Prejsť na obsah

Nemecko – registrácia do evidencie nezamestnaných

Dávka v nezamestnanosti, zdravotné poistenie počas evidencie

Strata zamestnania je pre väčšinu z nás nepríjemnou životnou skúsenosťou, či sa jedná o plánovanú situáciu alebo sme zostali bez práce zo dňa na deň. Tak , či onak je dobré vedieť s čím počítať počas nezamestnanosti, na čo si môžete nárokovať,  ako sa zariadiť a najmä na čo sa sústrediť a na čo v žiadnom prípade nezabudnúť.
Informácie vám prinášame v prehľade rozdelené do blokov:
1.       Registrácia do evidencie nezamestnaných v Nemecku
2.       Dávka v nezamestnanosti v Nemecku ( nárok, výška )
3.       Zdravotné poistenie počas evidencie nezamestnaných na úrade práce v Nemecku
4.       Otázky a odpovede v súvislosti s tzv. Sperrzeit

Bloky k témam

1. Registrácia do evidencie nezamestnaných v Nemecku? 

V prípade straty zamestnania a potreby zaradenie do evidencie nezamestnaných  môžete príslušnú pobočku úradu práce navštíviť osobne alebo volať priamo príslušnú pobočku. Kontakty na jednotlivé Úrady práce (Arbeitsagentur) nájdete podľa zadaného smerovacieho čísla alebo mesta.

Odporúčaný postup registrácie a príslušné lehoty:

A) Zaregistrujte sa na Arbeitsagentur / Úrad práce najmenej 3 mesiace pred skončením pracovného pomeru pre účely hľadania zamestnania ako uchádzač o zamestnanie. Ak sa o skončení pracovného pomeru dozviete neskôr, nahláste hľadanie zamestnania najneskôr do 3 dní od zistenia stavu. Registráciu môžete vykonať i elektronicky. Na stránke Bundesagentur für Arbeit nájdete nielen postup, ale i inštruktážne video.  V prípade, že ste sa zaregistrovali neskoro, úrad vám môže udeliť tzv. blokovaciu lehotu jedného týždňa. Počas nej nebudete dostávať dávky v nezamestnanosti. Môže sa tiež skrátiť obdobie, v ktorom budete poberať dávku v nezamestnanosti.
B) Prihláste sa na Arbeitsagentur / Úrad práce ako nezamestnaný – najneskôr v prvý deň bez zamestnania . Registrovať sa môžete osobne na Arbeitsagentur / Úrad práce, alebo elektronicky. Registrujete sa elektronicky? Okamžite môžete rezervovať termín pre osobné stretnutie s vašim sprostredkovateľom. Registrácia na úrade práce je jedeným z predpokladov na získanie podpory v nezamestnanosti.
Pri registrácii doložíte občiansky preukaz, povolenie na pobyt/ potvrdenie o prihlásení sa na pobyt, preukaz sociálneho poistenia, písomná výpoveď, životopis.
C) Podajte si žiadosť o dávku v nezamestnanosti (o postupe pri  podávaní žiadosti o dávku v nezamestnanosti v Nemecku, za akých podmienok máte nárok a aká je výška dávky sa dozviete v dobe 2. tohto textu) Ideálne je, ak si žiadosť o dávku v nezamestnanosti podáte približne dva týždne pred začiatkom doby nezamestnanosti.
D) Aktívne si hľadajte prácu – pracovné ponuky alebo možnosti odbornej prípravy.

Upozornenie!

Ak ste podali výpoveď z vlastnej iniciatívy, Úrad práce/Arbeitsagentur bude skúmať, či ste mali na to vážny dôvod. Vážny dôvod by ste mali byť schopný preukázať.  Ak úrad práce posúdi, že ste podali výpoveď bez vážneho dôvodu, hrozí vám sankcia/Sperrzeit. Sankcii sa môžete vyhnúť z dôvodov uvedených nižšie v tomto článku. Proti rozhodnutiu o dĺžke poberania dávky v nezamestnanosti sa môžete odvolať.

2. Dávka v nezamestnanosti v Nemecku ( nárok, výška) 

Žiadosť o Arbeitslosengeld I /dávku v nezamestnanosti/ podávate online alebo písomne, pozrite si inštruktážne video a príslušné letáky a formuláre.
Podanie žiadosti online si vyžaduje registráciu v systéme Bundesagentur für Arbeit. V prípade, že nedisponujete prihlasovacími údajmi, zaregistrujte sa. Dávka v nezamestnanosti je financovaná z poistenia v nezamestnanosti, to znamená, že je dôležité, či a ako dlho poistenie trvalo.

Na dávku v nezamestnanosti máte nárok,

ak spĺňate podmienky na poberanie dávky v nezamestnanosti.
Vo väčšine prípadov je to vtedy, ak:
–  ste sa osobne alebo  on-line zaregistrovali ako nezamestnaný
– boli ste poistený najmenej 12 mesiacov počas 30 mesiacov predtým, ako ste sa zaregistrovali ako nezamestnaný /je možné sčítať doby poistenia z viacerých zamestnaní/
– ste nezamestnaný, ale môžete vykonávať zamestnanie min. 15 hodín týždenne,
– hľadáte zamestnanie a spolupracujete s Úradom práce.

Výpočet výšky dávky v nezamestnanosti  vychádza z vašej hrubej mzdy (platu) za posledných 12 mesiacov. Táto suma sa vydelí počtom dní v roku, t.j. 365, výsledkom je vaša hrubá denná mzda. Z toho sa odpočíta daň zo mzdy, solidárny príplatok a paušálna suma na sociálne zabezpečenie vo výške 20%. Výsledkom je vaša čistá mzda za deň. 60% z tejto čistej mzdy je suma, ktorú dostanete ako dávku v nezamestnanosti za deň. Ak vy alebo váš manžel / manželka / partner máte jedno alebo viac detí, zvyšuje sa výška dávky na 67%. Využite program na individuálny výpočet výšky dávky v nezamestnanosti ( výsledok je len orientačný, nie je záväzný).

Doba poberania dávky v nezamestnanosti závisí od dĺžky vášho povinného poistenia a vášho veku. Ak máte menej ako 50 rokov, môžete dostávať dávku v nezamestnanosti maximálne 12 mesiacov za predpokladu, že ste boli predtým poistený 24 mesiacov a viac. Ak máte viac ako 50 rokov, nárok sa predlžuje maximálne na 24 mesiacov. Táto maximálna doba poskytovania dávky sa vzťahuje na nezamestnaných ľudí vo veku 58 rokov a viac za predpokladu, že ste boli poistený 48 a viac mesiacov.

3. Zdravotné poistenie počas evidencie na úrade práce v Nemecku

Ako sú nezamestnaní  poistení? Závisí to od toho, či ste boli počas pracovno-právneho vzťahu zákonne poistený – a koľko máte rokov. Nezamestnaní, ktorí dostávajú dávku v nezamestnanosti I (Arbeitslosengeld I)  alebo dávku v nezamestnanosti II (Arbeitslosengeld II), sú zo zákona zdravotne poistení.
Dávka v nezamestnanosti I ( Arbeitslosengeld I )– je klasická dávka v nezamestnanosti.
Dávka v nezamestnanosti II ( Arbeitslosengeld II)  – je tzv. dávka v hmotnej núdzi.
Aj tí, ktorí nepracujú, ani nie sú evidovaní na úrade práce musia byť zdravotne poistení. Minimálny príspevok na členstvo v zákonnom zdravotnom poistení je v súčasnosti okolo 155 eur.

Počas poberania Arbeitslosengeld I platí za vás zdravotné poistenie úrad práce. Od druhého mesiaca nesie náklady na zákonné zdravotné poistenie. Ak by ste sa mali rozhodnúť pre výnimku z povinného poistenia, aby ste zostali v súkromnom zdravotnom poistení, vypláca pracovná agentúra rovnakú sumu, akú by musela zaplatiť zákonnej zdravotnej poisťovni.
Úrad práce prevedie  peniaze priamo do súkromnej zdravotnej poisťovne. Ak suma nestačí na pokrytie vášho príspevku, rozdiel budete musieť zaplatiť sami.
V prípade potreby potom môže mať zmysel prejsť na lacnejšiu tarifu súkromného zdravotného poistenia. Základná tarifa zodpovedá zákonnému zdravotnému poisteniu z hľadiska nákladov a prínosov.

Ak poberáte dávku v hmotnej núdzi Arbeitslosengel II a máte zákonné zdravotné poistenie, úrad práce uhradí náklady na zákonné zdravotné poistenie. Ak ste boli pred čerpaním ALG II súkromne poistení, mali by ste mať naďalej súkromné ​​zdravotné poistenie. Dotácia na súkromné ​​zdravotné poistenie predstavuje najviac polovicu takzvanej základnej tarify.
V roku 2020 bol maximálny príspevok na súkromné ​​zdravotné poistenie 367,97 eura mesačne. Ak prejdete na základnú sadzbu súkromného zdravotného poistenia, nevzniknú vám žiadne ďalšie náklady. Ak zostanete v predchádzajúcej tarife, musíte si vzniknutý rozdiel na príspevok zaplatiť sami.

Ako dlho budem zdravotne poistená po obdržaní výpovede zo zamestnania?

Základné pravidlo je: Po výpovedi zostanete po dobu jedného mesiaca poistený v zákonným zdravotným poistením bez platenia poistného. Úrad práce (BA) platí poistné  od druhého mesiaca – aj keď máte trojmesačné sankčného obdobia – bez nároku na dávky v nezamestnanosti, napríklad preto, že ste oneskorene podali žiadosť o zaradenie do evidencie, alebo ste ju dali vy sami.

Počas Sperrzeit  naďalej plynie tak súkromné ako ​​aj zákonné zdravotné poistenie. Úrady práce  preberajú a hradia príspevky zákonného zdravotného poistenia od začiatku poberania dávky alebo od druhého mesiaca sankčného obdobia. Zákonné zdravotné poistenie pokračuje mesiac bez platenia odvodov, kým ho nepreberie úrad práce.
Súkromne poistené osoby automaticky prechádzajú na zákonné zdravotné poistenie, môžu však byť vyňaté, ak si o to požiadajú a zostanú v súkromnom zdravotnom poistení. Aby ste sa vyhli ďalším nákladom vyplývajúcich z rozdielu taríf, je vhodné prejsť na základnú tarifu súkromného zdravotného poistenia. To zhruba zodpovedá výške nákladov za zákonné zdravotné poistenie. Nezabúdajte, že súkromné ​​zdravotné poistenie treba platiť stále – a to aj v prípade, že nemáte nárok na žiadne dávky.

Počas štúdia sú študenti zdravotne poistení prostredníctvom svojich rodičov. Po ukončení štúdia by si študenti mali okamžite skontrolovať svoj stav poistenia, najlepšie vopred.
Za určitých okolností je možné ďalšie poistenie v rodinnom poistení. Ak požiadate o ALG II po ukončení štúdia, úrad práce platí odvody na zákonné zdravotné poistenie alebo základnú sadzbu na súkromné ​​zdravotné poistenie.
Aj bez priznaných finančných dávok sa musia študenti  ďalej poistiť. V každom prípade musíte zmenený stav nahlásiť príslušnému poisteniu a musíte hľadať riešenie poistenia.

Ak ste boli predtým ako ste sa stali nezamestnaným súkromne poistený, potom sa musíte rozhodnúť, či chcete prejsť na zákonné zdravotné poistenie, alebo zostať súkromne zdravotne poistený.
Toto rozhodnutie závisí aj od veku: Ak máte viac ako 55 rokov, musíte zostať v súkromnom zdravotnom poistení. Ak ste mladší ako 55 rokov a zaregistrujete sa ako nezamestnaní, musíte byť počas obdobia nezamestnanosti poistený v štátnej zdravotnej poisťovni. Od tohto povinného poistenia však môžete byť oslobodení, ak ste boli počas piatich rokov pred nezamestnanosťou súkromne poistený.
Na podanie žiadosti o oslobodenie od povinného poistenia máte tri mesiace od začatia poberania dávky v nezamestnanosti. Prihlášku podáte do príslušnej zdravotnej poisťovne.

Pokiaľ bude váš príjem malý alebo žiadny, môžete čerpať povinné poistenie z poistenia svojho zákonne poisteného manžela. Ak poberáte dávku v nezamestnanosti II a boli ste predtým súkromne poistení, musíte zostať v súkromnom zdravotnom poistení

4. Otázky a odpovede v súvislosti s tzv. Sperrzeit 

Ako môžem zabrániť sankcii/ Sperrzeit zo strany úradu práce?


V prípade, že ste rozviazali pracovný pomer z vlastnej iniciatívy, sankcii sa môžete vyhnúť z nasledovných dôvodov:
– máte vo výhľade konkrétne nové pracovné miesto/prísľub na zamestnanie, nestratili ste zamestnanie zámerne a to ani vtedy, ak nakoniec k zmene zamestnania nedošlo
– podanie výpovede zo strany zamestnanca bez predchádzajúceho oznámenia zamestnávateľovi je možné, ak vám preukázateľne zamestnávateľ opakovane vyplatil mzdu neskoro alebo nedostatočne
– zo zdravotných dôvodov už nemôžete vykonávať danú prácu a túto skutočnosť preukážete potvrdením lekára
– spoločná domácnosť partnerov – platí to v prípade, ak chcete vstúpiť do manželstva
– starostlivosť o člena rodiny – posúdenie závisí od konkrétnych okolností, ktoré je potrebné obhájiť pred úradom práce
– spolužitie bez sobášneho listu – rozhodnutím rozviazať pracovný pomer z dôvodu presťahovania sa k priateľovi/ priateľke riskujete sankciu. Podľa úradu práce to nie je vážny dôvod na rozviazanie pracovného pomeru z vlastnej iniciatívy. Judikatúra v rámci Nemecka v tomto bode však nie je jednotná.

Existuje sankcia aj pri výpovedi dohodou?

Rokujete so zamestnávateľom o výpovedi dohodou? Nezabudnite, že aj v tomto prípade vám môže byť udelená sankcia pri vyplácaní dávok v nezamestnanosti.  Argumentom úradu práce môže byť, že  ste nemuseli výpoveď podpísať, nezávisle od toho, z koho iniciatívy výpoveď vzišla. Ak podpíšete výpoveď dohodou z vážnych dôvodov, nemusia vám sankciu/ Sperrzeit udeliť. Takýmto dôvodom by mohlo byť napr., že by ste dostali výpoveď z iného dôvodu zo strany zamestnávateľa a vy by ste nástojili na odstupnom.
Ďalším dôležitým dôvodom môže byť, ak vám zamestnávateľ dá na výber ukončenie pracovného pomeru dohodou alebo na vlastnú žiadosť. Takúto možnosť dostávajú najčastejšie zamestnanci, ak sú dlhodobo práceneschopní.

Môžem dostať sankciu na vyplácanie dávok v nezamestnanosti, aj keď ma prepustil zamestnávateľ?

Ak vám dal zamestnávateľ z prevádzkových alebo osobných dôvodov výpoveď, sankcia vám nebude udelená. Úrad práce vám môže udeliť sankciu v prípade, že ste vy dali dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľovi, napr. zneužitím úradnej moci alebo ste  profesionálny vodič a prišli ste o vodičský preukaz.

Ako dlho ma môžu sankcionovať na vyplácanie dávok v nezamestnanosti?

Môže ísť o obdobie až dvanásť týždňov.

Upozornenie! 

Akonáhle sa dozviete o hrozbe výpovede, konzultujte situáciu s príslušným úradom práce. Odporúča sa tri mesiace vopred, aby ste sa vyhli prípadnej finančnej sankcii a skráteniu doby vyplácania dávok v nezamestnanosti.

Som poistený aj počas Sperrzeit/obdobia sankcie?
Áno, ste poistený v tomto období. Nemáte však počas tohto obdobia nárok na nemocenské.

Môžem požiadať o skrátenie obdobia Sperrzeit/ obdobia sankcie?
Áno, za určitých okolností vám môžu toto obdobie skrátiť.

Ak ste nenašli v tomto článku odpovede na svoje otázky týkajúce sa výpovede, môžete sa obrátiť na právnika alebo na niektorú z bezplatných právnych poradní.