Prejsť na obsah

Hľadanie práce cez súkromné agentúry

Pri hľadaní vhodnej pracovnej ponuky môžete využiť služby poskytované súkromnými právnickými a fyzickými osobami. Ide o sprostredkovanie zamestnania za úhradu a dočasné zamestnávanie.

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu

Oprávnenie na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa zamestnania za úhradu, rovnako ako zrušenie alebo pozastavenie činnosti, sa vydáva pre fyzickú alebo právnickú osobu v zmysle živnostenského zákona. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny neudeľuje povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny nemá kompetenciu zrušiť alebo pozastaviť oprávnenie na činnosť sprostredkovateľa zamestnania za úhradu. Žiadny sprostredkovateľ zamestnania za úhradu nemá oprávnenie používať logo Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na svojich webových sídlach.

Ak chcete predísť sklamaniu pri hľadaní práce prostredníctvom agentúr, postupujte podľa informácií uvedených na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zároveň:

  • osobne sa stretnite so sprostredkovateľom v jeho priestoroch,
  • detailne sa informujte o pracovnej ponuke,
  • dôkladne si prečítajte dohodu, prípadne zmluvu o sprostredkovaní práce ešte pred jej podpísaním, v prípade pochybností ju konzultujte s právnikom;
  • ak je to možné,  kontaktujte agentúry, ktoré sa nachádzajú vo vašej blízkosti (kvôli cestovným výdavkom);
  • pri registrácii neposkytujte údaje, ktoré agentúra na účel hľadania zamestnania nepotrebuje, napr. číslo bankového účtu, fotokópiu vášho občianskeho preukazu, choroby vyskytujúce sa vo vašej rodine a pod.;
  • zmluvu a všetky písomné doklady si starostlivo uschovajte, najmä všetky dokumenty a potvrdenia o zaplatení súvisiace so sprostredkovaním práce a vycestovaním do zahraničia;
  • sprostredkovateľ zamestnania za úhradu má povinnosť informovať vás o vašich právach a povinnostiach,  ktoré  súvisia so zamestnaním v zahraničí a tieto práva a povinnosti majú byť súčasťou dohôd, ktoré podpisujete;
  • pýtajte sa na zamestnávateľa (hľadajte ho na internete, využite diskusné fóra), na spôsob dopravy, zabezpečenie stravy, pracovné podmienky a pod.;
  • v prípade nedodržania zmluvných podmienok môžete podať písomnú sťažnosť na prešetrenie Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo podať podnet na polícii, ale ešte predtým písomne a doporučeným listom vyzvite agentúru na zaplatenie všetkých vzniknutých výdavkov.

Rady ako predísť sklamaniu alebo hľadanie práce cez súkromné agentúry.Upozorňujeme, že sprostredkovateľ zamestnania za úhradu smie vyberať poplatky súvisiace so sprostredkovaním zamestnania len od zamestnávateľa, nie od uchádzača o prácu. Po sprostredkovaní zamestnania by ste mali mať k dispozícii dve dohody resp. zmluvy. A to dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu a pracovnú zmluvu.