Prejsť na obsah

Ste slovenský zamestnávateľ a hľadáte zamestnancov z inej krajiny EÚ/EHP?

1.       Čo môže pre vás EURES urobiť?
2.       Ako môžem zverejniť pracovnú ponuku v inej európskej krajine?
3.       Kto môže zverejniť pracovnú ponuku prostredníctvom siete EURES?
4.       Čo od vás očakávame?
5.       Zodpovednosť
6.       Ukončenie spolupráce


1. Čo môže pre vás EURES urobiť?

Cieľom EURES je pomôcť vám nájsť vhodných kandidátov z celej Európy. Vďaka našej sieti EURES poradcov vo všetkých členských krajinách dokážeme ľahko distribuovať informácie o vašich voľných pracovných miestach, vyhľadávať vhodné životopisy a osloviť uchádzačov o prácu v ktorejkoľvek členskej krajine EÚ/EHP alebo vo Švajčiarsku.

Naše služby sú bezplatné. Cieľom spolupráce je uspokojenie potrieb zamestnávateľov a uchádzačov o zamestnanie a podpora pracovnej mobility. Spolupráca so spoločnosťami, ktoré poberajú od uchádzača o zamestnanie akékoľvek poplatky je pre nás neprípustná.

Ponúkame vám širokú škálu kvalitných, efektívnych a na mieru prispôsobených služieb, ktoré vám uľahčia náročný proces hľadania správnych kandidátov do vášho tímu. Stačí si vybrať:

1.1  Informácie

Poskytneme vám komplexné a podrobné informácie týkajúce sa špecifík cezhraničného náboru, najmä informácie o súčasných trendoch na európskom trhu práce, o praktických a administratívnych aspektoch pracovnej mobility, ako aj informácie o dostupnosti pracovnej sily vo vybranej krajine a jej štruktúre.


1.2  Poradenstvo

Poradíme vám čo vziať do úvahy pre náborom zamestnancov z iných krajín a oboznámime vás s praktickými, právnymi a administratívnymi aspektmi európskej pracovnej mobility. V prípade potreby dohodneme s vami osobné stretnutie, aby sme získali lepšiu predstavu o uchádzačoch, ktorých hľadáte a o profile vašej pracovnej ponuky.


1.3  Inzercia a propagácia

Vaše pracovné ponuky musia byť najskôr zverejnené na Slovensku prostredníctvom portálu www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk alebo Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak máte záujem sprístupniť vašu pracovnú ponuku aj uchádzačom z iných európskych krajín, po jej uverejnení na www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk budú vaše pracovné miesta automaticky prenesené na náš portál www.eures.europa.eu, kde budú mať k nemu prístup uchádzači z celej Európy.

V záujme cieleného náboru sa spojíme s EURES poradcami v iných krajinách, ktorí budú inzerovať vašu pracovnú ponuku aj prostredníctvom národnej verejnej služby zamestnanosti a/alebo ich národných profilov na sociálnych sieťach.


1.4  Registrácia

Bezplatná registrácia profilu vašej spoločnosti na portáli EURES vám umožní vyhľadávať životopisy vyhovujúce vašim požiadavkám a zobraziť, uložiť a organizovať kandidátov, a zjednodušiť si tak nábor zamestnancov. Ako zamestnávateľ sa môžete prihlásiť na prijímanie životopisov, ktoré spĺňajú vaše požiadavky, priamo do e-mailovej schránky a sledovať tak kandidátov s vhodným profilom z celej Európy.


1.5  Vyhľadávanie a predvýber

Na základe cielenej propagácie vašej pracovnej ponuky vo vybraných členských krajinách EÚ/EHP môžeme uskutočniť predvýber z profilov uchádzačov a poskytnúť vám životopisy vhodných záujemcov.


1.6  Náborové podujatia a veľtrhy pracovných príležitostí

Keďže vedenie pohovorov a realizácia náboru prostredníctvom videa je na vzostupe, ponúkame vám možnosť stretnúť sa s kandidátmi vo virtuálnom svete prostredníctvom našej platformy www.europeanjobdays.eu. Účastníci si môžu prezrieť vaše prezentácie, uchádzať sa o voľné pracovné miesta a stretnúť sa on-line priamo so zamestnávateľmi.

Každoročne tiež organizuje EURES po celej Európe stovky náborových podujatí, kde sa môžete stretnúť s potenciálnymi kandidátmi osobne. Na všetky je bezplatný prístup.


1.7  Finančná podpora

EURES realizuje cielené programy pracovnej mobility (TMS – Targeted Mobility Schemes), v rámci ktorých môžete ako zamestnávateľ využiť priamu finančnú podporu na integračný program pre kandidátov z iných členských krajín EÚ/EHP alebo Švajčiarska.2.
Ako môžem zverejniť pracovnú ponuku v inej európskej krajine?

1. krok:  Ak máte záujem obsadiť voľné pracovné miesto občanom inej členskej krajiny EÚ/EHP alebo Švajčiarska, odporúčame vám obrátiť sa pred samotným nahlásením pracovnej ponuky na EURES poradcu vo vašom regióne za účelom prípravy podrobného profilu pracovnej ponuky, poradenstva o špecifikách náboru pracovnej sily a možnostiach cieleného náboru v iných európskych krajinách.

2. krok:  Ak máte vytvorené konto zamestnávateľa na portáli www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk, jednoducho zverejnite podrobný profil vašej pracovnej ponuky on-line. Ak konto zatiaľ vytvorené nemáte, môžete sa bezplatne registrovať alebo zaslať nahlášku voľného pracovného miesta na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa sídla vašej spoločnosti.

3. krok: Po zverejnení pracovnej ponuky cez portál www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk sa pracovná ponuka automaticky prenesie na EURES portál, kde bude k dispozícii uchádzačom z celej Európy. Ak máte vytvorené konto zamestnávateľa na EURES portáli (viď bod 1.4), budete môcť vyhľadávať životopisy uchádzačov aj individuálne.

4. krok: Ak uprednostníte službu predvýberu kandidátov a cielenej propagácie vo vybranej krajine, na základe vašej žiadosti oslovíme EURES poradcov vo vami zvolených členských krajinách EÚ/EHP alebo vo Švajčiarsku, kde bude vaša pracovná ponuka propagovaná v rámci národných verejných služieb zamestnanosti (úradov práce) a/alebo sociálnych sietí.

3. Kto môže zverejniť pracovnú ponuku prostredníctvom siete EURES?

EURES Slovensko spolupracuje pri hľadaní a umiestnení kandidátov z iných krajín EÚ/EHP a Švajčiarska s priamymi zamestnávateľmi.

EURES Slovensko sa môže rozhodnúť, že nebude spolupracovať so žiadnou spoločnosťou, ktorej reputácia je vážne kompromitovaná a mohla by negatívne vplývať na dobré meno siete EURES.

4. Čo od vás očakávame?

4.1  Poskytnutie všetkých nevyhnutných informácií, ktoré sú potrebné na úspešné umiestnenie kandidátov, najmä údaje o:

a) náplni práce a pracovných podmienkach,
b) mzde,
c) ubytovaní (vrátane nákladov na bývanie) a/alebo iných benefitoch,
d) termíne nástupu a termíne ukončenia náboru.

Čím budú tieto informácie presnejšie a detailnejšie, tým bude výber úspešnejší.

4.2  Splnenie minimálnych štandardov obsadzovanej pozície, a to:

a) zosúladenie výšky mzdy s národnými právnymi predpismi a kolektívnymi zmluvami a dodržiavanie ostatných právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti,
b) odvádzanie poistného na sociálne a zdravotné poistenie,
c) dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

4.3  Poskytnutie súčinnosti pri prešetrovaní prípadných podnetov a sťažností klientov.

4.4  Potvrdenie stavu hľadania zamestnancov najmenej jedenkrát mesačne, a to e-mailom alebo telefonicky kontaktnej osobe EURES (EURES poradcovi zodpovednému za zverejnenie vášho voľného pracovného miesta).

4.5  Zaslanie menného zoznamu kandidátov, ktorými boli obsadené pracovné miesta inzerované prostredníctvom siete EURES a vyplnenie dotazníka spätnej väzby najneskôr do  60 dní od uplynutia termínu pre zasielanie žiadostí a/alebo životopisov uvedeného v nahláške VPM.

5. Zodpovednosť

Zamestnávateľ zodpovedá za obsah pracovnej ponuky, ktorú predloží a následne je zverejnená na portáli www.eures.europa.eu

Za účelom zabezpečenia aktuálnosti databázy voľných pracovných miest  je zamestnávateľ povinný informovať EURES Slovensko o akejkoľvek zmene pracovnej ponuky, najmä o zmene pracovných podmienok a o obsadení voľných miest.

6. Ukončenie spolupráce

Spolupráca so zamestnávateľom bude ukončená, ak :
a)    spoločnosť zanikne,
b)    spoločnosť poskytne zámerne nepravdivé informácie o výške mzdy a pracovných podmienkach,
c)    sa sťažnosť klienta zamestnaného na inzerované pracovné miesto preukáže ako opodstatnená.