Prejsť na obsah

Rakúsko – dávky a podpora v nezamestnosti

Arbeitsamtservicerakúske úrady práce sú inštitúciou, ktorej predmetom činnosti je registrácia nezamestnaných a rovnako aj agenda súvisiaca s dávkami v nezamestnanosti.Rakúsko - žiadosť o formulár U1

Dôležité dávky fondu poistenia v nezamestnanosti.

Právny základom je zákon o poistení v nezamestnanosti (ALVG)

Pre možnosť prihlásenia sa na sprostredkovanie práce na úrade práce musia byť splnené určité predpoklady a to byť práceschopný, ochotný pracovať a byť nezamestnaný.

Nezamestnané osoby musia byť pripravené akceptovať pracovný pomer s normálnym pracovným časom najmenej 20 hodín týždenne. Osoby, ktoré majú povinnosť starať sa o deti do dovŕšenia ich 10. roku života alebo o postihnuté deti, musia byť pripravené akceptovať minimálny pracovný pomer s pracovným časom 16 hodín týždenne. Sú však povinné čo najrýchlejšie sa postarať o zabezpečenie starostlivosti o dieťa a byť tak pripravené akceptovať pracovný pomer s pracovným časom aspoň 20 hodín týždenne.

Osoby, ktoré poberajú rodičovský príspevok (Kinderbetreuungsgeld), musia preukázať starostlivosť o dieťa.

Občania Európskej Únie musia byť oprávnení k pobytu.

Každá osoba prihlásená na úrade práce dostane dohodu o právach a povinnostiach voči úradu práce (Betreuungsvereinbarung).


Druhy finančných dávok

z poistenia v nezamestnanosti:
– Podpora v nezamestnanosti (Arbeitslosengeld),
– Dávka v hmotnej núdzi (Notstandshilfe),

dávky na podporu zamestnanosti:
– Podpora pri ďalšom vzdelávaní (Weiterbildungsgeld),
– Dávka pri čiastočnom starobnom úväzku (Altersteilzeitgeld),

špeciálne dávky pre staršie osoby:
– Dôchodkový preddavok (Pensionsvorschuss), odchodné (Übergangsgeld)

špeciálne dávky pre osoby so zdravotnými problémami :
– Podpora pri preškolení (Umschulungsgeld).
– Podpora v nezamestnanosti (Arbeitslosengeld)


Nárok na podporu v nezamestnanosti
má každý, kto preukáže minimálnu dĺžku zamestnania s povinným poistením vrátane poistenia do fondu nezamestnanosti a počas poberania podpory v nezamestnanosti je pripravený prijať prácu, pričom dĺžka poberania nebola vyčerpaná.

 

Podmienky nároku

  • prvý nárok na dávku z fondu poistenia v nezamestnanosti – 52 týždňov legálneho zamestnania s povinným poistením, vrátane poistenia do fondu nezamestnanosti v období posledných 2 rokov pred podaním žiadosti.
  • opakujúci nárok – 28 týždňov legálneho zamestnania  s povinným poistením v nezamestnanosti v období posledných 12 mesiacov.
  • nezamestnaný/á pred dovŕšením 25. roku života – 26 týždňov legálneho zamestnania s povinným poistením v nezamestnanosti v období posledných 12 mesiacov.

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti

Podpora v nezamestnanosti – informácie rakúskeho úradu práce AMS ako postupovať pri žiadaní o dávku v nezamestnanosti.

V prípade, že ste občanom SR, ktorý nemá trvalý alebo prechodný pobyt v Rakúsku, po skončení pracovného pomeru v Rakúsku sa môžete prihlásiť na príslušnom úrade práce na Slovensku. O dávku v nezamestnanosti môžete požiadať prostredníctvom formuláru U1 (formulár  získate prostredníctvom stránky rakúskeho úradu práce AMS). Príslušná inštitúcia vyplnený formulár U1 pošle na Vašu domácu adresu a tento formulár následne predložíte príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v SR.

Výška podpory v nezamestnanosti

Pri podaní žiadosti pred 30.6. je vymeriavacím základom pre výpočet príjem z predchádzajúceho kalendárneho roka a pri podaní žiadosti po 30.6. príjem zo súčasného kalendárneho roka. Ak nie sú tieto jednoročné vymeriavacie základy k dispozícií, berie sa do úvahy posledný príjem. 
Základná suma podpory pozostáva z 55% denného čistého príjmu. S rodinnými dávkami môže byť max. 80%, bez rodinných dávok max. 60% denného čistého príjmu. 
Po dovŕšení 45. roku života nesmie byť výška podpory v nezamestnanosti nižšia ako bola do dovŕšenia tohto veku.

Výpočet podpory v nezamestnanosti

 

Doba poberania dávky v nezamestnanosti

Minimálna doba je 20 týždňov.
* 30 týždňov – 3 roky legálneho zamestnania s povinným poistením v nezamestnanosti pred podaním žiadosti
* 39 týždňov – 6 rokov legálneho zamestnania s povinným poistením v nezamestnanosti  v období posledných 10 rokov u nezamestnaných po 40. roku života
* 52 týždňov – 9 rokov legálneho zamestnania s povinným poistením v nezamestnanosti v období posledných 15 rokov u nezamestnaných po 50. roku života.

 

Pokračovanie v poberaní zostatku podpory

Pri prerušení poberania podpory v nezamestnanosti je možné poberať zostatok podpory počas nasledujúcich 5-tich rokov (počíta sa od posledného dňa poberania podpory). Pri vzniku nového nároku na poberanie podpory v nezamestnanosti nie je možné pokračovať v poberaní zostatku.

 

Prerušenie nároku

Nárok na podporu v nezamestnanosti sa prerušuje počas práceneschopnosti (počas poberania nemocenských dávok), počas vyplácania kompenzácie dovolenky, nároku na odškodné pri výpovedi, úhrady na dovolenku, ďalej počas vojenskej prezenčnej, výcvikovej a civilnej služby, umiestnenia v zariadení opatrovateľskej služby, počas pobytu v cudzine, poberania dávok starostlivosti o dieťa (Kinderbetreuungsgeld).

 

Výpoveď zo strany zamestnanca

V prípade ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca alebo následkom vlastného zavinenia podpora v nezamestnanosti alebo dávka v hmotnej núdzi nebude vyplatená prvé 4 týždne. Napriek tomu dĺžka nároku nebude skrátená.

Poberatelia dávok z úradu práce sú podľa všeobecného zákona o sociálnom poistení (ASVG) zdravotne a úrazovo poistení.

Aktualizované: 7.2.2023