Prejsť na obsah

Rakúsko – zdravotná starostlivosť

Kedy máte nárok na zdravotnú starostlivosť v Rakúsku?

Poistenci

K zdravotnej starostlivosti má prístup ten, kto má zdravotné poistenie. Povinne poistení sú:
– všetci zamestnanci v platených zamestnaniach a osoby v odbornej príprave
– nezamestnané osoby poberajúce dávky v nezamestnanosti
– osoby poberajúce dôchodok alebo žiadajúce o dôchodok
– účastníci rekvalifikačných školení
– osoby vykonávajúce vojenskú alebo civilnú službu
– samostatne zárobkovo činné osoby a všetci rodinní príslušníci pracujúci v ich podnikoch.
Patria sem aj osoby, ktoré nemajú formálnu pracovnú zmluvu, ale pracujú v podstate rovnako ako zamestnanec (freie Dienstnehmer).
Osoby poberajúce za jednu alebo niekoľko zárobkových činností (celkovú) mzdu nižšiu, ako je minimálna mzda (Geringfügigkeitsgrenze), sú oslobodené od povinného poistenia. Môžu uzavrieť osobitné dobrovoľné poistenie.
Všetky osoby bez povinného poistenia, ktoré majú bydlisko v Rakúsku, majú právo uzavrieť dobrovoľné poistenie. Dobrovoľní poistenci majú nárok na dávky zdravotnej starostlivosti iba vtedy, ak sú poistení minimálne šesť mesiacov. V prípade študentov sa vyžaduje len pobyt v Rakúsku. Rakúsko - zdravotná starostlivosť: Informácie o zdravotnej starostlivosti v Rakúsku, čo kryje poistenie, ošetrenie, lieky, zubár, hospitalizácia a pod.

Rodinní príslušníci

Nezaopatrení rodinní príslušníci, ktorí majú bydlisko v Rakúsku, majú nárok na zdravotnú starostlivosť. Spravidla pod nezaopatrenými rodinnými príslušníkmi sa rozumejú deti mladšie ako 18 rokov alebo 27 rokov, ak pokračujú v štúdiu alebo odbornom vzdelávaní.
Manželský partner má poistenie ako rodinný príslušník len vtedy:
– ak vychováva deti alebo ich vychovával minimálne štyri roky
– ak poberá príspevky za dlhodobú bezvládnosť minimálne kategórie 3
– alebo ak poskytuje dlhodobú starostlivosť poistencovi (kategória 3).
Vo všetkých ostatných prípadoch sa musí platiť dodatočné poistenie (3,4 percenta z hrubej mzdy).
Na partnera (platí aj v prípade partnera rovnakého pohlavia) žijúceho v spoločnej domácnosti (osoba, ktorá nie je v manželskom zväzku) sa vzťahujú ďalšie podmienky. S poistencom nesmie mať príbuzenský vzťah, v spoločnej domácnosti musia žiť minimálne 10 rokov a vedenie domácnosti sa musí uskutočňovať bez odmeny.

Čo kryje poistenie?

Preventívne prehliadky

Poistenci a ich nezaopatrení rodinní príslušníci majú právo na preventívne prehliadky kvôli včasnému zisteniu ochorení. Pre mladých ľudí vo veku do 19 rokov existujú osobitné programy, každoročné prehliadky na včasné zisťovanie rakoviny, cukrovky a srdcovocievnych ochorení. Zdravotné poistenie kryje aj náklady na kúpeľnú liečbu a rehabilitačné opatrenia, ktoré majú za cieľ predchádzať zhoršeniu zdravotného stavu.

Zdravotná starostlivosť

Poistenci a ich nezaopatrení rodinní príslušníci majú nárok na liečbu u praktických lekárov, odborníkov a zubných lekárov. Môžu mať nárok aj na lieky a zdravotnícke pomôcky, ak ich predpíše lekár.
Zdravotná poisťovňa môže poskytovať a hradiť aj domácu ošetrovateľskú starostlivosť. Patria k nej určité druhy lekárskej starostlivosti, ktoré poskytujú diplomované zdravotné sestry (napr. podávanie injekcií, vyživovanie sondou, preväzy atď.).
Ak si to povaha choroby vyžaduje, vzniká nárok na nemocničnú liečbu. Nemocničná liečba nie je časovo obmedzená pri štandardnej tarifnej kategórii.

Ako získať zdravotnú starostlivosť?

Zdravotné ošetrenie

Pred ošetrením musí poistenec predložiť lekárovi svoju elektronickú kartu (ďalej len „e-karta“). Táto e-karta je národným zdravotným preukazom, ktorým osoba preukazuje svoj nárok na dávky zdravotného poistenia v Rakúsku. Vystavuje sa automaticky (nepotrebujete žiadnu žiadosť) každému poistencovi a všetkým osobám oprávneným na poistenie. Zároveň sa vyžaduje osobná finančná spoluúčasť vo výške 10 EUR ročne (okrem detí, dôchodcov a osôb v hmotnej núdzi). V akútnom prípade lekár ošetrí aj vtedy, ak poistenec pri sebe e-kartu nemá. V takom prípade musí poistenec uviesť informácie o svojej zdravotnej poisťovni a e-kartu predložiť po vyšetrení.

Zdravotnú starostlivosť poskytujú lekári a zubní lekári, ktorí majú zmluvu so zdravotnou poisťovňou (Vertragsärzte). Patrí k nim väčšina praktických lekárov. Jedného z týchto lekárov si vyberá poistenec na začiatku liečby, na začiatku kalendárneho štvrťroka alebo na začiatku mesiaca. Ich zoznam je k dispozícii v príslušnej zdravotnej poisťovni.

Poistenci sa môžu obrátiť aj na nezmluvných lekárov. V takom prípade však musia uhradiť až 80 % sumy, ktorú by uhradila zdravotná poisťovňa, ak by poistenca ošetril zmluvný lekár.

Ak sa ošetrujúci lekár rozhodne poslať poistenca k odborníkovi, na kliniku alebo do ktoréhokoľvek obdobného zdravotníckeho zariadenia, vystaví tzv. Überweisungsschein (poukaz, na základe ktorého ošetrujúci lekár zverí poistenca do starostlivosti odborného lekára).

Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje na základe lekárskeho predpisu.

Lieky, prístroje a protézy

Lieky predpisuje zmluvný lekár a vydávajú sa vo všetkých lekárňach. Spravidla musí poistenec zaplatiť paušálny poplatok za každý predpísaný liek. V prípade určitých infekčných chorôb alebo v prípade osôb v hmotnej núdzi sa doplácanie nevyžaduje. Zdravotná poisťovňa hradí obvykle v opodstatnenom prípade náklady na protézy, najviac do výšky stanovenej hornej hranice.

Poskytovanie zubnej starostlivosti

Zdravotná poisťovňa prepláca aj náklady na preventívnu starostlivosť a chirurgickú zubnú liečbu, ortodontickú liečbu a potrebné zubné náhrady. Náklady na ortodontickú liečbu a zubné náhrady sa nepreplácajú v celej výške. Poistenci uhrádzajú od 25 do 50 % nákladov.

Hospitalizácia

Hospitalizácia sa poskytuje v najbližšej nemocnici na základe zmluvných dohôd uzavretých medzi zdravotnými poisťovňami a príslušnými zdravotníckymi zariadeniami.
V zamestnaneckom systéme platia rodinní príslušníci spoluúčasť na nákladoch vo výške 10 % sadzby za hospitalizáciu počas prvých štyroch týždňov. Poistenec uhrádza iba malý príspevok za každý deň hospitalizácie (za rok najviac 28 kalendárnych dní). Od piateho týždňa poistenec aj jeho rodinní príslušníci za liečenie v nemocnici neplatia.

Za určitých podmienok môže zdravotná poisťovňa úplne alebo sčasti hradiť cestovné náklady vynaložené na účel získania zdravotnej starostlivosti.

Váš nárok na využívanie zdravotnej starostlivosti pri pohybe v rámci Európy 

Ak sa poistenec alebo nezaopatrený rodinný príslušník zdržiava alebo má pobyt v inej krajine Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo Švajčiarsku, môže využívať služby verejného zdravotníctva danej krajiny. Neznamená to však zároveň, že nebude platiť za liečbu. Závisí to od vnútroštátnych predpisov.

Pri krátkodobom pobyte (dovolenka, služobné cesty, atď.) v inej krajine EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku si ešte pred cestou nechajte vystaviť európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Európska komisia zverejnila na svojej stránke ďalšie informácie o preukaze EHIC a tiež informácie týkajúce sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ.

Bydlisko v jednom členskom štáte – práca v inom členskom štáte EÚ/EHP

Osoba s bydliskom na Slovensku, ktorá vykonáva závislú prípadne samostatnú zárobkovú činnosť v Rakúsku, kde je aj prihlásená k pobytu, podlieha automaticky právnym predpisom Rakúska.

V príslušnej poisťovni, v tomto prípade SVA (Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft), môže po otvorení živnosti požiadať o vystavenie formuláru E106. Tento formulár je potvrdením, že osoba podlieha právnym predpisom Rakúska, kde je aj sociálne a zdravotne poistená. Formulár je potrebné odniesť do pobočky zdravotnej poisťovne v mieste bydliska na Slovensku, v ktorej je osoba poistená. Spolu s formulárom predložte aj originál rakúskeho živnostenského listu.

Poisťovňa vydá poistencovi európsku kartičku zdravotného poistenia, s ktorou má nárok na každé zdravotné a zubárske ošetrenie na Slovensku, aj v prípade keď sa už neplatí zdravotné poistenie na Slovensku. Príslušná poisťovňa v Rakúsku, v ktorej je poistenec poistený, prepláca lekárovi všetky úkony.