Prejsť na obsah

Ste zahraničný zamestnávateľ a hľadáte zamestnancov zo Slovenska?

Každá spoločnosť, ktorá sa rozhodne spolupracovať so sieťou Európskych služieb zamestnanosti (EURES) na Slovensku reprezentovanou Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny  so sídlom Špitálska 8, 812 67 Bratislava, Slovensko; IČO: 30 794 536 (ďalej len EURES Slovensko), sa zaväzuje dodržiavať podmienky spolupráce s EURES Slovensko a riadiť sa ich princípmi. Tieto pravidlá majú zabezpečiť transparentnú spoluprácu, ktorá naplní záujmy oboch partnerov v duchu otvoreného, čestného, profesionálneho a obojstranne prospešného partnerstva.

1. Princíp bezplatnosti

2. Kto môže zverejniť pracovnú ponuku v databáze www.eures.sk?

3. Aké služby vám ponúkame?

4. Ako nahlásim voľné pracovné miesto?

5. Čo od vás očakávame?

6. Zodpovednosť

7. Ukončenie spolupráce


1. Princíp bezplatnosti

Cieľom spolupráce nie je dosiahnutie finančného zisku. Spolupráca so spoločnosťami alebo inštitúciami, ktoré poberajú od uchádzača o zamestnanie akékoľvek poplatky je preto neprípustná. Každá spoločnosť, ktorá sa rozhodne spolupracovať s EURES Slovensko uznáva princíp bezplatnosti ako základný predpoklad spolupráce. Rovnako všetky služby siete EURES Slovensko poskytované zamestnávateľom v zmysle bodu 3. sú bezplatné.

2. Kto môže zverejniť pracovnú ponuku v databáze www.eures.sk?

EURES Slovensko spolupracuje s priamymi zamestnávateľmi alebo agentúrami dočasného zamestnávania (majúcimi postavenie zamestnávateľa), ktoré majú svoje registrované sídlo mimo územia Slovenskej republiky, v niektorej z členských krajín EÚ, vo Švajčiarsku, v Lichtenštajnsku, v Nórsku alebo na Islande (ďalej len „zahraničný zamestnávateľ“).

EURES Slovensko sa môže rozhodnúť, že nebude spolupracovať so žiadnou spoločnosťou, ktorej reputácia je vážne kompromitovaná a mohla by negatívne vplývať na dobré meno siete EURES.

3. Aké služby vám ponúkame?

Ponúkame vám širokú škálu kvalitných a na mieru šitých služieb, ktoré vám uľahčia náročný proces hľadania správnych kandidátov do vášho tímu. Stačí si vybrať:

3.1  Informácie

Informačné nástroje, ktorých cieľom je poskytnúť pomoc a podporu pri nábore, najmä informácie o súčasných trendoch na európskom trhu práce, o praktických a administratívnych aspektoch pracovnej mobility, ako aj informácie o aktuálnej situácii na trhu práce v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky, o dostupnosti pracovnej sily a jej štruktúre.

3.2  Poradenstvo

Asistencia pri nahlasovaní voľného pracovného miesta. V prípade potreby zorganizovanie osobného stretnutia, aby sme získali lepšiu predstavu o uchádzačoch, ktorých hľadáte a o profile vašej pracovnej ponuky.

3.3  Inzercia

Uverejnenie pracovnej ponuky na portáli www.eures.sk a na vývesných tabuliach úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike (ďalej len „ÚPSVR“), v prípade potreby na stránkach sociálnych sietí EURES Slovensko (FacebookTwitterLinkedInInstagram).

3.4  Propagácia

Možnosť vyhradenia menšieho viditeľného priestoru na vybraných ÚPSVR za účelom umiestnenia vašich propagačných letákov, materiálov alebo stojana. Možnosť zverejnenia krátkeho videa o firme na YouTube kanáli.

3.5  Registrácia

Možnosť vytvorenia vášho osobného účtu EURES na portáli www.eures.europa.eu s možnosťou vyhľadávať a ukladať profily relevantných uchádzačov z databázy životopisov a s možnosťou dostávať e-mailové upozornenia na nové profily v databáze, ktoré vyhovujú uverejnenému voľnému miestu.

3.6  Vyhľadávanie a predvýber

Vyhľadávanie vhodných kandidátov v databáze všetkých uchádzačov o zamestnanie evidovaných na ÚPSVR a oslovenie vhodných kandidátov na vami inzerované pracovné pozície. Uskutočnenie predvýberu z profilov uchádzačov a poskytnutie životopisov vhodných záujemcov. V prípade záujmu, preverenie jazykových znalostí a motivácie kandidátov a poskytnutie priestorov a technického zabezpečenia na realizáciu testovania kandidátov.

3.7  Nábor

Zorganizovanie výberového konania spojeného s prezentáciou vašej spoločnosti a voľných miest na ktoromkoľvek z verejných služieb zamestnanosti (úradov práce) vo vašej krajine, vrátane bezplatného poskytnutia priestorov a – v závislosti od záujmu uchádzačov – zabezpečenie účasti vhodných kandidátov na vaše voľné miesta.

3.8  Veľtrhy pracovných príležitostí

Poskytnutie asistenčných služieb na on-site aj on-line medzinárodných veľtrhoch práce alebo iných náborových dňoch organizovaných sieťou EURES Slovensko (napr. Rakúsko-nemecký deň). Možnosť účasti na Európskych dňoch pracovných príležitostí prostredníctvom platformy www.europeanjobdays.eu.

3.9  Ostatné služby súvisiace s náborom

3.9.1      Informovanie vašich kandidátov o životných a pracovných podmienkach v danej krajine

3.9.2      Cielený program na podporu mobility pracovnej sily – TMS (Targeted Mobility Scheme) program finančnej podpory zamestnávania občanov EÚ

3.9.3      Spolupráca pri odhalení možných príčin neobsadenia vašich voľných pracovných miest a snaha o dosiahnutie dohody o ďalšom postupe.

4. Ako nahlásim voľné pracovné miesto?

4.1 Môžete sa obrátiť na EURES poradcu vo vašej krajine, prediskutovať s ním vaše potreby a zostaviť profil uchádzačov. Ak uvediete, že máte záujem o uchádzačov zo Slovenska, potom nám vaše pracovné ponuky postúpi váš regionálny EURES poradca.

4.2 Ak už máte pracovné ponuky inzerované prostredníctvom verejných služieb zamestnanosti (úradov práce) vo vašej krajine, stačí vyplniť formulár nahlášky pracovného miesta v príslušnom jazyku (anglickúnemeckú a slovenskú) a zaslať ho e-mailom na adresu EURES poradcu.

5. Čo od vás očakávame?

5.1  Používanie štandardizovaného formulára na nahlasovanie voľných pracovných pozícií. Na konci článku nájdete na stiahnutie tri jazykové mutácie formulára nahlášky – anglickúnemeckú a slovenskú.

5.2  Poskytnutie všetkých nevyhnutných informácií, ktoré sú potrebné na úspešné umiestnenie kandidátov, najmä údaje o:

a) náplni práce a pracovných podmienkach,
b) mzde,
c) ubytovaní (vrátane nákladov na bývanie),
d) termíne nástupu a termíne ukončenia náboru.

Čím budú tieto informácie presnejšie a detailnejšie, tým bude výber úspešnejší.

5.3  Splnenie minimálnych štandardov obsadzovanej pozície, a to:

a) zosúladenie výšky mzdy s národnými právnymi predpismi a kolektívnymi zmluvami a dodržiavanie ostatných právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti,
b) odvádzanie poistného na sociálne a zdravotné poistenie,
c) dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

5.4  Poskytnutie súčinnosti pri prešetrovaní prípadných podnetov a sťažností klientov.

5.5  Potvrdenie stavu hľadania zamestnancov najmenej jedenkrát mesačne, a to e-mailom alebo telefonicky kontaktnej osobe EURES (EURES poradcovi zodpovednému za zverejnenie voľného pracovného miesta).

5.6  Zaslanie menného zoznamu kandidátov, ktorými boli obsadené pracovné miesta inzerované prostredníctvom siete EURES a vyplnenie dotazníka spätnej väzby najneskôr do  60 dní od uplynutia termínu pre zasielanie žiadostí a/alebo životopisov uvedeného v nahláške VPM.

6. Zodpovednosť

Zahraničný zamestnávateľ zodpovedá za obsah pracovnej ponuky, ktorú predloží a následne je zverejnená na www.eures.sk

Za účelom zabezpečenia aktuálnosti databázy voľných pracovných miest na stránke www.eures.sk je zahraničný zamestnávateľ povinný informovať EURES Slovensko o akejkoľvek zmene pracovnej ponuky, najmä o zmene pracovných podmienok a o obsadení voľných miest podľa bodov 5.5 a 5.6.

7. Ukončenie spolupráce

Spolupráca so zahraničným zamestnávateľom bude ukončená, ak :
a)    spoločnosť zanikne,
b)    spoločnosť poskytne zámerne nepravdivé informácie o výške mzdy a pracovných podmienkach,
c)    sa sťažnosť klienta zamestnaného na inzerované pracovné miesto preukáže ako opodstatnená.

Dokumenty na stiahnutie: