Prejsť na obsah

Nemecko – výpoveď zo zamestnania

Nemeckí zamestnávatelia pri vypovedaní pracovného pomeru musia postupovať v zmysle   „Kundigungsschutzgesetz“ (zákon o ochrane pri výpovedi). Pre malé podniky sa zákon o ochrane pri výpovedi neuplatňuje (pod malými podnikmi sa rozumejú tie, ktoré zamestnávajú menej ako 10 ľudí na plný úväzok).
V Nemecku môžete podať sťažnosť proti výpovedi do troch týždňov na „Arbeitsgericht“ (pracovný súd).
Výpoveď môžete konzultovať nielen s komerčným právnikom, ale aj v niektorom z bezplatných poradenských centier po celom Nemecku.
Najčastejšie sa výpoveď podáva písomnou formou. Výpoveď ústna, prijatá formou SMS alebo emailu len ťažko obstojí pred „Arbeitsgericht“, ak by ste voči výpovedi chceli namietať.
Výpoveď zo strany zamestnávateľa zamestnanec podpísať nemusí.
Opatrný by ste mali byť pri výpovedi danej osobne. Ak ju podpíšete, znamená to, že  vyjadrujete svoj súhlas s uvedenými faktami.
Pri výpovedi dohodou pozor na to, aby ste sa nepripravili o nároky a práva. Výpoveď podpíšte len vtedy, ak ste všetkému rozumeli a v zásade súhlasíte s rozviazaním pracovného pomeru.

Výpovedná doba 

Dĺžka výpovednej doby je zvyčajne štyri týždne, pokiaľ to vaša pracovná zmluva neustanovuje inak. Pokiaľ ste v skúšobnej dobe, vzťahuje sa na vás výpovedná doba minimálne 2 týždne. Pri dĺžke výpovednej doby existujú aj výnimky. Za určitých okolností môžete dostať výpoveď aj s okamžitou platnosťou. Na takýto typ výpovede však musí mať zamestnávateľ vážny dôvod.  Dôvody na výpoveď by mali byť uvedené vo vašej pracovnej zmluve, prípadne v tzv.„Tarifvertrag“ (kolektívna zmluva).

Skúšobná doba a výpoveď 

Skúšobná doba v Nemecku je spravidla stanovená na 6 mesiacov, pokiaľ pracovná zmluva neustanovuje inak. Po skončení výpovednej doby už zamestnávateľ( pokiaľ bola výpoveď daná zo strany zamestnávateľa) musí uviesť konkrétny dôvod ukončenia pracovného pomeru, a to môžu byť:
–       Prevádzkové dôvody
–       Osobné dôvody
–       Správanie

Pri závažnom porušení pracovnej zmluvy môžu dôjsť k okamžitému rozviazaniu pracovnej zmluvy, pričom výpovedná lehota v takomto prípade nehrá úlohu. Dôvodmi pre okamžitú výpoveď môže byť:
–       Trestný čin
–       Vážna urážka nadriadeného
–       Sexuálne obťažovanie
–       Poškodzovanie dobrého mena
–       Vyzradenie obchodného tajomstva

Výpoveď počas choroby – pracovnej neschopnosti/ PN 

Za určitých okolností môžete v Nemecku dostať výpoveď i počas PN – ky. Musí to byť však v súlade s „Kundigungsschutzgesetz“ (zákon o ochrane pri výpovedi).  Vzhľadom na to, že pre bežného človeka je náročné posúdiť opodstatnenosť výpovede, odporúčame dôkladne preštudovať pracovnú zmluvu, prípadne „Tarifvertrag“ (kolektívna zmluva) alebo sa obrátiť na právnika, či poradenské centrum.
Výpoveď z dôvodu Corona pandémie sa považuje za neopodstatnenú.

V prípade, že váš pracovný pomer končí počas vašej pracovnej neschopnosti, môžete si nemocenské „Krankengeld“ žiadať v zdravotnej  poisťovni „Krankenkasse“ v Nemecku.
Svoju PN-ku „Krankschreibung“ zašlite  do zdravotnej poisťovne „Krankenkasse“. V prípade, že sa chystáte opustiť Nemecko, kontaktujte svoju pobočku zdravotnej poisťovne, aby ste nestratili nárok na vyplácanie nemocenských dávok.
V prípade, že ste opäť zdravý, môžete sa zaevidovať na úrade práce „Arbeitsagentur“. Požiadajte o registráciu ihneď (najneskôr do 3 dní).  V tejto sekcii sme pre vás pripravili viac aktuálnych informácii o registrácii do evidencie nezamestnaných v Nemecku .

Freistellung
je ukončenie pracovného pomeru, pričom je dodržaná výpovedná lehota, ale plat sa naďalej vypláca.
Ako postupovať po obdržaní výpovede sa dozviete v článku Nemecko- registrácia do evidencie nezamestnaných, dávka v nezamestnanosti,…

Zdravotné poistenie po skončení pracovného pomeru 

Krankenversicherungsschutz“(zdravotné poistenie) sa na vás vzťahuje aj po skončení pracovného pomeru ešte nasledujúcich 30 dní. Toto poistenie sa na vás vzťahuje aj v prípade, ak si nájdete nové zamestnanie / získate dávky v nezamestnanosti (Arbeitslosengeld) / ste poistený cez vášho partnera.
V prípade, že sa na vás nevzťahuje ani jedna možnosť, poistenie si musíte hradiť ako „dobrovoľný platca“. V prípade, že opúšťate Nemecko, mali by ste vašu pobočku zdravotnej poisťovne o svojom zámere informovať a odhlásiť sa z pobytu. Inak by mohla zdravotná poisťovňa od vás naďalej požadovať príspevky na poistenie.

Ak ste nenašli v tomto článku odpovede na svoje otázky týkajúce sa výpovede, môžete sa obrátiť na právnika alebo niektorú z bezplatných právnych poradní.