Prejsť na obsah

Rakúsko – prihlásenie / odhlásenie

Prihlasovacia povinnosť

Každý, kto sa do Rakúska prisťahuje, v rámci Rakúska sa presťahuje alebo zmení svoje hlavné miesto bydliska [Hauptwohnsitz], musí sa prihlásiť na príslušnom úrade prostredníctvom prihlasovacieho lístka [Meldezettel]. Prihlasovací lístok [Meldezettel] je žiadosť vo forme formulára, ktorá slúži prihlasovacím úradom k zadaniu registračných údajov do Centrálneho evidenčného registra.
Pre menej jazykovo zdatných prikladáme preložený Meldezettel do slovenského jazyka. Odstavce vo formulári musia byť vyplnené kompletne a čitateľne.
Po prihlásení vám bude pridelené osobné registračné číslo (ZMR–Zahl). Nájdete ho na potvrdení o registrácii. ZMR-Zahl je číslo pridelené pri prvom prihlásení na prihlasovacom úrade (Meldeamt). Ak ste v Rakúsku prvýkrát, toto pole nevypĺňate. ZMR-Zahl je systémom náhodne vygenerované dvanásťmiestne číslo.
Upozornenie: Hlavné miesto bydliska [Hauptwohnsitz] označuje to bydlisko, ktoré platí ako centrum záujmov bývajúceho/bývajúcej. Je možné mať viacero bydlísk, takže aj keď hlavné miesto bydliska [Hauptwohnsitz] zmeníte, môžete si miesto, kde ste doteraz bývali, ponechať ako druhé alebo ďalšie miesto bydliska.

Prihlasovací lístok dostanete:

 • priamo na prihlasovacích úradoch
 • v niektorých trafikách
 • na internete [Meldezettel-Formular].

V prihlasovacom lístku je potrebné vyplniť nasledovné (otázku vierovyznania nemusíte vypĺňať):

 • meno (vrátane všetkých predošlých mien)
 • dátum narodenia
 • miesto narodenia
 • pohlavie
 • štátnu príslušnosť.

Termíny:

 • prihlásenie do troch dní
 • odhlásenie do troch dní pred alebo po presťahovaní.

Príslušné úrady:

 • v spolkových krajinách prihlasovacia služba [Meldeservice] na obecnom alebo obvodnom úrade
 • vo Viedni prihlasovacia služba [Meldeservice] na Magistrátoch obvodných úradov.

Potrebné doklady:

 • cestovný pas [Reisepass]
 • prihlasovací lístok [Meldezettel].

Prihlásenie k pobytu, odhlásenie alebo nahlásenie zmeny pobytu je možné vykonať:

 • osobne
 • prostredníctvom dôveryhodnej osoby (s originálmi dokladov osoby, ktorá je povinná registrovať sa, alebo s overenými kópiami týchto dokladov).

Upozornenie: Prihlasovací lístok [Meldezettel] musí byť v prípade, ak ide o byt s hlavným nájmom [Hauptmietwohnung], podpísaný domovou správou; pri byte v podnájme [Untermietwohnung] ho musí podpísať hlavný nájomník a v prípade bytov v osobnom vlastníctve [Eigentumswohnung] alebo vlastných domov musí byť lístok podpísaný ich vlastníkom.

Prihlásenie novorodenca

Novorodenca možno prihlásiť na trvalý pobyt na matričnom úrade súčasne s oznámením o narodení, ak bol predtým (spravidla v zdravotníckom zariadení) vyplnený formulár prihlasovacieho lístka. V takom prípade už nie je nutné prihlásenie na prihlasovacom úrade. Novorodenca treba prihlásiť najneskôr tri dni po príchode z pôrodnice.
Upozornenie: Vyzdvihnite si najskôr rodný list [Geburtsurkunde] na Matričnom úrade, pretože je potrebný na prihlásenie.

Potrebné doklady:

 • cestovný pas [Reisepass] toho, kto novorodenca prihlasuje
 • rodný list [Geburtsurkunde] dieťaťa
 • prihlasovací lístok [Meldezettel]

Upozornenie: Ak je miesto narodenia dieťaťa a jeho hlavné miesto bydliska Viedeň, na Matričnom úrade vám vystavia jeho rodný list [Geburtsurkunde] aj prihlasovací lístok [Meldezettel] zároveň.

Hlásenia pri presťahovaní

V Rakúsku existuje celý rad povinných hlásení, ktoré sú spojené s bývaním a ktoré uvádzame nižšie. Upozorňujeme, že občan je povinný urobiť príslušné hlásenia aj v prípade, ak sa presťahuje v rámci Rakúska.

Diaľkové vykurovanie

V niektorých domácnostiach sa príprava teplej vody, resp. vykurovanie realizuje prostredníctvom diaľkového vykurovania. V takom prípade pred odsťahovaním sa zo starého bytu treba podať písomnú žiadosť o vypovedanie účtovania nákladov na vykurovanie [Aufkündigung der Heizkostenverrechnung] a zároveň oznámiť novú adresu kvôli zaslaniu účtu. Písomné vypovedanie treba vykonať pred ukončením nájomnej zmluvy. Pri nájomných bytoch [Mietwohnung] alebo bytoch v osobnom vlastníctve [Eigentumswohnung] treba požiadať o termín odpočtu v teplárni.
Upozornenie: Ak bývate vo Viedni, ďalšie informácie dostanete v Teplárni Viedeň.

Plyn a elektrina

Ak si prenajímate alebo kupujete byt, môže sa stať, že elektrinu a plyn treba nanovo prihlásiť. To znamená, že elektromer a plynomer sú síce namontované, ale užívanie elektriny a/alebo plynu v byte môže sprevádzkovať až príslušný energetický podnik. Termín zapnutia,  prípadne aj energetického odpočtu v starom byte, si treba dohodnúť s pracovníkom učtárne energetického podniku.

Dôležité je, že:

 • nájomník/nájomníčka musí byť osobne prítomný/á
 • potrebujete cestovný pas [Reisepass] alebo nájomnú zmluvu.

Ak sa v dome nenachádza elektromer a/alebo plynomer, musí koncesionovaný elektrikár, resp. inštalatér pre plyn vystaviť potvrdenie, ktoré sa podá energetickému podniku.

Rozhlas a televízia

V Rakúsku treba rozhlasové a televízne prijímače prihlásiť. Na prihlásenie rozhlasu a televízie, prípadne na nahlásenie zmeny [“Änderungsmeldung”] sú k dispozícii online formuláre Poplatkovej služby ORF (GIS). Získate ich aj na všetkých poštových úradoch, v trafikách a bankách, kde ich vyplnené môžete aj odovzdať. Zmenu môžete nahlásiť aj telefonicky (v rámci Rakúska za miestnu tarifu).
Upozornenie: ďalšie informácie získate aj v Poplatkovej službe ORF (GIS).

Telefón

Pri súkromných telefónnych linkách uveďte účtovaciu adresu. Zvyčajne na to stačí zaslanie oznámenia listom alebo faxom, kde uvediete svoju novú adresu a svoje zákaznícke číslo.

Ostatné prihlásenia/odhlásenia

S ohľadom na vašu situáciu, nezabudnite informovať aj ďalšie inštitúcie:

 • banky, poisťovne
 • daňový úrad
 • zdravotná poisťovňa
 • káblová televízia
 • univerzita
 • dopravné podniky (ročné cestovné karty)
 • splnomocnenia
 • presmerovanie poštových zásielok.

Zdroj: www.help.gv.at

Aktualizované: 10.11.2023