Prejsť na obsah

Štúdium v zahraničí

Vďaka štúdiu v zahraničí si môžete zlepšiť svoje komunikačné, jazykové a sociálne zručnosti, ktoré si zamestnávatelia vysoko cenia.

EU - štúdium v zahraničí

Všetci občania Európskej únie majú právo študovať, vzdelávať sa, pripravovať sa na budúce povolanie alebo uskutočňovať výskum vo všetkých členských štátoch EÚ. Podmienkou prijatia na zvolené štúdium je splnenie kritérií, ktoré stanoví vzdelávacia inštitúcia.
Študenti, ktorí chcú študovať v inej európskej krajine, nesmú byť diskriminovaní v porovnaní s domácimi študentmi, čo sa týka podmienok prijatia alebo poplatkov za štúdium.
Dodatočnou podmienkou na študentov z iných členských štátov môže byť preskúšanie z jazyka. Podmienky tohto preskúšania opätovne stanovuje príslušná škola.

Pri štúdiu v zahraničí dlhšom ako 3 mesiace je potrebné povolenie na pobyt. Jeho udelenie je podmienené:

  • zápisom na univerzitu,
  • preukázaním prostriedkov na zabezpečenie živobytia,
  • potvrdením o zdravotnom poistení.

Žiadateľ o povolenie na pobyt je povinný prihlásiť sa na určenom úrade v danej krajine. Úrad je povinný vydať povolenie za predpokladu, že sú splnené tri uvedené podmienky. Študentov môžu sprevádzať ich rodinní príslušníci – manželia, manželky a deti, bez ohľadu na ich národnosť.
Život a štúdium v cudzej krajine je najlepším prostriedkom na získanie hlbokých vedomostí o kultúre, zvyklostiach, o ľuďoch a jazyku inej krajiny. Navyše prispieva k rozvoju dôležitých nadnárodných kompetencií. Študenti, ktorí sa vrátili zo študijného pobytu, vnímajú svoje pôsobenie v zahraničí ako skúsenosť, ktorá im dodala sebadôveru a obohatila ich po osobnej aj intelektuálnej stránke.
Zamestnávatelia čoraz častejšie hľadajú pracovníkov so skúsenosťami získanými v zahraničí. Takíto kandidáti sú spravidla nielen jazykovo zdatní, ale sú schopní rýchlejšie sa prispôsobiť novým podmienkam, komunikovať, spolupracovať a zaujať konštruktívny postoj v kontexte multikultúrneho prostredia.

Posúdenie úrovne a rozsahu štúdia v zahraničí

Ak ste absolvovali stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v zahraničí a potrebujete posúdiť úroveň tohto štúdia pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu, zamestnávateľov a i., prípadne potrebujete získať doklad o tom, či toto štúdium spĺňa rozsahom a úrovňou totožné parametre ako vzdelávacie inštitúcie v Slovenskej republike, je potrebné obrátiť sa na Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV).

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje každý akademický rok zoznam uznaných vysokých škôl v členských štátoch EÚ, EHP a Švajčiarsku. Škola uvedená v zozname je považovaná za uznanú na účely posúdenia štúdia v zahraničí a štúdium na takejto škole je rovnocenné štúdiu na vysokej škole v Slovenskej republike. Ak škola nie je uvedená v zozname, neznamená to, že štúdium nebude posúdené ako rovnocenné, avšak bude potrebné podať žiadosť (elektronická verzia žiadosti) o posúdenie štúdia na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Rozhodnutie o rovnocennosti štúdia so štúdiom v SR, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – SUDV je vo vzťahu k štúdiu v zahraničí dôležité aj pre ďalšie oblasti napr.:

  • zdravotné poistenie počas štúdia v krajinách EÚ/EHP,
  • preukázanie nároku na daňový bonus,
  • preukázanie nároku na prídavok na dieťa.

Bližšie informácie k posúdeniu štúdia

Zdravotné poistenie počas štúdia v krajinách EÚ/EHP

Počas študijného pobytu v krajinách EÚ/EHP zostávate poistený v štáte trvalého bydliska, teda na Slovensku. Nárok na zdravotnú starostlivosť máte na základe európskeho preukazu.

Európsky preukaz zdravotného poistenia vzor

Ten garantuje ošetrenie pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život, teda v prípade úrazu, zlomeniny, infarktu, pôrodu, očkovania, operačného zákroku, tehotenských prehliadok i pri chronickom ochorení. Európsky preukaz platí iba vo verejnom zdravotníctve, na súkromných lekárov sa nevzťahuje.

Poisťovni je potrebné predložiť:

  • potvrdenie o návšteve školy,
  • rozhodnutie o rovnocennosti štúdia so štúdiom v SR, v prípade, ak sa vysoká škola nenachádza v zozname uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a Švajčiarsku pre účely posúdenia štúdia v zahraničí pre príslušný akademický rok.

Uplatnenie prídavkov a daňového bonusu počas štúdia v krajinách EÚ/EHP

Štúdium v zahraniční a preukázanie nároku na daňový bonus

Ak ide o štúdium v zahraničí, zamestnanec je povinný zamestnávateľovi okrem potvrdenia o štúdiu predložiť aj rozhodnutie o rovnocennosti štúdia so štúdiom v SR, a to vždy na začiatku štúdia. V ďalšom akademickom roku už uvedené potvrdenie o rovnocennosti nepredkladá.

V prípadoch škôl, uvedených v zozname, nemusia zamestnanci predkladať zamestnávateľovi rozhodnutie ministerstva – SUDV o rovnocennosti štúdia so štúdiom v SR.

Štúdium v zahraniční a preukázanie nároku na prídavok na dieťa

Na účely nároku na prídavok na dieťa je oprávnená osoba v prípade dieťaťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole v cudzine povinná predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie školy o štúdiu v cudzine a jeho úradný preklad do štátneho jazyka okrem potvrdení vyhotovených v českom jazyku, ktoré spĺňajú požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka. Úradný preklad sa vyžaduje v prvom roku štúdia dieťaťa na zahraničnej škole. Ak nezaopatrené dieťa bude navštevovať tú istú školu aj v nasledujúcich akademických rokoch, úrad už nebude od žiadateľa požadovať predloženie ďalšieho prekladu, ak nasledujúce potvrdenia alebo informácie z nich vyplývajúce budú identické s prvým prekladom potvrdenia.
K potvrdeniu o návšteve školy je potrebné priložiť aj rozhodnutie o rovnocennosti štúdia v zahraničí, ak študent – nezaopatrené dieťa študuje na vysokej škole v cudzine a táto sa nenachádza v  zozname uznaných vysokých škôl v  EÚ, EHS a Švajčiarsku pre účely posúdenia štúdia v zahraničí pre príslušný akademický rok, ktorý zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.