Prejsť na obsah

Nemecko -podmienky pre sezónnych zamestnancov v poľnohospodárstve

Možnosti sezónnych prác v poľnohospodárstve


Nemecko stále javí záujem o sezónnych pracovníkov pre oblasť poľnohospodárstva. Sezónni pracovníci sú potrební pri výsadbe, starostlivosti, či zbere špargle, jahôd a ďalších poľnohospodárskych komodít.

V roku 2020 bola v spolupráci so Spolkovým ministerstvom pre výživu a poľnohospodárstvo spustená sprostredkovateľská platforma “Das Land hilft“, ktorá spája zamestnávateľov (poľnohospodárov, spoločnosti v maloobchodnom reťazci potravín) a sezónnych zamestnancov. Platforma disponuje okrem pracovných ponúk aj mnohými reportážami miestnych farmárov a množstvom praktických rád. O sezónnu prácu sa prostredníctvom tejto platformy môžu uchádzať záujemcovia bez príslušného vzdelania, bez predchádzajúcich skúseností, ale s istou znalosťou nemeckého jazyka, niekedy aj anglického jazyka a najmä s dobrou fyzickou kondíciou. Hľadaní sú pracovníci na pestovanie chmeľu, špargle, postupujúcimi mesiacmi pribúdajú pracovné ponuky súvisiace s pestovaním cukrovej repy, jahôd, uhoriek, malín, jabĺk, hrušiek, hrozna.

Spolkového ministerstvo pre výživu a poľnohospodárstvo podporuje na svojej webovej stránke ďalšie obdobné iniciatívy v rámci Nemecka. My sme sa vám pokúsili priblížiť alternatívu jednej z nich.

Ponuky sezónnych prác v poľnohospodárstve nájdete momentálne aj na mnohých nemeckých portáloch. Príkladom môže byť i stránka www.saisonarbeit-in-deutschland.de. Ak hľadáte dlhodobú a kvalifikovanú prácu v oblasti poľnohospodárstva, potom vám dávame do pozornosti stránku www.agrarjobboerse.de. Uvedené stránky ponúkajú popis pracovnej ponuky aj priamy kontakt na zamestnávateľa.

Ďalšou možnou alternatívou vyhľadávania sezónnych pracovných ponúk je databáza voľných pracovných miest spravovaných Bundesagentur für Arbeit teda Spolkovým úradom práce. Po zadaní kľúčového slova – Saisonarbeit v sekcii Jobsuche je vám denne k dispozícii niekoľko pracovných miest z rôznych pracovných oblastí.

UPOZORŇUJEME, že stránky poskytujú ponuky farmárov, ktoré nie sú preverené sieťou EURES Slovensko. Za kvalitu poskytovaného pracovného miesta teda nezodpovedáme.


Čo by ste mali vedieť pred vycestovaním za sezónnou prácou do Nemecka?

Pre ochranu sezónnych pracovníkov ako i samotných farmárov pripravilo Spolkové ministerstvo pre výživu a poľnohospodárstvo ! dokument – Rámcové podmienky pre sezónnych zamestnancov! od 1. januára 2021 s ohľadom na pracovné podmienky a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v čase CORONA pandémie, ktorý  je dostupný v nemeckom jazyku na stránke www.bmel.de.  
V uvedenom dokumente sa pojednáva o :

 • inštrukciách pre farmy pre ľahšiu a rýchlejšiu orientáciu sa v nariadeniach v oblasti práce a ochrany zdravia,
 • najdôležitejších opatrenia a nariadeniach pre sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve, lesníctve a záhradníctve, ktoré prispievajú k zníženiu rizika infekcie.

Pre Nemecko je tzv. férová mobilita veľmi dôležitá. Táto zásada spravodlivého zaobchádzania je dôležitá tak u zamestnancov pri dlhodobom zamestnávaní, ako i pri sezónnom zamestnávaní. 

Aj na sezónnych zamestnancov sa vzťahuje pracovné právo:

 1. Pracovná zmluva sezónneho pracovníka
 2. Mzda a výplatný termín
 3. Pracovná doba
 4. Dĺžka pracovného pomeru a výpoveď
 5. Dovolenka
 6. Zamestnávanie s alebo bez odvodov na sociálne poistenie
 7. Choroba
 8. Prihlásenie sa na zdravotné poistenie/ úrazové poistenie
 9. Strava a ubytovanie
 10. Dane
 11. Korona- pandémia

Pracovná zmluva sezónneho pracovníka
Ako ste sa už mali možnosť na našej stránke dočítať, v Nemecku je možné uzavrieť i ústnu pracovnú zmluvu alebo prostredníctvom e-mailu. Zamestnávateľ vám v takomto prípade musí najneskôr do jedného mesiaca písomne predložiť podmienky pracovnej zmluvy. To však zväčša zamestnávateľ nerobí….Preto je vhodnejšie nástojiť na písomnej pracovnej zmluve. Zamestnávateľ vám nemusí predložiť pracovnú zmluvu vo vašom rodnom jazyku. Ak pracovnej zmluve nerozumiete, navrhnite zamestnávateľovi, že ju podpíšete potom, čo si ju dáte preložiť. Dbajte na to, aby bola pracovná zmluva podpísaná oboma stranami. Určite si uchovajte exemplár, ktorý je podpísaný vašim zamestnávateľom.
V súlade s právnymi predpismi má pracovná zmluva obsahovať:

 1. meno a vaše kontaktné údaje ako i údaje zamestnávateľa,
 2. začiatok a predbežný dátum ukončenia pracovného pomeru,
 3. pracovné miesto,
 4. popis práce – popis pracovnej náplne,
 5. výšku mzdy, prípadné príplatky a ich nárokovateľnosť,
 6. dohodnutý pracovný čas, vrátane garantovaného minimálneho pracovného času,
 7. nárok na dovolenku,
 8. dôvody vypovedania pracovnej zmluvy,
 9. informáciu a odporučenie na platné tzv.“Tarifvertrag“.

Mzda a výplatný termín
V Nemecku existuje stanovená minimálne mzda, ktorej výška sa každoročne mení. Táto sa samozrejme vzťahuje aj na pracovníkov v poľnohospodárstve. V januári 2022 bola výška minimálnej mzdy v Nemecku stanovená na 9,82 EUR/ hod.brutto. V júli tohto roka sa bude táto výška zvyšovať a to síce na 10,45 EUR/hod. brutto.
Pri zberových prácach sa často hodinová mzda podmieňuje určitým výkonom. Je to povolené, no zároveň musí byť dodržané, že hodinová mzda pracovníka neklesne pod 9,82 EUR/hod. brutto.
Mzda je zvyčajne vyplácaná najneskôr k 15. dňu nasledujúceho pracovného mesiaca. V pracovnej zmluve môžu byť spísané samozrejme aj iné spoločné dohody. Zamestnávateľ je vám povinný k výplate odovzdať aj výplatnú pásku. Výplatná páska by mala obsahovať minimálne nasledujúce informácie:

 1. počet odpracovaných hodín,
 2. výška mesačnej hrubej mzdy,
 3. výška zrážok zo mzdy,
 4. ďalšie zrážky ( napr. za ubytovanie, stravu, zálohy…),
 5. výška čistej mzdy.

Pracovná doba
Pre sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve začína pracovná doba na poli. Príjazd na pole sa započítava do pracovného času len v prípade, že sa pracovníci pohybujú medzi dvoma poľami v priebehu dňa. Priemerný pracovný čas je denne 8 hodín; ten sa zvykne ale v súlade s aktuálnymi potrebami zvýšiť na 10 hodín denne. Medzi dvoma zmenami je predpísaných 11 hodín času na odpočinok. Samozrejme začiatok, koniec a dĺžka pracovného času je v réžii nemeckého zamestnávateľa.

Dĺžka pracovného pomeru a výpoveď
Vo vašej pracovnej zmluve je stanovená dĺžka pracovného pomeru, jeho začiatok a koniec. Váš zamestnávateľ a vy musíte dodržať zmluvne dohodnutú celú dobu zamestnania, pokiaľ sa pracovný pomer neukončí skôr výpoveďou.
Výpoveď môže byť daná zamestnávateľom alebo aj z vašej strany. Tá musí byť spravidla  spracovaná písomne a nie e-mailom. Výpoveď musí byť podpísaná tou osobou, ktorá pracovný pomer vypovedá.
Pri výpovedi musia byť dodržané určité výpovedné termíny/ doby. V prípade pracovného pomeru pomocného pracovníka v poľnohospodárstve, ktorého zamestnávanie trvá menej ako tri mesiace, je výpovedná doba spravidla kratšia. Tieto informácie by mali byť obsiahnuté v pracovnej zmluve.
Ak bola výpoveď daná zamestnávateľom, vy ju podpisovať nemusíte. Môže nastať i prípad, kedy je výpoveď pracovného pomeru neplatná, pretože zamestnávateľ spravil chybu a nedodržal zákonný postup.
Ak dostanete výpoveď, ktorú považujete za neoprávnenú, môžete sa obrátiť na niektorú z bezplatných právnych poradní.  
 
Ochrana pracovného práva
Všetky osobné ochranné prostriedky ako i nástroje potrebné pre vykonávanie práce by vám mal poskytnúť zamestnávateľ. Okrem toho vám zamestnávateľ musí počas horúcich dní zabezpečiť pitný režim.
 
Dovolenka
Aj ako sezónny pracovník máte podľa nemeckého pracovného práva nárok na dovolenku. V prípade ukončenia pracovného pomeru môže byť nevyčerpaná dovolenka preplatená.
 
Zamestnávanie s alebo bez odvodov na sociálne poistenie
V Nemecku existuje možnosť sezónneho zamestnania s povinnými zrážkami na sociálne poistenie, ale aj bez povinného poistenia. V bežných prípadoch zamestnávania sa automaticky robia zrážky na povinné sociálne poistenie. K objasneniu, či ste povinný odvádzať na povinné sociálne poistenie alebo nie, je vám k dispozícii viacjazyčný dotazník, ktorý nájdete na stránke Sociálneho poistenia v poľnohospodárstve, lesníctve a záhradníctve. Bližšie informácie vám poskytne zamestnávateľ.
  
Choroba
V prípade, že počas vašej sezónnej práce ochoriete, je potrebné sa obrátiť na vášho zamestnávateľa, ktorý vás odkáže na lekárske ošetrenie. Pre účely lekárskeho ošetrenia je potrebné ešte pred vycestovaním doriešiť náležitosti týkajúce sa zdravotného poistenia vo vašej domovskej krajine a v Nemecku. Nezabudnite i na Európsky preukaz zdravotného poistenia. V prípade, že ochoriete a váš zdravotný stav si bude vyžadovať pobyt na lôžku, lekár vám vystaví PN-ku. Túto musíte predložiť zamestnávateľovi. Informujte sa u zamestnávateľa, či je potrebné zaslať PN-ku i do zdravotnej poisťovne- Krankenkasse.
Ak pracujete u toho istého zamestnávateľa viac ako 4 týždne a vypísal vás lekár, potom vám bude vyplatená mzda po dobu 6 týždňov počas vašej PN-ky.
V prípade nejasností, pochybností môžete kontaktovať pobočku vašej nemeckej zdravotnej poisťovne alebo niektorú z právnych poradní.
 
Prihlásenie na zdravotné poistenie/ úrazové poistenie
Ak pracujete v Nemecku ako sezónny zamestnanec bez odvodov na povinné sociálne poistenie a bez platného zdravotného poistenia, potom vám môže zamestnávateľ pomôcť s uzatvorením zdravotného poistenia pre zberových pracovníkov.
Zamestnávateľ musí pre vás v každom prípade zabezpečiť úrazové poistenie.
 
Strava a ubytovanie
Náklady súvisiace s ubytovaním a stravou musia byť zaznamenané v zmluve. V prípade, že vám zamestnávateľ zabezpečí ubytovanie na prenájom, musia byť v pracovnej zmluve jednoznačne stanovené základné informácie súvisiace s výškou nájomného a kto znáša náklady súvisiace s ubytovaním. Ak vám zamestnávateľ poskytne ubytovanie, aj toto musí byť riadne zaznamenané.
Dohodnuté podmienky na prenájom  (typ ubytovania, cena, práva a povinnosti) poskytuje a spisuje prenajímateľ v nájomnej zmluve. V prípade, že zamestnávateľ poskytuje stravu a ubytovanie za poplatok a táto skutočnosť je riadne zaznamenaná v zmluve, potom môže vykonávať v súlade s uvedeným zrážky zo mzdy.
 
Dane
Výška zrážky na dane  sa v Nemecku určuje v závislosti aj od výšky mzdy. Dane sú strhávané zo mzdy a zamestnávateľ ich odvádza štátu.
 
Corona – pandémia
Nemecká vláda stanovila prísne opatrenia v súvislosti s ochranou pred Corona vírusom, ktoré musí zamestnávateľ vo svojej spoločnosti zaviesť a uplatňovať podľa aktuálnej pandemickej situácie a potreby. Tieto predpisy sa uplatňujú pri príjazde do krajiny, ubytovaní, pri samotnom výkone práce ako aj pri stravovaní v ním zriadených zariadeniach.
Zavádzanie predpisov do praxe je súlade s platnými nariadeniami v tej ktorej spolkovej krajine. Základné hygienické nariadenia sú zhodné s tými našimi. Dbá sa na dodržiavanie:

 • odstupov min.1,5 – 2 m medzi osobami,
 • pravidelné umývanie rúk,
 • zabezpečenie prístupu k dezinfekčným prostriedkom v prípade, že nie je možný prístup k vode,
 • obmedzenie telesných kontaktov,
 • obmedzenie dotykov tváre,
 • kýchanie  a kašlanie do lakťovej jamky,
 • pravidelné vetranie miestností,
 • používanie masiek / respirátorov v uzavretých priestoroch.

V rámci zovšeobecnení menujeme niektoré nariadenia špecifické pre dodržiavanie pri práci v poľnohospodárstve:

 • Organizovanie prác na pracovisku, tak aby bol medzi zamestnancami dodržaný odstup 1,2 – 2 m. Ak to nie je možné, potom oddeliť pracoviská napr.využitím alternatívnych prehradení.
 • Zostavenie stabilných pracovných skupín na max.4 osoby. Výnimky sú možné len za predpokladu využívania špeciálnych technológií. Vtedy v rámci pracovnej skupiny môže byť účastných maximálne 15 osôb.
 • Zotrvanie pri práci v rámci čo najmenších skupín a fungovanie princípom – spolu bývať – spolu pracovať.
 • Vo viackapacitných ubytovacích zariadeniach bude obsadená max. polovica kapacity lôžok zamestnancami z rovnakej pracovnej skupiny.
 • Pravidelné dezinfikovanie ubytovacích priestorov.
 • Usmernenie bolo vydané i v súvislosti s používaním umývačiek riadu a práčok  v týchto typoch ubytovacích zariadení.
 • Obmedziť kontakty len na nevyhnutné.
 • Preprava pracovníkov na miesto výkonu práce by mala byť vo veľkých dopravných prostriedkoch tak, aby mohol byť zachovaný odstup osôb; následné dezinfikovanie dopravných prostriedkov.
 • Pracovné nástroje by mali používať tie isté osoby. V prípade, že to nie je možné, je potrebné zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu.
 • Prestávky počas výkonu práce majú byť organizované striedavo tak, aby sa na oddychových priestoroch stretlo pokiaľ možno čo najmenej zamestnancov a predísť tak ich miešaniu.
 • Zabezpečené musí byť pravidelné čistenie a dezinfekcia spoločných miestností, kuchýň, oddychových miestností, jedální,….
 • Zamestnanci majú byť pred nástupom do zamestnania oboznámení o postupe pri podozrení na možné nakazenie sa COVID-19.
 • Ubytovacie zariadenie tzv. kontajnerového typu má disponovať karanténnou izbou, resp. vyhradenou časťou ubytovacie zariadenia /kontajner/ pre potreby izolácie infikovaných zamestnancov.

Aktuálne platné nariadenia vo vašom regióne nájdete na príslušnom úrade zdravia – Gesundheitsamt.

Aktualizované 24.3.2022