Prejsť na obsah

Rakúsko – opatrovanie

1. Konanie serióznej agentúry
2. Živnostenský list a plná moc agentúre
3. Zmluva s agentúrou a poplatok
4. Honorár a odvody
5. Overenie opatrovateľov a klientov agentúrami
6. Ďalšie služby agentúr
7. Založenie živnosti a užitočné odkazy


UPOZORNENIE!

Prečítajte si informácie o aktuálnej situácii a obmedzeniach na pracovnom trhu v Rakúsku v súvislosti so súčasnými opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19.

Sprostredkovatelske agenturySprostredkovateľské agentúry so sídlom v Rakúsku musia od roku 2016 dodržiavať prísnejšie pravidlá pri výkone svojej činnosti.

Hospodárska komora vo Viedni (WKO Rakúsko), vypracovala v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR informácie pre občanov, ktorí by chceli pracovať ako opatrovatelia seniorov v Rakúsku na základe rakúskej živnosti.

1. Konanie serióznej agentúry

Agentúra by mala byť riadne zaregistrovaná ako firma alebo živnostník – buď na Slovensku alebo v Rakúsku. Overte si v obchodnom alebo živnostenskom registri platnú registráciu, alebo si ju vyžiadajte od agentúry.

Agentúra by mala mať kanceláriu a vymedzený pracovný čas, počas ktorého sa môžete na ňu obrátiť. Pýtajte sa na kontaktnú osobu.

Agentúra vás musí dostatočne podrobne informovať o práci opatrovateľa v Rakúsku, hlavne o právach a povinnostiach. Nechajte si podrobne vysvetliť vašu pracovnú náplň, povolené činnosti a tiež váš právny štatút ako opatrovateľ v Rakúsku. Ak máte otázky, pýtajte sa. Agentúra vás musí vopred informovať o jej službách a cenách.


2. Živnostenský list a plná moc agentúre

Práca opatrovateľa osôb v Rakúsku je riadená rakúskym živnostenským zákonom. Ide o rakúsku a nie slovenskú živnosť! Dajte si pozor pri agentúrach, ktoré ponúkajú prácu na slovenský pracovný pomer.

Všetky úradné dokumenty vystavené na vaše meno, najmä originál živnostenského listu, patria vám. Žiadajte od agentúry originály vašich dokumentov v prípade, že vám neboli odovzdané.

Väčšina agentúr ohlasuje opatrovateľom živnostenské oprávnenie v Rakúsku a vybavuje s tým spojené náležitosti. Pre tieto úkony potrebujú agentúry plnú moc. Ak podpisujete akékoľvek splnomocnenie pre agentúru, žiadajte si z neho kópiu. O úkonoch spojených so splnomocnením vás musí agentúra informovať. Napr. agentúra vám nemôže zrušiť živnosť na základe splnomocnenia bez toho, aby vás o tomto kroku písomne informovala. Podpísanú plnú moc máte právo kedykoľvek písomne zrušiť.


3. Zmluva s agentúrou a poplatok

Keď sa rozhodnete spolupracovať s agentúrou, musí vám poskytnúť zmluvu o spolupráci v písomnej forme. Žiadajte zmluvu s agentúrou ešte pred začiatkom spolupráce. Agentúra by vám mala poskytnúť dostatok času na prečítanie a podpis zmluvy. Dbajte na to, aby ste mali jeden podpísaný originál zmluvy aj vy.

Písomná zmluva s agentúrou by mala obsahovať minimálne:

– meno, adresu a IČO agentúry s uvedením kontaktnej osoby
– začiatok a dobu trvania zmluvy
– transparentný rozpis ponúkaných služieb agentúry
– výšku a splatnosť ceny za ponúkané služby
– podmienky ukončenia zmluvy, pričom výpovedné podmienky by mali byť obojstranné a výpovedná lehota možná v priebehu dvoch týždňov

Skontrolujte, či výška dohodnutých poplatkov a všetky sľúbené služby zo strany agentúry boli v zmluve uvedené. Dajte si pozor, ak od vás agentúra žiada poplatky skôr, ako vám poskytla nejakú službu, napr. sprostredkovanie klienta v Rakúsku.

Za uhradený poplatok agentúre musíte dostať platný daňový doklad. Skontrolujte si, či prijímateľ poplatku je váš zmluvný partner. Dajte si pozor na odlišnosti. Pri prevodoch musí ísť o firemný a nie súkromný účet.


4. Honorár a odvody

Opatrovateľ osôb v Rakúsku je práca na živnosť, opatrovaný senior najčastejšie vypláca honorár za túto prácu priamo vám a nie agentúre. Vašou povinnosťou je vystaviť mu faktúru. Z honoráru musíte sami platiť v Rakúsku odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, prípadne dane. Buďte opatrní pri agentúrach, ktoré od klientov požadujú vyplatenie honoráru na účet agentúry. Agentúra za vás nemôže odvádzať sociálne a zdravotné poistenie!

Vo väčšine prípadov ovplyvňuje agentúra výšku honoráru, za ktorý opatrovatelia vykonávajú opatrovateľskú činnosť. O výške honoráru, ktorý vám klient mieni zaplatiť, by ste mali byť vopred informovaný. Pamätajte na to, že z hrubého honoráru musíte platiť odvody. Dajte si agentúrou presne vysvetliť, s akými výdavkami musíte počítať. Ujasnite si tiež, či klient platí cestovné náklady extra, alebo sú zahrnuté v honorári. Po odpočte všetkých výdavkov a poplatkov by mal byť pre vás honorár stále atraktívny, no najmä by mal pokryť vaše bežné náklady na život. V prípade, že vám ponúkaný honorár nevyhovuje, máte ako živnostník právo ponuku agentúry neprijať. Zvážte však pritom, že mnohí rakúski seniori majú len obmedzené finančné možnosti, a preto by mali byť aj požiadavky na výšku honoráru férové.


5. Overenie opatrovateľov a klientov agentúrami

Serióznym agentúram záleží na dôkladnom výbere opatrovateľov. Preto požadujú od opatrovateľov odbornú kvalifikáciu, schopnosť komunikovať v nemeckom jazyku, prípadne ďalšie spôsobilosti. Nezabudnite, že sa môže od vás vyžadovať uznanie zdravotníckej kvalifikácie. Dajte si pozor pri agentúrach, ktoré vám telefonicky prisľúbia okamžité sprostredkovanie klienta bez toho, aby vás spoznali alebo od vás žiadali nejaké dokumenty či kvalifikáciu. Mohlo by ísť o nelegálnu činnosť. Osobné stretnutie s agentúrou, s ktorou plánujete spoluprácu, je pre obidve strany veľmi dôležité.

Agentúry majú povinnosť pred sprostredkovaním opatrovateľa navštíviť klienta osobne a zistiť stav opatrovanej osoby a potrebný rozsah opatrovania. Pre agentúry, ktorým záleží na kvalite opatrovania, vykonávajú návštevy klientov diplomované zdravotné sestry. Žiadajte od agentúry podrobné informácie o sprostredkovanom klientovi písomne, ešte predtým ako vycestujete. Umožní vám to lepšie zvážiť prijatie ponuky a tiež pripraviť sa na opatrovateľskú situáciu.


6. Ďalšie služby agentúr

Seriózne agentúry ponúkajú opatrovateľom okrem sprostredkovania klienta aj ďalšie služby, ako napr.:

– ohlásenie živnosti v Rakúsku
– prihlásenie do poisťovní a na daňový úrad v Rakúsku
– pomoc a poradenstvo pri styku s úradmi, pomoc počas práceneschopnosti s rodinnými prídavkami alebo pri odchode do dôchodku
– príprava opatrovateľskej zmluvy medzi opatrovateľom a jeho klientom
– zabezpečenie potrebnej opatrovateľskej dokumentácie pre opatrovateľov, ako napr. opatrovateľský denník, vzory faktúr či iných potrebných formulárov
– pomoc s jednoduchými prekladmi do/z nemeckého jazyka
– garancia plynulého sprostredkovania ďalšieho klienta pri náhlom ukončení opatrovateľskej činnosti, napr. z dôvodu úmrtia klienta
– zabezpečenie náhrady v prípade predčasného ukončenia opatrovateľskej činnosti zo strany opatrovateľa
– pravidelné osobné návštevy opatrovateľov diplomovaným zdravotníckym personálom počas opatrovateľskej činnosti v Rakúsku
– pomoc pri riešení konfliktných situácií medzi opatrovateľom a klientom
– podpora pri vybavovaní delegácie pre ošetrovateľské a lekárske úkony
– kontaktná osoba
– pohotovostná linka v núdzových prípadoch
– supervízia

Porovnajte si ceny a služby jednotlivých agentúr, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť. Ceny a rozsah služieb sa môžu podstatne líšiť.

Väčšina agentúr organizuje aj prepravu opatrovateľov ku klientovi. Na tento účel musí mať každý vodič platnú dopravnú licenciu. Overte si pri každom vodičovi, s ktorým cestujete, či vlastní potrebnú licenciu. Skontrolujte, či ste zmluvne viazaný prepravu agentúry využívať a zmluvu podpíšte iba v prípade, že s podmienkami súhlasíte.

Nezabudnite, že ste pre agentúru rovnocenným partnerom a to ako ku vám pristupuje, svedčí o jej serióznosti.

7. Založenie živnosti a užitočné odkazy

Ak si ako opatrovateľka / opatrovateľ v Rakúsku zakladáte živnosť a nepotrebujete pomoc sprostredkovateľských agentúr, podrobné informácie nájdete v článku Založenie živnosti v skratke a na týchto webových stránkach:

Získajte komplexný prehľad o opatrovaní vrátane užitočných informácií zo stránky rakúskej vlády.

Naša rada na záver: Ak odchádzate za prácou do Rakúska, zistite si čo najviac informácií o životných a pracovných podmienkach, ako aj o sociálnom alebo zdravotnom poistení v tejto krajine.