Prejsť na obsah

Rakúsko – pracovno – právne vztahy

I. časť: Pracovno-právny vzťah

Pracovná zmluva – Arbeitsvertrag

Pracovná zmluva upravuje práva a povinnosti medzi zamestnancom a zamestnávateľom, pokiaľ nie sú povinne stanovené zákonom, kolektívnou zmluvou alebo obchodnou zmluvou. Hlavnou povinnosťou zamestnávateľa je vyplácať mzdy, povinnosťou zamestnanca je vykonávať prácu.

Venujte zvýšenú pozornosť obsahu vašej pracovnej zmluvy. To ovplyvňuje celý váš pracovný život v spoločnosti, v ktorej pracujete.

Skúšobné obdobie – Der Probezeit

Počas tohto obdobia je možné pracovný pomer kedykoľvek ukončiť bez udania dôvodu zo strany zamestnanca ako aj zamestnávateľa.

Zamestnávatelia a zamestnanci sa môžu dohodnúť na skúšobnej dobe. Skúšobná doba je často špecifikovaná aj v kolektívnej zmluve.

Skúšobná doba pre zamestnancov nesmie prekročiť jeden mesiac. Existujú kolektívne zmluvy, ktoré ustanovujú kratšiu skúšobnú dobu. V tomto prípade to nie je možné predĺžiť individuálnou dohodou. Kolektívna zmluva musí byť k dispozícii na mieste, ktoré vám je prístupné.

Pracovný čas – Arbeitzeit

Veľa pracovných zmlúv obsahuje ustanovenia, v ktorých je uvedená povinnosť pracovať nadčas.
V mnohých prípadoch si zamestnávatelia vyhradzujú právo určiť rozvrh pracovných hodín, alebo ich zmeniť neskôr.

Pracovná cesta – Dienstreise

Môžu existovať odchýlky v štandardných sadzbách cestovných náhrad z dôvodu uplatnenia osobitnej kolektívnej zmluvy.

Typy pracovných pomerov

Práca na dobu určitú

Pracovný vzťah na dobu určitú je pracovný vzťah, ktorý sa uzatvára na určité časové obdobie. Končí sa uplynutím dohodnutej zmluvnej doby bez potreby osobitného vyhlásenia o skončení.

Vzhľadom na časový limit sú obe zmluvné strany viazané týmto obdobím. Právo na predčasné vypovedanie zmluvy z dôležitého dôvodu (dôvod prepustenia alebo rezignácie) je možné.

 

Sezónna prácaSaisonale Arbeit

Pravidlá pre sezónnych pracovníkov

V prípade dočasného pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec súhlasia s tým, že budú mať pracovný pomer na dobu určitú, napr. v letnej sezóne od 1. mája do 30. septembra. Pracovná zmluva na dobu určitú sa skončí jednoducho po uplynutí dohodnutej doby bez potreby osobitného vyhlásenia o skončení pracovného pomeru.

Sezónne práce nemožno zrušiť!

Zamestnávateľ alebo zamestnanec v zásade nemôže dočasný pracovný pomer skončiť jednostranne. Akzamestnávateľ napriek tomu zamestnancovi dá výpoveď, pracovný pomer sa skončí, ale prepustená strana má nárok na náhradu škody až do konca dohodnutej zmluvnej doby.

Práca na voľnej nohe – Freier Dienstvertrag

Dostali ste príležitosť pracovať na voľnej nohe. To často vytvára nejasnosti. Tu nájdete odpovede na často kladené otázky.

Zmluva o dielo – Werkvertrag

Dodávatelia sa zaväzujú vyrobiť konkrétne dielo pre iného (objednávateľa).

Zmluva nestanovuje, kedy, kde a ako pracujete. Na rozdiel od pracovnej zmluvy pracujete nezávisle.

POZNÁMKA

Od okresného úradu v primeranom čase zistite, či potrebujete živnostenské oprávnenie na danú pracovnú činnosť.

Práca v domácnosti

je práca na dobu určitú a zahŕňa napríklad:

Upratovacie práce (byt, dom, práčovňa)

Dohľad nad malými deťmi alebo školopovinnými deťmi

Nákupy

Záhradnícke práce

Platobný šek – Dienstleistungsscheck

Platobný šek je platobným prostriedkom a slúži ako odmena za prácu uzatvorenú na dobu určitú v súkromných domácnostiach. Ide o možnosť odmeniť typickú prácu v domácnosti

Dôležité!
Zmluva o poskytovaní služieb je určená pre krátkodobé, dočasné pracovné vzťahy (najviac na 1 mesiac). Pracovný vzťah je možné s tými istými ľuďmi uzavrieť opakovane.

Kolektívna zmluva – Kollektivvertrag

Kolektívna zmluva upravuje nároky, ktoré nie sú uvedené v zákone.

Mnohí zamestnanci sa domnievajú, že dovolenky, vianočné prémie a ročné zvýšenie miezd sú zo zákona zaručené. Ale nie sú! O týchto a ďalších dôležitých predpisoch v prospech zamestnancov odbory rokujú so zamestnávateľom a sú stanovené v kolektívnych zmluvách každý rok. Kolektívne zmluvy upravujú výšku a dátum splatnosti dovolenkového a vianočného bonusu.

Čím vyšší je podiel členov únie v priemysle, tým lepšie sú dohody o kolektívnom vyjednávaní.

II. časť:  Skončenie pracovného pomeru

Predčasné skončenie pracovného pomeru  – Vorzeitiger Austrit

Predčasné ukončenie je okamžité ukončenie pracovného pomeru zamestnancom.

Na okamžité ukončenie pracovného pomeru musí byť dôvod, iba vtedy je opodstatnené. Ak vážny dôvod neexistuje, pracovný pomer nie je možné ukončiť okamžite.

Odstúpenie od zmluvy má okamžitý účinok.

Odchod bez uvedenia dôvodu môže mať vážne negatívne následky – od straty odstupného podľa starého zákona až po nároky na náhradu škody. Skôr ako odídete, poraďte sa so zamestnancami pracovnej komory.

Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – Kündigung durch den Arbeitgeber

Zamestnávateľ môže ukončiť pracovno-právny vzťah uzatvorený na dobu neurčitú výpoveďou.

Pri pracovnom pomere uzatvorenom na dobu určitú, zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer iba v prípade, ak možnosť výpovede medzi zamestnávateľom a zamestnancom bola výslovne dohodnutá.

Ak si nie ste istí, či je výpoveď platná, mali by ste sa ihneď po prijatí výpovede obrátiť na právneho experta AK – pracovnej komory.

Ukončiť pracovný pomer ústne alebo písomne?

Obvykle neexistujú formálne požiadavky na skončenie pracovného pomeru. Možno ich teda podať ústne aj písomne. Avšak niekedy, napr. v kolektívnych zmluvách alebo pracovných zmluvách sa stanovuje, že vypovedanie zmluvy je právne účinné iba vtedy, ak sa uzavrie písomne.

Ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca – Arbeitnehmerkündigung

Ak chcete svoju prácu ukončiť Vy sami, môžete tak urobiť, iba ak ste výslovne dohodli túto možnosť ukončenia pracovného pomeru so zamestnávateľom. Pracovný vzťah sa končí uplynutím stanoveného času.

Výpoveď – Entlassung

Prepustenie je ukončenie pracovného pomeru zamestnávateľom bez predchádzajúceho upozornenia. Ak existuje dôvod na prepustenie, prepustenie bolo opodstatnené. Ak neexistuje dôvod na prepustenie, výpoveď bola daná neodvôvodnene.

Osobitná ochrana pred prepustením – Kündigungsschutz

Zamestnanci, ktorí podliehajú osobitnej ochrane pred prepustením, môžu byť prepustení iba za stanovených podmienok, napríklad iba so súhlasom súdu alebo ministerstva sociálnych vecí. Ochrana pred prepustením je pre jednotlivé chránené skupiny zamestnancov veľmi rozdielna.

Potvrdenie o zamestnaní – Dienstzeugnis

Ak hľadáte nové zamestnanie, do dokumentov k žiadosti zvyčajne priložíte aj osvedčenia o zamestnaní z predchádzajúcich zamestnaní.

Zákon stanovuje osvedčenie o zamestnaní, ktoré obsahuje:

  • všeobecné informácie o zamestnancovi,
  • presný názov zamestnávateľa,
  • dĺžku zamestnania
  • druh činnosti.

Zamestnanci však nemajú nárok na osvedčenie, ktoré obsahuje informácie o kvalite poskytnutých služieb („osvedčenie o kvalifikovanej službe“).

Zákon o rovnakom zaobchádzaní – Das Gleichbehandlungsgesetz

Zákon o rovnakom zaobchádzaní sa v každom prípade uplatňuje na všetkých zamestnancov, ktorí majú pracovnú zmluvu v súkromnom sektore. Platí to pre všetkých zamestnancov v pracovno-právnych vzťahoch alebo zamestnancov zamestnaných v domácnostiach.

Viac informácií o pracovno-právnych vzťahoch nájdete na stránke rakúskej pracovnej komory:

arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/abfertigung/index.html

Aktualizované: 10.11.2023