Prejsť na obsah

Životné a pracovné podmienky v Českej republike

1 HĽADANIE PRÁCE

1.1 Ako si nájsť prácu

V článku Životné a pracovné podmienky v Českej republike, ktorá je blízka Slovákom nielen z hľadiska príbuzných jazykov, spoločnej histórie, ale aj mnohých rodinných, priateľských či obchodných väzieb, sa dozviete množstvo informácií potrebných na presťahovanie sa, či život v tejto krajine.

EURES

Ak sa chcete zamestnať v Českej republike, môžete navštíviť sekciu Uchádzači na našom portáli a vybrať si z aktuálnej ponuky voľných pracovných miest.
Európsky portál EURES ponúka nielen prehľadávanie miest prevzatých z databáz českých úradov práce, ale rovnako možnosť založenia účtu „môj EURES“.
Ďalej je možné navštíviť stránku Úradu práce ČR, kde nájdete voľné pracovné miesta. Taktiež môžete navštíviť jedného z EURES poradcov, ktorí sídlia na pobočkách Úradu práce ČR.

Úrad práce ČR

Úrad práce ČR Vám ponúka niekoľko možností ako vylepšiť svoju pozíciu pri hľadaní nového zamestnania. Základnou možnosťou je prechádzať databázou voľných pracovných miest (možno s asistenciou sprostredkovateľa). Popri tom úrady práce ponúkajú napr. poradenstvo pri voľbe povolania alebo možnosť rekvalifikácie.

Agentúry práce

Pri hľadaní zamestnania prostredníctvom agentúr práce je potrebné si overiť, či je agentúra držiteľom licencie pre sprostredkovanie zamestnania. Zoznam agentúr práce s licenciou nájdete na portáli MPSV. Väčšina agentúr má svoje internetové stránky, kde nájdete viac informácií o agentúre. Agentury práce nie sú oprávnené vyberať poplatky za sprostredkovanie práce.

Médiá a internet

Bohatým zdrojom voľných pracovných miest sú internetové portály. Nielen, že tu môžete vyhľadávať ponuky priamo od zamestnávateľov či agentúr, ale môžete si vložiť svoj životopis do databázy, ktoré si potom prechádzajú zamestnávatelia pri hľadaní pracovníkov.
Vo väčššine celorepublikovo vydávaných novín se nachádza časť, ktorá je venovaná ponuke voľných pracovných miest. Dalším z možných nástrojov pre vyhľadávanie voľných pracovných miest sú sociálne siete.

Priamy kontakt

V niektorých situáciách je výhodnejšie kontaktovať zamestnávateľa priamo. Zvlášť vo vidieckych oblastiach, kde sa jedná o sezónnu prácu alebo brigádu. Samozrejme je možné priamo osloviť aj iného zamestnávateľa, a to buď cez ich internetové stránky alebo oddelenie ľudských zdrojov. Prevažná väčšina zamestnávateľov vyžaduje znalosť českého jazyka.

1.2 Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Žiadosť o miesto

Najčastejším spôsobom žiadosti o pracovné miesto je predloženie (zaslanie) motivačného listu a životopisu. Nie všade je však tento spôsob najvhodnejší. Pokiaľ hľadáte manuálnu prácu, bude vhodnejšie kontaktovať zamestnávateľa osobne.

Väčšina zamestnávateľov vyžaduje aktívnu znalosť českého jazyka, preto by mala byť aj Vaša žiadosť prispôsobená tomuto faktu. Prípadne sa vopred informujte o preferovaných jazykových znalostiach.

Motivačný list

Text listu by mal byť krátky a výstižný. Obsahovo by mal byť list zameraný na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Mali by ste naznačiť, prečo sa o dané miesto uchádzate a čo môžete zamestnávateľovi ponúknuť. Vo väčších spoločnostiach nahrádza motivačný list už pripravený dotazník, ktorý je zameraný na témy, ktoré zaujímajú zamestnávateľa.

Curriculim Vitae

Životopis je väčšinou vyžadovaný v štruktúrovanej forme. Mal by obsahovať nasledujúce položky:

Osobné údaje – meno a priezvisko, adresu, telefonický kontakt, e-mail, môžete a nemusíte uviesť dátum narodenia a štátnu príslušnosť

Vzdelanie – informácie o dosiahnutom vzdelaní (od strednej školy po súčasnosť)

Pracovné skúsenosti – najdôležitejšia časť, mala by obsahovať názov pracovnej pozície, krátky popis činnosti, časové rozpätie (absolventi môžu uviesť sezónne práce, krátkodobé pracovné skúsenosti), kontakt na referujúcu osobu

Ďalšia kvalifikácia – jazyková znalosť, počítačová gramotnosť, vodičský preukaz a ďalšie certifikáty či absolvované školenia

Referencie – mená a kontakty na predchádzajúcich zamestnávateľov, ktorí môžu potvrdiť získané skúsenosti a poskytnúť ďalšie informácie o Vašej osobe.

Na stránke EUROPASS nájdete vzor životopisu a motivačného listu.
Poradia vám tiež Informačné a poradenské strediská pri úradoch práce (IPS).

Výberové konanie

Pokiaľ je uchádzač pozvaný na výberový pohovor, mal by si so sebou vziať životopis a kópie všetkých získaných certifikátov a osvedčení. Výberové konania bývajú v Čechách skôr formálneho rázu a preto je dôležité sa vhodne obliecť. V niektorých prípadoch môže byť doplnkom pohovoru aj psychologický test.

2. PRESŤAHOVANIE SA DO INEJ KRAJINY

2.1 Pohyb tovarov a kapitálu

Voľný pohyb tovarov je jedným zo základných kameňov jednotného európskeho trhu.

Odstránenie vnútroštátnych prekážok voľného pohybu tovarov v rámci EÚ je jednou zo zásad zakotvených v Zmluvách o EÚ. V rámci odklonu od tradičného protekcionistického prístupu rušia krajiny EÚ stále ďalšie obmedzenia, aby vytvorily „spoločný” alebo jednotný trh. Tento záväzok vytvoriť európsky obchodný priestor bez hraníc viedol k vytvoreniu väčšieho bohatstva a nových pracovných miest a celosvetovo upevnil postavenie EÚ ako svetového obchodného hráča po boku Spojených štátov a Japonska.

I keď sa Európa zaviazala odstrániť všetky prekážky vnútorného obchodu, k harmonizácii všetkých odvetví hospodárstva zatiaľ nedošlo. Európska únia sa rozhodla na európskej úrovni regulovať tie odvetvia, ktoré by mohli predstavovať vyššie riziko pre európskych občanov – napríklad farmaceutické alebo stavebné výrobky. Na väčšinu výrobkov (považovaných za „menej rizikové“) sa vzťahuje tzv. zásada vzájomného uznávánia, čo znamená, že v podstate každý výrobok legálne vyrobený alebo uvedený na trh v niekterom z členských štátov môže byť voľne prepravovaný a obchodovaný na vnútornom trhu EÚ.

Obmedzenie voľného pohybu tovarov

Zmluva o EÚ dáva členským štátom právo stanoviť obmedzenia voľného pohybu tovarov, pokiaľ existuje konkrétny spoločný záujem, napríklad ochrana životného prostredia, zdravia občanov alebo verejného poriadku. To napríklad znamená, že pokiaľ vnútroštátne orgány členského štátu považujú dovoz výrobku za potenciálnu hrozbu pre verejné zdravie, verejnú morálku alebo verejný poriadok, môžu pri výrobku odoprieť alebo obmedziť prístup na trh. Príkladom takýchto výrobkov sú geneticky modifikované potraviny alebo niektoré energetické nápoje.

I keď všeobecne neplatia žiadne obmedzenia pre nákup tovarov v inom členskom štáte, pokiaľ sú určené pre osobnú potrebu, existuje rada európskych obmedzení pre určité kategorie výrobkov, ako je alkohol a tabak.

Voľný pohyb kapitálu

Ďaľšou nevyhnutnou podmienkou fungovania vnútoného trhu je voľný pohyb kapitálu. Je jednou zo štyroch základných slobôd zaručených právnymi predpismi EÚ a predstavuje základ integrácie európskych finančných trhov. Európania môžu teraz spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.

Liberalizácia kapitálovych trhov predstavovala zásadný bod v procese hospodárskej a menovej integrácie v rámci EÚ. Išlo o prvý krok k vytvoreniu našej Európskej hospodárskej a menovej únie (HMU) a spoločnej meny euro.

Výhody

Zásada voľného pohybu kapitálu nielen že zvyšuje účinnosť finančných trhov v Únii, ale prináša občanom EÚ tiež rad výhod. Fyzické osoby môžu v EÚ prevádzať množstvo finančných operácií bez väčších obmedzení. Fyzické osoby si môžu bez väčších obmedzení napríklad:

 1. ľahko otvoriť bankový účet;
 2. nakupovať akcie;
 3. investovať alebo
 4. nakupovať nehnuteľnosti

v inom členskom štáte. Európske spoločnosti môžu investovať do iných európskych podnikov, vlastniť ich a riadiť.

Výnimky

Určité výnimky z tejto zásady platia v rámci členských štátov aj vo vzťahu k tretím krajinám. Týkajú sa najmä zdanenia, obozretnostného dohľadu, verejného poriadku, prania špinavých peňazí a finančných sankcií schválených v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ.

Europská komisia pokračuje v práci na dokončení voľného trhu finančných služieb tým, že zavádza nové stratégie finančnej integrácie, aby občanom a podnikom ešte viac uľahčila správu ich peňazí v rámci EÚ.

2.2 Hľadanie ubytovania

Dostupnosť získania ubytovania a ceny podnájmov sa odvíjajú od ich geografickej polohy. Vo väčších mestách zaplatíte za podnájom oveľa viac ako v menších mestách alebo na vidieku.

Vo väčších mestách je veľmi rozšírené prenajímanie bytov, kedy cena závisí od veľkosti bytu, lokality, vybavenosti a veku stavby. V Prahe sú ceny niekoľkonásobne vyššie ako na ostatnom území Českej republiky. Pomerne vysoké ceny začínajú byť aj vo všetkých krajských mestách. Mladí ľudia často využívajú podnájom jednej miestnosti bytu alebo domu, hlavne z dôvodu uľahčenia dochádzky do zamestnania, školy a zníženia nákladov na bývanie. Takýto typ spolubývania môžete nájsť na serveri spolubydlo.

Viac informácií z tejto oblasti získate na obecných úradoch alebo v realitných kanceláriách v mieste, kde máte záujem získať ubytovanie. Nájomné sa platí spravidla mesačne a záloha vo výške nájomného sa často skladá aspoň za jeden mesiac vopred. Ponuky na prenájom a predaj nájdete väčšinou tiež na špecializovaných internetových stránkach: hyperinzerce.czreality.czrealitymix.cz, seznam–reality.cz. Prípadne si môžete sami zadať požiadavku ubytovania podľa vašich požiadaviek. Využiť môžete tiež inzertné noviny (Avízo, Annonce) alebo sociálne siete.

Pokiaľ si chce v Českej republike zakúpiť nehnuteľnosť (byt alebo dom) občan iného štátu EÚ/ EHP, musí byť držiteľom preukazu o povolenie k pobytu.

2.3 Hľadanie školy

Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy (MŠMT) je ústredným orgánom štátnej správy pre predškolské zariadenia, školské zariadenia, základné školy, stredné školy a vysoké školy.

V mieste vášho pobytu v ČR, Vám poskytnú informácie o školách a vzdelávacích zariadeniach príslušné Krajské úrady – odbory školstva.

Informácie o základných školách a predškolských zariadeniach môžete získať na odboroch školstva mestských úradov alebo na obecných úradoch v mieste vášho bydliska.

Stredné a vysoké školy môžete vyhľadať na portáli Ministerstva práce s sociálnych vecí ČR. Prehľad škôl a študijné ponuky vám ponúkne Atlas školstva, štatistiku školstva zas portál MŠMT ČR.

2.4 Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

Uplatňovanie zásady voľného pohybu osôb, ktorá je jedným zo základných pilierov európskej integrácie, znamenalo zavedenie série praktických pravidiel, ktoré majú zaistiť, aby občania mohli voľne a ľahko cestovať do ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie. Cestovanie autom po EÚ je teraz oveľa jednoduchšie. Európska komisia stanovila množstvo spoločných nariadení upravujúcích vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia vozidiel a možnosť registrácie vozidla v hostiteľskej krajine.

Vodičské preukazy

EÚ zaviedla harmonizovaný model vodičského preukazu a ďalšie minimálne požiadavky na jeho získanie. To by malo prispieť k tomu, aby sa nebezpeční vodiči nedostali na európske cesty – nech už skladajú vodičské skúšky kdekoľvek.

Od 19. januára 2013 majú všetky voidičské preukazy vydávané v krajináh EÚ rovnaký vzhľad. Sú vytlačené na plastovej karte, ktorá má veľkosť a tvar kreditnej karty.

Bola zavedená harmonizovaná správna doba platnosti vodičského preukazu, ktorá sa pri motocykloch a osobných automobiloch pohybuje medzi 10 a 15 rokmi. Úrady tak budú môcť vodičské preukazy pravidelne aktualizovať a pridávať do nich nové bezpečnostné prvky, ktoré sťažia ich falšovanie alebo pozmeňovanie, takže vodiči bez oprávnenia alebo vodiči so zákazom riadenia budú mať väčší problém oklamať úrady vo svojej krajine i inde v EÚ.

Nový európsky vodičský preukaz tiež chráni zraniteľných účastníkov cestnej premávky zavedením postupného prístupu pri motocykloch a ďalších jednostopých vozidiel. Systém „postupného prístupu“ znamená, že vodiči budú potrebovať skúsenosti s menej výkonným motocyklom, kým budú môcť prejsť na väčšie stroje. Samostatnú kategóriu, označenú AM, tvoria mopedy.

O vodičský preukaz musíte požiadať v krajine, kde sa obvykle alebo pravidelne zdržiavate. Všeobecne platí, že sa jedná o krajinu, v ktorej žijete aspoň 185 dní v kalendárnom roku z dôvodu osobných alebo pracovných väzieb.

Pokiaľ máte osobné či pracovné väzby v dvoch alebo viacerých krajinách EÚ, je miestom vášho obvyklého bydliska miesto, kde máte osobné väzby, pokiaľ se tam pravidelne vraciate. Poslednú podmienku nemusíte spĺňať, pokiaľ žijete v krajine EÚ za účelom plnenia pracovnej úlohy na dobu určitú.

Pokiaľ sa presťahujete do inej krajiny EÚ kvôli vysokej škole, vaše obvyklé bydlisko sa nemení. O vodičský preukaz však môžete požiadať v hostiteľskej krajine, pokiaľ preukážete, že v nej študujete aspoň 6 mesiacov.

Registrácia automobilu v hostiteľskej krajine

Pokiaľ sa natrvalo presťahujete do inej krajiny EÚ a vezmete si so sebou vozidlo, mali by ste ho v novej krajine zaregistrovať a platiť tam dane v oblasti osobných vozidiel.

Neexistujú žiadne spoločné pravidlá EÚ pre registráciu vozidiel a súvisiacej dane. Niektoré krajiny majú pravidlá pre oslobodenie od dane pri registrácii vozidla, pokiaľ sa s vozidlom trvale sťahujete z jednej krajiny do druhej.

Ak chcete využíť oslobodenie od dane, musíte si overiť lehoty a podmienky platné v krajiine, do ktorej sa chcete presťahovať.

Poistenie vozidiel

Občania EÚ si môžu vozidlo poistiť v ktorejkoľvek krajine EÚ, pokiaľ má vybratá poisťovňa licenciu hostiteľského vnútroštátneho orgánu k vydávaniu príslušných poistných zmlúv. Spoločnost so sídlom v inom členskom štáte je oprávnená predať poistku povinného ručenia len za splnenia určitých podmienok. Poistenie platí v celej Únii bez ohľadu na to, kde došlo k nehode.

Daňový systém

Daň z pridanej hodnoty (DPH) z motorových vozidiel sa obvykle platí v krajine, kde bol automobil zakúpený, i keď za určitých podmienok sa DPH platí v cielovej krajine.

Na stránke Vaša Európa sa dozviete viac o pravidlách, ktoré platia v prípade, že je vozidlo zaobstarané v jednom členskom štáte EÚ a je určené na registráciu v inom členskom štáte EÚ.

2.5 Postupy registrácie a povolenie na pobyt

Pokiaľ ste občanom niektorej z členských krajín EÚ/EHP alebo Švajčiarska a prichádzate do Českej republiky, vybavte si na jej území nasledujúce procedúry:

Registrácia k pobytu:
Ak bude Váš predpokladaný pobyt na území ČR dlhší ako 30 dní, je vašou povinnosťou pobyt ohlásiť na cudzineckej polícii podľa miesta vášho pobytu v ČR do 30 dní od vstupu do krajiny.

Povolenie k pobytu:
Pokiaľ prichádzate na dobu dlhšiu ako 3 mesiace, môžete požiadať o povolenie k prechodnému pobytu na regionálnom pracovisku Ministerstva vnútra ČR (Odbor azylovej a migračnej politiky). Majte pripravené nasledujúce dokumenty:

 • platný cestovný doklad (tj. aj preukaz totožnosti občana EÚ)
 • doklad o zdravotnom poistení (nevyžaduje sa, ak je účelom pobytu zamestnanie, podnikanie alebo iná zárobková činnosť)
 • doklad o zaistenom ubytovaní v ČR
 • 1 fotografia
 • doklad potvrdzujúci účel pobytu, ak ide o zamestnanie, podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť alebo štúdium.

Dôvodom k pobytu podľa smerníc EK sú:

 • práca
 • štúdium
 • ekonomická aktivita
 • príslušnosť k rodine

Aj keď nepotrebujete povolenie k pobytu (doba pobytu kratšia ako 3 mesiace), doporučujeme zaregistrovať sa u cudzineckej polície. Niektoré inštitúcie najmä bankové a daňové to môžu požadovať.

2.6 Kontrolný zoznam pred vašim príchodom do novej krajiny a po ňom

Pred odjazdom do Českej republiky sa presvedčte o tom, že máte:

 • zaistené (dočasné) ubytovanie
 • dostatok peňazí na prvý mesiac pobytu
 • správne doklady:
  – platný cestovný doklad
  – Európsky preukaz zdravotného poistenia alebo iný doklad o zdravotnom poistení
  – formulár U1 (E301), resp. U2 (E303) (Európske formuláre pre koordináciu dávok v nezamestnanosti)
 • všeobecné znalosti o Českej republike

Po príjazde do Českej republiky:

 • zaregistrujte sa na obecnom úrade v mieste bydliska
 • zabezpečte si registráciu na cudzineckej polícii resp. povolenie k pobytu na regionálnom pracovisku Ministerstva vnútra ČR
 • prihláste sa k zdravotnému a sociálnemu poisteniu a k daňovej povinnosti
 • otvorte si bankový účet

3. PRACOVNÉ PODMIENKY

3.1 Prehľad pracovných podmienok v Európe

Kvalita práce a zamestnania – zásadná otázka s vysokým hospodárskym a humanitárnym dopadom

Dobré pracovné podmienky sú dôležité pre dobré životné podmienky európskych pracovníkov. Tieto podmienky

 • prispievajú k fyzickému a psychickému zdraviu Európanov a
 • prispievají k hospodárskej výkonnosti EU.

Z humanitárneho hľadiska má kvalita pracovného prostredia veľký vplyv na celkovú pracovnú a životnú spokojnosť európskych pracovníkov.
Z hospodárskeho hľadiska sú kvalitné pracovné podmienky hnacou silou hospodárskeho rastu a základom konkurencieschopnosti Európskej únie. Vysoká úroveň pracovnej spokojnosti je dôležitým faktorom pre dosiahnutie vysokej produktivity hospodárstva EÚ.

Pre Európsku úniu je preto zásadné podporovať vytváranie a zachovávanie udržateľného a príjemného pracovného prostredia, ktoré podporuje zdravie a pohodu európskych zamestnancov a vytvára správnu rovnováhu medzi pracovnou a mimopracovnou dobou.

Zlepšenie pracovných podmienok v Európe: dôležitý cieľ Európskej únie

Zabezpečenie priaznivých pracovných podmienok pre európskych občanov je pre EÚ prioritou. Európska únia preto spolupracuje s vnútroštátnymi vládami na zabezpečení príjemného a bezpečného pracovného prostredia. Podpora členským štátom je poskytovaná prostredníctvom:

 • výmeny skúseností a spoločných akciíí medzi rôznymi krajinami
 • stanovenie minimálnych požiadaviek na pracovné podmienky a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré sa uplatňujú v celej Európskej únii.

Kritériá kvality práce a zamestnania

Pre dosiahnutie udržateľných pracovných podmienok je dôležité stanoviť hlavné charakteristiky priaznivého pracovného prostredia, a tým aj kritériá kvality pracovných podmienok.

Ako už napovedá názov, Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok (Eurofound) v Dubline je agentúrou EÚ, ktorá poskytuje informácie, poradenstvo a odborné znalosti o životných a pracovných podmienkach. Táto agentúra stanovila niekoľko kritérií kvality pracovných miest, medzi ktoré  patrí:

 • zdravie a pohoda na pracovisku – ide o zásadné kritérium, pretože dobré pracovné podmienky sú predpokladom prevencie zdravotných problémov na pracovisku, znižujú vystavenie rizikám a zlepšujú organizáciu práce
 • zladenie pracovného a mimopracovného života – občania by mali mať možnosť nájsť rovnováhu medzi časom stráveným v práci a voľným časom
 • rozvoj zručností – kvalitná práca je taká, ktorá poskytuje možnosti vzdelávania, zdokonaľovania a kariérnych príležitostí.

Práca nadácie Eurofound prispieva k plánovaniu a vytváreniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Európska komisia v členských štátoch EÚ podniká širokú škálu činností na podporu zdravého pracovného prostredia. Okrem iného vypracovala stratégiu Spoločenstva pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na obdobie rokov 2021–2027. Táto stratégia bola vytvorená za pomoci vnútroštátnych orgánov, sociálnych partnerov a nevládnych organizácií. Zaoberá sa meniacimi sa potrebami v oblasti ochrany pracovníkov, ktoré prináša digitálna a ekologická transformácia, nové formy práce a pandémia COVID-19. Súčasne sa tento rámec bude aj naďalej zaoberať tradičnými rizikami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako sú riziká pracovných úrazov alebo vystavenie nebezpečným chemickým látkam.

Cieľom politiky spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je dlhodobé zlepšovanie životných podmienok pracovníkov v EÚ. Zohľadňuje fyzický, morálny a sociálny rozmer pracovných podmienok, ako aj nové výzvy, ktoré prinieslo rozšírenie Európskej únie o krajiny strednej a východnej Európy. K zlepšeniu situácie pracovníkov v týchto krajinách významne prispelo zavedenie noriem EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zlepšenie pracovných podmienok stanovením minimálnych požiadaviek spoločných pre všetky krajiny EÚ

Zlepšenie životných a pracovných podmienok v členských štátoch EÚ do značnej miery závisí na zavedení spoločných pracovných noriem. Pracovné právo a predpisy EÚ stanovili minimálne požiadavky na udržateľné pracovné prostredie a teraz sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch. Zlepšenie týchto noriem posilnilo práva pracovníkov a je jedným z hlavných úspechov sociálnej politiky EÚ.

3.2 Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Význam transparentnosti a vzájomného uznávania diplomov ako zásadného doplnku voľného pohybu pracovníkov

Možnosť uznania kvalifikácie a pracovných kompetencií môže pri rozhodovaní o nástupe do zamestnania v inej krajine EÚ hrať zásadnú rolu. Je preto nutné vytvoriť európsky systém, ktorý zaručí vzájomné uznávanie odborných kompetencií v rôznych členských štátoch. Iba taký systém zaručí, že sa neuznávanie odborných kvalifikácií nestane prekážkou voľného pohybu pracovníkov v rámci EÚ.

Hlavné zásady uznávania odborných kvalifikácií v EÚ

Základnou zásadou je, že každý občan EÚ by mal mať možnosť slobodne vykonávať svoje povolanie v ktoromkoľvek členskom štáte. Praktickému uplatňovaniu tejto zásady bohužiaľ často bránia vnútroštátne požiadavky na prístup k určitým profesiám v hostiteľskej krajine.

Za účelom prekonania týchto rozdielov zaviedla EÚ systém uznávania odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje mezi regulovanými povolaniami (povolaniami, pre výkon ktorých je zo zákona vyžadovaná určitá kvalifikácia) a povolaniami, ktoré nie sú v hostiteľskom členskom štáte právne regulované.

Kroky k transparentnosti kvalifikácií v Európe

Európska únia podnikla dôležité kroky k dosiahnuitiu transparentnosti kvalifikácií v Európe:

 • Zvýšená spolupráca v oblasti odborného vzdelávania a prípravy so zámerom spojiť všetky nástroje pre transparentnosť osvedčenia a diplomov do jedného, uživateľsky prívetivého nástroja. Patrí sem napríklad životopis Europass alebo školenie Europass.
 • Rozvoj konkrétnych opatrení v oblasti uznávania a kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Prekonanie rozdielov v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy po celej EÚ

Medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v členských štátoch EÚ stále existujú značné rozdiely. Posledné rozšírenie EÚ o krajiny s rôznymi vzdelávacími tradíciami túto rôznorodosť ešte zvýšilo. Z toho vyplýva potreba stanoviť spoločné pravidlá, ktoré zaručia uznávanie kompetencií.

K prekonaniu tejto rôznorodosti vnútroštátnych kvalifikačných štandardov, vzdelávacích metód a vzdelávacích štruktúr navrhla Európska komisia sériu nástrojov, ktorých cieľom je zabezpeťiť lepšiu transparentnosť a uznávanie kvalifikácií pre akademické i profesné účely.

·         Európsky rámec kvalifikácií

Európsky rámec kvalifikácií je kľúčovou prioritou Európskej komisie v procese uznávania odborných kompetencií. Hlavným cieľom rámca je vytvoriť väzby medzi rôznymi vnútroštátnymi systémami kvalifikácií a zaručiť hladký prenos a uznávanie diplomov.

·         Sieť národných informačných stredísk pre akademické uznávanie (sieť NARIC)

Sieť Národných informačných centier pre uznávanie dokladov o vzdelaní bola založená v roku 1984 z iniciatívy Európskej komisie. Strediská NARIC poskytujú poradenstvo pre akademické uznávanie štúdia v zahraničí. Nachádzajú sa vo všetkých členských štátoch EÚ/EHP a hrajú zásadnú úlohu v procese vzájomného uznávania kvalifikácií.

·         Európsky kreditný systém pre vysokoškolské vzdelávanie (ECTS)

Tento systém má za cieľ umožniť ľahšie uznávanie štúdia v zahraničí. Systém bol zavedený v roku 1989 a funguje tak, že popisuje vzdelávací program a priradzuje jeho zložkám kredity. Je kľúčovým doplnkom vysoko uznávaného programu mobility studentov Erasmus.

·         Europass

Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti profesionálnych zručností. Skladá sa z piatich štandardizovaných dokumentov:

 • životopis
 • funkcia pre zostavovanie sprievodných listov
 • dodatok k osvedčeniu
 • dodatok k diplomu
 • dokument „Europass mobilita“.

Europass umožňuje uchádzačom o zamestnanie prezentovať svoje zručnosti a kvalifikácie vo forme, ktorá je zrozumiteľná v rôznych častiach Európy. Národné Europass centrá sa nachádzajú v každej členskej krajine EÚ/EHP.

3.3 Druhy zamestnania

Zamestnancom sa môže stať osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov života a ukončila povinnú školskú dochádzku.

V posledných rokoch sa výrazne zvyšuje počet pracovných pomerov na dobu určitú. Doba trvania pracovného pomeru na dobu určitú nesmie presiahnuť 3 roky, pričom môže byť opakovaná najviac 2-krát.

Najbežnejším druhom pracovného pomeru je pomer na tzv. plný úväzok čiastočný úväzok.

V rámci pracovného pomeru môžeme rozlišovať rôzne druhy zamestnávania:

Sezónne práce, brigády

Pracovný pomer uzavretý na krátke obdobie v atypickej podobe pracovného pomeru (rôzne príležitostné, jednorazové, nepravidelné práce, práce malého rozsahu a pod.). Jedná sa o práce často sprostredkované personálnymi agentúrami špecializovanými na brigády.

Dobrovoľná práca

Dobrovoľnú službu môže vykonávať osoba staršia ako 15 rokov, ak ide o výkon dobrovoľníckej služby na území ČR a staršia ako 18 rokov, ak ide o výkon služby v zahraničí. Horná veková hranica nie je obmedzená. Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku službu na základe zmluvy uzavretej s vysielajúcou organizáciou.

Agentúrne zamestnávanie

Agentúrny zamestnanec je v pracovnoprávnom vzťahu k agentúre, ktorá ho dočasne prideľuje na výkon práce u svojho klienta – užívateľa. Zamestnanec musí byť vo vzťahu k agentúre v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy alebo s ňou musí uzavrieť dohodu o pracovnej činnosti. Agentúra práce nemôže toho istého zamestnanca dočasne prideliť k tomu istému užívateľovi na viac ako 12 kalendárnych mesiacov. To neplatí, ak o to agentúru požiada zamestnanec alebo ak sa jedná o zástup za materskú alebo rodičovskú dovolenku. Agentúry práce nemôžu dočasne prideliť k užívateľovi zamestnanca, ktorému bola vydaná zelená karta, modrá karta, povolenie na zamestnanie alebo ak je osobou so zdravotným postihnutím.

Tiež existujú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer a to Dohoda o vykonaní práce a Dohoda o pracovnej činnosti.

Dohodu o vykonaní práce je možné uzavrieť, ak predpokladaný rozsah práce nepresiahne 300 hodín v kalendárnom roku. Dohodu o vykonaní práce je možné použiť len na uzavretú a ucelenú pracovnú úlohu. Naopak dohodu o pracovnej činnosti možno dohodnúť i na prácu vymedzenú druhovo. Musí byť vždy spísaná písomne.

Dohodu o pracovnej činnosti môže zamestnávateľ uzatvoriť i keď predpokladaný rozsah práce prekročí limit 300 hodín v kalendárnom roku, pričom stanovená pracovná doba nesmie prekročiť polovicu stanovenej týždennej pracovnej doby (40 hodin týždenne). Na dohodu o pracovnej činnosti môžete teda odpracovať maximálne 20 hodín týždenne. Jedná sa o činnosť, ktorá má opakujúci sa charakter (napr. upratovanie). Dohoda musí byť vždy spísaná písomne.

Bližšie informácie možno nájsť v Zákonníku práce (Zákon č. 262/2006 Sb.), Zákone o zamestnanosti (Zákon č. 435/2004 Sb.) a v Zákone o živnostenskom podnikaní (Zákon č. 455/1991 Sb.).

3.4 Pracovné zmluvy

Pracovný pomer môže vzniknúť iba so súhlasom zamestnávateľa (fyzickej či právnickej osoby) a zamestnanca (fyzickej osoby), a to aj v prípade založenia pracovného pomeru menovaním, teda jednostranným právnym konaním  Podmienkou platnosti menovania je však súhlas zamestnanca s takým jednostranným konaním.
Pred uzavretím pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť zamestnanca s jeho právami a povinnosťami.

Nevyhnutné náležitosti pracovnej zmluvy:

 • druh práce – funkcia, činnosť
 • miesto výkonu práce – obec a organizačná jednotka alebo inak určené miesto
 • deň nástupu – najčastejšie označený konkrétnym kalendárnym dňom

Zmluva musí byť uzatvorená písomne, jedno vyhotovenie musí dostať zamestnanec a druhé si ponecháva zamestnávateľ. Pokiaľ nie sú v zmluve obsiahnuté práva a povinnosti, musí byť zamestnanec do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania písomne informovaný.

Ak zamestnanec nenastúpi v dohodnutý deň do práce bez toho, aby mu v tom bránila prekážka, o ktorej sa zamestnávateľ nedozvie do 1 týždňa, môže zamestnávateľ od pracovnej zmluvy odstúpiť.

Obsah práv a povinností:

 • meno a priezvisko zamestnanca
 • názov a sídlo zamestnávateľa
 • bližšie označenie druhu a miesta výkonu práce
 • dĺžka dovolenky – zákonom stanovená na najmenej 4 týždne
 • dĺžka výpovednej lehoty – výpovedná lehota činí nejmenej 2 mesiace, ak nie je stanovené inak
 • týždenná pracovná doba a jej rozvrh – základná pracovná doba činí 40 hodin týždenne
 • údaje o mzde a spôsobe odmeňovania (frekvencia, termín, miesto a spôsob výplaty)
 • údaje o kolektívnych zmluvách, ktoré upravujú pracovné podmienky
 • oboznámenie sa s pracovným poriadkom a s právnymi predpismi pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • zoznámenie sa s kolektívnou zmluvou a vnútornými predpismi

Pracovný pomer vzniká dňom, kedy bol dohodnutý v pracovnej zmluve nástup do práce.

Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy je možné zmeniť len vtedy, ak sa dohodnú zamestnávateľ a zamestnanec na jeho zmene. Táto zmena musí byť vždy v písomnej podobe. Pracovný pomer môže byť ukončený dohodou, výpoveďou, okamžitým zrušením alebo zrušením v skúšobnej dobe. Vždy po splnení zákonných podmienok.

3.5 Špeciálne kategórie

Pracovné podmienky pre ženy:

 • Ženy nesmú byť vykonávať práce, ktoré ohrozujú ich materstvo. Ministerstvo zdravotníctva stanovuje vyhláškou práce a pracoviská, ktoré sú zakázané ženám, ktoré koja, tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode.
 • Tehotným ženám a rodičom, ktorí sa starajú o dieťa do 1 roku veku, nemôže byť nariadená práca nadčas.
 • Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnankyni, ktorá kojí svoje dieťa, okrem prestávky v práci aj zvláštne prestávky na kojenie. Tehotná žena môže byť zamestnaná do doby najdlhšie 6 týždňov pred plánovaným pôrodom.
 • Tehotné zamestnankyne a rodičia starajúci sa o deti do veku 8 rokov môžu byť vyslaní na pracovnú cestu mimo obvod obce svojho pracoviska alebo bydliska len so svojim súhlasom. Preložiť ich môže zamestnávateľ len na ich žiadosť. Majú tiež právo požiadať o úpravu pracovnej doby a zamestnávateľ by im mal vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.
 • Bližšie podmienky upravuje Zákonník práce.

Pracovné podmienky mladistvých:

 • Zdravý fyzický a psychický rozvoj mládeže vyžaduje, aby nie len v detskom veku, ale ani v dobe dospievania nevykonávala mládež práce, ktoré by tento rozvoj mohli ohroziť: je zakázaná práca nadčas, práca v noci (s výnimkou nočnej práce nepresahujúcej 1 hodinu, ak je to potrebné pre ich výchovu k povolaniu), práce pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní.
 • Zamestnancom se môže stať osoba, ktorá dosiahne 15 rokov veku a ukončila povinnú školskú dochádzku.
 • Stanovená týždenná pracovná doba u mladistvého (15-18 rokov) nesmie presiahnúť 40 hodin a dĺžka jednej zmeny nesmie prekročiť 8 hodin.
 • O výkone činnosti dieťaťa rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce ČR.

Osoby so zdravotným postihnutím:

 • Fyzickým osobám so zdravotným postihnutním sa poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce.
 • Sú definované ako osoby, ktoré sú orgánom sociálneho zabezpečenia uznané invalidnými v troch stupňoch alebo ako osoba zdravotne znevýhodnená.
 • Majú právo napr, na pracovnú rehabilitáciu, chránené pracovné miesto; pokiaľ ich zamestnávateľ zamestná, môže požiadať o určité príspevky podľa Zákona o zamestnanosti.

Národná rada osôb so zdravotným postihnutím ČR zastupuje záujmy zdravotne postihnutých pri jednaní so štátnymi a verejnými inštitúciami. Orientáciu v problematike zdravotného postihnutia uľahčuje Informačný portál pre osoby so špecifickými potrebami

3.6  Samostatná zárobková činnosť

Živnostenské podnikanie predstavuje špecifickú oblasť podnikania v oblasti výroby, obchodu a poskytovania služieb. Živnosťou sa rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok stanovených živnostenským zákonom. Prevádzkovať živnosť možno len na základe živnostenského oprávnenia.
Osoba, ktorá chce začať podnikať, je povinná ohlásiť svoje rozhodnutie ktorémukoľvek živnostenskému úradu, kde musí získať tzv. živnostenské oprávnenie (výpis zo živnostenského registra), ktoré sa vyžaduje aj pri registrácii na finančnom úrade a pri ďalších príležitostiach (registrácia vo veľkoobchodoch, založenie bankového účtu a pod.). Zhruba behom jedného týždňa od doloženia všetkých potrebných dokumentov budete mať hotový výpis zo živnostenského registra a pridelené osemmiestne identifikačné číslo (IČ, IČO).

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA ŽIVNOSTI

 • všeobecné podmienky: bezúhonnosť a plná svojprávnosť resp. súhlas zákonného zástupcu maloletého a privolenie súdu pre maloletých
 • zvláštne podmienky: odborná spôsobilosť (vzdelanie alebo prax v určitom odbore) nutná pre remeselné a viazané živnosti a pre koncesie.

Jednotným registračným formulárom môže osoba previesť naraz všetky potrebné i voliteľné registrácie a ohlásenia, teda zahájenie živnosti, registráciu k dani z príjmu i oznámenia zdravotnej poisťovni a správe sociálneho zabezpečenia. Zároveň môže previesť aj registráciu k cestnej dani, DPH alebo dani z príjmu za zamestnanca, podľa toho, čo bude potrebovať. Výpis z registra trestov už nepotrebuje, úrad si ho zaistí sám. Pokiaľ neurobí registráciu a ohlásenia pomocou “Jednotného registračného formulára” na jednotnom kontaktnom mieste, ktorých zoznam sa nachádza na portáli pre podnikanie a export, musí ju urobiť jednotlivo na príslušných úradoch a poisťovniach. Za vydanie živnostenského listu je každý povinný zaplatiť správny poplatok ešte pred podaním ohlásenia živnosti.

Náležitosti ohlásenia živnosti upravuje živnostenský zákon, a to ako pre občanov ČR, tak aj pre zahraničné osoby.

SZČO odvádza pravidelne zálohy na sociálne poistenie a zdravotné poistenie. Nemocenské poistenie je dobrovoľné.

Minimálne mesačné zálohy na zdravotné a sociálne poistenie v roku 2023 sú:

 • zdravotné poistenie:   2 722 Kč
 • sociálne poistenie:      2 944 Kč
 • nemocenské poistenie:  168 Kč

Existujú tri typy ohlasovacích živností (voľné, viazané a remeselné) a živnosti koncesované, o ktorých sa možno viac dozvedieť na portáli verejnej správy.
Na podporu podnikania slúži Sieť Enterprise Europe Network a tiež Hospodárska komora ČR.

3.7  Platové podmienky

Minimálna mzda
Výška tejto mzdy je najnižšou možnou hranicou ohodnotenia od zamestnávateľa. Minimálna mzda je stanovená tak pri hodinovom ohodnotení, ako i pri ohodnotení mesačným tarifom. Minimálna mzda sa vzťahuje na všetkých zamestnancov v pracovnom pomere alebo právnom vzťahu založenom na dohodách o prácach konaných mimo pracovný pomer (dohoda o prevedení práce a dohoda o pracovnej činnosti). Nerozlišuje sa, či sa jedná o pracovný pomer na dobu určitú či neurčitú alebo o súbežné pracovné pomery.
Výška tejto čiastky je upravená zákonníkom práce a môže sa meniť každý rok s ohľadom na vývoj ekonomickej situácie. Momentálna výška minimálnej mzdy je 17 300 CZK hrubého, respektive 103,80 CZK/hod. (platné od 1.1.2023).

Hrubá a čistá mzda
Každý zamestnanec zo svojej hrubej mzdy musí odvádzať zrážky (viac informácií o zrážkach zo mzdy v kapitole Príjmy a dane). Tieto zrážky tvoria jednak poistné na zdravotné a sociálne poistenie a ďalej daň z príjmu, čo je záloha na daň z príjmu s tým, že na konci roka sa uskutoční daňové zúčtovanie. Po odpočítaní týchto zrážok zostáva čiastka, ktorej sa hovorí čistá mzda. Okrem toho zamestnancovi môžu byť zo mzdy zrážané aj ďalšie individuálne zrážky ako napr. splácanie pôžičky, sporenie a pod.
Ak zamestnanec po určitú dobu nevykonáva prácu z dôvodov, ktoré vymedzuje zákonník práce, ak je napr. na dovolenke či v pracovnej neschopnosti, neprináleží mu bežná mzda, ale tzv. náhrada mzdy. V niektorých prípadoch náhrada mzdy zodpovedá priemernej čistej mzde zamestnanca, v iných prípadoch je nižšia alebo sa vypláca len po určitý počet dní.

Spôsob výplaty miezd
Zamestnanec dostáva mzdu najčastejšie v stanovenom výplatnom termíne prevodom na bankový účet alebo v hotovosti. Mzda je splatná po vykonanej práci, najneskôr behom nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Existuje aj forma vopred dohodnutých záloh, ktoré môže zamestnanec poberať ešte pred výplatným termínom.

Mzda môže byť vyplácaná aj v cudzej mene, pokiaľ existuje daný prepočet stanovený Českou národnou bankou.
Pri mesačnom vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi písomný doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách mzdy a o prevedených zrážkach. Na žiadosť zamestnanca predloží zamestnávateľ doklady, na základe ktorých bola mzda vypočítaná.

3.8 Pracovná doba

Dĺžka stanovenej týždennej pracovnej doby nesmie prekročiť 40 hodín týždenne.

Dĺžka stanovenej týždennej pracovnej doby nesmie prekročiť u zamestnancov:

 • pracujúcich v podzemí pri ťažbe uhlia, rúd a nerastných surovín, v banskej výstavbe a na banských pracoviskách geologického prieskumu 37,5 hodiny týždenne
 • s trojzmenným a nepretržitým pracovným režimom 37,5 hodiny týždenne
 • s dvojzmenným pracovným režimom 38,75 hodín týždenne

Dĺžka zmeny v jednotlivých dňoch nesmie presiahnuť 8 hodín u zamestnanca mladšieho ako 18 rokov. Dĺžka stanovenej týždennej pracovnej doby vo viacerých pracovnoprávnych vzťahoch zamestnanca mladšieho ako 18 rokov, nesmie vo svojom súhrne presiahnuť 40 hodín týždenne.

V ČR je pracovná doba 40 hodín týždenne obvykle rozdelená na osemhodinovú pracovnú dobu do piatich pracovných dní. Prestávka na obed sa do pracovnej doby nezapočítava. Všeobecne sa pracovná doba v štátnych inštitúciách a súkromných firmách líši.

V ČR mávajú väčšie podniky kolektívne zmluvy, ktoré vybrané pracovné podmienky môžu upravovať, napr. pracovnú dobu, platenie nadčasov, náhradné pracovné voľná, rôzne príspevky na dovolenky, dôchodok, zriaďujú podnikové materské škôlky, dojednávajú lepšie bezpečnostné podmienky atď.

Dovolenka na zotavenie
V ČR je základný výmer dovolenky štyri týždne ročne. Predĺženie dovolenky môže stanoviť kolektívna zmluva. Samozrejme sa môže stať, že nebudete u jedného zamestnávateľa pracovať celý rok. Pokiaľ ale bude váš pracovný pomer dlhší ako 60 dní, máte nárok na určitú časť dovolenky.

3.9  Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská dovolenka, štátne sviatky)

V ČR je zákonom stanovená zamestnancovi v pracovnom pomere riadna dovolenka v dĺžke 4 týždňov na kalendárny rok. Všeobecne predĺženie dovolenky môže stanoviť kolektívna zmluva. Niektoré skupiny zamestnancov majú nárok na dovolenku v dĺžke 5 týždňov (zamestnanci verejnej správy, samosprávy, príspevkových organizácií) či 8 týždňov (pedagogickí a akademickí pracovníci).

Právo na čerpanie dovolenky vzniká na základe prepočtu týždennej pracovnej doby zamestnanca na hodiny, ktorá sa vynásobí ročnou výmerou dovolenky. Pokiaľ má teda zamestnanec nárok na 4 týždne dovolenky, vzniká mu v prepočte nárok na 160 hodín. Ten, kto bude pracovať len časť roka, bude mať nárok na pomernú časť dovolenky.

Obdobie čerpania dovolenky určuje zamestnávateľ po dohode s odborovým zväzom, prípadne zamestnancom. Zamestnanec má právo čerpať dovolenku aspoň 2 týždne vcelku.

Ďalšie typy dovolenky a pracovného voľna:
Materská dovolenka – v súvislosti s pôrodem a starostlivosťou o narodené dieťa prislúcha zamestnankyni materská dovolenka po dobu 28 týždňov. Ak porodila zároveň 2 alebo viac detí, prislúcha jej materská dovolenka po dobu 37 týždňov. V prípade, že má matka odpracované aspoň 270 dní za posledné dva roky, patrí jej tzv. peňažná pomoc v materstve, ktorá sa vypláca najmenej 6 týždňov pred pôrodem (nejskôr 8 týždňov pred pôrodom) do pol roka veku dieťaťa.
Otcovská dovolenka (otcovská popôrodná starostlivosť) – patrí otcovi, pokiaľ je uvedený v rodnom liste, alebo poistencovi (muž či žena), ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Rodičia nemusia byť zosobášení. Jedná sa o 14 dní v súvislosti so starostlivosťou o novonarodené dieťa. Na otcovskú je nárok, len ak nastal nástup na otcovskú v období šesť týždňov odo dňa narodenia dieťaťa alebo jeho prevzatia do starostlivosti. Deň nástupu si určí každý sám podľa potreby.
Rodičovská dovolenka – na žiadosť sa poskytuje matke alebo otcovi po skončení materskej dovolenky alebo pri prevzatí dieťaťa do starostlivosti maximálne do 4 rokov veku dieťaťa.  Podľa zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť túto dovolenku, nie však dlhšie než do doby, kedy dieťa dosiahne 3 roky.
Dodatková dovolenka – 1 týždeň dovolenky naviac za rok patrí zamestnancom pri výkone prác zvlášť obtiažnych alebo zdraviu škodlivých.
Voľno za účelom účasti na školení alebo iných formách prípravy alebo štúdia k prehĺbeniu kvalifikácie – považuje sa za výkon práce a zamestnancovi za túto dobu prehlbovania kvalifikácie prislúcha pracovné voľno s náhradou mzdy alebo platu vo výške priemerného zárobku.

Štátne sviatky
Práca vo sviatok záleží na zabezpečení činnosti jednotlivých organizácií, firiem. V prípade práce v sviatočný deň vám patrí príplatok podľa zákona.

Śtátne sviatky a pracovné voľno v roku 2024:
1. január – Deň obnovy samostatného českého štátu, Nový rok
29. marec – Veľký piatok
1. apríl – Veľkonočný pondelok
1. máj – Sviatok práce
8. máj – Deň víťazstva
5. júl – Deň slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda
6. júl – Deň upálenia majstra Jána Husa
28. september- Deň českej štátnosti
28. október – Deň vzniku samostatného československého štátu
17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu
24. december – Štedrý deň
25. december – 1. sviatok vianočný
26. december – 2. sviatok vianočný

3.10  Ukončenie pracovného pomeru

Ukončiť pracovný pomer v ČR možno zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca niekoľkými spôsobmi:

 • dohodou – medzi zamestnávateľom a zamestnancom písomne k určitému dňu
 • výpoveďou – písomne zo strany zamestnávateľa (s uvedením dôvodov daných zákonom) alebo zamestnanca (aj bez udania dôvodu)
 • okamžitým zrušením – zo strany zamestnanca, zamestnávateľa. Zamestnávateľ môže so zamestnancom vynimočne ukončiť okamžite pracovný pomer napr. z dôvodu hrubého porušenia predpisov. Zamestnanec môže pracovný pomer ukončiť okamžite napr. zo zdravotných dôvodov (viac v §§ 55 a 56 zákonníka práce).
 • zrušením v skúšobnej dobe – zo strany zamestnávateľa i zamestnanca aj bez uvedenia dôvodu
 • uplynutím dohodnutej doby pri práci dohodnutej na dobu určitú
 • úmrtím zamestnanca

Český dôchodkový systém sa skladá z dvoch častí: z povinného základného dôchodkového poistenia a dobrovoľného doplnkového penzijného pripoistenia. O nároku na dôchodok, jeho výške a výplate rozhoduje Česká správa sociálneho zabezpečenia. Všetky typy dôchodku sa skladajú zo základnej výmery, ktorá je jednotná a percentuálnej výmery, ktorá sa stanovuje podľa doby poistenia. Ak spĺňate súčasné podmienky na viac dôchodkov, vypláca sa len jeden dôchodok a to ten najvyšší.

Druhy dôchodkov:

Starobný dôchodok – nárok má každý, kto dosiahne dôchodkový vek a splní požadovanú dobu poistenia. U žien je dôchodkový vek znížený podľa počtu vychovaných detí (neplatí u žien narodených po roku 1971).

Predčasný starobný dôchodok –  podmienkou nároku je splnenie potrebnej doby dôchodkového poistenia a dosiahnutie veku 60 rokov.

Invalidný dôchodok – je možné priznať na základe posudku lekára Českej správy sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) a len v prípade, že sa poistenec 1) stal invalidným a získal potrebnú dobu poistenia alebo 2) stal invalidným následkom pracovného úrazu alebo chorobou z povolania. Invalidní dôchodcovia môžu mať za určitých podmienok príjmy zo zárobkovej činnosti.

Vdovský a vdovecký dôchodok – majú nárok manželia pokiaľ bol zomretý poberateľom dôchodku alebo splnil potrebné doby nároku na plný starobný dôchodok alebo zomrel následkom pracovného úrazu.

Sirotský dôchodok – na sirotský dôchodok má nárok nezaopatrené dieťa , pokiaľ mu zomrel jeho rodič (príp. osvojiteľ) alebo osoba, ktorá dieťa prevzala do starostlivosti a súčasne 1) bol zomretý ku dňu smrti poberateľom starobného, plného invalidného alebo čiastočného invalidného dôchodku alebo 2) spĺňal ku dňu smrti podmienku potrebnej doby poistenia pre nárok na starobný dôchodok alebo 3) ak zomrel následkom pracovného úrazu.

3.11 Zastupovanie pracovníkov

Odborové orgány majú právo zúčastňovať sa pracovnoprávnych vzťahov vrátane kolektívneho vyjednávania za podmienok stanovených zákonom. Vznik odborových orgánov závisí hlavne od iniciatív v rámci podnikov. Základné odborové organizácie pôsobia u jednotlivých zamestnávateľov alebo môžu združovať členov odborov od viacerých zamestnávateľov pôsobiacich v danom regióne. Členstvo v odborových organizáciách je dobrovoľné, je možné z nich kedykoľvek vystúpiť.

Cieľom odborových organizácií je predovšetkým uzatvárať kolektívne zmluvy, ktoré upravujú najmä pracovné a mzdové podmienky všetkých zamestnancov so zamestnávateľom. Zamestnávateľ napr. informuje príslušný odborový orgán o vývoji miezd a platov, ekonomickej situácii zamestnávateľa, zmenách organizácie práce, systéme hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, systéme školení a vzdelávania zamestnancov, opatreniach na zlepšenie hygieny a bezpečnosti práce.

Pokiaľ neexistuje príslušný odborový orgán, môže vzniknúť rada zamestnancov alebo zástupcov pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Inšpektorát práce
Štátny úrad inšpekcie práce a osem oblastných inšpektorátov práce sú orgánmi štátnej správy, ktorých hlavnou úlohou je kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych predpisov vrátane predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. V odôvodnených prípadoch môžu orgány inšpekcie práce ukladať pokuty za spáchanie preistupku alebo správneho deliktu. Štátny úrad inšpekcie práce (dále jen „úrad“) je riadený Ministerstvom práce a sociálnych vecí. Okrem kontrol patrí k základným úlohám úradu a inšpektorátov poradenská, konzultačná a osvetová činnosť. Činnosť úradu a inšpektorátov sa riadi zákonom č. 251/2005 Sb., o inšpekcii práce. Hlavným cieľom práce úradu a inšpektorátov je a musí byť nie represia, ale prevencia, teda snaha o predchádzanie negatívnych javov – pracovným úrazom, nemociam z povolania a haváriám technických zariadení – a snaha o čo najlepšiu prípravu na zdolávanie následkov takých udalostí, pokiaľ k nim dôjde.

Úrad práce
Kontrolné právomoci Úradu práce sú zakotvené v Zákone o zamestnanosti a v normách upravujúcich výkon finančnej kontroly. Pre verejnosť sa táto činnosť vzťahuje na kontrolu dodržiavania Zákona o zamestnanosti č. 435/2004 Sb. a Zákona o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

3.12 Pracovné spory – štrajky

Pracovné spory
Spory medzi zamestnávateľom a zamestnancom o nároky z pracovného pomeru prejednávajú a rozhodujú súdy. V prípade, že zamestnanec pocíti, že zamestnávateľ nejakým spôsobom nedodržuje zákonník práce, môže sa zamestnanec obrátiť na oblastný inšpektorát práce príslušný miestu pôsobiska zamestnávateľa. Inšpektoráty práce majú právomoc nezákonné chovanie aj pokutovať.

Štátny úrad inšpekcie práce
Kolářská 451/13
746 01 Opava
tel. +420 950 179 101

Štrajky
Štrajky sú väčšinou organizované odborovými organizáciami z dôvodu vyjednávania so zamestnávateľom. Väčšinou sú tieto štrajky brané výstražnou formou, kedy zamestnanci požadujú ústupok na strane zamestnávateľa. Dôsledky týchto štrajkov vyplývajú z okolností a tiež z prístupu zamestnávateľa. V dobe účasti na štrajku neprináleží zamestnancovi mzda ani náhrada mzdy. Účasť na štrajku sa považuje ako ospravedlnená neprítomnosť v práci a to až do doby, kedy by nadobudlo právnu moc rozhodnutie súdu o nezákonnosti štrajku.

3.13 Odborná príprava

Odborné vzdelávanie a príprava zahŕňa praktické činnosti a kurzy vzťahujúce sa k určitému zamestnaniu a povolaniu, ktorých cieľom je pripraviť účastníkov na ich budúcu kariéru. Odborné vzdelávanie je základným prostriedkom na dosiahnutie uznania odbornej kvalifikácie a zvýšenie šancí pre získanie dobrého pracovného miesta.

Iniciatívy EÚ na podporu odborného vzdelávania

V snahe podporiť spoločný prístup k rozvoju systémov odbornej prípravy v Európe, využíva EÚ rôzne nástroje a iniciatívy. Väčšina z nich v súčasnosti beží v rámci tzv. Programu celoživotného vzdelávania.

Program celoživotného vzdelávania zahŕňa všetky formy vzdelávania a trvá od obdobia predškolskej prípravy až po odchod do dôchodku. Jeho hlavným zámerom je umožniť ľuďom rozvíjať a udržať ich kľúčové kompetencie počas celého života a uľahčiť im voľný pohyb na trhu práce v rôznych regiónoch a krajinách.

Financovanie vo forme grantov je prístupné pre celý rad aktivít, vrátane výmen, stáží a činností v rámci vytvárania sietí. Projekty sú početné a rozmanité, tak ako pre študentov, tak aj pre školiteľov a učiteľov.

K hlavným podprogramom patria:

•         Erasmus+. Považuje sa za lídra vzdelávacích a školiacich programov EÚ. Každoročne umožňuje takmer 200 000 študentom študovať a pracovať v zahraničí. Erasmus taktiež financuje spoluprácu medzi európskymi vysokými školami.

•         Leonardo da Vinci. Okrem pomoci jednotlivcom pri získavaní nových zručností, tento program pomáha verejným a súkromným organizáciám pôsobiacim v oblasti odbornej prípravy spolupracovať s partnermi z celej EÚ, tak aby si mohli vymieňať skúsenosti a osvedčené postupy. Program Leonardo da Vinci tiež okrem iného podporuje zahraničné stáže a výmenné projekty, študijné pobyty a nadnárodné siete.

•         Grundtvig. Jeho prvotným cieľom je zlepšenie kvality odborného vzdelávania dospelých. Tento program zahŕňa formálne, neformálne aj informálne vzdelávanie.

Organizácie EÚ na podporu odborného vzdelávania v Európe

EÚ zriadila niekoľko agentúr s cieľom zlepšiť spoluprácu a napomáhať výmenám v oblasti odborného vzdelávania:

·        Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP / Centre Européen pour le Dévelopement de la Formation Professionnelle) bolo založené v roku 1975 ako špecializovaná agentúra EÚ na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. Agentúra sídliaca v gréckom Solúne prevádza výskum a analýzy v oblasti odborného vzdelávania a rozširuje svoje odborné vedomosti na rôznych európskych partnerov, ako sú výskumné inštitúcie, vysoké školy a vzdelávacie  zariadenia.

·        Európska nadácia pre odborné vzdelávanie, založená v roku 1995, pracuje v úzkej spolupráci s CEDEFOP. Jej poslaním je podporovať partnerské krajiny (za hranicami EÚ) v modernizácii a rozvoji ich systémov odborného vzdelávania.

4. ŽIVOTNÉ PODMIENKY

4.1 Prehľad životných podmienok v Európe

 Kvalita života – na vrchole agendy sociálnej politiky EÚ

Priaznivé životné podmienky závisia od celého radu faktorov, z ktorých možno menovať napr. kvalitnú zdravotnú starostlivosť, príležitosti pre vzdelávanie a odbornú prípravu a dobrú dopravnú vybavenosť, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život a prácu občanov. Európska únia si stanovila za cieľ neustále zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch, pričom berie do úvahy nové výzvy súčasnej Európy, ako sú sociálne vylúčenie a starnutie populácie.

Zamestnanosť v Európe

Zlepšovanie pracovných príležitostí v Európe je pre EÚ jednou z kľúčových priorít.
So zámerom riešenia problému nezamestnanosti a zvýšenia mobility v rámci pracovných miest i regiónov, sa na úrovni EÚ rozvíja a realizuje široká škála iniciatív na podporu Európskej stratégie zamestnanosti. Stratégia poskytuje rámec, podľa ktorého môžu Európske krajiny koordinovať svoje pracovné politiky a vzájomne zdieľať informácie.

Zlepšovanie perspektívy každého Európana v oblasti zamestnania je ústredným bodom 10-ročnej stratégiu EÚ pre európsky rast – Európa 2020. Kľúčovým cieľom je zabezpečiť, aby 75% európskych obyvateľov vo veku 20-64 rokov malo prácu do konca tejto dekády.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii

Dobré zdravie a dostupnosť vysoko kvalitných služieb zdravotnej starostlivosti patria k dôležitým prioritám všetkých Európanov. Naviac, väčšina ľudí očakáva rýchly a jednoduchý prístup k lekárskej starostlivosti pri cestovaní v rámci Európskej únie.

Zdravotná politika EÚ má za cieľ reagovať na tieto potreby. Európska Komisia vyvinula koordinovaný prístup k zdravotnej politike a uviedla do praxe rad iniciatív, ktoré dopĺňajú aktivity národných orgánov členských štátov. Spoločné opatrenia a ciele únie sú súčasťou zdravotných programov a stratégií EÚ.

Súčasný Program verejného zdravia EÚ má tri hlavné ciele:

 • zlepšiť ochranu zdravia občanov
 • podporovať zdravie a odstraňovať nerovnosti v oblasti zdravia občanov
 • vypracovávať a šíriť poznatky z oblasti zdravia

Vzdelávanie v EÚ

Členské štáty nesú zodpovednosť za vytváranie vlastných vzdelávacích systémov. EÚ sa však snaží podporiť vzájomnú kooperáciu medzi jednotlivými systémami vzdelávania prostredníctvom koordinácie aktivít, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť spoločné ciele a ktoré môžu poskytnúť občanom viac príležitostí na vzdelávanie a štúdium po celú dobu ich života.

V praxi to funguje tak, že EÚ spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi a vzdelávacími inštitúciami členských štátov, ktoré sa snažia vymeniť si cenné skúsenosti a zvyšovať kvalitu vzdelávania. Okrem toho EÚ vytvára a financuje viacero programov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Schengenský priestor

Schengenským dohovorom, ktorý platí od marca 1995, sa zrušili kontroly na hraniciach v rámci priestoru signatárskych štátov a vytvorila sa jedna vonkajšia hranica, na ktorej sa kontroly musia vykonávať v súlade so spoločným súborom pravidiel.

Do roku 2012 sa do Schengenského priestoru zapísalo 25 európskych krajín. 22 z nich sú členskými krajinami EÚ (Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko). Island, Nórsko a Švajčiarsko sú taktiež v Schengenskom priestore. Spojené kráľovstvo a Írsko nie sú súčasťou Schengenského priestoru.

Doprava v EÚ

Dopravná politika EÚ je zameraná na odstránenie prekážok medzi členskými štátmi, čo umožňuje rýchlu, efektívnu a lacnú prepravu osôb a tovaru. Cieľom je zabezpečiť čisté, bezpečné a efektívne cestovanie po celej Európe a zároveň posilniť vnútorný trh pre voľný pohyb osôb a tovaru. Európska únia je tiež zástancom práv cestujúcich:

Letecká doprava a práva cestujúcich

Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave prináša cestujúcim nižšie ceny a väčší výber prepravcov a služieb. EÚ vytvorila aj súbor práv zabezpečujúcich cestujúcim v leteckej doprave spravodlivé zaobchádzanie.

Ak sa vyskytne problém, ktorý sa týka letu, ktorý smeruje z krajiny EÚ alebo letu, ktorý ma cieľovú stanicu v krajine EÚ s dopravcom registrovaným v EÚ (alebo na Islande, v Nórsku alebo vo Švajčiarsku), cestujúci si môže na základe súboru práv vydaných EÚ uplatniť nárok na odškodné alebo náhradu.

V prípade, ak je váš nástup do lietadla zamietnutý, čelíte nadpriemernému meškaniu (viac než 5 hodín), alebo je váš let zrušený či obsadený nadmerným počtom rezervácií, máte právo si vybrať, či svoju cestu presmerujete alebo si necháte svoju letenku preplatiť. Ak sa rozhodnete nechať si preplatiť svoju letenku, vzdávate sa práva na akékoľvek pokračovanie vo svojej ceste, asistencie alebo presmerovania od leteckej spoločnosti.

Vaša letecká spoločnosť by vás vždy mala informovať o vašich právach, dôvodoch akéhokoľvek zamietnutia nástupu na palubu, zrušených letoch či dlhých meškaniach (viac než 2 hodiny). Taktiež máte nárok na poskytnutie občerstvenia, jedla, telefonát, prípadne prenocovanie. Všetko závisí od dĺžky meškania a vzdialenosti letu.

Okrem toho, v prípade ak je váš nástup do lietadla zamietnutý, váš let zrušený alebo ak sa stane, že vaše lietadlo pristane v mieste príletu o viac ako tri hodiny neskôr, môžete mať nárok na finančné vyrovnanie vo výške 250-600 EUR, čo závisí od vzdialenosti letu.

Práva cestujúcich v železničnej doprave

V prípade omeškania alebo zrušenia vášho vlakového spojenia vám vzniká nárok na kompenzáciu. Taktiež máte právo dozvedieť sa náležité informácie ohľadom meškania.

Ak železnice ohlásia meškanie vlaku minimálne na 1 hodinu (oproti času vyznačenom na cestovnom lístku), máte možnosť si vybrať z nasledovného:

 • zrušiť svoje cestovné plány a žiadať okamžité vrátenie peňazí v plnej výške ceny cestovného lístku (alebo aspoň z tej časti, ktorú nemôžete absolvovať). Taktiež môžete žiadať vrátenie peňazí za tú časť cesty, ktorú ste už absolvovali, pokiaľ meškanie znamená, že už nemôžete splniť účel svojej cesty
 • požiadať svojho prepravcu o presmerovanie cesty do svojho cieľového miesta určenia buď pri najbližšej príležitosti alebo v neskoršom termíne podľa vlastnej voľby
 • pokračovať v ceste po plánovanej cestovnej trase aj napriek meškaniu.

V prípade, ak sa rozhodnete pokračovať v ceste, máte nárok na odškodnenie. Ak vlak mešká v rozmedzí jednej až dvoch hodín, máte nárok na vrátenie 25% sumy z ceny lístka. Ak vlak mešká viac než dve hodiny, nárok vám stúpa na vrátenie 50% sumy z ceny lístka. Odškodnenie vám musí byť vyplatené do jedného mesiaca od podania žiadosti.

4.2 Politický, administratívny a právny systém

Česká republika je štát s parlamentnou demokraciou, s nezávislými súdmi a štátnou mocou uplatňovanou v medziach zákona. V čele ČR stojí prezident, výkonná moc je však hlavne v rukách vlády. Ústava ČR a Listina základných ľudských práv a slobôd sú dva základné dokumenty, ktoré určujú povahu českej demokracie a usporiadanie republiky. Oficiálna mena je česká koruna.

Správa štátu je organizovaná na troch úrovniach:

 • centrálna: štát a štátne inštitúcie
 • regionálna: kraj a krajské úrady
 • lokálna: obec

Krajina je rozdelená na 14 krajov.

Zákonodarná moc prislúcha parlamentu, ktorý je tvorený dvoma komorami. Snemovňa má 200 poslancov, ktorí sú volení na 4 roky. Senát má 81 senátorov, ktorých mandát trvá 6 rokov. Voľby do Senátu sa konajú každé dva roky a obmieňa sa vždy jedna tretina senátorov.

Prezident je volený v priamych voľbách na obdobie 5 rokov. Okrem toho, že reprezentuje ČR, vymenúva a odvoláva premiéra a ministrov, vymenúva sudcov Ústavného súdu, má právo vrátiť parlamentu prijatý zákon, má právo udeliť amnestiu atď. Oficiálnym prezidentským sídlom je Pražský hrad.

Vrcholným orgánom výkonnej moci je vláda. Tá rozhoduje v zbore ministrov.

Súdy, ktoré sú nezávislé, majú niekoľko typov a stupňov. Na základnej úrovni pôsobia okresné súdy. Ďalej sú súdy krajské a vrchné, Najvyšší súd a tiež Najvyšší správny súd. Obchodné súdy pôsobia na krajskej úrovni pri rozhodovaní obchodných sporov.
Na portáli českého súdnictva možno nájsť nielen informácie o súdoch v ČR, ale aj rôzne registre.

Štátne zastupiteľstvo zastupuje verejnú žalobu v trestnom konaní a dozerá na postup vyšetrovacích orgánov. Verejný ochranca práv alebo ombudsman rieši sťažnosti jednotlivcov na konanie úradov a ďalších inštitúcií.

Účastník súdneho konania má právo na právneho zástupcu, občan alebo firma si môžu zjednať právne zastúpenie a najať advokáta, ktorý ich na základe zmluvy na súde zastupuje.

Úlohy spojené s bezpečnosťou a poriadkom v krajine plní polícia ČR. Okrem nej pôsobia v mestách aj uniformovaní strážnici, ktorí patria k obecnej polícii. Obecná polícia je orgánom obce a zabezpečuje miestne záležitosti verejného poriadku v rámci pôsobnosti obce.

4.3 Príjmy a dane

V 2. štvrťroku 2023 podľa Českého štatistického úradu činila priemerná hrubá mesačná nominálna mzda na prepočítané počty zamestnancov v národnom hospodárstve celkom 43 193 Kč.

V 4. štvrťroku 2022 to bolo  37 463 Kč.

Priemerné hrubé mesačné mzdy na prepočítané počty zamestnancov podľa odvetvia v 4. štvrťroku 2022

Odvetvie:Priemerná hrubá mesačná mzda (v CZK):
Stavebníctvo37 223
Ťažba a dobývanie48 822
Vzdelávanie49 021
Peňažníctvo a poisťovníctvo66 400
Ubytovanie, stravovanie a pohostinstvo24 686
Administratívne a podporné činnosti29 779
Kultúrne, zábavné a rekreačné činnosti38 567

Daň z príjmu

Pokiaľ budete podliehať zdaneniu v Českej republike (napr. na základe pracovnoprávneho vzťahu s českým zamestnávateľom), môžete za zákonom určených podmienok uplatniť nezdaniteľné čiastky.

Zamestnávateľ za vás platí daň zálohovo každý mesiac. Ako zamestnanec môžete na začiatku nasledujúceho roka požiadať o ročné zúčtovanie alebo podáte finančnému úradu v mieste svojho bydliska daňové priznanie za predchádzajúci rok. Prípadný preplatok Vám bude vrátený.

Záloha na daň z príjmu sa počíta z hrubej mzdy. Sadzba dane je stanovená pre rok 2021 a 2022 na 15%, rovnaká pre všetky fyzické osoby.

Odvody na zdravotné a sociálne poistenie z hrubej mzdy:
Zamestnanec odvádza:

 • 4,5 % na zdravotné poistenie
 • 6,5 % na sociálne zabezpečenie

Zamestnávateľ platí za svojich zamestnancov:

 • zdravotné poistenie vo výške 9 %
 • poistné na sociálne zabezpečenie vo výške 24,8 % z objemu hrubej mzdy.

sprievodcovi finančným svetom si môžete vypočítať čistú mzdu.

Daň z pridanej hodnoty:

Základná sazba pre rok 2022 je 21 %, avšak niektorý tovar či služby podliehajú zníženej sazbe 15 % (napr. potraviny, ubytovacie služby) a 10%, ktorá platí len pre tovar uvedený v príslušnej prílohe zákona o DPH. Jedná sa napr. o stravovacie, niektoré remeselné a odborné služby a tiež vodné a stočné. Ďalej sa zjednotili sazby vo výške 10 % tiež pri knihách, e-knihách a audioknihách.

Spotrebná daň

Daňová povinnosť sa vzťahuje na pohonné hmoty, palivá, lieh, pivo, cigarety a vína a vzniká platcom dovozom alebo výrobou. Pre osobnú spotrebu je možné priviesť malé množstvo, viď. – sekcia 2.1. Pohyb tovarov a kapitálu.

Ďalšie dane, ktorých odvod vyplýva z konkrétnej situácie, sú daň cestná, daň z nadobudnutia nehnuteľných vecí, daň z nehnuteľných vecí, ekologické dane.

4.4 Životné náklady

Dominantnú časť príjmu (zhruba štvrtinu) utratia Česi za potraviny, nealkoholické a alkoholické nápoje a tabak. Ďalšiu významnú položku tvoria výdavky na bývanie, ktoré sú porovnateľné s EÚ a tvoria približne 25% výdavkov. Okolo 20% príjmu utratia Česi na kultúru a voľný čas. Nezanedbateľné sú tiež výdavky na dopravu a telekomunikácie (14%).

Ceny za najbežnejší tovar a služby:

Chlieb:   35 Kč
Mlieko (1l):   25 Kč
Vajcia (10ks):   40 Kč
Voda minerálna balená (1,5 l):   25 Kč
Cukor (1 kg):   35 Kč
Zemiaky (1 kg):   30 Kč
Paradajky (1 kg):   70 Kč
Kura chladené (1kg): 100 Kč
Big Mac:   89 Kč
Pizza Margherita (reštaurácia): 180 Kč
Steak (reštaurácia): 300 Kč
Elektrina (bežná domácnosť):3000 Kč
Benzín (Natural 95):   44 Kč
Bankový účet (mesačne): môže byť vedený zadarmo alebo je spoplatnený 100 Kč

Kurz koruny k Euru sa pohybuje medzi 24 – 26 Kč za 1 Euro.

4.5 Ubytovanie

Ubytovanie v Českej republike a náklady na bývanie sú výrazne diferencované predovšetkým v závislosti na lokalite, potom samozrejme na veľkosti a kategórii bytu alebo domu a na jeho vybavenosti. Celkovo je bytová situácia v Českej republike zložitá a nájsť lacné nájomné bývanie nie je ľahké. Najvyššie ceny bývania sú vo veľkých mestách s nízkou nezamestnanosťou, najmä v centre hlavného mesta.
V Českej republike existujú byty vo vlastníctve obcí, avšak počet týchto bytov postupne klesá a možnosť získať bývanie v takomto byte je veľmi nízka. Ďalej existuje družstevné vlastníctvo, kedy je družstvo majiteľom domu a jednotlivé byty sú prenajímané členom družstva. Častá je situácia, že je ponúkaný prenájom družstevného bytu, kedy člen bytového družstva prenecháva byt do podnájmu. Ďalšie byty a domy sú v tzv. osobnom vlastníctve. Ich prenajímanie sa riadi občianskym zákonníkom.

Častou praxou je uzatváranie nájomných zmlúv na dobu určitú. Uzatváranie nájomnej zmluvy sa riadi opäť občianskym zákonníkom a pred podpisom takejto zmluvy sa odporúča konzultácia s právnikom.

Ak kupujete dom alebo byt, uzatvára sa písomná kúpna zmluva. Vlastníkom bytu alebo domu sa stanete úradným zápisom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Kataster nehnuteľností eviduje vlastnícke a iné vecné práva ku všetkým nehnuteľnostiam v Českej republike a spravuje ich katastrálny úrad. Pri predaji a kúpe nehnuteľnosti sa platí daň z nadobudnutia nehnuteľnosti, ktorú platí predávajúci. Pri jednaní o kúpe domu alebo bytu sa opäť odporúča konzultácia s právnikom.

Bežné je využiť služby niektorej z realitných kancelárií. Provízia sa pohybuje spravidla okolo 3 – 5 % z predajnej ceny nehnuteľnosti a v prípade sprostredkovania nájmu okolo jedného celého mesačného nájomného.

4.6 Zdravotníctvo

V Českej republike existujú štátne a neštátne zdravotnícke zariadenie. Takmer všetky majú uzavretú zmluvu o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou a poskytujú poisteným pacientom zdravotnú starostlivosť za symbolické poplatky.

V prípade ochorenia sa pacient obvykle obracia najskôr na lekára primárnej starostlivosti (praktický lekár, stomatológ, gynekológ). Je potrebné vziať do úvahy, aby tento lekár, u ktorého je potrebné sa najprv zaregistrovať, mal uzavretú zmluvu s poisťovňou, v ktorej je pacient poistený. Odborného lekára môže pacient v Českej republike navštíviť i bez odporučenia lekára primárnej starostlivosti.

Pre prípad náhleho ochorenia a potreby lekárskej starostlivosti mimo ordinačných hodín ošetrujúceho lekára fungujú v závislosti na miestnych podmienkach pohotovostné služby. Pre prípad náhleho ochorenia alebo úrazu, kedy sa pacient nemôže sám dopraviť k lekárovi, je organizovaná záchranná služba, ktorej pomoci sa  možno dovolať prostredníctvom linky 155.

V Českej republike je zavedený regulačný poplatok v hodnote 90 Kč z dôvodu regulácie a obmedzenia plytvania a zneužívania zdravotných služieb. Tento poplatok sa hradí za ošetrenie na tzv. lekárskej pohotovosti, ktorá je stanovená vždy v pracovných dňoch vo večerných hodinách alebo behom noci a cez víkendy.

Zdravotná starostlivosť je v Českej republike poskytovaná prevažne na základe povinného verejného zdravotného poistenia. Zmluvné zdravotné poistenie je doplnkovou formou. Na verejné zdravotné poistenie na území Českej republiky vzniká zo zákona nárok tým, ktorí tu majú trvalý pobyt alebo sú zamestnancami zamestnávateľa, ktorý tu má sídlo. Účasť na verejnom zdravotnom poistení je daná zákonom a teda k jeho vzniku nie je potrebné jednanie s poisťovňou. Môžete si však vybrať zdravotnú poisťovňu, v ktorej chcete byť poistený. Tí, ktorí nespĺňajú podmienky pre účasť na verejnom zdravotnom poistení, môžu uzavrieť zmluvné zdravotné poistenie. Zmluvné zdravotné poistenie môžete uzavrieť len u šiestich poisťovní (VZP ČRAxa AssistanceERGO pojišťovnaMaxima pojišťovnaSlavia pojišťovnaUNIQA pojišťovna).

Pokiaľ sa pohybujete medzi štátmi EU, mali by ste byť poistený len v jednom štáte. Týmto štátom je spravidla štát, v ktorom pracujete. Pokiaľ pracujete v dvoch alebo viacerých štátoch zároveň a v jednom z týchto štátov bývate, ste poistený v štáte bydliska. Pokiaľ ste pracovníkom vyslaným do ČR iným členským štátom, zostávate poistený v tomto štáte. Vždy je nutné sa preukázať formulárom vystaveným poisťovňou vo Vašej krajine. Tento formulár si musíte nechať vystaviť pred vycestovaním do ČR. To platí i pre členov rodiny. Formulár je potrebné predložiť buď priamo u lekára, v nemocnici alebo u miestneho nositeľa zdravotného poistenia.
Osoby, ktoré sú účastné verejného alebo zmluvného poistenia, majú povinnosť pravidelne platiť poistné. Táto povinnosť vzniká dňom vzniku poistenia. 

4.7 Systém vzdelávania

Výchovno-vzdelávací systém

Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy (MŠMT) je ústredným orgánom štátnej správy pre predškolské zariadenia, školské zariadenia, základné školy, stredné školy a vysoké školy.

Vzdelávací systém v ČR vychádza z dlhej tradície začínajúcej v roku 1774, kedy bola zavedená povinná školská dochádzka. Dnes fungujú v ČR všetky typy vzdelávania, od predškolského, cez základné, stredné, vysoké, postgraduálne až po celoživotné.

Predškolské zariadenia

Materská škola je súčasťou školskej sústavy a je určená deťom od 3 do 6 rokov. Vzdelávanie vo väčšine materských škôl je bezplatné. Rodičia prispievajú na prevádzkové náklady. Ponuka štátnych i súkromných materských škôl je v ČR veľmi pestrá. Predškolské vzdelávanie je povinné pre dieťa, ktoré do začiatku školského roku dovrší päť rokov. Táto povinnosť sa zaviedla od školského roku 2017/2018.

Základné školy

Povinné vzdelávanie trvá 9 rokov, obvykle od 6. do 15. roku života dieťaťa. Vo väčšine prípadov ju poskytujú základné školy. I keď sú vymedzené spádové oblasti, výber školy nie je ničím obmedzený.

Základná škola má deväť ročníkov, delí sa na prvý stupeň s piatimi ročníkmi a druhý so štyrmi ročníkmi. Školský rok začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Žiaci sú hodnotení na základe písomného a ústneho prejavu a známkovaní podľa klasifikačnej stupnice od 1 do 5. Priebežné hodnotenie je zhrnuté na vysvedčení na konci každého polroku. Vyučovacia hodina má 45 minút. Deti môžu dokončiť povinnú školskú dochádzku v osemročnom alebo šesťročnom študijnom programe gymnázií.

Deti so zdravotným postihnutím môžu byť integrované do bežných tried alebo do špeciálnych tried základných škôl. Môžu tiež navštevovať špeciálne školy.

Stredné školy

Gymnázium poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie. Pripravuje študentov na štúdium na vysokých školách. Má štvorročné, šesťročné a osemročné programy. Na konci štúdia skladajú študenti maturitnú skúšku.
Stredná odborná škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie, štúdium trvá 4 až 5 rokov a je ukončené maturitnou skúškou.
Stredné odborné učilištia ponúkajú väčšinou trojročné učňovské programy, ktoré sú zakončené záverečnou skúškou, absolvent získa výučný list. Pripravujú študentov pre kvalifikované robotnícke profesie.
Konzervatóriá poskytujú špecifické stredné vzdelanie a pripravujú študentov pre pedagogické a umelecké profesie. Študijné programy sú šesťročné až osemročné. Štúdium je ukončené maturitou alebo absolutóriom.

Vyššia odborná škola

Poskytuje nevyhnutnú kvalifikáciu pre výkon odborných činností so zameraním na praktickú profesijnú orientáciu. Programy sú dvojročné a trojročné. Štúdium je ukončené záverečnou skúškou – absolutóriom.

Vysoké školy

Poskytujú bakalárske študijné programy, magisterské programy a doktorandské štúdium. Pre technické a ekonomické odbory sú určené inžinierske programy.
Verejné vysoké školy sa delia na univerzity a vysoké školy. Univerzity, ktoré v systéme verejného vysokého školstva prevládajú, musia vykonávať okrem vzdelávacej činnosti tiež aktivity v oblasti výskumu, vedy a vývoja.

Na verejných a štátnych vysokých školách je štúdium v českom jazyku bezplatné.

V ČR existujú popri verejných vysokých školách a univerzitách tiež vysoké školy súkromné. K svojmu vzniku potrebujú rovnako ako odbory verejných vysokých škôl akreditáciu Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy.

Centrum pre štúdium vysokého školstva je verejná výskumná inštitúcia zriadená MŠMT.
Na portáli Atlas školstva môžte nájsť informácie, rady a tipy nielen pre študentov. Nájdete tu prehľad škôl a študijnej ponuky.

Ďalšie vzdelávanie pre dospelých

Vzdelávanie a profesijný výcvik pre dospelých poskytujú školy, zamestnávatelia, privátne vzdelávacie inštitúcie, úrady práce v rámci rekvalifikácií.

4.8 Kultúrny a spoločenský život

Kultúrny a spoločenský život v Českej republike je veľmi rozmanitý a svojou originalitou nadväzuje na dlhoročnú tradíciu.
Z najznámejších osobností, ktoré podstatne ovplyvnili dejiny a následný vývoj kultúrneho a spoločenského života v Čechách, spomeňme aspoň otca vlasti – ako je nazývaný Karol IV. – najvýznamnejší stredoveký panovník, ktorý doviedol české kráľovstvo k vrcholnému rozkvetu, ako aj veľkého reformátora katolíckej cirkvi Majstra Jána Husa alebo Františka Palackého historika, politika a vodcovskú osobnosť českého národného obrodenia, nazývaného tiež otec národa.

Z novodobejších dejín nemožno zabudnúť na Tomáša Garrigua Masaryka – prvého prezidenta samostatného Československa a Václava Havla – prvého demokraticky zvoleného prezidenta po páde komunizmu.

Národná povaha sa rovnako ako národ sám v čase menil a vyvíjal. Najväčšie zmeny nastali po roku 1989, v ktorom bol zvrhnutý komunistický režim a nastolená demokracia. Česi sú kreatívni, patria medzi majstrov improvizácie a majú veľký všeobecný rozhľad. Sami seba považujú za národ vynaliezavý, avšak nepriebojný, veľmi kritický s nedostatkom sebadôvery.

Cudzinci najkladnejšie hodnotia české pamiatky, prírodu, pivo a hlavné mesto Prahu. K aktivitám osobného voľna mladšej populácie patrí predovšetkým šport, štúdium jazykov a zábava, staršia časť obyvateľstva dáva prednosť sledovaniu televízie, domácim prácam, starostlivosti o deti, koníčkom a tiež chatárčeniu, ktoré v svojich počiatkoch nadväzovalo na tradíciu trampovania, avšak bolo i dôsledkom obmedzených možností cestovania.

Česká republika môže ponúknuť i mnoho ďalších možností kultúrneho využitia. Všeobecne obľúbenou formou trávenia voľného času je tiež návšteva divadla či kina. Češi radi navštevujú historické pamiatky – hrady, zámky, cirkevné a prírodné pamiatky, medzi ktoré patria národné parky, chránené krajinné oblasti, jaskyne a ďalšie. Rozšírené je i kúpeľníctvo vďaka bohatému výskytu liečivých minerálnych prameňov na území štátu. Zo športových aktivít je populárny hokej a futbal, je tu bohatá tradícia tenisu, obľúbená je cyklistika, turistika, zjazdové a bežecké lyžovanie, biatlon, volejbal, ale aj také športy ako lukostreľba, športová streľba alebo horolezectvo. Informácie o českých horách možno nájsť na portáli České hory.

4.9  Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtia)

Narodenie

Každé narodené dieťa dostáva rodný list. Tento rodný list vydáva matričný úrad. Matričnými úradmi sú úrady obecné, mestské a poverené obvodné a miestne úrady. Narodené dieťa je automaticky poistené v zdravotnej poisťovni, v ktorej je poistená jeho matka. Rodičia však môžu zdravotnú poisťovňu svojho dieťaťa zmeniť. Dieťa sa stáva českým občanom, pokiaľ aspoň jeden z jeho rodičov má české občianstvo.

Sobáš

Každá osoba, ktorá je slobodná a dosiahla vek 18 rokov, môže uzavrieť manželstvo. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu uzavrieť manželstvo len s povolením súdu. Sobáš nie je povolený medzi blízkymi príbuznými, medzi osobou a jeho/jej rodičom, medzi osvojeným dieťaťom a jeho osvojiteľom. Po uzavretí manželstva je manželom vydaný sobášny list.

Manželstvo na území ČR je možné uzavrieť formou občianskeho alebo cirkevného sobáša. Pokiaľ osoby chcú uzavrieť cirkevný sobáš, je nutné získať osvedčenie matričného úradu o splnení všetkých požiadaviek zákona pre uzavretie manželstva.

Registrované partnerstvo je trvalé spoločenstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia vzniknuté spôsobom stanoveným zákonom č.115/2006 Sb., o registrovanom partnerstve. Podmienkou je, aby aspoň jedna osoba z partnerov bola občanom Českej republiky. Do partnerstva nemôžu vstúpiť blízki príbuzní, súrodenci a osoby mladšie ako 18 rokov.

Úmrtie

Osoba by mala zanechať závet, v ktorom je potrebné upraviť majetkové záležitosti. V prípade, že osoba zomrie bez závetu, rozhoduje o rozdelení majetku zosnulého súd podľa zákona, ktorý sa nazýva Občiansky zákonník. Najbližšia rodina zosnulého môže dostať finančný príspevok na krytie nákladov spojených s pohrebom. Vdova/vdovec a jej/jeho deti môžu dostať dávky zo sociálneho poistenia. Tieto dávky sa nazývajú vdovský/vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok.

4.10 Doprava

V Českej republike je funkčná vnútroštátna aj medzinárodná doprava. Krajina susedí s Nemeckom, Rakúskom, Maďarskom, Slovenskom a Poľskom, s ktorými má vybudované spojujúce komunikácie.
Na diaľniciach je zavedené elektronické mýto, ktoré je povinné pre určené typy vozidiel – vozidla nad 3,5 tony. Mýto platí tiež na určených úsekoch rýchlostných ciest a vybraných ciest 1. triedy. Osobné automobily a dodávkové vozidlá do 3,5 tony musia byť pri ceste na diaľnici označené spoplatnenou známkou (ročný kupóm 1 500 Kč). Maximálna povolená rýchlosť na diaľnici je 130 km/h, na ceste pre motorové vozidlá 90 km/h, výnimočne na niektorých cestách prvej triedy je to 110km/h a v obci 50 km/h. Na niektorých úsekoch pozemnej komunikácie sa možno stretnút so značkou prikazujúcej použitie zimnej výbavy. Na týchto úsekoch je povinnosťou v období od 1.novembra do 30.apríla mať na vozidle zimné pneumatiky.

Železničná sieť patrí k najhustejším v Európe a pokrýva veľkú časť krajiny. K rýchlym spojom patria vlaky Intercity, Eurocity, Expres, SuperCity a RegioJet. Na trase Praha – Ostrava je v prevádzke rýchlovlak typu Pendolíno.

Vlakové a autobusové spojenie v ČR možno vyhľadať na portáli iDnes.

V okolí väčších miest (Praha, Brno, České Budějovice, Plzeň, Zlín a pod.) fungujú integrované dopravné systémy, do ktorých je zapojená železničná, regionálna autobusová doprava a mestská hromadná doprava. Cestujúci s jedným cestovným dokladom tak môže kombinovať rôzne druhy dopravných liniek, ktoré sú na seba naviazané.

Najväčším medzinárodným letiskom je letisko Václava Havla Praha, ktoré sa nachádza približne 20 km severozápadne od centra mesta. Medzi ďalšie letiská obsluhujúce medzinárodné aj vnútroštátne lety patrí letisko BrnoOstravaPardubice a Karlovy Vary. Rezervovať let si možno na stránke Českých aerolínií.

5. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A POISTENIE

Vaše práva sociálneho zabezbečenia v Českej republike