Prejsť na obsah

Vykonávanie živnosti v zahraničí

 • EUGO – sieť jednotných kontaktných miest, ktoré poskytujú informácie potrebné pri začatí podnikania
 • Enterprise Europe Network – podporná sieť pre malé a stredné podniky s medzinárodnými ambíciami
 • Slovak Business Agency – ako podnikať v krajinách EÚ
 • Podnikanie v EÚ – informácie Európskej komisie o podnikaní v EÚ

 Belgicko

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) vykonáva prácu ako hlavnú alebo doplnkovú činnosť bez toho, aby podliehala nejakému zamestnávateľovi na základe pracovného pomeru. Táto činnosť zahŕňa obchod, slobodné povolania (právnik, architekt, lekárnik, lekár a pod.), remeselníci, poľnohospodári, chovatelia dobytka, atď. SZČO musí mať aspoň 18 rokov (okrem remeselníkov, ktorých minimálny vek je 16 rokov so súhlasom rodiča alebo opatrovníka).

Pre začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti je potrebné urobiť niekoľko krokov:

 • Otvoriť si bežný účet vyhradený pre profesionálnu činnosť a oddelený od súkromného účtu.
 • Zaregistrovať sa v schválenom jednotnom kontaktnom mieste pre podniky. Aby ste mohli pracovať v obchodnom alebo remeselnom sektore, musíte sa zaregistrovať v Crossroads Bank for Enterprises. Sami sa môžete zaregistrovať v jednom z príslušných spoločných obchodných úradov. Musíte tu predložiť doklady, ktoré vás oprávňujú na vykonávanie vašej profesie, napr. podložiť dokladmi vaše manažérske a profesionálne schopnosti pre regulované profesie, licencie, povolenia, atď.
 • Daň z pridanej hodnoty (DPH): Po zaregistrovaní na spoločnom obchodnom úrade sa musíte obrátiť na príslušný úrad pre DPH a overiť si, či vaša činnosť podlieha DPH. Príslušným úradom je úrad sídliaci v oblasti, kde má fyzická osoba svoje bydlisko pre daňové účely a v prípade právnickej osoby, kde má zaregistrované hlavné sídlo. Obchodný úrad to za poplatok môže urobiť za vás.
 • www.nisse.be – Národný inštitút sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činných osôb

 Bulharsko

Registráciu podnikateľských subjektov (fyzických alebo právnických osôb) vykonáva Registračná agentúra. Mnohé administratívne kroky súvisiace so založením firmy v Bulharsku vybavíte na jednotných kontaktných miestach.

Samostatne zárobkovo činné osoby sa musia zaregistrovať v registri BULSTAT, ktorý vedie Registračná agentúra a v Národnej agentúre pre príjmy. Niektorí odborníci majú povinnosť sa zaregistrovať v príslušnej komore, aby získali úplnú licenciu na výkon svojej profesie. Poľnohospodári majú povinnosť sa zaregistrovať v príslušnej poľnohospodárskej organizácii, informácie sú k dispozícii na stránke Poľnohospodárskeho fondu.

Cyprus 

Väčšina spoločností na Cypre pôsobí v sektore služieb a podľa definície EÚ sú klasifikované ako malé podniky. Zaregistrovanie spoločnosti na Cypre si vyžaduje podanie žiadosti na Register spoločností (+357 22 40 44 00), aby názov spoločnosti bol preverený a schválený, zaplatenie poplatku 10 EUR alebo v prípade zrýchleného konania 20 EUR. Po schválení názvu musia byť všetky potrebné dokumenty postúpené právnikom pôsobiacim na Cypre. Registračný poplatok závisí od kapitálu spoločnosti. Ak sa zaujímate o vytvorenie spoločnosti, v ktorej budete samo zamestnancom alebo o presťahovanie vašej existujúcej spoločnosti na Cyprus, mali by ste vyhľadať pomoc právnika a účtovníka, aby ste sa vyhli chybám a zbytočným problémom.

Informácie súvisiace so spoločnosťami a/alebo odborníkmi poskytujúcimi právne a účtovnícke služby môžete nájsť na internetovej stránke Asociácie Bar v Nikózii a Inštitútu certifikovaných verejných účtovníkov na Cypre. Ak plánujete vykonávať regulovanú profesiu na Cypre, musíte na príslušný orgán podať žiadosť spolu s požadovanými certifikátmi a dokladmi o skúškach.

Česká republika

Živnosť je možné vykonávať na základe živnostenského oprávnenia, ktoré vydáva živnostenský úrad. Živnostenské oprávnenie (výpis zo živnostenského registra) sa vyžaduje pri registrácii na finančnom úrade, ale napr. aj pri registrácii vo veľkoobchodoch, založení bankového účtu a pod.. Približne do týždňa od predloženia potrebných dokumentov je  hotový výpis zo živnostenského registra a pridelené osemmiestne identifikačné číslo (IČ, IČO).

Základné podmienky prevádzkovania živnosti sú:

 • všeobecné podmienky: bezúhonnosť a plná svojprávnosť resp. súhlas zákonného zástupcu maloletého a privolenie súdu pre maloletých
 • zvláštne podmienky: odborná spôsobilosť (vzdelanie alebo prax v určitom odbore) nutná pre remeselné a viazané živnosti a pre koncesie
 • www.businessinfo.cz – portál pre podnikanie a export, jednotné kontaktné miesta, možnosť vložiť online dotaz
 • www.een.cz – sieť Enterprise Europe Network – podpora podnikania
 • www.mpo.cz – Ministerstvo priemyslu a obchodu
 • www.komora.cz – Hospodárska komora ČR

Dánsko 

Podnikatelia v Dánsku sa musia povinne registrovať v dánskom registri spoločností (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen). Elektrikári, inštalatéri a plynári potrebujú na vykonávanie svojej činnosti licenciu od príslušných úradov. Okrem toho sa každá osoba, ktorá plánuje bývať v Dánsku, musí registrovať v registri osôb príslušnom podľa miesta bydliska. Registrácia na účely platenia DPH je povinná, ak živnostník predáva súkromným osobám a jeho ročný obrat je vyšší ako 50 000 dánskych korún.

 Estónsko

Akákoľvek osoba, ktorá predáva tovar alebo služby vo svojom mene, kde predaj tovaru a poskytnutie služieb je jeho stála aktivita, môže byť v Estónsku samostatne zárobkovo činnou osobou. Neplnoletý (minimálne však 15-ročný) môže byť SZČO, ak má súhlas rodičov.

Samostatne zárobkovo činné osoby musia požiadať o zápis do obchodného registra ešte pred začatím podnikania. SZČO už nie sú registrovaní v registri daňovníkov spravovaného daňovým a colným úradom. Sú dva spôsoby zápisu do obchodného registra: elektronicky podpísaná žiadosť prostredníctvom Registračného portálu firiem alebo notársky overená žiadosť.  Je niekoľko zákonov, ktoré regulujú živnostníkov v Estónsku, napríklad Obchodný zákonník, Zákonník práce a Daňový zákon.

Ďalšie informácie o živnosti sú dostupné na Enterprise EstoniaMinisterstve spravodlivosti a Daňovom a colnom úrade. Príslušné zákony sú sprístupnené v Centre registrov a informačných systémov. Užitočné informácie môžete získať aj v Centre informácií pre podnikateľov.

Fínsko 

Ak chcete začať vo Fínsku podnikať, musíte zapísať svoju spoločnosť do obchodného registra na Fínskom patentovom a registračnom úrade www.prh.fi. Môžete tiež kontaktovať oddelenie služieb pre podnikanie v miestnom Centre pre ekonomický rozvoj, dopravu a životné prostredie (ELY centrum) www.ely-keskus.fi, prípadne tiež obchodné centrá pre začínajúcich podnikateľov startupcenter.aalto.fi. „ELY“ centrá poskytujú poradenstvo, informácie o školeniach a tiež príspevky pre začínajúcich podnikateľov. Užitočným zdrojom informácií bude pre vás tiež miestna Obchodná komora kauppakamari.fi. Komplexný balík informácií o podnikaní vo Fínsku zverejňuje Ministerstvo práce a hospodárstva na stránke www.suomi.fi. Webová stránka daňového úradu www.vero.fi vám poskytne informácie o daniach z podnikania.

Francúzsko 

 Ak máte záujem vykonávať vo Francúzsku samostatnú zárobkovú činnosť musíte svoju činnosť zaregistrovať prostredníctvom web stránky Guichet des formalités des entreprises (Démarche en ligne) | Entreprendre.Service-Public.fr Od 1. januára 2023 musia byť formality na vytvorenie, zmenu a ukončenie činnosti vybavované online.

Pôle Emploi www.pole-emploi.fr organizuje stretnutia zamerané na pomoc uchádzačom o zamestnanie pri zakladaní spoločnosti, APEC www.apec.fr robí to isté pre manažérov.
Podnikateľská sieť (Enterprise Network) spája podnikateľov, ktorí poskytujú pomoc pri zakladaní alebo preberaní spoločností – www.reseau-entreprendre.org, www.fondation-entreprendre.org

Boutiques de Gestion www.bge.asso.fr tvoria tímy všeobecných odborníkov, ktorí vás môžu sprevádzať. Môžete sa zúčastniť školení o tom ako založiť firmu. APCE (Agence Pour la Création d´Entreprises) www.bpifrance-creation.fr je centrom, ktoré poskytuje informácie o zakladaní obchodných spoločností.
ADIE (Association pour le Droit a l´Initiative Economique) www.adie.org. poskytuje finančnú pomoc prostredníctvom mikroúverov a pomáha podnikateľom, ktorí nemajú prístup k bankovým úverom. Poradenstvo vám môže poskytnúť aj Centre de Gestion Agréé alebo sa obráťte na účtovníkov.

Grécko

Zakladanie spoločnosti v Grécku je zjednodušené vďaka možnosti elektronickej registrácie. Všetky spoločnosti alebo osoby vykonávajúce akúkoľvek ekonomickú činnosť v Grécku, sú povinné zaregistrovať sa v miestne príslušnom registri priemyselnej a obchodnej komory.  Napriek možnosti elektronickej registrácie, celkový proces pozostáva z 15 až 18 krokov, pričom registrácia prebieha cca jeden mesiac a prebieha výhradne v gréčtine. V niektorých prípadoch môže byť proces dokončený až do doby štyroch mesiacov. Bližšie informácie o podnikaní v Grécku nájdete na stránke www.sbagency.sk.

 Holandsko 

Ak chcete začať podnikať v Holandsku, je potrebné sa zaregistrovať ako samostatne zárobkovo činná osoba v Obchodnej komore, kde vám poradia o ďalšom postupe a podmienkach. Ten, kto v Holandsku plánuje samostatnú zárobkovú činnosť (s alebo bez pracovníkov), by mal byť v prípravnej fáze informovaný o skutočnostiach týkajúcich sa:

 • povolenia na pobyt – webstránka Služby pre prisťahovalectvo www.ind.nl – držitelia pasu EÚ už nemusia žiadať o takéto povolenie
 • vytvorenia obchodného plánu – webstránka Obchodnej komory (Kamer van Koophandel) www.kvk.nl
 • možností investícií a podnikania v Holandsku www.investinholland.com
 • udelenia licencií – prostredníctvom Obchodnej komory (KvK) www.kvk.nl a miestnych úradov www.overheid.nl; KvK informuje aj o právnej forme, akú môže mať spoločnosť a o ročných nákladoch s touto formou spojených
 • ručenia spojeného s právnou formou – prostredníctvom Notárskej komory Holandského kráľovstva (Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie) www.notaris.nl
 • daní a odvodov spojených s formou spoločnosti – prostredníctvom Daňového úradu www.belastingdienst.nl alebo KvK
 • miestnych daní – prostredníctvom webstránky holandskej vlády www.government.nl
 • poistenia – prostredníctvom KvK a Holandskej asociácie poisťovateľov (Nederlandse Vereniging van Verzekeraars) www.verzekeraars.nl

Chorvátsko

Živnosť môžete založiť online prostredníctvom aplikácie e-Gradani, alebo sa obrátiť na miestny živnostenský úrad (ured za registriranje obrta). Potrebujete občiansky preukaz alebo pas, a v závislosti od typu vášho obchodného modelu môžete dokumentovať: potvrdenie o prevádzke vášho pracoviska – napríklad nájomná alebo kúpna zmluva, žiadosť do obchodného registra (prijava za upis u obrtni registar), doklad o absolvovanom požadovanom vzdelaní alebo splnených technických podmienkach pre živnosť. Vaše údaje postúpia tiež daňovému úradu a poisťovni.

Írsko 

Začať podnikať alebo stať sa samostatne zárobkovo činnou osobou v Írsku môže byť veľkým krokom. Existujú rôzne štátne inštitúcie, agentúry a organizácie, ktoré vám môžu poskytnúť cenné rady a podporu.
Informácie o začatí podnikania môžete získať na týchto web stránkach:

 • Irish Point of Single Contact – registrácia obchodného mena, udeľovanie licencií a zakladanie podnikania v rôznych sektoroch
 • Home – supportingSMEs – ponúka nástroj „SME Search“, ktorý kladie 7 otázok na nájdenie podpory podnikania, informácií o obchodných udalostiach a novinkách týkajúcich sa malých a stredných podnikov
 • www.businessregulation.ie – poradenstvo v oblasti daňovej registrácie, zamestnávania zamestnancov, predpisov a informácií špecifických pre daný sektor
 • Enterprise Europe Network – informácie a rady týkajúce sa rastu vášho podnikania na medzinárodnej úrovni a medzinárodných partnerstiev

 Island 

www.island.is – integrovaný portál verejnej správy

Lichtenštajnsko

www.llv.li – portál štátnej správy, informácie k založeniu spoločnosti

 Litva 

Inovačná agentúra poskytuje poradenstvo pri zakladaní a rozvoji podnikania. Mnohé litovské mestá majú podnikateľské informačné centrá, ktoré slúžia ako kontaktné miesta pre otázky týkajúce sa založenia firmy.

Lotyšsko 

Všetci podnikatelia, vrátane živnostníkov a individuálnych podnikateľov, musia byť zapísaní v Podnikateľskom registri. Licencia od iných inštitúcií je potrebná napríklad na vzdelávanie, výrobu zbraní a výbušnín, farmaceutík, v poisťovníctve. Licencie pre stavebníctvo, inžinierstvo, medicínu a vzdelávanie vydávajú príslušné profesionálne spoločnosti.

 • www.lps.lv – Lotyšská únia miestnych a regionálnych samospráv
 • www.em.gov.lv – Ministerstvo hospodárstva Lotyšskej republiky
 • www.ur.gov.lv – Register podnikateľských subjektov, asociácií a komôr Lotyšskej republiky
 • www.liaa.gov.lv – Lotyšská investičná a rozvojová agentúra
 • www.chamber.lv– Lotyšská obchodná a priemyselná komora

Luxembursko 

Zahraničný podnikateľ v Luxembursku musí pre registráciu splniť dve základné požiadavky: požiadavku profesionálnej cti, čo znamená, že nesmie mať vyhlásený bankrot a musí mať čistý trestný register a požiadavku profesionálnej kvalifikácie podľa smerníc Európskeho ekonomického spoločenstva. Zápis do živnostenského registra je povinný, vykonáva sa automaticky po splnení požiadaviek. Pri vykonávaní zdravotníckych profesií je potrebná autorizácia, ktorú vydáva oddelenie sociálnej bezpečnosti (Centre commun de la Sécurité Sociale). Elektrikári a živnostníci v odbore kúrenia taktiež potrebujú špeciálne licencie. Na vykonávanie živnosti je potrebná registrácia na platenie DPH a registrácia na daň.

Maďarsko 

Živnostenské podnikanie sa v Maďarsku vykonáva na základe registrácie podnikateľskej činnosti na  Národnom daňovom a colnom úrade  – NAV.

Registráciu môžete vykonať:

 • elektronicky na základe stotožnenia cez webové klientske centrum, alebo
 • osobne za pomoci splnomocnenia na ktorejkoľvek pobočke inštitúcie  NAV.

Konanie vo veci registrácie živnosti sa neumožňuje prostredníctvom poštovej zásielky alebo telefonicky.

Pri registračnom konaní individuálnou formou je potrebné predložiť:   

 • identifikačný doklad k overeniu totožnosti klienta ( občiansky preukaz, pas, prípadne vodičské oprávnenie),
 • v prípade zastupovania klienta v registračnom konaní sa požaduje aj predloženie originálneho splnomocnenia.

Registrácia živnostenského podnikania je v Maďarsku bezplatná. 

Živnostenské podnikanie je možné vykonávať až v deň potvrdenej registrácie podnikateľskej činnosti. 

V  Maďarsku je možné registrovať len tie podnikateľské činnosti, ktoré sa nachádzajú v kodifikovanom zozname  živností s názvom „ÖVTJ – Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke a to za splnenia zákonných požiadaviek potrebných k výkonu zvolenej činnosti.  

Viazané živnosti sú v Maďarsku regulované príslušnými obchodnými a profesijnými komorami. 

Užitočné internetové stránky:

Malta 

Povinnosti spojené so začiatkom podnikateľskej činnosti na Malte nie sú veľmi náročné. Najprv sa zaregistrujete na úrade Jobsplus tým, že zašlete vyplnený formulár vás ako zamestnávateľa i vašich zamestnancov. Tlačivá sú k dispozícii na pracovných miestach Jobsplus, ako i na webstránke Jobsplus. Na Oddelení pre vnútroštátne príjmy sa prihláste ako samostatne zárobkovo činná osoba – prostredníctvom ich Centra pre služby zákazníkom alebo ich webstránky. Prihláste sa na Oddelení pre daň z pridanej hodnoty – na ich pracovisku alebo webstránke. Na živnostenskom úrade požiadajte o živnostenský list. Ak v rámci vašej obchodnej činnosti tiež dovážate alebo vyvážate, budete potrebovať aj importnú, resp. exportnú licenciu.

 • cfr.gov.mt – Oddelenie pre vnútroštátne príjmy, oddelenie pre daň z pridanej hodnoty
 • commerce.gov.mt – Živnostenský úrad

 Nemecko 

Občania SR majú od 1. mája 2004 právo zakladať spoločnosti a živnosti bez výrazných obmedzení. Musia však spĺňať vnútroštátne požiadavky na založenie podniku. Základnou legislatívou v oblasti obchodných vzťahov je Obchodný zákonník, ktorý okrem iného stanovuje zásadu rovnosti medzi zahraničnými a tuzemskými podnikateľskými subjektmi. V Nemecku je možné začať podnikať po splnení kritérií, ktoré stanovuje zákon o živnostenskom podnikaní (Gewerbeordnung). Subjekt, ktorý chce v Nemecku podnikať, musí ohlásiť živnosť príslušnému miestnemu úradu, oddeleniu prihlasovania živností (Ordnungsamt, Gewerbeamt), v mieste sídla budúcej spoločnosti, prostredníctvom formulára GewA 1. Pri niektorých profesiách je povinná prihláška do špecializovaných komôr. Výnimkou sú činnosti na voľnej nohe – sú zaregistrované iba na daňovom úrade.

Začínajúcim spoločnostiam poskytujú informácie obchodné a priemyselné komory, remeselnícke komory, profesijné združenia a úverové inštitúcie. Pri zriaďovaní SZČ vám radi poradia i zamestnanci Bundesagentur für Arbeit.

Pre fyzické a právnické osoby mnohé procedúry/ administratívne kroky je možné absolvovať na jednotných kontaktných miestach.

Bližšie informácie o podmienkach zakladania spoločností, daňových a sociálnych otázkach je možné získať na sieti Priemyselných a Obchodných komôr IHK www.dihk.de

Ďalšie zdroje informácií:

Nórsko 

Poľsko

Občan Európskej únie môže v Poľsku podnikať za rovnakých podmienok ako domáci živnostníci. Podmienkou je, že musí odoslať žiadosť o vstup a informácie o ekonomickej aktivite do Centrálneho registra (CEIDG). Začať môže hneď v deň podania žiadosti do CEIDG. Záznam o nej je hotový najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Začiatok podnikania si však môže zvoliť aj na iný deň, ktorý uvedie v žiadosti. Je dôležité si uvedomiť, že ani v Poľsku nie je živnostník právnickou osobou a teda podniká na vlastný účet a meno a ručí celým svojím majetkom. Do siedmich dní od začatia hospodárskej činnosti musí podať žiadosť o príslušné poistenie na Úrade sociálneho poistenia.

Ak sa rozhodnete podať žiadosť o zápis do registra CEIDG elektronicky, je vhodné sa na portáli CEIDG najskôr zaregistrovať (súčasťou registrácie je aj overenie vašej totožnosti prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis). V opačnom prípade by ste museli do siedmich dní odo dňa podania žiadosti o registráciu navštíviť obecný alebo mestský úrad v Poľsku na účely overenia vašej totožnosti. Kvalifikované certifikáty pre kvalifikované elektronické podpisy sú v rámci Európskej únie navzájom uznávané, takže registráciu a podanie žiadosti o zápis do registra CEIDG môžete absolvovať aj prostredníctvom slovenského občianskeho preukazu s elektronickým podpisom. Po vyplnení, podpísaní a odoslaní formuláru žiadosti o zápis do registra CEIDG môžete začať podnikať.

Prečítajte si článok založenie živnosti v Poľsku  

Portugalsko 

Základnými krokmi pri zakladaní podniku sú: požiadať o certifikát  o spôsobilosti, vložiť počiatočný kapitál spoločnosti v úverovej spoločnosti, získať verejnú listinu overenú notárom (dobrovoľné, pokiaľ je prepísaný nehnuteľný majetok); preukázať deklaráciu začiatku podnikania miestnemu daňovému úradu; zaregistrovať spoločnosť do Conservatória do Registo Comercial (Obchodný register); zaregistrovať sa do sociálnej poisťovne ako platiteľ.
Proces založenia podniku môže byť zjednodušený prostredníctvom online služby Empresa Online, alebo prostredníctvom služieb ponúkaných Instituto dos Registos e do Notariado (portugalský regulačný orgán pre registračné služby a notársku profesiu) v Lojas do Cidadão (poradenské centrum) a Espaços Empresa [informačné a servisné centrá]. Služba Empresa Online umožňuje založiť novú firmu prostredníctvom webových stránok za menej ako jednu hodinu. Portál pomáha podnikateľom v oblasti právnych postupov a administratívnych formalít a ďalej poskytuje poradenské služby.

Rakúsko 

Podnikateľské aktivity sú rozdelené do troch skupín – remeslá, iné regulované aktivity a voľné aktivity. Na vykonávanie remesiel a iných regulovaných aktivít je potrebná odborná skúška a skúška z manažmentu. Pri voľných aktivitách sa nevyžaduje odborná skúška, registrácia je však povinná. Pre samostatne zárobkovo činné osoby platia rovnaké pravidlá ako pre registráciu podnikov. Všetky podniky v Rakúsku sú členmi obchodnej komory. Registre vedú súdy príslušné podľa sídla spoločnosti. Každý podnik musí byť registrovaný na platenie DPH. Po tom, ako sa prihlásite na pobyt v Rakúsku a po prihlásení sa do príslušnej hospodárskej komory od nej získate prehlásenie o novom založení, môžete pristúpiť k samotnému založeniu živnosti.

Ohlásenie živnosti sa v niektorých spolkových krajinách vykonáva priamo na hospodárskej komore a v iných na živnostenskom úrade (Gewerbebehörde) miestne príslušnom podľa miesta, kde živnosť budete vykonávať. Môže to byť obvodný úrad (Bezirkshauptmannschaft) alebo v mestách s vlastným štatútom aj mestský úrad (Magistrat). Vo Viedni si túto funkciu plní mestský okresný úrad (Magistratisches Bezirksamt). Pre presnú informáciu ohľadom miesta ohlásenia živnosti je vhodné sa na to ešte predtým spýtať priamo na hospodárskej komore. Živnosť je možné v Rakúsku ohlásiť osobne na živnostenskom úrade, odoslaním formuláru poštou, faxom, e-mailom alebo vyplnením online formuláru elektronicky (nie všade je takáto možnosť dostupná).

Po založení živnosti musíte informovať o Vašej činnosti rakúsky daňový úrad (Finanzamt) a tiež aj príslušnú sociálnu poisťovňu (SVA – Sozialversicherung ). Registrácia a rakúska živnosť prináša so sebou tiež povinnosť úhrady mesačných odvodov do príslušnej poisťovne, povinné spoplatnené členstvo v Obchodnej komore a úhradu dane z príjmu.

Rumunsko

Fyzické osoby, ktoré sú občanmi EÚ/EHP môžu vykonávať podnikateľskú činnosť v Rumunsku ako živnostníci, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ako podnikatelia, ktorí majú individuálny podnik, ako členovia rodinného podniku na základe Zákona č. 44/2008, ktorý povoľuje jednotlivcom a rodinám vykonávať nezávislú podnikateľskú činnosť. Živnostníci a individuálne alebo rodinné podniky môžu získať oprávnenie na vykonávanie nezávislej podnikateľskej činnosti v akomkoľvek odbore, oblasti a profesii okrem výnimiek stanovených zákonom. Registrácia v Obchodnom registri a povolenie na prevádzkovanie/výkon činnosti sú povinné.

Začatie podnikateľskej činnosti v Rumunsku vyžaduje registráciu do národného obchodného registra. Ak chcete získať podrobný zoznam dokumentov požadovaných pri registrácii spoločnosti, pozrite si informácie uvedené v ponuke „Incorporations“ na webovej stránke úradu národného obchodného registra, ktorá obsahuje nasledujúce časti:

Zápis do živnostenského registra právnických osôb, oprávnených fyzických osôb, fyzických osôb a rodinných firiem vykonávajúcich ekonomickú činnosť, ktoré majú sídlo alebo ústredie v územnej pôsobnosti súdu, zahŕňa zápis údajov z registračných listín zapísaných subjektov a vedenie úradného archívu zakladateľských dokumentov alebo ich zmien a iných dokumentov výslovne ustanovených zákonom.
Dokumenty potrebné na registráciu právnickej alebo fyzickej osoby je možné zaslať online prostredníctvom elektronického jednotného kontaktného miesta Punctul de Contact Unic Electronic (e-guvernare.ro)

Slovinsko 

Podnikanie v Slovinsku a podmienky pre vykonávanie obchodných aktivít upravuje Zákon o spoločnostiach. V Slovinsku rozlišujeme: Verejná obchodná spoločnosť (DNO), Komanditná spoločnosť (k.o.), Skryté partnerstvo (Tihi Družba), Súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným (doo), Akciová spoločnosť (d.d.), Partnerstvo limitované podľa podielu (KDD). Minimálny základný kapitál pre začatie podnikania vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným je 7500 Eur, pričom počet spoločníkov sa štandardne pohybuje v rozmedzí 1-50. Pre založenie akciovej spoločnosti je potrebný minimálny kapitál vo výške 25 000 EUR.

Samostatne zárobkovo činné osoby vykonávajúce podnikateľské aktivity v Slovinsku musia byť zaregistrované v slovinskom obchodnom registri AJPES (Agentúra Slovinskej republiky pre verejné právne záznamy a súvisiace služby). Registráciu je možné uskutočniť cez štátny portál e-VEM, ktorý zároveň postúpi informácie daňovým autoritám a umožňuje aj prihlásenie sa pre účely povinného zdravotného poistenia, zmenu údajov, vymazanie vlastnej podnikateľskej činnosti z registra a požiadať o údaje inej SZČO.
Ďalšie informácie k zakladaniu spoločností a o podmienkach podnikania v Slovinsku nájdete na stránke obchodnej a priemyselnej komory www.gzs.si

Španielsko 

Proces založenia spoločnosti možno rozdeliť do dvoch fáz:

 • zvolenie právnej formy a štruktúry,
 • zápis do príslušného registra a získanie nevyhnutných licencií a povolení na podnikateľskú činnosť.

Oba procesy zahŕňajú určité formality, ktoré sa vybavujú na rôznych administratívnych úrovniach: centrálnej, regionálnej a miestnej.

Právna forma spoločnosti závisí od viacerých faktorov ako sú napr. počet spoločníkov, výška základného imania, zodpovednosť voči tretím stranám, či je na podnikanie potrebná fyzická prevádzka a pod. K dispozícii sú rôzne formy podnikania, pričom najfrekventovanejšie sú akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným. Pri registrácii obchodného mena je nutné požiadať o vystavenie potvrdenia z obchodného registra, že neexistuje podnik s rovnakým názvom.

Ekonomickú činnosť môže vykonávať aj fyzická osoba vo svojom mene, pričom všetku kontrolu a tiež riziká preberá na seba. Samostatne zárobkovo činná osoba nemá povinnosť zakladať akýkoľvek subjekt. Zápis do živnostenského registra je povinný pre tých, ktorí vykonávajú obchodnú, priemyselnú alebo plavebnú činnosť. Výnimkou sú farmárske a rybárske činnosti. Licencia na vykonávanie živnosti je dobrovoľná, je však nevyhnutná pre osoby, ktoré sa chcú uchádzať o štátnu alebo regionálnu podporu.

Švajčiarsko 

Prvou podmienkou na otvorenie živnosti vo Švajčiarsku je, aby ste disponovali povolením na pobyt typu B. Založenie živnosti je skutočne jednoduché a na jej založenie nepotrebujete žiadne finančné prostriedky za predpokladu, že nevyužijete pre vaše podnikanie konzultácie a nezapíšete sa do obchodného registra. Povinnosť zapísania sa do obchodného registra máte iba v prípade, že váš ročný obrat by presiahol 100 000 CHF. Založenie živnosti môžete vykonať priamo doma za počítačom. Stačí, ak si vytvoríte konto na federálnej webstránke www.easygov.swiss a priamo cez svoje konto vyplníte povinné údaje, na základe čoho vám systém vytvorí všetky potrebné dokumenty k vytlačeniu, podpísaniu a zaslaniu na príslušné úrady. To najdôležitejšie pri podnikaní je vaša podnikateľská činnosť, ktorá je vo Švajčiarsku rozdelená na regulovanú a neregulovanú. Z kategórie neregulovaných povolaní si vyberáte podľa svojej predstavy o podnikaní, ale pri regulovaných povolaniach sa musíte držať predpisov, hlavne potreby vzdelania, ktoré sa konkrétnych povolaní týkajú.

Švédsko 

Poradenstvo pri zriaďovaní/štarte vášho podnikania môže poskytnúť Tillväxtverket (Švédska agentúra pre ekonomický a regionálny rast), Almi and IFS – Internationella företagarföreningen i Sverige (Medzinárodná podnikateľská asociácia). Môžete skontaktovať aj rozličné záujmové združenia a priemyselné organizácie. Start-up služby poskytujú prostredníctvom ´näringslivskontor’ (obchodných a priemyselných kancelárií) aj mnohé samosprávy. Webová stránka www.verksamt.se poskytuje informácie od rôznych inštitúcií k téme ako začať podnikať vo Švédsku, informácie tu nájdete aj v angličtine.

 • www.tillvaxtverket.se – Tillväxtverket (Švédska agentúra pre hospodársky a regionálny rast)
 • www.almi.se – ALMI (štátna agentúra poskytujúca pôžičky podnikateľom)
 • www.nyforetagarcentrum.com – NyföretagarCentrum – Švédska nadácia pre prácu a spoločnosť
 • www.sweden.se – oficiálny švédsky portál poskytujúci komplexné informácie o Švédsku

Taliansko 

Začatie podnikateľskej činnosti v Taliansku si vyžaduje registráciu do národného obchodného registra vedeného sieťou obchodných komôr (Registro delle Imprese della Camera di Commercio). Zriadenie firmy je výlučne digitálne a možno ho uskutočniť prostredníctvom vyhlásenia ComUnica, ktoré umožňuje podnikateľom splniť všetky ohlasovacie povinnosti voči príslušným orgánom jediným vyhlásením podaným elektronicky, ktoré je platné pre daňové, ako aj sociálne účely. Prostredníctvom vyhlásenia ComUnica spoločnosť obdrží svoje daňové číslo (Codice fiscale) a číslo DPH a je zaregistrovaná v národných inštitúciách sociálneho poistenia – INPS a INAIL. Za registráciu sa vyžaduje ročný poplatok. Proces registrácie trvá približne 5 dní od prijatia žiadosti.

V zásade platí, že pre podnikanie v neregulovaných profesiách nie je potrebné získať povolenie: postačuje predbežné oznámenie (tzv. SCIA: “segnalazione certificata di inizio attività”) príslušnému orgánu, ktorým je miestny orgán/obec, v ktorej by ste chceli začať činnosť. Predbežné oznámenie sa môže predložiť spolu s jednotným vyhlásením ComUnica  tak, aby sa súčasne mohlo uskutočniť založenie nového právneho subjektu a začatie hospodárskej činnosti.

Ďalšie informácie, ako aj formuláre žiadostí a ďalšie dokumenty, ktoré sa majú zaslať, nájdete na webových stránkach príslušného miestneho orgánu, prostredníctvom ktorého sa všetky postupy môžu uskutočniť elektronicky: jednotné kontaktné miesta (Sportelli Unici per le attività produttive)

Založenie podniku v Taliansku na účely výkonu regulovaného povolania si vyžaduje uznanie odbornej kvalifikácie príslušným talianskym orgánom. Viac informácií o regulovaných povolaniach nájdete na internetovej stránke talianskeho Ministerstva pre ekonomický rozvoj.