Prejsť na obsah

Rakúsko – rodinné prídavky

Familienbeihilfe

Podmienky na priznanie nároku na rodinné prídavky v Rakúsku upravuje zákon o rodinných vyrovnávajúcich príspevkoch – Familienlastenausgleichgesetz 1967. Ak však ide o deti, ktorých pobyt a stredisko životných záujmov je na Slovensku, ale ktorých rodičia sa zdržiavajú v Rakúsku za účelom zamestnania, alebo ktorý vykonávajú iný druh zárobkovej činnosti, napr. na základe živnosti prihlásenej v Rakúsku , nárok na priznanie rodinných dávok sa posudzuje podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (zmenené a doplnené o NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 988/2009) a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (ES) č. 883/2004. Toto nariadenie vstúpilo do platnosti 1.5.2010 a nahradilo staré Nariadenie Rady (ES) č. 1408/71 a jeho vykonávacie nariadenie 574/1972. Prípady posúdené ešte podľa starého nariadenia ostávajú v platnosti(max. však po dobu 10 rokov), pričom, ak dôjde k prehodnocovaniu uplatnenia si nároku poberania dávok v rámci týchto nariadení, bude sa brať do úvahy nové nariadenie. Platnosť starého nariadenia sa končí v roku 2020. Keďže nárok na priznanie rodinných dávok sa spravidla prehodnocuje každý rok, všetky prípady sa už posudzujú podľa nového nariadenia.

Nárok na rodinné dávky

Osoba má nárok na rodinné dávky v príslušnom členskom štáte v súlade s jeho právnymi predpismi , vrátane jej rodinných príslušníkov s bydliskom v inom členskom štáte, ako keby mali bydliská v príslušnom členskom štáte. Výnimka: Dôchodca má nárok na rodinné dávky v súlade s právnymi predpismi členského štátu príslušného pre jeho dôchodok. Nové NARIADENIE RADY (ES) č. 883/2004 určuje právne predpisy ktorého štátu sa na osobu vzťahujú a na základe príslušnosti k právnym predpisom, ktorý štát prizná nárok na rodinné dávky.

Určenie prednosti

1. V prípade vzniku nároku na rodinné dávky v dvoch a viacerých členských štátoch sa určí poradie prednosti, to zn. v akom rozsahu bude ten ktorý štát rodinné dávky vyplácať.

Poradie prednosti sa určuje podľa:

  • nároku na základe buď živnostenskej alebo závislej činnosti
  • nároku vznikajúcom na základe poberania dôchodku
  • nároku vznikajúcom na základe bydliska
  1. v prípade vzniku nároku na rodinné dávky na základe buď živnostenskej alebo závislej činnosti je smerodajné bydlisko dieťaťa a to za predpokladu, ak je niektorá z činnosti vykonávaná v štáte bydliska dieťaťa. V prípade, že sa nedá na základe bydliska dieťaťa určiť poradie prednosti (dieťa nemá bydlisko v ani jednom z príslušných štátov), každý dotknutý členský štát vypočíta výšku dávok s prihliadnutím na deti, ktoré nemajú bydlisko na jeho území. V tomto prípade príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy ustanovujú najvyššie dávky, vyplatí tieto dávky v ich plnej výške a príslušná inštitúcia druhého členského štátu jej nahradí polovicu tejto sumy, maximálne však do hornej hranice sumy stanovenej právnymi predpismi tohto druhého členského štátu.
  2. v prípade vzniku nároku, ktorý existuje na základe poberania dôchodkov, je smerodajné miesto bydliska detí. Ak nie je bydlisko dieťaťa v ani jednom z členských štátov, kde vznikol nárok na dôchodok, určuje sa poradie prednosti podľa dĺžky poistnej doby poberateľa dôchodku.
  3. v prípade vzniku nároku na rodinné dávky na základe bydliska, je smerodajné bydlisko dieťaťa.

Nárok na rodinné dávky v dvoch členských štátoch

2. V prípade súbehu nárokov na rodinné dávky v dvoch členských štátoch sa určí podľa odseku 1. prednostné právo štátu, ktorý bude rodinné dávky vyplácať a to až do výšky, podľa zákonov platných v danom členskom štáte. Druhý členský štát poskytne v prípade potreby rozdielový doplatok v sume, ktorá prevyšuje sumu vyplácanú v prvom členskom štáte. Rozdielový doplatok sa nemusí poskytovať na deti s bydliskom v inom členskom štáte, ak nárok na rodinné dávky je založený iba na bydlisku.

3. Ak sa žiadosť predloží členskému štátu, ktorého právne predpisy sa uplatňujú, ale nie na základe prednostného práva, táto inštitúcia podstúpi žiadosť inštitúcií v členskom štáte s prednostným právom a informuje osobu o tejto skutočnosti. Inštitúcia, ktorej sa uplatňujú právne predpisy, ale nie na základe prednosti, poskytne v prípade potreby rozdielový doplatok.

  • v prípade určenia predností poberania rodinných dávok podľa ods. 1 písm. a. a b., pozastaví členský štát, v ktorom boli predtým poberané rodinné dávky, ich vyplácanie a to ku koncu mesiaca, počas ktorého vznikol nárok na dávky v inom členskom štáte. Druhý členský štát vypláca dávky v plnej výške podľa vnútroštátnych zákonov
  • po priznaní nároku na rodinné dávky v niektorom z členských štátov, sa zohľadní situácia celej rodiny, ako keby sa na všetky zúčastnené osoby vzťahovali právne predpisy daného členského štátu a ako keby všetky mali bydlisko v tomto členskom štáte.

Všeobecné informácie o prídavkoch na deti v Rakúsku

Príspevok na dieťa sa poskytuje deťom od 18 rokov veku a viac, iba ak ukončia odborné vzdelávanie, ako je učňovská škola, stredná škola alebo univerzita. Prídavok na dieťa sa vypláca až do dosiahnutia 24. roku veku.

Úprava – zníženie rodinných prídavkov a daňových bonusov v Rakúsku od 01.01.2019

Nariadenie o prispôsobení rodinných prídavkov a daňových bonusov – Anpassungsverordnung

Od 01.01.2019 pristúpilo Rakúsko k úprave rodinných prídavkov a daňových bonusov podľa životnej úrovne krajiny, v ktorej dieťa žije, resp. zdržiava sa a na ktoré vnikol nárok na základe práce rodičov dieťaťa v Rakúsku. Zavedenie tohto nariadenia nepostihlo len rodinné prídavky – Familienbeihilfe, ale aj daňové bonusy ako Alleinverdiener- a Alleinerzieherabsetzbetrag, Familienbonus Plus, Unterhaltsabsetzbetrag, Kindermehrbetrag, Kinderabsetzbetrag.  

Dávky sa prispôsobili, resp. znížili na základe indexu životnej úrovne, ktorý je pre jednotlivé krajiny pravidelne určovaný štatistickým úradom Európskej únie – naposledy určený 01.06.2018.

Koeficient zníženia dávok:

Slovensko koeficient – 0,641, Bulharsko 0,450, Rumunsko 0,493, Maďarsko 0,562, Česko 0,619.

To znamená, že Slovákom sa znižujú rodinné prídavky a bonusy o 35,9%, keďže majú nárok len na 64,1% z celkových dávok.

Znižujú sa nielen rodinné prídavky – Familienbeihilfe, ale aj bonus na deti – Kinderabsetzbetrag, ktorý je automatický vyplácaný k rodinným prídavkom. Rodinné prídavky po znížení: (všetky znížené sumy platia len pre Slovákov pracujúcich v Rakúsku, ktorých detí žijú na Slovensku).

 

Vek dieťaťa

Suma za mesiac

Po znížení koeficientom

od narodenia

114,00 EUR

73,07 EUR

od 3 rokov

121,90 EUR

78,14 EUR

od 10 rokov

141,50 EUR

90,70 EUR

od 19 rokov

165,10 EUR

105,83 EUR

 

Príplatok pre značne postihnuté dieťa (stupeň postihnutia musí byť min. 50% a dieťa nesmie byť v stave, aby samého seba vedelo uživiť – potvrdenie o postihnutí dieťaťa vystavuje odborný lekár na formulári E407)

155,90 EUR

 99,93 EUR

Znižuje sa aj daňový bonus na dieťa, ktorý je vo výške 58,40 EUR. Suma po znížení je 37,43 EUR.

Bonusy pre samoživiteľov detí a rodín – Alleinverdienerabsetzbetrag a Alleinerzieherabsetzbetrag:

Doterajšie bonusy:

494,00 EUR pri jednom dieťati – sa znižuje na  316,65 EUR

669,00 EUR pri dvoch deťoch  – sa znižuje na 428,83 EUR

889,00 EUR pri troch deťoch – sa znižuje na 569,85 EUR

Na každé ďalšie dieťa sa bonus zvyšuje o 220,00 EUR  – po znížení koeficientom sa znižuje od 01.01.2019 na 141,02 EUR.

Familienbonus PLUS

Mesačné zníženie dane o 125,00 EUR sa znižuje na 80,13 EUR. Ročne zníženie dane o 1.500,00 EUR sa znižuje na 961,50 EUR.

Či je tento zákon v súlade s európskymi právnymi predpismi, určí až Európska komisia. Až potom sa uvidí, či Rakúšania budú dávky spätne doplácať, alebo sa budú meniť a prispôsobovať európske právne predpisy, ktorých zmeny musia samozrejme odsúhlasiť aj krajiny, ktorých občanov pracujúcich v Rakúsku tento zákon najviac postihol.

Zdroj: bundeskanzleramt.at

Aktualizované: 15.05.2020