Prejsť na obsah

Taliansko – rodinný prídavok (assegno per il nucleo famigliare)

L´ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE (RODINNÝ PRÍDAVOK)

ČO TO JE ?

Je to príspevok, ktorý bol uzákonený za účelom pomoci rodinám zamestnancov a poberateľov dôchodkov alebo iných sociálnych dávok zo závislej práce, ako aj rodinám pracovníkov využívajúcich poistenie proti tuberkulóze. Prídavok sa priznáva v rôznej výške v závislosti od počtu členov rodiny a výšky príjmu rodiny. Sumy prídavkov sú priaznivejšie v prípade niektorých typov domácností (napr. domácnosti s jedným rodičom) a každoročne sú uverejňované príslušnou inštitúciou (INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) v tabuľkách platných od 1. júla príslušného roka do 30. júna nasledujúceho roka (obežník INPS z 11. mája 2018, č. 68)

KOMU PATRÍ ?

Rodinné prídavky (ANF) patria:

 • zamestnancom súkromného sektora
 • poľnohospodárskym zamestnancom
 • zamestnancom pracujúcim v domácnostiach
 • pracovníkom zapísaným do tzv. Gestione Separata
 • zamestnancom zaniknutých spoločností a spoločností v likvidácii
 • poberateľom dôchodkov vyplácaných zamestnaneckými dôchodkovými fondmi, osobitnými fondmi a bývalými ENPALS
 • poberateľom dávok sociálneho zabezpečenia
 • iným pracovníkom v podobe priamej platby

RODINNÁ JEDNOTKA

Na vznik nároku na rodinný prídavok musí rodinná jednotka spĺňať isté znaky, ktoré sa menia podľa toho, či je žiadateľom závislý zamestnanec, osoba, ktorej vznikol nárok na dôchodok alebo na pozostalostný dôchodok.

Pre závislých zamestnancov a osoby, ktorým vznikol nárok na dôchodok:
Môže rodina pozostávať z týchto členov:

 1. žiadateľ o prídavok
 2. manžel alebo tzv. partner občianskeho zväzku, ktorý nie je právne a účinne žijúci oddelene, aj keď reálne s rodinou nežije
 3. deti, pokiaľ majú menej ako 18 rokov, bez ohľadu na to, či žijú so žiadateľom alebo nie
 4. plnoleté deti, fyzicky alebo mentálne postihnuté, ktoré sa kvôli tomuto postihnutiu absolútne a permanentne nemôžu venovať žiadnej práci prinášajúcej príjem
 5. deti (a ich ekvivalent), ktoré sú študentmi alebo učňami, starší ako 18 rokov a mladší ako 21 rokov za predpokladu, že sú súčasťou „početných domácností“, t.j. rodiny s najmenej štyrmi deťmi, všetkými mladšími ako 26 rokov, s predchádzajúcim povolením;
 6. bratia, sestry, netere alebo synovcovia žiadateľa, za predpokladu, že sú maloletí (resp. plnoletí fyzicky alebo mentálne postihnutí) a spĺňajú tieto podmienky:

– sú sirotami po oboch rodičoch
– nemajú nárok na pozostalostný dôchodok

Tieto osoby sú súčasťou rodinnej jednotky aj v prípade, ak

 1. nežijú so žiadateľom v spoločnej domácnosti
 2. nie sú vyživované žiadateľom
 3. nemajú pobyt v Taliansku (ak je žiadateľom taliansky občan alebo občan Európskej únie alebo občan iného štátu, s ktorým má Taliansko uzavretú osobitnú zmluvu)

Výnimku tvoria nemanželské deti, ktoré boli zákonne uznané oboma rodičmi, a pre ktoré sa vyžaduje podmienka spolužitia so žiadateľom.

Manžel

Na to, aby sa mohol považovať za súčasť rodinnej jednotky, nesmie byť zákonne odlúčený ani rozvedený, ani nesmie žiť mimo rodiny.

Vnuci, netere, synovcovia

Za súčasť rodinnej jednotky sa považujú len tieto kategórie:

Príbuzní vo vedľajšej línii

Žiadateľ môže žiadať rodinný prídavok na synovcov a netere vo vedľajšej línii, a teda na deti svojich bratov alebo sestier, ktoré sú mladšie ako 18 rokov alebo staršie ako 18 rokov, ale fyzicky alebo mentálne postihnuté. Podmienkou je, že musia byť sirotami po oboch rodičoch a nemajú nárok na sirotský dôchodok. V opačnom prípade sa nepovažujú za súčasť rodinnej jednotky a nemajú nárok na rodinné prídavky.
Synovcovia a netere vo vedľajšej línii, ktorí sú formálne zverení do výchovy žiadateľovi sú zrovnoprávnení s vlastnými deťmi, a teda tvoria súčasť rodinnej jednotky žiadateľa, aj keď nie sú sirotami, resp. sú sirotami, ale majú nárok na sirotský dôchodok.

Priami vnuci

Vnuci v priamej línii, ktorých priamym predkom je starý otec / stará mama (nie strýko alebo teta) sú zrovnoprávnení so zákonnými deťmi, aj keď formálne nie sú zverení do ich výchovy.
Priami vnuci, za predpokladu, že sú mladší ako 18 rokov, majú právo na prídavky nielen v prípade, že splnia horeuvedené podmienky pre príbuzných vo vedľajšej línii, ale alternatívne aj vtedy, ak:

 1. sú v stave núdze, keďze nie sú ekonomicky sebestační
 2. sú vyživovaní starým rodičom, ktorý prídavok žiada

Národný inštitút sociálneho zabezpečenia (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ďalej len INPS) musí overiť, či starý rodič a vnuk žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, že spolužitie neexistuje, musí sa preukázať aspoň skutočnosť tzv. „efektívneho vyživovania“. Vyživovanie sa overuje v prípade, ak vnuk nie je ekonomicky sebestačný, t.j. ak nemá vlastné príjmy vyššie ako minimálny dôchodok stanovený INPS, zvýšený o 30%.

V prípade rodín rodičov, ktorí boli oddelení / rozvedení alebo ich občiansky zväzok bol rozpustený a majú dohodnutú spoločnú starostlivosť o deti, majú právo na ANF obe strany, pričom voľba medzi tým, ktorý z dvoch rodičov môže požiadať o dávku, je ponechaná na dohodu medzi stranami. Ak sa dohoda nedosiahne, dávka sa prizná rodičovi, ktorému bolo dieťa zverené do výchovy.

Rodinné prídavky môžu byť priznané aj vtedy, ak rodinná jednotka pozostáva len z jednej osoby, ktorej vznikol nárok na pozostalostný dôchodok (sirota alebo manžel), za podmienky, že je maloletým alebo postihnutým plnoletým.

RODINNÝ PRÍJEM

Výška rodinných prídavkov závisí od výšky príjmu rodiny. Za rodinný príjem sa nepovažuje len príjem žiadateľa, ale príjem všetkých osôb, ktoré tvoria rodinnú jednotku. Rodinný príjem, ktorý sa berie do úvahy na účely posúdenia výšky rodinných prídavkov je príjem rodiny v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

Príjmové limity

Nárok na rodinný prídavok závisí od celkového príjmu rodinnej jednotky, ktorý nesmie presiahnuť ročné limity stanovené zákonom. Limity rodinného príjmu sa stanovujú každoročne k 1. júlu a sú platné do 30. júna nasledujúceho roka. Sú stanovené zákonom a každoročne prehodnocované na základe percentuálnych zmien ukazovateľov priemerných ročných spotrebiteľských cien pre rodiny robotníkov a ostatných zamestnacov, ktoré sleduje Istat (taliansky štatistický úrad). Pre rodiny s jedným rodičom a s postihnutým členom sa stanovujú vždy vyššie limity rodinných príjmov.

Za príjem sa na účely rodinných prídavkov považujú:

Všetky hrubé príjmy podliehajúce dani z príjmov fyzických osôb a príjmy akéhokoľvek iného charakteru, vrátane nezdanených príjmov a príjmov, ktoré sú predmetom zrážok, ak presahujú 1032,91 €.

Do úvahy sa berú príjmy, ktoré vznikli v kalendárnom roku predchádzajúcom 1. júlu a platia až do 30. júna nasledujúceho roka. Ak teda žiadosť o rodinný prídavok zahŕňa obdobie prvého semestra, t.j. od januára do júna, deklarujú sa príjmy získané pred dvoma rokmi. Ak sa žiadosť týka období od júla do decembra, uvádzajú sa príjmy získané v predchádzajúcom roku.

Za príjem sa na účely rodinných prídavkov nepovažujú:

– odstupné a príjmy a ich preddavky poskytované pri ukončení pracovného pomeru
– rodinné prídavky a iné príspevky na podporu rodiny poskytované na základe zákona
– vojenské dôchodky
– renty a dôchodky poskytované v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania (vypláca ich INAIL)
– príspevky poskytované čiastočne slepým a hluchým osobám
– príspevky pravidelne poskytované maloletým telesne postihnutým
– sprievodné príspevky poskytované invalidným dôchodcom z INPS

POZOR !!!

Nárok na rodinné prídavky vzniká len v prípade, ak suma príjmov pochádzajúcich zo závislej práce, dôchodku alebo iných príspevkov naviazaných na výkon závislej práce (napr. podpora v nezamestnanosti, nemocenské, materská, príspevok na podporu mobility) vzťahujúcej sa na príslušnú rodinnú jednotku, dosiahne aspon 70% z celkového rodinného príjmu.

ŽIADOSŤ

Žiadosť musí byť predložená na každý rok, v ktorom máte nárok na ANF. Akákoľvek zmena v príjme a / alebo zložení rodinnej jednotky počas obdobia poberania ANF sa musí oznámiť do 30 dní. Žiadosť o zmenu sa musí predložiť aj v prípade opätovného zamestnania u iného zamestnávateľa.

Postup podávania žiadostí pre zamestnancov spoločností pôsobiacich v nepoľnohospodárskom súkromnom sektore:

S účinnosťou od 1. apríla 2019 musí byť žiadosť o ANF zamestnancom súkromných nepoľnohospodárskych spoločností predložená priamo INPS výlučne elektronickými prostriedkami. Žiadosť musí žiadateľ predložiť INPS prostredníctvom špecializovanej služby online alebo prostredníctvom telematických služieb, ktoré ponúkajú Patronáty.

V prípadoch ustanovených platnými ustanoveniami je tiež potrebné predložiť žiadosť o autorizáciu ANF na INPS (napr. v prípade mnohopočetných rodín).

Postup podávania žiadostí pre zamestnancov spoločností pôsobiacich v súkromnom poľnohospodárskom sektore:

Poľnohospodárski zamestnanci na dobu neurčitú predkladajú žiadosť o ANF zamestnávateľovi na formulári ANF/DIP (SR16) v papierovej forme. V prípadoch uvedených v platných ustanoveniach je potrebné pripojiť k nemu aj autorizáciu ANF (ANF43) vydanú INPS.

KTO VYPLÁCA PRÍDAVOK ?

Zamestnávateľ je povinný vyplácať rodinný prídavok na priamu žiadosť zamestnanca, ktorý preukáže, že má naň nárok. V niektorých prípadoch je však zamestnávateľ povinný platiť len vtedy, ak má zamestnanec predchádzajúce oprávnenie od INPS. Oprávnenie INPS sa vyžaduje na vyplácanie rodinného prídavku týmto osobám:

 1. deti legálne oddelene žijúcich alebo rozvedených rodičov
 2. nemanželské deti uznané oboma rodičmi
 3. bratia, sestry, netere, synovcovia, vnuci
 4. plnoletí, telesne alebo mentálne postihnutí rodinní príslušníci, ktorým ešte nebola uznaná 100% invalidita
 5. maloletí, telesne alebo mentálne postihnutí rodinní príslušníci, ktorým ešte nebola uznaná neschopnosť vykonávať činnosti a aktivity zodpovedajúce veku
 6. rodinní príslušníci, ktorí majú pobyt v cudzine

Zamestnancom vykonávajúcim závislú prácu vypláca rodinný prídavok zamestnávateľ spolu so mzdou. Zamestnávateľ následne požiada INPS o refundáciu zaplatenej sumy.
Domáckym zamestnancom, poľnohospodárskym zamestnancom, nezamestnaným a pod. vypláca rodinný prídavok priamo INPS.
Dôchodcom vypláca rodinný prídavok INPS spolu s výplatou dôchodku.

Všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na zmenu výšky rodinného prídavku alebo na jeho stratu, musia byť oznámené subjektu, ktorý prídavok vypláca (zamestnávateľ alebo INPS). Zmeny sa môžu týkať najmä počtu členov rodiny alebo situácií, ktoré môžu mať vplyv na použitie inej tabuľky výpočtu prídavku (napr. vznik fyzického alebo mentálneho postihnutia, zmena stavu a pod.).

Aktualizácia: 25/04/2019