Prejsť na obsah

Výzva na členstvo / partnerstvo v sieti EURES

Forma: otvorená výzva pre organizácie, ktoré zákonným spôsobom pôsobia na území Slovenskej republiky

Zverejnenie: na internetovej stránke siete EURES Slovensko a na portáli Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Územná platnosť: územie celej Slovenskej republiky

Termín vyhlásenia: máj 2018

Dátum uzávierky: otvorená

1. KONTEXT 

Dňa 13. apríla 2016 bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/589 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 495/2011 a (EÚ) č. 1296/2013, z ktorého, okrem iného, vyplýva opätovné zriadenie siete EURES a jej nové zloženie – okrem Európskeho úradu pre koordináciu, Národného úradu pre koordináciu a verejných služieb zamestnanosti (na Slovensku zastúpené Ústredím PSVR) je možné prijať do siete EURES aj ďalšie subjekty – členov a partnerov siete EURES.

Členom siete EURES sa môžu stať organizácie, ktoré zákonným spôsobom pôsobia v členskom štáte a zaviažu sa plnením povinností, ktoré vyplývajú z členstva v sieti EURES. (cit. príslušných ustanovení „Nariadenia“).

Partnerom siete EURES sa môžu stať organizácie, ktoré zákonným spôsobom pôsobia v členskom štáte požiadajú o partnerstvo v zmysle „Nariadenia“.

Výzvu vyhlasuje Ústredie PSVR. Jej predpokladaná platnosť je od mája 2018 a bude otvorená na priebežné prijímanie členov/partnerov siete EURES Slovensko.

2. CIEĽ VÝZVY

Cieľom výzvy je vybrať členov a partnerov siete EURES, ktorí budú prispievať k spoločnému plneniu cieľov siete EURES.

3. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty verejného sektora, súkromného sektora, ako aj tretieho sektora (napr. neziskové organizácie, občianske združenia, združenia právnických osôb), ktoré zákonným spôsobom pôsobia na území Slovenskej republiky v oblasti uľahčovania vykonávania voľného pohybu pracovníkov v EÚ a podpory pracovnej mobility v EÚ minimálne 2 roky pred podaním žiadosti o členstvo alebo partnerstvo v sieti EURES a sú zodpovedné za niektorú z týchto činností:

  1. Poskytovanie informačných, poradenských a/alebo náborových činností pre uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie, pracovníkov a/alebo zamestnávateľov
  2. Spracovanie voľných pracovných miest a životopisov
  3. Podpora pre cieľové skupiny pracovníkov po nábore, resp. umiestnení v zahraničí

Požiadavky a kritériá prijímania členov a partnerov siete EURES sa viažu k oblasti poskytovania služieb a v oblasti zapojenia do siete EURES a tvoria prílohu č. 1 tejto výzvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Záujemca o členstvo / partnerstvo v sieti EURES je oprávnený podať Žiadosť o členstvo/partnerstvo v sieti EURES, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.

4. OPRÁVNENÉ MIESTO REALIZÁCIE ČLENSTVA/PARTNERSTVA

Oprávneným miestom členstva/partnerstva je územie Slovenskej republiky. Každý žiadateľ o partnerstvo/členstvo v sieti EURES musí preukázať, že v oblasti pracovnej mobility a poskytovania podporných služieb súvisiacich s touto činnosťou zákonným spôsobom pôsobí na území Slovenskej republiky minimálne 2 roky.

5. KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE ODOSLANIE ŽIADOSTI O ČLENSTVO / PARTNERSTVO

Ústredie PSVR, NKK EURES

Adresa: Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Email: petra.vrbova@upsvr.gov.sk

Telefón: 0918 998 654

Webové sídlo: www.eures.sk | www.upsvr.gov.sk