Prejsť na obsah

Životné a pracovné podmienky na Malte

1 HĽADANIE PRÁCE

1.1 Ako si nájsť prácu

Uchádzači o prácu by sa mali zaregistrovať na službách zamestnanosti – na úrade Jobsplus, na jednom z pracovných centier, ktorých adresy nájdete na webovej stránke Jobsplus. Uchádzači o prácu s bydliskom v Gozo sa zaregistrujú na úrade Jobsplus v Gozo. Na Jobsplus nájdete tiež EURES. Pracovné príležitosti sú sprístupnené aj na domovských stránkach Jobsplus či maltského EURESu. Web-stránky obsahujú databázy voľných pracovných miest, ktoré možno vyhľadávať podľa odvetvia, povolania a regiónu, a zároveň aj službu CV Search pre zamestnávateľov hľadajúcich pracovnú silu.

Voľné pracovné miesta sú zverejňované na európskom portáli EURES. Ďalšie pracovné ponuky nájdete v odborných časopisoch a miestnych novinách. Existujú aj súkromné sprostredkovateľské agentúry, ktorých zoznam je k dispozícii na internetovej stránke Jobsplus pod sekciou ,,Links“.

1.2 Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Všetky žiadosti o prijatie do zamestnania by mali obsahovať (ručne alebo strojom napísaný) sprievodný list spolu so životopisom, kópie vysvedčení (certifikátov), prípadne referencie. Žiadosti by mali byť stručné, nepresahujúce jednu stranu formátu A4; sú však rozhodujúcim nástrojom pre Vášho potenciálneho budúceho zamestnávateľa, informujúcim ho o Vašom kariérnom smerovaní, dosiahnutom vzdelaní, profesionálnych skúsenostiach a disponibilite. Vyjadrite záujem o pracovné miesto a sprievodným listom presvedčte zamestnávateľa, že máte vhodné predpoklady pre danú pozíciu.

Životopis by mal mať spravidla do dvoch strán, mal by byť prehľadný, výstižný a presný. V zásade sa odporúča využiť vzor formátu tzv. európskeho životopisu, ktorý si je možné stiahnuť na europass. Nemali by ste v ňom zabudnúť uviesť osobné údaje, vzdelanie, kvalifikáciu, pracovné skúsenosti, jazykové znalosti, profesionálne i počítačové zručnosti, koníčky.

Niektorí zamestnávatelia využívajú vlastné formuláre žiadostí, ktoré majú uchádzači vypĺňať. Niektoré sú štandardné, iné sú viac zamerané na predchádzajúce pracovné skúsenosti, nájsť v nich možno aj neštruktúrované (otvorené) otázky. Po selekcii životopisov sa uchádzači dostanú do užšieho výberu alebo bývajú pozvaní na interview. Pred prijatím sa za určitých okolností môže vyžadovať lekárska prehliadka, na základe ktorej lekár vystaví osvedčenie informujúce o zdravotných predpokladoch kandidáta na výkon a zvládnutie pracovných činností.

2. PRESŤAHOVANIE SA DO INEJ KRAJINY

2.1 Pohyb tovaru a kapitálu

Voľný pohyb tovaru v rámci Európskeho vnútorného trhu je jedným z veľkých úspechov.

Ako funguje vnútorný trh?

Väčšina tovaru podlieha tzv. „princípu vzájomného uznávania“, čo znamená, že tovar legálne vyrobený v jednom členskom štáte môže byť voľne presúvaný a predaný vo všetkých ostatných krajinách EÚ.

V niektorých sektoroch, ako napr. v stavebníctve a farmaceutickom sektore ostávajú v platnosti určité obchodné obmedzenia. Členské štáty môžu obmedziť voľný pohyb tovaru na svoj domáci trh v určitých prípadoch, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia alebo verejného zdravia.

Vo všeobecnosti môžu občania EÚ voľne nakupovať tovary v iných členských krajinách pre svoju osobnú potrebu. Vo väčšine prípadov neexistuje žiadne obmedzenie čo si osoba môže kúpiť a doviezť ak cestuje do krajín EÚ. Pri prechode do iného členského štátu sa neplatí žiadna ďalšia daň, nakoľko daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebná daň sú zahrnuté v kúpnej cene a to znamená, že ostatné krajiny nemôžu uplatňovať ďalšie zdaňovanie.

Avšak existujú obmedzenia týkajúce sa špecifických výrobkov ako sú alkohol a tabak. Na webovej stránke Európskej komisie pre dane a colnú úniu nájdete užitočný prehľad pravidiel pre nákup tohto tovaru v inom členskom štáte EÚ. Osobitné pravidlá platia aj pri nákupe motorového vozidla v jednom členskom štáte a jeho vývoze do iného členského štátu za účelom osobného používania.

Voľný pohyb kapitálu

Vďaka legislatíve EÚ majú občania právo spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte.

Nie sú to len finančné trhy, ktoré profitujú z voľného pohybu peňazí prostredníctvom zvýšenej efektívnosti, ale každý európsky občan môže niečo získať.

S malými obmedzeniami si môže jednotlivec otvoriť účet v banke, kupovať akcie, investovať a kupovať nehnuteľnosti v iných členských krajinách EÚ. Európske spoločnosti môžu investovať, vlastniť, alebo spravovať iné európske spoločnosti.

Pre členské štáty EÚ platia určité výnimky týkajúce sa voľného pohybu kapitálu, hlavne čo sa týka zdaňovania, finančného dohľadu, kritérií verejnej politiky, prania špinavých peňazí a finančných sankcií.

2.2 Hľadanie ubytovania

Nehnuteľnosti na predaj alebo prenájom sa inzerujú v miestnych novinách, alebo prostredníctvom maklérov a ich internetových stránok. Ponuka nehnuteľností sa na Malte líši v závislosti od konkrétnej lokality.

Nájom
Trh s prenájmami zaznamenal v posledných rokoch nárast na strane ponuky i dopytu a očakáva sa pokračovanie v tomto trende. Disponibilnosť nehnuteľností je miestne diferencovaná a rozšírená hlavne v tradičných turistických centrách. Prenajímatelia inzerujú nehnuteľnosti v miestnej tlači, domy a byty si ale môžete prenajať aj cez makléra. Nájomná zmluva sa zvyčajne uzatvára písomne medzi oboma stranami. Nájomné sa zvykne platiť 1 mesiac vopred, majiteľ však môže požadovať aj predbežnú úhradu vo výške trojmesačného nájmu ako záruku.

Kúpa
Z dôvodu obmedzeného počtu obydlí a stavebných pozemkov nemajú občania EÚ oprávnenie na kúpu viac ako jednej nehnuteľnosti, pokiaľ na Malte nebývajú viac ako 5 rokov. To znamená, že pokiaľ chcú získať druhú nehnuteľnosť, musia požiadať o povolenie. Administrátorom pre akvizície nehnuteľného majetku osobami, ktoré nemajú trvalý pobyt na Malte, je Oddelenie pre dane z kapitálových transferov , spadajúce pod Sekciu vnútroštátnych príjmov Ministerstva financií.
Pre cudzincov sú pre kúpu nehnuteľností stanovené cenové úrovne – byty si momentálne nemôžu kúpiť lacnejšie ako za 104 737€, a domy nie za menej ako 174 514€.

S nadobudnutím nehnuteľnosti sú spojené nasledujúce výdavky:

 1. Daň za dokumenty : je vo výške 5% z hodnoty nehnuteľnosti, najskôr sa platí 1% pri podpise predbežnej dohody, ktorá nadobudne právoplatnosť až po registrácii na Sekcii pre vnútroštátne príjmy, a následne 4% pri uverejnení vlastníckej listiny.
 2. Právne poplatky : sú približne vo výške 1% z kúpnej ceny a platia sa taktiež v dvoch stupňoch : 33% pri podpise predbežnej dohody, a 67% pri uverejnení vlastníckej listiny.
 3. cca. 583 € spojených so skúmaním dokladu o vlastníctve, záväzkoch, ap.
 4. cca. 233 € na povolenie na získanie nehnuteľnosti, vyžadované úradmi od osôb, ktoré chcú na Malte nadobudnúť nehnuteľnosť, ale nemajú tu trvalý pobyt.
 5. ak ste v rámci kúpy nehnuteľnosti využili služby úradne registrovanej realitnej agentúry, sprostredkovateľský poplatok jej platí predajca nehnuteľnosti, ktorú ste sa rozhodli od neho kúpiť. Ak vám nehnuteľnosť sprostredkoval maklér, províziu vo výške 1% mu platíte vy.

Ponuky nehnuteľností na predaj sú inzerované v miestnych novinách, ako aj rôznymi maklérmi a ich internetovými stránkami.

2.3 Hľadanie školy

Rodičia sa môžu rozhodnúť, či bude ich dieťa navštevovať štátnu, cirkevnú alebo súkromnú školu. Štátne základné a stredné školy sa nachádzajú vo všetkých hlavných regiónoch krajiny. Cirkevné a súkromné školy sa tešia veľkej obľube. Prijatie na cirkevnú školu vyžaduje schvaľovací proces, na súkromnú školu je potrebné rezervovať si miesto v niektorých prípadoch niekoľko mesiacov, dokonca až rokov vopred.

Vzdelávací systém je rozdelený na 3 hlavné stupne: primárne (od 5 do 11 rokov), sekundárne (11-16 rokov) a terciárne vzdelávanie. Povinná školská dochádzka je od 5 do 16 rokov veku.

2.4 Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

Realizácia zásady voľného pohybu osôb je jedným zo základných kameňov európskej štruktúry, čo znamená zavedenie celého radu praktických pravidiel na zabezpečenie, aby občania mohli slobodne a jednoducho cestovať do ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie. Cestovanie autom v rámci EÚ už nie je také komplikované. Európska komisia ustanovila rad spoločných nariadení, ktorými sa riadi vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia vozidla a možnosť zaregistrovať vaše vozidlo v hostiteľskej krajine.

Váš vodičský preukaz v EÚ
V súčasnosti nie je zavedený spoločný vodičský preukaz, ale členské štáty EÚ zaviedli vodičský preukaz podľa „modelu Spoločenstva“. Tento spoločný model zabezpečuje, aby sa vodičské preukazy vydané v rôznych krajinách EÚ dali ľahko rozpoznať v iných členských štátoch. Zásada vzájomného uznávania sa všeobecne uplatňuje. Vodičský preukaz je vydaný v súlade s vnútroštátnym právom, ale mal by zahŕňať ustanovenia týkajúce sa modelu Spoločenstva, ako napríklad základné podmienky na vydanie vodičského preukazu.

Ak sa občan EÚ usadí v inom členskom štáte, nie je potrebné meniť vodičský preukaz, pokiaľ je platný (avšak držitelia vodičského preukazu by si mali vopred skontrolovať, či nie je potrebné niečo viac v novej krajine pôsobenia, napríklad kratšie doby platnosti alebo lekárske prehliadky). V prípade uplynutia platnosti, straty alebo odcudzenia vodičského preukazu, je potrebné vybaviť si nový vodičský preukaz v krajine bydliska.

Zaregistrovanie vášho vozidla v hostiteľskej krajine
Ak máte pobyt v inom členskom štáte a používate tam svoje vozidlo viac ako šesť mesiacov, budete musieť vozidlo zaregistrovať na miestnych úradoch a zaplatiť registračný poplatok hostiteľskej krajiny.

Pri registrácii musí vlastník predložiť nasledovné dokumenty: certifikát zhody, poistku, doklad o vlastníctve, doklad o zaplatení dane, osvedčenie o technickom stave vozidla, doklad o evidencii a platby za cestnú daň.

V niektorých krajinách si môžu majitelia áut uplatniť výnimky pri registrácii áut, keď sa presťahujú z inej krajiny EU/EHP. Pred príchodom do cieľovej krajiny sa treba informovať na príslušných úradoch.

Poistenie vozidla
Občania EÚ si môžu dať poistiť svoje vozidlo v ktorejkoľvek krajine EÚ/EHP prostredníctvom poisťovne, ktorá má sídlo v danej krajine alebo ktorá má licenciu na poistenia v danej krajine.

Zdaňovanie
Ak si chce občan kúpiť auto v jednej krajine EÚ/EHP, ale zamýšľa ho registrovať v inej, mal by platiť len DPH v cieľovej krajine. Viac je možné sa dozvedieť na webe daňového úradu a colnej správy.

2.5 Postupy registrácie a povolenie na pobyt

Postup registrácie

Na základe „práva na pobyt“ majú všetci občania EÚ právo žiť na Malte. Nie je pritom rozhodujúce, či dotyčná osoba na Malte pracuje. Musí však disponovať dostatkom finančných prostriedkov bez toho, aby sa spoliehala na verejné zdroje. Občania EÚ nepotrebujú pri vstupe na Maltu víza. Pri príchode do krajiny kontroluje Imigračný úrad platnosť pasu resp. osobného identifikačného dokladu.

Povolenie na pobyt

Otázky prisťahovalectva cudzincov na Maltu upravuje Zákon o prisťahovalectve (Kapitola 217 Maltského zákonníka).

Na Malte žije veľké množstvo zahraničných štátnych príslušníkov. Občania prakticky všetkých európskych a stredomorských krajín môžu na Malte zostať po dobu 3 mesiacov od dátumu príchodu na základe práva na pobyt, ktoré však nezahŕňa pracovné povolenie. Povolenie na pobyt sa potvrdzuje do pasu pri príchode do krajiny.

Občania EÚ dostanú automaticky povolenie na pobyt na neurčito za predpokladu preukázania dostatku zdrojov na živobytie. Ak sa osoba hodlá v krajine zdržiavať viac ako 3 mesiace, musí na Department of Citizenship and Expatriate Affairs (Oddelenie pre štátne občianstvo a otázky emigrácie) požiadať o predĺženie povolenia na pobyt. Tomu je obvykle vyhovené, pokiaľ dotknutá osoba o. i. preukáže, že má dostatok prostriedkov na živobytie. Cudzinci musia týmto postupom prejsť zakaždým, keď budú potrebovať predĺženie povolenia. Doklady o pobyte vydané občanom EÚ a ich rodinným príslušníkom sú platné 5 rokov.

2.6 Kontrolný zoznam pred vašim príchodom do novej krajiny a po ňom

Pred príchodom:

 • Zaobstarajte si (dočasné) ubytovanie.
 • Uistite sa, že budete mať dostatok prostriedkov počas prvých mesiacov Vášho pobytu.
 • Vyhľadajte si web stránku pracoviska EURES na Malte , alebo si nájdite voľné pracovné ponuky na stránke JOBSPLUS .

Majte po ruke nasledujúce dokumenty:

 • platný pas alebo iný platný cestovný dokument (ak s vami cestujú maloleté deti, musia byť v pase zapísané),
 • dokumenty týkajúce sa motorového vozidla – vodičský preukaz, registrácia,
 • certifikáty, diplomy, potvrdenie o predchádzajúcom zamestnaní, referencie (originály, prípadne preklady),
 • životopis,
 • vysvedčenia a potvrdenia o školskej dochádzke detí,
 • Európsky preukaz zdravotného poistenia alebo iný doklad o zdravotnom poistení,
 • formulár U1 alebo U2,
 • očkovací preukaz pre domáce zvieratá,
 • ďalšie osobné dokumenty (rodný/sobášny list).

Ak používate mobilný telefón, vybavte si roaming.

Po príchode:

3. PRACOVNÉ PODMIENKY

3.1 Prehľad pracovných podmienok v Európe

Prehľad pracovných podmienok v Európe

Snahou EÚ je zlepšovanie pracovných podmienok v Európe. EÚ spolupracuje s národnými vládami s cieľom zaistiť občanom prácu v príjemnom a bezpečnom prostredí. EÚ podporuje členské štáty prostredníctvom:

 • výmeny skúseností a prípravy spoločných aktivít;
 • stanovenia minimálnych požiadaviek na pracovné podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia.

Zlepšovanie kvality pracovného života

V záujme zlepšovania spokojnosti a bezpečnosti pracovníkov v EÚ je dôležité určiť, čo robí pracovné prostredie priaznivým a stanoviť kritériá pre kvalitné pracovné podmienky.

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je agentúra EÚ so sídlom v Dubline a jej úlohou je poskytovať informácie, poradenstvo a odbornú pomoc v tejto oblasti.

Agentúra stanovila niekoľko kritérií pre kvalitu zamestnania a práce, ktoré zahŕňajú:

 • zdravie a spokojnosť na pracovisku – dobré pracovné podmienky umožňujú predchádzať zdravotným problémom, znižujú riziko úrazov a zlepšujú efektívnosť práce;
 • zosúladenie pracovného a mimopracovného života – občania EÚ by mali dostať možnosť na vyváženie pracovného a mimopracovného života;
 • rozvoj zručností – kvalitné zamestnanie je zamestnanie s možnosťami na odbornú prípravu, rozvoj a kariérny postup.

Sociálny dialóg

EÚ úzko spolupracuje so sociálnymi partnermi – vrátane podnikových organizácií a odborových zväzov – v otázkach zamestnanosti a postupov súvisiacich s výkonom práce. Na sociálnom dialógu sa zúčastňujú obidve strany odvetvia s cieľom uzavrieť dohody, ktoré môžu mať významný vplyv na európskeho pracovníka. Niektoré medziodvetvové dohody uzavreté v rámci sociálneho dialógu sa stali základom právnych predpisov EÚ a zahŕňajú zmeny podmienok v súvislosti s rodičovskou dovolenkou, prácou na kratší pracovný čas a zmluvami na dobu určitú.

Niekedy sociálni partneri uzatvoria tzv. autonómne dohody, ktoré upravujú napr. prácu z domu, stres v práci, obťažovanie a násilie na pracovisku. Sociálny dialóg prebieha aj v rôznych priemyselných odvetviach, kde boli vytvorené výbory pre oblasť bankovníctva, chemického priemyslu, poisťovníctva, telekomunikácií a oceliarstva.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Európskej komisie venovanej sociálnemu dialógu. Medzi organizácie zapojené do medzi sektorového sociálneho dialógu patria: Európska konfederácia odborových zväzov a Businesseurope.

Zdravie a bezpečnosť pri práci

Podľa predpisov EÚ sú zamestnávatelia povinní zaručiť zamestnancom bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. To znamená, že zamestnávateľ musí vypracovať politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorých súčasťou je hodnotenie rizík, školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, konzultácie s pracovníkmi, postupy v prípade poskytnutia prvej pomoci, vzniku požiaru a nutnosti evakuácie. Od zamestnancov sa očakáva, že budú dodržiavať pokyny v oblasti bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci a oznamovať akékoľvek možné nebezpečenstvá.

Viac informácií o zásadách, ktoré sú základom rámca EÚ pre  bezpečnosť a ochranu zdravia, a ich vplyvoch na jednotlivcov a podniky nájdete na webovej stránke Európskej komisie.

Množstvo užitočných informácií o tejto téme ponúka podnikom aj zamestnancom Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Stanovenie minimálnych požiadaviek

Zlepšovanie pracovných podmienok v členských štátoch vo veľkej miere závisí od stanovenia spoločných pracovných noriem. Pracovné právo a nariadenia EÚ stanovujú minimálne požiadavky na udržateľné pracovné prostredie, ktoré v súčasnosti uplatňujú všetky členské štáty.

Predpisy EÚ, ktoré sa vzťahujú na pracovné podmienky, zahŕňajú množstvo otázok vrátane pracovného času, zamestnania dočasných pracovníkov, práv zamestnancov so zmluvami na kratší pracovný čas a ochranu zamestnancov s pracovnou zmluvou na dobu určitú.

Cieľom právnych predpisov v týchto oblastiach je vždy zaistiť vysokú úroveň zamestnanosti a zároveň dodržiavať práva občanov na pracovisku. Napríklad smernica EÚ zaručuje, aby podmienky zamestnávania zamestnanca na kratší pracovný čas boli porovnateľné s právami kolegov pracujúcich na plný pracovný úväzok. Zamestnávatelia nemôžu zaobchádzať so zamestnancami so zmluvou na dobu určitú nepriaznivejšie ako so stálymi zamestnancami.

3.2 Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Získanie uznania kvalifikácií a kompetencií môže zohrávať zásadnú úlohu pri rozhodovaní, či začať pracovať v inej krajine EÚ. Žiaľ, rôzne systémy vzdelávania a odbornej prípravy sťažujú zamestnancom aj inštitúciám primerané posúdenie kvalifikácií.

Uznávanie odborných kvalifikácií

Základnou zásadou platnou pre všetkých občanov EÚ by mala byť možnosť vykonávať svoje povolanie v ktoromkoľvek členskom štáte. V skutočnosti však odlišné vnútroštátne požiadavky bránia prístupu k určitým povolaniam v hostiteľskej krajine.

Na prekonanie týchto rozdielov stanovila EÚ systém na uznávanie odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje medzi podmienkami, ktoré platia pre regulované povolania (povolania, pre ktoré sa podľa zákona vyžaduje určitá kvalifikácia) a povolania, ktoré v hostiteľskej krajine nepodliehajú právnej regulácii.

Európska komisia stanovila súbor nástrojov, ktorých cieľom je zabezpečenie lepšej transparentnosti a lepšie uznávanie kvalifikácií tak na akademické, ako aj profesionálne účely:

 • Európsky kvalifikačný rámec (EQF) Hlavným cieľom európskeho kvalifikačného rámca je vytvoriť prepojenie medzi rôznymi vnútroštátnymi systémami kvalifikácie s cieľom zjednodušiť uznávanie diplomov. Jednotlivci a zamestnávatelia tak budú môcť využiť EQF na lepšie pochopenie a porovnanie kvalifikácií získaných v rôznych krajinách.  Jednotlivé krajiny si budú môcť porovnať systémy kvalifikácie s EQF – a od  roku 2012 budú všetky nové kvalifikácie obsahovať odkaz na úroveň EQF.
 • Národné informačné strediská pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARIC) Sieť národných informačných stredísk pre uznávanie dokladov o vzdelaní bola zriadená v roku 1984 na podnet Európskej komisie. NARIC poskytujú poradenstvo o akademickom uznávaní období štúdia v zahraničí. Nachádzajú sa vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. NARIC zohrávajú dôležitú úlohu v procese uznávania kvalifikácií.
 • Európsky systém prenosu kreditov (ECTS) Cieľom tohto systému je uľahčiť uznávanie období štúdia v zahraničí. Umožňuje prenos vzdelávania medzi rôznymi vzdelávacími inštitúciami a ponúka flexibilný spôsob na získanie akademického titulu.
 • Europass Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti profesionálnych zručností. Pozostáva z piatich štandardizovaných dokumentov: životopisu (Curriculum Vitae); jazykového pasu; dodatkov k osvedčeniu; dodatkov k diplomu a dokumentu Europass-mobility. Systém Europass umožňuje jasne a lepšie pochopiť zručnosti a kvalifikácie v rôznych častiach Európy. Národné strediská Europass boli zriadené v každej krajine EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru.
 • Databáza Európskej komisie obsahujúca regulované povolania zahŕňa zoznam regulovaných povolaní v členských štátoch, krajinách EHP a vo Švajčiarsku s možnosťou vyhľadávania a kontaktné miesta a informácie o príslušných orgánoch.


3.3 Druhy zamestnania

Mladistvý pracovník je ten, kto dosiahol vek 16 rokov a nemá zároveň viac ako 18 rokov. Práca mladších ľudí ako 16 rokov je na Malte zakázaná. Najbežnejším druhom pracovného pomeru sú zmluvy na plný úväzok na dobu neurčitú, i keď častými sa stávajú aj dočasné kontrakty na dobu určitú. Podľa štatistík pracovného trhu pribúdajú dočasné zmluvy na vyšších manažérskych postoch ako aj u kvalifikovaných pracovníkov v rámci prác na projektoch.

Zamestnávateľ môže zamestnanca zamestnať na viac dočasných kontraktov za sebou za predpokladu, že poskytne pre takéto konanie hodnoverné vysvetlenie. Podľa prebratých európskych direktív však musí byť dočasný kontrakt po určitom počte rokov (podľa maltských zákonov nie viac ako 4 roky) nahradený pracovnou zmluvou na dobu neurčitú, a teda zamestnanec zamestnaný na trvalý pracovný pomer.

Skúšobná doba má byť dohodnutá na začiatku pracovného vzťahu a trvá maximálne 6 mesiacov, na pozíciách s mimoriadne vysokou zodpovednosťou dokonca až 1 rok. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na kratšej skúšobnej dobe. Počas prvého mesiaca skúšobnej doby môže byť zmluva ukončená ktoroukoľvek stranou bez výpovednej lehoty.

Na Malte narastá počet dočasných pracovníkov najímaných cez špecializované sprostredkovateľské agentúry, predovšetkým na obsadenie miest v nízko kvalifikovaných sektoroch. Tieto agentúry sú navyše oprávnené od svojich klientov vyberať poplatky spojené s nákladmi na dane, prácu, sociálne poistenie či náhradu škody.

Pracovníkom, zamestnaným na čiastočný úväzok a majúcim teda flexibilnú pracovnú dobu, sa týždenný pracovný čas vypočíta na základe priemerného pracovného času rozloženého do obdobia 13 po sebe nasledujúcich týždňov, a začínajúceho 1. januárom každého kalendárneho roka.

3.4 Pracovné zmluvy

Uzatvorenie pracovnej zmluvy
Pracovný vzťah predpokladá uzavretie pracovnej zmluvy mlčky alebo implicitne, ktorou zamestnanec súhlasí s výkonom špecifikovanej práce pre zamestnávateľa výmenou za dohodnutú odmenu; pracovné podmienky majú byť zamestnancovi doručené v písomnej forme najneskôr 8 dní po nástupe do práce.

Pracovná zmluva môže byť na dobu určitú alebo neurčitú, a na plný alebo čiastočný úväzok. Nech už spadáte do ktorejkoľvek z uvedených kategórií, mali by ste sa dôkladne oboznámiť s podmienkami zamestnania, aby ste pochopili Vaše práva i povinnosti. Zamestnávateľ by Vám mal poskytnúť exemplár pracovnej zmluvy alebo dohody v anglickom a/alebo maltskom jazyku.

Frekvencia platieb závisí od druhu zamestnania, spravidla sú zamestnávateľmi hradené prostredníctvom šekov alebo priamo na bankový účet. Pracovný vzťah sa zvyčajne začína predtým dohodnutou skúšobnou dobou, zväčša trvajúcou 6 mesiacov, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú kratšiu. Na vysokokvalifikovaných a manažérskych pozíciách môže trvať i dlhšie.

Počas skúšobnej doby môže byť pracovná zmluva vypovedaná ktoroukoľvek zo strán bez udania dôvodu. Ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa nepretržite dlhšie ako 1 mesiac, výpovedná lehota je v trvaní jedného týždňa. Ak je pracovný pomer zamestnanca ukončený na základe podnikom podmienených dôvodov (prebytku pracovnej sily), má osoba nárok byť do jedného roku na miesto, predtým ňou zastávané, opätovne prijatá, pokiaľ nie je obsadené. Zamestnávateľ pritom pri týchto dôvodoch postupuje v súlade s pravidlom prvý je prepustený ten spolupracovník, ktorý bol prijatý naposledy.

Zmluva na dobu určitú býva ukončená uplynutím v nej dohodnutej doby bez predchádzajúcej výpovednej lehoty. Podľa maltského pracovného práva zamestnanec, ktorý zostal u zamestnávateľa pracovať i po uplynutí pomeru na dobu určitú, má za to, že je následne zamestnaný na dobu neurčitú, pokiaľ s ním do prvých dvanástich pracovných dní od ukončenia predchádzajúceho kontraktu nebola uzavretá nová zmluva.

Zamestnávateľ môže zamestnanca zamestnať na viac dočasných kontraktov za sebou za predpokladu, že poskytne pre takéto konanie hodnoverné vysvetlenie. Ak takéto odôvodnenie neexistuje, zmluva na dobu určitú sa po štyroch rokoch kontinuálneho zamestnania (na základe jedného alebo viac pracovných pomerov) automaticky mení na zmluvu na dobu neurčitú, a teda zamestnanec je zamestnaný na trvalý pracovný pomer.

Je možné, že zamestnávateľ ponúkne niekoľko zmlúv na dobu určitú, niekedy nazývané ako dočasné zmluvy Takéto zmluvy s na Malte stávajú čoraz bežnejšími Najnovšie trendy na pracovnom trhu sú takéto pracovné zmluvy, dokonca aj na vyšších manažérskych funkciách.
Populárnym sa stalo i to, že nových zamestnancov, väčšinou na nekvalifikované pozície zháňa personálna agentúra. V tomto období nastáva veľký rozmach personálnych agentúr, ktoré sprostredkúvajú prácu na nižších pozíciách za odplatu.

Zamestnanec- brigádnik môže mať vo svojom rozvrhu odpracované len obmedzené množstvo hodín týždenne .

Dodatok k pracovnej zmluve
Počas trvania pracovného pomeru môže byť pracovná zmluva doplnená o dodatočné podmienky týkajúce sa stanovenia pracovného času, správania zamestnanca, príplatkov či vnútorných pravidiel.

Aktualizácie a dodatky k zmluvám sa v jednotlivých spoločnostiach líšia. Niektoré podniky doložky nevyužívajú alebo sa priamo v zmluve odvolávajú na klauzulu neexkluzivity, ktorá zamestnávateľovi umožňuje voľnú interpretáciu direktív. Vo verejnom sektore vyplýva pravidelná úprava ustanovení zo zákona. Aktualizácie sa týkajú dohodnutej ochrany zdravia, prevencie úrazov, správania zamestnancov a systémovej organizácie.

Ak sú detaily alebo podmienky zamestnania, vymenované v ustanovení 4 resp. 5 právneho predpisu 431 z roku 2002, zmenené po začatí pracovného vzťahu, je zamestnávateľ povinný o týchto skutočnostiach zamestnanca informovať podpísaným písomným vyhlásením, ktoré mu doručí najneskôr do 8 pracovných dní, odkedy toto vyhlásenie nadobudlo platnosť. V súlade s ustanovením 1 vyššie spomínaného právneho predpisu však zamestnávateľ nie je povinný informovať zamestnanca, ak je zmena pracovných podmienok výsledkom zmeny zákonov, ustanovení alebo tarifných zmlúv platných pre pracovisko.

3.5 Špeciálne kategórie

Mladiství zamestnanci
Na mladých zamestnancov sa vzťahujú zvláštne ustanovenia týkajúce sa pracovného času, ktorý je kratší v porovnaní so zamestnancami nad 18 rokov veku. Nemôžu pracovať viac ako 8 hodín denne, resp. viac ako 40 hodín týždenne (zamestnanci nad 18 rokov pracujú v priemere maximálne 48 hodín/týždeň). Do pracovného času sa zahŕňa aj čas, odpracovaný mladými pracovníkmi za účelom prípravy na povolanie v rámci teoretického alebo s praktickými prvkami kombinovaného vzdelávacieho programu, či (vnútro-)podnikovej praxe.

V prípade, ak je mladistvý zamestnaný u viac ako jedného zamestnávateľa, pracovný čas, resp. pracovné dni sa kumulujú, a nemal(i) by presiahnuť maximálne prípustnú hornú hranicu.
Zamestnávateľ je povinný sa u svojho mladistvého pracovníka informovať, či je zamestnaný ešte u iného zamestnávateľa, príp. aký tam má pracovný čas.

Ak má mladistvý viac ako jeden pracovný vzťah, je jeho povinnosťou oboznámiť zamestnávateľa o pracovnom čase, ktorý vykonáva u iného zamestnávateľa. Zamestnávateľ nesmie svojmu mladému pracovníkovi povoliť výkon práce počas ktoréhokoľvek dňa, kedy tento už vykonával akýkoľvek druh pracovnej činnosti u iného zamestnávateľa a úhrnný pracovný čas by presiahol zákonnú normu dĺžky pracovnej doby stanovenej pre jedného zamestnávateľa. Adolescenti nesmú pracovať v noci, t. j. medzi 22. hodinou večer a 6. hodinou ráno.

Zamestnanci so zdravotným postihnutím
Práva tejto kategórie pracovníkov upravuje Zákon o rovnakých príležitostiach z r. 2000, ktorý zamestnávateľom zakazuje diskriminovať zamestnancov s hendikepom oproti ostatným.
Nezávislá inštitúcia Národný výbor pre osoby s postihnutím bojuje proti diskriminácii hendikepovaných a rovnako im a ich rodinám poskytuje poradenstvo, informácie a podporu.

3.6 Samostatná zárobková činnosť

Povinnosti spojené so začiatkom podnikateľskej činnosti na Malte nie sú veľmi náročné.

Zahŕňajú nasledujúce 4 kroky:

1. Zaregistrujte sa na úrade Jobsplus tým, že zašlete vyplnený formulár Vás ako zamestnávateľa i Vašich zamestnancov. Tlačivá sú k dispozícii na pracovných miestach Jobsplus, ako i na webstránke Jobsplus.
2. Na Oddelení pre vnútroštátne príjmy sa prihláste ako samostatne zárobkovo činná osoba – prostredníctvom ich Centra pre služby zákazníkom alebo ich webstránky.
3. Prihláste sa na Oddelení pre daň z pridanej hodnoty – na ich pracovisku alebo webstránke.
4. Na živnostenskom úrade požiadajte o živnostenský list. Ak v rámci Vašej obchodnej činnosti tiež dovážate alebo vyvážate, budete potrebovať aj importnú, resp. exportnú licenciu.

Navyše budete zrejme potrebovať aj služby miestnych bánk, ktorých pobočky nájdete na Malte alebo na Gozo takmer všade. Užitočnými v tejto sfére činnosti sú aj Planning Authority (Úrad pre plánovanie/urbanistiku, PA) a Malta Enterprise (Agentúra na podporu podnikania, ME).

PA vydáva všetky druhy stavebných a prístupových povolení – osvedčenia o zmene využívania existujúcich podnikov, ako aj povolenia pre úplne nové subjekty. V procese udeľovania povolení sa zohľadňujú rozličné aspekty, ako je napr. počet parkovacích miest či environmentálne zaťaženie.

Pod vládu spadajúca Malta Enterprise je zriadená za účelom podpory zahraničných investícií a podnikateľských aktivít na Malte, a budúcim podnikateľom asistuje pri ich otázkach súvisiacich so založením spoločnosti.

3.7 Platové podmienky

Zamestnancom sa ročná mzda zvyšuje na základe zvyšovanie nákladov na živobytie. Osoby pracujúce za minimálnu mzdu sú oprávnené na dodatočné príplatky. Hodinové, denné, príp. úkolové mzdy sa vyplácajú aspoň dvakrát mesačne, platy minimálne raz mesačne.

Minimálna mesačná mzda na rok 2019 je stanovená vládou vo výške 762 EUR.

Výšku minimálnych odmien v určitých sektoroch určujú platové rady maltskej vlády alebo tarifné zmluvy. Tieto právne záväzné dohody pritom platia rovnako pre maltských ako aj zahraničných pracovníkov. Kolektívne zmluvy môžu v niektorých prípadoch zaručiť špeciálne podmienky alebo privilégiá.

Príplatky sú za prácu počas štátnych sviatkov, nedieľ a za nadčasy, s výnimkou vedúcich/manažérskych pracovníkov. Zamestnancom môžu byť poskytnuté zvláštne náhrady vo forme služobného vozidla, ubytovania, úrazového poistenia či refundácie telefonických výdavkov. Vyššie spomenuté benefity sú však považované za zdaniteľný príjem.

3.8 Pracovná doba

Týždenný pracovný čas v podnikoch a úradoch na Malte má 40 hodín. Maltská legislatíva stanovuje maximálny týždenný pracovný čas pre všetky druhy pracovných oblastí na 48 hodín (t. j. 40 hodín štandardná pracovná doba a 8 hodín nadčasy) vrátane nadčasov, ktoré musia byť vyplatené zvlášť. Zamestnávateľ nemôže zamestnanca nútiť pracovať viac ako 48 hodín, pokiaľ sa o tom vopred nedohodli.

Skutočná dĺžka pracovného času sa v jednotlivých sektoroch líši a upravujú ju kolektívne (tarifné) zmluvy a mzdové rady vlády podľa odvetví.

Organizácia pracovného času
Je prednostným právom zamestnávateľa v rámci príslušných, zákonom stanovených požiadaviek (doby odpočinku, prestávky, dovolenka, víkendové voľno, zákaz práce v noci a v nedeľu). Podľa Zákona 452.87 o úprave pracovného času, ktorý vstúpil do platnosti v apríli 2004, sa na všetky sektory vzťahujú nasledujúce pravidlá:

 • Každý zamestnanec má právo na minimálne 11 za sebou nasledujúcich hodín odpočinku denne v rámci 24 hodín, počas ktorých vykonáva prácu pre zamestnávateľa.
 • Každý zamestnanec má právo na prestávku v čase 15 minút, pokiaľ je pracovný deň dlhší ako 6 hodín.
 • Každý zamestnanec má okrem 11-hodinového denného odpočinku právo na minimálne 24-hodinové neprerušované voľno počas každého 7-dňového obdobia, v rámci ktorého pracoval pre zamestnávateľa.
 • Každý zamestnanec má právo na ročnú platenú dovolenku, minimálne ekvivalentnú 4 týždňom so 4 pracovnými dňami, čomu pri 8-hodinovom pracovnom dni zodpovedá 40-hodinový pracovný týždeň. Takto stanovené minimálne 4-týždňové obdobie ročnej dovolenky nemôže byť nahradené finančným príspevkom.
 • Štandardný pracovný čas zamestnanca pracujúceho v noci by nemal presiahnuť v priemere 8 hodín počas 24 hodín. Zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby nočný pracovník, ktorého pracovná činnosť je špeciálne riziková alebo predstavuje náročnú fyzickú či mentálnu záťaž, nepracoval viac ako 8 hodín v rámci 24 hodín, počas ktorých je nočná práca vykonávaná.

Nadčasy
Nadčas, definovaný ako pracovný čas vykonávaný nad rámec štandardnej pracovnej doby, nesmie presiahnuť maximálny pracovný čas (t. j. priemerne 48 hodín), ktorý stanovuje Zákon o pracovných pomeroch a pracovných vzťahoch. Zamestnanec však môže dobrovoľne vyjadriť súhlas s časovo dlhšou prácou.

3.9 Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská dovolenka, atď.)

Ročná dovolenka
Zamestnanec na plný úväzok so 40-hodinovým pracovným týždňom má v rámci roka nárok na dovolenku v rozsahu 192 hodín, ktoré môže čerpať po dohode so zamestnávateľom.

Na Malte je 14 štátnych sviatkov, resp. dní pracovného pokoja počas kalendárneho roka:

 • 1. január – Nový rok
 • 10. február – Stroskotanie sv. Pavla
 • 19. marec – Sviatok sv. Jozefa
 • 31. marec – Deň slobody
 • Veľký piatok (dátum sa mení)
 • (Veľká noc nie je štátnym sviatkom ani dňom pracovného pokoja)
 • 1. máj – Sviatok práce
 • 7. jún – SetteGiugno (Spomienka na povstanie z r. 1919)
 • 29. jún – Sviatok sv. Petra a Pavla
 • 15. august – Nanebovzatie Panny Márie
 • 8. september – Deň víťazstva (Spomienka na víťazstvo nad Turkami)
 • 21. september – Deň nezávislosti
 • 8. december – Sviatok nepoškvrneného počatia Panny Márie
 • 13. december – Deň Republiky
 • 25. december – Vianoce, Štedrý deň

Pre pracovníkov, ktorých hlavné zamestnanie je na čiastočný úväzok, platí:
1. majú prinajmenšom minimálny nárok na všetky zákonom stanovené sviatky a ročnú dovolenku, ako aj na neprítomnosť počas choroby, narodenia potomka, úmrtia blízkej osoby, svadby či úrazu, ktoré sa aplikujú v rámci uznaných pracovných podmienok alebo na základe zákona.
2. majú v rámci uznaných pracovných podmienok nárok na všetky zákonné a iné príjmové príplatky ako zamestnanci na plný úväzok, pokiaľ u tohto zamestnávateľa vykonávajú podobné úlohy.

Materská dovolenka
Pre budúce mamičky trvá neprerušovane 14 týždňov (od roku 2013, môže byt predĺžená na 18 týždňov) a zamestnávateľa by o nej mali informovať minimálne 4 týždne pred tým, ako chcú na ňu nastúpiť.

Nárok na materskú si možno uplatniť:

a) bezprostredne 6 týždňov po pôrode – je povinná,
b) 4 týždne pred stanoveným termínom pôrodu, pokiaľ dohoda so zamestnávateľom nestanovuje inak,
c) ak ide o zvyšnú časť nároku, tehotná si ju môže uplatniť podľa svojich požiadaviek, t. j. v celku alebo po častiach, a to pred alebo po vyššie uvedených obdobiach.

Platí, že ak túto zvyšnú časť materskej žena nevyčerpá pred pôrodom, má na ňu nárok po pôrode. Zamestnankyňa má počas 14. týždňovej materskej dovolenky nárok na plnú náhradu mzdy.

Rodičovská dovolenka
Na neplatenú rodičovskú dovolenku majú nárok zamestnanci oboch pohlaví z dôvodu narodenia, adopcie či poručníctva dieťaťa za účelom jeho starostlivosti počas obdobia 4 mesiacov. Nárok (aj jeho zvyšnú časť) si možno uplatniť do 8. roku veku dieťaťa bez ohľadu na to, či ste zmenili zamestnávateľa alebo pracovný pomer. Zamestnanci v súkromnom sektore majú nárok nanajvýš na 4 mesiace neplatenej RD, štátni úradníci maximálne na 1 rok a 1 dieťa a raz je možné uplatniť si ju aj na 5 rokov. RD môže byť rozdelená medzi oboch rodičov.

Nemocenské
Zamestnanci musia o svojom ochorení informovať zamestnávateľa čo najskôr. Vyžaduje sa predloženie lekárskeho posudku. Podľa maltskej legislatívy a relevantných kolektívnych (tarifných) dohôd majú zamestnanci počas choroby nárok na náhradu mzdy. Po jeho uplynutí ju už nie je povinný vyplácať zamestnávateľ, ale Úrad sociálneho zabezpečenia.

Iná dovolenka
Zamestnávateľ má zo zákona povinnosť udeliť každému zamestnancovi počas roka celkovo maximálne 12 hodín plateného voľna pre naliehavé rodinné záležitosti. Úhrnný počet týchto hodín, ktoré zamestnanec vyčerpal, sa mu odráta z ročnej dovolenky.

Zamestnávateľ má právo pre každý špecifický prípad stanoviť maximálny počet hodín uvoľnenia zo zamestnania. Minimálne by malo ísť o 1 hodinu, pokiaľ dohoda so zamestnancom nestanovuje inak. Zamestnávateľ má tiež právo požadovať dôkaz preukazujúci oprávnenosť zamestnancovej žiadosti o uvoľnenie z nevyhnutných rodinných dôvodov.
Zamestnanci na čiastočný úväzok majú proporcionálny nárok na uvoľnenie z práce z dôvodu naliehavej rodinnej situácie.

3.10 Ukončenie pracovného pomeru

Pracovný vzťah môže byť ukončený za predpokladu, že zamestnávateľ túto skutočnosť racionálne odôvodní. Môže sa týkať individuálneho zamestnanca, alebo, pokiaľ sa jedná o finančné, príp. prevádzkové ťažkosti podniku, aj kolektívu pracovníkov. Patrí sem aj pokles vyťaženosti podniku z dôvodu spomalenia rastu ekonomiky, produkciu podmieňujúce príčiny.

Zamestnávateľ musí zamestnanca včas informovať o ukončení pracovného pomeru, t. z. dodržať výpovednú lehotu, ktorá závisí od dĺžky pomeru, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Zamestnanec môže pracovnú zmluvu ukončiť kedykoľvek. Za predpokladu, že nie je dohodnuté inak, výpovedná lehota sa stanovuje tiež na základe dĺžky pracovného vzťahu – od 7 dní po 12 týždňov.

Na Malte sú obvyklé nižšie uvedené výpovedné lehoty:

•         1 týždeň pri pracovnom pomere dlhšom ako 1 mesiac, ale kratšom ako 6 mesiacov,

•         2 týždne pri pracovnom pomere dlhšom ako 6 mesiacov, ale kratšom ako 2 roky,

•         4 týždne pri pracovnom pomere dlhšom ako 2 roky, ale kratšom ako 4 roky,

•         8 týždňov pri pracovnom pomere dlhšom ako 4 roky, ale kratšom ako 7 rokov,

•         + ďalší týždeň za každý ďalší rok pracovného vzťahu dlhšieho ako 7 rokov, maximálne však 12 týždňov.

V technických a administratívnych odboroch, ako aj pri výkonných, resp. manažérskych pozíciách, si zamestnávatelia so zamestnancami môžu dohodnúť aj dlhšie výpovedné lehoty.
Výpovedná lehota začína plynúť od pracovného dňa nasledujúceho po dni, kedy bola daná.
Zamestnanci, ktorí majú pocit, že boli neoprávnene prepustení alebo diskriminovaní, by sa mali obrátiť na Oddelenie pre pracovné pomery a pracovné vzťahy, odborovú organizáciu ich spoločnosti a/alebo požiadať o právnu radu za účelom predloženia svojho prípadu pracovnému tribunálu.

Zamestnanci majú pri ukončení pracovného pomeru právo požiadať o referenciu, v ktorej bude uvedená dĺžka pomeru, ako aj druh vykonávanej práce.

3.11 Zastupovanie pracovníkov

Všetci zamestnanci, robotníci i praktikanti majú právo byť v práci zastupovaní odbormi, ktorých kompetencie, práva i povinnosti upravuje Zákon o pracovných pomeroch a pracovných vzťahoch. Zamestnanci, ktorí majú na pracovisku problémy, by mali kontaktovať a o podporu žiadať odborovú organizáciu príslušnú pre ich odvetvie. Na riešenie špeciálnych prípadov, ako sú hendikepovaní a rodová rovnosť, vznikol samostatný reprezentatívny orgán.

Zamestnanecké i zamestnávateľské organizácie nie sú z právneho hľadiska právnickými osobami, ale občianskymi združeniami, oprávnenými na uzatváranie zmlúv. Dve najväčšie maltské odborové organizácie sú GeneralWorkers’ Union a UnionHaddiemaMaghqudin. Zoznam všetkých registrovaných reprezentatívnych združení zamestnancov i zamestnávateľov môžete získať na: Registrar of Trade Unions, 120 Melita Street, Valletta, Malta.

3.12 Pracovné spory – štrajky

Riešenie sporov
Základným zákonom pre reguláciu pracovných vzťahov je Zákon o pracovných pomeroch a pracovných vzťahoch z r. 2002, ktorý sa zaoberá individuálnymi ako aj kolektívnymi zmluvami, a predpisuje mechanizmy na dobrovoľné i nariadené urovnanie konfliktov na pracovisku.

Kompetentným pre implementáciu právnych predpisov o pracovných sporoch je Employment Relations’ Board(Výbor pre pracovné vzťahy), ktorý je konzultatívnym orgánom vlády pre problematiku pracovnej legislatívy či stanovenie minimálnych štandardov pre pracovné podmienky na národnej úrovni.

Spomínaný zákon stanovuje dobrovoľné spôsoby riešenia pracovných sporov na základe sprostredkovania a (mimosúdneho) urovnania, či urovnanie prostredníctvom Pracovného tribunálu. Účastníkom procesu musí byť minimálne 5-členný zmierovací výbor. Dohodou sa končia viac ako 2/3 všetkých prípadov. Zvyšné prípady sa postupujú Pracovnému súdu, zriadenému v rámci tohto zákona za účelom vyriešenia sporov na pracovisku súdnou cestou. Jeho rozhodnutia sú záväzné a v minimálne stanovenej lehote 12 mesiacov nemožno proti nim podať odvolanie, resp. opravný prostriedok.

Štrajky
Pracovné zákonodarstvo explicitne uznáva prípustnosť štrajkov a výluk ako vyjadrenie slobody združovania, hoci v určitých sektoroch môžu byť štrajky zo zákona zakázané. Štrajk a pozastavenie prevádzky je prípustné, ak sa týka pracovných vzťahov a neexistujú obmedzujúce záväzky, ako je napr. zachovanie pokojných pracovných vzťahov. Zamestnávatelia nie sú počas trvania štrajku povinní zamestnancom vyplácať mzdy.

3.13 Odborná príprava

Odborné vzdelávanie a príprava zahŕňa praktické činnosti a kurzy súvisiace so špecifickým zamestnaním alebo povolaním a jeho cieľom je príprava účastníkov vzdelávania na budúcu kariéru. Odborná príprava znamená pre mnohých nevyhnutnú cestu k dosiahnutiu profesionálneho uznania a k zlepšeniu vyhliadok na získanie dobrého pracovného miesta.

Iniciatívy EÚ na podporu v oblasti odbornej prípravy
Na podporu prístupu založenom na spolupráci k rozvoju systému odbornej prípravy v Európe využíva EÚ rôzne nástroje a iniciatívy, mnohé z nich tvoria súčasť programu celoživotného vzdelávania.

Celoživotné vzdelávanie je proces, ktorý zahŕňa všetky formy vzdelávania a trvá od predškolského veku až po obdobie po odchode do dôchodku. Jeho úlohou je umožniť ľuďom rozvíjať a udržiavať kľúčové kompetencie počas celého života, ako aj posilniť ich mobilitu medzi jednotlivými zamestnaniami, regiónmi a krajinami.

Možnosti financovania zahŕňajú množstvo aktivít vrátane výmenných pobytov, študijných stáží a vytvárania sietí. K dispozícii je množstvo rôznych projektov pre študentov, ich školiteľov a učiteľov.

Kľúčové čiastkové programy:

•       Erasmus. Erasmus je považovaný za vlajkovú loď EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Každoročne program Erasmus umožňuje približne 200 000 študentom študovať a pracovať v zahraničí. Okrem toho sa v rámci neho financuje spolupráca medzi európskymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania.

•       Leonardo da Vinci. Okrem pomoci jednotlivcom pri získavaní nových zručností sa tento program zameriava aj na pomoc organizáciám z oblasti odborného vzdelávania a prípravy pri spolupráci s partnermi z EÚ, vďaka ktorej si môžu vymieňať najlepšie postupy. V rámci programu Leonardo da Vinci sa financuje množstvo rôznych praktických projektov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, v rámci ktorých umožňuje jednotlivcom odbornú prípravu v zahraničí prostredníctvom rozsiahlych iniciatív, ktoré posilňujú spoluprácu a vytváranie sietí po celej Európe.

•       Grundtvig. Program Grundtvig sa zameriava na podporu potrieb v oblasti vyučovania a vzdelávania pre tých, ktorí navštevujú kurzy pre vzdelávanie dospelých. Program sa zameriava na formálne, neformálne a informálne vzdelávanie.

Organizácie EÚ na podporu odborného vzdelávania
Na zlepšenie spolupráce a výmeny najlepších postupov zriadila EÚ tieto dve agentúry:

•       Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), ktoré bolo založené v roku 1975 na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. Sídli v gréckom Solúne a vykonáva výskum a analýzy týkajúce sa odbornej prípravy a šíri svoje odborné znalosti medzi európskych partnerov, ako sú univerzity, výskumné inštitúcie a vzdelávacie zariadenia.

•       Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) bola založená v roku 1995 a úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jej poslaním je podporovať partnerské krajiny mimo EÚ v modernizácii a rozvoji ich systémov odborného vzdelávania.

4. ŽIVOTNÉ PODMIENKY

4.1 Prehľad životných podmienok v Európe

Kvalita života – hlavná priorita programu sociálnej politiky EÚ
Priaznivé životné podmienky závisia od viacerých faktorov, ako je kvalitná zdravotná starostlivosť, možnosti vzdelávania a odbornej prípravy, kvalitná dopravná infraštruktúra a množstvo iných faktorov, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život a prácu občanov. Cieľom EÚ je zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch a zohľadňovať výzvy, ktorým čelí súčasná Európa, akými sú sociálne vylúčenie a starnutie populácie.

Zamestnanosť v Európe
Kľúčovou prioritou EÚ je zlepšovanie pracovných príležitostí v Európe. EÚ a členské štáty prijali európsku stratégiu zamestnanosti, ktorej cieľom je vytvorenie väčšieho počtu a lepších pracovných miest, boj s nezamestnanosťou a zvýšenie mobility. Európska stratégia zamestnanosti poskytuje rámec pre koordináciu politík zamestnanosti jednotlivých členských štátov a výmenu informácií.

Zlepšovanie perspektívy každého Európana v oblasti zamestnania je takisto ústredným bodom desaťročnej stratégie EÚ pre hospodársky rast – Európa 2020, ktorá má počas nasledujúceho desaťročia zabezpečiť hospodársky rast. Základným cieľom je do konca desaťročia zaistiť 75% mieru zamestnanosti občanov EÚ vo veku 20 – 64 rokov.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii
Zdravie a dostupnosť vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti sú dôležitými prioritami všetkých Európanov. Väčšina občanov očakáva rýchly a jednoduchý prístup k zdravotnej starostlivosti aj pri cestovaní v rámci EÚ.

Politiky EÚ v oblasti zdravia reagujú na tieto potreby. Európska komisia vytvorila koordinovaný prístup k politike v oblasti zdravia a zaviedla do praxe sériu iniciatív, ktoré dopĺňajú aktivity vnútroštátnych verejných orgánov. Spoločné postupy a ciele EÚ sú zakotvené v programoch a stratégiách EÚ v oblasti zdravia.

Program verejného zdravia EÚ na roky 2008 až 2013 má tri základné ciele:
• zlepšiť ochranu zdravia občanov;
• podporovať zdravie a zmierňovať nerovnosti v oblasti zdravia;
• získavať a šíriť informácie a poznatky o zdraví.

Vzdelávanie a odborná príprava v EÚ
Členské štáty majú na starosti vlastné systémy vzdelávania a odbornej prípravy. EÚ však pridáva hodnotu koordinovaním aktivít, ktoré môžu pomôcť naplneniu spoločných cieľov a poskytnúť občanom EÚ väčšie možnosti na celoživotné vzdelávanie a odbornú prípravu.

Na účely realizácie tohto cieľa spolupracuje EÚ s vnútroštátnymi orgánmi a zúčastnenými stranami v oblasti vzdelávania v záujme zlepšovania politík a výmeny najlepších postupov. Okrem toho EÚ riadi celý rad programov financovania v oblasti vzdelávania odbornej prípravy.

Schengenský priestor
Schengenský priestor vznikol v marci 1995. Zrušil hraničné kontroly v rámci územia signatárskych štátov a vytvoril jednotnú vonkajšiu hranicu, na ktorej musia prebiehať kontroly podľa spoločných pravidiel.

Do roku 2012 podpísalo Schengenskú dohodu 25 európskych krajín. Z nich 22 patrí k členským štátom EÚ: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.
Okrem nich patria do schengenského priestoru aj Island, Nórsko a Švajčiarsko. Do schengenského priestoru nepatrí Spojené kráľovstvo a Írsko.

Doprava v EÚ
Dopravná politika EÚ sa sústreďuje na odstránenie prekážok medzi členskými štátmi, čo umožňuje rýchlejší a lacnejších pohyb občanov a tovarov cez hranice. Cieľom je poskytnúť čisté, bezpečné a efektívne cestovanie v rámci Európy a zároveň posilniť vnútorný trh pre voľný pohyb tovarov a osôb. EÚ je tiež zástancom práv cestujúcich.

Letecká doprava a práva cestujúcich
Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave znamenalo pre cestujúcich zníženie cestovných nákladov a väčší výber prepravcov a služieb. EÚ vytvorila aj súbor práv na spravodlivé zaobchádzanie s cestujúcimi.

V prípade problémov s letmi, ktoré odchádzajú z krajiny EÚ alebo prichádzajú do krajiny EÚ, a sú realizované prepravcom zaregistrovaným v EÚ (alebo na Islande, v Nórsku alebo vo Švajčiarsku) cestujúci disponujú súborom práv stanovených EÚ a môžu mať nárok na náhradu výdavkov alebo odškodnenie.

V prípade odoprenia nástupu do lietadla, veľkého meškania letu (viac ako 5 hodín), zrušenia letu alebo nadmerných rezervácií má cestujúci právo na výber medzi presmerovaním do miesta konečného určenia a vrátením sumy letenky. V prípade výberu vrátenia sumy letenky sa cestujúci vzdáva práva na ďalšie cestovanie, pomoc alebo presmerovanie zabezpečené leteckou spoločnosťou.

Letecká spoločnosť je povinná vždy informovať cestujúcich o ich právach a o dôvode odoprenia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo veľkého meškania (viac ako 2 hodiny). V závislosti od vzdialenosti a dĺžky meškania má cestujúci nárok na občerstvenie, stravu, komunikáciu (napr. bezplatný telefonický hovor) a ubytovanie cez noc.

V závislosti od dĺžky letu má cestujúci v prípade odoprenia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo v prípade príletu do miesta konečného určenia s meškaním viac ako 3 hodiny nárok na náhradu vo výške od 250 do 600 EUR.

Železničná doprava a práva cestujúcich
V prípade meškania alebo zrušenia vášho vlakového spojenia môže vzniknúť cestujúcim nárok na náhradu a majú právo na primerané informácie o meškaní.

V prípade ohlásenia meškania trvajúceho viac ako 1 hodinu (v porovnaní s časom uvedeným na cestovnom lístku) môžu cestujúci:
• zrušiť cestu a požiadať o okamžitú náhradu plnej ceny lístka (alebo časti cesty, ktorá nebola uskutočnená). O náhradu časti cesty, ktorá už bola uskutočnená, môžu cestujúci požiadať, ak v dôsledku meškania cesta nespĺňa účel;
• požiadať železničnú spoločnosť o presmerovanie do miesta konečného určenia čo najskôr alebo v neskoršom termíne podľa výberu cestujúceho;
• napriek meškaniu pokračovať v ceste podľa pôvodného plánu.

Ak sa rozhodnete pokračovať v ceste, máte nárok na náhradu. Ak meškanie trvá 1 až 2 hodiny, máte nárok na náhradu vo výške 25 % z ceny lístka. Ak meškanie trvá viac ako 2 hodiny, máte nárok náhradu na 50 % z ceny lístka. Náhrada musí byť vyplatená do jedného mesiaca od predloženia žiadosti.

4.2 Politický, administratívny a právny systém

Malta je nezávislá demokratická republika. Ústava z r. 1974 zakotvuje právomoci prezidenta, ktorý je hlavou krajiny, i keď vo väčšine situácií koná na radu premiéra, ktorý má výkonnú moc. Prezident vyberá na post predsedu vlády osobnosť, ktorá má najväčšie predpoklady udržať si podporu väčšiny členov Snemovne reprezentantov.

Funkcie a právomoci parlamentu, vrátane zákonodarných, definuje Ústava. Súčasťou parlamentu je prezident Malty a Snemovňa reprezentantov, ktorá má 65 poslancov, hoci toto číslo môžu zmeniť ústavné ustanovenia o rozdelení mandátov po všeobecných voľbách. Parlamentné voľby sa konajú každých 5 rokov a právo voliť majú občania Malty starší ako 18 rokov. Tri najznámejšie politické strany sú Nacionalistická strana (PartitNazzjonalista), Strana práce (PartitLaburista) a Demokratická alternatíva (AlternattivaDemokratika).

Ústava zároveň stanovuje štruktúru a právomoci súdov, a vymenúva ľudské práva a základné občianske slobody. V súdnom systéme je zjavne badateľný vplyv rímskeho práva a Napoleonského kódexu, obzvlášť v občianskom práve. Od začiatku minulého storočia značne ovplyvnilo niektoré oblasti trestného práva procesného aj anglické právo. V maltskom trestnom práve platí dlhodobo princíp prezumpcie (domnienky) neviny, t. j. obžalovaný je až do dokázania viny považovaný za nevinného. Oba súdne systémy tiež poznajú inštitút poroty. Podobnosť s civilným právom je v oblasti verejného práva, pokiaľ ide o tematiku obchodného loďstva.

Súdny systém Malty má 2 základné úrovne, tvorené Súdom prvej inštancie, ktorému presedá sudca alebo úradník so súdnou právomocou, a Odvolacím súdom. Ak odvolanie smeruje zo súdu, ktorému predsedá sudca, je odvolací súd zložený z 3 sudcov, ak zo súdu, ktorému predsedal úradník so súdnou právomocou, potom je odvolací súd tvorený jedným sudcom. Okrem toho existujú ďalšie tribunály s rozličnými kompetenčnými oblasťami. Takmer všetky umožňujú podávanie opravných prostriedkov k právnym otázkam.

Ústavný súd bol, ako odvolacia inštancia pre otázky týkajúce sa ústavy, zriadený v r. 1964, t. j. po tom, ako Malta získala nezávislosť. V roku 1987 Malta do svojho právneho poriadku prevzala Dohovor o ľudských právach, na základe čoho jej občania získali právo prístupu na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, zložený zo sudcov z členských krajín Rady Európy, a teda aj Malty.

Uchádzač o miesto úradníka so súdnou právomocou musí mať splnenú podmienku absolvovania minimálne 7-ročnej advokátskej praxe, aby ním mohol byť menovaný, resp. 12-ročnej, pokiaľ má záujem o miesto sudcu. Sudcovia a úradníci so súdnou právomocou sú menovaní hlavou štátu a podľa ústavy sú nezávislí od exekutívy. Sudcu ako aj úradníka so súdnou právomocou môže úradu zbaviť len prezident za predpokladu predchádzajúceho schválenia návrhu Snemovne reprezentantov dvomi tretinami poslancov. Dôvodom pre takýto návrh môže byť preukázaná neschopnosť výkonu funkcie či prejavené nevhodné správanie.
Deľba moci nie je taká striktná ako v americkom alebo francúzskom systéme, a skôr sa zakladá na Británii podobnému vzoru „systém vzájomných bŕzd a rovnováhy moci”. Preto sú súdy pri výkone svojich povinností od výkonnej moci nezávislé.

4.3 Príjmy a dane

Daň z pridanej hodnoty (DPH)
Všeobecná sadzba DPH pre väčšinu tovarov a služieb je vo výške 18%. DPH daňovníci, ktorí na Malte vykonávajú obchodnú činnosť v rámci Spoločenstva, musia Oddeleniu pre DPH každé 3 mesiace odovzdať súhrnný výkaz s rozpisom všetkých dodávok oslobodených od DPH uskutočnených za predchádzajúci štvrťrok. Tento zoznam musí obsahovať identifikačné čísla DPH zákazníkov z iných členských štátov ako aj celkovú hodnotu dodávok v rámci Spoločenstva pre každého z týchto klientov. Za nesplnenie si povinnosti predloženia tohto súhrnného výkazu včas, sa za každý oneskorený mesiac vyrubuje peňažná pokuta.

Údaje získané zo spomínaných výkazov každého členského štátu EÚ sa na kontrolné účely postupujú Systému výmeny informácií o DPH. Daňovníkmi sú všetky osoby, ktoré vykonávajú ekonomickú aktivitu, odhliadnuc od jej účelu či výsledku. Patria sem aj od daní oslobodené osoby ako sú lekári, či poisťovne, ako aj osoby s činnosťou neprekračujúcou stanovený prahový limit pre malé podniky (hoci nemajú povinnosť platiť a odvádzať DPH).

Daň z príjmu
Pre fyzické osoby je v rozmedzí 0-35%. Znížené sadzby platia pre nízkopríjmové skupiny. Zdaňovanie príjmov fyzických osôb sa odvíja od ich príslušnosti k jednotlivým platovým triedam. Principiálne platí, že čím vyšší je príjem, tým vyššia je aj daňová sadzba. Daň z príjmu spoločností je vo výške 35%, pre subjekty s nízkymi ziskami platia znížené sadzby alebo úplné oslobodenie.

Daň z príjmu musia odvádzať všetci obyvatelia Malty, bez ohľadu na to, či majú príjem zo závislej alebo samostatnej zárobkovej činnosti. Rezidenti (t. j. osoby, ktoré sa na Malte zdržiavajú spravidla viac ako 183 dní), zdaňujú svoje príjmy dosiahnuté ako na Malte, tak i v zahraničí. Zahraničný rezident pracujúci na Malte platí daň iba z príjmu získaného na Malte.

Zamestnávateľ má zo zákona povinnosť zdaňovať príjem. Existujú odpočítateľné položky zo zdaniteľného príjmu. Rezidenti sa môžu rozhodnúť pre zrážkovú daň pri zdroji vo výške 15% pre bankové vklady a výnosy z cenných papierov a akcií. Za dividendy, vyplácané registrovanými maltskými spoločnosťami svojim akcionárom, bude podielnikom poskytnutý daňový dobropis ekvivalentný dani zo zisku, na základe ktorého je dividenda rozdelená.

Osoby, ktoré nie sú obyvateľmi Malty

Všeobecne platí, že osoba, ktorá je na Malte zamestnaná, ale nemá tu svoje bydlisko, a ktorá sa tu zdržiava menej ako 183 dní, platí dane na základe nerezidentských sadzieb (viď príslušné sadzby nižšie). Avšak, ak osoba, dokáže Komisárovi pre príjmy, že jeho pracovná zmluva sa vzťahuje na obdobie dlhšie ako 6 mesiacov v období 12tich mesiacov, môže byť zdanená bežnými sadzbami (sadzby rezidentov – viď tabuľka vyšie). To platí aj vtedy, ak počas príslušného roka, bola doba zamestnania menej ako 183 dní.

Osoby, pochádzajúce z EÚ/EHP, ktoré sú na Malte zamestnané, ale nemajú tu svoje bydlisko, a ktoré získajú viac ako 90% svojho príjmu na Malte, spĺňajú podmienky pre daňové sadzby rezidentov v súlade s ustanovením článku 56 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov. Avšak, ak osoba, ktorá je na Malte zamestnaná a nemá tu svoje bydlisko a ktorá je štátnym príslušníkom krajiny EÚ alebo EHP nezíska 90% svojho príjmu z Malty, može byť zdanená podľa výhodnejšieho výpočtu dane v súlade s článkom 56 ods. 1 písm. c) bodom iv).

Sadzba dane pre osoby, ktoré nemajú bydlisko na Malte

Za každé euro pre prvých 700 EUR……….0 cent (0%)
Za každé euro pre ďalších 2400 EUR……..20 centov (20%)
Za každé euro pre ďalších 4700 EUR……..30 centov (30%)
Za každé zvyšné euro……………………….35 centov (35%)

Príjmy a životné náklady

Zdrojom osobných príjmov na Malte je predovšetkým zamestnanie na plný alebo skrátený pracovný úväzok či samostatná zárobková činnosť v malých podnikoch. K príjmom sa zaraďujú platy, dôchodky, príspevky na dovolenku, podpora v nezamestnanosti, príspevok na vzdelávanie, ap.

Medzi kapitálové príjmy patria príjmy z hnuteľného a nehnuteľného majetku (vrátane hodnoty nájmu majiteľom obývanej bytovej jednotky), dividendy, výnosy z úrokov a niektoré kapitálové zisky, ktoré sú zdaňované ako bežný príjem.

Bonusy

Marec :            121,16 €
Jún :                135,10 €
September :     121,16 €
December :     135,10 €

Vláda každoročne zvyšuje mzdy všetkým zamestnancom na plný úväzok, pričom príplatky sa im vyplácajú 4x v roku nasledovne:

4.4 Životné náklady

Životné náklady na Malte boli z dlhodobého hľadiska nižšie v porovnaní s väčšinou krajín strednej Európy. Dochádza však k výraznému nárastu cien ubytovania, poistenia i tovarov základnej potreby. Životná úroveň na Malte je vysoká, porovnateľná s rozvinutými ekonomikami kontinentálnej Európy aj pokiaľ ide o strednú dĺžku života pri narodení či mieru detskej úmrtnosti. Na vysokej úrovni je tiež systém vzdelávania i zdravotníckych zariadení, ktoré sú dostupné pre všetkých. Časopis International Living zaradil Maltu v r. 2011 podľa Indexu kvality života do prvej dvadsiatky krajín najmä vďaka obzvlášť pozitívnym hodnoteniam v oblasti životných nákladov, životného prostredia, slobody, zdravia, bezpečnosti a klímy. Dostala sa na 2. Miesto za Spojenými štátmi a predbehla krajiny ako sú Francúzsko, Rakúsko, Belgicko a Nemecko. Ročné životné náklady Vás na Malte budú stáť podstatne menej oproti väčšine rozvinutých európskych štátov. Malta je vo všeobecnosti mimoriadne bezpečná krajina – deti sa môžu vonku hrať s pocitom maximálnej bezpečnosti, za bezpečné sa považujú i prechádzky či jazdy v nočných hodinách. Najvyšší možný rating získala Malta v časti prieskumu hodnotiacej podnebie.

Ceny niektorých potravín a výrobkov:

REŠTAURÁCIE (v priemere)
Menu v nie drahej reštaurácii – 12€
Menu pre dvoch, stredne drahá reštaurácia, tri chody – 50,00€
Kombinované jedlo – MC Donald´s alebo podobne – 8€
Tuzemské pivo (0,5 l čapované) – 2,50€
Dovezené pivo (0,33 l fľaša) – 2,66€
Capuccino – 1,87€
CocaCola/Pepsi (0,33 l fľaša) – 1,57€
Voda (0,33 l fľaša) – 1,03€

SUPERMARKETY (v priemere)
Mlieko 1l – 0,88€
Peceň čerstvého bieleho chleba (500g) – 0,98€
Vajcia (12kusov) – 2,23€
Čerstvý syr (1kg) – 7,95€
Kuracie prsia bez kostí a kože (1kg) – 6,61€
Jablká (1kg) – 2,26€
Pomaranče (1kg) – 2,16€
Zemiaky (1kg) – 1,21€
Hlávkový šalát (1 hlávka) – 1,27€
Voda (1,5 l fľaša) – 0,71€
Fľaša vína (stredná trieda) – 5€
Tuzemské pivo (0,5 l fľaša) – 1,29€
Dovezené pivo (0,33 l fľaša) – 1,80€

4.5 Ubytovanie

Prenájom
Ubytovanie na prenájom je väčšinou v súkromnom vlastníctve. Ponuky na prenájom nájdete v tlači, na internete alebo navštívte realitného makléra. Internetové služby sú na vzostupe. Najväčšie realitné kancelárie majú sekciu o prenájme na ich stránkach. Poplatky agentúram, ktoré sa platia len raz, sú vo výške polovice mesačného nájmu plus DPH.
Keď si nájdete nehnuteľnosť na prenájom, je potrebné podpísať nájomnú zmluvu na ochranu Vašich záujmov i záujmov prenajímateľa. Zmluva stanovuje podmienky pre platbu nájmu a poplatkov, dátum začiatku nájmu, dobu nájmu, služieb poskytovaných prenajímateľom (údržba, upratovanie), podmienky ukončenia zmluvy. Zmluvy sú vo väčšine prípadov na minimálne 6 mesiacov.
Vo väčšine prípadov žiada prenajímateľ zálohu vopred (zvyčajne vo výške mesačného nájmu). Nájom sa tiež platí vopred.

Ceny nájomného (za mesiac, bez režijných nákladov)

–           Trojizbový byt v oblasti Sliema, St. Julian’s, Kappara, Swieqi: 1135,16€ mesačne.

Kúpa
Kvôli kúpe nehnuteľnosti kontaktujte realitného makléra alebo si zadajte inzerát do miestnych novín alebo na internet. Či už kupujete nehnuteľnosť od makléra alebo priamo od vlastníka, môžete skúsiť vyjednávať lepšiu cenu.
Keď už ste sa rozhodli pre konkrétnu nehnuteľnosť a súhlasili s cenou, je potrebné požiadať o niekoľko povolení, je dobré mať predbežnú zmluvu známu ako Konvenju spísanú verejným notárom. Poplatok je 1% z 5% dane, zvyšok sa platí po podpísaní konečnej zmluvy.
Budete tiež platiť zálohu, ktorá je zvyčajne 10% konečnej ceny nehnuteľnosti. V nasledujúcich týždňoch notár uskutoční prieskum, aby potvrdil, že predajca je skutočným vlastníkom nehnuteľnosti a že na ňu nie sú uvalené žiadne hypotéky, záložné páva či záruky. Zatiaľ si vybavte úver v banke a potrebné povolenia a formuláre.
Keď je všetko pripravené, určí sa dátum podpisu zmluvy, ktorá sa podpisuje pred notárom. Pri podpise zmluvy zaplatíte cenu nehnuteľnosti predajcovi, zvyšok dane komisárovi daňového úradu a poplatok za vyhotovenie zmluvy a prieskum verejnému notárovi.
Do 15 dní (ako ustanovuje zákon) od dátumu prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti musí notár registrovať nehnuteľnosť do Katastra nehnuteľností.

Hypotekárny úver na kúpu nehnuteľnosti možno získať od bánk a je možné ho splatiť od 15 do 40 rokov. Pre osoby z krajín EÚ/EHP (vrátane Malťanov), ktoré žili mimo Malty dlhšie ako 5 rokov je potrebné povolenie na kúpu nehnuteľnosti.

Ceny kúpy a prenájmu nehnuteľností sú na vzostupe, o ich aktuálnej výške sa informujte pred Vaším príchodom na Maltu.

4.6 Zdravotníctvo

Malta má vysokú úroveň zdravotnej starostlivosti. K dispozícii sú moderné medicínske zariadenia v regionálnych zdravotníckych centrách a troch všeobecných nemocniciach, ako aj špecializované a súkromné kliniky.

Osoby, u ktorých je väčší predpoklad, že budú na Malte potrebovať zdravotnú starostlivosť, resp. lieky, ktoré už predtým užívali, by si mali so sebou vziať svoj lekársky záznam. Ak budete využívať služby súkromných poskytovateľov, odporúča sa pripoistiť.

Na Malte sa všetkým obyvateľom poskytuje bezplatná zdravotná starostlivosť, ktorú dotujú daňové príjmy. Jedná sa o preventívne, vyšetrovacie, liečebné i rehabilitačné služby u štátnych poskytovateľov. Osoby s nízkymi príjmami, ktorým po preskúmaní ich finančnej situácie Ministerstvom pre sociálne zabezpečenie vznikne nárok na príspevok od štátu, dostanú preukaz, vďaka ktorému už nebudú musieť doplácať za lieky. Naviac pacienti, trpiaci chronickým ochorením, zahrnutým na špeciálnu listinu (napr. reumatoidnou artritídou), majú bez ohľadu na ich príjmovú situáciu nárok na bezplatnú starostlivosť v súvislosti s ich chorobou.

Základná zdravotná starostlivosť
Štát ju zabezpečuje hlavne prostredníctvom zdravotníckych centier poskytujúcich široké spektrum služieb v oblasti prevencie, liečby i rehabilitácie. Najčastejšie ich vykonávajú praktickí lekári a ošetrovatelia, ale patria sem aj zariadenia prenatálnej a postnatálnej starostlivosti, dojčenské a pediatrické poradne, ako aj gynekologické, diabetologické, oftalmologické, psychiatrické či fyzioterapeutické ambulancie, či poradne zaoberajúce sa logopédiou a jazykovou patológiou. Na miestnej úrovni poskytuje Malta MemorialDistrictNursingAssociation (MMDNA) ošetrovateľské služby pre chorých, resp. pri pôrodoch,
na zmluvnom základe. Popri štátnom systéme fungujú na tejto úrovni rovnako aj súkromní poskytovatelia, ktorých služby využíva čoraz viac obyvateľov.

Sekundárna a terciárna starostlivosť
V prevažnej miere ju poskytujú verejné nemocnice. Najvýznamnejšia a najmodernejšia z nich – Fakultná nemocnica Mater Dei s približne 825 lôžkami, bola otvorená v júli 2007 a zabezpečuje mnohé služby na týchto úrovniach zdravotnej starostlivosti, bez výnimky aj transplantácie či by-passové operácie srdca. Momentálne sa stavia onkologická časť, na základoch nemocnice Mater Dei. Priemerná dĺžka pobytu je 6 dní, na oddelení všeobecnej chirurgii 5 dní.

Nemocnica Mount Carmel v Attard je nemocnica pre mentálne postihnutých, ponúka rehabilitačné služby ambulantnú starostlivosť. Nemocnica má profesionálny personál, ktorého prístup k psychickej starostlivosti znamená, že môžu ponúknuť pacientom komplexné ošetrenie šité na mieru ich špecifickým potrebám.

Psychiatrické i psychologické služby starostlivosti sú poskytované aj ako podpora pre opätovné začlenenie do spoločnosti.

Domov Sv. Vincenta je najväčší štátny domov dôchodcov na Malte. Zdravotné sestry a zamestnanci tohto zariadenia sa starajú o starších obyvateľov, zatiaľ čo vynakladajú všetko úsilie na zlepšenie kvality ich života.

Všeobecná nemocnica v Gozo má k dispozícii 291 lôžok na krátke i dlhšie pobyty. Avšak má tiež špeciálnu geriatrickú a psychiatrickú časť starostlivosti v poskytovaní dlhodobej hospitalizácie a starostlivosti o duševné zdravie.

Nemocnica tiež ponúka diagnostické služby pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov. K ponúkaným zariadeniam patrí hyperbarická jednotka, ktorá sa používa hlavne pre nehody pri potápaní.

Existuje celý rad súkromných kliník a nemocníc v Malte, ktoré ponúkajú širokú škálu služieb od ordinácie praktického lekára, služieb stomatológia, kozmetickú chirurgiu a ďalšie špecializované profesie.

4.7  Systém vzdelávania

Tvorí ho primárne, sekundárne, post-sekundárne a univerzitné vzdelávanie. Je tu tiež predškolská príprava a služby pre deti.

Služby starostlivosti o deti sú ponúkané väčšinou v súkromnom sektore. Vláda má niekoľko centier pre starostlivosť o deti po celej krajine. Služby starostlivosti o deti sú k dispozícii pre deti vo veku 0-3: centrá fungujú bezplatne pre rodičov, ktorí pracujú alebo študujú. Deti vo veku 3 až 5 rokov môžu navštevovať predškolské zariadenia, ktoré sú štátne a bezplatné.

Základné vzdelanie je povinné vo veku od 5 do 11 rokov. Po školských reformách už neexistuje systém skúšok, ktorý určuje, akú školu bude dieťa navštevovať v závislosti na jeho výsledkoch. Škola je určená na základe spádovej oblasti. Stredoškolské vzdelanie je povinné vo veku od 11 až 16 rokov.

Vzdelávanie na Malte je povinné vo veku od 5 do 16 rokov. Ak rodičia alebo zákonní zástupcovia nepošlú deti do školy v tomto období, sú proti nim podniknuté právne kroky.

Post-sekundárne vzdelanie je určené pre študentov vo veku medzi 16 a 18 rokom. Počas tohto dvojročného obdobia sú študenti vybavení akademickými zručnosťami a kvalifikáciami, ktoré potrebujú ešte pred nástupom na univerzitu. V post- sekundárnom odbornom vzdelávaní sa študenti učia nové zručnosti v oblasti svojej odbornej prípravy pred nástupom do skutočného zamestnania alebo pokračujú v štúdiu.

Terciárna úroveň vzdelávania na Malte je väčšinou poskytovaná jedinou univerzitou v krajine, Maltskou univerzitou. Táto univerzita bola založená v roku 1592 a je na veľmi vysokej úrovni. Maltská univerzita je medzinárodná univerzita so študentmi z celého sveta. Samozrejme, že väčšina študentov sú Malťania. Vysokoškolské kurzy na Maltskej univerzity sú zadarmo.

Odborné a terciárne vzdelávanie je väčšinou poskytované na Maltskej škole umení, vedy a technológie (MCAST), ktorá tiež ponúka kurzy na úrovni štúdia. Inštitút štúdií cestovného ruchu (ITS) ponúka odbornú prípravu v oblasti cestovného ruchu.

Na Malte je aj rad súkromných poskytovateľov školení, ktorí konajú ako agenti pre medzinárodné univerzity v zahraničí. Je teda možné žiť na Malte a študovať a získať titul v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu od nie maltskej univerzity prostredníctvom dištančného vzdelávania a / alebo e – learningu.

Štátne základné školy sa nachádzajú prakticky v každom meste a dedine na maltských ostrovoch, vrátane Gozo. Je tu množstvo štátnych stredných škôl, Maltská univerzita, MCAST a IDS sa nachádzajú v centre Malty, takže študenti k nim majú ľahký prístup.

Na rozdiel od štátnych škôl, ktoré sú zadarmo, existuje rad škôl na primárnej, sekundárnej a post-sekundárnej úrovni vo vlastníctve katolíckej cirkvi a súkromného sektora. Tieto sú spoplatnené.

4.8 Kultúrny a spoločenský život

Na Malte je bohatý kultúrny a spoločenský život. Vďaka príjemnej stredomorskej klíme je veľmi obľúbené tráviť letné dni „alfresco“, t. j. pod holým nebom. Pobrežné promenády sú miestom stretnutí, ako aj priestorom na prechádzky či jogging a svieži beh. Outdoorové aktivity si môžete vychutnať plnými dúškami – v okruhu pár kilometrov si môžete vyskúšať nový druh športu, leňošiť len tak na pláži, prenajať si čln na plavbu okolo ostrova alebo navštíviť najdôležitejšie historické pamiatky. A stále vám ešte zostane čas aj na nočný život. Maltské ostrovy ponúkajú veľa príležitostí pre tých, ktorí sa chcú naučiť niečo nové, objavovať históriu, či sa dostať do formy. Široký výber aktivít je k dispozícii aj pre športových nadšencov – skúsených i nováčikov, fitnes a wellness zariadenia nájdete v luxusných hoteloch a kluboch.

Nočný život je na Malte rovnako vzrušujúci ako v ktorejkoľvek európskej metropole. V zime i v lete hrajú v kluboch známi miestni i zahraniční dídžeji. Počas celého roka sa konajú rôzne kultúrne podujatia – od divadelných predstavení (aj pouličných) po koncerty.

Oslavy počas sezóny boli vytvorené počas mnohých sérií predĺžených víkendov, začínajúc koncom mája, trvajúc počas celého júna, júla, augusta a septembra. Počas tejto sezóny je mimoriadne náročné neoslavovať spolu s obyvateľmi ich svätého patróna, a ostaných patrónov, ktorých uctievajú vo svojich kostoloch. Rôzne bannery, postavené sochy, drevené ozdobené stĺpy, výzdoba, bohato dekorované ulice a lokality v mestách, kde prebiehajú festivaly sú samozrejmosťou. K tejto výzdobe obyvatelia miest a mestečiek pridávajú aj svoju dobrú náladu a tiež dekoráciu svojich okien, balkónov a striech rôznymi svietiacimi ozdobami a lampiónmi v červenej a modrej farbe. Taktiež sú vztýčené zástavy na znak participácie a podielu na festivale kde sa oslavuje uctievanie svätých.

Typický maltský festival trvá minimálne 3 dni a dlhšie. Môžete sa zúčastniť ktorejkoľvek z týchto udalostí, ak máte záujem byť previazaný s ľuďmi, ktorých táto slávnosť robí šťastných. Tradičné na týchto slávnostiach sú plné stánky jedla. Tradičným Maltským pokrmom je napríklad nugát a iné pochúťky. Rodinné domčeky sú tradične zahalené v plnej paráde, nahliadnite cez dvere alebo okná, a možno vašu zvedavosť odmenia príjemným pozvaním dovnútra od rodiny, ktorej ste do domčeka nakukli. Večery často končia ohňostrojom – pozemným alebo na nebi, ktorý exploduje do rôznych farebných tvarov.

4.9 Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtia)

Narodenie
Väčšina detí sa rodí v miestnych štátnych alebo súkromných nemocniciach. Každému novorodencovi zaevidovanému do zoznamu obyvateľov sa vydá rodný list. Prihlásenie je povinnosťou rodiča, a po jej splnení mu prislúcha nárok na detské prídavky. Nemocnica vydáva potvrdenie o mieste narodení dieťaťa.

Manželstvo
Na Malte sa možno zosobášiť v kostole alebo na úrade. Konkrétnejšie detaily k jeho uzavretiu stanovuje Zákon o manželstve (MarriageRegistryAct): 2 mesiace pred termínom svadby musí pár na matrike požiadať o oznámenie ohlášky* a predložiť nasledujúce dokumenty:
a) rodné listy,
b) preukazy totožnosti,
c) kópie dokladov totožnosti svadobných svedkov.

Matrikárovi treba oznámiť tieto detaily:
a) kostol alebo iné miesto konania svadobného obradu,
b) dátum svadby,
c) meno kňaza, ktorý bude celebrovať cirkevný sobáš,
d) priezvisko manželky po uzavretí sobáša (rodné alebo manželovo).

10 dní pred svadbou si pár vyzdvihne tri matrikou pripravené dokumenty a predloží ich kňazovi farnosti, v ktorej sa má uskutočniť sobáš. Po svadobnom obrade manželia podpisujú sobášny list.
Páry, ktoré sa chcú zosobášiť na ostrove Gozo, musia o oznámenie ohlášky požiadať na tamojšej matrike. Malťania, ktorí chcú uzavrieť manželstvo so štátnym príslušníkom iného štátu, by mali o podrobnejšie informácie požiadať na Matričnom úrade. Pre civilný sobáš platia rovnaké povinnosti a formality ako pre cirkevný, a môže sa konať na matrike alebo inom verejnom mieste, schválenom matrikárom.

Civilné zväzky

Od apríla 2014, môžu osoby rovnakého pohlavia vstúpiť do civilných zväzkov na Malte. Tri mesiace pred dátumom civilného zväzku musí dvojica predložiť žiadosť o zverejnenie ich ohlášok vo verejnom registri. Aby ste sa vyhli čakaniu, páry sú vyzvané k stanoveniu si schôdzky na tel.č. : 25904212 – 7.

Civilný zväzok sa môže konať na Matrike alebo na inom verejnom mieste, ktoré schváli matrikár. Pár musí doložiť:

a) rodné listy,
b) preukazy totožnosti,
c) kópie dokladov totožnosti svadobných svedkov.

Matrikárovi treba oznámiť tieto detaily:
a) miesto konania civilného zväzku,
b) dátum civilného zväzku,
c) priezvisko, ktoré pár plánuje používať po uzavretí zväzku.

Maltskí občania, ktorí plánujú vstúpiť do zväzku s cudzincom, alebo osobou ktorá nežila na Malte dlhší čas, by mali predložiť viac informácii na Matriku, keďže cudzinci sú nútení predložiť ich doklady o súčasnom rodinnom stave (nie starší ako tri mesiace pred svadbou) a ďalšie autentické dokumenty spolu so žiadosťou. Páry ktoré plánujú vstúpiť do civilného zväzku v Gozo musia podať žiadosť na matrike v Rabat v Gozo.

Úmrtie
V prípade úmrtia sa zorganizuje pohreb, vykoná posledná vôľa, urovnajú sa finančné záležitosti zomretého, a zostaví sa súpis jeho majetku. Pohreb si môžu pozostalí zabezpečiť súkromne alebo cez pohrebnú službu. Na štátnych cintorínoch majú právo byť pochovaní príslušníci všetkých vierovyznaní.

4.10 Doprava

Verejná doprava
Malťania jazdia po ľavej strane cesty ako Briti. Vozidlo vo vlastníctve je tu samozrejmá vec, kvôli malej veľkosti ostrova. Počet registrovaných áut v roku 2014 vzrástlo na 329 053. Malta má 3 096 km ciest, z toho 2 710 km je vydláždených (87,5%), a 386 km tvoria nedláždené cesty.

Autobusová doprava je k dispozícii v pravidelných intervaloch približne od 06:00 do 23:00. Na určitých trasách je k dispozícii aj nočná služba. Trasy autobusov pokrývajú väčšinu častí oboch ostrovov. Všetky autobusy sú prístupné pre osoby so zníženou pohyblivosťou, vrátane tých, ktorí používajú invalidné vozíky. Väčšina týchto autobusov je tiež vybavená klimatizáciou.

V júli 2015 bol zavedený ´´Tallinja card´´ systém. Môžete si požiadať o kartu a následne si na ňu nabiť kredit. Zakaždým, keď nastúpite do autobusu, priložíte ´´Tallinja card´´ na určené miesto a cestovné vám bude automaticky odrátané.

Existuje niekoľko  typov ´´Tallinja card´´ a cestovného pre deti, študentov, dospelých a držiteľov : ´´Kartanzjan / Karta tal-Identita’ Maltija 60+´´ ( pre osoby staršie ako 60r.) , Blue Badge a pre obyvateľov mesta Gozo.

Dospelý dvojhodinový lístok autobusovej dopravy pre držiteľov karty stojí 0,75EUR. Zakúpiť lístok na autobus si môžete aj ak nevlastníte kartu, ale vyjde vás to o trochu viac. Dospelý dvojhodinový lístok autobusovej dopravy stojí 1,50 EUR (2 EUR v lete).

Pre viac informácií o rôznych cenách lístkov nájdete na publictransport.com

Je dôležité si uvedomiť, že na Malte a Gozo, nie sú žiadne električky, vlaky ani metro. Ďalším typom verejnej dopravy, ktorá je k dispozícii, je už len taxi služba. Táto služba je podobne ako u nás ponúkaná rôznymi súkromnými poskytovateľmi, preto sú ceny rôzne a pomerne vysoké. Tento typ dopravy väčšinou používajú turisti ktorí navštívia Maltu len na krátku dobu. Taktiež sa tam nachádza vodná taxi služba. Pôsobí medzi mestami Sliema, Valleta a takzvané Tri mestá.

Doprava medzi Maltou a Gozo
Na prepravu medzi týmito dvoma ostrovmi ľudia väčšinou používajú trajekt. Trajektová doprava je prevádzkovaná štátnou spoločnosťou GozoChannel, ktorá je v prevádzke od roku 1979. Táto spoločnosť zabezpečuje pravidelnú dopravu ktorá je pohodlná a efektívna. Cesta trvá v rozmedzí 20 až 30 minút v závislosti od počasia.

GozoChannel prevádzkuje tri moderné lode, ktoré sú vybavené najvyššími stanovenými medzinárodnými bezpečnostnými normami. Všetky sú plne prístupné osobám so zdravotným postihnutím. Lode sú navrhnuté tak, aby poskytovali komfortnú jazdu pre všetkých cestujúcich. Sú vybavené slnečnou terasou, kaviarňou , kníhkupectvom, obývacím priestorom a klimatizáciou. Podľa internetových stránok spoločnosti, spoločnosť vykonáva v priemere 20 000 ciest ročne a trajekty prepravia okolo 4,1 milióna cestujúcich a 1 200 000 vozidiel ročne z jedného ostrova na druhý.

Štandardná tarifa pre jedného dospelého cestujúceho je 4,65 EUR, zatiaľ čo za deti zaplatíte 1,15 EUR. Cestovné pre obyvateľov Gozo je silne dotované vládou – 1,15 EUR. Občania nad 60r. môžu cestovať zadarmo. Štandardná tarifa pre auto a vodiča je 15,70 EUR, pre držiteľov Gozo plus card je 8,15EUR. Viac informácií o cestovnom a cestovných poriadkoch možno nájsť na internetových stránkach spoločnosti Gozo

Trajektová doprava funguje na dennej báze, a riadi sa prísnym časovým harmonogramom. Tento harmonogram môže byť narušený len vo veľmi zriedkavých prípadoch, a to len v dôsledku veľmi zlého počasia.

5. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A POISTENIE

Vaše práva sociálneho zabezpečenia na Malte.