Prejsť na obsah

Taliansko – nemocenská dávka v prípade choroby

PRÍSPEVOK V CHOROBE – L´INDENNITÁ DI MALATTIA
(resp. NEMOCENSKÉ)

Každý zamestnanec, ktorý ochorie má v medziach kolektívnej zmluvy právo na zachovanie pracovného miesta a na ekonomické zaobchádzanie. Pri splnení podmienok sa mu vypláca:

Príspevok v chorobe (L´indennità di malattia – nemocenské)
Je to prídavok nahrádzajúci mzdu, ktorý sa vypláca zamestnancom v prípade pracovnej neschopnosti spôsobenej chorobu alebo úrazom. Prvé tri dni sú zo zákona platené zamestnávateľom, zatiaľ čo od štvrtého dňa práceneschopnosti zabezpečuje vyplácanie nemocenskej dávky INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Národný inštitút sociálneho zabezpečenia).
Patrí takmer všetkým zamestnancom súkromného sektora, zamestnancom tretieho sektora a služieb (bývalý obchod), nezamestnaným a prepusteným z práce, s podmienkou, že bol pracovný pomer ukončený alebo zrušený pred nie viac ako 60 dňami pred začiatkom choroby.
Zamestnancom s pracovnou zmluvou na dobu určitú zaniká nárok na príspevok v chorobe (nemocenské) súčasne so zánikom pracovného pomeru.
Príspevok v chorobe (nemocenské) patrí za obdobie nie dlhšie ako 180 kalendárnych dní v roku.

Podmienky vyplácania príspevku
Zamestnanec, ktorý je neprítomný v práci z dôvodu choroby (alebo úrazu) sa musí okamžite obrátiť na ošetrujúceho lekára, ktorý mu vydá tzv. certificato di malattia – potvrdenie o diagnóze choroby a prognóze, teda autorizáciu obdobia neprítomnosti v práci, a to vo dvoch kópiách. Zamestnanec je povinný zaslať do dvoch dní od vydania potvrdenia jednu kópiu potvrdenia s diagnózou aj prognózou príslušnej pobočke Národného inštitútu sociálnej starostlivosti – INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ďalej len INPS) a druhú kópiu – len s prognózou – zamestnávateľovi, a to doporučene s doručenkou. (Príslušnosť INPS sa spravuje miestom pobytu).
Zamestnávateľ môže žiadať od INPS vykonanie kontrol, aj v domácnosti zamestnanca. Práceneschopný zamestnanec je povinný zostať doma k dispozícií prípadným kontrolám vykonávaným lekármi INPS v čase od 10:00 do 12:00 a od 17:00 do 19:00, vrátane nedieľ a sviatkov.
Ak je zamestnanec v čase kontroly neprítomný neospravedlnene, teda ak nie je na návšteve lekára, pohrebe, verejnom konkurze alebo súdnom procese, alebo ak neexistuje potreba urgentných všeobecných vyšetrení alebo vyšetrení u špecialistu, ktoré nemôžu byť vykonané v iných hodinách, INPS môže zastaviť vyplácanie príspevku až na 10 dní, v prípade neprítomnosti počas druhej kontroly sa príspevok zníži o 50% po zvyšok dní pracovnej neschopnosti. Príspevok takisto nepatrí za dni omeškania s doručením potvrdenia o práceneschopnosti.
Každá zmluva predpokladá určitý počet pracovných dní, v ktorých môže byť zamestnanec neprítomný v práci z dôvodu pracovnej neschopnosti a zamestnávateľ môže zamestnanca odôvodnene prepustiť, ak je tento neprítomný v práci dlhšie.

Výška príspevku
je rovnaká pre väčšinu kategórií: 50% priemernej dennej mzdy za prvých 20 dní práceneschopnosti; resp. 66,66% za ďalšie dni tej istej práceneschopnosti. Príspevok je vo všeobecnosti platený zamestnávateľom, ktorému ho následne dorovná INPS. Priamo INPS vypláca príspevok nezamestnaným a prepusteným z práce, ktorým je zredukovaný na výšku v akej sa vypláca poľnohospodárskym zamestnancom a zamestnancom na dobu určitú pre sezónne práce.

Práceneschopnosť počas dovolenky
Práceneschopnosť, ktorá nastane v priebehu dovolenky zastavuje jej plynutie, ibaže by zamestnávateľ preukázal prostredníctvom zdravotnej dokumentácie, že samotná choroba je fakticky zlučiteľná s cieľom čerpania dovolenky. Zamestnanec je povinný oznámiť práceneschopnosť zamestnávateľovi a INPS, tak ako v ostatných prípadoch.

Odvolanie
V prípade, že príspevok v chorobe (nemocenské) nebol poskytnutý, účastník môže podať odvolanie na provinčnom výbore INPS (Comitato provinciale dell´INPS) do 90 dní odo dňa prevzatia oznámenia o zamietnutí príspevku. Odvolanie možno podať v sídle INPS, ktoré žiadosť zamietla, alebo doručiť doporučene poštou s návratkou. Žiadosťou o príspevok je samotné potvrdenie o práceneschopnosti vystavené lekárom zaslané pobočke INPS.

Aktualizácia: 07/2015