Prejsť na obsah

Organizácie a mobilitné programy pre mladých v EÚ

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)

logo SAAICSAAIC podporuje a koordinuje programy medzinárodnej spolupráce slovenských inštitúcií v oblasti vzdelávania, vrátane programu ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy. Je tiež súčasťou medzinárodnej siete EUROGUIDANCE podporujúcej medzinárodnú spoluprácu kariérnych poradcov a EURYDICE, ktorá poskytuje aktuálne informácie v oblasti vzdelávania v jednotlivých členských štátoch EÚ.

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže

logo NIVAMNIVAM je organizácia riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zameraná je na podporu a rozvoj práce s mládežou, celoživotné vzdelávanie, profesijný rast pedagogických a odborných zamestnancov, výskum, monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania. Zastrešuje Národnú agentúru programu ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu, európsku informačnú sieť pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou EURODESK ako aj Európsky zbor solidarity.

Slovenská akademická informačná agentúra SAIA

logo SAIASAIA n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Poskytuje mobilitné príležitosti pre študentov a výskumných pracovníkov prostredníctvom rôznych štipendijných programov. Študenti a výskumní pracovníci môžu požiadať o štipendiá do viac ako 30-tich krajín celého sveta.

SAIA administruje programy ako:

    • Akcia Rakúsko – Slovensko – bilaterálny program na zintenzívnenie spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania medzi Rakúskom a Slovenskom;
    • CEEPUS – stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá zameraný na mobilitu študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov z 15 krajín.