Prejsť na obsah

Rakúsko – založenie živnosti

Pred začiatkom podnikania musí byť špecifikovaný predmet činnosti. Konkrétne činnosti sú upravené v „Gewerbeordnung“ (Živnostenský zákon), rovnako sú v ňom obsiahnuté aj zásady, ktoré musí žiadateľ spĺňať pre danú oblasť podnikania.

Podľa tohto právneho rámca rozlišujeme tri typy činností:

  1. Živnosť (napr. pekár, mäsiar, truhlár a tesár) – vyžadujú sa profesijné a manažérske skúšky (alebo podobná kvalifikácia).
  2. Ďalšie upravené činnosti (malo a veľkoobchod, obchodní zástupcovia, fotografisti, hotely a reštaurácie, kozmetičky, poisťovací agenti a atď.) – vyžadujú sa odborné a manažérske skúšky.
  3. Neregulované voľné činnosti: všetky činnosti, ktoré nie sú predmetom špeciálnej úpravy v Živnostenskom poriadku. V týchto prípadoch nie je požadovaná profesijná skúška. Podnikateľ však musí zaregistrovať predmet podnikania na príslušnom úrade.Podnikatelia z EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí spĺňajú požiadavky podľa smernice 1999/42/EC o uznávaní profesijnej kvalifikácie, nemusia spĺňať požiadavky podľa národných úprav. Registrácia predmetu podnikateľskej činnosti je však povinná vždy.

Podnik musí byť vo väčšine prípadov registrovaný v obchodnom registri na príslušnom miestnom súde.

Právne formy spoločností v Rakúsku sú podobné ako na Slovensku. Rakúsky Obchodný zákonník rozoznáva akciovú spoločnosť (AG, so základným imaním 70 000 EUR), spoločnosť s ručením obmedzeným (GmbH, so základným imaním 35 000 EUR), verejnú obchodnú spoločnosť (OHG), komanditnú spoločnosť (KG) a podnik jednotlivca. Pri založení spoločnosti musí byť zaplatená kapitálová daň vo výške 1% kapitálových vkladov. Súdny alebo správny poplatok za registráciu spoločnosti je pri jednom konateľovi a dvoch spoločníkoch 276 EUR. Ďalším poplatkom je správny poplatok 216 EUR. Založenie GmbH formou notárskej zápisnice stojí okolo 1500 EUR.

V prípade, že máte záujem o založenie živnosti v Rakúsku, bližšie informácie o založení  spoločnosti nájdete na stránke Finanz.at.

Informácie o podmienkach živnostenského podnikania v Rakúsku získate na živnostenských úradoch (Gewerbeamt), ktoré sa nachádzajú na jednotlivých okresných úradoch v Rakúsku (Bezirkshauptmannschaft). Kompetentný úrad je v regióne, kde chce podnikateľ prevádzkovať činnosť.

Pri zakladaní firmy, by ste mohli využiť informácie a služby obchodnej komory. Rakúska obchodná komora (Wirtschaftskammer Österreich) a Rakúska obchodná agentúra (Austrian Business Agency) sa snažia uľahčiť zakladanie spoločností a poskytujú bezplatný servis pre podnikateľov zo zahraničia.

Vo vzťahu k rakúskym orgánom platí, že sa budete musieť v Rakúsku registrovať ako podnikateľský subjekt. Takisto by ste tu mali platiť dane a odvody do poistných fondov.

Príjmy dosiahnuté zo sústavnej podnikateľskej činnosti v Rakúsku podliehajú daňovej povinnosti v tejto krajine. Bližšie informácie Vám poskytne príslušný finančný úrad alebo ich nájdete na internetovej stránke rakúskeho ministerstva financií.

Musíte byť zaregistrovaný v obchodnej komore, ktorá vám tiež poskytne bližšie informácie na svojej stránke: www.wko.at.

Zápis do Registra  je v Rakúsku povinný.

Všetky spoločnosti založené v Rakúsku sú členmi obchodnej komory. Členstvo je povinné.

Obchodný register vedú príslušné súdy (nie Obchodná komora).

Zároveň sa môžete obrátiť na Slovak Business Agency na Slovensku, ktorá vám poradí ako podnikať v krajinách EÚ.

Aktualizované: 10.11.2023