Prejsť na obsah

Pracovné stáže – predpoklad úspešného uplatnenia sa na trhu práce

EURES Slovensko na aktivite AZU s názvom OVERENIE na Technickej Univerzite v Košiciach.


Základom programu Národného rozvojového projektu AZU, ktorý vznikol na podporu študentov a znižovanie nezamestnanosti absolventov vysokých škôl, je 5 druhov činností, tzv. modulov. Tie majú za cieľ vytvárať komplex vedomostí, ktoré študentovi zabezpečia rozvoj jeho schopností, znalostí a zvyšujú mu šancu na úspech po ukončení štúdia. V rámci jedného z týchto modulov s názvom OVERENIE sa v Košiciach dňa 25.2.2014 uskutočnilo stretnutie organizácií podporujúcich mobilitu mladých so študentmi Technickej Univerzity v Košiciach. Na podujatí zameranom na motiváciu študentov k absolvovaniu exkurzií, stáží a praxe na univerzite, odzneli informácie o programe Erasmus plus a svoje  programy študentom odprezentovali zástupcovia viacerých organizácií – SAIA, IAESTE, Centrum vedecko-technických informácií SR. Prezentácia siete EURES Slovensko bola zameraná na potrebu  získavania praktických skúseností počas vzdelávacieho procesu a ich  využitie   pri hľadaní si pracovného uplatnenia po skončení štúdia. Európsky pracovný trh ponúka pracovné príležitosti predovšetkým ľuďom, ktorí sú vysoko kvalifikovaní, flexibilní a už počas štúdia participovali na  rôznych projektoch. Zamestnávatelia často od uchádzačov vyžadujú prax, ktorú čerství absolventi škôl nevedia ponúknuť. Ďalším hendikepom mladých ľudí vstupujúcich na trh práce, sú  ich nedostatočné jazykové kompetencie. Skúsenosti mladých ľudí jednoznačne potvrdzujú, že  výhodou tých, ktorí sa v rámci štúdia zapojili do mobilitných programov sú  lepšie jazykové schopnosti, samostatnosť, nezávislosť, lepšie komunikačné schopnosti, orientácia v medziľudských vzťahoch a schopnosti riešiť problémy a výzvy. To všetko je pridanou hodnotou, ktorá výraznou mierou pomáha mladým pri hľadaní si pracovného uplatnenia. Na európskom trhu práce v súčasnosti existuje výrazný nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami. Mnohí mladí pracovníci nadobudli formálne kvalifikácie prevyšujúce potreby daného pracovného miesta, no napriek tomu sú ich zručnosti v porovnaní so staršími pracovníkmi nedostačujúce. Absolvovanie stáží je pre mladých ľudí investíciou do vlastnej budúcnosti, príležitosťou  na získanie konkurenčnej výhody, skúsenosťou, ktorou sa môžu odlíšiť od ostatných záujemcov o zamestnanie na trhu práce.