Prejsť na obsah

Informácie pre vyslaných zamestnancov v EÚ

Prinášame vám stručný prehľad základných práv a povinností v súvislosti s vyslaním zamestnancov do členských krajín EÚ

 1. Definícia vyslaného zamestnanca
 2. Legislatíva
 3. Ako postupovať pred vyslaním do zahraničia
 4. Pracovné podmienky
 5. Vaše práva v prípade vyslania
 6. Sociálne zabezpečenie počas doby vyslania

Vyslaný zamestnanec je zamestnanec vyslaný svojim zamestnávateľom na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia jedného členského štátu EÚ na územie druhého členského štátu.

Môže ním byť:

 • hosťujúci zamestnanec – ak je vyslaný svojim zamestnávateľom na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia iného štátu EÚ na územie SR,
 • domáci zamestnanec – ak je vyslaný svojim zamestnávateľom na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia SR na územie iného členského štátu EÚ.

Legislatíva

V legislatíve SR uvedenú problematiku upravuje najmä § 5 Zákonníka prácezákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov. Informačná povinnosť slovenskej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá uzatvorila zmluvu so zahraničnou právnickou osobou alebo so zahraničnou fyzickou osobou, na ktorej základe sú k nej vysielaní zamestnanci zahraničného zamestnávateľa vykonávať prácu na území Slovenskej republiky, je upravená v § 23b zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Na úrovni EÚ ide najmä o smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu.

Od 30 júla 2020 sa k tomu pridáva smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 957/2018/EÚ 
z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, čím sa pravidlá pri vysielaní zamestnancov na území EÚ zásadným spôsobom menia a dopĺňajú.

Ako postupovať pred vyslaním do krajín EÚ/EHP

Váš zamestnávateľ vás môže dočasne vyslať pracovať do inej členskej krajiny EÚ. Počas tohto obdobia budete mať postavenie „vyslaného zamestnanca” a budú sa na vás vzťahovať rovnaké základné pracovné podmienky a práva, ktoré majú pracovníci hostiteľskej krajiny.

Vyslanie môže trvať dovtedy, kým bude potrebné splniť konkrétnu úlohu. Po skončení vyslania by ste sa mali vrátiť na vaše pracovisko v krajine EÚ, z ktorej ste boli vyslaný.

Pracovné podmienky

Zamestnávateľ s vami musí uzatvoriť písomnú dohodu, ktorá má obsahovať minimálne tieto náležitosti:

 • deň začatia a skončenia vyslania,
 • druh práce počas vyslania,
 • miesto výkonu práce počas vyslania,
 • mzdové podmienky počas vyslania.

Pri vyslaní, ktorým je cezhraničné dočasné pridelenie zamestnanca užívateľskému zamestnávateľovi, musí uvedené náležitosti obsahovať aj dohoda o dočasnom pridelení.

Ďalšie pracovné podmienky, o ktorých je povinný vás zamestnávateľ informovať, sa týkajú:

 • všetkých základných zložiek odmeňovania;
 • príspevkov alebo náhrady výdavkov na cestovné, stravné a ubytovacie náklady v hostiteľskej krajine počas vyslania (ak sa vyžaduje, aby ste počas vyslania cestovali);
 • maximálnej dĺžky pracovného času;
 • minimálneho času odpočinku;
 • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
 • ubytovania, ak ho zamestnávateľ poskytuje;
 • podmienok najímania pracovníkov cez agentúry dočasného zamestnávania.

Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere (ďalej len „dočasný agentúrny zamestnanec“) na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania podľa osobitného predpisu. ADZ je definovaná v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti  v ustanovení § 29.

Vaše práva v prípade vyslania

Ak ste boli vyslaný do inej krajiny EÚ:

 • nepotrebujete pracovné povolenie;
 • nepotrebujete uznanie vašej odbornej kvalifikácie; je však možné, že v prípade niektorých profesií sa od vás bude vyžadovať písomné vyhlásenie. Viac informácií obsahujú pravidlá EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií;
 • nemusíte sa registrovať u orgánov sociálneho zabezpečenia v krajine, do ktorej ste boli vyslaný, pretože ste naďalej poistený v krajine, v ktorej ste zamestnaný;
 • ak dĺžka vášho vyslania presiahne 3 mesiace, budete si musieť registrovať svoj pobyt na príslušných úradoch.

Sociálne zabezpečenie počas doby vyslania

Ako vyslaný pracovník budete naďalej patriť do systému sociálneho zabezpečenia vo svojej domovskej krajine. Váš zamestnávateľ  musí požiadať inštitúciu sociálneho zabezpečenia vo vašej domovskej krajine o vystavenie formulára PD A1. Tento dokument potvrdzuje, že poistné na sociálne zabezpečenie sa má naďalej odvádzať na území Slovenska a vybavuje ho váš zamestnávateľ. Zahraniční zamestnávatelia ho vyžadujú už po príchode zamestnanca do zahraničia. Nie je potrebné ho dať preložiť do iného cudzieho jazyka, keďže ide o identický dokument všetkých krajín EÚ.

Dôležité: v prípade, že ako vyslaný zamestnanec nemáte pri sebe k dispozícii dokument A1, musíte byť poistený na území štátu, kde vykonávate činnosť, tzn., že sa na vás začne uplatňovať v oblasti sociálneho zabezpečenia legislatíva tohto štátu odo dňa začatia vykonávania činnosti v danom štáte EÚ. 

Ak vyslanie trvá dlhšie ako 2 roky, môžete:

 • prejsť do systému sociálneho zabezpečenia krajiny, do ktorej ste vyslaný alebo
 • požiadať svojho zamestnávateľa o predĺženie platnosti obdobia vyslania vo vašom formulári sociálneho zabezpečenia, aby ste mohli byť aj naďalej poistený vo svojej domovskej krajine. Predĺženie platnosti sa udeľuje len na základe vzájomnej dohody medzi orgánmi v oboch krajinách a len vtedy, ak je to vo vašom záujme.

Ďalšie informácie o sociálnom zabezpečení počas vášho vyslania na prácu do inej členskej krajiny EÚ nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

Viac informácií vám poskytne Krátky sprievodca EÚ o vysielaní pracovníkov. Okrem toho vám odporúčame pozrieť si aj Praktickú príručku EÚ o vysielaní pracovníkov.


Zdroj:

europa.eu
socpoist.sk
ip.gov.sk
eur-lex.europa.eu