Prejsť na obsah

Vysielanie zamestnancov a SZČO do zahraničia – dokument A1

Vyslat zamestnanca do zahranicia, ziadostObsah:

1. Zákony a smernice upravujúce podmienky vyslania

2. Základné podmienky vyslania

3. Pred vyslaním zamestnanca/SZČO do krajín EÚ/EHP

3.1. Podmienky vyslania, ktoré skúma Sociálna poisťovňa

3.2. Prenosný dokument A1

4. Skončenie obdobia vyslania

5. Informácie pre vysielaných pracovníkov


1. Zákony a smernice upravujúce podmienky vysielania

Vysielanie zamestnancov upravuje smernica č. 2014/67/EU na Slovensku implementovaná Zákonom č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác, vrátane novelizácie Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a smernicou EP a Rady (EÚ) 2018/957, ktorej revidovanie týkajúce sa vyslania zamestnancov sa bude uplatňovať od 30.júla 2020.

Nová úprava sa týka nielen cezhraničného, tzv. leasingu zamestnancov, pridelením užívateľskému zamestnávateľovi, či vyslania na iné pôsobisko v rámci skupiny (holdingu), ale aj vysielania zamestnancov na výkon prác v mene svojho zamestnávateľa pre jeho zákazníkov.

2. Základné podmienky vysielania

Pracovné podmienky zamestnancov vyslaných do iného štátu sa spravujú právom daného štátu. Platí to aj o minimálnych mzdových nárokoch, dovolenke, či odpočinku. Podmienkou vyslania je písomná dohoda so zamestnancom, ktorá musí obsahovať aj mzdové podmienky počas vyslania. Pokiaľ ide o personálny leasing, tieto náležitosti upraví dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca.

Vyslaný zamestnanec vykonávajúci prácu v mene zamestnávateľa v zahraničí bude naďalej poistený v Slovenskej republike.

Vyslaná SZČO vykonávajúca zárobkovú činnosti na území iného členského štátu EÚ/EHP, si aj počas zárobkovej činnosti v zahraničí plní povinnosti v sociálnom zabezpečení na Slovensku.

3. Pred vyslaním zamestnanca / SZČO do krajín EÚ

Vysielajúci zamestnávateľ alebo vyslaná SZČO pred vyslaním kontaktuje príslušnú inštitúciu vysielajúceho štátu – na území SR – podaním žiadosti o vystavenie formuláru PD A1 (Žiadosť o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania zamestnanca, resp. Žiadosť o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania SZČO).

Na účel monitorovania dodržiavania podmienok zamestnávania, ktoré sa vzťahujú na vysielaných zamestnancov, sú hostiteľské členské štáty oprávnené požadovať od vysielajúceho zamestnávateľa alebo SZČO jednoduché vyhlásenie obsahujúce informácie týkajúce sa vyslania, ako napr. miesto vyslania, začiatok a koniec vyslania, kontaktné informácie a všetky ostatné relevantné informácie. Každá členská krajina určuje konkrétnu formu ohlásenia vyslania vo svojej národnej legislatíve. Pravidlá, ktoré platia vo vybraných krajinách nájdete v Stručnom prehľade notifikačných povinností zamestnávateľa vysielajúceho zamestnancov v rámci EÚ/EHP.

3.1. Podmienky vyslania, ktoré skúma Sociálna poisťovňa

Podmienky vyslania, ktoré Sociálna poisťovňa skúma:

  • predpokladaná doba vyslania do zahraničia nepresiahne 24 mesiacov
  • vyslaný zamestnanec nenahrádza iného vyslaného zamestnanca.

Uvedené pravidlá sa rovnako vzťahujú aj na všetky osoby, ktoré sa na účely sociálneho poistenia považujú za zamestnancov, t. j. napríklad aj na konateľov spoločností s ručením obmedzeným. Keďže sociálnemu poisteniu podliehajú aj živnostníci, či iné SZČO, ak budú v krajinách EÚ vykonávať živnosť na základe živnostenského oprávnenia vydaného v SR, musia v krajine EÚ, v ktorej vykonávajú činnosť, orgánom kontroly deklarovať, že povinnosti voči sociálnemu poisteniu si plnia v SR.

Podmienka obvyklej činnosti SZČO znamená, že osoba obvykle vykonáva podstatnú časť činnosti na území vysielajúceho štátu, konkrétne určitý čas pred vyslaním, spĺňa všetky požiadavky potrebné na výkon jej činnosti vo vysielajúcom štáte a naďalej tam má prostriedky umožňujúce výkon činnosti aj po svojom návrate. V súvislosti s podmienkou výkonu činnosti určitý čas pred vyslaním sa považuje za dostatočné splnenie obdobie aspoň dvoch mesiacov, kratšie obdobie si vyžaduje individuálne posúdenie.

Pri skúmaní splnenia požiadavky výkonu podstatnej časti činnosti SZČO sa prihliada najmä na:

  • existenciu priestorov na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (napr. prevádzka, kancelárske priestory, prenajaté priestory na podnikanie, atď.),
  • registráciu v živnostenskom registri alebo komorách, profesijných spolkoch, atď.

3.2. Prenosný dokument A1

Počas každého vyslania (aj zahraničnej pracovnej cesty) musí mať zamestnanec/SZČO so sebou originál prenosného dokumentu A1 (PD A1), ktorý potvrdzuje, že je sociálne poistený v Slovenskej republike a platí len pre jedno konkrétne vyslanie.

Sociálna poisťovňa vystaví dokument PD A1 bezplatne na obdobie maximálne  24 mesiacov. O vydanie prenosného dokumentu A1 (PD A1) je možné požiadať Sociálnu poisťovňu aj spätne.

Prenosný dokument A1 (PD A1) je štandardizovaným dokumentom. Zamestnávateľ nemá povinnosť zabezpečiť preklad dokumentu do štátneho jazyka štátu, do ktorého je zamestnanec vyslaný.

Dokumenty: Žiadosti o vystavenie PD A1

4. Skončenie obdobia vyslania

Keď sa zamestnancovi skončí obdobie vyslania, pre toho istého zamestnanca, toto istého zamestnávateľa a ten istý členský štát, nemôže sa povoliť žiadne nové obdobie vyslania, pokiaľ neuplynuli minimálne dva mesiace odo dňa skončenia predchádzajúceho obdobia vyslania.

5. Informácie pre vysielaných pracovníkov

Podmienkou vyslania je existujúci pracovnoprávny vzťah  (pracovná zmluva aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) medzi vysielajúcim zamestnávateľom a vyslaným pracovníkom.

V prípade, že vás zamestnávateľ vysiela pracovať do zahraničia, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania (napr. dĺžka pracovného času a odpočinok, dĺžka dovolenky, minimálna mzda, bezpečnosť a ochrana pri práci, pracovné podmienky žien) sa spravujú právom štátu, na ktorého územie ste vyslaný.

Pred vyslaním vás zamestnávateľ (zamestnávateľ so sídlom v SR, ktorý vysiela zamestnanca do iného členského štátu) musí informovať o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania v štáte vyslania. O pracovnom čase a výmere dovolenky vás musí informovať písomne.

Zamestnávateľ s vami musí uzatvoriť písomnú dohodu, ktorá obsahuje minimálne tieto informácie:

  • deň začatia a skončenia vyslania,
  • druh práce počas vyslania,
  • miesto výkonu práce počas vyslania,
  • mzdové podmienky počas vyslania.

Pri vyslaní, ktorým je cezhraničné dočasné pridelenie zamestnanca užívateľskému zamestnávateľovi, musí uvedené náležitosti obsahovať aj dohoda o dočasnom pridelení.

Praktická príručka EÚ o vysielaní pracovníkov alebo Krátky sprievodca EÚ o vysielaní pracovníkov vám poskytnú komplexné informácie a odpovede na najčastejšie otázky zamestnávateľov týkajúce sa vysielania pracovníkov.

Viac informácií nájdete na portáli Sociálnej poisťovne.

Zdroj: www.socpoist.sk, www.epravo.sk , www.ip.gov.sk