Prejsť na obsah

Rakúsko – rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok prešiel v Rakúsku mnohými zmenami, naposledy pred dvoma rokmi.
Rodičovský príspevok má 2 systémy:
 • paušálny rodičovský príspevok – Konto,
 • rodičovský príspevok závislý od príjmu.
Najdôležitejšie podmienky nároku na poberanie paušálneho rodičovského príspevku – Konto sú nasledovné:
 • Poberanie prídavku na dieťa (Familienbeihilfe).
 • Centrum životných záujmov žiadateľa – rodiča dieťaťa v Rakúsku.
 • Spoločná domácnosť rodičov a dieťaťa definovaná zákonom, v trvaní najmenej 91 dní.
 • Existencia spoločnej domácnosti, ktorá musí byť stálym spoločenstvom bývajúcich a hospodáriacich osôb, prihlásených na adrese bydliska, a na ktorej musia mať rodičia a deti prihlásený trvalý pobyt – bydlisko.
 • Predloženie preukazu o absolvovaní prehliadok tehotnej ženy a dieťaťa – materská knižka (Mutter-Kind-Pass).
 • Legálny pobyt v Rakúsku.
 • Dodržanie hranice príjmu.
 • Pri oddelene žijúcich rodičoch je potrebné predložiť rozhodnutie o zverení do starostlivosti jednému z rodičov.
 • Minimálna dĺžka poberania dávky je 61 dní.

Dĺžka poberania rodičovského príspevku je voliteľná: 365 dní až 851 dní (cca. 12 až 28 mesiacov) od narodenia dieťaťa, 456 až 1063 dní (cca. 15 až 35 mesiacov) od narodenia dieťaťa, ak poberajú rodičovský príspevok obidvaja rodičia. Od dĺžky poberania rodičovského príspevku závisí aj výška dennej dávky (čím dlhšia dĺžka poberania, tým nižšia denná suma dávky), pričom najvyššia denná výška dávky je 37,80 Eur a najnižšia suma dávky je 14,53 Eur.

Rodičovský príspevok závislý od príjmu – považuje sa za náhradu príjmu. Na jeho poberanie musia byť splnené všetky podmienky ako pri rodičovskom príspevku – Konto, plus musí byť splnená ďalšia podmienka: rodič dieťaťa musí 182 dní pred narodením dieťaťa vykonávať prácu, počas ktorej bol povinne dôchodkovo a nemocensky poistený. Výška predstavuje 80 % posledného príjmu (80 % dávky v materstve – materské), maximálne 66 Euro na deň. Doba poberania je 365 dní od narodenia dieťaťa, pre oboch rodičov je doba poberania dávky 426 dní od narodenia dieťaťa.
Rodičia sa môžu rozhodnúť medzi jedným z týchto dvoch systémov  rodičovského príspevku. Po rozhodnutí, ale už nemôžu tieto dva systémy kombinovať. Rodičovský príspevok sa nevypláca súčasne s materským.
Pre lepšie pochopenie systému rodičovskej starostlivosti sa obe strany navzájom informovali o podmienkach starostlivosti rodičov o deti v zmysle národnej legislatívy (opatera/starostlivosť v prípade osamelých rodičov, spoločná opatera/starostlivosť rodičov, opatera/starostlivosť v prípade oddelene žijúcich rodičov).
Prípady slovenských občanov žiadajúcich o rodičovský príspevok v Rakúsku.
Slovenskou stranou boli prednesené prípady slovenských občanov, ktorí si žiadali o rodičovský príspevok v Rakúsku a ten im nebol priznaný z dôvodu nepreukázania výlučnej alebo spoločnej starostlivosti o dieťa formou súdnej dohody alebo rozhodnutia, resp. nenahlásenia spoločného bydliska. Podľa právnych predpisov Slovenskej republiky (zákon č. 253/1998) miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.
Rakúska strana uviedla, že pripravuje zmenu formulára národnej žiadosti o rodičovskom príspevku tak, aby samotný žiadateľ o rodičovský príspevok prevzal zodpovednosť za údaje uvedené v žiadosti. V žiadosti bude vytvorená osobitná časť – vyhlásenie, kde žiadateľ/žiadatelia vyznačí, či sa o dieťa stará spoločne, alebo len jeden rodič má dieťa výlučne vo svojej opatere/starostlivosti, a údaj, kto sa pri spoločnej opatere/starostlivosti o dieťa stará/opatruje ho.
V prípade poskytnutia nepravdivých informácií hrozí povinnosť vrátenia rodičovského príspevku a peňažná pokuta.
Rakúske úrady budú prešetrovať opateru/starostlivosť o dieťa a pobyt len vtedy, ak vznikne podozrenie zo zneužívania poberania rodičovského príspevku, resp. zamlčania pravdivých informácií, resp. v prípade pochybností.
Nárok na rodičovský príspevok v Rakúsku vzniká, ak je Rakúsko prioritne príslušné podľa nariadenia 883/2004 na výplatu rodinných dávok, matka dieťaťa (žiadateľka o rodičovský príspevok) býva s dieťaťom na tej istej adrese, matka a dieťa sú na tejto adrese bydliska prihlásené, matka má výhradnú starostlivosť/opateru o dieťa a všetky ostatné podmienky nároku sú splnené.
Keď otec (žiadateľ o rodičovský príspevok) pracuje v Rakúsku, ale oficiálne v Slovenskej republike býva na inej adrese ako matka a dieťa (hlásenie trvalého pobytu na inej adrese), nevzniká mu nárok na rodičovský príspevok, z toho dôvodu, že nespĺňa podmienky spoločnej domácnosti s dieťaťom. To isté platí, aj keď rodina žije v Rakúsku.
Pri osamelých rodičoch musia byť splnené (okrem všetkých iných podmienok nároku) dve podmienky. Žiadateľ a dieťa žijú na tej istej adrese, vrátane nahlásenia na rovnakej adrese bydliska – v spoločnej domácnosti a žiadateľ má výhradnú starostlivosť/opateru  o dieťa, ak už bolo právoplatne rozhodnuté v Rakúsku o nepriznaní rodičovského príspevku, nie je možnosť si opätovne uplatniť nárok na rodičovský príspevok, nakoľko v danej veci už bolo raz rozhodnuté.
Ak prebieha súdne konanie o rodičovskom príspevku, konečné rozhodnutie urobí rakúsky súd.
Ak bola žiadosť podaná (na starom formulári žiadosti) a spracovanie žiadosti stále prebieha, žiadatelia dostanú svoj vlastný formulár (až do vyhotovenia nových formulárov žiadostí), ktorým budú dopytovaní na okolnosti starostlivosti/opatery o dieťa.

Zdroj: Arbeiretkammer

Aktualizované: 10.11.2023