Prejsť na obsah

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ – vaše práva

Ak uvažujete o práci v inej európskej krajine je dobré vedieť, že vaše práva a práva vašich rodinných príslušníkov v oblasti sociálneho zabezpečenia sú v prípade presťahovania sa v rámci Európy chránené. A to bez ohľadu na to, či je dôvodom sťahovania sa práca, štúdium, odchod do dôchodku alebo hľadanie si práce. Európska únia koordinuje systémy sociálneho zabezpečenia platné v jednotlivých európskych štátoch. To znamená, že na vaše zdravotné, nemocenské i sociálne poistenie, dôchodok, dávky v nezamestnanosti, rodinné a iné dávky sociálneho zabezpečenia sa vzťahujú pravidlá EÚ bez ohľadu na to, kam sa chystáte.
Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ - vaše práva. Koordinácia dávok.

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia nám uľahčuje najmä náš voľný pohyb za prácou, ale určite by sme nemali takú odvahu využiť naše právo voľného pohybu, ak by sme tým riskovali stratu alebo zníženie našich nárokov na dávky sociálneho zabezpečenia a iné sociálne výhody. V praxi to znamená, že ak si uplatníme právo na voľný pohyb v rámci EÚ/EHP, nemôžeme byť znevýhodnení oproti osobám, ktoré žijú a pracujú trvale na území iba jedného členského štátu. Podľa všeobecných pravidiel platí, že zamestnanec vykonávajúci zárobkovú činnosť v niektorom z členských štátov dostáva tie isté dávky sociálneho zabezpečenia, ako štátny občan daného členského štátu, a to i vtedy, ak má bydlisko v inom členskom štáte, než v ktorom vykonáva svoju zárobkovú činnosť.

Pomocou koordinácie dávok sa zamedzuje viacnásobnému prekrývaniu práv na dávky sociálneho zabezpečenia vo viacerých štátoch EÚ/EHP súčasne, pričom sa berie do úvahy pravidlo, tzv. “diferenčného doplnku – vyrovnávacej dávky”. Vyrovnávacou dávkou sa zabezpečuje, aby klient vždy získal doplnkovo takú výšku dávok sociálneho zabezpečenia, ktoré sú stanovené tým členským štátom, v ktorom sa aktuálne vykonáva zárobková činnosť, pričom na doplnkovú dávku vzniká nárok len v tých prípadoch, ak je v štáte pôvodného pobytu, výška dávky primárne nižšia, ako by to bolo v štáte v ktorom migrujúci klient vykonáva svoju zárobkovú činnosť. Základné pravidlá uplatňovania práv na koordináciu dávok sociálneho zabezpečenia sa odvíjajú najmä od kategórie oprávnenosti vašej osoby nasledovne:

  • Zamestnaná osoba a samostatne zárobkovo činná osoba je migrujúci pracovník, ktorý má nárok na presne určenú výšku dávok sociálneho zabezpečenia v danom členskom štáte EÚ/EHP, kde vykonáva prevažnú časť svojej zárobkovej činnosti.

  • Pracovník z pohraničnej oblasti je klient, ktorý denne resp. minimálne raz za týždeň dochádza do iného členského štátu, ale má iné miesto trvalého bydliska. Príslušným štátom na vyplácanie dávok sociálneho zabezpečenia je štát, v ktorom je klient zamestnaný. V prípade straty zamestnania si pracovník z pohraničnej oblasti uplatní nárok na dávky sociálneho zabezpečenia v krajine svojho trvalého pobytu.

  • Vyslaní pracovníci sú zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby s vyslaním do iného členského štátu na určený čas (do jedného roka s možnosťou predĺženia o jeden rok). Príslušným štátom na poskytovanie dávok sociálneho zabezpečenia je štát, v ktorom sú obvykle zamestnaní, a nie štát, v ktorom sa dočasne vykonáva pracovná činnosť.
  • Nezamestnané osoby sú osoby, ktoré dostávajú dávky v nezamestnanosti z poistenia pre prípad nezamestnanosti a majú nárok na dávky sociálneho zabezpečenia od toho štátu, ktorý im vypláca dávky v nezamestnanosti. V zásade je to štát, v ktorom boli naposledy zamestnaní, hoci za niektorých okolností to môže byť aj štát, v ktorom majú trvalé bydlisko.

Viac informácií sa dozviete v článku Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ.