruchu a poľnohospodárstvu, alebo celoročným podnikom na krytie osobitných potreby. Výrazné zvýšenie dopytu má zvyčajne za následok zamestnanie aj zahraničných zamestnancov.
Podľa európskych právnych predpisov sú sezónne voľné pracovné miesta kryté prednostne domorodcami a občanmi EÚ, ktorí majú nárok na pracovnú mobilitu v rámci EÚ bez obmedzení. Pokiaľ ide o občanov tretích krajín, zákon 4332/2015 upravil predchádzajúce 4251/2014 (imigračný zákonník), aby sa grécke právne predpisy prispôsobili smernici 2014/36 / EE.

Sezónna práca znamená, že sa v určitých finančných sektoroch ponúka práca ročne až na šesť mesiacov. Pokiaľ ide o zamestnávanie občanov tretích krajín, je popísaný zložitý postup, ktorý sa týka gréckeho štátu, a to prostredníctvom vydania ministerského rozhodnutia, v ktorom sú uvedené potenciálne voľné pracovné miesta za sezónu, ako aj zamestnávateľov.

Grécke právne predpisy tiež ustanovujú osobitné nariadenia zamerané na ochranu prác sezónnych pracovníkov.

V sektore cestovného ruchu sa najdôležitejšie právo týka ich opätovného zamestnania v nasledujúcej sezóne za  predpokladu, že o neho požiadajú v stanovenom čase. Ak zamestnávateľ odmietne predĺžiť pracovnú zmluvu a prepustí zamestnanca, má zamestnanec podľa okolností nárok na určité druhy kompenzácií. Toto právo vychádza z ústavného princípu rovnosti a ochrany práce, ako aj z článku 8 zákona č. 1346/1983 upraveného zákonom č. 1545/1985 a špecifikovaného v kolektívnych zmluvách.

Okrem toho majú sezónni pracovníci v závislosti  od celkovej doby trvania pracovných zmlúv nárok aj na určité finančné výhody a príspevky od zamestnávateľa. Počas takzvaného „mŕtveho obdobia“ sa na sezónnych pracovníkov vzťahujú osobitné ustanovenia týkajúce sa dávok v nezamestnanosti poskytovaných gréckou organizáciou Manpower Employment Organization (OAED). Za posledný rok sa tieto ustanovenia stali ešte priaznivejšími v súvislosti s mimoriadnymi finančnými opatreniami prijatými na obmedzenie dôsledkov povinného pozastavenia činnosti pre podnikateľov pôsobiacich v konkrétnych odvetviach v rámci úsilia o obmedzenie šírenia koronavírusu.

Sezónni pracovníci majú právo navyše na špeciálnu sezónnu kompenzáciu od OAED, zvyčajne na jeseň, v závislosti od oblasti ich špecializácie a od toho, ako dlho boli poistení počas predchádzajúceho obdobia.

3.4 Pracovné zmluvy

Prezidentský dekrét 156/1994, ktorý sa vzťahuje na pracovné zmluvy na dobu neurčitú, aj na dobu určitú, alebo pracovné vzťahy s dobou presahujúcou 1 mesiac, ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť zamestnancovi podmienky zmluvy alebo pracovného vzťahu, menovite:a) identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca b) miesto výkonu práce, sídlo zamestnávateľa alebo jeho domáca adresa c) pozícia zamestnanca, stupeň a kategória zaradenia, popis práce d) začiatok výkonu práce, v prípade práce na dobu určitú aj jej dĺžku e) dĺžka dovolenky, na ktorú má zamestnanec nárok, spôsob a časové možnosti jej čerpania f) odstupné a dĺžka výpovednej lehoty v prípade ukončenia pracovného pomeru podľa zákona g) zárobok vo všetkých formách, na ktorý má zamestnanec nárok) denná a týždenná pracovná doba) kolektívne zmluvy, ktoré sa vzťahujú na minimálne podmienky odmeňovania a zamestnania. Informácia nesmie byť poskytnutá neskôr ako 2 mesiace po tom, čo zamestnanec začne pracovať, a to jedným z nasledujúcich spôsobov: a) písomne v pracovnej zmluve, alebo b) v inom dokumente. Ak zamestnancovi nie je doručený jeden z uvedených dokumentov, neruší sa pracovný pomer, ale môže dôjsť k pokute.

Existujú aj iné formy okrem zmluvy na dobu určitú a neurčitú. Sú to:

zmluvný kontrakt: zmluvná strana je povinná vykonávať prácu a je vyplatená po vykonaní práce, alebo jej časti. Zmluva je ukončená automaticky keď je práca hotová

zmluva za poskytnutie nezávislých služieb: tento druh zmluvy sa používa v prípade, keď osoba poskytujúca služby/prácu nie je kontrolovaná zamestnávateľom

združená zmluva: používa sa v prípade, keď sa prispieva spoločnými príspevkami do jedného spoločného združenia

reprezentačná zmluva: používa sa, keď reprezentant koná podľa inštrukcií zamestnávateľa bez toho, aby bol pod dohľadom zamestnávateľa a viazaný bežným pracovným časom

Ukončenie zamestnania

Zamestnávatelia môžu slobodne  ukončiť pracovnú zmluvu na neurčitý čas kedykoľvek, je

to predmetom dôvery k legálnym postupom, poskytnúť písomnú informáciu o ukončení pracovnej zmluvy a odškodnení.  Zamestnávatelia môžu odmietnuť zamestnanca aj  bez písomnej informácie (mimoriadne ukončenie) alebo s informáciou ( normálne ukončenie s informáciou)  pri ktorej je  odškodnenie znížené o 50 %.  Ak odškodnenie spôsobené ukončením zamestnania presiahne dvojmesačný zárobok, zamestnávateľ musí mlčky zaplatiť časť odškodnenia, ktoré sa vyrovná dvojmesačnému  zárobku v čase ukončenia. Zostávajúca suma je platená  v dvojmesačných splátkach. V prípade  trvalej pracovnej zmluvy alebo zamestnaneckej zmluvy je dôležité odôvodnené ukončenie  (článok  672 Občianskeho zákonníka). Zamestnaná osoba má práva ukončiť  zmluvu neurčitého trvania slobodne kedykoľvek a odísť dobrovoľne zo zamestnania. Avšak zamestnávateľa musí informovať o ukončení v rámci časového limitu, ktorý je uvedený v zákone. V prípade pracovnej  zmluvy alebo pevne stanoveného kontraktu, zamestnaná  osoba musí uviesť dôležitú a odôvodnenú príčinu na ukončenie (viď článok 672 Občianskeho zákonníka).

Hromadné prepúšťanie  je prepúšťanie, vykonávané podnikmi  alebo podnikmi  zamestnávajúcimi viac ako 20 pracovníkov z dôvodov, ktoré sa netýkajú prepúšťaných jednotlivcov, ale výlučne podniku.  Upozorňujeme, že v rámci hromadného prepúšťania zákon nestanovuje obmedzenie počtu prepúšťaní. Konečný počet výpovedí je výlučne výsledkom rokovaní. Zamestnávateľ musí v každom prípade do 4 dní od doručenia výpovede podať elektronické oznámenie o skončení pracovného pomeru prostredníctvom informačného systému ERGANI, či už ide o pracovnú zmluvu na dobu neurčitú alebo určitú.  Ak zamestnanec písomnosť nepodpíše, upovedomenie mu doručí súdny exekútor. Nepodanie elektronického oznámenia bude sankcioénované.

3.5 Špeciálne kategórie

Zamestnávaním osôb v špeciálnych kategóriách, napr. ľudí so zdravotným postihnutím, rodičov s početnou rodinou, atď. sa zaoberá Zákon č. 2643/98. Chránené osoby. Nasledujúce kategórie ľudí sú predmetom vyššie uvedeného zákona:

A. Rodičia so štyrmi alebo viacerými deťmi, rodičia tromi deťmi, dieťa z rodiny s tromi deťmi a pozostalý alebo nemanželský rodič troch maloletých detí.
B. Osoby s minimálne 50% postihnutím, ktorých možnosti zamestnania sú obmedzené kvôli chronickým fyzickým, intelektuálnym alebo mentálnym podmienkam alebo obmedzeniam (osoby so špeciálnymi potrebami), pokiaľ preukážu evidenciu v Manpower Employment Organisation (OAED). Ochrana je poskytnutá tiež osobám, ktoré majú postihnuté dieťa, súrodenca alebo manžela vo výške postihnutia 67% a viac kvôli vážnym mentálnym alebo fyzickým problémom.
C. Všetky osoby,  ktoré sa zúčastnili národného odporu (zákona 1285/1992) a ich deti,. Ďalej členovia povstaleckých skupín počas národného odporu (za podmienok) a ich deti, pozostalí manželia, pozostalí rodičia všetkých osôb ktoré boli popravené alebo zomreli na zranenia či útrapy v dôsledku ich protidiktátorskej činnosti v období od 21. 4. 1967 až 24. 6. 1974.
D. Osoby zdravotne postihnuté a zranené vo vojne alebo vo vojenských operáciách, osoby ktoré sa stali nespôsobilými pri nástupe do ozbrojených síl alebo bezpečnostných zborov a ich deti, obete vojny a príslušníci civilného obyvateľstva postihnutí vo vojne a ich deti, osoby so zdravotnými postihnutím v čase mieru a ich deti. Deti a pozostalí manželia/manželky osôb, ktoré boli zabité alebo zmizli pri vojenských operáciách na Cypre v rokoch 1964, 1967 a 1974, sú tiež chránené.
E. Rodičia s tromi živými deťmi a jedným z troch detí.

Aby bol dodržaný princíp rovnakého zaobchádzania s osobami s postihnutím, musí zamestnávateľ prijať opatrenia, aby sa takýto človek mohol uchádzať o prácu, vykonávať ju a napredovať, rovnako sa zúčastňovať školení za predpokladu, že tieto opatrenia nepredstavujú neprimeranú záťaž pre zamestnávateľa. Osoby so špeciálnymi potrebami sa môžu obrátiť na službu zriadenú Zákonom 2643, ktorú prevádzkuje OAED ako pomoc pri hľadaní zamestnania. Prepustenie tehotných a mladých matiek počas prvého roku od narodenia dieťaťa je zakázané. Nočnú prácu žien upravuje Medzinárodná konvencia práce č. 41 a 89.

3.6 Samostatná zárobková činnosť

Právnické spoločnosti  sú rozdelené do troch kategórií: osobné ( všeobecné partnerstvá, spoločnosti s ručením obmedzeným, tiché partnerstvá), kapitálové (akciové spoločnosti) a zmiešané podniky (s ručením obmedzeným, súkromné spoločnosti).

Výlučné vlastníctvo, podnikateľ môže ale nemusí zamestnávať ľudí, je vlastníkom a zároveň manažérom podniku. Preto, byť výlučným partnerom, ktorý je exkluzívne zodpovedný za rozhodnutia a operácie podniku a jeho záväzky v rozsahu jeho celého vlastníctva

Právnická osoba je vytvorená, ak sa dve alebo viac fyzických alebo právnických osôb spoja s cieľom dosiahnuť spoločný výsledok. Prínos partnerov do majetku spoločnosti môže byť rovnaký ale nerovný, závisí si to od  ustanovení  dohodnutých v spoločenskej zmluve

Všeobecné partnerstvo:  hlavnou úlohou partnerstva je že každý partner ručí celým svojim majetkom za všetky  záväzky podniku, aj v prípade rozpadu podniku

Spoločnosť s ručením obmedzeným (anglická skartka – Ltd.):  hlavnou úlohou spoločnosti je že všeobecný partneri ručia svojim majetkom za záväzky spoločnosti a môžu menovať manažérov spoločnosti, Naopak, partneri s ručením ručia do výšky svojho vkladu

Tiché partnerstvo: je to spojenie dvoch alebo viacerých partnerov (právnické osoby alebo fyzické osoby),  jeden z nich je manažér spoločnosti a v jeho mene spoločnosť koná. Nazýva sa generálny partner, ostaných nazývame tichých partnerov a nepodieľajú sa na žiadny transakciách a nenesú zodpovednosť za dlhy spoločnosti.  Rozvoj spoločnosti je zabezpečený iba cez partnerov, ak generálny partner vstupuje do vzťahov v spoločnosti s inými a spravuje vlastný podnik

Kapitálová spoločnosť: Podnikový kapitál, viac než osobné prvky prevládajú  v kapitálových spoločnostiach alebo akciových spoločnostiach

Akciová spoločnosť: kapitál akciovej spoločnosti je rozdelený na rovnaké časti – podiely, akcie. Akcia je tiež  názov používaný pre certifikát ktorý začleňuje a  pomenováva každý z týchto častí kapitálu a osoba, ktorá vlastní túto časť kapitálu  sa volá akcionár. Každý akcionár ručí do celkovej výšky akcií ktoré vlastní a môže s nimi voľne disponovať.

Zmiešané spoločnosti: sú právne formy spoločností, ktoré si po požičiavajú vlastnosti zo spoločností fyzických osôb (všeobecné partnerstvo, spoločnosti s ručením obmedzeným) a z kapitálových spoločností (akciových spoločností) Osobné spoločnosti sa často transformujú do zmiešaných podnikov (s ručením obmedzeným, súkromné spoločnosti) a zmiešané spoločnosti sú často transformované do kapitálových spoločností (akciové spoločnosti), pričom sledujú obchodný cieľ.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (anglická skratka – LLC):  kombinuje výhody všeobecného partnerstva a akciovej spoločnosti. Spoločnosť s ručením obmedzeným  sa používa pre menšiu škálu aktivít ako akciové spoločnosti, jej kapitál je rozdelený na akcie požadované rôznymi osobami, ktoré sú  exkluzívne a samostatne zodpovedné za akcie každého držiteľa.

Súkromná spoločnosť:  táto forma spoločnosti je niečo medzi  malým a veľkým podnikom, je podobná spoločnosti s ručením obmedzeným bez úpadku, v rámci usmernení EÚ o podnikových subjektoch.  Konkrétne, vlastnosti súkromnej spoločnosti sú   jej adaptabilnosť, použiteľnosť a flexibilita a  nie je nevyhnutný  kapitálový prah ktorý predstavuje  1 euro, ale skôr slobodu upravujúcu ustanovenia jej stanov (zákon č. 4072/2012).

Sociálny družstevný podnik (SCE): Ide o mestské družstvo sociálneho účelu, ktorého členovia preberajú obmedzenú zodpovednosť a ktoré sa zaoberá komerčnými činnosťami. SCE sú rozdelené do troch kategórií v závislosti od ich konkrétneho účelu. Ide o tieto kategórie: a) integračné SCE, b) SCE sociálnej starostlivosti, c) kolektívne a výrobné SCE.

Start-up – toto je organizácia dočasne sformovaná s cieľom rýchleho rozvoja použitím opakovaného a rozširujúceho biznis modelu. Priemerný životný cyklus start-upu je zvyčajne jeden rok, najdlhšie dva roky, počas tohto obdobia podnik musí získať štruktúru a funkcie riadneho podniku. V podstate sa majitelia musia rozhodnúť, aký druh podnikania zvolia. Väčšina start-upov sa vyvinie do  podniku s ručením obmedzeným alebo súkromných spoločností, alebo sa môžu neskôr vyvinúť do iných foriem  podnikania.

Obchodné ustanovenia

Akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným (ktoré sú založené priamo a nie výsledok konverzie alebo transformácie) sú  ustanovené použitím  elektronickej aplikácie One-Stop-Shop  (OSS), ktorá je prístupná u certifikovaných notárov, ktorí operujú cez OSS.

Všeobecné partnerstvá, spoločnosti s ručením obmedzeným a súkromné spoločnosti sú  ustanovené cez OSS elektronickú aplikáciu kompetentnej komory, do ktorej majú prístup iba OSS príslušných komôr.

Podniky ( akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným (Ltd.), všeobecné partnerstvá, spoločnosti s ručením obmedzeným (LLC.) musia získať relevantnú licenciu prostredníctvom  Všeobecného obchodného registra (General Commercial Registry – GEMI) a oddelenia kompetentnej komory pred tým, ako začnú podnikať, nemôžu byť ustanovené cez aplikáciu OSS.

Všetky súkromné spoločnosti sú ustanovené cez OSS (bez ohľadu na to, či už dostali licenciu alebo nie)

Výlučné vlastníctvo je registrované vo Všeobecnom obchodnom registri GEMI a  v relevantných komorách a je potrebné získať obchodný zahajovací certifikát z  Verejného finančného úradu.

Potrebná ustanovujúca dokumentácia je stanovená pre každú formu podnikania v Spojenom vládnom rozhodnutí Κ1-802/23.3.2011, štátny vestník, séria II, č. 470, 2011.

Na podporu nezamestnaných osôb ktoré chcú začať podnikať  príležitostne organizuje úrad práce OAED  grantové programy Noví samostante zárobkovočinní profesionáli (NEE). Ministerstvo rozvoja a konkurencieschopnosti tiež prevádzakuje špeciálne programy na začatie podnikania.

Dávky v nezamestnanosti po ukončení podnikania

Tým, ktorí  ukončia svoje podnikanie,  úrad práce OAED poskytne dávky v nezamestnanosti za predpokladu, že nemajú dlhy  voči poisťovni a spĺňajú nasledujúce kritériá
– ukončenie aspoň 3 rokov poistenia (nepretržitého alebo prerušeného) na orgáne sociálneho zabezpečenia, ku ktorému patria

 • celkový čistý zdaniteľný príjem fyzických osôb za posledné dva daňové  roky  pred rokom, v ktorom bola žiadosť podaná, nesmie celkovo presiahnuť 30 000 eur a zodpovedajúci celkový príjem domácnosti nesmie celkovo dosiahnuť 40 000 eur
 • preukázané ukončenie odbornej činnosti od 1.januára 2012
 • poberateľ dávky nesmie vykonávať závislú prácu, nesmie byť samostatne zárobkovo činnou osobou, nesmie byť dobrovoľne poistený, nesmie byť dôchodcom a nesmie mať podanú žiadosť o dôchodok
 • oprávnený nesmie previesť svoj podnik alebo svoj podiel alebo podiely na podnik, do ktorého patril, na manžela alebo osobu prvého a druhého stupňa príbuzenstva
 • príjemca musí mať trvalý pobyt v Grécku

Žiadosť o dávku vo výške 360 eur za mesiac musí byť potvrdená do troch mesiacov od zverejnenia vládneho rozhodnutia (s AMKA a AFM číslom). Dávka bude hradená od 3 do 9 mesiacov.

Užitočné odkazy
Podnikanie v Grécku

3.7 Platové podmienky

Od februára 2019 je  stanovená minimálna mzda a minimálna denná mzda pri úplnom  zamestnaní  bez ohľadu na vekovú diskrimináciu nasledujúca:

–          Zamestnanci: minimálny príjem je 650 eur

–          Robotníci: minimálna mzda je 29,04 eur.

Povinné platby ako sociálne príspevky a dane sú zvyčajne odvádzané mesačne, týždenne alebo denne. Zamestnanci odvádzajú  poplatky zo mzdy predtým ako sú odmeňovaní. Zamestnávatelia platia za zamestnancov príspevky do sociálnej poisťovne, ako aj príspevky za zamestnávateľov.  Zamestnávatelia taktiež platia dane odvádzané daňovému úradu.
Zamestnávateľ si uchováva detailný mzdový list. Zamestnanec môže dostať  písomnú mesačnú výplatnú pásku, kde je uvedený jeho plat, výška príspevkov a zrážok.
Je bežnou praxou, že plat je určený v kolektívnych zmluvách. Zamestnávatelia väčšinou platia svojich pracovníkov lepšie ako sa vyžaduje podľa kolektívnych zmlúv, hlavne v prípade odborníkov so špecifickou špecializáciou, po ktorých je na trhu práce vysoký dopyt.
Kolektívne zmluvy sú komunikované zamestnávateľmi a odborovými zväzmi. Ministerstvo práce môže byť pri vyjednávaní.
Kolektívne pracovné zmluvy dávajú každý rok základ minimálnym mzdám pre väčšinu povolaní. Príspevky týkajúce sa rodiny, dĺžka zamestnania a pracovných skúseností, príspevky týkajúce sa špecifických požiadaviek práce sú zohľadnené a pridané k základnému platu v kolektívnej zmluve, ktorá závisí od špecializácie zamestnanca a jeho vzdelania. Kolektívne zmluvy stanovujú platové úrovne týkajúce sa nadčasov a práce v soboty, nedele a  sviatky.

Veľa spoločností poskytuje zamestnancom plat formou odmien alebo iných platieb založených na výsledkoch, predovšetkým u manažérov alebo obchodníkov.
V prípade, že nastane riziko, že by podnik/spoločnosť vyhlásila bankrot v súvislosti s ekonomickou krízou, môže byť uzavretá pracovná dohoda stanovujúca nižšie platy zamestnancov.

Zamestnávatelia platia 13. plat na Vianoce, polovicu mesačného platu na Veľkú noc a polovicu mesačného platu v lete. V prípade choroby je odmeňovanie chránené systémom sociálneho zabezpečenia, alebo prostredníctvom kolektívnych zmlúv, alebo oboje.
Zamestnanci dostávajú plat zvyčajne na konci mesiaca. V niektorých organizáciách je plat vyplácaný v dvoch splátkach, a to 15. v mesiaci a na konci týždňa. Pracovníci s dennou mzdou sú vyplácaní na konci mesiaca.

Platba je povinne  prevodom na účet.

3.8 Pracovná doba

Bežný zákonný pracovný čas je 40 hodín týždenne. Maximálny denný čas je 10 hodín, systém nadčasov je fixný a odmeňovanie za nadčasy je obmedzené.

V podnikoch, ktoré uplatňujú zmluvný pracovný týždeň 40 hodín,  môžu zamestnanci podľa uváženia zamestnávateľa pracovať o päť hodín týždenne navyše. Tieto hodiny (41., 42., 43., 44., a 45. hodina) sa považujú za prácu navyše a sú odmeňované o 20% vyššou sadzbou ako je bežná hodinová sadzba a nezapočítavajú sa do prípustných nadčasov.

Ak je dohodnutý týždenný pracovný čas na 40 hodín, zamestnanec môže pracovať ďalších 5 hodín navyše pod zamestnávateľovým dohľadom. Tieto hodiny sa rátajú ako extra práca s platbou o 20% vyššou ako bežná hodinová sadzba a nepočítajú sa ako časť povoleného nadčasu.

Práca presahujúca 45 hodín týždenne sa počíta ako nadčas. Sadzba za zákonný nadčas do 120 hodín ročne je o 40% vyššia ako bežná sadzba a môže byť povolená až po špeciálnej autorizácii. Zákonný nadčas prevyšujúci 120 hodín je odmeňovaný 60% bežnej sadzby. Okrem toho, zamestnanec môže pracovať denne dve hodiny navyše v čase zvýšenej potreby práce a denne dve hodiny menej inokedy, alebo si vziať voľno prislúchajúce počtu hodín. Práca vykonávaná šiesty deň v týždni, v protiklade s päťdňovým pracovným systémom a bez ohľadu na stanovené sankcie, je odmeňovaná na 30% z čiastky denných miezd.

Týždenný pracovný čas nesmie presiahnuť 48 hodín v priemere, najviac počas 4 mesiacov, vrátane nadčasov. Pracovná doba na štyri mesiace alebo rok je ustanovená v podnikových dohodách alebo kolektívnych pracovných zmluvách medzi  zamestnávateľom a odborovou organizáciou alebo zamestnávateľom a zamestnaneckou radou, alebo medzi zamestnávateľom a združením fyzických osôb .

Ročná platená dovolenka a práceneschopnosť sa nepočítajú, alebo sú rátané do priemeru ako neutrálne. Podnikové a odvetvové kolektívne dohody môžu stanoviť iný systém pre usporiadanie pracovného času, v závislosti od špecifickosti odvetvia alebo podniku.
Minimálny čas na oddych počas 24hodinového času nesmie byť menej ako 12 nepretržitých hodín. Ak denný čas presiahne 6 hodín, prestávka musí byť minimálne 15 minút, počas ktorej musí byť pracovníkovi povolené opustiť svoju pracovnú pozíciu.

Zamestnanci majú nárok na nepretržitý oddych minimálne 24 hodín týždenne vrátane nedele, čo je pravidlom, v závislosti od pracovných podmienok jednotlivých druhov práce.

3.9 Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská dovolenka, atď.)

Druhy dovolenky, ktorú môže dostať zamestnanec sú nasledovné:

Bežná ročná dovolenka. Od nástupu do práce, počas práce, až kým pracovník neodpracuje

nepretržite 12 mesiacov, má nárok na percentuálnu časť ročnej platenej dovolenky, ktorá je pomernou časťou času, ktorý bol odpracovaný. Percento sa vypočítava na základe ročnej 24 dňovej dovolenky alebo ak pracovník pracuje podľa systému 5 dňového pracovného času, 20 pracovných dní s výnimkou tých dní, počas ktorých pracovník nepracoval z prevádzkových dôvodov. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť horeuvedenú časť ročnej dovolenky do konca kalendárneho roka, v ktorom bol zamestnanec prijatý. V druhom kalendárnom roku má zamestnanec nárok na bežnú pracovnú dovolenku v pomere k dĺžke jeho zamestnania. Dovolenka sa zvyšuje o jeden deň ročne až do 26 pracovných dní, alebo 22 pracovných dní, ak sa pracuje na báze 5-dňového týždňa. Mimoriadne môže byť dovolenka rozdelená do dvoch období v priebehu kalendárneho roka, v prípade obzvlášť závažných okolností alebo mimoriadnej udalosti, ktorým podnik / spoločnosť čelí. V každom nasledujúcom kalendárnom roku má zamestnanec nárok na platenú dovolenku od 1. januára v roku, rovnako ako príspevok na dovolenku (polovica jedného platu).

– Rodičovská dovolenka (pre osoby s deťmi do 16 rokov a členov rodiny, ktorí sa o seba nemôžu postarať). Rodič, ktorého dieťa je malé do 2,5 roku si môže vziať opatrovateľské neplatené voľno do 3 mesiacov. 4-dňová platená rodičovská dovolenka je zabezpečená rodičom s deťmi do 16 rokov, aby im bolo umožnené navštíviť učiteľov detí a zistiť, ako sa deťom darí v škole.

– Dovolenka na zotavenie (po chorobe). Jej dĺžka závisí od dĺžky odpracovaného času u zamestnávateľa. Na polročnú dovolenku má zamestnanec nárok kvôli rôznym chorobám, ak zamestnanec pracoval 4 mesiace počas predchádzajúceho roku, na ročnú dovolenku kvôli tej istej chorobe, ak zamestnanec odpracoval 12 mesiacov za posledné 2 roky a 2 ročnú dovolenku, ak odpracoval 60 mesiacov za posledné roky.

– Študijná dovolenka: Osoba, ktorá má odpracovaný 1 rok a musí sa učiť na skúšku, má nárok na tzv. študijnú dovolenku.

– Materská dovolenka a dovolenka pre ženy pred pôrodom. Podľa národnej kolektívnej pracovnej dohody má žena nárok na 17 týždňov  platenej materskej dovolenky: 8 týždňov predchádzajúcich pôrodu a 9 týždňov po pôrode. Ak žena nevyužije celú dovolenku pred pôrodom, môže si ju vybrať po pôrode.

Dovolenka na kojenie – 30 mesiacov  po pôrode môžu kojace matky prísť do práce o hodinu neskôr a o hodinu skôr z práce odísť, alebo si vziať hodinu prestávky. prípadne po dohode so zamestnávateľom môže pracovný deň skrátiť o 2 hodiny na 12 mesiacov a potom o jednu hodinu ďalších 6 mesiacov. Za určitých podmienok po dovolenke po pôrode a ekvivalentnom čase dovolenky v zmysle skráteného pracovného času, majú pracujúce matky nárok na šesťmesačnú materskú dovolenku ktorú poskytuje úrad práce OAED.

Zamestnávatelia nesmú žiadať svojich zamestnancov aby akceptovali finančnú odmenu namiesto dovolenky (okrem prípadov, ak bol zamestnanec prepustený alebo odstúpil).

Oficiálne sviatky:

Nový rok
6. január, Zjavenie Pána
Fašiangový pondelok
25. marec, Zvestovanie Panny Márie/Národný deň
Veľký piatok, Ortodoxná Veľká noc
Veľkonočný Pondelok
1. máj, Deň pracujúcich
15. august, Nanebovzatie Panny Márie
28. október, Národný deň
Prvý sviatok vianočný
Druhý sviatok vianočný

3.10  Ukončenie pracovného pomeru

Ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Zamestnávateľ môže ukončiť pracovný pomer pred dobou jeho skončenia len na základe “dôležitých príčin”, ako napr. neplnenie si pracovných povinností na pracovisku, bankrotu alebo obmedzenia aktivít spoločnosti, opakovanej absencie na strane zamestnanca a pod.  Vo všetkých prípadoch je potrebné oznámenie o výpovedi pred ukončením zamestnania, pokiaľ ešte neuplynula doba ukončenia zamestnania. Avšak aj v takom prípade je zamestnávateľ povinný informovať zamestnanca, že jeho zmluva nebude predĺžená.  Ak je výpoveď z dôvodu “dôležitých príčin”, zamestnávateľ nie je povinný platiť kompenzáciu.  Aj keď je zmysel “dôležitých príčin” legálny, je potrebné kontrolovať dôsledky na odvolacom súde. Ak “dôležité príčiny” nie sú pravé, výpoveď nie je platná a musia byť uhradené všetky kompenzácie.
Za platné ukončenie pracovného pomeru sa považuje aj skončenie z podstatných dôvodv podľa článku 24 revidovanej verzie Európskej sociálnej charty.

Ukončenie  zmluvy na dobu určitú

a) Bežná výpoveď
– Výpoveď a predbežné písomné oznámenie osoby, ktorá je prepustená, sú typické pre tento typ výpovede.
– Písomné oznámenie musí byť podpísané zamestnávateľom, alebo splnomocnenou osobou a musí byť doručené zamestnancovi najmenej jeden mesiac a nie skôr ako 4 mesiace pred ukončením zamestnania (záleží na celkovej dobe zamestnania). Ústna výpoveď nie je legálna a ani platná.
– v prípade riadneho oznámenia o ukončení pracovnej zmluvy sa všetky pracovnoprávne vzťahy končia po vyššie uvedenej lehote od 1 do 4 mesiacov v ktorej musí byť oznámenie doručené.

b) Mimoriadna výpoveď
– V tomto prípade výpovedná lehota začína dňom doručenia výpovede alebo dňom uvedeným vo výpovedi.

– V každom prípade musí zamestnávateľ potvrdiť elektronickou  notifikáciou, že zamestnanecká zmluva bola ukončená v ten istý deň cez informačný systém ERGANI (databáza Ministerstva práce Grécka, ktorá sleduje tok zamestnanosti v Grécku), bez ohľadu na to či bol kontrakt  na určitú alebo neurčitú dobu a či bol ukončený  riadne alebo mimoriadne.

– Zamestnávateľ musí zaplatiť prepustenej osobe kompenzáciu, ktorej výška závisí od  dĺžky zamestnania a mzdy za posledný mesiac ak  príčiny pre prepustenie sú alebo boli legálne preukázané ako “vynútené”

– V prípade bežnej výpovede a jej oznámenia včas ( písomné oznámenie), zamestnávateľ platí len polovicu zo stanovenej kompenzácie.

– Ak prepustená osoba pracovala  pre zamestnávateľa 2 mesiace až jeden rok, zamestnávateľ ho môže prepustiť okamžite a zaplatiť mu  kompenzáciu za jeden mesiac alebo mu prepustenie môže oznámiť a zaplatiť mu za mzdu za polovicu mesiaca.

– Výška kompenzácie sa určuje pomerne ak pracovník  pre zamestnávateľa pracuje dlhšiu dobu. Ak náhrada v dôsledku skončenia pracovnej zmluvy presahuje zárobok 2 mesiace, zamestnávateľ musí vyplatiť časť náhrady zodpovedajúcej výplate za dva mesiace v čase skončenia pracovného pomeru. Zvyšná suma sa platí v dvojmesačných splátkach.
c) Hromadná výpoveď

Hromadná výpoveď je definovaná ako prepúšťanie vykonané v spoločnostiach, ktoré zamestnávajú minimálne 20 pracovníkov a príčina prepustenia sa netýka jednotlivcov ale iných finančných či technických nedostatkov spoločnosti. Rovnaké ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na výpočet náhrady sa vzťahujú aj na hromadné prepúšťanie.

V prípade že ide o hromadné výpovede existujú zákonom stanovené limity, na každý kalendárny mesiac, ktoré musia byť prekročené:

– 6 zamestnancov pre spoločnosti s 20 –  150 zamestnancami

– 5% zamestnancov a zároveň viac ako 30 pre spoločnosti s viac ako 150 zamestnancami. Počet zamestnancov zahŕňa celkový počet pracovníkov v centrále aj pobočkách spoločnosti.

Je dôležité poznamenať, že zákon v prípade hromadnej výpovede nestanovuje limit pre počet výpovedí. Celkový počet výpovedí je výhradne výsledkom rokovaní. Počedt hromadného prepúšťania navyše nezahŕňa prepúpšťanie z dôvodov týkajúcich sa prepustených osôb (konaie  vrozpore so zmluvnými záväzkami, nedostatkami atď.) alebo dobrovoľné prepúšťanie.
Po začatí konania hromadného prepúšťania vyplýva z rokovaní  konečný počet prepustených, s výnimkou hromadného prepúšťania vyvolaného ukončením činnosti spoločnosti alebo holdingu na základe rozhodnutia súdu. V takom prípade sa na stanovenie počtu použije rokovacie konanie výpovedí.

Ukončenie pracovného pomeru zamestnancom

Výpoveď zamestnanca môže byť písomná alebo ústna. Zamestnanec musí informovať o tejto skutočnosti zamestnávateľa najneskôr  3 mesiace pre ukončením  zmluvy. Zamestnávateľ nie je povinný vyplatiť kompenzáciu, ak je výpoveď zo strany zamestnanca a ten nemá nárok na podporu v nezamestnanosti od OAED (nakoľko tu nie je predchádzajúce oznámenie o výpovedi zo strany zamestnávateľa, čo je základnou podmienkou na pridelenie podpory v nezamestnanosti).

Druhy dôchodkov

Plný starobný dôchodok: vypláca sa keď má osoba 4 500 pracovných dní poistenia a dovŕšila 67 rokov.
Znížený dôchodok sa môže priznať vo veku 62 rokov s rovnakým počtom dní poistenia., Poistenci majú nárok na národný a príspevkový dôchodok.
– Dôchodok v prípade smrti poistenej osoby. Na tento druh dôchodku má nárok partner/ka a deti poistenej osoby.
– Invalidný dôchodok. Je vyplácaný poistenej osobe, ktorá má posudok od posudkovej komisie Inštitútu sociálneho poistenia EFKA že je určitým spôsobom hendikepovaná (50% a viac). Osoba musí byť poistená v rámci IKA-ETAM určitý čas, v závislosti od veku.

3.11 Zastupovanie pracovníkov

Grécka konfederácia zväzov GSEE  reprezentuje  zamestnacov v súkromnom sektore a zamestnancov vo verejnom sektore, ktorí majú zmluvu na dobu určitú. Má okolo 2 300 asociácií, 53 federácií a 66 pracovných centier, v ktorých má členstvo 545 000 pracovníkov. Odbory, ktoré sú súčasťou GSEE, pokrývajú konkrétne odvetvia alebo druhy priemyslu.
Odborové zväzy majú 3-úrovňovú hierarchickú štruktúru.
– Prvostupňové odbory sú zložené hlavne z asociácií. Združenia môžu byť vytvorené na miestnej alebo celoštátnej úrovni, pracovníkmi jedného podniku alebo pracovníkmi v rovnakom zamestnaní. Niekoľko združení sa skladá z pracovníkov z rovnakého hospodárskeho odvetvia, a to bez ohľadu na podniky, ktoré poskytujú pracovníkom zamestnanie.
– Druhostupňové odbory sú zložené z pracovných centier a federácií. Pracovné centrá sú formované z niekoľkých asociácií v rovnakom regióne nezávisle od sektora alebo povolania.  Federácie sú formované z asociácií v rovnakom sektore, rovnakom povolaní na miestnej alebo národnej úrovni.
– Jedine GSEE je trojstupňovým zväzom v rámci Grécka. Poskytuje pracovníkom právne rady týkajúce sa kolektívneho vyjednávania a môže sa tiež objaviť na súde ako podpora kolektívom alebo jednotlivcom. GSEE zastupuje zamestnancov na správnom úrade DYA – Verejné služby zamestnanosti.

Národné asociácie môžu uzavrieť kolektívne zmluvy. Asociácie jedného podniku môžu uzavrieť špeciálne kolektívne zmluvy. Národné kolektívne zmluvy uzatvárajú konfederácie. GSEE koordinuje aktivity pobočiek a reprezentuje dynamiku odborových zväzov v jednaniach so zamestnávateľskými organizáciami a vládou na medzinárodnej úrovni. Je členom Európskej konfederácie odborových zväzov (ΕΣΣ/ETUC).

Členstvo v odbore je dobrovoľné.  Ak sa chcete pridať do odborov je potrebné sa zaregistrovať. Prevažne veľké podniky a závody  majú veľa členov odborov.

Najvyššia správa odborových zväzov štátnych zamestnancov (ADEDY) reprezentuje zamestnancov verejného sektora na národnej úrovni. Celogrécka konfederácia odborových zväzov poľnohospodárskych družstiev (PASEGES) reprezentuje farmárov a poľnohospodárske družstvá.

3.12 Pracovné spory – štrajky

Inštitúcia štátneho dohľadu zodpovedná za monitorovanie a aplikáciu pracovných zákonov a pravidiel je  Pracovný  inšpektorát Ministerstva práce a sociálnych vecí . V prípade sporu a s cieľom vyhnúť sa súdu, Pracovný inšpektorát pôsobí ako arbiter medzi pracovníkmi a zamestnancami.

Pracovné spory – individuálne spory

Platná grécka legislatíva je zákon č. 2224/94, ktorá upravuje záležitosti vzťahujúce sa na pracovné a individuálne spory. Zákon taktiež upravuje nové prípady týkajúce sa pracovného práva, kolektívne, pracovné zmluvy, ochranu materstva, ochranu a hygienu na pracovisku, zamestnanecké rady atď

Odbory sú v Grécku silné organizácie, najmä vo verejnom sektore. Ak majú zamestnanci problémy so svojim zamestnávateľom, môžu sa skontaktovať so svojimi odbormi, ktoré im budú vedieť pomôcť a poskytnúť právne rady.

Grécke súdy majú právomoc vo všetkých prípadoch kde zamestnanec, vzhľadom na Bruselskú konvenciu, žije alebo pracuje v Grécku na základe zamestnaneckej zmluvy. Grécky súd má taktiež právomoc v prípadoch pracovných zmlúv uzatvorených v zahraničí, ak má zamestnávateľ ekonomický záujem v Grécku alebo  bola zmluva podpísaná na gréckom teritóriu.

Regulácia ohlásených štrajkov

Grécka ústava zahŕňa právo na prácu, rovnako ako aj právo na štrajk, pokiaľ je štrajk zákonne vyhlásený odborovým zväzom. Podľa Zákona č. 2224/94, osoby, ktoré nie sú v odboroch, sa môžu tiež zúčastniť štrajku.  Štrajk je zvolávaný odborovou správnou radou.
Odborový zväz je povinný dať zamestnávateľovi oznámenie o štrajku najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom. V niektorých prípadoch (doprava, elektrárne, zdravotníctvo, verejná bezpečnosť a pod.), kde sa zabezpečuje fungovanie verejných služieb, sa vyskytujú určité obmedzenia.
Zamestnávatelia nesmú počas štrajku prepustiť zamestnancov. Podporné štrajky sú v Grécku povolené. Nedávno Najvyšší súd (Areios Pagos) rozhodol, že účasť zamestnancov na nelegálnom štrajku bude viesť k prepusteniu. Štrajky sú zriedkavé v súkromnom sektore, pretože zamestnávatelia a zamestnanci sa snažia dosiahnuť dohodu. Štrajky zvolané odbormi zvyčajne zahŕňajú malé percento pracovníkov, čo sa líši v závislosti od veľkosti podniku. Ak zamestnávateľ neplatí zamestnancov, títo majú právo prerušiť prácu, pokiaľ nebudú zaplatení. Zamestnávateľ má právo uzavrieť prevádzku, ak štrajk ohrozuje fungovanie podniku.

3.13 Odborná príprava

Učňovská príprava

Termín Učňovské vzdelávanie a príprava znamená praktické aktivity a kurzy týkajúce sa  konkrétneho povolania alebo učenia zamerané na prípravu uchádzačov na ich  ďalšiu kariéru. Učňovská príprava je účinný nástroj na dosiahnutie profesionálne uznanie a zlepšenie šance získať prácu. Preto je dôležité,  že systém učňovskej prípravy v Európe korešponduje s potrebami občanov a trhu práce s cieľom zjednodušiť prístup k zamestnaniu. Učňovské vzdelávanie a príprava je dôležitou súčasťou politiky EÚ od založenia európskej komunity. Je to taktiež významný prvok takzvanej Lisabonskej stratégie, ktorá sa zameriava na transformáciu Európy na  svetovo  najkompetitívnejšiu a dynamickú spoločnosť založenú na  poznatkoch. V roku 2002 Európska rada opätovne potvrdila  túto dôležitú úlohu a stanovila ďalší ambiciózny cieľ –  globálne rozšíriť európske vzdelávanie  do roku 2010 – podporením viacerých svetových iniciatív a posilnením spolupráce v oblasti učňovskej prípravy.

Iniciatívy EÚ ktoré podporujú učňovskú prípravu

EÚ používa rôzne nástroje a implementuje rôzne programy a iniciatívy vo svojej snahe podporovať spolupracujúci prístup k rozvoju systému učňovskej prípravy.

1.      Socrates

Socrates zastáva európsku spoluprácu vo všetkých oblastiach vzdelávania, ktorá má rôzne formy:

– Mobilita  pohyb v rámci Európy

– Organizácia spoločných projektov

– Založenie európskych sietí (šírením myšlienok a dobrých skúseností) a

– Vykonávaním štúdií a porovnávacích analýz

V praxi Socrates ponúka ľuďom granty na štúdium, výučbu, umiestnenie alebo návštevu kurzov v inej krajine. Poskytuje podporu pre vzdelávanie s cieľom organizovať výučbové projekty a výmenu skúseností. Pomáha asociáciám a neziskovým organizáciám v organizovaní aktivít s puncom vzdelávania.

2. Leonardo da Vinci

Hlavným cieľom programu  Leonardo da  Vinci, prijatého  v roku 1994,  je implementácia európskej  politiky vzdelávacej prípravy. Je to jeden z hlavných nástrojov podporujúcich  nadnárodnú mobilitu v Európe a poskytuje fondy verejným a súkromným organizáciám aktívnych v oblasti vzdelávania a prípravy. Program okrem iného  taktiež podporuje umiestnenie a výmenu projektov, študijné návštevy a nadnárodné siete

Vzdelávanie dospelých a celoživotné vzdelávanie v Európe

Celoživotné vzdelávanie je proces, ktorý zahŕňa všetky formy vzdelávania – formálne, neformálne a non-formálne – a trvá od predškolského obdobia až do dôchodku. Má umožniť ľuďom rozvíjať a rozširovať kľúčové kompetencie počas ich života a taktiež podporiť občanov pohybovať sa voľne medzi jednotlivými prácami, regiónmi a krajinami. Celoživotné vzdelávanie je taktiež základným prvkom už skôr zmienenej Lisabonskej stratégie, ako významnej pre sebarozvoj a rast súťaživosti a zamestnateľnosti. EÚ prijala niekoľko nástrojov na podporu vzdelávanie dospelých v Európe.

Európska oblasť celoživotného vzdelávania

S cieľom umožniť všetkým v Európe celoživotné vzdelávanie, Európska komisia si položila cieľ vytvoriť Európsku oblasť celoživotného vzdelávania. V tomto kontexte sa Komisia zameriava na identifikovanie potrieb tých čo sa učia a na pracovnom trhu s cieľom zjednodušiť prístup k celoživotnému vzdelávanie a vytvoriť partnerstvo medzi verejnou administratívou, dodávateľmi  vzdelávacích služieb a občanmi. Iniciatíva EÚ je založená na poskytovanie základných zručností posilňovaním poradenstva a informačných služieb na európskej úrovni, rozpoznávaním všetkých foriem vzdelávania, vrátane formálneho, neformálneho a non-formálneho vzdelávania.

Grundtvig

Grundtvig je jedna z aktivít  európskeho vzdelávacieho programu Socrates a primárne sa zameriava na zlepšenie  kvality učňovskej prípravy a vzdelávania dospelých. Taktiež podporuje výmenu a spoluprácu, ktorá zjednodušuje prístup k celoživotnému vzdelávaniu občanov EÚ.

Organizácie EÚ, ktoré podporujú učňovskú prípravu v Európe

S cieľom zjednodušiť výmenu a spoluprácu v oblasti učňovskej prípravy, EU stanovila zodpovedné inštitúcie, ktoré v tejto oblasti pracujú.

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania CEDEFOP, ktoré bolo založené v roku 1975 na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. Sídli v gréckom Solúne a vykonáva výskum a analýzy týkajúce sa odbornej prípravy a šíri svoje odborné znalosti medzi európskych partnerov, ako sú univerzity, výskumné inštitúcie a vzdelávacie zariadenia.

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie ETF bola založená v roku 1995 a úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jej poslaním je podporovať partnerské krajiny mimo EÚ v modernizácii a rozvoji ich systémov odborného vzdelávania.

4. ŽIVOTNÉ PODMIENKY

4.1 Prehľad životných podmienok v Európe

Kvalita života – na čele programu sociálnej politiky EÚ
Priaznivé životné podmienky závisia od celého radu faktorov, ako napríklad kvalita zdravotníckych služieb, možnosti vzdelávania a odbornej prípravy alebo kvalitné dopravné zariadenia, uvádzané len ako ukážka niektorých aspektov, ktoré ovplyvňujú každodenný život a prácu občanov. Cieľom Európskej únie je neustále zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch a zohľadňovať nové výzvy súčasnej Európy, ako napríklad sociálne vylúčené osoby alebo starnúce obyvateľstvo.

Zamestnanosť v Európe
Zlepšovanie pracovných príležitostí v Európe je pre Európsku komisiu hlavnou prioritou. S vyhliadkou na vyriešenie problému nezamestnanosti a zvýšenie mobility medzi zamestnaniami a regiónmi sa pripravuje a realizuje množstvo iniciatív na úrovni EÚ na podporu európskej stratégie zamestnanosti. Stratégia poskytuje rámec, v ktorom môžu európske krajiny koordinovať svoje politiky zamestnanosti a zieľať informácie.

Ústredným cieľom desaťročnej stratégie EÚ pre hospodársky rast, Európa 2020, je zlepšiť vyhliadky každého Európana na zamestnanie. Kľúčovým bodom je zabezpečiť, aby do konca desaťročia bolo 75% európskych občanov vo veku 20 až 64 zamestnaných.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii
Zdravie má neoceniteľnú hodnotu, ovplyvňuje každodenný život ľudí a je preto dôležitou prioritou pre všetkých Európanov. Pri cestovaní v rámci EÚ väčšina ľudí očakáva rýchly a jednoduchý prístup k lekárskej starostlivosti. Politiky EÚ v oblasti zdravia sa zameriavajú na riešenie týchto potrieb.
Európska komisia vypracovala koordinovaný prístup k zdravotnej politike, zaviedla do praxe rad iniciatív, ktoré dopĺňajú aktivity národných verejných orgánov. Spoločné akcie a ciele Únie sú zahrnuté do zdravotných programov a stratégií EÚ.

Súčasný program verejného zdravia EÚ (2008 – 2013) má tri hlavné ciele:

– zlepšenie ochrany zdravia obyvateľstva

– podpora zdravia a znižovanie nerovnosti v oblasti zdravia

– generovanie a šírenie informácii a poznatkov

Vzdelávanie a odborná príprava v EÚ
Členské štáty sú zodpovedné za vlastné systémy vzdelávania a odbornej prípravy. EÚ však dodáva pridanú hodnotu a to formou koordinácie činností, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť spoločné ciele a ktoré môžu občanom poskytnúť viac príležitostí pre odbornú prípravu a štúdium v priebehu celého života.

EÚ spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi a vzdelávacími inštitúciami s cieľom zlepšiť politiky v tejto oblasti a výmenu osvedčených postupov. Okrem toho EÚ uskutočňuje rad finančných programov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Schengenský priestor
Schengenský dohovor nadobudol účinnosť v marci 1995, zrušil hraničné kontroly v priestore signatárskych štátov a vytvoril jednotné vonkajšie hranice, kde sa kontroly musia vykonávať v súlade so spoločným súborom pravidiel.

V roku 2012, 25 európskych krajín podpísalo Shengenskú dohodu. Dvadsaťdva z nich sú členské štáty EÚ:

Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko. Island, Nórsko a Švajčiarsko sú tiež v Schengene. Spojené kráľovstvo a Írsko nie sú súčasťou schengenského priestoru.

Doprava v EÚ
Dopravná politika EÚ sa zameriava na odstraňovanie prekážok medzi členskými štátmi, čo umožňuje rýchlu a lacnú prepravu osôb a tovaru. Cieľom je zabezpečiť čisté, bezpečné a efektívne cestovanie po celej Európe a zároveň posilnenie vnútorného trhu pre voľný pohyb osôb a tovaru.

Letecká doprava
Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave prinieslo nižšie cestovné a širší výber prepravcov a služieb pre cestujúcich. EÚ vytvorila aj súbor práv na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s leteckými cestujúcimi.

Ak sa skomplikuje situácia týkajúca sa letov, ktoré odlietajú z krajiny EÚ alebo prilietajú do krajiny EÚ s dopravcom registrovaným v EÚ (alebo na Islande, Nórsku alebo Švajčiarsku), cestujúci môžu využiť súbor práv a môžu mať nárok na náhradu, alebo odškodnenie.

Ak Vám bol odmietnutý nástup na palubu lietadla, let mešká (viac ako 5 hod.), alebo je  Váš let zrušený či obsadený, máte právo vybrať si medzi presmerovaním Vášho letu, alebo náhradou za Vašu letenku. Ak požadujete náhradu za letenku, vzdávate sa však práva na akúkoľvek ďalšiu cestu, pomoc či presmerovanie Vášho letu leteckou spoločnosťou.

Letecká spoločnosť by mala vždy informovať o Vašich právach a dôvodoch, kvôli ktorým Vám môžu zamietnuť nástup na palubu lietadla, tiež o možnostiach zrušenia letu, alebo meškania (viac ako 2 hod). Môžete tiež mať nárok na občerstvenie, stravu, komunikačné spojenie (napr. bezplatný telefónny hovor), prenocovania v závislosti od vzdialenosti letu a dĺžky meškania.

Okrem toho, ak Vám bol zamietnutý nástup na palubu lietadla, Váš let bol zrušený, alebo dorazí na miesto určenia viac ako 3 hodiny neskôr, môžete mať nárok na odškodnenie vo výške 250 – 600 EUR v závislosti od vzdialenosti letu.

Železničná doprava

Ak bol Váš vlakový spoj zrušený, alebo oneskorený môžete mať nárok na odškodnenie. Právo máte tiež na primerané informácie o meškaní.

Ak je oznámené meškanie najmenej 1 hodinu (na základe cestovného poriadku), môžete urobiť nasledovné:

– zrušiť svoje cestovné plány a požiadať o okamžité vrátenie plnej ceny cestovného lístka (alebo za časť cesty, ktorú ste neabsolvovali). Prípadne môžete tiež požadovať náhradu aj za časť už vykonanej cesty, ak meškanie zapríčinilo, že cesta už nebude môcť splniť svoj účel.

– požiadať o prepravu do cieľovej destinácie neskoršie možným spojom, alebo spojom podľa Vášho výberu

– pokračovať v ceste aj napriek meškaniu

Ak sa rozhodnete pokračovať v ceste, máte nárok na náhradu škody. Ak vlak mešká medzi 1 až 2 hodinami máte nárok na odškodnenie vo výške 25% z cestovného lístka. Ak vlak mešká viac ako 2 hodiny, máte právo na preplatenie 50% cestovného.

Kompenzácia musí byť zaplatená do jedného mesiaca po tom, čo predložíte žiadosť.

4.2 Politický, administratívny a právny systém

Grécko je prezidentská  parlamentná republika.
Hlavou štátu je prezident – ktorého oblasť aktivít definuje systém ako prezidentskú demokraciu. Prezident je volený Parlamentom na obdobie 5 rokov. Súčasnou prezidentkou  je Aikaterini Sakellaropoulou.
Legislatívnu moc vykonáva Parlament, ktorý je zložený z 300 reprezentantov, títo sú volení ľudom na obdobie 4 rokov vo všeobecných priamych voľbách  tajným hlasovaním. Parlament plní kontrolnú funkciu voči vláde. Volí prezidenta a hlasuje o dôvere vlády podľa princípov parlamentnej demokracie.
Výkonnú moc má prezident a  vláda. Premiérom  je Kyriakos Mitsotakis.

V posledných voľbách boli zvolení reprezentanti celkovo zo 6 strán: Syriza, Nová demokracia, Kinima Allagis, KKE, Elliniki Lysi, Mera 25.

Súčasné grécke administratívne rozdelenie bolo predstavené v Kalikratisovom pláne a platí od 1. januára 2011. Podľa tohto plánu je Grécko rozdelené do 7 decentralizovaných administratívnych jednotiek, 13 regiónov a 332 obcí. Regióny a obce majú právnu subjektivitu, ich starostovia a regionálni guvernéri sú volení podľa všeobecného volebného práva registrovanými voličmi  každé 4 roky.

Grécky právny systém je riadený Ministerstvom spravodlivosti.
Súdna moc je nezávislá a vykonávajú ju sudcovia, ktorí majú funkčnú a osobnú autonómiu. Najvyššie súdy sú Areios Pagos, Štátna rada a Dvor audítorov. Článok 100 v ústave poskytuje pre riadenie najvyššieho osobitného súdu zvláštne právomoci, okrem iného platnosť parlamentných volieb, rozhoduje o odvolaní člena parlamentu z úradu a rieši konflikty medzi gréckymi trojstupňovými súdmi. Grécko nemá trest smrti.
Občan je na súde obhajovaný právnikom podľa svojho výberu. Ak si nevyberie právnika sám, je mu pridelený súdom. V občianskych veciach je potrebné zastúpenie asvokátom konajúcim za stranu, s výnimkou menších sporov, ktoré spadajú do právomoci okresných súdov.

Ministerstvo ochrany občanov riadi políciu, požiarny zbor, a Národnú informačnú službu (EYP) a je zodpovedné za:

Zabezpečenie a správu verejného poriadku

Ochrana verejnej a národnej bezpečnosti

Požiarna ochrana, hasenie lesných požiarov a bezpečnosť na vidieku

Civilná obrana

Podieľanie sa na zabezpečovaní národnej obrany v spolupráci s ozbrojenými zložkami. K tomuto ministerstvu patrí aj Generálny sekretariát pre trestnú politiku pod ktorý patria väznice, oddelenie imigračnej politiky a služba riadenia rozvojových programov.

Trh práce je v pôsobnosti Ministerstva práce a sociálnych vecí. Služby zamestnanosti – Manpower Employment Organisation (OAED) majú hlavnú úlohu v uplatňovaní vládnej politiky zamestnanosti a dbajú na  potreby občanov na miestnej úrovni. Ako organizácia verejných služieb zamestnanosti, OAED má pobočky po celom Grécku a poskytuje služby ohľadom zamestnania, príspevkov v nezamestnanosti, bývania a odborného vzdelávania.

4.3 Príjmy a dane

V Grécku je príjem fyzickej osoby a právnickej osoby zo zamestnania, penzie, z podnikania a poľnohospodárskej činnosti,  majetku, dividendov, úrokov,  licenčných poplatkov a  ocenenie prevodu kapitálu predmetom dane. Je potrebné získať daňové registračné číslo (AFM) na príslušnom daňovom úrade.
V Grécku existuje jednotná daňová škála kalkulovaná zo  zdaniteľného príjmu zo zamestnania, dôchodku, obchodných a poľnohospodárskych aktivít  od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021  Daňová sadzba je od 9 % do 44 % nasledovne:

9 % pre príjem do 10 000 eur
22 % pre príjem  od 10 001 do 20 000 eur,
28 % pre príjem  od 20 001 – 30 000 eur,
36 % pre príjem od 30 001 – 40 000 eur
44 % pre príjem nad 40 001 eur.

Príjem z poľnohospodárskych činností je predmetom oddelenej dane, pokým  všetok ostatný príjem je agregovaný a zdaňovaný na základe jednotnej šály. Daňová sadzba z príjmu z nehnuteľnosti je od 15 – 45 %.  Obchodná daň 400 – 1000 eur je vyberaná  z príjmu z obchodnej činnosti.  Okrem toho sa osobitný príspevok solidarity vyberá z príjmu fyzických osôb nad 12 000 eur na základe stupnice od 2,2 % do 10 %.

Súčasný príjem môže byť zdaňovaný najmä z príjmu, ktorý pochádza z predpokladaných nákladov na údržbu a nadobudnutie majetku. Právnické osoby a fyzické osoby pôsobiace v obchodných a poľnohospodárskych činnostiach sú predmetom jednotnej dane 24%, ktorú musia zaplatiť vopred vo výške 100%. Daňová platba vopred znamená sumu rovnú 100% dane pochádzajúcej len z obchodu a poľnohospodárskych aktivít, taktiež z predpokladaných nákladov na údržbu, po zdanení všetkých zadržaných a predplatených daní. Okrem návratiek dane z obchodných aktivít po  prvýkrát je zdaňovaná suma vo výške 50%.
Krátenie dane od 33 – 360 eur, kalkulovaná podľa počtu závislých detí, je aplikovaná na zdaňovanie tých, ktorý zarábajú mzdu, dôchodcov a farmárov.
Navyše,  existuje ešte krátenie daní pre niektoré kategórie platiteľov dane za predpokladu, že počas roku 2019 používali elektronické platobné  možnosti (kreditné alebo debetné karty, e-banking) na nákup tovarov alebo služieb ktoré tvorili špecifické percento v závislosti od úrovne príjmu. Ak platiteľ nesplní povinnú sumu, je odvedená daň zo zostávajúcej sumy vo výške 22%. Táto výnimka krátenia daní je určená pre tých, ktorí zarábajú mzdu, dôchodcov a farmárov starších ako 70 rokov, tých, ktorý majú viac než 80 % zdravotné postihnutie, ktorý majú právnu podporu pri neschopnosti platiť a občania EÚ, ktorí sú povinní požiadať o vratky dane v Grécku a sú predmetom daňovej škály pre  tých, ktorí zarábajú mzdu a dôchodcov. Tieto kategórie  daňových poplatníkov musia  platiť dane v hotovosti rovnajúce sa  požadovanému  percentu a musia  sprístupniť požadované príjmy daňovému úradu s cieľom využiť krátenie dane. Zraniteľné sociálne skupiny a špeciálne kategórie daňových poplatníkov sú plne oslobodní z tejto povinnosti. Upozorňujeme, že zníženie dane,  ktoré vyplynulo z výdavkov na lekárske návštevy, nemocničnú starostlivosť a lieky bolo zrušené od roku 2018, čo by malo viesť k zvýšeniu daňového zaťaženia daňovníkov týchto kategórií. Na základe uvedených skutočností je príspevok bez dane (platy a dôchodky)  8 633 eur bez nezaopatrených detí, 9 000 eur s jedným nezaopatreným dieťaťom, 10 000 eur s dvomi nezaopatrenými deťmi 11 000 eur s tromi a viacerými nezaopatrenými deťmi.

Zníženie daní sa vo všeobecnosti poskytujú osobám so zdravotným postihnutím najmenej 67% a osobitným kategóriám daňovníkov ako sú obete teroristických činov alebo vojny alebo dôchodcovia, ktorí sa zúčastnili na národnom odpore alebo občianskej vojne. Dary navyše vedú k zníženiu dane z príjmu až o 10% za predpokladu, že počas zdaňovacieho roka prekročia 100 eur a že celková výška darov neprekročí 5% zdaniteľného príjmu.
Zdaniteľné osoby, ktoré nie sú rezidentmi na daňové účely v Grécku, nespĺňajú podmienky na poskytnutie daňovej úľavy, s výnimkou prípadu, keď majú bydlisko v inom členskom štáte EÚ/EHP a  a) najmenej 90% ich príjmu sa získava v Grécku

b)    preukážu, že ich zdaniteľný príjem je taký nízky, že majú nárok na oslobodenie od dane  podľa daňových režimov v krajine svojho bydliska.

Naopak, podľa ustanovení zákona o dani z príjmov majú fyzické osoby, ktoré presunú svoju daňovú rezidenciu do Grécka a budú zamestnané v nových zamestnaniach alebo začnú podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba, nárok na úľavu na dani z príjmov a oslobodenie od dane z príjmov, osobitný solidárny odvod vo výške 50% príjmu, ktorý získajú v Grécku počas 7 rokov. Podľa rozhodnutia vydaného Nezávislým orgánom verejnej správy musia tieto osoby podať príslušnú žiadosť do 30. septembra 2021.

Každá zainteresovaná strana môže požiadať o zaradenie do tohto rámca ak
– 5 rokov pred presunom svojej daňovej rezidencie do grécka nebol daňovým rezidentom v Grécku
– Premiestňuje svoju daňovú rezidenciu z členského štátu EÚ/EHP alebo zo štátu, s ktorým je v platnosti dohoda o administratívnej spolupráci v oblasti daní s Gréckom,
– Poskytuje služby v Grécku v rámci pracovného pomeru buď u gréckej právnickej osoby alebo právnickej osoby, alebo v stálej prevádzkarni zahraničného podniku v Grécku. Rovnaké privilégiá platia analogicky pre fyzické osoby, ktoré presunú svoje daňové sídlo do Grécka za účelom vykonávania individuálnej obchodnej činnosti v Grécku
– vyhlasuje, že zostane v Grécku minimálne 2 roky.

Fyzické osoby, ktoré už preniesli svoju daňovú rezidenciu do Grécka a uzavreli pracovné zmluvy alebo začali podnikať v daňovom roku 2020, môžu podať žiadosť o zaradenie do osobitného spôsobu zdaňovania z platenej práce a podnikateľskej činnosti, ktorá vzniká v Grécku, ak neboli daňovými rezidentmi Grécka v rokoch 2015 – 2019 vrátane

Okrem daní vyberaných na základe ročného daňového priznania musia občania platiť ďalšie priame alebo nepriame dane, všeobecné alebo miestne dane. Konkrétnejšie, vlastníci nehnuteľností podliehajú jednotnej sadzbe vlastníctva (ENFIA). Do väčšiny poskytovaných tovarov a služieb  je zahrnutá aj daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 24%. Na niektoré tovary a služby ako sú lieky a hotelové ubytovanie sa vzťahujú znížené sadzby 13% a 6%. Spotrebná daň sa vyberá  z vykurovacieho oleja a majitelia automobilov platia daň z cestnej premávky, ktorá sa mení v závislosti od veku a objemu motora ich vozidla. Daňovníci platia miestne dane vo forme poplatkov vyberaných obcami za čistenie obecných priestorov, osvetlenie, zber a likvidáciu odpadu.

Popri dani z príjmu a z nehnuteľnosti existujú aj nepriame dane. Daň z pridanej hodnoty je vo výške 24 % a platí pre väčšinu služieb a tovarov. Avšak niektoré výrobky a služby, ako napr. lieky a ubytovanie v hoteli sú zdaňované zníženou sadzbou 13 % a 6 %.

Ročný zárobok osôb v súkromnom sektore (ktorý poskytuje 12 mesačných platov, vianočný bonus, veľkonočný bonus a letnú dovolenku) je taktiež predmetom zdaňovania a patrí k vrcholu dane z príjmu, konkrétne zdaňovanie zdravotného poistenia, poistenia starobného dôchodku a poistenia v nezamestnanosti.
Od februára 2019 je zákonná minimálna mzda a zákonná denná minimálna mzda  pre plný úväzok  všetkých zamestnancov a pracovníkov v celej krajine bez diskriminácie na základe  veku:

Čisté odmeňovanie daných profesií je nasledovné:

Profesionáli  1 128,15 eur
Technici a iní príbuzní odborníci 706,74 eur
Pracovníci kancelárie 646,37 eur
Poskytovatelia služieb a predajcovia 696,29 eur
Zamestnanci hotela 699 eur
Čistiace prostriedky 667,59 eur
Nekvalifikovaný pracovníci 558,22 eur

Podľa nariadení EÚ, ľudia, ktorí pracovali v dvoch alebo viacerých krajinách, si môžu sčítať príspevky zaplatené v každom štáte, aby získali nárok na štátny dôchodok. Pre viac informácií sa odporúča kontaktovať Ministerstvo sociálneho zabezpečenia a poskytovateľa v krajine v ktorej bývate, alebo v krajine kde ste naposledy pracovali.

4.4 Životné náklady

Životné náklady v Grécku sú v globálnej úrovni pomerne nízke, aj keď sú pomerne vysoké v pomere k príjmom jeho obyvateľov. Z hľadiska všeobecných spotrebiteľských cien je krajina na 209. mieste na svete. Pokiaľ ide o ceny reštaurácií, Grécko je na 192. mieste, zatiaľ čo v prípade nájomného za bývanie je na 271. mieste. Napokon, čo sa týka kúpnej sily, je na 311. mieste.
Na európskej úrovni zostávajú životné náklady spojené s príjmom pomerne vysoké pretože 4 z 10 domácností v Grécku utrácajú 40 % svojho príjmu na základe potreby (796 eur na obyvateľa), keď je zodpovedajúci európsky priemer okolo 10 % príjmu. Okrem toho, zatiaľ čo kúpna sila v EÚ vykazuje nárast 1,9% v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, Grécko zostáva v Európe na 22. mieste.

Náklady na život sú vyššie  v mestských častiach a v turistických oblastiach. V oblastiach, ktoré nenavštevujú turisti sú náklady na život nižšie, pretože sú k dispozícií miestne poľnohospodárske výrobky, nižšie náklady na ubytovanie a cestovanie.

Príklady výšky cien:

Základné náklady ( elektrika, kúrenie, voda, mestská daň) za apartmán veľký 85 m² 150 eur

Paušálne poplatky na mobil za minútu 0,40 eur

Mesačné náklady na pripojenie internetu 25 – 30 eur

Cestovné lístky na verejnú dopravu 1,20 eur

Štartovací poplatok za taxi 3,40 eur + 1 eur za kilometer

Bezolovnatý benzín približne  1,56 eur

Krabička importovaných cigariet 4,60 eur

Fľaša vody (500 ml) z kiosku 0,50 eur

Fľaša mlieka (1 liter) zo supermarketu 1,20 eur

Fľaša vína (750 ml) zo supermarketu 6 eur

Chlieb (500 g) 0,80 eur

Jedlo pre jednu osobu v reštaurácií 10 eur

Cappuccino 2,50 eur

Miestne pivo (500 ml) 4 eur

Nápoj v bare od 6 eur

Hot dog od 0,90eur

Souvlaki (mäsový špíz) od  2,00 eur

4.5 Ubytovanie

Na základe informácií OECD žije 63% Grékov v súkromných domoch, 10% žije v domoch kúpených/postavených na úver na bývanie, 21,5% platí nájomné za svoje domy a 0,3% využíva iné spôsoby zabezpečenia bývania (dotované nájomné, bývanie ponúkané s osobitnými schémami apod.)

Prenájom nehnuteľnosti

Na trhu nehnuteľností existuje veľké množstvo nehnuteľností na prenájom, ktoré sú alebo nie sú zariadené nábytkom.   Zariadené nehnuteľnosti sú zvyčajne zariadené skromne.

Ceny nájmu sa líšia v závislosti od oblasti, veľkosti,  veku a zvláštnych vlastností (podlaha, sklad, parkovací slot, blízkosť verejnej dopravy a ďalších zaujímavých miest, výhľad, atď.) Pri ubytovaní s dvomi alebo tromi hlavnými priestormi v priemernej oblasti Atén sa cena bude pohybovať od 500 – 750 eur. Zvyčajne sa vyžaduje zloženie zálohy  vo výške 2 mesiacov. Nájomné je dojednané na základe súkromnej dohody (písomnej alebo ústnej) s povinným elektronickým vyhlásením s uvedením podrobností o nájme.

Nákup nehnuteľnosti

Najmä vo veľkých mestách pôsobia realitní agenti. Budete potrebovať služby právnika, aby ste si dohodli nákup nehnuteľnosti a stavebného inžiniera, aby obhliadol kupovanú nehnuteľnosť. Vo všeobecnosti  trh nehnuteľností v Grécku, najmä vo veľkých mestách (Atény, Thessaloniki, Heraklion, Patras atď.), ponúka mnoho investičných príležitostí za nízku cenu.
Ceny zodpovedajú kritériám stanovaných pre prenajaté ubytovanie a sú uvádzané  podľa metrov štvorcových. orientačne sú ceny nového ubytovania v dvoch alebo troch hlavných izbách v priemernej oblasti Atén približne 1 700 eur za m2, zatiaľ čo  v prípade staršieho ubytovania sú ceny výrazne nižšie. Pri kúpe nehnuteľnosti je potrebné uzavrieť zmluvu pred notárom. Proces zápisu vlastníckych práv do národného katastra nehnuteľností sa v Grécku stále vyvíja.

Nehnuteľnosti na prenájom alebo na predaj sú inzerované v novinách,  odborných časopisoch a webových stránkach. Reklamy zahŕňajú označenie „ NA PRENÁJOM“ [ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ] alebo „NA PREDAJ“ [ΠΩΛΕΙΤΑΙ].

Rada: v prípade kúpy nehnuteľnosti musíte kontaktovať nasledujúce verejné inštitúcie:

1.Dodávateľ vody a kanalizačná spoločnosť

V oblasti Atén (E.Y.D.A.P) pôsobia špecializované spoločnosti, taktiež aj v oblasti Thessaloník (OY.TH a OA.TH).  V ostatných oblastiach obce a komunálne inštitúcie poskytujú služby podobnej povahy.

2. Verejná energetická spoločnosť (DEI) – postačí jednoduchá žiadosť, v ktorej uvediete potrebné údaje potrebné k prípojke a prívodu elektriny.

3.Telefón a internet – postačí jednoduchá žiadosť v miestnej pobočke Gréckej telekomunikačnej spoločnosti (OTE) na prípojku telefónu alebo internetového pripojenia.

4.Mesačná čiastka za televíziu je platená cez účet za elektrinu. Systém, ktorý to zabezpečuje je PAL-SECAM. Zahraničné kanály je možné získať prostredníctvom satelitného príjmu. Nový prenosový systém je digitálny (mpeg4). Zahraničné kanály  môžete získať cez satelit. Taktiež je možné nastaviť digitálne pripojenie prostredníctvom súkromných poskytovateľov za poplatok.

5.Samosprávne a obecné služby – platba za obytnú plochu (m2) sa platí taktiež prostredníctvom účtu za elektrinu.

4.6 Zdravotníctvo

Zdravotný systém

Grécky národný zdravotný systém (ESY) bol založený v roku 1983.  Jeho cieľom je poskytovanie  zdravotnej a nemocničnej starostlivosti pre všetky osoby žijúce v Grécku. Hlavné piliere sú národné zdravotné centrá ( TOMY, primárna zdravotná starostlivosť pre prevenciu, liečbu a rehabilitáciu) a dozorné a národné nemocnice (sekundárna a terciárna zdravotná starostlivosť pre pacientov.

Národné centrum pre pohotovostnú  asistenciu (EKAB) je pohotovostná jednotka poskytujúca prvú pomoc priamo na mieste a evakuačné služby k najbližšiemu zdravotnému stredisku pre pacientov. (telefónne číslo na pohotovostnú  službu: 166)

Služby zdravotnej starostlivosti  pre svojich členom poskytuje sociálna poisťovňa.  EOPPY (Národná organizácia pre zdravotnú starostlivosť) je inštitúcia zodpovedná za poskytovanie takýchto služieb.

Poplatky sociálnej poisťovni sú platené prostredníctvom systému sociálneho zabezpečenia. Sociálne poistenie je povinné pre všetkých občanov Grécka, ktorí majú príjem zo zamestnania alebo podnikania. Systém sociálneho zabezpečenia je platený z troch zdrojov: príspevky zamestnancov, zamestnávateľov a štátu. Príspevky zo súkromného sektora sú platené zamestnancami aj zamestnávateľmi. Samostatne podnikajúce osoby a voľné profesie platia tieto príspevky sami. Doplnkové poistenie je dobrovoľné poistenie. Niektoré poisťovacie fondy získavajú dodatočnú štátnu podporu a sociálne príspevky. Zdravotná starostlivosť poskytovaná v rámci Systému sociálneho zabezpečenia je poskytovaná z vyšších podielov príspevkov platených zamestnávateľmi v porovnaní s podielom platených príspevkov zamestnancov. Výška príspevkov závisí na inštitúcií sociálneho poistenia a zamestnania poistenej osoby.

Cela zdravotná starostlivosť je zadarmo okrem predpísaných liekov, ktoré môžu byť hradené do výšky 25 % celkovej ceny lieku.

Kľúčové informácie

– Právo na prístup k Medicare (poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, lekárne, lekári, ktorí majú zmluvu s EOPYY atď) sa nazýva „poistenie“

– EFKA (Národný poskytovateľ sociálneho  zabezpečenia) je orgánom zodpovedným za stanovenie podmienok a postupu pri poistení na účely zdravotnej starostlivosti

– Nevyhnutnou podmienkou pre poistenie občanov je že číslo sociálneho zabezpečenia vydávajú Centrá služieb pre občanov (CSC) a pobočky AMKA, ktoré pôsobia pri fondoch sociálneho zabezpečenia  v celom Grécku

– EOPYY (Národná organizácia pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti) sprístupňuje zoznam pridružených lekárov poskytujúcich služby primárnej zdravotnej starostlivosti. Poistenci si môžu  vybrať, či si lekára z tohto zoznamu vyberú alebo nie. Návštevy lekárov EOPYY sú na objednávku a sú bezplatné.

Návštevníkom z  EÚ sa poskytuje bezplatné núdzové ošetrenie, a tí by si mali so sebou priniesť Európsky preukaz zdravotného poistenie zo svojej krajiny pôvodu.

Záverečná fáza reorganizácie sociálneho zabezpečenia v Grécku začala 1. januára 2017, kedy sa všetci pôvodní poskytovatelia sociálneho zabezpečenia a najmä ich sektory sociálneho zabezpečenia zlúčili a vznikol jeden poskytovateľ sociálneho zabezpečenia (EFKA). Sektory zdravotného poistenia poskytovateľov sociálneho zabezpečenia boli do EOPPY konsolidované už v roku 2012.

EOPPY pôsobí najmä pod vedením Ministerstva zdravotníctva a poskytuje zdravotnú starostlivosť pre poistené osoby a dôchodcov počas ich života. Príspevky odvádzajú  zamestnanci a zamestnávatelia a vládne zdroje.

Osoby poistené v EOPYY majú nárok navýhody: zdravotnej, farmaceutickej, nemocničnej a zubnej starostlivosti, doplnkovej zdravotnej starostlivosti a preventívnej medicíny, a taktiež majú nárok na  peňažné výhody v penzii, pri úmrtí, materský príspevok, tehotenský a pôrodný príspevok, nemocenskú dávku a úrazovú dávku.

Lekári

Všetky lekárske vyšetrenia pridružených doktorov v ordináciách, zdravotných strediskách alebo doma sú zadarmo pre poistené osoby a ich rodiny. Niektoré konkrétne a špecifické testy a  pridružené laboratóriá sú taktiež zadarmo, ako aj zubná liečba. Poistené osoby môžu byť požiadané zaplatiť 25 % z celkovej ceny testu.

Výška poplatku za návštevu súkromného lekára a náklady na lieky v prípade pohotovosti je preplatená podľa platných sadzieb.

Časť poplatku za návštevu súkromného lekára a nákladov na lieky v prípade núdze sa uhrádza v súlade s platnými sadzbami.

Náklady na protetiku a veľké zdravotné pomôcky ako kardiostimulátory, načúvacie prístroje, kolieskové kreslá a kontaktné šošovky sú hradené EOPYY na základe zdravotnej správy vystavenej špecialistom.

Lieky bez receptu je možné kúpiť v lekárňach otvorených počas dňa aj v noci v každej mestskej časti.

4.7 Systém vzdelávania

“Vzdelávanie je druhé slnko  pre ľudí”  Platón  (427 – 347 pred n. l.)

Vzdelávací systém podlieha všeobecnému dozoru ministerstva školstva  a náboženských vecí.Na regionálnej a miestnej úrovni regionálne a a miestne riaditeľstvá pre vzdelávanie a riaditeľstvá pre základné a stredné školy implementujú národnú politiku vzdelávania a sú tiež zodpovedné za dohľad nad školskými jednotkami. Podľa   článku 16 Ústavy je vzdelávanie základnou povinnosťou štátu a poskytuje sa bezplatne všetkým občanom vo verejných vzdelávacích zariadeniach bez ohľadu na ich úroveň vzdelania.

Grécky vzdelávací systém je rozdelený na tri úrovne:

Základné vzdelávanie

Pre predškolské vzdelávanie existujú škôlky a strediská dennej starostlivosti, ktoré podliehajú dohľadu obcí. Deti sa zapisujú od veku 6 mesiacov (alebo od veku 2 mesiacov za osobitných podmienok) do dosiahnutia veku zápisu do povinného vzdelávania. Základné vzdelávanie (ISCED I) zahŕňa materské a základné školy. Deti navštevujú materskú školu 2 roky. Sú zapísaní vo veku 5 rokov (povinná dochádzka) a vo veku 4 rokov (dochádzka sa stáva povinnou do troch rokov na základe nového zákona 4521/2018). Potom musia navštevovať základnú školu 6 rokov, od 6 do 12 rokov.

Od šiestich rokov  sa študenti učia angličtinu a od  11 rokov si vyberajú francúzštinu alebo nemčinu.

Stredoškolské vzdelávanie

Stredoškolské vzdelávanie pozostáva z dvoch stupňov štúdia.  Prvý stupeň (ISCED 2) je povinný a trvá 3 roky. Zodpovedá gymnáziu (nižšie stredné školy) a zahŕňa vek od 12 – 15 rokov, ako aj večerné gymnázium od 14 rokov pre tých, ktorí pracujú- Druhý stupeň (ISCED 3) nie je povinný as zahŕňa všeobecné Lykeio (stredné školy), večerné Lykeio a odborné vzdelávanie. odborné vzdelávanie sa delí na odborné učilište Lykeio (EPAL) a odborné učňovské školy (EPAS) Gréckej organizácie práce pre zamestnanosť OAED pre absolventov, ktorí absolvovali aspoň prvú triedu Lykeio. E/AS sa riadi duálnym vzdelávacím systémom. Účasť je 3 roky vo všetkých Lykeio a 2 roky v EPAS.

Systém sekundárneho vzdelávania prevádzkuje aj špecializované gymníáziá  Lykeio, ako sú napríklad modelárske, experimentálne, hudobné, umelecké, športové, cirkevné, medzikultúrne a menšinové školy.

Popri štátnych školách existujú aj súkromné školy s rovnakým vzdelávacím programom, ale percento žiakov navštevujúcich tieto školy je v porovnaní s priemerom krajín OECD pomerne nízke a v rokoch 2017 – 2018 predstavuje zhruba 7 %.
Poplatky v materských školách dosahujú výšku 1200 eur a v prípade vyšších ročníkov môžu dosiahnuť až  13 000 eur.

NEETs- nie sú zamestnaní, vzdelávaní alebo v odbornej príprave

percento mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku bez vzdelania, odbornej prípravy alebo zamestnania je vysoké v porovnaní s priemerom v krajinách OECD (15,5% v porovnaní s 10,7 % v roku 2018).

Neformálne vzdelávanie /školenie

Po strednej škole môže nasledovať postsekundárne vzdelávanie, ktoré nie je klasifikované a je rozdelené na:
– verejné a súkromné inštitúty odborného vzdelávania (IEK) (ISCED 4), ktoré sú formálnymi netriedenými vzdelávacími inštitúciami poskytujúcimi školenie v jednotlivých odboroch v dvojročných cykloch.

Súkromné vysoké škoy, ktoré poskytujú špecializované učebné osnovy a školenie a Centrá celoživotného vzdelávania (KDBM), ktoré poskytujú nepretržité odborné vzdelávanie a všeobecné vzdelávanie dospelých. Centrá celoživotného vzdelávania sú určené pre dospelých, zamestnancov a nezamestnaných a v spolupráci s OAED sa zameriavajú na uľahčenie osobného rozvoja, ako aj vstupu alebo opätovného vstupu na trh práce. Väčšinu programov financuje Ministerstvo práce a sociálnych vecí a Európsky sociálny fond (ESF).

Špeciálne vzdelanie

S cieľom zabezpečiť  rovnaký prístup k príležitostiam a informáciám pre všetky deti, v gréckom vzdelávacom systéme sú poskytované organizované hodiny integrácie ako aj vzdelávacie služby poskytujúce paralelnú podporu žiakom so zdravotným postihnutím alebo so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Pre vyššie úrovne existujú Single Special Vocational Gymnasia and Lykeio ako aj workshopy špeciálneho odborného vzdelávania.

Vysokoškolské vzdelanie

Vysokoškolské  vzdelávanie je  poslednou úrovňou vo formálnom vzdelávacom systéme.   Je to terciárne vzdelávanie ISCED 6, ISCED 5 sa v Grécku neposkytuje. Je potrebné poznamenať, že Aténska národná a Kapodistrijská univerzita bola založená v roku 1837 a v Grécku existuje veľa univerzitných fakúlt a akadémií, ktoré vznikli pred viac ako 100 rokmi.

Prijatie sa zakladá na každoročných písomných skúškach. Vysokoškolské vzdelávanie zahŕňa univerzitný sektor (univerzity, polytechniky, škola výtvarných umení) a technologický sektor (inštitúcie technologického vzdelávania – ATEI) a školu pedagogického a technologické vzdelávania ASPETE. Helénska otvorená univerzita taktiež ponúka vysokoškolské a postgraduálne kurzy, ktoré si nevyžadujú žiadne skúšky ale platenie poplatkov.

Pokiaľ ide o osoby vstupujúce na terciárne vzdelávanie, Grécko je na 4. mieste medzi krajinami OECD (2017) vo veku 19 – 22 rokov, pričom ženy tvoria 52% tých, ktoré vstupujú na univerzitu. Aj podľa údajov OECD za rok 2018 prestavuje percento osôb vo veku  od 25 – 34 rokov, ktoré ukončia terciárne vzdelávanie, 42,8% čo je blízko priemeru OECD, ktorý predstavuje 44,48%.

Postgraduálne kurzy ponúka aj Medzinárodné helénska univerzita.

DOATAP – Helénske národné informačné centrum pre  akademické uznávanie je kompetentným orgánom pre uznávanie titulov zo zahraničných univerzít a technologických ústavov a pre poskytovanie informácií týkajúcich sa vysokoškolského štúdia v zahraničí a v Grécku.

4.8 Kultúrny a spoločenský život

Grécko má dôležité kultúrne a historické dedičstvo z minulosti s veľkým množstvom pamiatok, artefaktov, festivalov a výstav, ktoré spájajú  minulosť so súčasnosťou. V každej časti Grécka sa nachádzajú archeologické náleziská a zaujímavé múzeá.

Grécko je skutočným rajom pre kultúrny cestovný ruch a ideálnym miestom na dlhú cestu do histórie a umenia. Náučné zájazdy, divadelné predstavenia, púte, návštevy archeologických lokalít, pamiatok a múzeí, exkurzie za poznaním prírodného prostredia, ľudovej kultúry a umenia sú len niektoré z vecí, ktoré Grécko v oblasti kultúrneho turizmu ponúka.

 Grécka kultúra je výsledkom fermentácie prvkov a vplyvov zo všetkých svetových strán počas veľmi dlhého obdobia. Veľké civilizácie Stredozemného základu sa stretli a zanechali v Grécku nezmazateľné znaky. Avšak konečným výsledkom bolo oveľa viac ako len súčet jednotlivých častí. Chod histórie a prekročenie helénskeho ducha vplyvom ostatných civilizácií vytvorili bohatú mozaiku tradícií, umeleckého úspechu a postojov, ktoré dávajú gréckej civilizácii jej jedinečnú identitu. Gréci boli vždy vnímaví k vplyvom a pripravení experimentovať. Snaha o udržanie prvkov minulosti sa strieda s chuťou na zavádzanie noviniek v každej oblasti života. Toto dáva gréckej kultúre jedinečnosť a kvalitu, ktorú rozpozná celý moderný svet.
Kultúrne dedičstvo Grécka zahŕňa pamiatky, ktoré sú význačné svojou originálnosťou, autenticitou a historickou významnosťou a poskytujú kvalitu odkazu, ktorý je odovzdávaný z generácie na generáciu. Takéto sú historické, kresťanské a archeologické pamiatky, umelecké poklady a všetky materiálne a intelektuálne úspechy, zvyky a morálne znalosti gréckej tradície.
Väčšina oblastí Grécka má dôležité múzeá s množstvom archeologických exponátov. V júni 2009 bolo otvorené nové múzeum Akropola oproti posvätnej skale s výhľadom na Panthenon.

Grécko je skutočným rajom pre kultúrny cestovný ruch a ideálnym miestom na dlhú cestu do histórie a umenia. Náučné zájazdy, divadelné predstavenia, púte, návštevy archeologických lokalít, pamiatok a múzeí, exkurzie za poznaním prírodného prostredia, ľudovej kultúry a umenia sú len niektoré z vecí, ktoré Grécko v oblasti kultúrneho turizmu ponúka.

Počas svojho pobytu v Grécku objavíte mnoho rôznych vecí, ktorými si môžete užiť voľný čas (je tu niečo, čo uspokojí všetky chúťky a chute), či už na ostrove alebo v meste. Na nákupy vyhľadajte tradičné trhy alebo známe módne domy, pre tých, ktorí hľadajú luxus, sú tu relaxačné a opatrovateľské centrá, ochutnajte tradičné taverny pri mori alebo v horách alebo navštívte kiná a divadlá, ktoré ponúkajú pestrú škálu pozoruhodných predstavení.

Grécko je známe predovšetkým svojim mimoriadne intenzívnym a mnohostranným nočným životom, ktorý sa neobmedzuje len na víkendy a na rozdiel od zvyšku Európy zábava pokračuje až do rána.

Návštevníci si môžu užiť príjemný pobyt a zažiť nezabudnuteľné zážitky. Stane sa tak ak návštevníci okrem spoznania kultúry krajiny, idylického vidieka a gréckej kulinárskej tradície zažijú aj jedinečný grécky spôsob života.

Prehliadka dionýzskeho Grécka a vychutnávanie si vybraných vín tejto krajiny je trend, ktorý si získava srdcia ľudí. Fanúšikovia kvalitných vín a liehovín krajiny sledujú vínne cesty, čo im umožňuje spoznať viac grécky vidiek a zároveň hľadať nádherné tekuté poklady.

Pri skúmaní týchto čarovných trás spoznávajú aj miestnu kultúru. Malé dedinky roztrúsené okolo viníc, tradičné penzióny a podniky, kde sa podáva autentická grécka kuchyňa, sú svetom plným pôžitkov a emócií.

Gréci milujú ľudové piesne a ľudové tance a radi si ich užívajú v zábavných podnikoch.

V lete s v rôznych mestách koná množstvo piesňových a hudobných festivalov a divadelných predstavení klasických komédií a tragédií, ako aj súčasných diel, najmä v starovekých divadlách, najmä v starovekom Epidavros.

Existujú zájazdové divadelné spoločnosti, ktoré prezentujú predstavenia gréckych a európskych diel v rôznych mestách Grécka.

V sezóne 2019 – 2020 bolo v Aténach v prevádzke 95 divadiel a 138 kín.

Grécko má tiež veľa hudobných sál, reštaurácií a nočných klubov a vo všeobecnosti ponúka rušný nočný život. Relatívne dobré počasie umožňuje Grékom vychádzať von a spoločensky sa miešať.

V celom Grécku a najmä vo veľkých mestách existuje veľké množstvo divadiel, kín, miestnych kultúrnych centier, umeleckých a moderných sochárskych výstav, ako aj hudobných škôl, ktoré zabávajú a zároveň predvádzajú zvyky, spôsoby myslenia a správanie, z ktorého vzíde nová kultúra a svetonázor ako spôsob života.

Je množstvo spôsobov trávenia voľného času v Grécku. Obchody sú otvorené od 9.00 – 15.00 v pondelok, stredu, v piatok a v sobotu. V utorok,  štvrtok a piatok otvorené od 9.00 – 14.00 a  aj večer od 17.30 – 21.00 hod. V turistický oblastiach sú obchody otvorené celý deň. Vždy je veľkým potešením navštíviť tradičné trhy a supermarkety, ísť na večeru v tradičnej taverne alebo dať si kávu na pláži.

Vodné aktivity: takmer všetky vody v Grécku sú vhodné na potápanie. Ideálne miesta sú Monastiri (Paros), Palaiokastritsa (Korfu) a všetky pláže v Kastelorizo. V Grécku je veľa potápačských škôl na Korfu, v Evii, Lerose, Santorini, Milos, Paros, na Rodose a v Glyfade (blízko Atén).

Kurzy windsurfingu alebo vodného lyžovania nájdete na väčšine pláží. Cena za požičanie pomôcok je stanovená na 15 – 90 eur.

Lezenie po horách: Grécko je hornatá krajina a preto je vhodná na lezenie po horách a skalách. Miestne horolezecké asociácie sú v mnohých častiach Grécka.

Bicyklovanie: Bicyklovanie sa stalo v posledných rokoch veľmi populárne. Je to pravdepodobne z dôvodu viac než 4000 km pobrežných ciest. Bicykle je možné požičať na deň. Mnoho ľudí používa svoj bicykel ako dopravný prostriedok. Bicykle je možné prepravovať vlakom a loďou. Niektoré cestovné agentúry sa špecializujú na ponuku cyklistických túr.

Grécko je farebná krajina plná úžasnej prírody, kultúry a krásy. Má nekonečnú sieť cyklistických trás na horách, ostrovoch, rovinách a pobreží, vďaka čomu je cyklistika vzrušujúcim zážitkom. Má však aj certifikované destinácie, certifikované hotely, cestovné kancelárie a cyklistické spoločnosti zamerané na obsluhu cyklistov.

Certifikačná značka „Bike Friendly“, systém riadený ministerstvom cestovného ruchu znamená, že fanúšikovia cyklistiky si užijú jedinečnú úroveň služieb. Sieť certifikovaných  destinácií a podnikov označených „Bike Friendly“ je k dispozícií návštevníkom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o gréckom vidieku, kultúre a architektúre z kolies bicykla.

Lyžovanie: Grécko je jedna z najobľúbenejších destinácií v Európe. V Grécku je 16 lyžiarskych stredísk. Najznámejšie je lyžiarske stredisko v Parnassose, len 195 km severozápadne od Atén a Vermio, 110 km z Tesaloník. Lyžiarska sezóna trvá od januára do apríla.

Rafting: Pre tých, ktorí majú radi dobrodružstvo, je rafting v posledných rokoch veľmi populárny a na túto činnosť  sa hodí veľa gréckych riek, ako napríklad Acheron, Voidomatis, Acheloos a Arachthos. 

Ďalšie aktivity, ktoré sa dajú robiť v Grécku sú plávanie na lodi, zoskok padákom, exkurzie, návštevy múzeí a kláštorov atď.

4.9 Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtie)

Narodenia, sobáše a úmrtia sú zaznamenané v lokálnych matrikách. Príslušné cudzinecké úrady sú zodpovedné za občanov EU.
Potvrdenie doktora alebo pôrodnej asistentky je potrebné k registrácii pôrodu. Meno dieťaťa je uvedené v jednoduchom osobnom vyhlásení alebo na rodnom liste. Priezvisko sa potvrdzuje sobášnym listom.

Vyhlásenie krstu. Príslušná služba: miestna obec.  Za vyhlásenie krstu sú zodpovední rodičia, krstný rodič, pokrstený, ak dosiahol vek 14 rokov alebo pokrvní príbuzní do tretieho stupňa.

Grécky štatistický úrad (ELSTAT) oznámil štatistické údaje o zmenách v demografických údajov Grécka v roku 2019. Zdrojom týchto údajov sú oficiálne registre vedené obecnými úradmi. Údaje sa týkajú prírodných udalostí, ako sú narodenie, úmrtie, sobáše a dohody o spolužití pre obyvateľstvo  žijúce na území Grécka.

Podľa vyššie uvedeného sa v Grécku v roku 2019 narodilo 83 763 detí  (42 945 chlapcov  a 40 818 dievčat) v porovnaní s 86 440 pôrodmi (44 525 chlapcov a 41 195 dievčat) v roku 2018, čo prestavuje pokles o 3,1%. Tieto čísla nezahŕňajú mŕtvonarodené deti, ktoré v roku 2019 dosiahli 454, čo je nárast o 35,5% v porovnaní s 335 mŕtvonarodenými v roku 2018.

Čo sa týka manželstva, rozlišuje sa cirkevný a civilný sobáš.  Dokladom vydaným ako dôkaz o sobáši je cirkevné osvedčenie alebo príslušné osvedčenie obce. V roku 2019 bolo uzavretých 47 137 sobášov (23 278 cirkevných a 23 859 občianskych), čo je o 0,6% menej ako v roku 2018, keď bolo uzavretých 47 428 sobášov (23 010 cirkevných a 24 418 občianskych). V roku 2019 bolo uzatvorených 7 924 dohôd o spolužití, čo predstavuje nárast o 24,4% v porovnaní s rokom 2018, keď ich bolo 6 369. Registrované partnerstvá v roku 2019 zahŕňali 199 partnerstiev medzi mužmi a 54 partnerstiev medzi ženami.

Na registráciu úmrtia sa vyžaduje potvrdenie od lekára alebo nemocnice. V roku 2019 bolo v Grécku 124 965 úmrtí (63 088 mužov a 61 877 žien) v porovnaní so 120 296 úmrtiami (61 386 mužov a 58 910 žien) v roku 2018, čo predstavuje nárast o 3,9%. Zaznamenalo sa 314 úmrtí dojčiat mladších ako jeden rok.  Preto miera dojčenskej úmrtnosti (úmrtia dojčiat mladších ako jeden rok na 1 000 živonarodených detí) bola v roku 219 3,75 v porovnaní s 3,47 v roku 2018.

Podľa údajov za rok 2020 bol počet úmrtí v Grécku za 53 týždňov v roku 2020 (30. 12. 2019 – 3. 1. 2021) 132 966 (67 173 mužov a 65 793 žien), zatiaľ čo počas 52 týždňov v roku 2020 (30. 12. 2019 – 27. 12. 2020) to bolo 130 288 (65 800 mužov a 64 488 žien). Počas zodpovedajúceho 52-týždňového obdobia v roku 2019 (31. 12. 2018 – 29. 12. 2019) bol počet úmrtí 124 538 (62 854 mužov a 61 684 žien), čo predstavuje nárast o 4,62%.

 4.10 Doprava

Letiská

Aténske „medzinárodné letisko Eleftherios Venizelos“ je jedným z najväčších letísk nielen v Grécku, ale v celej Európskej únii. Druhým najväčším letiskom v Grécku je  letisko Makedonia v Solúne.

Letiská obsluhujúce trasy Aegean Airlines a ďalších 10 menších gréckych leteckých spoločností sa nachádzajú na týchto miestach:

Atény, Alexandroupoli, Astypalea, Zakynthos, Heraklion, Solún, Thira, Ikaria, Ioannina, Kavala, Kalamata, Kalymnos, Karpathos, Kasos, Kastelorizo, Kastoria, Korfu, Kefalonia, Kozani, Kithira, Kos, Leros, Limnos, Milos, Mykonos, Mytilini, Naxos, Paros, Preveza, Rhodos, Samos, Siteia, Skiathos, Skyros, Syros, Chania a Chios.

Lety sú oveľa častejšie v letných mesiacoch a v obdobiach zvýšeného pohybu a ďalej sa zvyšujú aj priamymi letmi európskych leteckých spoločností.

Železničná doprava

Hlavným prevádzkovateľom železničnej siete v Grécku je Helénska železničná organizácia (OSE). Sieť pozostáva z pobočiek medzi Aténami a severným Gréckom a z aténsko-peloponézskej pobočky. Existujú linky aj zo Solúna do Edessy, Amyndaia a Floriny a z Atén do Chalkidy.

Prímestská železnica spája rôzne časti Atén a Pireus s predmestiami a letiskom, ako aj na západ s Korintom a Kiato, pričom trať sa čoskoro rozšíri do Aigia.

Atény majú rozsiahlu sieť metra a pobočky spájajú prístav Pireus s letiskom „Eleftherios Venizelos“. Od 1. júna do 31. októbra 2020 je cestovné na všetkých trasách metra, autobusov, električiek a prímestských liniek 1,20 EUR a lístok platí na ďalšie cesty 90 minút, pričom zľavnený lístok je 50 centov. Denný lístok na všetky služby verejnej dopravy stojí 4,10 EUR a na všetky služby verejnej dopravy je k dispozícii 5-dňový lístok v cene 8,20 EUR. Cena metra na letisko a z letiska je 9 EUR. K dispozícii je tiež 3-dňový turistický lístok, ktorý stojí 20 EUR a je k dispozícii pre všetky dopravné služby (vrátane jednej služby na letisko a z letiska). V ostatných veľkých gréckych mestách sa doprava uskutočňuje mestskými alebo medzimestskými autobusmi (ceny sa pohybujú od 1,20 do 2,00 EUR).

Cestná sieť

Hlavné diaľnice v Grécku sú: Atény – Thessaloniki – Evzonoi, Via Egnatia (Igoumenitsa – Thessaloniki – Kipoi Evros), Olympia Odos (Atény – Korint – Patras), Ionia Odos (Patras – Ioannina – Kakkavia) a Moreas Motorway (Korint – Tripoli – Kalamata) . Mýtne poplatky sa líšia od 3,00 do 35,00 EUR v závislosti od vzdialenosti v kilometroch a počtu mýtnych staníc.

Medzi mestami a autobusmi premáva po celej krajine autobusová doprava.

Prístavy

Pireus spája hlavné mesto Grécka s ostrovmi v Egejskom mori a na Kréte, zatiaľ čo prístav Patras spája Grécko s Talianskom a Iónskymi ostrovmi. Medzi ďalšie veľké prístavy patria Solún, Volos a Heraklion, ktoré uľahčujú vnútroštátnu osobnú dopravu aj prepravu tovaru.

Na ostrovy prepravuje veľké množstvo trajektov, vysokorýchlostných lodí a letecké spoločnosti.

5. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A POISTENIE

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Grécku