Prejsť na obsah

Taliansko – podporný rodinný prídavok

L´ASSEGNO DI SOSTEGNO
(PODPORNÝ PRÍDAVOK)

 

ČO TO JE ?

Je to špeciálna dávka určená rodinám s aspoň troma maloletými deťmi a s veľmi nízkymi príjmami.

 

KOMPETENTNÉ ORGÁNY

Prídavok vypláca INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Národný Inštitút sociálneho zabezpečenia – ďalej len INPS), ale formálne kompetentným orgánom je obec, v ktorej má žiadateľ pobyt. Obce sú teda zodpovedné za prijímanie žiadostí, poskytovanie poučenia pri ich vypĺňaní a oznamovanie údajov potrebných na vyplácanie prídavku INPS. V prípade špecifických dohôd medzi obcou a INPS môže byť aj priznávanie prídavku zverené INPS.

 

PODMIENKY PRE VZNIK NÁROKU

  1. rodina má aspoň 3 maloleté deti

na účely zistenia výšky prídavku sa za členov rodiny považujú, v priamej línii, žiadateľ, manžel, deti, ostatné spolužijúce osoby a iné vyživované osoby, ktoré sa za také považujú na účely dane z príjmov fyzických osôb.

  1. rodina nemá vyššie príjmy ako sú limity stanovené indikátorom ekonomickej situácie (ISE – viď príloha, je indikátor, ktorý používajú obce na určenie ekonomickej situácie rodín na účely podporného prídavku a materskej). Tento limit sa v prípade niektorých rodín zvyšuje (napr. rodiny s postihnutými členmi; rodiny, v ktorých obaja rodičia pracujú, a pod.)

 

ŽIADOSŤ

O podporný prídavok možno žiadať do 31. januára roka, ktorý nasleduje po roku rozhodujúcom pre posúdenie nároku.

Občan, ktorý žiada o prídavok musí predložiť žiadosť priamo kompetentnej inštitúcii a vyplniť vyhlásenie, v ktorom poskytne všetky informácie o zložení rodiny, jej príjmoch a vlastníctve. K vyhláseniu sa nepredkladá žiadna iná dokumentácia. Samotné úrady totiž vykonajú všetky nevyhnutné kontroly. Vyhlásenie platí jeden rok, za všetkých členov rodiny. Možno ho obdržať v pobočkách INPS alebo na stránke inštitútu www.inps.it v sekcii „moduli“,
Vyhlásenie sa predkladá v inštitúcii, ktorá prídavok poskytuje, na orgánoch obce, v centre finančnej pomoci (CAF – centro di assistenza fiscale) alebo na miestne príslušnej pobočke INPS. Občan následne dostane potvrdenie o predložení vyhlásenia.

VÝŠKA – 120,39 € mesačne

Bližšie informácie, ako aj formuláre na stiahnutie ohľadom podporného prídavku a iných sociálnych výhod pre rodiny s deťmi je možné nájsť na stránkach jednotlivých obcí a miest.