Prejsť na obsah

Nemecký informačný deň na STU a TUKE

Na dvoch univerzitách technického zamerania sa pod spoločným názvom Nemecký informačný deň uskutočnili informačné semináre určené študentom končiacich ročníkov a absolventom vybraných fakúlt. So zástupcom Bundesagentür für Arbeit (ZAV) v Bonne, p. Matthiasom Rauhutom sa v Bratislave a Košiciach stretlo takmer 150 budúcich inžinierov a čerstvých absolventov Slovenskej technickej Univerzity a Technickej Univerzity v Košiciach. Prilákala ich príležitosť získať aktuálne informácie o krajine a pracovných príležitostiach.

Situácia v Nemecku

Nemecká ekonomika zápasí s nedostatkom kvalifikovaných odborníkov predovšetkým v odvetviach technického zamerania. Napriek tomu, že nemecké univerzity každoročne opúšťajú desiatky tisíc inžinierov, dopyt po pracovnej sile s týmto zameraním nedokážu uspokojiť. Už dnes, aj na základe analýz, existuje reálny predpoklad, že ide o dlhodobý trend. Cieľom stretnutí so zástupcom ZAV bolo preto poskytnúť študentom a absolventom slovenských technických univerzít aktuálne informácie o vývojových trendoch na nemeckom pracovnom trhu. Informácie boli zamerané na pracovné pozície v technických odvetviach, akými sú  informačné a komunikačné technológie, telekomunikácie a  strojné inžinierstvo.

Aké boli stretnutia so študentmi

Zástupca ZAV Matthias Rauhut predstavil životné a pracovné podmienky v Nemecku aj program nemeckej vlády, ktorého cieľom je podpora pracovnej mobility. Po úvodnej prezentácii zameranej na súčasnú situáciu a predpokladaný vývoj na nemeckom pracovnom trhu pokračovalo stretnutie individuálnymi konzultáciami. Matthiasa Rauhuta tešil záujem slovenských študentov o informácie týkajúce možností pracovného uplatnenia sa v Nemecku. Ocenil úroveň ich jazykových kompetencií. Veríme, že na základe pozitívnych skúseností z oboch stretnutí, budú tieto informačné dni pokračovať a nemeckí zamestnávatelia spolupracujúci so ZAV v Bonne využijú ponúkanú možnosť osobného stretnutia s potenciálnymi zamestnancami priamo na slovenských univerzitách.

Poďakovanie

Poďakovanie za podporu a pomoc pri zorganizovaní podujatia v Bratislave patrí predovšetkým prorektorovi pre vzdelávanie Technickej Univerzity doc. Ing. Františkovi Horňákovi, PhD. ako i Mgr. Marianne Michelkovej z Útvaru vzdelávania a starostlivosti o študentov. V Košiciach predovšetkým prodekanovi Strojníckej fakulty TUKE, prof. Ing. Jozef Bockovi, CSc a zástupkyniam Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou TUKE,   Ing. Zlatici Dolnej, PhD.  a Ing. Adriane Miškovičovej. Sieť EURES Slovensko víta záujem vysokých škôl o takúto formu spolupráce a plánuje ju zintenzívňovať a rozširovať podľa ďalších požiadaviek a možností zúčastnených partnerských inštitúcií.