Prejsť na obsah

Uznávanie diplomov a kvalifikácie

Odborné kvalifikácie – uznanie kvalifikácie na výkon určitej profesie

Výkon vášho povolania môže byť v krajine EÚ, do ktorej sa sťahujete, regulovaný. Ak chcete pracovať v novej krajine vášho pobytu, je možné, že v nej pred začatím výkonu povolania budete musieť požiadať o úradné uznanie vašich odborných kvalifikácií. V závislosti od vášho povolania a dĺžky pobytu sa môžu uplatňovať osobitné podmienky.

Vo všeobecnosti platí, že ak ide o regulované povolanie, musíte mať konkrétny vysokoškolský diplom, aby ste mali prístup k danému povolaniu, absolvovať špeciálne skúšky, napríklad štátne, a/alebo sa zaregistrovať na profesijnom orgáne predtým, ako povolanie môžete začať vykonávať.

Ak je vaše povolanie regulované v  krajine EÚ, v ktorej ho chcete vykonávať, môže byť potrebné požiadať o uznanie odbornej kvalifikácie.

Čo je regulované povolanie?

Regulované povolania sa v jednotlivých krajinách EÚ líšia. Či je vaše povolanie regulované v krajine EÚ, do ktorej sa sťahujete, sa dozviete v databáze regulovaných povolaní.

Ak sa povolanie, ktoré chcete vykonávať, nezobrazí, môže to znamenať, že v krajine, do ktorej sa sťahujete, nie je regulované. Ak o svojom povolaní v databáze nenájdete žiadne informácie, môžete sa obrátiť na národné kontaktné miesta (“contact points”) pre odborné kvalifikácie v krajine, v ktorej chcete pracovať. Pomôžu vám zistiť, aké pravidlá sa uplatnia vo vašom prípade, musíte požiadať o  uznanie odbornej kvalifikácie a aký druh žiadosti musíte predložiť.

Na uznávanie odborných kvalifikácií v niektorých odvetviach, ako napríklad kvalifikácií právnikov, riadiacich letovej prevádzky, pilotov atď., sa uplatňujú osobitné pravidlá EÚ.

Európsky profesijný preukaz – EPP

Ak je vaše povolanie regulované a potrebujete uznanie vašej odbornej kvalifikácie, môžete oň požiadať prostredníctvom európskeho profesijného preukazu (EPP). Európsky profesijný preukaz je elektronický postup, ktorý môžete využiť na uznanie vašej regulovanej profesie v inom štáte EÚ.

V súčasnosti môžete tento postup využiť, iba ak ste sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, farmaceut, fyzioterapeut, horský vodca a realitný agent.

Výhody európskeho profesijného preukazu

Orgány vašej domovskej krajiny vám pomôžu s podaním žiadosti a skontrolujú, či je žiadosť správna a úplná. Takisto osvedčia pravosť a platnosť vašich dokumentov. V prípade budúcich žiadostí nebudete musieť svoje dokumenty znova nahrať. Ak orgány hostiteľského štátu zodpovedné za vašu žiadosť neprijmú konečné rozhodnutie v stanovenej lehote, uznanie sa udelí automaticky a vy si budete môcť sami vytvoriť osvedčenie EPP vo svojom on-line konte. Ak orgány na základe vašej žiadosti odmietnu vydať EPP, musia uviesť odôvodnenie a poskytnúť vám informácie o podaní opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu. Postup pre vydanie EPP je v súčasnosti dostupný len pre obmedzený počet povolaní.

Zdroj informácií:

Vaša Európa – Čo je regulované povolanie

FAQ (najčastejšie otázky) k téme Regulované povolanie

Uznávanie AKADEMICKÝCH KVALIFIKÁCIÍ – diplomov na účel ďalšieho štúdia v EÚ

V EÚ neexistuje systém automatického uznávania dosiahnutého vzdelania. Ak máte záujem pokračovať v štúdiu v inom členskom štáte EÚ a chcete, aby vám bol uznaný váš doklad o vzdelaní, pravdepodobne sa na vás bude vzťahovať vnútroštátny postup uznávania platný v danej krajine. Ak už teraz viete, že chcete pokračovať v ďalšom štúdiu v inej krajine, dopredu si overte, či vám bude uznané vzdelanie z vašej krajiny. Vlády jednotlivých členských štátov EÚ naďalej nesú zodpovednosť za svoje systémy vzdelávania a môžu uplatňovať vlastné pravidlá aj v oblasti uznávania akademických kvalifikácií získaných v iných krajinách.

Nechajte si svoje vzdelanie „porovnať”

Vo väčšine prípadov môžete získať „vyhlásenie o porovnateľnosti” vášho ukončeného vysokoškolského vzdelania, v ktorom je uvedené, do akej miery je porovnateľné s akademickými titulmi vydávanými v krajine, do ktorej odchádzate študovať. Obráťte sa na centrum ENIC-NARIC príslušnej krajiny, v ktorej máte záujem o porovnanie svojho dosiahnutého vzdelania. Môže to byť krajina vášho pôvodu, do ktorej sa vraciate po ukončení štúdia, alebo iná krajina EÚ v prípade, že sa do nej sťahujete z pracovných alebo študijných dôvodov.

V závislosti od účelu porovnania vášho dosiahnutého vzdelania a krajiny, kde bude porovnanie prebiehať, centrum ENIC-NARIC samo vykoná hodnotenie alebo ho postúpi príslušnému orgánu.

Skôr, než si dáte uznať dosiahnuté vzdelanie, overte si:

  • koľko bude táto služba stáť (či sa platí);
  • ako dlho bude hodnotenie trvať – môže trvať od niekoľkých týždňov až po niekoľko mesiacov v závislosti od krajiny, účelu a komplexnosti vášho prípadu;
  • aké výsledné osvedčenie dostanete – príslušné orgány uznajú vaše vzdelanie v plnej miere alebo vypracujú porovnávaciu správu;
  • čo môžete robiť v prípade, ak s hodnotením nesúhlasíte (ako sa odvolať).

Porovnanie a uznanie vášho dosiahnutého vzdelania môže byť jednoduchšie, ak poskytnete svoje dokumenty vo formáte Europass (ako napríklad dodatok k diplomu).

Zdroj informácií:

Vaša Európa – Uznávanie diplomov

Ďalšie užitočné informácie: