Prejsť na obsah

Taliansko – dávky v materstve

Zákon poskytuje žene počas tehotenstva ochranu a garantuje jej aj dieťaťu právo na primeranú zdravotnú starostlivosť.

Materská dovolenka (povinné voľno)

Čo to je?
Ide o obdobie piatich mesiacov, počas ktorých má zamestnankyňa právo na absenciu v práci z dôvodu tehotenstva a šestonedelia alebo z dôvodu adopcie, resp. zverenia dieťaťa do výchovy. Počas tohto obdobia patrí takejto žene dávka nahrádzajúca príjem. S príslušným lekárskym potvrdením je možné čerpať materskú dovolenku mesiac pred pôrodom a zvyšné štyri mesiace dočerpať po pôrode.

Oprávnená osoba

  • Závislé zamestnankyne (aj poľnohospodárske pracovníčky, zamestnankyne v súkromných domácnostiach, opatrovateľky a pomocné sily v domácnosti)
  • Zamestnankyne zapísané do oddelenej správy Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia – INPS (napr. slobodné povolania a živnostníčky pracujúce na základe zmluvy „contratto a progetto“), ktoré nie sú zapísané do iných fondov sociálneho zabezpečenia a v posledných dvanástich mesiacoch pred obdobím poskytovania dávky zaplatili poistné odvody aspoň za tri mesiace, a to v sume zvýšenej pomernej časti (od roku 2008 je to 24,72%).
  • Samostatne zárobkovo činné osoby (priamy pestovateľ, poľnohospodári, obchodníci a remeselníci). Tieto kategórie nemajú povinnosť pozastavenia výkonu práce počas poberania dávky
  • Otec, závislý zamestnanec alebo zapísaný do oddelenej správy INPS – v osobitných prípadoch (napr. v prípade vážnej choroby alebo smrti matky)
  • Nezamestnaná matka, ktorá spĺňa podmienky vzniku nároku.

Predčasné pozastavenie výkonu pracovnej činnosti
V prípade vážneho ohrozenia zdravia alebo života matky alebo ešte nenarodeného dieťaťa, má zamestnankyňa právo na predčasné pozastavenie pracovnej činnosti (a poberanie dávky) aj pred siedmim mesiacom tehotenstva. Na vznik nároku na dávku v tomto prípade je potrebné predložiť miestne príslušnému Provinčnému riaditeľstvu práce (Direzione provinciale del Lavoro) žiadosť s príslušným lekárskym osvedčením vydaným gynekológom Národnej zdravotnej služby (Servizio Sanitario Nazionale).

Výška dávky v materstve
Dávka je na ťarchu INPS a je zálohovo vyplácaná zamestnávateľom. Patrí v sume 80% z priemernej dennej mzdy, resp. z príjmu v prípade samostatne zárobkovo činných osôb a slobodných povolaní. Národné kolektívne zmluvy vo všeobecnosti garantujú dávku v plnej výške mzdy, resp. platu, zaväzujúc zamestnávateľa k doplateniu rozdielu. Dávka patrí zamestnankyni aj v prípade prerušenia tehotenstva, ku ktorému dôjde po 180. dni od začiatku tehotenstva.
Osvojenie / adopcie
Od roku 2008 patrí dávka v materstve v prípade adopcie alebo predadoptívneho zverenia dieťaťa do výchovy, v dĺžke päť mesiacov od nastúpenia dieťaťa do rodiny (pri národných adopciách), resp. od vstupu na územie Talianska (pri medzinárodných adopciách), a to bez obmedzení vekom dieťaťa. V prípade, ak zamestnaná matka túto dávku nevyužije, patrí otcovi a pri medzinárodných adopciách o ňu možno žiadať aj za obdobie pobytu v cudzine.

Žiadosť o dávku v materstve

  • závislé zamestnankyne a zamestnankyne zapísané do oddelenej správy INPS (napr. slobodné povolania) musia predložiť žiadosť pred začiatkom materskej dovolenky a uviesť v nej predpokladaný termín pôrodu.
  • Živnostníčky, resp. iné samostatne zárobkovo činné osoby predkladajú žiadosť po dni pôrodu pobočke INPS najbližšej podľa miesta ich pobytu.

Žiadosť možno zaslať aj poštou alebo predložiť prostredníctvom Patronátov, ktoré v týchto prípadoch zo zákona poskytujú bezplatnú asistenciu. Tlačivá žiadostí možno získať na pobočkách INPS alebo stiahnuť z webovej stránky Inštitútu – www.inps.it zo sekcie „moduli“.

Poistné odvody

Obdobie materskej dovolenky je kryté „figuratívnymi“ odvodmi a teda je jedným z rozhodujúcich období pre dosiahnutie vzniku nároku na dôchodok. Aj keď došlo k pôrodu alebo k vstupu adoptovaného dieťaťa do rodiny v čase, keď matka nepracovala, možno požiadať o akreditáciu príspevkov na poistné za päť mesiacov, za predpokladu, že žiadateľ bol sociálne poistený aspoň 5 rokov.

 

Rodičovská dovolenka (fakultatívne voľno)

Počas prvých ôsmich rokov života dieťaťa majú zamestnaní otec a matka, právo na absenciu z práce, a to aj dočasnú, avšak v celkovej dĺžke nepresahujúcej 11 mesiacov.
V prípade adopcie alebo zverenia dieťaťa do výchovy môžu rodičia využiť túto rodičovskú dovolenku do ôsmich rokov od momentu vstupu dieťaťa do rodiny, najneskôr však do dovŕšenia plnoletosti adoptovaného dieťaťa. Otec dieťaťa môže využiť túto dovolenku aj v období čerpania povinnej dovolenky alebo voľna na dojčenie matkou.

Výška dávky

V období do tretieho roku veku dieťaťa (v prípade adopcie alebo zverenia do výchovy do troch rokov od vstupu do rodiny) patrí vo výške 30% platu, resp. mzdy počas šiestich mesiacov (spolu za oboch rodičov). V prípade prekročenia šiestich mesiacov čerpania rodičovskej dovolenky (a do ôsmeho roku veku dieťaťa) patrí dávka za podmienky, že individuálny príjem rodiča – žiadateľa neprekračuje 2,5-násobok minimálneho dôchodku účinného v čase podania žiadosti (pre rok 2008 je tento limit stanovený na 14.401,40 eur).

Žiadosť

Formuláre žiadosti sú k dispozícii na pobočkách INPS a na webovej stránke Inštitútu – www.inps.it v sekcii „moduli“. Predkladajú sa príslušnej pobočke INPS a zamestnávateľovi. V prípade žiadateľov, ktorí sú samostatne zárobkovo činní alebo pracujú na tzv. zmluvu „a progetto“ je možné poskytnúť dávku len za obdobia po predložení žiadosti.

Vyplácanie dávky

V závislosti od typologického zaradenia zamestnanca vypláca dávku buď priamo INPS alebo ju poskytuje zamestnávateľ vopred v rámci mzdy a jej výška je neskôr refundovaná cez INPS.

 

Ostatné príspevky v materstve

Zákon pozná aj ďalšie formy ochrany matiek, ktoré v čase pôrodu, resp. vstupu adoptovaného dieťaťa do rodiny nie sú zamestnané.

Štátny príspevok je možné poskytnúť matke, ktorá:
je zamestnaná, má niektorú z foriem ochrany materstva a v období medzi 9. a 18. mesiacom pred dňom narodenia dieťaťa bola sociálne poistená aspoň 3 mesiace, avšak nedosiahla niektorú podmienku vzniku nároku na dávku v materstve alebo je výška tejto dávky nižšia ako štátny príspevok (v tom prípade sa dopláca vo výške rozdielu).
počas tehotenstva dobrovoľne ukončila pracovný pomer a v období medzi 9. a 18. mesiacom pred dňom narodenia dieťaťa bola sociálne poistená aspoň 3 mesiace
skôr mala nárok na niektorú z dávok vyplácaných INPS (napríklad nemocenské alebo dávka v nezamestnanosti), za predpokladu, že neuplynula istá doba, ktorá sa podľa jednotlivých prípadov líši.

Formuláre žiadostí sú k dispozícii na pobočkách INPS a na webovej stránke Inštitútu – www.inps.it v sekcii „moduli“. Predkladajú sa pobočke INPS najbližšej miestu pobytu žiadateľa.

Príspevok obce sa priznáva matkám, ktorých rodinný príjem neprevyšuje limit stanovený ISE (na rok 2008 to bolo 31.223,51 eur pre trojčlennú rodinu). Žiadosť sa predkladá v obci pobytu.

O oba príspevky, ktoré sú navzájom nekumulovateľné, možno požiadať do šiestich mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa, resp. od vstupu adoptovaného alebo zvereného dieťaťa do rodiny. Vypláca ich INPS buď prostredníctvom šeku zaslaného na adresu pobytu matky alebo pripísaním na bežný účet.

 

Viac informácií:
www.inps.it
bezplatná linka: 8 0 3 1 6 4

Zdroj:
Miniguida „La maternitŕ“ – INPS, 2008
www.inps.it