Prejsť na obsah

Taliansko – informácie o práve pobytu v Taliansku

PODMIENKY POBYTU OBČANOV EÚ/EHP NA ÚZEMÍ TALIANSKA

Všetci občania Európskej únie majú právo na slobodný vstup a pobyt v Taliansku za podmienok závislých od dĺžky pobytu. Právo na vstup a pobyt možno obmedziť iba z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti, bezpečnosti štátu, ako aj z nevyhnutných dôvodov verejnej bezpečnosti.

Pobyt do troch mesiacov
Občania Únie majú právo zdržiavať sa na území Talianska po dobu nepresahujúcu tri mesiace bez akýchkoľvek podmienok alebo formalít, za predpokladu, že majú platný doklad totožnosti.

Rodinní príslušníci občana EÚ (bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť) môžu tiež vstúpiť a zdržiavať sa na území Talianska bez akýchkoľvek formalít, musia však byť držiteľmi platného pasu a v prípade potreby vstupných víz, pokiaľ už nemajú platný pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Únie. Občania Únie, ako aj ich zahraniční rodinní príslušníci môžu ohlásiť svoju prítomnosť v Taliansku rovnako ako v prípade pobytu nad tri mesiace.


Pobyt nad tri mesiace
Občan Únie má právo zostať v Taliansku dlhšie ako tri mesiace, ak:

 • je v Taliansku zamestnaný alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť;
 • má dostatočné hospodárske zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestal bremenom pre štátnu sociálnu pomoc a zdravotné poistenie alebo ekvivalentné poistenie pokrývajúce všetky riziká na území Talianska;
 • je zaregistrovaný ako študent vo verejnej alebo súkromnej vzdelávacej inštitúcii a má dostatočné ekonomické zdroje pre seba a svoju rodinu, aby sa počas svojho pobytu nestal bremenom pre systém štátnej sociálnej pomoci, a má zdravotné poistenie, ktoré kryje všetky riziká;
 • je rodinný príslušník, ktorý sprevádza alebo sa pripojí k občanovi Únie, ktorý má právo na pobyt po dobu presahujúcu tri mesiace.

Vyhlásenie o prítomnosti občanov Európskej únie
Občan Únie alebo jeho rodinný príslušník môže na základe dĺžky svojho pobytu ohlásiť svoju prítomnosť na území Talianska (tzv. dichiarazione di presenza) na príslušnom oddelení Polície – jednotné kontaktné miesta Sportelli unici per l’immigrazione. Ak dotknutá osoba prítomnosť neohlási, predpokladá sa, že jej pobyt trvá viac ako tri mesiace, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Ohlásenie pobytu – zápis do registra obyvateľov (Anagrafe)
Občan Únie, ktorého pobyt v Taliansku prekročí tri mesiace, má povinnosť zapísať sa do registra obyvateľov (Anagrafe) v obci pobytu. Doklady potrebné k zápisu do registra si overte na stránke príslušnej obce. V prípade zamestnaných osôb je vo všeobecnosti potrebné predložiť na zápis do registra obyvateľov (Anagrafe) nasledovné dokumenty:

 • Platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas)
 • Pracovnú zmluvu obsahujúcu identifikačné čísla na účely sociálneho poistenia v INPS a INAIL
 • v niektorých obciach aj povinné ohlásenie pracovného pomeru, tzv. Comunicazione Obbligatoria Unificato LAV, ktoré predkladá zamestnávateľ Úradu práce pri vzniku pracovného pomeru, prípadne Codice fiscale (daňové číslo) alebo potvrdenie o platení odvodov na sociálne poistenie (napr. výplatná páska)

V ostatných prípadoch je potrebné preukázať existenciu zdravotného poistenia a dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie pobytu, ktoré budú zárukou toho, že občan nebude záťažou pre taliansky sociálny systém. Sumy príjmových limitov na preukázanie tejto skutočnosti, platné pre rok 2020, sú nasledovné:
€   5 977,79 – pre samotného žiadateľa
€   8 966,68 – pre žiadateľa s jedným rodinným príslušníkom
€ 11 955,58 – pre žiadateľa a dvoch rodinných príslušníkov
€ 14 944,47 – pre žiadateľa a troch rodinných príslušníkov
€ 17 933,37 – pre žiadateľa a štyroch rodinných príslušníkov
€ 20 922,26 – pre žiadateľa a piatich rodinných príslušníkov
€  2 988,89 – za každého ďalšieho rodinného príslušníka

Pobyt občana EÚ s dlhodobým pobytom v Taliansku

V prípade legálneho a súvislého pobytu na území Talianska po dobu piatich rokov, získava občan členského štátu Európskej únie právo na trvalý pobyt. Pobyt sa bude považovať za súvislý aj vtedy, ak bude prerušený:

 • na menej ako 6 mesiacov v roku alebo
 • na viac, maximálne však na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, v prípade tehotenstva a materstva, choroby, štúdia alebo práce

Predchádzajúci päťročný pobyt v Taliansku je nevyhnutnou podmienkou na vydanie povolenia na trvalý pobyt občana EÚ s dlhodobým pobytom v Taliansku. Žiadateľ tiež musí preukázať dostupnosť minimálneho príjmu, ktorý nie je nižší ako ročná výška sociálneho príspevku, a to, že nie je nebezpečný pre verejný poriadok alebo bezpečnosť štátu.

Žiadosť o Povolenie na pobyt občana EÚ s dlhodobým pobytom v Taliansku (Carta di soggiorno permanente) je možné podať priamo na Questure v mieste bydliska. Prípadne je možné žiadosť podať na pošte pomocou príslušného formulára vyplneného záujemcom alebo kontaktovaním obce.

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • kópiu platného pasu alebo iného dokladu totožnosti;
 • kópiu daňového priznania (príjem musí byť vyšší ako ročná suma sociálneho príspevku);
 • osvedčenie z registra trestov a výpis s registra trestných konania;
 • ak sa žiadosť predkladá aj za rodinných príslušníkov, prílohou je aj doklad o vhodnom ubytovaní
 • kópie výplatných pások pre aktuálny rok;
 • dokumentáciu týkajúca sa bydliska a rodinného stavu;
 • doklad o elektronickej úhrade kolku za povolenie na pobyt (30,46 EUR)
 • doklad o úhrade nákladov za doporučenú zásielku 16,00 €

Zdroj informácií:
taliansky zákon č. 30 zo 6. februára 2007
Polizia di Stato
Národný inštitút sociálneho zabezpečenia – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Aktualizované: 23.11.2020