Elektrikár (ID 10410)

Odvetvie: 43 - Špecializované stavebné práce

Počet voľných prac. miest: 1
Dátum pridania ponuky: 15.01.2021
Termín nástupu: Ihneď

Krajina: DE - Nemecko
Mesto: Northern Thuringia

Druh pracovného pomeru: Pracovný pomer na plný úväzok
Trvanie pracovného pomeru: Pracovný pomer na dobu neurčitú
Ponúkaná mzda: 0.00 EUR
Poznámka ku mzde: min. 2500,-€ / month gross + premiums
Pozícia vhodná pre absolventa: nie

Popis pracovného miesta

For a specialist in control and regulation technology / building automation in Nothern Thuringia we are looking for Electricians, m/f/d
Your tasks:
 • Installation, connection and commissioning of switchgear
 • Connection and commissioning of air conditioning, cooling and heating systems
 • Wiring of switchgear systems for measurement, control and regulation technology or building automation
 • Material coordination on construction sites
 • Reading and revising circuit diagrams, diagrams and cable lists

  *****************************************************************************
  Pre špecialistu na riadiacu a regulačnú technológiu / automatizáciu budov v Nothern Thuringia hľadáme Elektrikárov (m/ž)

  Vaša pracovná náplň:
  • Inštalácia, pripojenie a uvedenie rozvádzača do prevádzky
  • Pripojenie a uvedenie do prevádzky klimatizačných, chladiacich a vykurovacích systémov
  • Zapojenie rozvodných systémov pre meraciu, riadiacu a regulačnú techniku ​​alebo automatizáciu budov
  • Materiálová koordinácia na stavbách
  • Čítanie a revízia schém obvodov, schém a zoznamov káblov

Požiadavky

Your profile
 • Professional qualification in the field
 • Knowledge and experience in switchgear construction, in control and regulation technology and in the area of ​​cable route expansion and cable pulling is desirable
 • Willingness to travel and work anywhere in Germany as well as a car driver's license are mandatory
 • Good manners and a friendly demeanour with customers
German language knowledge at a level of A2

******************************************************************************
Váš profil:

• Odborná kvalifikácia
• Žiadané sú znalosti a skúsenosti v konštrukcii rozvádzačov, v riadiacej a regulačnej technike a v oblasti rozširovania a ťahania káblových trás
• Ochota cestovať a pracovať kdekoľvek v Nemecku, ako aj vodičský preukaz automobilu sú povinné
• Priateľské správanie a vystupovanie  voči zákazníkom
• znalosť nemeckého jazyka na úrovni A2

Zamestnávateľ ponúka

The employer offers:
 • Extensive onboarding with individual mentor  
 • Permanent working contract
 • Short journeys within Northern Germany
 • Min. EUR 2.500 gross / month + premiums
 • Company pension scheme
 • Refund of kindergarten / school fees for your children
 • Advanced trainings
 • Assistance with finding accommodation, integration etc…

  **********************************************************************
  Zamestnávateľ ponúka:

  • Rozsiahle zaškolenie do prác s individuálnym mentorom
  • Pracovná zmluva na trvalo
  • Krátke služobné cesty po severnom Nemecku
  • min. 2 500 EUR brutto / mesiac + poistné
  • Systém dôchodkového zabezpečenia spoločnosti
  • Vrátenie poplatkov za škôlku / školu pre vaše deti
  • Pokročilé školenia
  • Pomoc pri hľadaní ubytovania, integrácii atď

Druh pracovného pomeru

Pracovný pomer na plný úväzok

Jazyky

nemecký - A2 Používateľ základov jazyka
anglický - A2 Používateľ základov jazyka

Stačí znalosť jedného jazyka

Požadované vzdelanie

stredná škola

Doplňujúce informácie

The region:

 • In the middle of Germany –an attractive region for the while family!

 • Innovative enterprises enable you to realise your professional goals

 • Attractive leisure and cultural offers for young and old are there for your spare time

 • Have a look: Perspektive Nordtühringen

This job offer belongs to a considerable number of further job offers for electricians out of the regions Saxonia-Anhalt and Thuringia . ZAV is recruiting together with EURES for this project with a starting date in spring 2021 (earlier start might be possible with good knowledge of German). Online German courses for EU citizens are available free of charge. Recruitment, relocation and working will take place in accordance with COVID19 rules and regulations, employees will be compensated for a loss of salary during a possible quarantine in Germany.

ZAV is the international department of Germans Federal Employment Agency and member of the European Employment Services network EURES. Citizens of the EU may also receive further financial support (i.e. relocation allowance).

******************************************************************************

Popis región:
• Uprostred Nemecka - atraktívny región!
• Inovatívne podniky vám umožňujú realizovať vaše profesionálne ciele
• Atraktívne voľnočasové a kultúrne ponuky pre malých aj veľkých sú tu pre vás

• Pozrite sa: Perspektive Nordtühringen 

Táto pracovná ponuka je jednou zo značnému počtu ďalších pracovných ponúk pre elektrikárov z regiónov Sasko-Anhaltsko a Thuringu.
ZAV realizuje nábor do tohto projektu spolu so sieťou EURES s dátumom začiatku nástupu do zamestnania jar 2021 (skorší začiatok je možný s dobrou znalosťou nemčiny). Online kurzy nemčiny pre občanov EÚ sú k dispozícii zadarmo. Nábor, presťahovanie a práca budú prebiehať v súlade s pravidlami a predpismi COVID19, zamestnancom bude počas prípadnej karantény v Nemecku kompenzovaná strata mzdy. ZAV je medzinárodné oddelenie nemeckej Federálnej agentúry práce/ Bundesagentur für Arbeit a člen siete európskych služieb zamestnanosti EURES. Prostredníctvom tohto projektu - KISS pod ktorý spadá i táto ponuka môže byť občanom EÚ poskytnutá finančná podpora (napr. príspevok na presťahovanie sa).

Názov spoločnosti/organizácie

KISS-11-SAT

Kontaktná osoba

Pracovná ponuka je podporená projektom Kiss
Ak máte záujem o túto pracovnú pozíciu, kliknite na ikonu „Odoslať životopis", vyplňte požadované informácie a pripojte životopis v nemeckom alebo anglickom jazyku.  Pre kompletnosť žiadosti o toto pracovné miesto Vás prosím o zaslanie vyplneného priloženého  tlačiva" Registirrungsbogen" na kontaktnú adresu EURES poradcu. 

 

Kontakt na EURES poradcu: [email protected]