Prejsť na obsah

Nemecko – materská, rodičovský príspevok, detské prídavky

Nemecko – materská, rodičovský príspevok a detské prídavky

Materskú v Nemecku vypláca zdravotná poisťovňa (Krankenkasse), v ktorej je matka poistená v zákonom stanovenom časovom rozpätí. Zákon stanovuje dobu poberania na šesť týždňov pred narodením dieťaťa a prvých osem týždňov po narodení dieťaťa. Pri predčasne narodenom dieťati a pri narodení dvojičiek a viac sa zvyšuje nárok na poberanie materskej dávky (Mutterschaftsgeld) z ôsmych na dvanásť týždňov.
Výška materskej je najčastejšie najviac 13,-€ denne. Vypočítava sa za posledné tri mesiace z čistej mzdy ženy pred ochrannou lehotou.
Rozdiel medzi najvyššou sumou 13,-€ a čistou mzdou vypláca zamestnávateľ ako príplatok k materskej.
Príklad: Matka zarábala v posledných 3 mesiacoch 2750,-€ brutto, čo je 1776,-€ v čistom, potom je výpočet výšky materskej nasledovný 1775€ (čistý mesačný príjem) x 3 mesiace: 90 dní je 52,20€ / deň. Potom 13€ hradí Karankenkasse a 46,20€ platí zamestnávateľ ako tz.Zuschuss – doplatok

Nárok na materské majú ženy, ktoré sú povinne alebo dobrovoľne poistené v zdravotnej poisťovni a majú nárok na vyplácanie nemocenského (Krankengeld). K ďalším podmienkam k materskej je:
–          Pracovný pomer alebo pracovný pomer formou home office stále trvá alebo
–          Pracovný pomer bude vypovedaný počas materskej alebo
–          pracovný pomer bude začatý po ochrannej lehoty
V čase, keď poberáte materskú nemáte nárok na rodičovský príspevok.
Žiadosť o materskú získate na príslušnej Krankenkasse alebo Bundesamt für soziale Sicherung.
Dôležité pojmy k téme:
–          Materská/ materské dávky – Mutterschaftsgeld
–          Ochranná doba – Mutterschutz
–          Zdravotná poisťovňa – Krankenkasse
–          Príplatok – Zuschuss
–          Žiadosť o materskú – Mutterschaftsgeld

Rodičovská dovolenka

Je definovaná ako možnosť / čas, ktorý môžete venovať starostlivosti o dieťa.
Ako zamestnanec alebo zamestnankyňa  máte nárok do troch rokov dieťaťa nárok na rodičovskú dovolenku. Počas tohto obdobia nemusíte pracovať- vaše pracovné miesto zostane ale k dispozícii a nemôže byť zamestnávateľom vypovedané. Rodičovskú dovolenku môže čerpať otec, matka, alebo obaja rodičia. Podstatné je, aby bývali v spoločnej domácnosti a osobne sa starali a vychovávali dieťa/ deti a nepracovali viac ako 30 hodín týždenne.
Žiadosť o rodičovskú dovolenku do tretieho roka dieťaťa musíte podať zamestnávateľovi najneskôr sedem týždňov pred začiatkom rodičovskej dovolenky. Po skončení rodičovskej dovolenky vám musí zamestnávateľ ponúknuť pracovné miesto na tej istej úrovni

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je dávka pre rodičov, ktorí sa chcú sami nejaký časť starať o svoje dieťa, kvôli čomu nezarábajú. Na túto dávku / príspevok majú nárok aj rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali. Tento príspevok sa poskytuje v dvoch variantoch a to ako Basiselterngeld alebo EltengeldPlus v závislosti od želanej formy rodičovskej dovolenky. Každý pár má nárok na rodičovskú dovolenku do troch rokov dieťaťa.

Výška rodičovského príspevku činí približne dve tretiny príjmov; minimálne 300 a max.1800,-€. Vypláca sa 12 mesiacov. Ak o rodičovskú dovolenku požiada i otec, potom sa obdobie poberania rodičovského príspevku tzv. Basiselterngeld predlžuje na 14 mesiacov.
ElterngeldPlus je príspevok najmä pre rodičov pracujúcich na skrátený úväzok. Pre ElterngeldPlus platí, že ho môžete poberať 28 mesiacov s maximálnou výškou 900,-€. Rodičovský príspevok EltengeldPlus je výhodný pre tých rodičov, ktorí a rozhodnú krátko po narodení dieťaťa vrátiť do zamestnania na čiastkový pracovný úväzok.
Rodičia sa už pri zadávaní žiadosti o rodičovský príspevok rozhodujú o akú formu rodičovského príspevku majú záujem Basiselterngeld alebo ElterngeldPlus.

Aby ste mali nárok na rodičovský príspevok, musíte spĺňať nasledujúce podmienky:
–          Staráte sa a vychovávate svoje dieťa osobne
–          Žijete so svojim dieťaťom v jednej domácnosti
–          Nevykonávate viac ako 30 hodín týždenne pracovnú činnosť
–          Nachádzate sa na svojom zvyčajnom pobyte v Nemecku
Na to, aby ste mohli poberať rodičovský príspevok, nemusíte byť zamestnaná 12 mesiacov vopred. Čím kratšie však bude obdobie v ktorom ste rok pred pôrodom pracovali, tým nižší bude Váš rodičovský príspevok.
Na tento príspevok ako občania EU/EHP máte nárok v prípade, že v Nemecku pracujete alebo žijete.

Detské prídavky

Detské prídavky alebo Kindergeld patrí medzi najdôležitejšie príspevky pre rodiny v Nemecku. Žiadať o ne môžete v príslušnej tzv. Familienkasse úradu práce. Detské prídavky patria každej rodine bez ohľadu na výšku príjmov rodičov. V zásade sa prídavok vypláca všetkým deťom do 18 rokov. Aj občania štátov EU/EHP môžu v Nemecku poberať detské prídavky  v prípade že spĺňajú nižšie uvedené podmienky a požiadajú príslušnú Familienkasse o jej jeho vyplácanie. Výška detského prídavku činí na 1. a 2 .dieťa 219,- €, na 3.dieťa 225,-€ a na 4.a každé ďalšie dieťa je to 250,-€.

O detský prídavok môže požiadať rodič alebo zákonný zástupca, ktorý žije v spoločnej domácnosti s dieťaťom a:
–          Je prihlásený na pobyt v Nemecku
–          Má bydlisko v inej krajine, ale v Nemecku je registrovaný ako platca dane
–          Podmienkou pre nárok na prídavok je aj Steuer ID – ktoré získa občan pri prihlásení sa na pobyt.

Aj cezhraniční pracovníci, ktorí žijú v inej krajine, ale pracujú v Nemecku o dávku žiadať môžu. Cezhraniční pracovníci o túto dávku žiadajú ale prostredníctvom  sociálneho úradu UPSVaR v domovskej krajine.
Žiadosť o detský prídavok podáva stále len jeden z rodičov.
O vyplatenie detských prídavkov môžete požiadať spätne 6 mesiacov.
Príslušnou Familienkasse v príslušnom okrese, kde je občan prihlásený na pobyt , alebo je to pre občanov SR : Bundesagentur für Arbeit- Familienkasse Bayrn Süd, Regensburg, e-mail: Familienkasse-Bayern-Sued@arbeitsagentur.de

Doklady, ktoré potrebujete k žiadosti o detský prídavok:

–          Rodné listy detí
–          Pracovná zmluva rodiča – žiadateľa
–          Potvrdenie o pobyte a ďalšie – kompletný zoznam žiadaných dokumentov vám poskytne príslušnú úrad – Familienkasse

Vybavenie detských prídavkov trvá zvyčajne 4-6 týždňov. Pokiaľ by na vašu žiadosť nik nereagoval po viac ako 2 mesiacoch, potom sa odporúčame opätovne obrátiť na Familienkasse.

Tak ako je zvykom aj u nás, tak aj v Nemecku musíte každú zmenu v súvislosti s vami alebo vašim dieťaťom oznámiť Familienkasse. Ide predovšetkým o prípady, ak:
–          Ste sa vy alebo vaše dieťa odsťahovali z Nemecka
–          Vás váš zamestnávateľ vyšle za prácou do inej krajiny
–          Manželka, alebo iná oprávnená osoba zažiada o prídavok na dieťa
–          Sa zmenil váš rodinný stav
–          Došlo k rozvodu
–          Dieťa opustilo vašu domácnosť
–          Sa zmenila vaša adresa alebo bankové spojenie

Zmeny v súvislosti s prídavkom na dieťa hlásite prostredníctvom formulára – Veränderungsmitteilung für das Kindergeld.
Niekoľko dôležitých výrazov:
Detský prídavok – Kindergeld
Žiadosť o detský prídavok – Auftrag auf Kindergeld
Príloha k žiadosti o detský prídavok – Anlage Kind zum Hauptantrag Kindergeld

Príplatok k detským prídavkom – Kinderzuschlag

Jedná sa o príplatok k detským prídavkom. Môžu oň požiadať rodičia alebo zákonní zástupcovia, ktorí poberajú prídavok na dieťa (Kindergeld). Tento prídavok sa vypláca spolu s prídavkom na dieťa.
Výška tzv. Kinderzuschlag je momentálne…mesačne.
Tento príplatok sa vypláca rodinám s nízkymi príjmami. Musia byť pritom splnené nasledujúce podmienky:
–          Dieťa žije s vami v domácnosti, má menej ako 25 rokov a je ešte slobodné
–          Poberáte detské prídavky
–          Váš mesačný príjem sa pohybuje vo vyhradenom rozmedzí
–          Mali by ste dostatok financií na živobytie v prípade, že k vašim príjmom pripočítate prídavok na dieťa a príspevok na bývanie
Na tento príspevok majú nárok aj cezhraniční pracovníci

Prídavok na dieťa – Kinderzuschlag „Notfall-KiZ“

Mnohé rodiny v súčasnosti stratili príjmy v dôsledku pandémie koronavírusu a preto Spolková vláda reštrukturalizovala prídavok na dieťa v rámci balíka sociálnej ochrany („Emergency Kiz“).

Prídavok na dieťa „Notfall-Kiz“ je dávka pre rodiny s nízkymi príjmami, ktoré môžu dostať až 185 EUR na dieťa mesačne. „Notfall – Kiz“ mení podmienky poberania prídavku na dieťa.

Ak vám za súčasných okolností zárobok nepostačuje na zabezpečenie vašej rodiny, informujte sa či máte nárok na prídavok na dieťa „Notfall-KiZ“. Uvedená situácia môže nastať napríklad ak:
– poberáte tzv. Kurzarbeitergeld
– ste samostatne zárobkovo činná osoba a v súčasnosti nemáte žiadny alebo výrazne znížený príjem
– máte nižšiu mzdu z dôvodu absencie nadčasov
– poberáte dávku v nezamestnanosti alebo nemocenské
Použite sprievodcu KiZ na rýchle overenie nároku na „Notfall-Kiz”. Ak nemôžete potvrdiť jednu z týchto otázok, pravdepodobne  nemáte nárok na prídavok na dieťa „Notfall-KiZ“:
1. Poberáte prídavok na dieťa?
2. Dosahuje váš hrubý mesačný príjem minimálny príjem?
Dosahuje spoločný príjem rodičov 900 EUR brutto a osamelého rodiča 600 EUR brutto?
3. Žijú vaše deti s vami v spoločnej domácnosti a majú menej ako 25 rokov?
4. Sú vaše deti slobodné?

O prídavok na dieťa „Notfall-KiZ“môžete požiadať online.
Ak v súčasnosti poberáte prídavok na dieťa a dostanete menej ako 185 EUR na dieťa, môžete si nechať skontrolovať svoj nárok na „Notfall-Kiz“.

Nemecko - materská, rodičovský príspevok, detské prídavky