Prejsť na obsah

Zamestnávanie občanov EÚ/EHP a cudzincov

Občania EÚ/EHP

Zamestnávateľ so sídlom na území SR, ktorý príjme do zamestnania občana EÚ alebo zamestnávateľ, ktorý je etablovaný na území iného členského štátu a vysiela svojho pracovníka na výkon práce na územie SR, je povinný podľa § 23b ods. 6 Zákona o službách zamestnanosti  informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o vzniku a zániku pracovnoprávneho vzťahu alebo začiatku a skončení vyslania na výkon práce na formulári  Informačná karta – vznik (Príloha č. 8a) , resp. Informačná  karta – skončenie (Príloha č. 8b), ktorý predloží úradu elektronickou službou prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk, alebo listinne podaním vyplneného formulára na podateľni príslušného úradu práce alebo zaslaním poštou, a to najneskôr do 7 pracovných dní od vzniku/skončenia pracovného pomeru, alebo začiatku/skončenia vyslania.

Príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sa rozumie úrad, v ktorého územnom obvode bude občan EÚ zamestnaný alebo bude realizovať výkon práce na základe vyslania (t. j. rozhodujúce je miesto výkonu zamestnania/práce nie sídlo zamestnávateľa). Formulár informačnej karty bude podaný za každé a práve aktuálne miesto výkonu práce na príslušnom úrade podľa miesta výkonu práce.

Úrad po prijatí formulára a skontrolovaní kompletnosti zašle do elektronickej schránky zamestnávateľa dokument „Potvrdenie o prijatí informačnej karty“, ktorý bude zamestnávateľ evidovať ako doklad pre kontrolné účely úradu alebo inšpekcie práce.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na webových stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodinyMinisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príslušníci tretích krajín

Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:
a)    je držiteľom modrej karty Európskej únie,
b)    má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia
voľného pracovného miesta,
c)    má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,
d)    má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,
e)    má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt, kde má priznané postavenie
osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie,
f)     spĺňa podmienky podľa §23a zákona o službách zamestnanosti, kedy sa nevyžaduje potvrdenie o
možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie.

Štátny príslušník tretej krajiny podľa písm. a) až e) môže byť zamestnaný len v pracovnom pomere!

Podrobné informácie o zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín sú dostupné na stránke Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, alebo na stránke Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM.