Prejsť na obsah

Pracovné stáže – predpoklad úspešného uplatnenia sa na trhu práce

Národný rozvojový projekt AZU vznikol na podporu študentov a znižovanie nezamestnanosti absolventov vysokých škôl. Jeho základom je 5 druhov činností, tzv. modulov a cieľom vytváranie komplexu vedomostí, ktoré študentovi zabezpečia rozvoj jeho schopností, znalostí a zvyšujú mu šancu na úspech po ukončení štúdia. V rámci modulu s názvom OVERENIE projekt AZU zorganizoval na TUKE v Košiciach dňa 25.2.2014 stretnutie organizácií podporujúcich mobilitu mladých. Chceli ním študentov motivovať k absolvovaniu exkurzií, stáží a praxe na univerzite. Program Erasmus plus a ďalšie programy študentom predstavili zástupcovia viacerých organizácií. Patrili k nim SAIA, IAESTE aj Centrum vedecko-technických informácií SR.

Prezentáciu siete EURES Slovensko sme zamerali na potrebu  získavania praktických skúseností počas vzdelávacieho procesu a ich využitie pri hľadaní si pracovného uplatnenia po skončení štúdia. Európsky pracovný trh ponúka pracovné príležitosti predovšetkým ľuďom, ktorí sú vysoko kvalifikovaní, flexibilní a už počas štúdia participovali na  rôznych projektoch. Zamestnávatelia často od uchádzačov vyžadujú prax, ktorú čerství absolventi škôl nevedia ponúknuť. Ďalším hendikepom mladých ľudí vstupujúcich na trh práce, sú  ich nedostatočné jazykové kompetencie. Skúsenosti potvrdzujú, že tí, ktorí sa v rámci štúdia zapojili do mobilitných programov, majú výhodu. Majú lepšie jazykové a komunikačné schopnosti. Sú samostatní, nezávislí a lepšie sa orientujú v medziľudských vzťahoch. Vynikajú aj schopnosťou riešiť problémy a výzvy. To všetko je pridanou hodnotou, ktorá výraznou mierou pomáha mladým pri hľadaní si pracovného uplatnenia.

Na európskom trhu práce v súčasnosti existuje výrazný nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami. Mnohí mladí nadobudli formálne kvalifikácie prevyšujúce potreby daného pracovného miesta. Napriek tomu sú ich zručnosti v porovnaní so staršími pracovníkmi nepostačujúce. Absolvovanie stáží je pre mladých ľudí investíciou do vlastnej budúcnosti. Sú príležitosťou  na získanie konkurenčnej výhody, skúsenosťou, ktorou sa môžu odlíšiť od ostatných záujemcov o zamestnanie na trhu práce.