Prejsť na obsah

Švajčiarsko – starostlivosť o seniorov a platové podmienky pre opatrovateľky

STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV                                   Švajčiarsko - starostlivosť o seniorov a platové podmienky pre opatrovateľky

Vo Švajčiarsku funguje odlišný systém podpory seniorov, ako v iných krajinách. Seniori si prispievajú do Švajčiarskeho zdravotného poistenia počas celého ich života, pričom v starobe poberajú príspevky na krytie nákladov na dlhodobú starostlivosť v sociálnych zariadeniach vo výške 20% a 31% nákladov na ambulantnú starostlivosť. Na druhej strane toto poistenie nekryje náklady na služby, ako je pobyt v domovoch so zdravotnou službou, domácu pomoc a službu donášku jedla do domu.

Starostlivosť o seniorov sa odohráva v rôznych typoch zariadení, ktorými sú domovy sociálnych služieb, rezidencie pre seniorov, denné stacionáre a vo veľkej miere domácnosti seniorov. Profesionálna starostlivosť zahŕňa ambulantnú starostlivosť, poradenstvo, osobnú starostlivosť, voľné aktivity, kurzy (ošetrovateľstvo), vzdelávanie a odbornú prípravu, ako aj špecifické služby (domáca starostlivosť, pomoc pri osobnej hygiene a služby donášky jedla do domu). Príspevky na takéto sociálne služby poskytuje federálne poistenie seniorov a pozostalých príslušníkov (AHV), ktoré je jadrom systému zabezpečenia v starobe. Príspevky pre seniorov v zdravotných zariadeniach sú niekoľko krát vyššie ako u seniorov, ktorým je poskytovaná starostlivosť u nich doma.

Opatrovateľ môže pracovať v domácnostiach opatrovaných seniorov, ako aj v sociálnych zariadeniach. Najčastejším spôsobom ako si nájsť prácu opatrovateľa je, že uchádzač o zamestnanie sa stáva zamestnancom švajčiarskej agentúry (napr. Spitex, Pro Senectute, Švajčiarsky červený kríž a pod.), ktorá ho posiela do domácností konkrétnych seniorov. Ďalší typ pracovnoprávneho vzťahu môže existovať medzi opatrovateľom a sociálnym zariadením pre seniorov a v neposlednom rade medzi opatrovateľom, ktorý pracuje na živnosť a opatrovaným, príp. jeho rodinou, na dohodu. Takto ponúkaná starostlivosť v prostredí domova je väčšinou platená seniormi, prípadne ich rodinami, alebo je len z časti krytá zdravotným poistením.

Treba mať na pamäti, že existuje rozdiel medzi ošetrovateľom a opatrovateľom. Ošetrovateľ vykonáva ambulantnú starostlivosť, pričom opatrovateľ pomáha zdravotne postihnutému pri hygiene, prezliekaní, stravovaní a pod.

Pracovné pozície pre opatrovateľov sú prevažne v nemecky hovoriacej časti Švajčiarska, preto je tu nevyhnutná komunikatívna znalosť nemeckého jazyka. Na túto prácu je potrebné mať zdravotnícke vzdelanie alebo opatrovateľský kurz, pretože opatrovateľ vykonáva pomoc pri osobnej hygiene, podávaní stravy, pomoc s prezliekaním, tiež vykonáva domáce práce ako varenie, nakupovanie, upratovanie, podávanie liekov a v neposlednom rade robí spoločnosť opatrovanému seniorovi. Vo väčšine prípadov opatrovatelia bývajú v spoločnej domácnosti so seniormi, kde im je poskytnuté aj stravovanie. Mzda za prácu sa pohybuje v závislosti od stavu pacienta a od jeho rodiny. V tomto sektore sú skôr uprednostňované ženy vo veku od 30 do 60 rokov s predchádzajúcimi skúsenosťami s opatrovaním, či už detí alebo starších ľudí.

PLATOVÉ PODMIENKY PRE OPATROVATEĽKY VO ŠVAJČIARSKU

Výška minimálnej mzdy

V prípade domácej starostlivosti, zarába opatrovateľka minimálnu mzdu. Hodnota tejto mzdy bola určená na základe tzv. Univerzálnej pracovnej zmluvy. Jej podmienky vzájomne stanovila Únia odborárov a Zväz firiem Zu Hause leben. Podmienky boli následne predstavené verejnosti v Berne a vstúpili do platnosti od 1. januára 2015. Táto zmluva však platí iba pre súkromnú činnosť a nevzťahuje sa na neziskové spoločnosti, ktoré poskytujú nemedicínsku starostlivosť a opateru. Tým sa myslia neziskové nemocnice, ale i agentúry, ktoré rovnako poskytujú takúto starostlivosť.

Na základe vzájomnej dohody oboch spomínaných strán, musia opatrovateľky zarábať na hodinu minimálnu mzdu, ktorá predstavuje 22 CHF na hodinu. Podmienky, ktoré boli stanovené v rámci univerzálnej pracovnej zmluvy sú doslova míľnikom v rámci opatrovania a prinášajú pozitívnu zmenu. Avšak do rámca týchto podmienok a teda aj minimálnej mzdy nespadajú opatrovatelia a opatrovateľky, ktorí pracujú privátne v domácnostiach, to sa negatívne odzrkadľuje práve na ich minimálnej mzde. Pretože tá na hodinu predstavuje približne 18,55 CHF.

V zmluve je zároveň obsiahnutý aj 13. plat. Ten je dôležitý ako náhrada práve v rámci obdobia dovolenky, ale je to aj odškodnenie za cestu do práce. Pričom ak je opatrovateľka plne zamestnaná, tak týždenne odpracuje 42 hodín.

Obaja zmluvní partneri tejto univerzálnej pracovnej zmluvy sa snažili presadiť na Sekretariáte hospodárstva túto pracovnú zmluvu, aby jej podmienky boli záväzné pre celé Švajčiarsko. Napokon platí vo všetkých nemecky hovoriacich kantónoch.

Skúsenosti zlepšujú platové podmienky

Pri opatrovaní zlepšujú platové podmienky dve kritéria. Buď je to vzdelanie v danom odbore alebo doterajšie pracovné skúsenosti pri opatrovaní. V prípade, že má opatrovateľ dvojročné vzdelanie ohľadom opatrovania alebo štvorročné skúsenosti musí byť jeho hodinová mzda prinajmenšom 25 CHF. Daná mzda stúpa v prípade, že má človek ukončené celé vzdelanie v odbore, vtedy zarobí 27,50 CHF na hodinu, pričom vo Švajčiarsku musí byť akceptované aj vzdelanie, ktoré sa uskutočnilo v zahraničí.