Prejsť na obsah

Holandsko – registrovanie a povolenie na pobyt

Občania členských štátov EÚ, EHP alebo Švajčiarska (okrem Bulharska a Rumunska), ktorí chcú žiť alebo už žijú v Holandsku viac ako tri mesiace, by sa mali zaregistrovať v IND (Imigračný a naturalizačný úrad).
V rámci Európy sú opatrenia, ktoré umožňujú občanom členských štátov EÚ využívať svoje právo na slobodný pohyb a pobyt v inom členskom štáte jednoduchšie. To isté sa vzťahuje na občanov členských štátov EHP a Švajčiarska. Dôsledkom toho občania týchto štátov už viac nepotrebujú povolenie na pobyt, ale namiesto toho by sa mali zaregistrovať v IND, s uvedením účelu svojho pobytu. Registračný postup je popísaný v tejto brožúre.

Kto sa potrebuje registrovať?

Zaregistrovať sa potrebujete, ak splníte tri nasledujúce podmienky:

    • Ste občanom jedného z nasledujúcich štátov: Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo alebo Taliansko.
    • Viete, že zotrváte v Holandsku dlhšie ako tri mesiace alebo plánujete zotrvať v Holandsku dlhšie ako tri mesiace.
    • Budete v Holandsku pracovať (ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činný) alebo študovať alebo aj keď už viac nebudete pracovať. V tom prípade musíte vedieť uhrádzať svoje potreby sami inými prostriedkami.

Zaregistrujte sa vtedy, ak sa budete zdržiavať v Holandsku ako člen rodiny občana EÚ/EHP alebo Švajčiarska, ale len ak ste sami občanmi EÚ/EHP alebo Švajčiarska (s výnimkou Bulharska a Rumunska).

Treba sa zaregistrovať aj ak ste občanmi EÚ/EHP alebo Švajčiarska (s výnimkou Bulharska a Rumunska) a chcete žiť v Holandsku so svojim holandským manželom, manželkou alebo (registrovaným) partnerom. V tom prípade musíte preukázať, že vy alebo váš manžel, manželka alebo (registrovaný) partner má dostatočné prostriedky na úhradu vašich nákladov.

Upozornenie! Predtým, než sa zaregistrujete na IND, musíte sa registrovať na miestnom obecnom úrade (GBA) v mieste vášho pobytu. Ak máte otázky ako sa zaregistrovať na obecnom úrade alebo ktoré doklady potrebujete na registráciu, kontaktujte príslušný obecný úrad.

Pobyt na maximálne tri mesiace

Ak zamýšľate zostať v Holandsku na tri mesiace a menej, nepotrebujete sa zaregistrovať na IND. Avšak musíte mať platnú identifikačnú kartu alebo cestovný pas.

Pre koho nie sú tieto informácie určené?

Tieto informácie sa na vás nevzťahujú, ak ste členom rodiny občana EÚ/EHP alebo Švajčiarska, ale sami nie ste občanom jedného z týchto štátov. Namiesto toho musíte požiadať o povolenie na pobyt (doklad o legálnom pobyte). Ak ste občanom Bulharska alebo Rumunska, tieto informácie sa tiež na vás nevzťahujú. Musíte požiadať o povolenie na pobyt (doklad o legálnom pobyte).

Žiadosť o povolenie na pobyt

Žiadosť o povolenie na pobyt môžete predložiť na IND s použitím formulára s názvom „Žiadosť o preverenie ku Komunitnému právu EÚ (doklad o legálnom pobyte)“.
Tento formulár žiadosti obdržíte na IND. Môžete si ho stiahnuť alebo objednať na Waar kunnen we u mee helpen? | IND, telefonicky na čísle IND: 0900 1234561; alebo si ho môžete vyzdvihnúť na IND. Ak telefonujete zo zahraničia, môžete použiť číslo +31 20 889 30 45 (toto číslo sa nesmie použiť pri telefonovaní v rámci Holandska).

Čo si registrácia vyžaduje?

Ak budete bývať v Holandsku viac ako tri mesiace, mali by ste sa zaregistrovať na IND. Pri registrácii musíte predložiť doklady preukazujúce účel vášho pobytu. Bezprostredne po zaregistrovaní vám IND vydá registračný certifikát prostredníctvom nálepky do pasu (alebo iného dokladu totožnosti). Zaregistrovanie na IND je bezplatné.

Ako sa zaregistrovať?

Zavolajte IND kvôli stretnutiu na číslo 0900 1234561. Uveďte, že voláte „linku na dohodnutie termínu stretnutia“. Počas rozhovoru sa vás opýtajú na dôvod vášho pobytu v Holandsku. Stretnutie vám určia na úrade IND v mieste vášho pobytu. List potvrdzujúci stretnutie vám zašlú na vašu domácu adresu, bude obsahovať registračný formulár, ktorý môžete vyplniť doma. V liste bude tiež uvedené, ktoré doklady si musíte priniesť na stretnutie. V skoro všetkých prípadoch sa požaduje na registráciu na IND doklad o zdravotnom poistení.
Upozornenie! Predtým, než sa zaregistrujete na IND, musíte byť registrovaní na miestnom obecnom úrade (GBA) v mieste vášho pobytu.

Kontrola vašej registrácie

Počas stretnutia, zamestnanec IND skontroluje váš registračný formulár. Skontroluje napríklad, či ste so sebou priniesli správne doklady a či vaša identifikačná karta alebo cestovný pas je platný. Bezprostredne po registrácii obdržíte registračný certifikát. Ten vám nevydajú, ak existujú pochybnosti o vašom legálnom pobyte, ak nemôžete predložiť doklad o zdravotnom poistení alebo ak nemôžete preukázať účel vášho pobytu v Holandsku. V tomto prípade požiadajte o ďalšie stretnutie, aby ste mohli predložiť požadované doklady.

V akom jazyku sú doklady

Všetky doklady musia v holandčine, angličtine, francúzštine alebo nemčine. Ak ich máte v inom jazyku, musíte si ich dať preložiť prekladateľovi, ktorý má povolenie od holandského súdu. Po zaregistrovaní IND prešetrí, či neohrozujete v Holandsku verejný poriadok, národnú bezpečnosť alebo verejné zdravie. Ak toto prešetrenie zistí dôvod pre ukončenie vášho práva na pobyt, obdržíte oficiálne rozhodnutie stanovujúce, že váš pobyt v Holandsku nie je legálny. Môžete požiadať o preskúmanie tohto rozhodnutia.

Registrácia: krok za krokom

Zaregistrujte sa na miestnom obecnom úrade podľa miesta vášho pobytu.

Zavolajte na IND a dohodnite si stretnutie.

Počkajte na list z IND potvrdzujúci vaše stretnutie. K listu dostanete registračný formulár

Vyplňte formulár a pozháňajte požadované doklady

Choďte na úrad IND kvôli registrácii

IND preverí vašu registráciu a vydá vám registračný certifikát. Je to nálepka, ktorú vám dajú do vášho pasu alebo priložia k iným identifikačným dokladom

Ak ste sa už zaregistrovali, v podstate máte právo na zotrvanie v Holandsku tak dlho, ako chcete. Nemusíte informovať IND, ak sa rozhodnete ukončiť v Holandsku svoj pobyt. Musíte však ukončiť svoju registráciu na miestnom obecnom úrade v mieste vášho pobytu.

Ak ste bývali v Holandsku legálne nepretržite po dobu päť a viac rokov

Ak ste bývali v Holandsku legálne nepretržite po dobu päť a viac rokov, budete mať oprávnenie na povolenie na trvalý pobyt pre občanov EÚ. To isté sa vzťahuje aj na vašich členov rodiny, ktorí sami nie sú občanmi EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ale bývali legálne s občanom EÚ nepretržite po dobu päť a viac rokov.

Žiadosť o povolenie na „Trvalý pobyt pre občana EÚ“ môžete predložiť na IND. Môžete tak urobiť aj vtedy, ak v súčasnosti nemáte povolenie na pobyt občana EÚ/EHP, ale už ste žili v Holandsku legálne nepretržite po dobu päť a viac rokov. V tomto prípade musíte preukázať, že ste žili v Holandsku legálne nepretržite po dobu piatich rokov (napríklad predložíte doklad o registrácii na obecnom úrade (GBA) v mieste vášho bydliska).

Prosíme, pri podávaní žiadosti používajte príslušné formuláre žiadosti. Formulár „Povolenie na trvalý pobyt pre občanov EÚ a členov ich rodiny“ si môžete stiahnuť zo stránky www.ind.nl, objednať telefonicky na čísle IND: 0900 1234561 alebo si ho vyzdvihnúť na IND. Ak telefonujete zo zahraničia, môžete použiť číslo +31 20 889 30 45 (toto číslo sa nesmie použiť pri telefonovaní v rámci Holandska).

Často kladené otázky

Čo mám robiť, ak som držiteľom pobytovej karty EÚ/EHP?
Ak ste žili v Holandsku menej ako päť rokov:
Vaše súčasné povolenie na pobyt vám platí. Štyri týždne pred vypršaním platnosti vášho povolenia na pobyt vás bude IND o tom informovať a potom môžete zavolať na IND a dohodnúť si schôdzku na zaregistrovanie.
Ak ste žili v Holandsku legálne nepretržite po dobu päť a viac rokov:
Môžete požiadať o povolenie na „Trvalý pobyt pre občanov EÚ“.

Ako dlho je platný registračný certifikát (nálepka)?
Registračný certifikát nemá žiadnu dobu platnosti. Je to jednorazové potvrdenie, že ste zaregistrovaní na IND a máte legálny pobyt v Holandsku.

Čo treba robiť, ak môj pas, v ktorom je nálepka, stratí platnosť?
Musíte si vybaviť nový pas, ktorý vám vydá príslušný úrad vo vašom štáte. Potom môžete požiadať o novú nálepku od IND, ale nie je to povinné. Aby ste získali novú nálepku, musíte si dohodnúť stretnutie.

Čo mám urobiť, ak ukončím svoj pobyt v Holandsku?
Ak sa rozhodnete ukončiť svoj pobyt v Holandsku, nemusíte o tom informovať IND. Musíte však zrušiť vašu registráciu na miestnom obecnom úrade v mieste vášho pobytu.

Čo ak sa nezaregistrujem?
Registrácia je povinná, ale ak sa hneď nezaregistrujete, neovplyvní to vaše právo na pobyt v Holandsku, pretože podľa noriem EÚ bude váš pobyt aj tak legálny. Avšak ak sa nezaregistrujete, môže to znamenať, že nebudete mať možnosť žiadať o dávky sociálneho zabezpečenia, ani nebudete môcť požiadať o študentské granty alebo pôžičky.

Viac informácií
Ak máte aj ďalšie otázky po prečítaní tejto brožúry, kontaktujte IND.
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Afdeling Voorlichting
Postbus 3211
2280 GE Rijswijk
E-mail: voorlichting@ind.minjus.nl
Internet: Waar kunnen we u mee helpen? | IND

Sťažnosti
Sťažnosti týkajúce sa vášho posudzovania na IND môžete predložiť písomne na:
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Centraal Klachtenbureau
Postbus 5805
2280 HV Rijswijk
Kvôli sťažnostiam môžete volať tiež 070 779 54 40.

Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov (Wbp) stanovuje povinnosť IND informovať o tom, že IND je organizácia, ktorá spracúva údaje z vašej žiadosti. IND tak robí preto, aby mohla určiť, či máte nárok na registráciu. Zodpovedné za to je Ministerstvo spravodlivosti. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa procesu spracúvania údajov, môžete ich predložiť písomne na IND, Postbus 1200, 2280 CE Rijswijk. Tu môžete tiež predložiť žiadosť o prehľad informácií, ktoré sú vo vašom spise. Na základe tejto žiadosti môžete ďalej žiadať, aby boli vaše osobné údaje zmenené, odstránené alebo chránené.

Aktualizované 20.9.2023