Prejsť na obsah

Životné a pracovné podmienky v Belgicku

1. HĽADANIE PRÁCE

1.1 Ako si nájsť prácu

Pri hľadaní práce môžete kontaktovať:
Verejné služby zamestnanosti
– Forem pre región Valónsko
– VDAB pre región Flámsko
– Actiris pre hlavné mesto Brusel
– ADG pre nemecky hovoriacu komunitu

Ďalšie inštitúcie pôsobiace na trhu práce
– Výberové a náborové kancelárie
– SELOR (výberová kancelária pre štátnu službu)
– Agentúry dočasného zamestnávania

Pracovné ponuky sú zverejňované rôznymi spôsobmi:
Tlač
Zoznam pracovných ponúk nájdete v celoštátnej tlači a najmä vo víkendových prílohách.
– De Morgen, De Standaard, Het Nieuwsblad, De Tijd, Het Laatste Nieuws (tlač v holandskom jazyku)
– Le Soir, La Derniere Heure, La Libre Belgique, La Meuse, L Echo (tlač vo francúzskom jazyku)
– Grenz-Echo (tlač v nemeckom jazyku)
– Miestne a regionálne inzertné noviny (Vlan, Job régions, atď.)

Média
– Internet (sociálne siete: Linkedln, Facebook, Twitter, Instagram atď.)
– Rádio
Navyše môžete zasielať svoje žiadosti priamo zamestnávateľom aj bez inzerátu.

1.2 Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Väčšina potenciálnych zamestnávateľov si prečíta životopis (CV) skôr než žiadosť. V CV preto musia nájsť najdôležitejšie informácie o vás a vašej kariére. Váš životopis (nie dlhší ako 2 strany) obsahuje množstvo dôležitých údajov, preto sa musí ľahko čítať, byť atraktívny a mať jasnú štruktúru. Pret by ste mali svoje CV vypracovať schematickým spôsobom, s použitím nasledujúcich kategórií:

 • Osobné informácie – v hornej časti uveďte vaše meno, adresu, telefónne číslo (vrátane predvoľby krajiny) a e-mailovú adresu. V CV nemusí byť fotografia pokiaľ ju zamestnávateľ nepožaduje alebo pre danú pozíciu nie je potrebná.
 • Pracovná pozícia – v hornej časti treba napísať názov danej pozície (nezabudnite v CV vyzdvihnúť vaše skúsenosti a zručnosti, ktoré súvisia s danou pozíciou).
 • Pracovné skúsenosti – toto je najdôležitejšia časť vášho CV. Najskôr začnite s poslednou prácou. Uveďte všetky zamestnania, ktoré ste doteraz mali a stručne popíšte ich obsah. Uveďte najdôležitejšie úlohy, do ktorých ste boli zapojení, použite kľúčové slová a môžete spomenúť aj zodpovednosti, ktoré ste mali (napr. počet podriadených, zodpovednosť za rozpočet, atď.). Mali by ste spomenúť vaše profesionálne úspechy a väčšie projekty, na ktorých ste pracovali. Mladí absolventi s malými, alebo žiadnymi skúsenosťami môžu uviesť zoznam školení, vzdelávania alebo iné príklady profesionálnych alebo osobných skúseností (dobrovoľnícka práca, rôzne vzdelávacie kurzy atď.)
 • Vzdelávanie – odporúčame začať s posledným vzdelávacím kurzom, ktorý je často najdôležitejším pre vašu kariéru. Okrem toho je lepšie začať s vyšším stredným alebo univerzitným vzdelaním. Spomeňte titul vašej dizertačnej alebo doktorskej práce a aj ich výsledky.
 • Ďalšie vzdelávanie – uveďte semináre a školenia, ktoré sú dôležité pre miesto, o ktoré sa uchádzate a pre spoločnosť, ktorú kontaktujete.
 • Zručnosti a schopnosti – v tejto časti vášho CV sa žiada popísať preukázateľné kompetencie, ako počítačové zručnosti, technické zručnosti a iné schopnosti.
 • Jazykové znalosti – mali by ste použiť osobitnú časť, keďže jazykové znalosti sú v Belgicku veľmi dôležité (francúzsky jazyk vo Valónsku a Bruseli, holandský jazyk vo Flámsku a Bruseli a nemecký jazyk v nemecky hovoriacej komunite). Uveďte úroveň jazykových znalostí podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF).
 • Záujmy – v tejto časti uveďte stručný prehľad vašich športových, kultúrnych a dobrovoľníckych činností (zamestnávateľ si urobí predstavu o vašej osobnosti a o možnosti využitia daných záujmov v profesionálne oblasti).

Prispôsobte svoju žiadosť podľa spoločnosti, do ktorej ju podávate a pracovnému miestu, ktorého sa žiadosť týka. Motivačný list berte ako príležitosť predstaviť sa. Poskytnite potencionálnemu zamestnávateľovi informácie o svojej osobnosti rovnako ako aj informácie o svojom profesijnom profile. Uveďte jasne vaše silné stránky a poukážte na to čím sa odlišujete od ostatných kandidátov s rovnakou kvalifikáciou. Dajte si záležať a uistite sa o tom, že váš list hneď zaujme.

Ak podávate žiadosť spontánne (nereagujete na konkrétny inzerát), podávate ju do konkrétnej spoločnosti, ale nie na konkrétne pracovné miesto. To sťažuje napísanie sprievodného listu keďže ho nemôžete zamerať na konkrétnu pozíciu. Preto je dôležité aby ste jasne a presvedčivo uviedli aké sú ciele vašej kariéry. Pamätajte na to, že neexistuje žiadny návod na napísanie sprievodného listu a každý zamestnávateľ bude mať na to svoj vlastný názor.

2. PRESŤAHOVANIE SA DO INEJ KRAJINY

2.1 Pohyb tovarov a kapitálu

Voľný pohyb tovaru je jedným z pilierov Európskeho jednotného trhu
Odstránenie národných bariér v oblasti voľného pohybu tovaru v rámci EÚ je jedným z princípov zakotvených v Európskych zmluvách. Vzhľadom na tradičný protekcionizmus krajiny EÚ nepretržite odbúravajú obmedzenia, aby vytvorili „spoločný“ alebo „jednotný“ trh. Tento záväzok vytvorenia bezhraničnej Európskej zóny obchodu viedol k vytvoreniu väčšieho blahobytu a nových pracovných miest a umožnil EÚ etablovať sa popri Spojeným štátom a Japonsku ako svetová obchodná veľmoc.
Napriek snahe EÚ odstrániť všetky obchodné bariéry v rámci EÚ, sa ešte neharmonizovali všetky hospodárske sektory. Európska únia sa rozhodla na európskej úrovni regulovať sektory, ktoré by mohli predstavovať väčšie riziko pre európskych občanov, ako napríklad lieky a stavebné produkty. Na väčšinu produktov (považovaných za menej rizikové) sa vzťahuje tzv. princíp vzájomného uznania, podľa ktorého všetky produkty legálne vyrobené alebo dané do obehu v jednej z členských krajín, sa môžu pohybovať a je možné s nimi obchodovať v rámci Európskeho vnútorného trhu.

Obmedzenia voľného pohybu tovaru
Zakladajúca zmluva EÚ oprávňuje členské krajiny k tomu, aby zavádzali obmedzenia v oblasti voľného pohybu tovaru, ak ide o záujmy spoločného dobra, ako napríklad ochrana životného prostredia, verejné zdravie, verejná bezpečnosť a poriadok. To znamená, že ak by napríklad úrady členskej krajiny považovali import produktu za potenciálnu hrozbu pre verejné zdravie, morálku, bezpečnosť alebo poriadok, môžu import takéhoto produktu obmedziť alebo zakázať. Ako príklad možno uviesť geneticky modifikované potraviny alebo niektoré energetické nápoje.
I keď sa vo všeobecnosti na nákup tovaru v druhej členskej krajine a pre osobnú potrebu nevzťahujú žiadne obmedzenia, pre určité kategórie produktov, ako napríklad alkohol a tabak, platia európske obmedzenia.

Voľný pohyb kapitálu
Ďalšou nevyhnutnou podmienkou pre fungovanie vnútorného trhu je voľný pohyb kapitálu. Tvorí jednu zo štyroch slobôd stanovených legislatívou EÚ a predstavuje základ pre integráciu európskych finančných trhov. Európski občania teraz môžu spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Liberalizácia kapitálových trhov zohráva podstatnú úlohu v procese hospodárskej a menovej integrácie v EÚ. Bola prvým krokom k vzniku Európskej hospodárskej a menovej únie a jednotnej meny, eura.

Výhody
Princíp voľného pohybu kapitálu nielen zvyšuje efektívnosť finančných trhov v rámci EÚ, ale prináša občanom EÚ aj niekoľko výhod. Súkromné osoby môžu v rámci EÚ vykonávať niekoľko finančných operácií bez väčších obmedzení. Súkromné osoby si môžu v inom členskom štáte s niekoľkými menšími obmedzeniami napríklad:
·        bez problémov otvoriť bankový účet
·        kupovať akcie
·        investovať
·        kupovať nehnuteľnosti
Spoločnosti môžu investovať, vlastniť alebo spravovať iné európske spoločnosti.

Výnimky
Pre členské štáty EÚ a tretie krajiny platia určité výnimky tohto pravidla. Vzťahujú sa najmä na daňový systém, finančné kontroly, verejnú bezpečnosť a poriadok, pranie špinavých peňazí a finančné sankcie stanovené v rámci Spoločnej a zahraničnej politiky EÚ.
Európska komisia sa i naďalej snaží o dokončenie voľného trhu finančných služieb, a to zavádzaním nových stratégií finančnej integrácie, čo uľahčí občanom a spoločnostiam spravovať svoje peniaze v rámci EÚ.

2.2 Hľadanie ubytovania

Nájsť ubytovanie v Belgicku nie je veľmi zložité.

Prenájom alebo kúpa domu
Dostupné bývanie sa propaguje pomocou oranžovo čiernych plagátov s nápismi “te huur” („na prenájom“), alebo “te koop” („na predaj“) (“a llouer” a “a vendre” vo frankofónnych oblastiach). Väčšina belgických denníkov a regionálnych novín uverejňuje ponuky na prenájom alebo kúpu ubytovania. Pri hľadaní ubytovania Vám tiež môžu pomôcť realitné agentúry. Taktiež môžete reagovať na on-line inzeráty.

Dočasné ubytovanie
Hotely sú dosť drahé. Lacnejšie možnosti ponúkajú mládežnícke ubytovne, ubytovanie v súkromných domoch a B&B (informujte sa v turistických kanceláriách).
Univerzitné mestečká ponúkajú počas letných prázdnin izby v internátoch.
Inzeráty s ponukou ubytovania sú zverejňované v miestnych novinách a na internete. Veľmi užitočný informačný servis ponúkajú informačné centrá ako sú napr. „services kots“ (kot = študentská izba) a „InforJeunes“ (informácie pre mladých do 25 rokov).

2.3 Hľadanie školy

Povinná školská dochádzka trvá 12 rokov, od 6 rokov veku do 18 rokov a môže jej predchádzať predškolská príprava.

 • Predškolská príprava (škôlka): od veku 2,5 roka (od 3 rokov v nemecky hovoriacej komunite)
 • Základná škola: od veku 6 rokov
 • Stredná škola: od 12 do 18 rokov

Po skončení strednej školy majú mladí ľudia prístup k vyššiemu vzdelaniu.
Pre informácie ako sa dostať na základnú školu, strednú školu, sociálnu podporu, vyššie alebo univerzitné vzdelanie, použite internetové stránky uvedené nižšie.

www.studyinflanders.be
www.studyinbelgium.be

2.4 Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

Snaha zjednodušiť cestovanie občanov EÚ medzi jednotlivými členskými štátmi viedla k zavedeniu spoločných pravidiel, ktorými sa riadi vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia automobilov a registrácia vozidiel. Spolupráca v tejto oblasti zahŕňa aj krajiny EHP Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Vodičské preukazy
V súčasnosti nie je zavedený spoločný vodičský preukaz, ale členské štáty EÚ zaviedli vodičský preukaz podľa „modelu Spoločenstva“. Tento spoločný model zabezpečuje, aby sa vodičské preukazy vydané v rôznych krajinách EÚ dali ľahko rozpoznať v iných členských štátoch. Tieto preukazy sa stále vydávajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ale platia aj v iných krajinách EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku. Dočasné preukazy, alebo osvedčenia vydané v príslušnej domovskej krajine držiteľa nebudú uznané v iných členských štátoch.
Ak sa občan EÚ/EHP presťahuje do inej členskej krajiny môže jazdiť so svojim aktuálne platným vodičským preukazom až do doby uplynutia jeho platnosti. (Avšak držitelia musia skontrolovať, či spĺňajú všetky požiadavky týkajúce sa vodičského oprávnenia v ich novej krajine, ako napr. kratší čas platnosti, alebo povinnosť lekárskych prehliadok a i.) V prípade, že uplynie platnosť existujúceho vodičského oprávnenia, alebo ak dôjde k strate, alebo odcudzeniu, držiteľ musí požiadať o nový vodičský preukaz v krajine súčasného pobytu.

Registrácia vozidla
Ak občan EÚ/EHP odíde žiť do iného členského štátu EÚ/EHP na menej ako šesť mesiacov, nie je nutné svoje auto registrovať a platiť v tejto krajine daň. V tomto prípade, vozidlo zostáva zaregistrované v predchádzajúcej krajine pobytu.
Avšak ak prekročíte dĺžku pobytu 6 mesiacov musíte zaregistrovať svoje auto v novej krajine pobytu a zaplatiť registračnú daň hostiteľskej krajiny. Pri registrácii majiteľ bude musieť tiež predložiť nasledujúce dokumenty: osvedčenie o zhode, poistenie, doklad o vlastníctve, doklad o zaplatení DPH, doklad o technickej spôsobilosti, preukázať registráciu a platby cestnej dane.
V niektorých krajinách môžu mať majitelia nárok na oslobodenie od dane pri registrácii vozidla, za predpokladu, že spĺňajú príslušné podmienky a lehoty. Pred presťahovaním sa do inej krajiny, by ste mali kontaktovať príslušné vnútroštátne orgány.

Poistenie vozidla
Občania EÚ si môžu dať poistiť svoje vozidlo v ktorejkoľvek krajine EÚ, pokiaľ zvolená poisťovňa je hostiteľským vnútroštátnym orgánom oprávnená vydávať príslušné poistné zmluvy. Je dôležité overiť si, či súčasná poistná zmluva je platná v krajine, do ktorej bude vozidlo premiestnené. Tí ľudia, ktorí dostanú nové poistenie v inej krajine EÚ/EHP, by si mali uvedomiť, že poisťovne nie sú povinné vziať do úvahy prípadné záznamy z predchádzajúceho “bez nárokového” obdobia.

Zdaňovanie
Ak si človek chce kúpiť auto v jednom z členských štátov EÚ/EHP, ale má v úmysle ho registrovať v inej, mal by platiť len DPH v krajine určenia. Webová stránka Komisie pre dane a colnú úniu poskytuje viac informácii k tejto téme.

2.5 Postupy registrácie a povolenie na pobyt

Registračné procedúry

1. Prvý krok (bez ohľadu na dĺžku pobytu)
Po príchode do Belgicka musíte informovať miestne úrady (komunálna administratíva) o vašej prítomnosti do 10 pracovných dní odo dňa vášho príchodu. Potrebné je predložiť váš pas alebo občiansky preukaz. Potom získate špeciálny doklad nazvaný „oznámenie o prítomnosti“.

2. Krátky pobyt pre občanov EHP („oznámenie o prítomnosti“)
V princípe je „oznámenie o prítomnosti“ postačujúce pre pobyt na území Belgicka na obdobie kratšie ako 3 mesiace.
V niektorých prípadoch aj tak budete povinní podstúpiť procedúru na získanie Annex 19, napríklad, ak prídete do Belgicka ako zamestnanec, váš zamestnávateľ by mal požiadať o Annex 19. Informujte sa na miestnom úrade.

3. Dočasný pobyt na viac ako 3 mesiace pre občanov EHP
a) Annex 19 (potvrdenie o registračnej žiadosti)
Ak chcete bývať v Belgicku dlhšie ako 3 mesiace, musíte podať registračnú žiadosť na miestny úrad (Annex 19) do 3 mesiacov odo dňa vášho príchodu do Belgicka. Choďte na miestny úrad so svojim pasom alebo platným občianskym preukazom a vašim „oznámením o prítomnosti“. Miestny úrad vás požiada, aby ste špecifikovali dôvod vášho pobytu (zamestnanec, samostatne zárobkovo činný pracovník, uchádzač o zamestnanie, študent, občan EHP s preukázanými dostatočnými prostriedkami na pobyt, člen rodiny občana EHP).
b) Annex 8 (potvrdenie o registrácii)
Aby ste získali Annex 8 (potvrdenie o registrácii), musíte miestnemu úradu predložiť rôzne doklady (tieto doklady sú špecifikované v Annex 19). Máte 3 mesiace (odo dňa podania vašej žiadosti) na predloženie všetkých požadovaných dokladov.

4. Občania Švajčiarska
Tieto registračné procedúry sa nevzťahujú na občanov Švajčiarska, ktorí musia podstúpiť odlišnú procedúru. Informujte sa na vašom miestnom úrade.

2.6 Kontrolný zoznam pred vaším príchodom do novej krajiny a po ňom

Rozhodli ste sa prísť a pracovať v Belgicku. Predtým, než sa tam vydáte, musíte splniť niekoľko formalít.

 • Mali by ste mať platný pas alebo občiansky preukaz vydaný v krajine vášho pôvodu.
 • Budete možno musieť získať aj nevyhnutné oprávnenia pre vykonávanie svojej práce. Tie sa líšia v závislosti od toho, či si vyberiete samostatnú zárobkovú činnosť alebo zamestnanie.
 • Zistite si základy o systéme sociálneho zabezpečenia v Belgicku a účasť zamestnaných a samostatne zárobkovo činných pracovníkov na tejto schéme.
 • Kontaktujte vašu banku a informujte ju o vašom odchode a požiadajte o informáciu týkajúcu sa partnerstiev medzi vašou bankou a inými bankami v zahraničí.
 • Oznámte poštovému úradu zmenu vašej adresy a zariaďte, aby vám pošta bola presmerovaná.
 • Kontaktujte vášho poskytovateľa zdravotného poistenia a zistite, ktoré doklady potrebujete, aby ste sa mohli začleniť do schémy belgického zdravotného poistenia. Musíte získať Európsku kartu zdravotného poistenia.
 • Uistite sa, že máte (aspoň dočasné) ubytovanie a dostatočné finančné prostriedky, z ktorých môžete žiť prvé mesiace.
 • Bez ohľadu na váš status a dĺžku vášho pobytu, musíte po príchode do Belgicka splniť určité formality, najmä čo sa týka povolenia na pobyt.
 • Ak pracujete v Belgicku, budete tu musieť platiť aj dane. Zistite si základné informácie o systéme sociálneho zabezpečenia v Belgicku a o účasti zamestnaných a samostatne zárobkovo činných zahraničných občanov v tejto schéme.
 • Nezabudnite ukončiť zmluvy o dodávke elektriny, plynu a telefónu a uzavrieť nové zmluvy pred vaším príchodom. Ak je to nevyhnutné, nezabudnite preniesť svoje bankové účty alebo iné financie.
 • Na otvorenie bankového účtu budete potrebovať preukázať svoju totožnosť, ako napr. povolenie na pobyt, ktoré je vydané v Belgicku. Ak máte iba medzinárodný pas, môžete si otvoriť bankový účet len za určitých podmienok. Pre prenesenie účtu do Belgicka, resp. do zahraničia je najlepšie mať IBAN a BIC kód (to je to isté ako SWIFT kód).

3. PRACOVNÉ PODMIENKY

3.1 Prehľad pracovných podmienok v Európe

EÚ sa zaviazala k zlepšeniu pracovných podmienok v celej Európe. S cieľom zabezpečiť, aby ľudia mohli pracovať v príjemnom a bezpečnom prostredí úzko spolupracuje s národnými vládami. Podpora EÚ členským štátom je poskytovaná prostredníctvom:
– výmeny skúseností a rozvoja spoločných akcií
– stanovenia minimálnych požiadaviek týkajúcich sa pracovných podmienok, zdravia a bezpečnosti pri práci

Zlepšovanie kvality pracovného života
Na dosiahnutie udržateľných pracovných podmienok je dôležité určiť hlavné znaky priaznivého pracovného prostredia a tým aj kritériá pre kvalitu pracovných podmienok.

Táto agentúra stanovila niektoré kritériá pre kvalitu práce a zamestnania, ktoré zahŕňajú:

 • zdravie a dobré pracovné podmienky na pracovisku – dobré pracovné podmienky pomáhajú predchádzať zdravotným problémom, znižujú riziko úrazov a zvyšujú výkonnosť
 • zosúladenie pracovného a súkromného života – občania EÚ by mali mať šancu nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom
 • rozvoj zručností – kvalitné pracovné  miesto je také, ktoré poskytuje príležitosti pre vzdelávanie, zlepšovanie a kariérny postup

Sociálny dialóg
EÚ úzko spolupracuje so sociálnymi partnermi vrátane podnikateľských organizácií a odborových zväzov na celej rade otázok, týkajúcich sa zamestnanosti a pracovných postupov. Sociálny dialóg prináša vzájomné dohody, ktoré môžu mať významný dopad na európskeho pracovníka. Dokonca niektoré dohody sociálneho dialógu, ktoré zahŕňajú zmeny podmienok týkajúce sa rodičovskej dovolenky, práce na čiastočný úväzok a pracovných zmlúv na dobu určitú, boli zahrnuté do právnych predpisov EÚ.
Sociálny dialóg prebieha aj v rôznych priemyselných odvetviach, kde boli vytvorené výbory, ako sú bankovníctvo, poisťovníctvo, telekomunikácie, chemický a oceliarsky priemysel.
Viac informácií nájdete na webovej stránke sociálny dialóg Komisie. Organizácie, ktoré sú zapojené do medziodvetvového sociálneho dialógu sú: Európska konfederácia odborových zväzov a Businesseurope.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Na základe pravidiel EÚ zamestnávatelia majú povinnosť zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosť svojich pracovníkov. To znamená, že zamestnávateľ musí vypracovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré zahŕňajú hodnotenie rizík, školenia týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, konzultácie s pracovníkmi, poskytovanie prvej pomoci, požiarne a evakuačné postupy. Od pracovníkov sa očakáva, že sa budú riadiť pokynmi pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a tiež nahlásia prípadné nebezpečenstvo.
Viac informácii o zásadách EÚ týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o tom ako ovplyvňujú jednotlivcov a spoločnosti je k dispozícii na webovej stránke Komisie.
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci poskytuje spoločnostiam a pracovníkom užitočné informácie o tejto problematike.

Stanovenie minimálnych požiadaviek
Zlepšenie životných a pracovných podmienok v členských štátoch EÚ veľmi závisí na ustanovení spoločných pracovných štandardov. Pracovné právo a nariadenia EÚ stanovili minimálne požiadavky pre udržateľné pracovné prostredie a v súčasnosti sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch.
Pravidlá EÚ, ktoré sa zaoberajú pracovnými podmienkami zahŕňajú širokú škálu problémov týkajúcich sa pracovného času, zamestnávania sezónnych pracovníkov, práv pracovníkov na čiastočný úväzok, ochrany pracovníkov, ktorí sú zamestnaní na dobu určitú.
Cieľom právnych predpisov v týchto oblastiach je vždy zaistiť vysokú úroveň zamestnanosti a zároveň dodržať práva pracovníkov na pracovisku. Napríklad smernica EÚ zabezpečuje, že pracovné podmienky zamestnancov na čiastočný úväzok sú porovnateľné s ich kolegami, ktorí pracujú na plný úväzok. Zamestnávatelia majú zakázané pristupovať k pracovníkom na dobú určitú znevyhodňujúco oproti stálym pracovníkom.

3.2 Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Možnosť uznania kvalifikácií a kompetencií môže zohrávať zásadnú úlohu pri rozhodovaní, či začať pracovať v inej krajine EÚ. Bohužiaľ rôzne systémy vzdelávania a odbornej prípravy často sťažujú zamestnávateľom a inštitúciám posúdenie kvalifikácie.

Uznanie odbornej kvalifikácie
Základnou zásadou je, že každý občan EÚ by mal mať možnosť slobodne vykonávať svoje povolanie v ktoromkoľvek členskom štáte. Žiaľ praktickému uplatňovaniu tejto zásady často bránia vnútorné požiadavky hostiteľskej krajiny na prístup k určitým povolaniam.
Na prekonanie týchto rozdielov EÚ ustanovila systém na uznávanie odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému je rozdiel medzi podmienkami, ktoré platia pre regulované povolania (povolania, pre ktoré sa podľa zákona vyžaduje určitá kvalifikácia) a povolania, ktoré nie sú v hostiteľskej krajine právne upravené.

Európska komisia predložila súbor nástrojov zameraných na zabezpečenie lepšej transparentnosti a uznávania kvalifikácií na akademické i profesionálne účely.

 • Európsky kvalifikačný rámec (EKR) Hlavným cieľom rámca je vytvoriť spojenie medzi rôznymi národnými kvalifikačnými systémami pre ľahšie rozpoznávanie diplomov. Jednotlivci a zamestnávatelia budú môcť využiť EKR na lepšie pochopenie a porovnanie kvalifikácii dosiahnutých v rôznych krajinách. Krajiny budú môcť prepojiť ich kvalifikačný systém na EKR a od roku 2012 na všetky nové kvalifikácie sa bude vzťahovať úroveň EKR.
 • Národné informačné centrá pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARIC) Sieť národných informačných centier pre uznávanie dokladov o vzdelaní bola zriadená v roku 1984 z podnetu Európskej komisie. NARIC poskytujú poradenstvo o akademickom uznávaní dôb štúdia v zahraničí. Nachádzajú sa vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, NARIC zohráva zásadnú úlohu v procese uznávania kvalifikácií v EÚ.
 • Európsky systém prenosu kreditov (ECTS) tento systém je zameraný na uľahčenie uznávania období štúdia v zahraničí. Umožňuje prenos štúdia medzi rôznymi vzdelávacími inštitúciami a ponúka flexibilný spôsob pre získanie titulu.
 • Europass Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti odborných zručností. Pozostáva z piatich štandardizovaných dokumentov (životopis, jazykový pas, dodatok k osvedčeniu, dodatky k diplomu a dokument Europass-Mobilita) Systém Europass umožňuje jasnú a zrozumiteľnú prezentáciu zručností a kvalifikácií v rôznych častiach Európy. Národné strediská Europass boli zriadené vo všetkých krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.
 • Databáza Komisie o regulovaných povolaniach zahŕňa zoznam regulovaných povolaní v členských štátoch EÚ, v krajinách EHP a vo Švajčiarsku, tiež kontaktné miesta a informácie o príslušných inštitúciách.

3.3 Druhy zamestnania

Pracovné zmluvy sa predovšetkým riadia zákonom z 3. júla 1978 o pracovných zmluvách. Toto právo sa uplatňuje na pracovníkov zamestnaných v súkromnom sektore a na zamestnancov verejného sektora, na ktorých sa nevzťahuje služobný poriadok. Niektoré konkrétne právne predpisy sa vzťahujú na konkrétnu situáciu, napr. na prácu agentúr, platených športovcov atď.
Pracovná zmluva je kľúčovým prvkom vo vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Pravidlá pripojené k zmluve sa môžu líšiť v závislosti od štatútu pracovníka (zamestnanec, obchodný zástupca, študent atď.), pracovného času (práca na plný alebo čiastočný úväzok) alebo dokonca od trvania zmluvy (zmluva na dobu určitú alebo neurčitú).

Druhy pracovných pomerov

A. Druhy pracovných pomerov v závislosti od dĺžky trvania práce

 • Pracovný pomer na dobu neurčitú: pracovná zmluva môže byť uzatvorená bez uvedenia časového obmedzenia.
 • Pracovný pomer na dobu určitú: pracovná zmluva, ktorá je časovo obmedzená (zmluva s vopred stanovenou dobou trvania alebo zmluva na vopred jasne stanovenú prácu).
 • Pracovný pomer na špecifickú prácu: pracovná zmluva, na základe ktorej sa má vykonať špecifická práca (napr. herec v konkrétnom filme alebo zber ovocia na farme).
 • Pracovný pomer na prácu ako náhradník: tento druh pracovnej zmluvy sa môže uzatvoriť kvôli náhrade pracovníka, ktorého pracovný pomer bol pozastavený z dôvodu iného ako nezamestnanosť, z ekonomických dôvodov alebo kvôli nepriaznivému počasiu, štrajku alebo výluke.
 • Pracovný pomer na výkon dočasnej a agentúrnej práce: tento druh zmluvy možno uzatvoriť iba za týchto okolností: nahradenie stáleho zamestnanca; mimoriadny nárast pracovného zaťaženia; výkon mimoriadnych činností; povolanie v rozsahu systému zamestnanosti schváleného krajom pre dlhodobo nezamestnaných a príjemcov finančnej sociálnej pomoci a poskytovanie umeleckých predstavení alebo výroby umeleckých diel pre príležitostného zamestnávateľa alebo konečného užívateľa sa uskutočňuje prostredníctvom úradu pre umenie.

B. Druhy pracovných pomerov v závislosti od objemu práce

 • Pracovný pomer na plný úväzok: zmluva je uzatvorená na maximálny pracovný čas v spoločnosti
 • Pracovný pomer na čiastočný úväzok: zmluva je uzatvorená na pracovný čas kratší ako bežný pracovný čas v spoločnosti

C. Osobitné zmluvy

 • študentské pracovné zmluvy
 • pracovné zmluvy obchodných zástupcov
 • pracovné zmluvy pre pracovníkov v domácnosti
 • pracovné zmluvy na prácu z domu
 • pracovné zmluvy pre platených umelcov a športovcov

Viac informácií nájdete na stránke Federálneho úradu zamestnanosti, práce a sociálneho dialógu.

Zamestnávanie mladistvých
V Belgicku môžu maloletí (osoby mladšie ako 18 rokov) uzavrieť a ukončiť pracovný pomer len s vyjadrením, alebo tichým súhlasom rodiča, alebo opatrovníka. V prípade nesúhlasu rodiča, alebo opatrovníka môže maloletý požiadať o súhlas súd pre mladistvých.
Až do veku 15 rokov musia všetci mladí ľudia absolvovať dennú školskú dochádzku. Po dovŕšení pätnásteho roku sa už od nich nežiada denná dochádzka za predpokladu, že absolvovali prvé dva roky dennej dochádzky na strednej škole. Povinnosť povinnej školskej dochádzky sa končí vo veku 16 rokov. Od tej doby môžu mladí ľudia študovať aj formou čiastočnej dochádzky kombinovanej s pracovným pomerom (učňovský pomer) za predpokladu, že ich pracovný čas spolu s návštevou školy nepresiahne normálny pracovný čas pripadajúci na pracovný deň.
Na základe študentskej pracovnej zmluvy môžu mladí ľudia vo veku od 15 rokov pracovať na plný úväzok (max. 475 hodín za rok).

Sezónna práca
V Belgicku neexistuje jednotný predpis pre sezónnu prácu. Belgickí zamestnávatelia môžu najímať príležitostných, sezónnych alebo extra pracovníkov, aby sa vyrovnali s výrobnými špičkami a obdobiami zvýšenej aktivity počas určitých období roka. Príslušné právne predpisy a typy pracovných zmlúv sa v jednotlivých odvetviach líšia. Existujúce systémy majú za cieľ obmedziť nelegálnu prácu tým, že zamestnávateľom ponúkajú možnosť platiť nižšie príspevky na sociálne zabezpečenie a poskytovať zamestnancom sociálne zabezpečenie a garantovanú mzdu.

Poľnohospodárstvo a záhradníctvo: forma sezónneho pracovníka
Sezónna práca v poľnohospodárstve a záhradníctve podlieha osobitným nariadeniam, ktoré poskytujú potrebnú flexibilitu, ktorá je v tomto odvetví nevyhnutná.
Formulár sezónneho pracovníka nahrádza pracovnú zmluvu. Každý pracovný deň zaznamenaný vo formulári zodpovedá dennej zmluve. Zmluva je teda automaticky ukončená každý deň bez toho, aby ste museli dodržať konkrétny postup. Zamestnávateľ sa každý deň rozhoduje, ktorú osobu prijme do zamestnania bez toho, aby potreboval novú pracovnú zmluvu.

 • Prvý zamestnávateľ poskytne pracovníkovi formulár sezónneho pracovníka. Každý pracovný deň musí byť zaznamenaný vo formulári s uvedením času začiatku a konca. Zamestnávateľ je povinný toto tlačivo podpísať aspoň raz týždenne. Ak sezónny pracovník následne pracuje pre iného zamestnávateľa, musí tomuto zamestnávateľovi predložiť tlačivo a pokračovať v evidencii všetkých ďalších pracovných dní. Pracovníci musia v prípade kontroly predložiť tlačivo.
 • Počet pracovných dní v roku je obmedzený v závislosti od typu farmárskej spoločnosti a plodiny:

Sektor:
Poľnohospodárstvo (poľnohospodárstvo, poľné plodiny) – 30 pracovných dní
Záhradníctvo (pestovanie ovocia a zeleniny, stromov a kvetov) – 65 pracovných dní
Pestovanie čakanky – 100 pracovných dní
Pestovanie húb – 100 pracovných dní

 • Hrubá hodinová mzda sa stanovuje ročne a pohybuje sa podľa pododvetví od 9,46 eura do 11,33 eura. Táto mzda podlieha zrážkovej dani vo výške 11,11 %. Zamestnávateľ je povinný prispievať aj na cestovné náklady medzi bydliskom a miestom výkonu práce
 • Pracovná doba môže byť až 11 hodín denne a 50 hodín týždenne v závislosti od naliehavosti práce. Za prácu nadčas sa nevypláca žiadny príspevok. Bez ďalšej náhrady je povolená aj práca v sobotu, nedeľu a sviatok. Upozornenie: Práce môžu začať veľmi skoro (o 5:00).

Cestovný ruch a pohostinstvo
V sektore cestovného ruchu a pohostinstva môžu zamestnávatelia využívať rôzne typy špeciálnych pracovných zmlúv, aby reagovali na obdobia zvýšenej aktivity. V tomto sektore je najmä využívaná študentská práca počas prázdnin.

 • Za sezónneho pracovníka sa považuje: pracovník, ktorý je v období od 1. mája do 30. septembra viazaný pracovnou zmluvou na dobu najmenej 2 mesiacov s týždenným pracovným časom v rozsahu najmenej troch štvrtín plného pracovného času a ktorý je zamestnaný u toho istého zamestnávateľa v prímorskom letovisku, kúpeľoch alebo turistickom stredisku. Na pracovníka sa vzťahujú bežné predpisy pre dočasné pracovné zmluvy. Zamestnávatelia sezónnych pracovníkov platia nižšiu sadzbu príspevkov zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie a existuje výhodný systém výpočtu indexácie miezd a triedenia podľa odpracovaných rokov.
 • Flexi-job umožňujú pracovníkom, ktorí sú už zamestnaní u jedného alebo viacerých zamestnávateľov, získať prácu navyše u iného zamestnávateľa v sektore alebo prostredníctvom agentúry dočasného zamestnávania za výhodných podmienok. Tento systém umožňuje zamestnávateľom pozývať pracovníkov podľa potrieb ich podnikania. Zamestnávateľ a zamestnanec musia uzatvoriť písomnú rámcovú zmluvu na dobu určitú alebo neurčitú, v ktorej sú definované podmienky pracovnej pohotovosti a príslušná odmena. Každá zmena musí byť navyše dohodnutá v ústnej alebo písomnej zmluve. Bežné príspevky zamestnanca a zamestnávateľa za flexibilné pracovné miesta neplatia. Pracovník si ponechá celú hrubú mzdu. Minimálna hodinová mzda je 9,18 eura.
 • Príležitostní alebo extra pracovníci sú zamestnanci, ktorí sú prijatí do pohostinstva na základe pracovnej zmluvy na dobu určitú maximálne na 2 po sebe nasledujúce dni. Táto zmluva nemusí mať písomnú formu.

3.4 Pracovné zmluvy

Pracovná zmluva je zmluva, ktorou sa osoba, pracovník, zaväzuje pracovať výmenou za mzdu pre inú osobu, zamestnávateľa a pod jeho vedením. Štyri základné znaky pracovnej zmluvy preto sú: zmluva, práca, mzda a riadenie zamestnávateľom (vzťah podriadenosti).
Zložky pracovnej zmluvy (napr. povaha práce, popis povinností, ak sú stanovené v zmluve, pracovný čas a miesto výkonu práce) nemôžu byť zamestnávateľom alebo pracovníkom jednostranne pozmenené. Zmluva musí byť vykonávaná na základe podmienok, v čase a v mieste, ktoré boli dohodnuté. Akékoľvek zmeny v pracovnej zmluve sa môžu robiť iba so súhlasom oboch strán. Ak zamestnávateľ alebo pracovník jednostranne pozmení jednu z podstatných zložiek zmluvy, považuje sa to za to isté ako ukončenie pracovného pomeru. Zamestnávateľ alebo pracovník potom môže žiadať potvrdenie o ukončení a vyplatenie náhrady namiesto výpovednej doby. Nie všetky dodatky musia byť dohodnuté oboma stranami. Zamestnávateľ, ktorý má na starosti vedenie firmy môže zmeniť štruktúru alebo reorganizovať zmluvu ak je to nevyhnutné z ekonomických dôvodov za predpokladu, že sa podstatne nezmení niektorá zo základných zložiek pracovnej zmluvy. Právo upravujúce pracovné zmluvy stanovuje, že každá klauzula, ktorou si zamestnávateľ vyhradzuje právo upravovať pracovné podmienky jednostranne je neplatná.

Pracovná zmluva na dobu neurčitú nemusí byť uzatvorená písomne. Naopak, každá iná pracovná zmluva a zmluvná klauzula musia byť uzatvorené písomne.
V praxi sa skoro vždy používajú písomné pracovné zmluvy, aby sa predišlo problémom, ktoré sa týkajú preukazovania pracovného pomeru.

Pracovné zmluvy, kde sa vyžaduje písomná forma:

 • študentská pracovná zmluva
 • zmluva na pevne stanovenú dobu alebo na špecifickú prácu
 • zmluva na prácu náhradníka
 • zmluva na čiastočný pracovný úväzok
 • zmluva na výkon dočasnej práce a agentúrna pracovná zmluva
 • zmluva na prácu z domu

Klauzuly, ktoré musia byť uzatvorené písomne:

 • skúšobná doba (od 01.01.2014 skúšobná doba nemôže byť zahrnutá do zmlúv uzavretých po 01.01.2014)
 • klauzula o zákaze konkurencie

Používanie jazykov: v Belgicku je regulované používanie jazykov v priemyselných vzťahoch. Holandčina sa musí použiť, ak vedenie zamestnávateľa je v holandsky hovoriacom regióne, francúzština, ak je vo francúzsky hovoriacom regióne a nemčina, ak je v nemecky hovoriacom regióne. Záväzky založené v dvojjazyčnom regióne hlavného mesta Brusel musia byť vypracované v holandčine pre holandsky hovoriacich pracovníkov a vo francúzštine pre francúzsky hovoriacich pracovníkov.

3.5 Špeciálne kategórie

Diskriminácia v zamestnaní sa vyskytuje vo vysokej miere a môže byť prítomná v akejkoľvek fáze pracovného pomeru: počas náborového procesu, počas trvania pracovnej zmluvy, alebo po ukončení tejto zmluvy.

Tento jav je často diskutovaný v rámci odborných kruhov a je ošetrený právnym rámcom, ktorý bol v minulých rokoch výrazne posilnený. Federálne a regionálne verejné orgány podporili každého aby v tejto oblasti zvýšili svoje úsilie v boji proti diskriminácii na pracovisku a na podporu a rozvoj riadenia rozmanitosti. Existujú dva verejné federálne orgány, ktoré sú zodpovedné za zabezpečenie a podporu rovností príležitostí a boj proti diskriminácii a nerovnosti v každej forme: Federálne centrum pre rovnosť príležitosti a Inštitút pre rodovú rovnosť.

Osoby so zdravotným postihnutím
Väčšina zamestnancov so zdravotným postihnutím nepotrebuje špeciálnu pomoc. Ak však opatrenia, ktoré sú k dispozícii širokej populácii nie sú postačujúce pre určitých jednotlivcov, existujú orgány zodpovedné za implementáciu verejnej politiky vo vzťahu k integrácii ľudí so zdravotným postihnutím. Tieto orgány poskytujú pomoc pri hľadaní zamestnania a odbornej prípravy a poskytujú finančnú pomoc na nákup špeciálneho vybavenia alebo na vykonavie úprav na podporu každodennej nezávislosti. Dotujú tiež služby ako ubytovanie, školenie, zamestnávanie, poradenstvo a pomoc osobám so zdravotným postihnutím.

Sú to tieto inštitúcie:
vo Valónsku: AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité/Agentúra kvalitného života)
vo Flámsku a holandsky hovoriacih obyvateľov Bruselu: VAPH (Vlaamse Agentschap voor personen met een handicap/Flámska agentúra pre osoby so zdravotným postihnutím); pre francúzskych obyvateľov Bruselu, Service Phare (Service bruxellois francophone des personnes handicapées/Služba pre osoby so zdravotným postihnutím vo frankofónnom Bruseli)
v nemecky hovoriacej komunite: Dienstelle fur Selbstbestimmtes Leben (Služby pre nezávislý život)

Tehotné ženy
Zákon poskytuje ochranu pre ženy pred a po pôrode. Tehotná žena nesmie byť prepustená zo zamestnania, od chvíle kedy informovala svojho zamestnávateľa o svojom tehotenstve až do uplynutia jedného mesiaca po skončení materskej dovolenky. Tehotné ženy nesmú vykonávať nebezpečnú prácu (zákon stanovuje presný zoznam týchto prác) a v niektorých prípadoch tiež nemôžu pracovať v noci.

Študenti
Študenti môžu uzavrieť pracovnú zmluvu ak dosiahli vek aspoň 15 rokov a už nepodliehajú povinnej dennej dochádzke a to za predpokladu, že:
– pokračujú v dennom vzdelávaní
– zúčastňujú sa čiastočného vzdelávania za podmienky, že:
   a) nepracujú na základe pracovnej zmluvy na čiastočný úväzok, alebo praktikantskej zmluvy
   b) nepokračujú v učení sa podľa priemyselnej alebo malopodnikovej učňovskej zmluvy
   c) nepoberajú prechodné dávky (dávky v nezamestnanosti)
   d) pracujú ako študenti iba počas školských prázdnin

Zahraniční študenti z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo Švajčiarska majú rovnaké práva a povinnosti ako belgickí študenti, dokonca aj keď nepokračujú v kurze alebo nebývajú v Belgicku.

Od 01.01.2017 majú študenti, ktorí pracujú väčšiu flexibilitu na trhu práce. Viac ako 50 pracovných dní ročne so zníženými príspevkami na sociálne zabezpečenie (2,71% namiesto 13,07%), študenti môžu pracovať 475 hodín za rok.

3.6 Samostatná zárobková činnosť

Samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva primárnu alebo doplnkovú činnosť bez toho aby podliehala podriadenosti nejakému zamestnávateľovi na základe pracovného pomeru. Táto činnosť zahŕňa obchod (vrátane pojazdných obchodov), slobodné povolania (právnik, architekt, lekárnik, lekár a pod.), remeselníci, poľnohospodári a chovatelia dobytka, atď. Musí mať aspoň 18 rokov (okrem remeselníkov: minimálny vek je 16 rokov so súhlasom rodiča alebo opatrovníka).

Pre začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti je potrebné urobiť niekoľko krokov:

 • Otvoriť si bežný účet vyhradený výhradne pre profesionálnu činnosť a oddelený od súkromného účtu.
 • Zaregistrovať sa na príslušnom spoločnom obchodnom úrade. Aby ste mohli pracovať v obchodnom alebo remeselnom sektore, musíte sa zaregistrovať v Crossroads Bank for Enterprises and Business One-Stop Shop. Môžete sa zaregistrovať na jednom z príslušných spoločných obchodných úradov. Musíte tu predložiť doklady, ktoré vás oprávňujú na vykonávanie vašej profesie: napr. podložiť dokladmi vaše manažérske a profesionálne schopnosti pre regulované profesie, licencie, povolenia, atď.
 • Daň z pridanej hodnoty (DPH): Následne po zaregistrovaní na spoločnom obchodnom úrade sa musíte obrátiť na príslušný úrad pre DPH a overiť si, či vaša činnosť podlieha DPH. Príslušným úradom je úrad sídliaci v oblasti, kde má fyzická osoba svoje bydlisko pre daňové účely a v prípade právnickej osoby, kde má zaregistrované hlavné sídlo. Obchodný úrad to za poplatok môže urobiť za vás.

3.7 Platové podmienky

V Belgicku nie sú mzdy pevne stanovené zákonom. Vo väčšine prípadov sú stanovené kolektívnymi pracovnými dohodami. Kolektívne pracovné dohody sú dohody uzatvorené medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi, buď na firemnej úrovni alebo na odvetvovej úrovni (v kompetentnom spoločnom výbore). Každá kolektívna dohoda stanovuje základné stupnice a tiež spôsoby stanovenia mzdy, potenciálne bonusy ako napr. koncoročné bonusy, stravné lístky a bonusy za tímovú prácu, nočnú prácu a víkendovú prácu atď. Dovolenkové bonusy sa riadia podľa osobitných predpisov. Mzda uvedená vo vašej pracovnej zmluve je hrubou mzdou. To znamená, že sa z hrubej mzdy vykonajú zrážky pred obdŕžaním čistej mzdy, teda toho, čo skutočne zarobíte (priamo na ruku alebo cez bankový účet).

Sú dve hlavné zrážky:

 • Príspevky sociálneho zabezpečenia (odvádzané do Národného úradu sociálneho zabezpečenia – RSZ), ktoré sa používajú na úhradu náhradného príjmu (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, atď.) a doplnkového príjmu (refundácia nákladov na zdravotnú starostlivosť, rodinné dávky, atď.). Predstavujú 13,07% z hrubej mzdy zamestnanca v súkromnom sektore.
 • Daň z príjmu je daň, ktorá je zrážaná každý mesiac z vašej mzdy. Vypočítava sa z hrubej zdaniteľnej mzdy (= hrubá mzda uvedená v pracovnej zmluve ponížená o príspevky sociálneho zabezpečenia). Líši sa tiež podľa zloženia rodiny a podľa ďalších pravidiel.

Ak nie ste subjektom, ktorý patrí do konkrétnej platovej stupnice, máte nárok na minimálnu garantovanú mesačnú mzdu. Táto minimálna suma je určená na základe medzirezortnej kolektívnej zmluvy. Hrubá minimálna garantovaná mzda pre všetkých pracovníkov vo veku najmenej 18 rokov pracujúcich na plný úväzok je 1625,72 EUR. Mladí ľudia do 18 rokov a študenti do 21 rokov majú nárok na nižšiu sumu v závislosti od ich veku.

Pracovníci smú slobodne nakladať so svojou mzdou a zamestnávatelia nesmú obmedziť túto ich slobodu žiadnym spôsobom. Mzdy sa musia vyplácať aspoň raz mesačne zamestnancom a dvakrát mesačne manuálnym pracovníkom. Mzda musí byť vyplatená najneskôr štyri pracovné dni po skončení obdobia, za ktoré sa vypláca okrem prípadu, že kolektívna zmluva, alebo pracovné predpisy stanovujú inú dobu (maximum je sedem pracovných dní).

Každá platová diskriminácia, najmä na základe pohlavia, je nezákonná.

3.8 Pracovná doba

V Belgicku pracovný čas (doba, počas ktorej je pracovník k dispozícii zamestnávateľovi) nesmie prekročiť 8 hodín denne alebo 38 hodín týždenne. V princípe je zakázané pracovať viac ako je zákonom stanovený čas, mimo platného rozvrhu, v nedeľu, cez štátny sviatok alebo v noci.

Výnimky s predchádzajúcim súhlasom a bez neho: samozrejme je možné odchýliť sa od princípu osemhodinového dňa a tridsaťosemhodinového týždňa. V niektorých prípadoch sú možné výnimky s predchádzajúcim súhlasom a za predpokladu, že práca nepresiahne buď 11 hodín na deň alebo 50 hodín na týždeň. Zamestnávateľ musí požiadať o súhlas. Výnimky bez predchádzajúceho súhlasu sú tiež možné. Denný pracovný čas môže byť teda predĺžený na 9 hodín v súvislosti s päťdňovým pracovným týždňom, keď predpisy o pracovnom čase poskytujú pol dňa, jeden deň alebo viac ako jeden deň voľna cez týždeň, iný ako nedeľa. Pracovný čas nesmie presiahnuť 12 hodín na deň v prípade práce, ktorá nesmie byť prerušená. Vo väčšine prípadov zásahu vyššej moci neexistuje obmedzenie.
Ak rozvrh práce zahŕňa aj nočnú prácu, musí byť uzatvorená kolektívna pracovná dohoda s organizáciami zastúpenými v odborovom združení. Takýto pracovný rozvrh môže byť zavedený doplnením pracovných pravidiel.

Pružná pracovná doba: netreba si zamieňať pružnú pracovnú dobu s flexibilným pracovným časom. Pružný pracovný čas dovoľuje pracovníkovi zvoliť si čas príchodu a odchodu slobodnejšie. Flexibilný pracovný čas je stanovený kolektívnymi dohodami alebo, v prípade, že neexistujú, pracovným právom. Môže povoliť prácu, ktorá je mimo normálneho pracovného času, bez akéhokoľvek prekročenia 9 hodín na deň a 45 hodín na týždeň a zaviesť vo firme pracovný čas, ktorý sa odlišuje od normálneho pracovného času informovaním pracovníkov aspoň 7 dní dopredu.

Náhradné voľno a nadčas: vo väčšine prípadov, kde je schválený pracovný čas nad zákonný pracovný čas, buď v súvislosti s pravidelným pracovným režimom alebo v súvislosti s nadčasmi, je povinné udeľovanie náhradného voľna. Musí byť udelené takým spôsobom, aby bol v priemere rešpektovaný normálny týždenný pracovný čas počas referenčného obdobia. Nadčasy sa vyplácajú vo výške najmenej 150% bežnej sadzby alebo 200% v prípade práce v nedeľu alebo vo sviatok.

Nedeľná práca: zákon zakazuje pracovať v nedeľu. Samozrejme niektoré činnosti sa môžu vykonávať v nedeľu: to platí ak bežná práca vo firme neumožňuje, aby boli tieto činnosti vykonané v iný deň v týždni a pre prácu v niektorých podnikoch (hotely, podniky zásobovania a inštitúcie zdravotnej starostlivosti a služieb). Pracovníci, ktorí pracujú v nedeľu sú oprávnení na čerpanie náhradného voľna počas šiestich nasledujúcich dní.

Nočná práca: nočná práca je zakázaná od 20:00 do 06.00, ale samozrejme existujú aj výnimky. Uplatňujú sa bez rozdielu na mužov aj ženy za predpokladu, že majú aspoň 18 rokov. Nočná práca je dovolená za predpokladu, že to zdôvodňuje povaha práce alebo činnosti. Nočná práce je teda povolená napr. v hoteloch, v zábavných a verejných hazardných podnikoch, v novinových redakciách, v zdravotníctve, v podnikoch ochrany a hygieny, v lekárňach, v poľnohospodárstve, v pekárňach a tradičných cestovinárňach, v opatrovateľských centrách a podnikoch poskytujúcich ubytovanie atď.

3.9 Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská dovolenka, atď.)


Ročná dovolenka

V Belgicku majú zamestnanci na plný úväzok zvyčajne nárok na štvortýždňovú dovolenku ročne. Počas  dovolenky máte nárok na náhradu mzdy za dovolenku.
Výpočet počtu dní dovolenky a platu za dovolenku sa však líši pre manuálnych pracovníkov, zamestnancov, učňov, umelcov a štátnych zamestnancov.

Viac informácií nájdete na stránkach Sociálneho zabezpečenia.

Mimoriadne voľno
Ste oprávnený absentovať v práci a stále poberať váš normálny plat a to v prípade dôležitých udalostí, ktoré sa vyskytnú vo vašej rodine, alebo sa týkajú občianskych povinností, alebo predvolania na súd. Ak si chcete zachovať nárok na svoj plat, mali by ste o svojej neprítomnosti informovať svojho zamestnávateľa vopred, alebo, ak to nie je možné, tak čo najskôr.

Pracovné voľno z naliehavých dôvodov
V práci môžete absentovať aj zo závažných dôvodov. Za závažné dôvody sú považované akékoľvek nepredvídateľné udalosti, ktoré si vyžadujú okamžitý a zásadný zásah zo strany zamestnanca a tento zásah nie je možné vykonať mimo pracovnej doby. Napr. nehoda vám blízkej osoby, s ktorou žijete, požiar vášho domu atď. Takéto voľno nesmie trvať dlhšie ako 10 pracovných dní v kalendárnom roku. Takéto voľno nie je preplácané, jedine v prípade, že by existovala dohoda medzi vami a zamestnávateľom.

Prerušenie zamestnania
Ak chcete dočasne, čiastočne, alebo úplne prerušiť zamestnanie, existuje niekoľko možností a to ako v súkromnom tak aj vo verejnom sektore. Počas tohto obdobia môžete mať nárok na príspevok.

V Belgicku je 10 sviatkov:
1. január (Nový rok)
Veľkonočný pondelok
1. máj (Deň práce)
Nanebovstúpenie Pána (šiesty štvrtok po Veľkej noci)
Svätodušný pondelok (siedmy pondelok po Veľkej noci)
21. júl (Národný sviatok)
15. august (Nanebovzatie Panny Márie)
1. november (Sviatok všetkých svätých)
11. november (1918 Deň prímeria)
25. december (Vianoce)

Federálne verejné úrady sú zatvorené aj 2. novembra, 15. novembra (kráľove narodeniny) a 26. decembra.

3.10 Ukončenie pracovného pomeru

Záväzky vznikajúce z pracovného pomeru končia:

 • uplynutím doby pri zmluve na dobu určitú
 • ukončením práce, v súvislosti s ktorou bola pracovná zmluva uzatvorená u pracovných zmlúv uzatvorených na špecifickú prácu
 • rozhodnutím jednej zo strán (odstúpenie alebo odvolanie) pri zmluvách na dobu neurčitú
 • dohodou oboch strán (pre všetky druhy zmlúv)
 • smrťou jednej zo strán (pre všetky druhy zmlúv): keď zomrie zamestnanec pracovná zmluva končí automaticky ale v prípade zamestnávateľa to neplatí
 • zásahom vyššej moci, ktorá má dlhotrvajúci dopad (pre všetky druhy zmlúv)

Formy ukončenia spoločné pre všetky zmluvy

Okamžité skončenie z dôvodu vážneho priestupku
Každá strana môže ukončiť pracovný pomer bez upozornenia alebo odstupného z dôvodu vážneho priestupku. Musí nasledovať prísne stanovená procedúra, ináč je ukončenie neplatné. Strana odvolávajúca sa na vážny priestupok musí preukázať jeho existenciu. Akýkoľvek vážny prečin, ktorý robí každú spoluprácu medzi zamestnávateľom a zamestnancom bezprostredne a na neurčitú dobu nemožnou sa považuje za vážny priestupok.

Ukončenie pracovného pomeru výpoveďou
Keď bol pracovný pomer uzatvorený na dobu neurčitú, každá strana ho môže ukončiť výpoveďou. Toto oznámenie musí uvádzať začiatok a koniec výpovednej doby.
Výpoveď musí byť zaslaná buď doporučeným listom, ktorý nadobudne účinnosť tretí pracovný deň po dátume odoslania alebo úradným doručovateľom.
Pracovník môže dať výpoveď písomne zamestnávateľovi, v dvoch vyhotoveniach. Zamestnávateľ podpíše kópiu ako doklad o jej prijatí.

Konanie ekvivalentné ukončeniu zamestnania
Konanie jednej zo strán môže pozmeniť pracovné podmienky v takom rozsahu, že sa to považuje za ekvivalentné okamžitému ukončeniu pracovného pomeru (napr. nezákonná neprítomnosť v práci počas niekoľkých dní bez informovania zamestnávateľa).

Obmedzenie práva na prepustenie
V niektorých prípadoch a s ohľadom na niektoré kategórie pracovníkov, zákon stanovuje obmedzenia týkajúce sa práva na prepustenie zamestnanca.

Dôchodky

V Belgicku existujú tri dôchodkové systémy:

 • Dôchodky pre platených pracovníkov (všeobecný systém)
 • Dôchodky pre samostatne zárobkovo činné osoby
 • Dôchodky pre zamestnancov vo verejnej službe

V zásade platí, že zákonom stanovený vek odchodu do dôchodku je 65 rokov pre všetky tri systémy: zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnancov vo verejnej službe po dosiahnutí 45 ročného obdobia. Po splnení určených podmienok, ktoré sa líšia v závislosti od vášho profesionálneho statusu môžete obdržať predčasný dôchodok. Dôchodkový vek sa do roku 2030 zvýši na 67 rokov.

Vo všeobecnosti sú dôchodky vyplácané:

Dôchodky osôb, ktoré pracovali mimo Európskej únie, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a Švajčiarska, a ktoré prispievali do ORPSS (Office des régimes particuliers de sécurité sociale) sú vyplácané druhým uvedeným úradom. Od 01. januára 2017 boli povinnosti ORPSS (predtým OSSAM) pokiaľ ide o zahraničné sociálne zabezpečenie prevedené na Národný úrad sociálneho zabezpečenia – RSZFAMIFED je zodpovedný za prídavky na deti.

Výška Vášho dôchodku sa vypočítava na základe troch parametrov: pracovná kariéra, mzda a rodinná situácia.

3.11 Zastupovanie pracovníkov

V Belgicku sú tri  odborové zväzy:

Odborové organizácie: odborová organizácia je organizované združenie pracovníkov, uznané zákonom, ktorého cieľom je chrániť práva pracovníkov na pracovisku a ovplyvňovať ich pracovné podmienky. Prostredníctvom členstva v odboroch môžu mať pracovníci vplyv na záležitosti týkajúce sa práce, ako napr. mzda, pracovný čas, zamestnanecké výhody, zdravie a bezpečnosť na pracovisku a množstvo iných s tým súvisiacich otázok. Vlády sú zodpovedné za predkladanie návrhov zákonov, ktoré sú v súlade s pravidlami Medzinárodnej organizácie práce (agentúra OSN), obzvlášť týkajúce sa práva založiť a vstúpiť do odborov. Odborové organizácie vytvárajú podstatné prvky v zabezpečení spravodlivého a vyváženého pracovného prostredia. Hovoria v mene pracovníkov a pracovníčok. Podporujú ich, aby mali zaistené právo na lepšiu mzdu, vyšší štandard života, bezpečné pracovisko a pracovnú bezpečnosť. Množstvo výhod a veľa z ochrany, ktorú pracovníci teraz požívajú, bolo získané úsilím odborových organizácií v minulosti. Táto ochrana môže veľmi ľahko zaniknúť, ak odborové organizácie nezostanú silné.

Odborové zväzy poskytujú nezamestnaným potrebné informácie a dokumenty potrebné pre podanie žiadosti o dávky v nezamestnanosti, príp. o iné benefity.

CAPAC – Pomocný fond na výplatu dávky v nezamestnanosti je verejná inštitúcia sociálneho zabezpečenia, ktorá vypláca dávky v nezamestnanosti a podobné dávky (napr. dovolenku pre mladých ľudí).

3.12 Pracovné spory – štrajky

Štrajk je úplné zastavenie práce pracovníkmi. Pomalá práca alebo práca za úmyselne chybných podmienok, bez skutočného zastavenia práce (štrajk „spomalenia práce“) nezakladá skutočný štrajk a môže byť považované za priestupok, ktorý môže viesť k disciplinárnemu potrestaniu.
Účelom štrajku je brániť profesionálne požiadavky týkajúce sa napr. mzdy (zvýšenie mzdy, zavedenie bonusov a pod.) pracovných podmienok (vykurovanie priestorov, možnosti dopravy), rozvrh práce, alebo pracovného času, zamestnanecká situácia (prepúšťanie a pod.), firemná stratégia (nová obchodná politika a pod.).

3.13 Odborná príprava

Odborné vzdelávanie a príprava zlepšujú vaše vyhliadky na získanie práce. Pojem odborné vzdelávanie a príprava sa vzťahuje na praktické aktivity a kurzy týkajúce sa konkrétneho povolania alebo zamestnania, ktorých cieľom je pripraviť účastníkov na ich budúcu kariéru. Odborné vzdelávanie je základným prostriedkom na dosiahnutie profesionálneho uznania a na zlepšenie vyhliadok na získanie práce. Preto je mimoriadne dôležité, aby systémy odbornej prípravy v Európe zodpovedali potrebám občanov a trhu práce a uľahčovali prístup k zamestnaniu.
Odborné vzdelávanie a príprava sú základnou súčasťou politiky EÚ od samého počiatku existencie Európskeho spoločenstva. Sú základným prvkom aj tzv. Lisabonskej stratégie EÚ, ktorá sa zameriava na premenu Európy na najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu vedomostne orientovanú spoločnosť sveta“. V roku 2002 Európska rada túto základnú úlohu opätovne potvrdila a stanovila aj ďalšiu ambicióznu úlohu – docieliť do roku 2010, aby európske vzdelávanie a odborná príprava boli celosvetovo uznávané – podporovaním prvotriednych iniciatív, a najmä posilňovaním spolupráce v oblasti odbornej prípravy.

Iniciatívy EÚ na podporu spolupráce v oblasti odbornej prípravy
Vo svojom úsilí na podporu atmosféry spolupráce pri rozvoji systémov odborného vzdelávania v Európe Európska únia využíva množstvo nástrojov a realizuje celý rad programov a iniciatív.

1. Socrates 
Socrates podporuje európsku spoluprácu vo všetkých oblastiach vzdelávania. Táto spolupráca má niekoľko foriem:

 1. mobilita (pohyb v rámci Európy),
 2. organizovanie spoločných projektov,
 3. vytváranie európskych sietí (rozširovanie myšlienok a dobrej praxe),
 4. vykonávanie štúdií a porovnávacích analýz.

Program Socrates v praxi ponúka záujemcom granty na štúdium, výučbu, stáž alebo účasť na kurze odbornej prípravy v inej krajine. Poskytuje podporu vzdelávacím inštitúciám pri organizovaní vzdelávacích projektov a výmene poznatkov. Pomáha združeniam a MVO pri organizácií aktivít týkajúcich sa tém, ktoré súvisia so vzdelávaním a pod.

2. Leonardo da Vinci
Hlavným cieľom programu Leonardo da Vinci, ktorý bol prijatý v roku 1994, je realizácia politiky EÚ v oblasti odborného vzdelávania. Je jedným z hlavných nástrojov na podporu nadnárodnej mobility v Európe a poskytuje finančné prostriedky verejným a súkromným organizáciám aktívnym v oblasti odborného vzdelávania. Program Leonardo poskytuje podporu okrem iného aj na stáže a výmenné projekty, študijné návštevy a nadnárodné siete.

Vzdelávanie dospelých a celoživotné vzdelávanie v Európe
Celoživotné vzdelávanie je proces, ktorý zahŕňa všetky formy vzdelávania – formálne, neformálne a mimoformálne – a trvá od predškolského obdobia až do dôchodku. Je určené na to, aby sa ľuďom poskytla možnosť rozvíjať a udržiavať ich hlavné spôsobilosti počas celého života, ako aj na to, aby sa umožnilo občanom voľne sa pohybovať medzi zamestnaniami, regiónmi a krajinami. Celoživotné vzdelávanie je aj základným prvkom už uvedenej Lisabonskej stratégie, pretože je nevyhnutné pre rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti a zamestnateľnosti. EÚ prijala niekoľko nástrojov na podporu vzdelávania dospelých v Európe.

Európsky priestor celoživotného vzdelávania
Na realizáciu celoživotného vzdelávania v Európe si Európska komisia stanovila za cieľ vytvoriť Európsky priestor celoživotného vzdelávania. V tejto súvislosti sa Komisia zameriava na identifikáciu potrieb študujúcich i trhu práce, aby sa vzdelávanie stalo dostupnejšie a následne, aby sa vytvárali partnerstvá medzi verejnou správou, poskytovateľmi služieb v oblasti vzdelávania a občianskou spoločnosťou.
Základom tejto iniciatívy EÚ je zámer poskytnúť základné zručnosti – posilnením poradenstva a informačných služieb na európskej úrovni a uznaním všetkých foriem vzdelávania, vrátane formálneho vzdelávania, neformálneho a mimoformálneho odborného vzdelávania.

Grundtvig
Grundtvig je jednou z aktivít vzdelávacieho programu EÚ Socrates a zameriava sa predovšetkým na skvalitnenie odborného vzdelávania dospelých. Jeho cieľom je aj podporovať výmeny a spoluprácu, ktorá napomáha vytvárať príležitosti a zlepšuje prístup k celoživotnému vzdelávaniu pre občanov EÚ.

Organizácie EÚ podporujúce odborné vzdelávanie v Európe
S cieľom umožniť spoluprácu a výmenu v oblasti odbornej prípravy EÚ zriadila špecializované orgány, ktoré pracujú v oblasti ODBORNEJ PRÍPRAVY.
Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP / Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle) bolo založené v roku 1975 ako špecializovaná agentúra EÚ na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. Nachádza sa v Solúne, Grécko, vykonáva výskum a analýzy odborného vzdelávania a poskytuje svoje odborné poznatky rôznym európskym partnerom, ako napríklad príslušným výskumným inštitúciám, univerzitám alebo školiacim zariadeniam.
Európska nadácia pre odborné vzdelávanie bola zriadená v roku 1995 a úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jej úlohou je podporovať partnerské krajiny (z iných krajín ako EÚ) pri modernizácii a rozvoji ich systémov odbornej prípravy.

4. ŽIVOTNÉ PODMIENKY

4.1 Životné podmienky v Európe

Kvalita života – na čele programu sociálnej politiky EÚ
Priaznivé životné podmienky závisia od celého radu faktorov, ako napríklad kvalita zdravotníckych služieb, možnosti vzdelávania a odbornej prípravy alebo kvalitné dopravné zariadenia, uvádzané len ako ukážka niektorých aspektov, ktoré ovplyvňujú každodenný život a prácu občanov. Cieľom Európskej únie je neustále zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch a zohľadňovať nové výzvy súčasnej Európy, ako napríklad sociálne vylúčené osoby alebo starnúce obyvateľstvo.

Zamestnanosť v Európe
Zlepšovanie pracovných príležitostí v Európe je pre Európsku komisiu hlavnou prioritou. S vyhliadkou na vyriešenie problému nezamestnanosti a zvýšenie mobility medzi zamestnaniami a regiónmi sa pripravuje a realizuje množstvo iniciatív na úrovni EÚ na podporu európskej stratégie zamestnanosti. Stratégia poskytuje rámec, v ktorom môžu európske krajiny koordinovať svoje politiky zamestnanosti a zieľať informácie.

Ústredným cieľom desaťročnej stratégie EÚ pre hospodársky rast, Európa 2020, je zlepšiť vyhliadky každého Európana na zamestnanie. Kľúčovým bodom je zabezpečiť, aby do konca desaťročia bolo 75% európskych občanov vo veku 20 až 64 zamestnaných.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii
Zdravie má neoceniteľnú hodnotu, ovplyvňuje každodenný život ľudí a je preto dôležitou prioritou pre všetkých Európanov. Pri cestovaní v rámci EÚ väčšina ľudí očakáva rýchly a jednoduchý prístup k lekárskej starostlivosti. Politiky EÚ v oblasti zdravia sa zameriavajú na riešenie týchto potrieb.
Európska komisia vypracovala koordinovaný prístup k zdravotnej politike, zaviedla do praxe rad iniciatív, ktoré dopĺňajú aktivity národných verejných orgánov. Spoločné akcie a ciele Únie sú zahrnuté do zdravotných programov a stratégií EÚ.

Súčasný program verejného zdravia EÚ (2008 – 2013) má tri hlavné ciele:
– zlepšenie ochrany zdravia obyvateľstva
– podpora zdravia a znižovanie nerovnosti v oblasti zdravia
– generovanie a šírenie informácii a poznatkov

Vzdelávanie a odborná príprava v EÚ
Členské štáty sú zodpovedné za vlastné systémy vzdelávania a odbornej prípravy. EÚ však dodáva pridanú hodnotu a to formou koordinácie činností, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť spoločné ciele a ktoré môžu občanom poskytnúť viac príležitostí pre odbornú prípravu a štúdium v priebehu celého života.

EÚ spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi a vzdelávacími inštitúciami s cieľom zlepšiť politiky v tejto oblasti a výmenu osvedčených postupov. Okrem toho EÚ uskutočňuje rad finančných programov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Schengenský priestor
Schengenský dohovor nadobudol účinnosť v marci 1995, zrušil hraničné kontroly v priestore signatárskych štátov a vytvoril jednotné vonkajšie hranice, kde sa kontroly musia vykonávať v súlade so spoločným súborom pravidiel.

V roku 2012, 25 európskych krajín podpísalo Shengenskú dohodu. Dvadsaťdva z nich sú členské štáty EÚ:
Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko. Island, Nórsko a Švajčiarsko sú tiež v Schengene. Spojené kráľovstvo a Írsko nie sú súčasťou schengenského priestoru.

Doprava v EÚ
Dopravná politika EÚ sa zameriava na odstraňovanie prekážok medzi členskými štátmi, čo umožňuje rýchlu a lacnú prepravu osôb a tovaru. Cieľom je zabezpečiť čisté, bezpečné a efektívne cestovanie po celej Európe a zároveň posilnenie vnútorného trhu pre voľný pohyb osôb a tovaru.

Letecká doprava
Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave prinieslo nižšie cestovné a širší výber prepravcov a služieb pre cestujúcich. EÚ vytvorila aj súbor práv na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s leteckými cestujúcimi.
Ak sa skomplikuje situácia týkajúca sa letov, ktoré odlietajú z krajiny EÚ alebo prilietajú do krajiny EÚ s dopravcom registrovaným v EÚ (alebo na Islande, Nórsku alebo Švajčiarsku), cestujúci môžu využiť súbor práv a môžu mať nárok na náhradu, alebo odškodnenie.
Pokiaľ Vám bol odmietnutý nástup na palubu lietadla, let mešká (viac ako 5 hod.), alebo je  Váš let zrušený či obsadený, máte právo vybrať si medzi presmerovaním Vášho letu, alebo náhradou za Vašu letenku. Ak požadujete náhradu za letenku, vzdávate sa však práva na akúkoľvek ďalšiu cestu, pomoc či presmerovanie Vášho letu leteckou spoločnosťou.
Letecká spoločnosť by mala vždy informovať o Vašich právach a dôvodoch, kvôli ktorým Vám môžu zamietnuť nástup na palubu lietadla, tiež o možnostiach zrušenia letu, alebo meškania (viac ako 2 hod). Môžete tiež mať nárok na občerstvenie, stravu, komunikačné spojenie (napr. bezplatný telefónny hovor), prenocovania v závislosti od vzdialenosti letu a dĺžky meškania.
Okrem toho, ak Vám bol zamietnutý nástup na palubu lietadla, Váš let bol zrušený, alebo dorazí na miesto určenia viac ako 3 hodiny neskôr, môžete mať nárok na odškodnenie vo výške 250 – 600 EUR v závislosti od vzdialenosti letu.

Železničná doprava
Ak bol Váš vlakový spoj zrušený, alebo oneskorený môžete mať nárok na odškodnenie. Právo máte tiež na primerané informácie o meškaní.
Ak je oznámené meškanie najmenej 1 hodinu (na základe cestovného poriadku), môžete urobiť nasledovné:
– zrušiť svoje cestovné plány a požiadať o okamžité vrátenie plnej ceny cestovného lístka (alebo za časť cesty, ktorú ste neabsolvovali). Prípadne môžete tiež požadovať náhradu aj za časť už vykonanej cesty, ak meškanie zapríčinilo, že cesta už nebude môcť splniť svoj účel.
– požiadať o prepravu do cieľovej destinácie neskoršie možným spojom, alebo spojom podľa Vášho výberu
– pokračovať v ceste aj napriek meškaniu
Ak sa rozhodnete pokračovať v ceste, máte nárok na náhradu škody. Pokiaľ vlak mešká medzi 1 až 2 hodinami máte nárok na odškodnenie vo výške 25% z cestovného lístka. Ak vlak mešká viac ako 2 hodiny, máte právo na preplatenie 50% cestovného.
Kompenzácia musí byť zaplatená do jedného mesiaca po tom, čo predložíte žiadosť.

4.2 Politický, administratívny a právny systém

Belgicko je nezávislé od roku 1830 a je konštitučnou monarchiou. Základné prvky belgického volebného systému sú stanovené ústavou. Hlasovaním sa rozhoduje o pomernom zastúpení na základe všeobecného volebného práva.
Občania iných štátov (členských štátov EÚ a tretích krajín) môžu voliť v komunálnych voľbách, ak splnia určité podmienky. Neeurópsky obyvatelia majú právo voliť v komunálnych voľbách od roku 2006.
Belgicko je zastupiteľská parlamentná demokracia. Federálne parlamentné voľby sa konajú každých päť rokov, regionálne a európske voľby každých päť rokov a komunálne a provinciálne voľby každých šesť rokov.
Belgicko je federálny štát zložený z komunít a regiónov. Rozhodovaciu právomoc už nemá vyhradenú federálna vláda a federálny parlament, regióny a obce majú tiež určitú rozhodovaciu právomoc vo svojich oblastiach rozhodovania.
Belgicko má tri oficiálne jazyky: holandský, francúzsky a nemecký a je v súčasnosti rozdelené na tri komunity – flámsku, francúzsku a nemecky hovoriacu.
Krajina sa ďalej delí na 10 provincií a 581 samosprávnych oblastí.
Federálny štát si stále ponecháva značnú moc, medzi inými v oblasti zahraničných vecí, národnej obrany, spravodlivosti, sociálneho zabezpečenia, verejného zdravia a vnútorných vecí. Regióny a komunity však majú právo na udržiavanie vzťahov s inými krajinami v záležitostiach, ktoré sú v ich kompetencii.

Pre uchádzačov o zamestnanie existujú štyri verejné služby poskytujúce pomoc: ACTIRIS v regióne Brusel, LE FOREM vo Valónsku (francúzsky hovoriacom regióne), VDAB vo Flámsku (holandsky hovoriacom regióne) a ADG v nemecky hovoriacej oblasti krajiny.
ONEM (Národný úrad práce) je federálny verejný úrad zodpovedný za poskytovanie dávok v nezamestnanosti a za organizovanie niektorých opatrení v oblasti zamestnanosti.

4.3 Príjmy a dane

V Belgicku je úroveň miezd určená kolektívnym vyjednávaním a nie zákonom alebo normami vydanými štátom. Kolektívne dohody sa líšia podľa odvetvia alebo druhu práce. Dohody sa vzťahujú na všetkých pracovníkov. Stalo sa, že zákon ustanovil limity na rast miezd, aby chránil medzinárodnú konkurencieschopnosť Belgicka. Existujú určité normy, ktorými sa riadia mzdy a pevne stanovené minimálne mzdy.
Inšpektorát sociálneho práva monitoruje tieto dohody kvôli ochrane zamestnancov. O mzdách a iných záležitostiach týkajúcich sa pracovného práva a pracovných zmlúv poskytujú informácie odborové organizácie a internet. Mzdy sú uvádzané ako hrubá hodinová alebo mesačná mzda.

Existujú dva druhy zrážok z hrubej mzdy zamestnancov: príspevok sociálneho zabezpečenia a daň z príjmu. Príspevok sociálneho zabezpečenia je vždy 13,07% z celkového príjmu pre každého. Aby ste mohli dostať čistú mzdu, musí byť zrazený príspevok sociálneho zabezpečenia a daň z príjmu, ktorej výška sa líši podľa rodinnej situácie (v závislosti od toho, či partner pracuje alebo nie a koľko máte detí).
Poznámka: prídavok na dieťa je nominatívnou sumou, ktorá je vyplácaná nezávisle na inej skutočnosti. Nie je zdaňovaná. Výška prídavku na dieťa závisí od niekoľkých faktorov: rodinná situácia, počet detí, atď.

Daňovníci majú právo na nezdaniteľnú časť príjmu: to znamená, že časť zdaniteľného príjmu v skutočnosti nie je zdanená. Ak príjem presiahne nezdaniteľnú časť príjmu, potom je zdanený. Zdaňovanie je progresívne, čo znamená, že percento dane rastie ak sa zvyšuje príjem. Daňová tabuľka sa skladá z niekoľkých príjmových skupín a teda z niekoľkých daňových skupín.

Pre daňový rok 2020 sú skupiny takéto:

 • daň 25% – pri príjme do €13 440 ročného príjmu
 • daň 40% – ročný príjem od €13 440,01 do €23 720
 • daň 45% – ročný príjem od €23 720,01 do €41 060
 • daň 50% – časť príjmu presahujúca €41 060,01

Výšku dane, ktorá má byť uhradená, netvorí len rozdiel medzi daňou z príjmu a daňou z nezdaniteľnej časti z príjmu. V skutočnosti zákony stanovujú rôzne zníženia a zvýšenia dane v závislosti od druhu príjmu, výdavkov počas zdaňovacieho obdobia, od zložiek, ktoré môžu znížiť čiastku dane, ako napr. dôchodkové sporenie apod. Viac sa dá zistiť pri konzultáciách s odborníkmi (daňové úrady, banky, daňoví poradcovia, atď.).

Ak máte v Belgicku pobyt, postup pri priznávaní dane je takýto:
Každý, kto má v Belgicku pobyt, je posudzovaný pre daňové účely. Podľa zákona sa musí predložiť daňové priznanie na Ministerstvo financií v mieste bydliska do konca júna v roku, ktorý nasleduje po odpracovanom roku. Ak žijete v Belgicku, budete platiť aj miestne dane. Líšia sa od miesta k miestu.

Môžete podať svoju žiadosť aj online cez “Tax on Web“.

4.4 Životné náklady

Belgicko sa považuje za krajinu s dobrou životnou úrovňou, ale životné náklady sú tu dosť vysoké. Cena každodenného spotrebného tovaru, ako je energia a bývanie, sa líši región od regiónu, ale aj podľa veľkosti miest.

Na webovej stránke www.votresalaire.be môžete nájsť prehľad životných nákladov v každom regióne Belgicka.

4.5 Ubytovanie

Kúpa vlastného domu/bytu stojí častokrát na prvom mieste v zozname želaní mnohých Belgičanov.
Pred samotnou kúpou domu alebo bytu je dôležité získať všetky potrebné informácie. Pravdepodobne budete musieť na financovanie kúpy použiť hypotéku. Po podpise všetkých dokumentov pred notárom sa stávate oficiálnym vlastníkom nehnuteľnosti a zároveň budete musieť každoročne platiť daň z nehnuteľnosti. Taktiež by ste mali uzavrieť poistenie na svoj dom/byt.
Vo väčšine prípadoch, keď si kúpite nehnuteľnosť, alebo pozemok budete musieť zaplatiť daň z prevodu. (registratierecht).

Prenájom
Prenájom podlieha zákonu o prenájme. Tento zákon slúži na zabezpečenie rovnováhy medzi právami prenajímateľa a záujmami nájomcu. Zákon o prenájme sa uplatňuje iba na bývanie, ktoré slúži ako hlavné bydlisko nájomcu s povolením prenajímateľa. Nájomca musí preto skutočne obývať prenajatú nehnuteľnosť ako hlavné bydlisko.
Iba zmluvy na dobu určitú vypracované pred 28. februárom 1991 sú vyňaté zo zákona o prenájme. Od roku 1991, kedy vstúpil do platnosti zákon o prenájme (Huurwet) nie je možné uzavrieť nájomnú zmluvu na dobu neurčitú. Všetky zmluvy sú tak teraz časovo obmedzené. Prenajímateľ a nájomca môžu uzavrieť zmluvu o nájme na:
– 9 rokov (štandardná doba, ak nie je žiadna iná doba stanovená v zmluve)
– 3 roky, alebo menej (krátkodobá zmluva)
– viac ako 9 rokov (dlhodobá zmluva)
– doživotná zmluva (celoživotná zmluva)

Po šiestej belgickej štátnej reforme, právomoc ohľadom zákona o prenájme závisí na regiónoch. Viac informácií nájdete na regionálnych stránkach ValónskaBruselu a Flámska.
Ceny prenájmu sa často líšia v závislosti od regiónu či miesta; veľké cenové rozdiely môžu byť aj medzi jednotlivými časťami mesta či štvrťami. Samozrejme špecifikum nehnuteľnosti má tiež značný vplyv na cenu (veľkosť, počet izieb, stav a vek, kvalita vyhotovenia atď.)
Depozit chráni prenajímateľa v prípade keď si nájomca neplní svoje povinnosti (úplne, alebo čiastočné poškodenie majetku atď.) Väčšina zmlúv o prenájme preto obsahuje doložku, ktorá stanovuje, že nájomca musí zaplatiť zábezpeku. Zábezpeky (depozit) nie sú vyžadované zákonom preto je nájomca povinný zaplatiť zábezpeku len v prípade, že uzavretá nájomná zmluva obsahuje takéto ustanovenie.
Okrem nájomného, nájomník musí platiť aj poplatky za služby a to buď priamo príslušnému poskytovateľovi služieb, alebo prenajímateľovi. Poplatky pokrývajú užívanie majetku, vody, elektriny, plynu, údržbu spoločných priestorov, údržbu výťahov a pod.
Túto platbu za služby nájomca uskutočňuje jedným z dvoch spôsobov a to buď zaplatením pevnej čiastky, alebo v sume skutočných nákladov. V každom prípade však poplatky za služby musia byť uvedené oddelene od základnej ceny prenájmu. Viac informácií nájdete na stránke Officiálne informácie a služby.

4.6 Zdravotníctvo

Fungovanie zdravotnej starostlivosti
V súčasnej dobe má drvivá väčšina belgickej populácie prístup k zdravotnej starostlivosti. Systém zdravotného a sociálneho poistenia sa neustále vyvíja aby zaistil to aby každý kto má zdravotné problémy získal kvalitnú zdravotnú starostlivosť.
Ak ste chorý, vo všeobecnosti navštívite vášho praktického, alebo ošetrujúceho lekára. Tí sú zodpovední za primárnu zdravotnú starostlivosť. Následne vás v prípade potreby odporučia k špecialistovi. V zriedkavých prípadoch môžete potrebovať pohotovosť.

Náklady na zdravotnú starostlivosť
Povinná lekárska starostlivosť a preplácanie zdravotných nákladov
Ak ste poistený v príslušných poisťovniach Pomocný fond nemocenského a invalidného poistenia – CAAMI, alebo vo Fonde zdravotného poistenia belgických pracovníkov železničnej dopravy – SNCB máte vy a vaši rodinní príslušníci nárok na úhradu niektorých lekárskych výdavkov v rámci povinnej lekárskej starostlivosti. Hradené sú napríklad náklady na konzultácie, jednorazové platby za prijatie do nemocnice. Nemocenské dávky sú vyplácane v prípade vašej pracovnej neschopnosti a v súvislosti s materstvom.

Preplatenie základných nákladov na zdravotnú starostlivosť
Povinné zdravotné poistenie vás oprávňuje získať preplatenie základných nákladov na zdravotnú starostlivosť. Toto poistenie pokrýva náklady na niektoré lieky a celú škálu služieb poskytovaných lekármi, zubármi, fyzioterapeutmi a zdravotnými sestrami.

Špecifická úhrada nákladov na zdravotnú starostlivosť
Niektorí ľudia sú vzhľadom na špecifickú situáciu v ktorej sa nachádzajú oprávnení na úhradu nákladov za zdravotnú starostlivosť vo vyššej sume. Preto platia za väčšinu zdravotníckych služieb menej. Za určitých podmienok môžete tiež požiadať o pomoc inštitúciu Špeciálny fond solidarity – FSS.

Maximálna výška platby
Vďaka systému povinného zdravotného poistenia, zdravotné poisťovne uhrádzajú veľkú časť nákladov na zdravotnú starostlivosť. Napriek tomu časť, ktorú musíte zaplatiť sa môže zvýšiť (napr. ak máte vážne, chronické alebo dlhotrvajúce zdravotné problémy). Systém maximálnej výška platby (MAF) zabezpečuje, že výdavky na zdravotnú starostlivosť pacientov zostanú v rámci určitých medzí.

Súkromné poistenie
Väčšina zdravotných poisťovní ponúka okrem povinného poistenia aj doplnkové poistenie za dodatočný poplatok. Takéto poistenie môžete uzavrieť aj so súkromnými poisťovňami.

Doplnkové súkromné poistenie zahŕňa napr. hospitalizáciu, nákup okuliarov a kontaktných šošoviek, niektoré zubné ošetrenia, niektoré očkovania, starostlivosť o choré deti a zdravotnú starostlivosť v zahraničí.

Presné pokrytie poskytované týmto poistením sa líši v závislosti od zdravotnej poisťovne, ktorá ho poskytuje a niekedy dokonca aj v rámci jednej poisťovne v závislosti od regiónu. Ak chcete vedieť, ktorú časť služby musíte zaplatiť, najlepšie je kontaktovať poskytovateľa zdravotného poistenia. Viac informácií nájdete na stránke Oficiálne informácie a služby.

4.7 Systém vzdelávania

Právo na vzdelanie
Od dosiahnutia nezávislosti v roku 1830 sa v Belgicku je sloboda vzdelávania jedným zo základných práv v tejto krajine.

Základné a stredné vzdelanie sú bezplatné a bol stanovený rozsiahly systém sociálnych podpôr a študijných grantov. Dnes je úroveň vzdelania v Belgicku jednou z najvyšších v Európe.

Organizácia vzdelávania
Prostredníctvom štátnej reformy sa od 1. januára 1989 za vzdelávanie stali zodpovedné samosprávne oblasti. V tom istom čase sa vzdelávacím inštitúciám poskytla väčšia autonómia. Podnety môžu prichádzať ako od riadiacich orgánov, tak aj od jednotlivcov. Riadenie zabezpečujú spoločne samosprávne oblasti, provincie a komunity.
Existujú tu tri hlavné vzdelávacie štruktúry: Komunitné vzdelávanie, bezplatné dotované vzdelávanie – predovšetkým katolícke – a úradne dotované vzdelávanie – organizované samosprávnymi oblasťami a provinciami.

Povinná školská dochádzka
Povinné vzdelávanie trvá 12 rokov, od 6 do 18 rokov. Predtým môžu deti navštevovať materské školy. Základné vzdelanie je rozvrhnuté na šesť rokov, ako aj stredné vzdelanie. Stredné vzdelanie sa skladá z troch úrovní a začína vo veku 12 rokov. Každá úroveň pokrýva dva akademické roky. Prvý rok na prvej úrovni je rovnaký pre každého žiaka. Od druhého roka rastie možnosť voľby. Existujú tu štyri prúdy stredného vzdelávania: všeobecný, technický, umelecký a učňovský.
Vyššie vzdelávanie sa skladá z univerzitného a neuniverzitného vzdelávania.

Len málo škôl v Belgicku je súkromných a nie sú uznávané štátnymi orgánmi. Také školy nie sú ani financované ani dotované z verejných prostriedkov. Do tejto kategórie patria európske a medzinárodné školy. Súkromné školy, ktoré umožňujú kontrolu verejnými orgánmi vydávajú doklady o kvalifikácii rovnocenné s dokladmi udeľovanými verejnými inštitúciami.

Odborná príprava
V Belgicku existuje veľké množstvo verejných a súkromných subjektov, ktoré poskytujú odbornú prípravu. Niektoré kurzy sú zadarmo, iné sú veľmi drahé. Po absolvovaní niektorých kurzov získate uznávanú kvalifikáciu, alebo diplom, po absolvovaní iných kurzov nie. Je preto vhodné si veľmi starostlivo overiť či kurz vyhovuje vašim potrebám.

Kde získať radu
V závislosti od regiónu, kde žijete, informácie o vzdelávaní a odbornej príprave získate v rôznych verejných inštitúciách:
Le Forem vo Valónsku, Bruxelles Formation (zodpovedná za pracovné školenia pre francúzsky hovoriacich v hlavnom meste Brusel/VDAB pre holandsky hovoriacich obyvateľov Bruselu), VDAB vo Flámsku a Arbeitsamt v nemecky hovoriacej časti Belgicka.

4.8 Kultúrny a spoločenský život

Belgická bohatá kultúrna história obstojí veľmi dobre pri porovnaní s kultúrnymi tradíciami väčších a starších európskych krajín. Táto situácia sa očividne odráža vo výtvarnom umení: mnoho flámskych / belgických majstrov zohrávalo vedúcu úlohu v medzinárodnom meradle. Oni, ako aj veľký počet súčasných umelcov (v mnohých oblastiach) požívajú medzinárodné uznanie. Belgická tvorivosť je zjavná v maliarstve, literatúre, v detektívnych románoch, komiksoch, architektúre, hudbe, divadle, kinematografii, móde, tanci, vystúpeniach atď.

Belgičania si tiež vypracovali povesť v gastronómii: čokoláda, múčniky, pralinky a široká rôznorodosť piva: vynájdené mníchmi, pivo je národným nápojom a žiadna iná krajina nemôže súťažiť s kvalitou a rozmanitosťou belgických penových pív. Belgicko tiež patrí medzi krajiny povestné pre svoju modernú gurmánsku kuchyňu a požíva vynikajúcu gastronomickú reputáciu na medzinárodnej úrovni.

Belgicko je známe aj pre svoju vynaliezavosť. Uvádzame iba niekoľko príkladov: lodné výťahy, civilné letectvo atď.
Sú tu dva hlavné turistické regióny: Ardény, prakticky nedotknuté prírodné prostredie a belgické pobrežie, ktoré má zhruba tucet letovísk. Belgičania, ako aj zahraniční návštevníci sú priťahovaní aj množstvom iných miest, historickými a kultúrnymi pamiatkami.

Šport tiež zastáva v Belgicku dôležité miesto. Nie sú tu len profesionálne športy ako futbal, bicyklovanie, džudo, volejbal, tenis a motokros, v ktorom patria Belgičania medzi najlepších na svete, ale aj mnoho amatérskych športov. Je tu čulá a rôznorodá škála klubových aktivít, od skautov a tanga po lukostreľbu. Od sprístupnenej prírody Ardén po umelé zjazdovky v mestách, môžete liezť, zlaňovať alebo sa lyžovať. A tiež chodiť na horských bicykloch alebo na túry.

Na rozdiel od iných európskych krajín sú tu kaviarne a nočné kluby otvorené do neskorej noci.

Belgičan je opísaný ako bonviván, zdržanlivý a obozretný. Niekedy sa hovorí, že Belgičan hovorí pravdu iba počas jedla.

4.9 Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtia)

Narodenie musí byť oznámené do 15 dní na samosprávnej oblasti, kde sa dieťa narodilo, otcom, matkou alebo oboma. Predložiť sa musia tieto doklady: rodný list, sobášny list a identifikačné karty rodičov. V niektorých samosprávnych oblastiach môže byť narodenie dieťaťa registrované pôrodnicou.

V Belgicku môžu dvaja ľudia uzavrieť sobáš ak dovŕšili 18 rokov. Budúci manželia musia registrovať svoj sobáš v registri samosprávnej oblasti, kde je registrovaný aspoň jeden z nich. Je nutné predložiť nasledujúce dokumenty: autentickú kópiu rodného listu, doklad totožnosti, doklad o registrácii v evidencii obyvateľov a doklad o štátnej príslušnosti. Budúci manželia si môžu zvoliť aj cirkevný sobáš, ten sa však môže uskutočniť až po absolvovaní civilného sobáša.

Zákon z 13. februára 2003 umožňuje manželstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia. Podľa zákona z 18. mája 2006 môžu tiež adoptovať dieťa.

V Belgicku sú dve formy rozvodu: rozvod z dôvodu neprekonateľných rozdielov a rozvod po vzájomnej dohode. Rozvod je vyhlasovaný súdmi.

Osoby, ktoré spoločne žijú, môžu predložiť vyhlásenie o zákonnom spoločnom spolužití registru v mieste pobytu. Právne spolužitie prestáva existovať, ak sa jedna zo strán ožení/vydá, alebo zomrie, alebo po vzájomnej dohode, alebo jednostranným ukončením jedného z nich.

Úmrtie:
Rodina alebo pohrebníctvo (alebo priateľ/sused) musí oznámiť smrť hneď ako je to možné Registru v samosprávnej oblasti, kde došlo k úmrtiu a ak je to potrebné, aj úradu samosprávnej oblasti, kde bude zosnulý pochovaný, alebo spopolnený. Prítomný musí byť jeden dospelý svedok. V prípade úmrtia v domácnosti, musí byť táto skutočnosť dosvedčená dvoma dospelými svedkami, najlepšie najbližšími príbuznými.

4.10 Doprava

Belgicko sa môže pýšiť veľmi hustou dopravnou sieťou a to tak v oblasti verejnej dopravy (vlaky, autobusy, električky, metro), ako aj v oblasti súkromného cestovania.

Letiská a letecká doprava
Medzinárodné letisko: Brusel-Zaventem, Národné letiská:  Charleroi – Brusel – juh, Liege, Ostende, Antverpy – Deurne. Vo všeobecnosti je tu množstvo plánovaných letov, charterov a nízkonákladových prepravcov.Je dôležité mať na pamäti, že ak využijete na cestu z letiska, alebo na letisko Brussels-Zaventem vlak, musíte zaplatiť “Diabolo” poplatok. Musíte ho uhradiť pred nástupom na vlak, navyše k cene lístka.

Belgicko má tiež štyri námorné prístavy: Antverpy, Gent, Ostende a Zeebrugge, ako aj prístav v Bruseli a v Liege.

Železničný sektor má tiež dobré spojenia vysokorýchlostnými vlakmi (TGV) a Thalys.  Letiská Paríž – Charles de Gaulle a Amsterdam – Schiphol sú ľahko dostupné (okolo hodiny a pol priamym vlakom zo stanice Brusel – Juh). Sú tu aj linky do Nemecka (ICE) a Veľkej Británie (Eurostar).

Verejná doprava má vysoko rozvinutú infraštruktúru s vlakmi, autobusmi, električkami a taxíkmi a to ako z hľadiska pravidelnosti cestovných časov ako aj hustotou siete.

Železničná preprava: Belgické štátne dráhy – SNCB sú stále zodpovedné za organizovanie vlakovej dopravy. K dispozícii je veľké množstvo zľavneného cestovného pre mladých ľudí a seniorov, ako aj priaznivá cena za lístok na 10 jázd, víkendové cestovné atď. Sú tu vozne prvej aj druhej triedy. Stanice tiež majú automaty na lístky. V menších staniciach bez obsluhy si musíte kúpiť lístok pred cestou od sprievodcu. Časy odchodov sú uvedené v chronologickom poradí na tabuliach. Sú tu aj osobitné oznamovacie tabule pre víkendové vlaky a väčšie stanice majú aj tabule s príchodmi.

Niektoré mestá ako Antverpy, Brusel, Gent a Charleroi majú električky. Lacnejšie je kúpiť si karnet (flexibilný cestovný lístok na viac ciest) lístok napríklad v novinovom stánku. V električkách a autobusoch je možné kúpiť si lístok na jednu cestu od vodiča.

Autobusy: skoro všetky linky sú spravované vo Flámsku spoločnosťou De Lijn, v Bruseli STIB/MIVB a vo Valónsku spoločnosťou TEC. Lístky sa kupujú u vodiča. Avšak je lacnejšie kúpiť si lístky vopred vo väčších staniciach a v novinových stánkoch.

Taxi: Môžete si zistiť približnú cenu za jazdu vopred, ale skutočná cena je určená taxametrom. Taxi si môžete objednať telefonicky alebo si ho môžete zobrať zo stanovišťa taxíkov. Nie je bežné stopnúť si taxík na ulici.

5. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A POISTENIE

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Belgicku