Prejsť na obsah

Práca a sezónni zamestnanci v poľnohospodárstve

Čo by ste mali ako zamestnanec vedieť pred vycestovaním za sezónnou prácou do Nemecka? 

Pre ochranu sezónnych pracovníkov ako i samotných farmárov pripravilo Spolkové ministerstvo pre výživu a poľnohospodárstvo dokument – Rámcové podmienky pre sezónnych zamestnancov, ktorý  je dostupný v nemeckom jazyku na stránke www.bmel.de.
V uvedenom dokumente sa pojednáva o :

 • inštrukciách pre farmy pre ľahšiu a rýchlejšiu orientáciu sa v nariadeniach v oblasti práce a ochrany zdravia,
 • najdôležitejších opatrenia a nariadeniach pre sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve, lesníctve a záhradníctve, ktoré prispievajú k zníženiu rizika infekcie.

Pre Nemecko je tzv. férová mobilita veľmi dôležitá. Táto zásada spravodlivého zaobchádzania je dôležitá tak u zamestnancov pri dlhodobom zamestnávaní, ako i pri sezónnom zamestnávaní.

Aj na sezónnych zamestnancov sa vzťahuje pracovné právo:Nemecko - sezónni zamestnanci v poľnohospodárstve - jablká.

 1. Pracovná zmluva sezónneho pracovníka
 2. Mzda a výplatný termín
 3. Pracovná doba
 4. Dĺžka pracovného pomeru a výpoveď
 5. Dovolenka
 6. Zamestnávanie s alebo bez odvodov na sociálne poistenie
 7. Choroba
 8. Prihlásenie sa na zdravotné poistenie/ úrazové poistenie
 9. Strava a ubytovanie
 10. Dane

Pracovná zmluva sezónneho pracovníka

Ako ste sa už mali možnosť na našej stránke dočítať, v Nemecku môžete uzavrieť i ústnu pracovnú zmluvu alebo prostredníctvom e-mailu. Zamestnávateľ vám v takomto prípade musí najneskôr do jedného mesiaca písomne predložiť podmienky pracovnej zmluvy. To však zväčša zamestnávateľ nerobí….Preto je vhodnejšie nástojiť na písomnej pracovnej zmluve. Zamestnávateľ vám nemusí predložiť pracovnú zmluvu vo vašom rodnom jazyku. Ak pracovnej zmluve nerozumiete, navrhnite zamestnávateľovi, že ju podpíšete potom, čo si ju dáte preložiť. Dbajte na to, aby bola pracovná zmluva podpísaná oboma stranami. Určite si uchovajte exemplár, ktorý podpísal váš zamestnávateľ.
V súlade s právnymi predpismi má pracovná zmluva obsahovať:

 1. meno a vaše kontaktné údaje ako i údaje zamestnávateľa,
 2. začiatok a predbežný dátum ukončenia pracovného pomeru,
 3. pracovné miesto,
 4. popis práce – popis pracovnej náplne,
 5. výšku mzdy, prípadné príplatky a ich nárokovateľnosť,
 6. dohodnutý pracovný čas, vrátane garantovaného minimálneho pracovného času,
 7. nárok na dovolenku,
 8. dôvody vypovedania pracovnej zmluvy,
 9. informáciu a odporučenie na platné tzv.“Tarifvertrag“.

Mzda a výplatný termín

V Nemecku existuje stanovená minimálne mzda, ktorej výška sa každoročne mení. Táto sa samozrejme vzťahuje aj na pracovníkov v poľnohospodárstve. V januári 2022 bola výška minimálnej mzdy v Nemecku  9,82 EUR/ hod. brutto. V júli tohto roka sa bude táto výška zvyšovať a to síce na 10,45 EUR/hod. brutto.
Pri zberových prácach sa často hodinová mzda podmieňuje určitým výkonom. Je to povolené, no zároveň musí byť dodržané, že hodinová mzda pracovníka neklesne pod 9,82 EUR/hod. brutto.
Mzda je zvyčajne vyplácaná najneskôr k 15. dňu nasledujúceho pracovného mesiaca. V pracovnej zmluve môžu byť spísané samozrejme aj iné spoločné dohody. Zamestnávateľ je vám povinný k výplate odovzdať aj výplatnú pásku. Výplatná páska by mala obsahovať minimálne nasledujúce informácie:

 1. počet odpracovaných hodín,
 2. výška mesačnej hrubej mzdy,
 3. výška zrážok zo mzdy,
 4. ďalšie zrážky ( napr. za ubytovanie, stravu, zálohy…),
 5. výška čistej mzdy.

Pracovná doba

Pre sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve začína pracovná doba na poli. Príjazd na pole sa započítava do pracovného času len v prípade, že sa pracovníci pohybujú medzi dvoma poľami v priebehu dňa. Priemerný pracovný čas je denne 8 hodín; ten sa zvykne ale v súlade s aktuálnymi potrebami zvýšiť na 10 hodín denne. Medzi dvoma zmenami je predpísaných 11 hodín času na odpočinok. Samozrejme začiatok, koniec a dĺžka pracovného času je v réžii nemeckého zamestnávateľa.

Dĺžka pracovného pomeru a výpoveď

Vo vašej pracovnej zmluve sa uvádza dĺžka pracovného pomeru, jeho začiatok a koniec. Váš zamestnávateľ a vy musíte dodržať zmluvne dohodnutú celú dobu zamestnania, pokiaľ sa pracovný pomer neukončí skôr výpoveďou.
Výpoveď môže byť dať zamestnávateľ alebo aj vy z vašej strany. Tá musí byť spravidla uvedená písomne a nie e-mailom. Výpoveď musí podpísať tá osoba, ktorá pracovný pomer vypovedá.
Pri výpovedi musia byť dodržané určité výpovedné termíny/ doby. V prípade pracovného pomeru pomocného pracovníka v poľnohospodárstve, ktorého zamestnávanie trvá menej ako tri mesiace, je výpovedná doba spravidla kratšia. Tieto informácie by mali byť obsiahnuté v pracovnej zmluve.
Ak bola výpoveď dá zamestnávateľ, vy ju podpisovať nemusíte. Môže nastať i prípad, kedy je výpoveď pracovného pomeru neplatná, pretože zamestnávateľ spravil chybu a nedodržal zákonný postup.
Ak dostanete výpoveď, ktorú považujete za neoprávnenú, môžete sa obrátiť na niektorú z bezplatných právnych poradní.

Ochrana pracovného práva

Všetky osobné ochranné prostriedky ako i nástroje potrebné pre vykonávanie práce by vám mal poskytnúť zamestnávateľ. Okrem toho vám zamestnávateľ musí počas horúcich dní zabezpečiť pitný režim.

Dovolenka

Aj ako sezónny pracovník máte podľa nemeckého pracovného práva nárok na dovolenku. V prípade ukončenia pracovného pomeru môže byť nevyčerpaná dovolenka preplatená.

Zamestnávanie s alebo bez odvodov na sociálne poistenie

V Nemecku existuje možnosť sezónneho zamestnania s povinnými zrážkami na sociálne poistenie, ale aj bez povinného poistenia. V bežných prípadoch zamestnávania sa automaticky robia zrážky na povinné sociálne poistenie. K objasneniu, či ste povinný odvádzať na povinné sociálne poistenie alebo nie, je vám k dispozícii viacjazyčný dotazník, ktorý nájdete na stránke Sociálneho poistenia v poľnohospodárstve, lesníctve a záhradníctve. Bližšie informácie vám poskytne zamestnávateľ.

Choroba

V prípade, že počas vašej sezónnej práce ochoriete, obráťte sa na vášho zamestnávateľa, ktorý vás odkáže na lekárske ošetrenie. Pre účely lekárskeho ošetrenia ešte potrebujete pred vycestovaním doriešiť náležitosti týkajúce sa zdravotného poistenia vo vašej domovskej krajine a v Nemecku. Nezabudnite i na Európsky preukaz zdravotného poistenia. V prípade, že ochoriete a váš zdravotný stav si bude vyžadovať pobyt na lôžku, lekár vám vystaví PN-ku. Túto musíte predložiť zamestnávateľovi. Informujte sa u zamestnávateľa, či máte zaslať PN-ku i do zdravotnej poisťovne- Krankenkasse.
Ak pracujete u toho istého zamestnávateľa viac ako 4 týždne a vypísal vás lekár, potom vám vyplatia mzdu po dobu 6 týždňov počas vašej PN-ky.
V prípade nejasností, pochybností môžete kontaktovať pobočku vašej nemeckej zdravotnej poisťovne alebo niektorú z právnych poradní.

Prihlásenie na zdravotné poistenie/ úrazové poistenie

Ak pracujete v Nemecku ako sezónny zamestnanec bez odvodov na povinné sociálne poistenie a bez platného zdravotného poistenia, potom vám môže zamestnávateľ pomôcť s uzatvorením zdravotného poistenia pre zberových pracovníkov.
Zamestnávateľ musí pre vás v každom prípade zabezpečiť úrazové poistenie.

Strava a ubytovanie

Náklady súvisiace s ubytovaním a stravou musí zamestnávateľ uviesť do zmluvy. V prípade, že vám zamestnávateľ zabezpečí ubytovanie na prenájom, musí do pracovnej zmluve jednoznačne stanoviť základné informácie súvisiace s výškou nájomného a tiež kto znáša náklady na ubytovanie. Ak vám zamestnávateľ poskytol ubytovanie, aj táto informácia musí byť riadne zaznamenaná.
Dohodnuté podmienky na prenájom  (typ ubytovania, cena, práva a povinnosti) poskytuje a spisuje prenajímateľ v nájomnej zmluve. V prípade, že zamestnávateľ poskytuje stravu a ubytovanie za poplatok a túto skutočnosť riadne zaznamená v zmluve, potom môže vykonávať v súlade s uvedeným zrážky zo mzdy.

Dane

Výška zrážky na dane sa v Nemecku určuje v závislosti aj od výšky mzdy. Dane strháva zamestnávateľ zo mzdy a odvádza ich štátu.