Prejsť na obsah

Vykonávanie živnosti v zahraničí

Enterprise Europe Network – kontakty na príslušné inštitúcie v zahraničí
Slovak Business Agency – Ako podnikať v krajinách EÚ
Podnikanie v EÚ – Informácie Európskej komisie o podnikaní v EÚ
www.eu-go.sk – Jednotné kontaktné miesto, ktoré pomáha pri začatí podnikania a poskytovaní služieb. Bližšie informácie na stránke Ministerstva vnútra SR.  

 Belgicko

Samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva primárnu alebo doplnkovú činnosť bez toho aby podliehala podriadenosti nejakému zamestnávateľovi na základe pracovného pomeru. Táto činnosť zahŕňa obchod (vrátane pojazdných obchodov), slobodné povolania (právnik, architekt, lekárnik, lekár a pod.), remeselníci, poľnohospodári a chovatelia dobytka, atď. Musí mať aspoň 18 rokov (okrem remeselníkov: minimálny vek je 16 rokov so súhlasom rodiča alebo opatrovníka).
Pre začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti je potrebné urobiť niekoľko krokov:
Otvoriť si bežný účet vyhradený výhradne pre profesionálnu činnosť a oddelený od súkromného účtu
Zaregistrovať sa na príslušnom spoločnom obchodnom úrade. Aby ste mohli pracovať v obchodnom alebo remeselnom sektore, musíte sa zaregistrovať v Banque-Carrefour des entreprises (BCE)/Crossroads Bank for Enterprises and Business One-Stop Shop. Môžete sa zaregistrovať na jednom z príslušných spoločných obchodných úradov. Musíte tu predložiť doklady, ktoré vás oprávňujú na vykonávanie vašej profesie: napr. podložiť dokladmi vaše manažérske a profesionálne schopnosti pre regulované profesie, licencie, povolenia, atď.
Daň z pridanej hodnoty (DPH): Následne po zaregistrovaní na spoločnom obchodnom úrade sa musíte obrátiť na príslušný úrad pre DPH a overiť si, či vaša činnosť podlieha DPH. Príslušným úradom je úrad sídliaci v oblasti, kde má fyzická osoba svoje bydlisko pre daňové účely a v prípade právnickej osoby, kde má zaregistrované hlavné sídlo. Obchodný úrad to za poplatok môže urobiť za vás.

Bulharsko

Aby ste sa v Bulharsku mohli zaregistrovať ako podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba) musíte splniť požiadavky stanovené v zákone o spoločnostiach. Registráciu v súčasnosti zabezpečuje Národná agentúra pre registráciu spoločností. Vykonávanie remesla znamená vyrábanie výrobkov alebo poskytovanie služieb fyzickou osobou, ktorá je zapísaná v zozname remeselníkov (vedený osobitne od zoznamu živnostníkov). Záznamy vedie 25 regionálnych Komôr remeselníkov.
www.registryagency.bg – Register firiem
www.bcci.bg – Bulharská komora obchodu a priemyslu (BCCI)

Cyprus 

Z príjmu samostatne zárobkovo činnej osoby sa odvádza 16,9%, z toho 12,6% platí samostatne zárobkovo činná osoba a 4,3% štát. V prípade dobrovoľného odvádzania je príspevok 14,8% z príjmu, z toho 11% platí prispievateľ a 3,8% štát.
www.businessincyprus.org – Ministerstvo obchodu, priemyslu a turizmu
www.mcit.gov.cy – Register firiem (Department of Registrar of Companies and Official Receiver)
www.ccci.org.cy – Cyperská obchodná a priemyselná komora

Česká republika

Skôr ako začne záujemca o vstup do podnikania vykonávať zvolenú činnosť, potrebuje poznať, aké normy sa na túto činnosť vzťahujú, aké podmienky je treba splniť, ktorá povolenie, potvrdenie a pečiatky získať. Ďalej je potrebné zistiť, či existujú formuláre žiadostí, kam sa tieto žiadosti zasielajú a čo sa s nimi stane. Elektronická verzia Jednotných kontaktných miest (JKM) prináša podrobné a garantované návody podnikateľskej činnosti z rôznych oborov.

www.businessinfo.cz – portál pre podnikanie a export, jednotné kontaktné miesta, možnosť vložiť online dotaz
www.een.cz – sieť Enterprise Europe Network – podpora podnikania
www.mpo.cz – Ministerstvo priemyslu a obchodu
www.komora.cz – Hospodárska komora ČR

Dánsko 

Podnikatelia v Dánsku sa musia povinne registrovať v dánskom registri spoločností (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen). Elektrikári, inštalatéri a plynári potrebujú na vykonávanie svojej činnosti licenciu od príslušných úradov. Okrem toho sa každá osoba, ktorá plánuje bývať v Dánsku, musí registrovať v registri osôb príslušnom k miestu bydliska. Registrácia na účely platenia DPH je povinná, ak živnostník predáva súkromným osobám a jeho ročný obrat je vyšší ako 50 000 dánskych korún.
indberet.virk.dk – odkaz na on-line registráciu spoločností
www.sik.dk – inštitúcia pre registráciu plynárov, elektrikárov atď.
investindk.com – informácie o podnikaní v DK

 Estónsko

V Estónsku existuje päť foriem podniku, a to verejná obchodná spoločnosť (täisühing, TÜ), komanditná spoločnosť (usaldusühing, UÜ), spoločnosť s ručením obmedzeným (osaühing, OÜ), akciová spoločnosť (aktsiaselts, AS) a pobočka (filial). Proces registrácie spoločnosti v Estónsku prebieha v 6 krokoch:
1. výber názvu spoločnosti, ktorý podlieha odsúhlaseniu CRIS – názov musí obsahovať označenie alebo skratku formy spoločnosti, súčasťou názvu nesmie byť meno osoby, ktorá nie je jej partnerom alebo akcionárom. Meno spoločnosti nemôže byť príliš krátke a malo by odrážať hlavnú aktivitu firmy (produkt, služba) ako aj miesto podnikania, prípadne sídlo zakladateľov. CRIS ponúka možnosť overenia, či už navrhovaný názov spoločnosti nie je zaregistrovaný niekým iným. 2. splatenie minimálnej výšky kapitálu v banke.
3. výber hlavnej oblasti činnosti
4. registrácia v obchodnom registri CRIS-e
5. registrácia na účely platenia daní na Estonian Tax and Customs Board
6. registrácia na Central Sick Fund Estónska   Ak sú všetky kroky splnené, spoločnosť bude zaregistrovaná a bude jej vydané osvedčenie o registrácii.
www.koda.ee – Estónska komora priemyslu a obchodu
www.fin.ee – Ministerstvo financií

Fínsko 

Každý, kto chce začať vo Fínsku podnikať musí zapísať svoju spoločnosť do obchodného registra na Fínskom patentovom a registračnom úrade – www.prh.fi. Môžete tiež kontaktovať oddelenie služieb pre podnikanie na v miestnom Centre pre ekonomický rozvoj, dopravu a životné prostredie (ELY centrum) – www.ely-keskus.fi a tiež obchodné centrá pre začínajúcich podnikateľov – www.start-upcenter.fi. „ELY“ centrá poskytujú poradenstvo, informácie o školeniach a tiež príspevky pre začínajúcich podnikateľov. Užitočným zdrojom informácií bude pre vás tiež miestna Obchodná komora – kauppakamari.fi. Komplexný balík informácií o podnikaní vo Fínsku zverejňuje Ministerstvo práce a hospodárstva na stránke www.suomi.fi. Webová stránka daňového úradu – www.vero.fi vám poskytne informácie o daniach z podnikania.

Francúzsko 

Ak máte záujem vykonávať vo Francúzsku samostatnú zárobkovú činnosť musíte zaregistrovať na živnostenkom registry predmet Vašej činnosti a plariť poistné na sociálne zabezpečenie. www.urssaf.fr
Pôle Emploi organizuje stretnutia zamerané na pomoc uchádzačom o zamestnanie pri zakladaní spoločnosti a to iste robí APEC pre manažérov – www.pole-emploi.fr, www.apec.fr
APCE je centrom, ktoré poskytuje informácie o zakladaní obchodných spoločností.

Grécko

Zakladanie spoločnosti v Grécku je zjednodušené vďaka možnosti elektronickej registrácie. Všetky spoločnosti alebo osoby vykonávajúce akúkoľvek ekonomickú činnosť v Grécku, sú povinné zaregistrovať sa v miestne príslušnom registri Regionálnej obchodnej komory greecechamber.org.  Napriek možnosti elektronickej registrácie, celkový proces pozostáva z 15 až 18 krokov, pričom registrácia prebieha cca jeden mesiac a prebieha výhradne v gréčtine. V niektorých prípadoch môže byť proces dokončený až do doby štyroch mesiacov. Jednotlivé kroky, ako aj štátom určené poplatky, sú prístupné na webovej stránke: www.doingbusiness.org

 Holandsko 

Ak chcete začať podnikať v Holandsku, je potrebné sa zaregistrovať ako samostatne zárobkovo činná osoba v Obchodnej komore, kde Vám poradia o ďalšom postupe a podmienkach. Ten, kto v Holandsku plánuje samostatnú zárobkovú činnosť (s alebo bez pracovníkov), by mal byť v prípravnej fáze informovaný o skutočnostiach týkajúcich sa:
– povolenia na pobyt – webstránka Služby pre prisťahovalectvo: www.ind.nl – držitelia pasu EÚ už nemusia žiadať o takéto povolenie
– vytvorenia obchodného plánu – webstránka Obchodnej komory (Kamer van Koophandel): www.kvk.nl
– možností investícií a podnikania v Holandsku: www.investinholland.com
– možností poskytnutia dotácií – prostredníctvom Subsidieshop www.antwoordvoorbedrijven.nl alebo holandského Združenia holdingových poločností (Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen): www.nvp.nl alebo holandskej Bankovej asociácie (Nederlandse Vereniging van Banken): www.nvb.nl
– udelenia licencií – prostredníctvom Obchodnej komory (KvK) a miestnych úradov; KvK informuje aj o právnej forme, akú môže mať spoločnosť a o ročných nákladoch s touto formou spojených: www.kvk.nl a www.overheid.nl
– ručenia spojeného s právnou formou – prostredníctvom Notárskej komory Holandského kráľovstva (Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie): www.notaris.nl
– daniach a odvodoch spojených s formou spoločnosti – prostredníctvom Daňového úradu www.belastingdienst.nl alebo KvK
– miestnych daní – prostredníctvom webstránky holandskej vlády: www.government.nl
– poistenia – prostredníctvom KvK a Holandskej asociácie poisťovateľov (Nederlandse Vereniging van Verzekeraars): www.verzekeraars.nl

Chorvátsko

V Chorvátsku môžu Slováci podnikať tromi základnými spôsobmi:
1. na slovenský živnostenský list, ak ide o jednorazovú/nárazovú činnosť. Napríklad jeden, alebo dvakrát za sezónu privezie vodič do Chorvátska slovenských turistov;
2. na chorvátsky živnostenský list. Jednou z podmienok jeho získania je, že žiadateľ musí mať trvalý pobyt v Chorvátsku (nárok naň máte až po nepretržitom päťročnom pobyte v krajine).
3. Prostredníctvom obchodnej spoločnosti.
Spoločnosť s ručením obmedzeným (Društvo s ograničenom odgovornošču)
Založenie a fungovanie spoločnosti s ručením obmedzeným sa v Chorvátsku riadi Zákonom o obchodných spoločnostiach a radou ďalších predpisov. Minimálny základný kapitál pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je 20000 HRK. Okrem základného imania musíte počítať s nákladmi na notára a súdneho tlmočníka (ak nehovoríte chorvátsky), čo je cca od 3000 – 6000 HRK (v závislosti od toho, ktoré právne úkony potrebujete vykonať). Proces otvorenia s.r.o. v Chorvátsku trvá cca 15 dní – 1 mesiac, spoločnosti sa zapisujú do obchodného registra.
Najväčšia časť potrebnej dokumentácie sa môže vybaviť prostredníctvom plnej moci. Vlastnoručný podpis konateľa spoločnosti je potrebný pri otvorení bankového účtu a vzorového podpisu u notára.Ďalšie užitočné informácie:
Informácie o možnosti podnikania v Chorvátsku
Agentúra pre malé podnikanie
Chorvátska hospodárska komora
Živnostenská komora v Chorvátsku
Chorvátske združenie zamestnávateľov
Inštitút verejných financií, informácie o dani z príjmu

Írsko 

www.pointofsinglecontact.ie – Irish Point of Single Contact
www.localenterprise.ie – Local Enterprise Office
www.cro.ie – Companies Registration Office
dbei.gov.ie – Department of Business, Enterprise and Innovation

Island 

www.invest.is – Informácie o podnikaní na Islande

Litva 

V súčasnosti je v Litve 42 podnikateľských informačných centier (BICs) a 4 podnikateľské inkubátory (BI), ktoré poskytujú informácie. Vedecké a technologické parky (STP) poskytujú informácie, konzultácie, školiace služby a praktickú asistenciu malým a stredným podnikom, asistenciu pri začiatku podnikania v oblasti aplikovaného výskumu, informačných technológií a experimentálneho vývoja.
kaunomtp.lt, www.technopolis.lt, www.fimtp.lt, www.verslilietuva.lt, lvpa.lt, www.smtp.lt, www.kmtp.lt – podnikateľské informačné centrá, vedecké a technologické parky

Lotyšsko 

Všetci podnikatelia, vrátane živnostníkov a individuálnych podnikateľov, musia byť zapísaní v Podnikateľskom registri. Licencia od iných inštitúcií je potrebná napríklad na vzdelávanie, výrobu zbraní a výbušnín, farmaceutík, v poisťovníctve. Licencie pre stavebníctvo, inžinierstvo, medicínu a vzdelávanie vydávajú príslušné profesionálne spoločnosti.
www.lps.lv – Lotyšská únia miestnych a regionálnych samospráv
www.em.gov.lv – Ministerstvo hospodárstva Lotyšskej republiky
www.ur.gov.lv – Register podnikateľských subjektov, asociácií a komôr Lotyšskej republiky
www.liaa.gov.lv – Lotyšská investičná a rozvojová agentúra
www.chamber.lv– Lotyšská obchodná a priemyselná komora

Luxembursko 

Zahraničný podnikateľ v Luxembursku musí pre registráciu splniť dve základné požiadavky: požiadavku profesionálnej cti, čo znamená, že nesmie mať vyhlásený bankrot a musí mať čistý trestný register a požiadavku profesionálnej kvalifikácie podľa smerníc Európskeho ekonomického spoločenstva. Zápis do živnostenského registra je povinný, vykonáva sa automaticky po splnení požiadaviek. Pri vykonávaní zdravotníckych profesií je potrebná autorizácia, ktorú vydáva oddelenie sociálnej bezpečnosti (Centre commun de la Sécurité Sociale). Elektrikári a živnostníci v odbore kúrenia taktiež potrebujú špeciálne licencie. Na vykonávanie živnosti je potrebná registrácia na platenie DPH a registrácia na daň.
www.cdm.lu – Živnostenská komora
www.governement.lu – Vládna stránka Luxemburska
www.lbr.lu – Obchodný register
www.innovation.public.lu – Národná agentúra pre inováciu a výskum

Maďarsko 

Individuálni podnikatelia môžu vykonávať svoju činnosť na základe povolenia registračného úradu, ktorý sa nachádza na príslušnom miestnom úrade. Na registráciu musí živnostník priložiť potvrdenie o bezúhonnosti, potvrdenie o tom, že nie je v konkurze, potvrdenie o kvalifikácii a potvrdenie o registrácii k plateniu dane. Pri licencovaných činnostiach treba priložiť aj povolenie od dohliadajúcich inštitúcií. Jednotlivci sa na požiadanie môžu zaregistrovať aj ako „individuálne spoločnosti“, tie však nemajú štatút právnickej osoby. Následne sa treba zaregistrovať na štatistickom úrade.
www.mkik.hu – obchodná a priemyselná komora
www.palyazat.gov.hu – štátna podpora podnikania a užitočné informácie k podnikaniu

Malta 

Povinnosti spojené so začiatkom podnikateľskej činnosti na Malte nie sú veľmi náročné. Najprv sa zaregistrujete na úrade Jobsplus tým, že zašlete vyplnený formulár Vás ako zamestnávateľa i Vašich zamestnancov. Tlačivá sú k dispozícii na pracovných miestach Jobsplus, ako i na webstránke Jobsplus. Na Oddelení pre vnútroštátne príjmy sa prihláste ako samostatne zárobkovo činná osoba – prostredníctvom ich Centra pre služby zákazníkom alebo ich webstránky. Prihláste sa na Oddelení pre daň z pridanej hodnoty – na ich pracovisku alebo webstránke. Na živnostenskom úrade požiadajte o živnostenský list. Ak v rámci Vašej obchodnej činnosti tiež dovážate alebo vyvážate, budete potrebovať aj importnú, resp. exportnú licenciu.
cfr.gov.mt – Oddelenie pre vnútroštátne príjmy, oddelenie pre daň z pridanej hodnoty
commerce.gov.mt – Živnostenský úrad

 Nemecko 

Občania SR majú od 1. mája 2004 právo zakladať spoločnosti a živnosti bez výrazných obmedzení. Musia však spĺňať vnútroštátne požiadavky na založenie podniku. Základnou legislatívou v oblasti obchodných vzťahov je Obchodný zákonník, ktorý okrem iného stanovuje zásadu rovnosti medzi zahraničnými a tuzemskými podnikateľskými subjektmi. V Nemecku je možné začať podnikať po splnení kritérií, ktoré stanovuje zákon o živnostenskom podnikaní (Gewerbeordnung). Subjekt, ktorý chce v Nemecku podnikať, musí ohlásiť živnosť príslušnému miestnemu (mestskému) úradu, oddeleniu prihlasovania živností (ordnungsamt, Gewerbeamt), v mieste sídla budúcej spoločnosti, prostredníctvom formulára GewA 1. Pri niektorých profesiách je povinná prihláška do špecializovaných komôr.
Pre fyzické a právnické osoby mnohé procedúry/ administratívne kroky je možné absolvovať na jednotných kontaktných miestach.
Bližšie informácie o podmienkach zakladania spoločností, daňových a sociálnych otázkach je možné absolvovať na sieti Priemyselných a Obchodných komôr IHK – www.dihk.de
Ďalšie zdroje informácií:
www.zhd.de – Zentralesband des deutschen Handwerks – Centrálne združenie nemeckých remeselníkov
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora vám teiy môže poskytnúť zaujímavé informácie v tejto oblasti.

Nórsko 

www.workinnorway.no integrovaný portál aj pre začínajúcich podnikateľov
www.innovasjonnorge.no vládna agentúra na podporu podnikania
www.altinn.no internetový portál pre digitálnu komunikáciu medzi zamestnávateľmi a verejnými inštitúciami

Poľsko

Ak ide o občana krajiny Európskej únie, v Poľsku môže podnikať za rovnakých podmienok ako domáci živnostníci. Podmienkou je, že musí vyplniť a odoslať žiadosť o vstup do Centrálneho registra a do registra informácie o ekonomickej aktivite (CEIDG). Začať môže hneď v deň podania žiadosti do CEIDG. Záznam o nej je hotový najneskôr v nasledujúci pracovný deň. začiatok podnikania si však môže zvoliť aj na iný deň, ktorý uvedie v žiadosti. Je dôležité uvedomiť si, že ani v Poľsku nie je živnostník právnickou osobou a tak podniká na vlastný účet a meno. Teda ručí celým svojím majetkom. Do siedmich dní od začatia hospodárskej činnosti musí podať žiadosť o príslušné poistenie na Úrade sociálneho poistenia. To je obdoba vašej Sociálnej poisťovne. Ktoré poistenie si má zvoliť, závisí od počtu činností, ktoré vykonáva. S tým mu poradia priamo na úrade. 
www.kig.pl – Poľská obchodná komora
www.paih.gov.pl – Poľská investičná a obchodná agentúra

Portugalsko 

Základnými krokmi pri zakladaní podniku sú: požiadať o certifikát  o spôsobilosti, vložiť počiatočný kapitál spoločnosti v úverovej spoločnosti, získať verejnú listinu overenú notárom (dobrovoľné, pokiaľ je prepísaný nehnuteľný majetok); preukázať deklaráciu začiatku podnikania miestnemu daňovému úradu; zaregistrovať spoločnosť do Conservatória do Registo Comercial (Obchodný register); zaregistrovať sa do sociálnej poisťovne ako platiteľ.

Proces založenia podniku môže byť zjednodušený prostredníctvom online služby Empresa Online, alebo prostredníctvom služieb ponúkaných Instituto dos Registos e do Notariado (portugalský regulačný orgán pre registračné služby a notársku profesiu) v Lojas do Cidadão (poradenské centrum) a Espaços Empresa [informačné a servisné centrá]. Služba Empresa Online umožňuje založiť novú firmu prostredníctvom webových stránok za menej ako jednu hodinu. Portál pomáha podnikateľom v oblasti právnych postupov a administratívnych formalít a ďalej poskytuje poradenské služby.

www.portaldasfinancas.gov.pt – Ministerstvo financií
www.portugalglobal.pt – Investície obchod a turizmus v Portugalsku
www.visitportugal.com – Visit Portugal

Rakúsko 

Podnikateľské aktivity sú rozdelené do troch skupín – remeslá, iné regulované aktivity a voľné aktivity. Na vykonávanie remesiel a iných regulovaných aktivít je potrebná odborná skúška a skúška z manažmentu. Pri voľných aktivitách sa nevyžaduje odborná skúška, registrácia je však povinná. Pre samostatne zárobkovo činné osoby platia rovnaké pravidlá ako pre registráciu podnikov. Všetky podniky v Rakúsku sú členmi obchodnej komory. Registre vedú súdy príslušné podľa sídla spoločnosti. Každý podnik musí byť registrovaný na platenie DPH.
Po tom, ako sa prihlásite na pobyt v Rakúsku a po prihlásení sa do príslušnej hospodárskej komory od nej získanie prehlásenie o novom založení, môžete pristúpiť k samotnému založeniu živnosti. Ohlásenie živnosti sa v niektorých spolkových krajinách vykonáva priamo na hospodárskej komore a v iných na živnostenskom úrade (Gewerbebehörde) miestne príslušnom podľa miesta, kde živnosť budete vykonávať. Môže to byť obvodný úrad (Bezirkshauptmannschaft) alebo v mestách s vlastným štatútom aj mestský úrad (Magistrat). Vo Viedni si túto funkciu plní mestský okresný úrad (Magistratisches Bezirksamt). Pre presnú informáciu ohľadom miesta ohlásenia živnosti je vhodné sa na to ešte predtým spýtať priamo na hospodárskej komore. Živnosť je možné v Rakúsku ohlásiť osobne na živnostenskom úrade, odoslaním formuláru poštou, faxom, e-mailom alebo vyplnením online formuláru elektronicky (nie všade je takáto možnosť dostupná).
firmen.wko.at – Register obchodnej komory (Wirtschaftskammer)
www.bmf.gv.at – Referát finančného úradu pre zahraničných podnikateľov

Rumunsko

Fyzické osoby, ktoré sú občanmi EÚ/EHP môžu vykonávať podnikateľskú činnosť v Rumunsku ako živnostníci, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ako podnikatelia, ktorí majú individuálny podnik, ako členovia rodinného podniku na základe Zákona č. 44/2008, ktorý povoľuje jednotlivcom a rodinám vykonávať nezávislú podnikateľskú činnosť. Živnostníci a individuálne alebo rodinné podniky môžu získať oprávnenie na vykonávanie nezávislej podnikateľskej činnosti v akomkoľvek odbore, oblasti a profesii okrem výnimiek stanovených zákonom. Registrácia v Obchodnom registri a povolenie na prevádzkovanie/výkon činnosti sú povinné.
mfinante.gov.ro – Ministerstvo hospodárstva
www.ccir.ro – Obchodná komora

Slovinsko 

Podnikanie v Slovinsku a podmienky pre vykonávanie obchodných aktivít upravuje Zákon o spoločnostiach. V Slovinsku rozlišujem: Verejná obchodná spoločnosť (DNO), Komanditná spoločnosť (k.o.), Skryté partnerstvo (Tihi Družba), Súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným (doo), Akciová spoločnosť (d.d.), Partnerstvo limitované podľa podielu (KDD) Minimálny základný kapitál pre začatie podnikania vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným je 7500 Eur, pričom počet spoločníkov sa štandardne pohybuje v rozmedzí 1-50. Pre založenie akciovej spoločnosti je potrebný minimálny kapitál vo výške 25 000 EUR.
Samostatne zárobkovo činné osoby vykonávajúce podnikateľské aktivity v Slovinsku musia byť zaregistrované v slovinskom obchodnom registri AJPES (agentúra Slovinskej republiky pre verejné právne záznamy a súvisiace služby). Registráciu je možné uskutočniť cez štátny portál e-VEM, ktorý zároveň postúpi informácie daňovým autoritám a umožňuje aj prihlásenie sa pre účely povinného zdravotného poistenia, zmenu údajov, vymazanie vlastnej podnikateľskej činnosti z registra a požiadať o údaje inej SZČO.
Ďalšie informácie k zakladaniu spoločností a o podmienkach podnikania v Slovinsku sú dostupné na stránke obchodnej a priemyselnej komory: www.gzs.si

Španielsko 

Pri registrácii obchodného mena je nutné požiadať o vystavenie potvrdenia z obchodného registra, že neexistuje podnik s rovnakým názvom. Zápis do živnostenského registra je povinný pre osoby, ktoré vykonávajú obchodnú, priemyselnú alebo plavebnú činnosť. Výnimkou sú farmárske a rybárske činnosti. Licencia na vykonávanie živnosti je dobrovoľná, je však nevyhnutná pre osoby, ktoré sa chcú uchádzať o štátnu alebo regionálnu podporu.
www.rmc.es – Centrálny obchodný register
www.icex.es – Inštitút pre zahraničný obchod

Švajčiarsko 

Prvou podmienkou na otvorenie živnosti vo Švajčiarsku je, aby ste disponovali povolením na pobyt typu B. Založenie živnosti je skutočne jednoduché a na jej založenie nepotrebujete žiadne finančné prostriedky za predpokladu, že nevyužijete pre vaše podnikanie konzultácie a nezapíšete sa do obchodného registra. Povinnosť zapísania sa do obchodného registra máte iba v prípade, že váš ročný obrat by presiahol 100000 CHF. Založenie živnosti môžete vykonať priamo doma za počítačom. Stačí, ak si vytvoríte konto na federálnej webstránke www.easygov.swiss a priamo cez svoje konto vyplníte povinné údaje, na základe čoho vám systém vytvorí všetky potrebné dokumenty k vytlačeniu, podpísaniu a zaslaniu na príslušné úrady. To najdôležitejšie pri podnikaní je vaša podnikateľská činnosť, ktorá je vo Švajčiarsku rozdelená na regulovanú a neregulovanú. Z kategórie neregulovaných povolaní si vyberáte podľa svojej predstavy o podnikaní, ale pri regulovaných povolaniach sa musíte držať predpisov, hlavne potreby vzdelania, ktoré sa konkrétnych povolaní týkajú.
www.kmu.admin.ch – portál pre malé a stredné podniky.

Švédsko 

Poradenstvo pri zriaďovaní/štarte Vášho podnikania môže poskytnúť Tillväxtverket (Švédska agentúra pre ekonomický a regionálny rast), Almi and IFS – Internationella företagarföreningen i Sverige (Medzinárodná podnikateľská asociácia). Môžete skontaktovať aj rozličné záujmové združenia a priemyselné organizácie. Start-up služby poskytujú prostredníctvom ´näringslivskontor’ (obchodných a priemyselných kancelárií) aj mnohé samosprávy. Webová stránka www.verksamt.se poskytuje informácie od rôznych inštitúcií k téme ako začať podnikať vo Švédsku, informácie tu nájdete aj v angličtine. Uchádzači o zamestnanie, registrovaní v rámci švédskych verejných služieb zamestnanosti, ktorí si v určitom časovom intervale nenašli prácu, môžu získať start-up grant ´Stöd vid start av näringsverksamhet ’.
Švédske verejné služby zamestnanosti – www.arbetsformedlingen.se
www.tillvaxtverket.se – Tillväxtverket (Švédska agentúra pre hospodársky a regionálny rast)
www.almi.se – ALMI (štátna agentúra poskytujúca pôžičky podnikateľom)
www.nyforetagarcentrum.com – NyföretagarCentrum – Švédska nadácia pre prácu a spoločnosť
www.sweden.se – oficiálny švédsky portál poskytujúci komplexné informácie o Švédsku

Taliansko 

Začatie podnikateľskej činnosti v Taliansku si vyžaduje registráciu do národného obchodného registra vedeného sieťou obchodných komôr (Registro delle Imprese della Camera di Commercio). Zriadenie firmy sa môže uskutočniť prostredníctvom vyhlásenia ComUnica, ktoré umožňuje podnikateľom splniť všetky komunikačné povinnosti voči príslušným orgánom jediným vyhlásením podaným elektronicky, ktoré je platné pre daňové, ako aj sociálne účely. Prostredníctvom vyhlásenia ComUnica spoločnosť obdrží svoje daňové číslo (Codice fiscale) a číslo DPH a je zaregistrovaná v národných inštitúciách sociálneho poistenia – INPS a INAIL.
V zásade platí, že pre podnikanie v neregulovaných profesiách nie je potrebné získať povolenie: postačuje predbežné oznámenie (tzv. SCIA: “segnalazione certificata di inizio attività”) príslušnému orgánu, ktorým je miestny orgán/obec, v ktorej by ste chceli začať činnosť. Predbežné oznámenie sa môže predložiť spolu s jednotným vyhlásením ComUnica  tak, aby sa súčasne mohlo uskutočniť založenie nového právneho subjektu a začatie hospodárskej činnosti.
Ďalšie informácie, ako aj formuláre žiadostí a ďalšie dokumenty, ktoré sa majú zaslať, nájdete na webových  stránkach príslušného miestneho orgánu, prostredníctvom ktorého sa všetky postupy môžu uskutočniť elektronicky: jednotné kontaktné miesta (Sportelli Unici per le attività produttive)
Založenie podniku v Taliansku na účely výkonu regulovaného povolania si vyžaduje uznanie odbornej kvalifikácie príslušným talianskym orgánom. Viac informácií o regulovaných povolaniach nájdete na internetovej stránke talianskeho Ministerstva pre ekonomický rozvoj.
www.impresainungiorno.gov.it – vládny portál s informáciami o založení podniku
www.camcom.gov.it – portál talianskych obchodných komôr
www.registroimprese.it – oficiálny obchodný register

Veľká Británia 

Samostatne zárobkovo činné osoby sa môžu registrovať buď vlastným menom, alebo si môžu zvoliť obchodné meno. Niektoré činnosti vyžadujú licenciu. Patrí sem napríklad opatrovanie detí, prevádzkovanie reštaurácií, taxikárstvo alebo pouličný predaj. Živnostníci sa musia registrovať k dani z príjmu na príslušnom daňovom úrade (Inland Revenue). K plateniu DPH sa treba registrovať, ak ročný obrat živnostníka presiahne 56 000 libier. Prihlásenie do živnostenskej komory je dobrovoľné.
Informácie pre podnikateľov
Financie a  dane