Prejsť na obsah

Taliansko – nemocenská dávka v prípade choroby

NEMOCENSKÁ DÁVKA – L´INDENNITÁ DI MALATTIA (resp. NEMOCENSKÉ)

Každý zamestnanec, ktorý ochorie má v medziach kolektívnej zmluvy právo na zachovanie pracovného miesta a na ekonomické zaobchádzanie. Pri splnení podmienok sa mu vypláca:

Dávka v chorobe (L´indennità di malattia – nemocenské)
Je to príspevok nahrádzajúci mzdu, ktorý sa vypláca zamestnancom v prípade pracovnej neschopnosti spôsobenej chorobou alebo úrazom.
L’ indennità di malattia patrí takmer všetkým zamestnancom súkromného sektora, zamestnancom tretieho sektora a služieb, poľnohospodárskym pracovníkom, stážistom, pracovníkom v oblasti zábavy, námorným pracovníkom. Nezamestnaným a prepusteným z práce patrí pod podmienkou, že bol pracovný pomer ukončený alebo zrušený pred nie viac ako 60 dňami pred začiatkom choroby.

Dávka nepatrí napr. rodinným spolupracovníkom (napr. opatrovateľkám), zamestnancom priemyslu (okrem robotníkov), vedúcim pracovníkom a živnostníkom.
Zamestnancom s pracovnou zmluvou na dobu určitú zaniká nárok na príspevok v chorobe (nemocenské) súčasne so zánikom pracovného pomeru.

DOBA POBERANIA DÁVKY

Prvé tri dni sú zo zákona platené zamestnávateľom, zatiaľ čo od štvrtého dňa práceneschopnosti zabezpečuje vyplácanie nemocenskej dávky INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Národný inštitút sociálneho zabezpečenia) a to až do ukončenia ochorenia.

Obdobia práceneschopnosti môžu byť potvrdené jedným alebo viacerými potvrdeniami. Dávka sa vypláca aj za obdobia hospitalizácie alebo dennej nemocničnej starostlivosti, ak sa na ne vzťahuje potvrdenie o práceneschopnosti.

Dávka je splatná za všetky dni, na ktoré sa vzťahuje príslušné potvrdenie o práceneschopnosti, s výnimkami uvedenými nižšie.

Pracovníci v priemyselnom sektore a zamestnanci tretieho sektora a sektora služieb majú nárok na dávku:

 • najviac 180 dní v kalendárnom roku, ak sú prijatí do pracovného pomeru na dobu neurčitú;
 • najviac za počet dní, ktoré sa rovnajú odpracovaným dňom v 12 mesiacoch predchádzajúcich chorobe (minimálne 30, najviac 180 dní v kalendárnom roku). Zostávajúce dni sú kompenzované priamo INPS. Právo na dávku zaniká ukončením pracovného pomeru.

Poľnohospodárski pracovníci majú nárok na dávku:

 • najviac 180 dní v kalendárnom roku, ak skutočne začali pracovať a sú prijatí do pracovného pomeru na dobu neurčitú;
 • v počte dní, za ktoré sú zapísaní do príslušných zoznamov sezónnych pracovníkov (maximálne 180 dní v kalendárnom roku). Ak pracujú na základe pracovnej zmluvy na dobu určitú a len ak odpracovali:
  • najmenej 51 dní v poľnohospodárstve v predchádzajúcom roku, aj keď išlo o prácu na dobu neurčitú v tom istom poľnohospodárskom sektore;
  • 51 dní v aktuálnom roku pred začiatkom ochorenia.

Učni vykonávajú stáž podliehajú rovnakým pravidlám ako ostatní pracovníci v danom odvetví.

Nezamestnaní a osoby s pozastavenými zmluvami na dobu neurčitú majú nárok na dávku:

 • najviac 180 dní v kalendárnom roku, iba ak choroba začala do 60 dní alebo dvoch mesiacov od skončenia alebo pozastavenia zamestnania;
 • vo výške rovnajúcej sa 2/3 obvyklej sumy.

Námorní pracovníci a pracovníci v odvetví rybolovu poistení tzv. “poistením ex IPSEMA” majú nárok na dávku vo výške 75 % platu poberaného v čase vylodenia:

 • v prípade absolútnej dočasnej pracovnej neschopnosti spôsobenej základnou chorobou sa uznáva odo dňa nasledujúceho po vylodení na všetky dni prognózy, vrátane nedele, najviac však na obdobie jedného roka;
 • námorníkom vylodeným z plavidiel patriacich do osobitných kategórií stanovených zákonom patrí v prípade absolútnej dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu doplnkovej choroby, ktorá sa prejaví do 28 dní od vylodenia, nemocenská dávka od štvrtého dňa nasledujúceho po dátume oznámenia udalosti, maximálne však po dobu jedného roka.

V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu choroby, ktorá nastane po 28 dňoch avšak do 180 dní od vylodenia, sa námorníkom v nepretržitom pracovnoprávnom priznáva dávka:

 • od štvrtého dňa po nahlásení choroby, najviac do 180 dní;
 • 50% z platu, ktorý skutočne poberal v deň nástupu ochorenia: počas prvých 20 dní;
 • 66,66% od dvadsiateho prvého do stoosemdesiateho dňa.

Na nemocenskú dávku majú nárok aj pracovníci v zábavnom priemysle, ak platili odvody do dôchodkovému fondu pre pracovníkov v zábavnom priemysle (tzv. Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo – FPLS):

 • najmenej 40 dní od 1. januára roku predchádzajúceho nástupu ochorenia
 • priznáva sa od štvrtého dňa po začiatku ochorenia a je splatná maximálne 180 dní v roku.

Okrem toho pre pracovníkov v oblasti zábavného priemyslu so zmluvami:

 • na dobu určitú, platí ochranná doba pre prípad ochorenia po skončení pracovného pomeru. Počet dní, za ktoré sa dávka poskytuje sa rovná počtu odpracovaných dní za posledných 12 mesiacov. Ak existuje aspoň jeden pracovný deň, finančný príspevok sa poskytuje najviac na obdobie 30 dní;
 • na dobu neurčitú – poskytuje nemocenské zamestnávateľ.

Nemocenské dávky vypláca priamo INPS týmto kategóriám:

Nezamestnaní;

Zamestnanci zábavného priemyslu, ktorí vykonávajú príležitostné alebo sezónne činnosti.

VÝŠKA DÁVKY
Vo všeobecnosti sa nemocenská dávka vypláca zamestnancom v rozsahu:

 • 50 % priemernej dennej mzdy od štvrtého do dvadsiateho dňa práceneschopnosti;
 • 66,66 % od dvadsiateho prvého do stoosemdesiateho dňa.

Poskytuje sa:

 • 80 % počas celej doby choroby pre zamestnancov verejných služieb a cukrární;
 • 2/3 obvyklej sumy (obežník č. 134368/1981) pre nezamestnaných a prepustených z práce;
 • 2/5 počas celej doby hospitalizácie, okrem dňa prepustenia, na ktorý sa uplatňuje plné opatrenie podľa vyššie uvedených percent pre pacientov bez závislých rodinných príslušníkov.

Dávka pre námorníkov sa uznáva vo výške 75 % platu poberaného v čase vylodenia:

 • v prípade základného ochorenia;
 • v prípade komplementárneho ochorenia.

V prípade choroby námorníkov v kontinuálnom pracovnom pomere sa poskytuje v sume:

 • 50 % skutočne poberanej mzdy v čase začiatku ochorenia – počas prvých 20 dní;
 • 66,66 % od dvadsiateho prvého do stoosemdesiateho dňa

Pre pracovníkov v zábavnom priemysle sa nemocenská dávka rovná:

 • 60 % priemernej celkovej dennej mzdy do dvadsiateho dňa trvania choroby (vrátane nedieľ a štátnych a cirkevných sviatkov);
 • 80 % priemernej celkovej dennej mzdy od dvadsiateho prvého do sto osemdesiateho dňa;
 • 40 % pre nezamestnaného pracovníka a za dni pracovného pokoja v týždni v prípade pracovníkov, ktorí na dohodu pracujú len v určité vopred určené dni v týždni.

AKO POŽIADAŤ O NEMOCENSKÚ DÁVKU

Pre vznik nároku na nemocenskú dávku musí mať zamestnanec potvrdenie o práceneschopnosti (certificato di malattia) vystavené ošetrujúcim lekárom, ktorý ho elektronicky zašle na INPS.

Aby mu neboli uložené zákonom stanovené sankcie, musí zamestnanec skontrolovať správnosť údajov zadaných lekárom, t. j. osobné údaje a bydlisko, na ktorom bude dostupný.

Po zavedení elektronických potvrdení o práceneschopnosti je zamestnanec oslobodený od povinnosti zaslať potvrdenie svojmu zamestnávateľovi, ktorý ho môže prijať a prezerať prostredníctvom online služieb sprístupnených INPS.

Ak elektronický prenos potvrdenia nie je možný, musí ošetrujúci lekár vystaviť pracovníkovi potvrdenie o práceneschopnosti v papierovej forme. V takom prípade musí zamestnanec do dvoch dní od jeho vystavenia predložiť alebo poslať potvrdenie miestne príslušnej pobočke INPS a druhú časť potvrdenia odovzdať svojmu zamestnávateľovi. Nepredloženie osvedčenia po uvedenom termíne bude mať za následok stratu nároku na dávku za každý deň neodôvodneného omeškania.

Elektronické zasielanie sa vyžaduje aj pri potvrdeniach o hospitalizácii a chorobe, ktoré vydávajú nemocnice. V prípade ak nemocnica vydá papierové potvrdenie, je potrebné ho predložiť alebo poslať na miestne príslušnú pobočku INPS a časť bez diagnostických údajov predložiť svojmu zamestnávateľovi. Potvrdenia o hospitalizácii (bez údajov o zdravotnom stave po hospitalizácii) možno pod podmienkou premlčania doručiť od druhého dňa po dátume vydania, do jedného roka od tohto dátumu.

Potvrdenia o hospitalizácii alebo poskytnutí prvej pomoci bez uvedenia diagnózy nie sú pre priznanie nemocenskej dávky platné.

Platné ustanovenia týkajúce sa elektronického prenosu potvrdenia o práceneschopnosti sa vzťahujú aj na kategóriu námorníkov.

KONTROLY

Na účely overenia skutočnej dočasnej práceneschopnosti musí byť pracovník k dispozícii v mieste svojho bydliska v časových intervaloch ustanovených zákonom. Časové rozpätia sú pre všetky dni uvedené v potvrdení o práceneschopnosti (vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov) od 10:00 do 12:00 a od 17:00 do 19:00.

Neodôvodnená neprítomnosť počas lekárskej kontroly má za následok uplatnenie sankcií s následným nepriznaním nemocenskej dávky:

 • za najviac desať kalendárnych dní od začiatku ochorenia v prípade prvej neospravedlnenej neprítomnosti počas kontroly;
 • vo výške 50 % dávky za zostávajúce obdobie práceneschopnosti, v prípade druhej neospravedlnenej neprítomnosti počas kontroly;
 • celej nemocenskej dávky v prípade tretej neospravedlnenej neprítomnosti počas kontroly.

Ak lekár vykonávajúci kontrolu domáceho liečenia zistí neprítomnosť, vystaví ihneď pozvánku (v zalepenej obálke) na následnú ambulantnú lekársku prehliadku. Akákoľvek neprítomnosť na ambulantnej prehliadke môže mať za následok uloženie sankcií za druhú neospravedlnenú neprítomnosť.

V prípade potreby môže zamestnanec počas doby platnosti potvrdenia o práceneschopnosti zmeniť kontaktnú adresu jej oznámením zamestnávateľovi spôsobom uvedeným v zmluve, prípadne na INPS, prostredníctvom služby Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo.

Iba vo výnimočných prípadoch, ak nie je možný prístup k online službe, je povolené:

 • zaslať oznámenie e-mailom na adresu medicolegale.nomesede@inps.it ;
 • zaslať oznámenie na faxové číslo miestne príslušnej pobočky INPS; alebo
 • sa obrátiť na Kontaktné centrum na bezplatnom čísle 803 164.

V prípade ak dôjde ku vzniku ochorenia v inej krajine EÚ/EHP, platná legislatíva ustanovuje uplatnenie právnych predpisov krajiny, v ktorej má poistenec bydlisko. Zamestnanec uznaný za práceneschopného musí preto predložiť potvrdenie o práceneschopnosti do dvoch dní od jeho vystavenia na INPS a zamestnávateľovi.

Odvolanie
V prípade, že príspevok v chorobe (nemocenské) nebol poskytnutý, účastník môže podať odvolanie na provinčnom výbore INPS (Comitato provinciale dell´INPS) do 90 dní odo dňa prevzatia oznámenia o zamietnutí príspevku. Odvolanie možno podať v sídle INPS, ktoré žiadosť zamietla, alebo doručiť doporučene poštou s návratkou. Žiadosťou o príspevok je samotné potvrdenie o práceneschopnosti vystavené lekárom zaslané pobočke INPS.

Viac informácií k nemocenskej dávke (v taliančine) na: INPS-Indennità di malattia per lavoratori dipendenti

Aktualizácia: 11/2023