Prejsť na obsah

Na čo nezabudnúť pri odchode do zahraničia a po návrate na Slovensko

1. PRED ODCHODOM DO ZAHRANIČIA

Na čo nezabudnúť pri odchode do zahraničia

1.1 Znalosť jazyka

Schopnosť dorozumieť sa je základom pri úspešnom pracovnom pohovore, pri vykonávaní samotného zamestnania, porozumení pravidiel o bezpečnosti pri výkone práce a v neposlednom rade aj pri komunikácii s inštitúciami v hosťujúcej krajine. Ovládať jazyk krajiny, v ktorej chcete žiť a pracovať, sa týka aj každodenného života, napr. pri neformálnej komunikácii s kolegami na pracovisku, v obchode alebo pri oddychových aktivitách.

1.2 Dokumenty a povolenia

V dostatočnom časovom predstihu pred odchodom do zahraničia si nezabudnite skontrolovať všetky potrebné doklady:

 • uistite sa, či máte platný cestovný pas alebo občiansky preukaz;
 • zistite si, aké povolenia v súvislosti s pobytom a prácou sa na vás vzťahujú na území štátu, kde chcete žiť a pracovať;
 • overte si, či váš vodičský preukaz bude platným dokladom aj na území vybranej krajiny;
 • nezabudnite si pripraviť kópie všetkých dôležitých dokumentov – OP/pas, diplomy/vysvedčenia, osvedčenia, dokumenty vzťahujúce sa k poisteniu a pod.;
 • vezmite si so sebou aj svoj životopis spracovaný v jazyku, v ktorom budete komunikovať so zamestnávateľom;
 • nezabudnite na vašu súčasnú fotografiu (pasový formát, 4-5 ks);
 • zistite si, či budete pri výkone práce potrebovať preukázať vašu bezúhonnosť, ak áno, nezabudnite na výpis/odpis z registra trestov.

1.3 Ubytovanie 

Pri komunikácii so zamestnávateľom sa ho pýtajte, či poskytuje ubytovanie a za akých podmienok. V prípade, že ubytovanie nebudete mať zabezpečené zamestnávateľom, zabezpečte si ho ešte pred odchodom. Je bežnou praxou zaplatiť zálohu na niekoľko mesiacov dopredu.
Rady, ako si nájsť ubytovanie v jednotlivých krajinách EÚ nájdete na našej stránke v sekcii Život a práca.

1.4 Spôsob dopravy a náklady 

Detailne si naštudujte cestu, ktorou sa dostanete na miesto zamestnania, či ubytovania v cieľovej krajine. V dostatočnom časovom predstihu si rezervujte cestovný lístok alebo letenku. Nájdite si cestovné spojenie mestskej hromadnej dopravy, aby ste sa v novom meste vedeli rýchlo zorientovať. Zistite si výšku nákladov súvisiacich s cestou do cieľovej krajiny, ako aj dobu trvania prepravy. Ubezpečte sa, že máte dostatok finančných prostriedkov na to, aby ste boli prvé tri mesiace vášho pobytu finančne zabezpečený a v prípade potreby sa vrátili domov.
Informácie o životných nákladoch v krajinách EÚ nájdete na našej stránke v sekcii Život a práca.

1.5 Práca 

Prostredníctvom úradov práce si môžete nájsť overené pracovné ponuky v krajinách EÚ/EHP a vo Švajčiarsku. Tieto ponuky nájdete na www.eures.sk a www.eures.europa.eu.
EURES – je projekt Európskej komisie, ktorého hlavným cieľom je spájať zamestnancov so zamestnávateľmi. Služby siete EURES sú bezplatné.

Pracovné ponuky do zahraničia si môžete vyhľadať aj na rôznych pracovných portáloch, v inzertných novinách, informačných letákoch alebo prostredníctvom sprostredkovateľských agentúr. Pred prijatím pracovnej ponuky si z dostupných zdrojov overte zamestnávateľa a urobte nasledovné:

 • ak je to možné, zabezpečte si pracovnú zmluvu a písomné potvrdenie o dohodnutom plate ešte predtým, ako vycestujete;
 • so zamestnávateľom si vopred dohodnite pracovné podmienky, tzn. druh práce, miesto výkonu práce, pracovný čas, skúšobnú dobu, pracovné povinnosti, menu, v ktorej budete mať vyplácanú mzdu, dovolenku a pod.;
 • ak budete v cieľovej krajine pracovať ako vyslaný pracovník, uistite sa, že sú vám jasné pravidlá vyslania,
 • zistite si informácie, či je potrebné nostrifikovať vašu kvalifikáciu na území štátu, v ktorom chcete pracovať podľa svojej odbornosti;
 • nezabudnite si zabezpečiť úradné preklady vašich dokladov o vzdelaní alebo o získanej kvalifikácii.

1.6 Povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Ak ste pred odchodom do zahraničia boli na Slovensku zamestnaný, nemáte voči Sociálnej poisťovni odhlasovacie povinnosti. Zo systému poistenia vás odhlási zamestnávateľ. Voči Sociálnej poisťovni nemáte odhlasovacie povinnosti, ani ak ste boli pred odchodom do zahraničia nezamestnaný, alebo ste ukončili štúdium.

V prípade, ak:

 • sa rozhodnete vykonávať zárobkovú činnosť v inej krajine EÚ počas dovolenky;
 • budete vykonávať zárobkovú činnosť v inom štáte EÚ pre zahraničného zamestnávateľa (najčastejšie do Česka, Maďarska a Rakúska), pričom naďalej máte pracovný pomer so slovenským zamestnávateľom na území SR (najčastejšie sa to týka osôb bývajúcich v prihraničných oblastiach);
 • vykonávate činnosť pre slovenského zamestnávateľa, pričom pracujete na území viacerých členských štátov EÚ (napr. letuška, vodič kamióna, atď.);

musíte požiadať Sociálnu poisťovňu o určenie uplatniteľnej legislatívy prostredníctvom žiadosti „Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosti ako zamestnanec v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ“. Žiadosť je dostupná v každej pobočke Sociálnej poisťovne. Osoba môže byť sociálne poistená výlučne v jednom štáte EÚ, a preto je potrebné určiť, ktorý to bude.
Ak vykonávate činnosť pre slovenského zamestnávateľa, ktorý vás vysiela do iného štátu EÚ, z dôvodu aktuálnej zákazky na obdobie kratšie ako 24 mesiacov, je potrebné, aby ste mali pri sebe dokument A1 (potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa) z dôvodu vyslania. Tento dokument potvrdzuje, že poistné na sociálne zabezpečenie sa bude naďalej odvádzať na území Slovenska. Uvedený dokument vybavuje slovenský zamestnávateľ. Informácie o vysielaní nájdete na stránkach Vaša Európa. Informácie o vašich povinnostiach nájdete na stránkach Sociálnej poisťovne.

1.7 Povinnosti voči zdravotnej poisťovni 

Zdravotne poistený môžete byť len v jednej krajine Európskej únie. Je to spravidla tam, kde žijete a pracujete.
Ak odchádzate pracovať do zahraničia ste povinný príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dni oznámiť skutočnosť pre zánik verejného zdravotného poistenia (VŠZPDôveraUnion). Je potrebné predložiť doklad preukazujúci dátum vzniku zamestnania v inom členskom štáte a formulár preukazujúci dátum vzniku zdravotného poistenia v inom členskom štáte.
Zdravotnú starostlivosť budete čerpať za rovnakých podmienok ako domáci občania. Pokiaľ chcete v SR, t.j. v štáte bydliska, naďalej čerpať plnú zdravotnú starostlivosť, je potrebné si vyžiadať vo svojej zdravotnej poisťovni v inom členskom štáte EÚ dokument E106, resp. PD S1 a ten si dať zaregistrovať v slovenskej zdravotnej poisťovni. Na účely čerpania potrebnej zdravotnej starostlivosti v ostatných členských štátoch EÚ požiadajte vo svojej zdravotnej poisťovni o vydanie EHIC (Európskeho preukazu zdravotného poistenia).
Ak pracujete v EÚ a vaša rodina zostala na Slovensku, vaša zdravotná poisťovňa v cudzine kryje aj náklady na zdravotnú starostlivosť vašich rodinných príslušníkov.

1.8 Povinnosti voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len úrad)

Ak ste pred odchodom do zahraničia boli zamestnaný, nemáte voči úradu žiadnu ohlasovaciu povinnosť. Nezabudnite však kontaktovať úrad v prípade, ak poberáte niektorú zo štátnych sociálnych dávok (napr. pri prídavku na dieťa je potrebné informovať úrad o odchode, resp. o zamestnaní jedného z rodičov v inom štáte EÚ).
Ak ste evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný, je potrebné, aby ste úradu oznámili, že ste si našli prácu v zahraničí a odhlásili sa z evidencie.
Ak ste evidovaný ako uchádzač o zamestnanie, ktorému bola priznaná dávka v nezamestnanosti a máte záujem hľadať si zamestnanie v inom členskom  štáte EÚ, môžete požiadať o export dávky v nezamestnanosti:

 • pred odchodom do iného členského štátu EÚ musíte byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 4 týždne po zaradení;
 • úradu musíte oznámiť dátum svojho odchodu do členského štátu EÚ;
 • pred odchodom do iného členského štátu EÚ musíte požiadať pobočku Sociálnej poisťovne o export dávok v nezamestnanosti a vydanie formulára U2;
 • najneskôr do 7 dní od dátumu, keď prestanete byť k dispozícii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike, sa musíte zaevidovať ako osoba hľadajúca si zamestnanie v službách zamestnanosti v členskom štáte EÚ, v ktorom si hľadáte zamestnanie.

Nárok na výplatu dávky v inom členskom štáte EÚ trvá tri mesiace (vo výnimočných prípadoch možnosť predĺženia na 6 mesiacov) od dátumu, kedy nezamestnaná osoba prestala byť k dispozícií úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v SR za predpokladu, že celkové trvanie poskytovania dávok nepresiahne celkové trvanie doby nároku na dávky podľa právnych predpisov tohto štátu.
V inom členskom štáte EÚ je uchádzač o zamestnanie povinný plniť si všetky povinnosti voči inštitúcii služieb zamestnanosti podľa právnych predpisov tohto štátu.

1.9. Povinnosti voči daňovému úradu 

Pri odchode do zahraničia nemáte voči daňovému úradu žiadnu ohlasovaciu povinnosť. Nezabudnite, že ak ste daňovým rezidentom SR (máte na území SR trvalý pobyt alebo sa v SR zdržujete viac ako 183 dni v kalendárnom roku), musíte si na Slovensku podávať daňové priznanie z vašich celosvetových príjmov (príjmov získaných na Slovensku aj v zahraničí). Slovensko má podpísané s jednotlivými krajinami zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, aby nedošlo k dvojitému zdaneniu toho istého príjmu vo viacerých krajinách.

2. PRED NÁVRATOM NA SLOVENSKO a prvé dni po príchode

Na čo nezabudnúť po návrate na Slovensko

2.1 Dôležité formuláre, ktoré si vyžiadajte v krajine vášho posledného zamestnania: 

1.  doklad o skončení pracovno-právneho vzťahu;
2.  formulár PD U2 / E303 o  exporte dávky v prípade, že ste splnili podmienky pre priznanie dávky v nezamestnanosti v krajine posledného zamestnania a máte záujem poberať dávky v nezamestnanosti na Slovensku;
3.  formulár E104 pre potreby nemocenských dávok;
4.  formuláre na rodinné dávky, aby ste si mohli uplatniť vyplácanie rodinných dávok na Slovensku:
E – 401 – Potvrdenie o zložení rodiny na účely priznania rodinných dávok;
E – 411 – Žiadosť o informácie nároku na rodinné dávky v členskom štáte bydliska rodinných príslušníkov.
5.  doklady o ukončení poberania sociálnych dávok v štáte, kde ste pracovali, alebo bývali;
6.  formuláre pre daňové účely – pre určenie daňovej rezidencie.

Dôležité!
Nárok na sociálne dávky si uplatňujte v prvom rade v štáte vášho posledného zamestnania. Ak o ne budete žiadať na Slovensku, nezískate ich automaticky (poisťovňa o vašom nároku rozhodne po preskúmaní vášho centra záujmov).

2.2 Dávky v nezamestnanosti 

O dávku v nezamestnanosti požiadajte v štáte posledného zamestnania. Všeobecným pravidlom je, že kompetentným štátom na výplatu dávok v nezamestnanosti je štát posledného zamestnania (resp. samostatnej zárobkovej činnosti). Len v špecifických prípadoch je kompetentným štát bydliska, a to:

 • pri tzv. pravých cezhraničných pracovníkoch, ktorí sa vracajú do krajiny bydliska denne alebo aspoň raz za týždeň;
 • pri osobách iných ako cezhraniční pracovníci, ak mali počas zamestnania v inej členskej krajine EU/EHP zachované bydlisko na Slovensku.

O dávku v nezamestnanosti môžete požiadať aj na Slovensku, podmienkou je zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade. O vašom nároku rozhodne Sociálna poisťovňa až po preskúmaní tzv. centra záujmov (dĺžka doby zdržiavania sa na území iného štátu, dĺžka trvania pracovnej zmluvy, rodinný stav a rodinné väzby, bytová situácia, periodicita návštev na územie SR a pod.).

2.3 Evidencia na úrade práce v členskej krajine EÚ/EHP a export dávky v nezamestnanosti

Ak ste v inej členskej krajine EÚ/EHP splnili podmienky vzniku nároku, poberáte dávku v nezamestnanosti a ste rozhodnutý vrátiť sa na Slovensko, môžete požiadať o export dávky v nezamestnanosti z tejto krajiny na Slovensko, a to za nasledovných podmienok:

 • musíte byť k dispozícii úradu práce v krajine, kde sa vám dávky vyplácajú, a to minimálne štyri týždne po tom, čo ste sa stali nezamestnaným;
 • musíte požiadať inštitúciu, ktorá vám dávku vypláca, o vystavenie prenosného dokumentu U2, ktorý vám umožní, aby ste sa zaregistrovali na úrade práce v inej členskej krajine;
 • do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy prestanete byť k dispozícii úradu práce v štáte, z ktorého odchádzate, musíte sa zaregistrovať do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku, kde vám na prenosnom dokumente U2 potvrdia dátum, od ktorého ste k dispozícii službám zamestnanosti na Slovensku. Potvrdený formulár je potrebné predložiť pobočke Sociálnej poisťovne.

Za uvedených podmienok môžete poberať dávky v nezamestnanosti počas 3 mesiacov od momentu, keď ste prestali byť k dispozícii úradu prace v krajine, ktorá vám dávky vypláca, samozrejme za predpokladu, že celková doba poberania dávok neprekročí dobu podpory podľa právnych predpisov tohto štátu. Ak si v uvedenej lehote nedokážete na Slovensku nájsť prácu a chcete si zachovať nárok na dávku v nezamestnanosti, musíte sa vrátiť do krajiny, ktorá vám dávku vypláca, ešte pred vypršaním lehoty uvedenej v dokumente U2. Všetky svoje zostávajúce dávky stratíte, ak sa nevrátite, resp. ak sa vrátite neskôr, ako to určila príslušná inštitúcia.
Viac o pravidlách prenosu dávok v nezamestnanosti nájdete na portáli Vaša Európa.

2.4 Evidencia na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len úrad) na Slovensku 

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je potrebné podať osobne, na miestne príslušnom úrade podľa miesta vášho trvalého pobytu. Evidencia uchádzačov o zamestnanie na úrade je dobrovoľná, avšak:

 • ak chcete po vašom návrate požiadať o dávku v nezamestnanosti na Slovensku, musíte sa zaevidovať na príslušnom úrade ako uchádzač o zamestnanie;
 • ak požiadate o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní od skončenia pracovného pomeru, budete do evidencie zaradený odo dňa nasledujúceho po skončení pracovného pomeru. Od tohto dňa bude za vás hradiť zdravotné poistenie štát;
 • ak požiadate o zaradenie do evidencie po lehote 7 kalendárnych dní, budete do evidencie uchádzačov o zamestnanie zaradený dňom podania žiadosti. Za toto obdobie medzi skončením pracovného pomeru a zaradením do evidencie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny si budete musieť vo vašej zdravotnej poisťovni zaplatiť pomernú časť odvodov na zdravotné poistenie.

Po doručení všetkých potrebných dokladov Sociálna poisťovňa posúdi váš nárok na dávku v nezamestnanosti (centrum záujmov). V prípade priznania dávky zabezpečí jej výplatu, a to odo dňa vášho zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Poistenci, ktorí chcú požiadať o dávku v nezamestnanosti na Slovensku po ukončení práce v zahraničí, sa už nepotrebujú preukazovať papierovým dokladom PD U1. Sociálna poisťovňa (SP) si informácie pre posúdenie dávky vymieňa s inštitúciami sociálneho zabezpečenia Európskej únie (EÚ) a so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska výlučne elektronicky.
Ak sa klient predsa len rozhodne požiadať o vystavenie papierového dokumentu PD U1, príslušná inštitúcia EÚ, teda aj SP, mu tento formulár vystaví.

2.5 Povinnosti voči sociálnej poisťovni na Slovensku

Z krajiny, kde ste vykonávali zárobkovú činnosť, si prineste potvrdenie o období sociálneho poistenia. Potvrdenie o období sociálneho poistenia vám výrazne skráti čas pri vybavovaní dávky zo Sociálnej poisťovne (nemocenská dávka, dávka v nezamestnanosti). Záleží na vašej situácii, či vám voči Sociálnej poisťovni vzniká oznamovacia a odvodová povinnosť (ak ste zamestnanec a po návrate na Slovensko sa zamestnáte, prihlasuje vás zamestnávateľ). Preto po návrate zo zahraničia si preverte svoje povinnosti v pobočke Sociálnej poisťovne na Slovensku.

Dôchodkové poistenie

Ak ste boli dôchodkovo poistený v štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia EÚ alebo v zmluvnom štáte, po návrate na Slovensko nie je potrebné predložiť Sociálnej poisťovni žiadne potvrdenie. Sociálna poisťovňa prehodnocuje váš nárok a hodnotí doby poistenia až v konaní o nároku na dôchodkovú dávku. T.j. po podaní žiadosti o priznanie dôchodkovej dávky. V nej uveďte, že ste boli dôchodkovo poistený aj v inom štáte a uveďte číslo sociálneho poistenia.

Nemocenské dávky

Z krajiny, kde ste vykonávali zárobkovú činnosť, si prineste potvrdený formulár E104, kde vám príslušná inštitúcia potvrdí doby nemocenského poistenia na účely peňažných dávok v chorobe a materstve. V prípade potreby si formulár vyžiada Sociálna poisťovňa priamo od inštitúcie v zahraničí, predĺži to však lehotu vybavenia vašej žiadosti.

2.6 Povinnosti voči zdravotnej poisťovni na Slovensku

Ak ste skončili zamestnanie, samostatnú zárobkovú činnosť alebo dlhodobý pobyt v zahraničí, kontaktujte zdravotnú poisťovňu na Slovensku. Podajte prihlášku na vznik verejného zdravotného poistenia spolu s príslušnými dokladmi. Prihlášku nájdete na webovej stránke každej zo zdravotných poisťovní – VSZPDôveraUnion.

2.7 Štátne sociálne dávky

V prípade, že ste žili a pracovali v zahraničí a vraciate sa žiť na Slovensko, môžete si uplatniť nárok na štátne sociálne dávky pri starostlivosti o nezaopatrené deti:

 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • príspevok na viac súčasne narodených detí
 • prídavok na dieťa
 • príplatok k prídavku na dieťa
 • rodičovský príspevok
 • príspevok na starostlivosť o dieťa

Uplatnite si nárok podaním žiadosti na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Príslušným na rozhodovanie a konanie o nároku je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa vášho miesta trvalého pobytu. Každá žiadosť obsahuje informácie o predložení dokladov a potvrdení.
K žiadosti o štátnu sociálnu dávku predložte aj doklad o skončení poberania dávok v štáte výkonu zamestnania alebo bydliska. Preukazovanie výplaty rodinných dávok sa vzťahuje iba na občanov vracajúcich sa z členských štátov EÚ.

2.8 Povinnosti voči daňovému úradu na Slovensku

Nutnosť podať daňové priznanie závisí aj od toho, či ste daňovník s obmedzenou alebo s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezident).
Ak ste rezident (fyzická osoba, ktorá má na Slovensku trvalý pobyt, alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach ), musíte si na Slovensku usporiadať svoju daňovú povinnosť z celosvetových príjmov bez ohľadu na to, či boli v zahraničí zdanené alebo nie.
Ako daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, čiže nerezident, zdaňujete iba príjem zo Slovenska.
V prípade konfliktu dvojitej rezidencie (ak spĺňate podmienky dvoch zmluvných štátov a v oboch ste považovaný za rezidenta) sa používajú rozhraničovacie kritériá (stály byt,  stredisko životných záujmov, miesto, kde sa obvykle zdržiavate, štátne občianstvo).
Správca dane vám na požiadanie vydá potvrdenie o osobnej daňovej príslušnosti (rezidencii) daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenta SR) k územiu Slovenskej republiky.
Každý štát má svoje tlačivá. Daňovník si tieto tlačivá prináša z príslušného štátu. Preto ak plánujete pracovať v zahraničí, mali by ste si zistiť platnú legislatívu daného štátu.