Prejsť na obsah

Prenosné dokumenty

Prenosné dokumenty alebo ináč povedané E - formuláre: A1 - vyslanie, S1-S3, DA1 - zdravotná starostlivosť, U1,U2 - nezamestnanosť, P1 - dôchodky.Európska únia používa špeciálne formuláre, ktorých cieľom je zabezpečiť vzájomnú komunikáciu a výmenu informácií medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia alebo pri posudzovaní nároku na niektorú z dávok. Formuláre majú jednotný formát a sú dostupné vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ. Sú vytvorené tak, aby v ktorejkoľvek členskej krajine pracovník príslušného úradu dostal potrebné informácie napriek tomu, že formulár bude vystavený v inom jazyku.

Vyslanie

A1 (bývalý formulár E 101, E 103) – Vyhlásenie o platných právnych predpisoch. Ak chcete preukázať, že platíte sociálne príspevky v inej krajine EÚ – napríklad, ak ste ako zamestnanec vyslaný do zahraničia alebo súčasne pracujete vo viacerých krajinách. Formulár vydáva inštitúcia sociálneho zabezpečenia, v ktorej ste zaregistrovaný vo svojej domovskej krajine.

Zdravotná starostlivosť, pracovné úrazy a choroby z povolania

S1 (bývalý formulár E 106, E 109 a E 121) – Osvedčenie o nároku na zdravotnú starostlivosť v prípade, že nežijete v krajine, v ktorej ste poistený. Tento formulár využijú cezhraniční pracovníci, dôchodcovia, štátni zamestnanci a od nich závislé osoby. Formulár vydáva zdravotná poisťovňa. Predložte ho ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej žijete. Formulár S1 potrebujete, aby ste sa mohli zaregistrovať do systému zdravotnej starostlivosti v krajine, v ktorej žijete, ak ste poistený v inom štáte.

S2 (bývalý formulár E 112) – Oprávnenie na získanie plánovaného lekárskeho ošetrenia v inej krajine EÚ alebo EZVO. Pomocou formuláru S2 môžete preukázať svoj nárok na plánovanú liečbu v inom členskom štáte EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande. O vydanie formulára musíte požiadať vašu zdravotnú poisťovňu ešte pred odchodom. Dokument následne predložíte inštitúcii zdravotného poistenia v krajine, v ktorej podstúpite liečbu. Máte nárok na rovnakú starostlivosť ako obyvatelia danej krajiny. Možno budete musieť zaplatiť určitú časť nákladov vopred.

S3 – Osvedčenie o nároku na zdravotnú starostlivosť v bývalej krajine zamestnania. Formulár oprávňuje bývalých cezhraničných pracovníkov na liečbu v krajine, kde v minulosti pracovali. Môže ísť o novú liečbu alebo o pokračovanie liečby, ktorá začala ešte pred ukončením zárobkovej činnosti. Dokument využijú cezhraniční pracovníci na dôchodku, ktorí už nie sú poistení v bývalej krajine zamestnania.

DA1(bývalý formulár E 123) – tento formulár vás oprávňuje na lekársku starostlivosť za špeciálnych podmienok vyhradených pre pracovné úrazy a choroby z povolania v inej krajine EÚ. Vydáva ho vaša zdravotná poisťovňa. Predložte ho zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej žijete.

Vzory formulárov S1, S2, S3, DA1 si môžete pozrieť na stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Nezamestnanosť


U1 (bývalý formulár E 301) – Potvrdenie o obdobiach poistenia, ktoré sa zohľadňujú pri vypočítavaní dávok v nezamestnanosti. Formulár vydáva príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia v krajine alebo krajinách, kde ste naposledy pracovali. Predložte ho úradu práce v krajine, v ktorej chcete dávky v nezamestnanosti poberať. Na Slovensku vystavuje formulár U1 Sociálna poisťovňa, ktorá vám poskytne bližšie informácie.

U2 (bývalý formulár E 303) – Oprávnenie na pokračovanie poberania dávok v nezamestnanosti počas hľadania práce v inej krajine EÚ tzv. export dávok. Formulár vydáva príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia alebo úrad práce v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným. Predložte ho úradu práce v krajine, v ktorej hľadáte prácu.

U3 – Okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť nárok na dávky v nezamestnanosti. Slúži na informovanie úradu práce v krajine, ktorá vám vypláca dávky o zmenách vašej situácie, ktoré môžu viesť k revízii vyplácania dávok. Tento formulár vydáva úrad práce v krajine, v ktorej si hľadáte prácu na základe formulára U2. Ak vám doručia formulár U3, zrejme bude musieť kontaktovať domovskú inštitúciu a overiť si, akým spôsobom sa vaša situácia zmenila.

Dôchodky

P1 – Formulár poskytuje prehľad o rozhodnutiach, ktoré vo vašom prípade prijali rôzne inštitúcie v krajinách EÚ, v ktorých ste požiadali o starobný, pozostalostný alebo invalidný dôchodok. Vydáva ho orgán dôchodkového zabezpečenia, ktorý ste požiadali o dôchodok. Vyhotoví ho po prijatí informácií o rozhodnutiach rôznych orgánov, ktoré sa vašou žiadosťou zaoberali. V dokumente nájdete informácie o tom, či vo vašom poistení existujú medzery alebo súbežné obdobia.

Informácie k formulárom E 400 – Rodinné dávky nájdete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, kde si ich môžete aj stiahnuť.